فهرست مطالب

 • Volume:26 Issue:94, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سیمین یحیی زاده، مسعود فلاحی خشکناب*، کیان نوروزی، اصغر دالوندی صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  استفاده از فن آوری تلفن های هوشمند در سال های اخیر توسعه چشمگیری داشته است. رشد استفاده از این فن آوری در دانشجویان از سرعت بالاتری برخوردار بوده است. در کنار مزایای این فن آوری عوارضی مانند اعتیاد نیز ممکن است بروز کند. وجود این اختلال در دانشجویان پرستاری می تواند ایمنی و مراقبت از بیمار را با مشکل مواجه کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان شیوع اعتیاد به تلفن هوشمند در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی بود که بین فروردین تا تیرماه 1395 انجام گرفت. بر روی 150 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه های. نمونه گیری به روش خوشه ای و سهمیه ای انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد به تلفن هوشمند کوان بود. پرسشنامه به روش ترجمه و بازترجمه به زبان فارسی بازگردانده شد. داده های پژوهش به وسیله آزمون تی مستقل و مربع کای آنالیز شدند. از نرم افزار SPSS-16 برای آنالیز استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره اعتیاد به تلفن هوشمند در بین دانشجویان پرستاری 12.77±32.94 بود. 9.3 درصد دانشجویان به اعتیاد به تلفن هوشمند اعتیاد داشتند. بین ساعات استفاده از تلفن هوشمند و دسترسی به اینترنت و مجرد بودن با اعتیاد به تلفن هوشمند ارتباط وجود داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  اعتیاد به تلفن هوشمند در بین دانشجویان پرستاری با شیوعی نزدیک به ده درصد وجود داشت. دسترسی زیاد به اینترنت و استفاده زیاد از تلفن هوشمند با این اختلال در ارتباط است. هش به وسیله آزمون تی مستقل و مربع کای آنالیز شدند. از نرم افزار SPSS-16 برای آنالیز استفاده شد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تلفن هوشمند، دانشجویان پرستاری
 • شهربانو کیهانیان، سمیه فلاح قادی، مریم ذاکری حمیدی*، علی ساروی، شادی ساروی، محمد منصور ساروی صفحات 11-18
  زمینه و هدف
  سرطان یک بیماری مزمن و مخرب است که بر تمامی جنبه های زندگی فرد تاثیر می گذارد. سبک زندگی در بروز سرطان پستان یک عامل موثر است که می توان با آموزش به افراد آن را اصلاح نمود. با توجه به نقش مهمی که یک زن در خانواده دارد بررسی نقش سبک زندگی در بروز سرطان توجه ویژه می طلبد. ازاین رو مطالعه حاضر باهدف ارزیابی سبک زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 60 نفر از بیمارانی که در سال 1394 به جهت شیمی درمانی به بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. سبک زندگی آنان توسط پرسشنامه استاندارد LSQ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون کای-دو و با نرم افزار اس پی اس اس (ویرایش 22) استفاده شد.
  یافته ها
  سبک زندگی 5 نفر (33/8%)، نامطلوب، 47 نفر (33/78%)، نسبتا مطلوب و 8 نفر (34/13%) مطلوب بود. بین سبک زندگی و مدت سپری شده از تشخیص سرطان، سن، شغل، رسپتور استروژن و پروژسترون و یائسگی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت) 05/0<P). ولی بین سبک زندگی با تحصیلات، وضعیت تاهل و انکوژن HRE-2 ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0>P). همچنین میانگین متغیرهای فعالیت ورزشی و استرس، پایین تر و میانگین متغیرهای تغذیه و مواد مخدر بالاتر از مقدار متوسط بود.
  نتیجه گیری
  گرچه مطالعات ما نسبت به بسیاری از مطالعات انجام شده وضعیت بهتری را ازنظر سبک زندگی نشان می دهد، اما آمار ارائه شده با آمار ایدئال فاصله زیادی دارد. با انجام برنامه های مشاوره ای و مداخله ای مناسب (آموزش روش های تن آرامی، فعالیت های جسمی مناسب، رژیم غذایی مناسب، برقراری الگوی خواب مناسب و کنترل استرس) می توان سبک زندگی مبتلایان را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: سرطان، سبک زندگی، HER2، neu
 • علی عسگری، کسری نیک سیرت کیارمشی، سعید سلیمانی* صفحات 29-35
  زمینه و هدف
  بیماری های عروق کرونر شایع ترین علت مرگ و میر در دنیا هستند. بین چاقی بالا تنه با عدم تحمل گلوکز، هایپرانسولینمی، دیابت، هایپرتریگلیسریدمی و نقرس ارتباط بیشتری نسبت به چاقی پائین تنه وجود دارد. دور گردن یکی از شاخص های جدید چاقی است که بدلیل سهولت در اندازه گیری کاربرد فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط اندازه دور گردن با سایر شاخص های چاقی شامل اندازه دور کمر، شاخص توده بدنی، اندازه دور کمر به اندازه دور لگن، نسبت دور کمر به قد و درصد چربی در بدن و عوامل خطر بیماری های قلبی در افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی است که در آن ارتباط بین دور گردن بالای استاندارد در 131 فرد سالم شامل 50 مرد و 81 زن با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز یافته ها از نرم افزار SPSS ویراش 16 و تست های آماری ROC، مربع کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین دور گردن بالای استاندارد در مردان 39 سانتی متر و در زنان 36 سانتی متر محاسبه شد. در زنان وزن، دور کمر، قد، LDL، فشار خون سیستولیک و شاخص توده بدنی و در مردان وزن، دور کمر، دور لگن، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک افرادی که دور گردن بالاتر از استاندارد داشتند به طور معنی داری بیشتر از افرادی بود که دور گردن کمتر از استاندارد داشتند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بین دور گردن بالا با برخی از عوامل خطر بیماری های قلبی ارتباط مشاهده شد. این متغیرها عمدتا متغیرهای نشان دهنده چاقی بودند. بدلیل تجمع چربی در گردن همراه با افزایش وزن این شاخص می تواند معیاری ساده برای سنجش وزن زیاد در افراد پرخطر و وسیله ای برای غربالگری باشد.
  کلیدواژگان: دور گردن بالای، ریسک فاکتور، بیماری های قلبی و عروقی
 • مژگان تابان، بهروز دولتشاهی، مهرداد افتخار، عباس پورشهباز* صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  خانواده نقش مهم و اثرات متعددی در جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. رضایتمندی زناشویی تاثیر قابل توجهی بر خانواده دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مشخصات جمعیت شناختی بر روی رضایت زناشویی زوجین در جمعیت منتخب شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک پژوهش توصیفی مقطعی بود و به بررسی ارتباط برخی عوامل جمعیت شناختی و رضایتمندی زناشویی پرداخت. نمونه این پژوهش تعداد 90 زوج (180 نفر) از بین افراد شاغل در مراکز تابعه وزارت بهداشت و با روش در دسترس انتخاب شدند. این افراد حداقل دو سال زندگی مشترک داشتند و اعتیاد و بیماری روان پزشکی شدید نداشتند. از این تعداد بعد از بررسی پرسشنامه ها و حذف موارد مخدوش تعداد 80 زوج (160 نفر) وارد طرح شدند. فرم بلند (115 سوالی) پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی برای هر یک از زوجین تکمیل شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و تی زوجی داده ها تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین متغیرهای سن (0.21- =r و 0.07 = p برای مردان و 0.23- =r و 0.85 = p برای زنان)، بعد خانوار (رضایت زناشویی زنان 0.04r=، 0.7= P و رضایت زناشویی مردان 0.03r=، 0.8= P)، میزان درآمد (رضایت زناشویی زنان 0.01r=، 0.9= P و رضایت زناشویی مردان 0.06r=، 0.6= P) اختلاف سن (0.07- =r و 0.55 = p برای مردان و 0.01- =r و 0.92 = p برای زنان) و مدت زمان ازدواج (0.10- =r و 0.36= p برای زنان و 0.04- =r و 0.36= p برای مردان) در این پژوهش رابطه معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نمرات رضایتمندی زناشویی هم در زنان و هم در مردان بالاتر از حد انتظار برآورد شد و همچنین عدم رابطه معنی دار با متغیرهای تعیین شده با برخی مطالعات همسو نیست. این موضوع نیاز به بررسی بیشتر برای تعمیم نتایج به سایر زوجین را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، روابط زناشویی، عوامل جمعیت شناختی
 • جهانگیر رضایی، هاله رشادی، نادر سالاری، پرشنگ شریفی سقزی، توحید بابازاده، حسن محمودی* صفحات 47-58
  زمینه و هدف
  افسردگی بیماری متداول همراه بیماریهای قلبی عروقی است. از طرفی دیگر، افسردگی می تواند در ارتباط با ریسک فاکتورهای بیماری ایسکمیک قلبی عروقی مانند عدم فعالیت فیزیکی، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل، پرفشاری خون، دیابت و هایپرلیپیدمی نیز باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط افسردگی با بیماریهای ایسکمیک قلبی و عوامل خطر آن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. نمونه های پژوهش شامل 200 نفر از افراد دارای بیماریهای ایسکمیک (100 نفر) و غیر ایسکمیک قلبی (100 نفر) بودند که در خرداد سال 94 به درمانگاه تخصصی قلب و عروق شهرستان سقز مراجعه نموده بودند. ابزار پژوهش شامل 2 پرسشنامه: مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و استنباطی (کای دو) در نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که زنان در مقایسه با مردان در مجموع از میزان افسردگی بیشتری رنج می بردند (p<0/05) و هیچکدام از عوامل خطر بیماری های ایسکمیک در دو گروه بهجز سیگار کشیدن در گروه ایسکمیک (p<0/003) با افسردگی رابطه معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  افسردگی در میان افراد دارای بیماری های ایسکمیک قلبی بیشتر از افراد فاقد آن بود و افسردگی تنها با عامل خطر سیگار کشیدن رابطه معنی داری داشت و با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که از نظر بالینی نیاز به غربالگری افسردگی و مشاوره روانپزشکی در مبتلایان به بیماری های ایسکمیک قلبی و فاقد آن ضروری باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، بیماری کرونری قلب، ایسکمی میوکارد، عوامل خطر
|
 • Simin Yahyazadeh, Masoud Fallahi Khoshknab*, Kiyan Norouzi, Asghar Dalvandi Pages 1-10
  Background And Aim
  The use of smartphone technology has made significant development during recent years. The use of this technology in student's growth rate was higher. Besides the advantages of this technology, such as drug side effects may also occur. Despite the impairment nursing student safety and patient care is difficult. This study aimed to assess the prevalence of smart phone addiction among students of Tehran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study was conducted between April and June 1395. The study has been conducted on 150 nursing students of Tehran University of Medical Sciences. Quota cluster sampling was done. The research instrument was kwon questionnaire smart phone addiction. The questionnaire was returned by forward-backward translation in Farsi. The data were analyzed by independent t-test and Chi-square. SPSS-16 Software was used for analysis.
  Results
  The mean smart phone addiction among students was 12.77 ± 32.94. 9.3% of students were addicted to the smart phone addiction. Between the hours of use of smart phones and Internet access and there is a single smart phone addiction (p
  Conclusion
  Smartphone addiction among students with prevalence was nearly ten percent. There is access to the Internet and the increased use of smart phones is associated with the disorder. The use and how to use smart phones in educational environments and health should be controlled.
  Keywords: Addiction, Smartphone, Nursing students
 • Shahrbanoo Keihanian, Somayeh Fallah Ghadi, Maryam Zakerihamidi*, Ali Saravi, Shadi Saravi, Mohammad Mansoor Saravi Pages 11-18
  Background And Aim
  Cancer is a devastating chronic disease that affects all aspects of life. Lifestyle is an important factor which is related with higher incidence of breast cancer, and it can be modified by education. Investigation of the role of lifestyle on the incidence of cancer in women needs special attention. This study aimed to assess the lifestyle in women with breast cancer.
  Materials And Methods
  This was a descriptive study. The sample was 60 patients admitted in oncology ward of Imam Sajad Hospital, Ramsar for chemotherapy in 2015. Lifestyle in patients assessed by lifestyles questionnaire (LSQ). Data analyzed by descriptive statistics, Chi-square test and SPSS software.
  Results
  The lifestyle scores in five cases (8.33%) were undesirable, in 47 cases (78.33%) were relatively desirable, and eight cases (13.34%) had a desirable level of lifestyle. The chip-square test showed there was not significant relationship between the lifestyle and the elapsed time of cancer diagnosis, age, job, estrogen & progesterone receptor and menopause on subjects. (P>0.05) The relationship between lifestyle and education level, marital status, HER-2 oncogenes were significant (P
  Conclusion
  Although our study results showed better lifestyle scores than previous studies, but they were significantly lower than ideal levels. With proper counseling and interventions (e.g. teaching relaxation techniques, appropriate physical activity, healthy diet, maintaining proper sleep patterns, and stress management) the lifestyle of patients can be promoted.
  Keywords: Cancer, Lifestyle, HER2, neu
 • Ali Asgari, Kasra Niksirat, Saeed Soleimani * Pages 29-35
  Background And Objectives
  Coronary artery disease is the most common cause of death throughout the world. There is a relation between central obesity and glucose intolerance, hyperinsulinemia, diabetes, gout, and hyper-triglyceridemia rather than lower body obesity. Neck circumference is one of the new indices of obesity because of easily measurement. The aim of this study was to determine the relationship between neck circumference and other indices of obesity included waist circumference, body mass index, waist to hip circumference, waist-to-height ratio, body-fat percent and cardiovascular risk factors in a group of healthy individuals.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study in which 131 healthy subjects, including 50 men and 81 women were evaluated for relation between neck circumference and risk factors of cardiovascular diseases. Data were analyzed by SPSS-16 using ROC, Chi-square, and Pearson correlation coefficient tests.
  Results
  Mean upper standard neck circumferences were 39 cm and 36 cm in men and women, respectively. In women with elevated neck circumference, weight, waist circumference, height, LDL, systolic blood pressure and body mass index were significantly higher than those with lesser than standard neck circumference. Furthermore, weight, waist circumference, hip circumference, systolic and diastolic blood pressure in men with high neck circumference was considerably higher than those that lesser than usual neck circumference (P
  Conclusion
  The high neck circumference was associated with some cardiovascular risk factors. These variables are the same variables indicative of obesity. Excess fat around the neck is associated with weight gain. This index can be a simple criterion for assessing of people exposed to obesity and is a means for screening.
  Keywords: neck circumference, cardiovascular diseases, risk factors
 • Mozhgan Taban, Behrooz Dolatshahi, Mehrdad Eftekhar, Abbas Pourshabaz* Pages 37-45
  Background And Aim
  The family has important and multiple effects on various aspects of individual and social life. Marital satisfaction influences on the family. The aim of current study was to determine the effects of demographic factors on marital satisfaction in selected population of Tehran.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The sample was of 90 couples (180 individuals) which were selected by convenience sampling from the people who were working in centers affiliated to the Ministry of Health. They had spent at least two years of marriage, and they didn’t have addiction and severe psychiatric disorders. After removing the falsified questionnaires, the 80 couples (160 individuals) were investigated. Enrich marital satisfaction questionnaire and a researcher- made demographic characteristics questionnaire were completed for each couple. Data were analyzed by Pearson's correlation and paired t-test.
  Results
  The relationships between age (p=0.07 for women & p=0.85 for men), family size (p=0.07 for women & p=0.8 for men), income (p=0.09 for women & p=0.6 for men), difference age of couple (p=0.92 for women & p=0.55 for men) and length of marriage (p=0.36 for women & p=0.36 for men) and marital satisfaction were not significant.
  Conclusion
  Marital satisfaction scores were higher than expected in women and men. Also no significant relationship with determinant variables was not consistent with some studies. This issue shows need further examination to generalize the results to other couples.
  Keywords: Satisfaction, Marital Relationship, Demographic Factors
 • Rezaie J, Reshadi H, Salari N, Sharifi saqqzie P, Babazadeh T, Mahmoodi H* Pages 47-58
  Background and Aim
  Depression is a common disease among patients with cardiovascular disease. Depression can be related to ischemic cardiovascular risk factors such as lack of physical activity, smoking, alcohol abuse, hypertension, diabetes, and hyperlipidemia. The purpose of this study was to determine the
  between depression and ischemic cardiovascular disease and its risk factors.
  Materials and Methods
  This was a descriptive study. The subjects were 200 patients with ischemic and non-ischemic heart disease in two groups. The instruments consisted of three sections: the demographic characteristics, heart diseases risk factor's assessment scale and beck depression inventory. Data were analyzed with descriptive and analytical statistical (chip-square test) in SPSS software v.16.
  Conclusion
  Depression was more frequent among ischemic heart disease patients than non-ischemic heart disease patients. According to the results, it seems to be appropriate to consider depression screening and psychiatric consulting among patients with ischemic heart diseases as a prevention tool.
  Keywords: Depression, Coronary Artery Disease, Myocardial Ischemia, Risk Factors