فهرست مطالب

پلیس زن - پیاپی 24 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 24 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمانه محمدپور صفحات 5-26
  توجه به مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق به دلیل آسیب گسترده برای فرد و جامعه بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که طی آن 300 نفر از زنان مطلقه شهرستان خرم آباد از تیر تا شهریورماه سال 1394 به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناسی و پرسشنامه مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روان شناختی زنان پس از طلاق بود. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد و درصد فراوانی و آمار استنباطی مانند آزمون کای اسکوار با نرم افزار 20 spss استفاده شد. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در پژوهش حاضر به ترتیب 56/8 ±30/29 بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که درمجموع، بین نظرات پاسخگویان برحسب طیف پاسخگویی کاملا مخالف تا کاملا موافق در مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق از شدت متفاوتی برخوردار است. بر اساس نتایج چنین پژوهش هایی، می توان پیشنهاد داد که به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان مطلقه، چنین مسائلی طی کارآزمایی های بالینی باهدف طراحی مدل های مداخله مناسب یا اصلاح مداخله های موجود مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، روانی، زنان مطلقه
 • سیدمحمدهاشمی*، زهره شیبانی صفحات 27-48
  در راستای ارتقای نظام حقوقی حمایت از بنیان خانواده ، رفع خلاء کاستی ، نواقص قوانین گذشته و همچنین قضا زدایی قانون حمایت از خانواده جدید در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید قانون مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی نسبت به قوانین سابق بر آن دارای تغییرات و نوآوری هایی بوده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش تحلیل نوآوری های قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در ارتباط با حمایت از زوجه است. این مطالعه از نوع مفهومی و مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری ومطالعه کتابخانه ای سعی شده با استفاده از منابع اطلاعاتی دست اول و دوم به مطالعه و تحلیل مهم ترین نوآوری های قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در ارتباط با حمایت از زوجه و تاثیر پیشگیری از آثار سوء طلاق بر زنان پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون حمایت از خانواده جدید تمرکز خود را بر امور شکلی ، اصول دادرسی و نحوه رسیدگی به پرونده های خانوادگی قرار داده و قانونگذار ترجیح داده که قوانین ماهوی قبلی را لغو نکند. اگر چه این قانون به برخی ابهامات و تناقضات در رویه های رسیدگی به پرونده های خانواده پایان داده و مواردی به نفع زنان را نیز پیش بینی کرده است اما در برخی حوزه ها نیز نسبت به احقاق حقوق زنان عقب گرد داشته است .
  کلیدواژگان: قانون حمایت از خانواده، حقوق زوجه، حقوق مالی، طلاق، حمایت از زوجه
 • نرگس راییجی پارسایی*، علیرضا کاظمی، اصغر حاتمی صفحات 49-74
  واحد زنان یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی در حیطه عملیات روانی، مردم یاری، اشراف اطلاعاتی و بدرقه و بازجویی اولیه زنان با این یگان همکاری می نماید. به کارگیری عملیاتی پلیس زن در ماموریت های تخصصی تر یگان ویژه، نیازمند بررسی مبانی فقهی و شرعی به کارگیری پلیس زن در این یگان است. چرا که در انجام ماموریت های مهم آنان، بررسی مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان ویژه، زمینه شفافیت بیشتر و واکنش سریع و هوشمندانه را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق از نوع توصیفی است که با روش کتابخانه ای، مبانی فقهی نقش پلیس زن را در یگان ویژه در سه بخش ادله فقهی، الزامات و احکام تکلیفی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق در بخش مبانی فقهی، قرآن کریم، سنت عملی، دلیل عقلی و قواعد فقهی را در بر می گیرند. مشارکت پلیس زن در یگان ویژه، مستلزم رعایت حدود شرعی، وقار در کردار و رعایت حجاب است. در بخش پایانی تحقیق، در ابتدا حکم تکلیفی حرمت مراجعه به غیر مماثل در موارد غیر ضروری، لزوم به کارگیری پلیس زن در ارتباط با متهمین و مجرمین زن در راستای ماموریت های این یگان را اثبات می نماید و سپس، استفتائات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حیطه ماموریتی واحد زنان یگان ویژه، بر لزوم رعایت کلیه شئونات شرعی از جمله حجاب تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: فقه، پلیس زن، یگان ویژه، مبانی فقهی، موازین شرعی
 • محسن رستمی، لیلا مدبر*، سودابه خواجه حسنی صفحات 75-93
  امروزه، سازمانها به صورت فزاینده ای خود را درگیر مسئله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع وشرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. پلیس زن به عنوان یک انسان در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی است که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است پلیس زن شاغل در یگان ویژه وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر میزان کارآیی و اثر بخشی سازمان تاثیر گذارد. مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا همیشه با انتقاد از نوع روش نظامی گری در دوران قبل از انقلاب، تاکیدشان بر پیاده سازی اخلاق اسلامی درهمه امور به خصوص مشاغل نظامی و انتظامی در مواجهه با شهروندان و کارکنان بوده است. در راستای نیل به این هدف و یافتن الگویی برای سازمان پلیس زن شاغل در یگان ویژه، مساله اساسی مقاله حاضر با بررسی ادبیات موضوع این بود که بایسته های اخلاقی پلیس زن شاغل در یگان ویژه با تکیه بر سخنان امام خامنه ای(مدظله العالی) چیست؟که برای رسیدن به هدف و به منظور معرفی الگوی بهینه از رفتار اخلاقی پلیس زن شاغل در یگان ویژه در جامعه، ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی در ابتدا بیان شده و در ادامه به روش توصیفی و با ابزار پرسش از نخبگی به دنبال احصای مهم ترین شاخص های مدنظر رهبری در بعد اخلاقی شدیم که جهت رتبه بندی بین شاخص های آنها را بین نخبگان به پرسش گذاشتیم تا بتوانیم در زمینه رفتار اخلاقی پلیس در یگان ویژه؛ یک مدل جامع و مفهومی با الگوبرداری از سخنان امام خامنه ای عزیز؛ معرفی کنیم که بتواند الگویی برای پلیس زن جمهوری اسلامی ایران و به خصوص پلیس زن شاغل در یگان ویژه باشد. تحقیق حاضر مهم ترین پیشنهاد خود را ابلاغ الگوی تدوین شده با بررسی کارشناسی بیشتر در تمامی یگان های پلیس می داند.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه، پلیس زن، یگان ویژه، پلیس زن اخلاق محور، جامعه اسلامی ایران
 • شعله بحرانی، مریم سروش* صفحات 94-113
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعارضات بین والدین در اعتیاد فرزندان است. بنابراین تفاوت بین میزان و ابعاد تعارض زناشویی در دو گروه والدین دارای فرزند معتاد و والدین دارای فرزند سالم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نظریه های انحرافات و اختصاصا نظریه بی سازمانی اجتماعی (آنومی) ویلیام گود و نظریه کنترل اجتماعی استفاده شده است. این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده و از پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی (1387) استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از والدین (30 نفر والدین دارای فرزند معتاد و 30 نفر والدین دارای فرزند سالم) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک تک متغیره بین تعارضات زناشویی و اعتیاد فرزندان نشان داد که رابطه دو متغیر منفی است (β= 0.259). بنابراین با هر واحد بالا رفتن نمره تعارضات زناشویی احتمال اعتیاد فرزندان 77 بار بیشتر می شود. (نسبت بخت ها 772/0). نتایج آزمون T مستقل نیز نشان داد که میانگین نمره تعارضات زناشویی در گروه خانواده های دارای فرزند معتاد (64/18) بسیار بالاتر از میانگین نمره تعارضات زناشویی در گروه خانواده های دارای فرزند سالم (77/6) است. برای کنترل متغیرهایی چون تحصیلات، طبقه اجتماعی ذهنی و اعتیاد والدین که احتمالا می توانند بر اعتیاد فرزندان تاثیرگذار باشند، از تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد. تنها متغیر وارد شده در رگرسیون تعارضات بین والدین بود و متغیرهای زمینه ای سهمی در تبیین اعتیاد فرزندان نداشتند.
  کلیدواژگان: تعارضات بین والدین، اعتیاد فرزندان، پیش گیری
 • حیدر سهرابی صفحات 114-132
  امنیت به معنای استقرار نظم، قانون و عدالت، از بارزترین جلوه های بالندگی جوامع است که بستر رشد، توسعه و ثبات اجتماعی را فراهم می کند. این امر در همه ی نظام های سیاسی و اجتماعی از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؛ و همواره در کانون توجه و اهتمام حکومت ها قرار دارد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه نقشی ارزشمند و مثال زدنی در عرصه های مختلف، ازجمله امنیت ایفا می کنند. با توجه به این که نقش زنان در تامین امنیت در سیره ی پیامبر (ص) از جایگاه ویژه ای برخوردار است، موضوع یادشده در این نوشتار مورد کنکاش قرار گرفت. مقاله ی حاضر تلاش می کند با استفاده از رویکرد کیفی، به روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) که مدلی علمی برای کشف رابطه ی منطقی میان عناصر یک نظام است؛ مولفه های استخراج شده از منابع حدیثی و تاریخی را به صورت تعاملی در یک مدل جامع عرضه کند؛ و جایگاه زنان را در تامین امنیت در سیره ی پیامبر (ص) تبیین نماید. در این پژوهش اطلاعات اولیه با بهره گیری از اسناد معتبری چون مغازی، طبقات کبری، نهج الفصاحه و بحارالانوار استخراج شد؛ و سپس مفاهیم مرتبط با نقش زنان در تامین امنیت به روش تحلیل محتوا استنباط گردید. مهم ترین رهنمود این پژوهش، ناظر به لزوم اهتمام به نقش بی بدیل زنان در تامین امنیت جامعه در ابعاد مختلف آن است. کارکردهای غیرقابل انکار نیروی زنان در تامین امنیت به عنوان یک ظرفیت اجتماعی بدون جایگزین، می تواند مکملی ارزشمند برای نیروی مردان به حساب آید. این امر مستلزم توجه ویژه ی نهادهای متولی امنیت کشور به این منبع انسانی مهم و سیاست گذاری در جهت استفاده ی بهینه از ظرفیت یادشده است.
  کلیدواژگان: پیامبر (ص)، صدر اسلام، زنان، امنیت، پلیس