فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی جلالی، امین فتحی*، معصومه نمروری، سمیه کرمی چمه، صادق بهامین صفحه 165
  نخود دومین گیاه مهم ازگروه حبوبات است که دارای پروتئینی با کیفیت بالا و نقش عمدهای در افزایش نیتروژن خاک دارد این گیاه حساس به شوری است، در این راستا یکی از عناصری که میتواند با بهبود وضعیت آب گیاه، اثرات شوری را تعدیل نماید سیلیسیم است. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه در ایلام انجام شد. عوامل آزمایش شامل شوری خاک با سه سطح دو، چهار و شش دسی زیمنس بر متر و سیلیکات سدیم با سه سطح صفر، یک و دو میلی مولار بودند. نتایج نشان داد که شوری تاثیر معنی داری بر تعداد غلاف در مترمربع، تعداد دانه در مترمربع، وزن صد دانه، عملکرد دانه و ماده خشک داشت، افزایش سطح شوری منجر به کاهش این صفات شد. کمترین عملکرد دانه در حالت شوری شش دسی زیمنس بر متر به مقدار 4/41 گرم در مترمربع به دست آمد. سیلیسیم نیز تاثیر معنی داری بر تعداد غلاف در مترمربع، وزن صد دانه و عملکرد دانه داشت. بیشترین عملکرد دانه در حالت مصرف دو میلی مولار سیلیکات سدیم به مقدار 7/99 گرم در مترمربع به دست آمد.
  کلیدواژگان: نخود، شوری، سیلیکات سدیم، وزن صد دانه، عملکرد و اجزای عملکرد
 • زهره حقیقی، احد مدنی* صفحه 175
  به منظور بررسی تاثیر سطوح آبیاری و نحوه تقسیط نیتروژن مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگران رقم ایروفلور، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 اجرا شد. عامل اصلی تیمار آبیاری در سه سطح شامل: آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله هشت برگی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و عامل فرعی تیمار نیتروژن در سه سطح N1: 25 در صد کاشت، 50 درصد هشت برگی، 25 درصد ظهور طبق، N2: 50 درصد هشت برگی، 50 درصد ظهور طبق و :N3 50 درصد کاشت، 50 درصد در مرحله ظهور طبق اجرا شد. قطع آبیاری در مرحله گلدهی باعث کاهش معنی دار قطر طبق، وزن صد دانه شد. در شرایط تنش در مرحله 8 برگی تقسیط نیتروژن در سطح سوم نسبت به سطح اول موجب افزایش معنیدار به ترتیب 12 و 29 درصدی قطر طبق و عملکرد بیولوژیک شد و نشان داد که تقسیط مناسب نیتروژن در زمانی که گیاه با تنش مواجه نیست کارایی استفاده از نیتروژن را افزایش می دهد. به نظر میرسد که گیاه آفتابگردان در هر دو مرحله رویشی (هشت برگی) و زایشی (گلدهی( نسبت به قطع آبیاری حساس است و تقسیط مناسب کود در آبیاری مطلوب و تنش در مرحله ی هشت برگی نسبت به تنش در مرحله گلدهی جهت حصول عملکرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، آبیاری، نیتروژن، عملکرد دانه، دانه در طبق
 • بهنام خادمی، حسینعلی شیبانی*، آرزش برزو صفحه 183
  به منظور بررسی اثر کاربرد سلنیوم بر صفات کیفی و فعالیت های آنزیمی گلرنگ تحت رژیم های مختلف رطوبتی خاک، تحقیقی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران- شهرستان ورامین در سال 1393به صورت کرت خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عامل اصلی رژیم های آبیاری در سه سطح: [50 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری معمول)، 80 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش متوسط)، 110 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش شدید)] و عامل فرعی محلولپاشی سلنیوم در چهار سطح شامل: [محلولپاشی آب خالص، 100 میلیگرم در لیتر، 200 میلیگرم در لیتر، 300 میلیگرم در لیتر] بودند. نتایج نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری و محلول پاشی سلنیوم تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم های سوپر اکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز داشت اما با افزایش شدت تنش تغییری در فعالیت این آنزیمها مشاهده نشد. همچنین اثر تیمارهای اعمال شده بر درصد و عملکرد روغن، درصد پروتئین و میزان سلنیوم دانه معنیدار بود. همچنین تاثیر کاربرد سلنیوم بر میزان سلنیوم دانه معنی دار بود اما تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر این صفت از نظر آماری تاثیر معنیداری نداشت. اثر متقابل رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی سلنیوم نیز بر میزان سلنیوم دانه و درصد روغن معنید ار بود. به طورکلی نتایج نشان داد محلول پاشی 300 میلیگرم در لیتر به همراه آبیاری معمول بیشترین تاثیر را در این صفات داشت.
  کلیدواژگان: پروتئین، روغن، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز
 • شهلا روانگرد، محمد نصری*، فرشاد صادقی صفحه 197
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودزیستی تثبیت کننده نیتروژن و روش های کنترل علف های هرز، بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی رشد ذرت رقم سینگل کراس 406، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 92-1391 در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن در سه سطح: تلقیح بذر با کودزیستی ازوتوباکتر. تلقیح بذر با کودزیستی آزوسپیریلوم. شاهد (عدم مصرف کودزیستی) و کنترل علف های هرز با پنج سطح: بدون وجین (شاهد)، وجین کامل، دو لیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون، یکونیم لیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون. یک لیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون بود. نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (1/11313 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (4/28673 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (5/39 درصد) از تیمار تلقیح با ازتوباکتر و وجین کامل حاصل شد که با تیمارهای تلقیح با ازتوباکتر و مصرف دولیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون، آزوسپیریلوم و مصرف دو لیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون و آزوسپیریلوم و وجین کامل اختلاف معنی داری نداشتند و در یک کلاس آماری جای گرفتند. بالاترین میزان وزن هزار دانه (9/300 گرم) از تیمار مصرف آزوسپیریلوم و مصرف دو لیتر در هکتار علف کش نیکوسولفورون به دست آمد که با تیمارهای تلقیح با ازتوباکتر و مصرف دو لیتر در هکتار علف کش نیکوسولفورون، آزوسپیریلوم و وجین کامل و ازتوباکتر و وجین کامل اختلاف معنی داری نداشتند و در یک کلاس آماری جای گرفتند. لازم بذکر است که کمترین میزان این صفات از تیمار عدم وجین و عدم کاربرد کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن به دست آمد. بالاترین میزان تعداد علف هرز در مترمربع (5/14 عدد)، وزن تر علف هرز در مترمربع (146/2 کیلوگرم در متر مربع) و وزن خشک علف هرز در مترمربع (558/0 کیلوگرم در مترمربع) را تیمار مصرف آزوسپیریلوم و عدم وجین به دست آوردند و مصرف کودهای زیستی ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و وجین کامل و مصرف دو لیتر در هکتار علف کش نیکوسولفورون کمترین میزان را به خود تخصیص دادند.
  کلیدواژگان: ذرت، علف هرز، علف کش نیکوسولقورون، عملکرد و اجزای عملکرد
 • محمدعلی قاسمی*، محسن سیلیپور، محمد نصری صفحه 211
  روند روبه رشد تولید پسماند شهری معضلی است که سلامت جامعه را تهدید می کند و در صورت عدم توجه، خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد میکند. در این پژوهش اثرات ترکیبی کمپوست با کود نیتروژن بر خصوصیات کمی وکیفی گندم و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک بررسی گردید. نه تیمار ترکیبی کمپوست و نیتروژن در قالب کرتهای یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی1390-1389 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: مصرف کمپوست زباله در سه سطح صفر، 10 و20 تن در هکتار و مصرف نیتروژن در سه سطح صفر، 100 و 200 تن در هکتار. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست پسماند شهری و نیتروژن و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار شد. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از مصرف 20 تن در هکتار کمپوست همراه با 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. وزن هزار دانه با مصرف کمپوست افزایش معنی دار 4/20 درصد نسبت به تیمار شاهد داشت. از طرف دیگر مصرف نیتروژن نیز باعث افزایش7/26 درصدی وزن هزار دانه شد. صفت شاخص برداشت با مصرف کمپوست افزایش معنی دار 8/11 درصد نسبت به تیمار شاهد داشت.از طرف دیگر مصرف نیتروژن باعث افزایش 9/4 درصد صفت شاخص برداشت شد. بیشترین شاخص برداشت نیز از تیمار 20 تن در هکتار کمپوست همراه با 100 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.
  کلیدواژگان: کمپوست پسماند شهری، عملکرد دانه گندم، خصوصیات کیفی
 • امید گویلی، اسعد رخزادی* صفحه 221
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر صفات زراعی دو رقم سویا در شرایط آبیاری معمول و قطع آبیاری در مرحله گلدهی، به صورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در بهار و تابستان سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اجرا شد. عامل آبیاری در دو سطح شامل آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله گلدهی در کرتهای اصلی و دو عامل رقم و پرایمینگ به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرارگرفتند. عامل رقم در دو سطح شامل ارقام هابیت و 17L و عامل پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک در چهار سطح شامل مقادیر صفر (شاهد یا بدون پرایمینگ)، 50، 100و 150 میلیگرم در لیتر اسید آسکوربیک بود. نتایج نشان داد که واکنش دو رقم سویای مورد مطالعه به کاربرد پرایمینگ با اسید آسکوربیک در شرایط آبیاری معمول و تنش قطع آبیاری متفاوت بود به طوریکه در شرایط تنش قطع آب، رقم هابیت پاسخ مناسبی به پرایمینگ با اسید آسکوربیک نشان داد و پرایمینگ موجب افزایش عملکرد دانه و روغن آن نسبت به تیمار شاهد شد. درحالیکه رقم 17L در شرایط تنش قطع آب، پاسخی به تیمارهای پرایمینگ نشان نداد. از سوی دیگر در شرایط آبیاری معمول، واکنشها به انجام پرایمینگ نسبت به شرایط تنش کاملا متفاوت بود، رقم 17L در این شرایط به خوبی به پرایمینگ پاسخ داد. به ویژه تیمار 150 میلیگرم در لیتر اسید آسکوربیک موجب افزایش معنی دار عملکرد آن نسبت به حالت عدم انجام پرایمینگ گردید.
  کلیدواژگان: اسید اسکوربیک، پرایمینگ، تنش قطع آبیاری
 • سیداحمد محمدی، آرش برزو *، نبی الله نعمتی صفحه 233
  در زراعت زعفران شناخت عوامل افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصول جهت دستیابی به عملکرد مطلوب حائز اهمیت است، در این میان استفاده از انواع کودها و تراکمهای مختلف بنه، از مهمترین عوامل می باشند. آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در روستای داود آباد واقع در شهرستان قرچک به منظور مطالعه تاثیر تراکم بنه و کودهای شیمیایی اوره و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: سه سطح تراکم بنه (60، 120 و 180 بنه در مترمربع) و منابع کودی درچهار سطح (شاهد (بدون مصرف کود)، کودشیمیایی اوره به میزان 150 کیلوگرم در هکتار، کود زیستی نیتروکسین به میزان پنج لیتر در هکتار و مصرف توام کود شیمیایی اوره به مقدار 75 کیلوگرم درهکتار و کود زیستی نیتروکسین به مقدار 5/2 لیتر در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف تراکم بر کلیه صفات در سطح یک درصد معنی دار بود. کاشت پیازهای زعفران با تراکم بالا (180 بنه در مترمربع) اثر مثبت و فزایندهای بر تمامی صفات مورد آزمون به جز طول برگ داشت. لازم به ذکر است که اثر متقابل منابع کود و تراکم بنه بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی دار شد. بیشترین تعداد گل در تراکم کاشت 180 بنه در مترمربع و استفاده از کود زیستی نیتروکسین با میزان 97/64 و کمترین تعداد گل در تراکم 60 بنه در مترمربع و عدم استفاده از کود با متوسط 3/30 گل در واحد سطح به دست آمد. بالاترین و کمترین عملکرد زعفران به ترتیب با میانگین های 93/2 و 74/0 کیلوگرم در هکتار نیز در تیمارهای D3F3 و D1F1 حاصل شد.
  کلیدواژگان: نیتروکسین، اوره، تراکم بنه، زعفران
|
 • M. Jalali, A. Fathi *, M. Namrvari, S. Karami Chameh, S. Bahamin Page 165
  Peas are the second most important plant families with high quality protein and important role in increasing soil nitrogen. The plant is sensitive to salinity and given that a large part of our land and the passion necessary to make possible the necessary measures to be taken to prevent a decrease in performance. In this regard, one of the elements that can improve plant water status, the effects of salinity amend, is silicon. For this purpose, a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted. Treatments consisted of soil salinity at levels 2, 4 and 6 dS/m and sodium with levels of 0, 1 and 2 mM. The results showed that salinity had a significant effect on the number of pods per square meter, number of seeds per square meter, grain weight, grain yield and dry matter, so that increasing salinity level would be to reduce the amount of these traits. The yield on the EC 6 dS.m to the 41.4 grams per square meter, respectively. Silicon is also a significant effect on the number of pods per square meter, seed weight and seed yield. The highest grain yield in 2 mM sodium consumption to the amount of 99.7 grams per square meter.
  Keywords: Pea, salinity, sodium silicate, seed weight, Yield, yield components
 • Z. Haghighi, A. Madani * Page 175
  In order to evaluate the effect of irrigation and pattern of nitrogen topdressing on yield and yield components of sunflower, an experiment was carried out in complete block design with split-plot arrangement in three replications during 2012 growing season. Irrigation regimes were allotted to main plots and nitrogen treatments were allotted to sub-plots. Irrigation regimes were consisted of: 1) moderate irrigation 2) water stress at V8 growth stage and 3) water stress at heading stage. The nitrogen treatments were consisted of: N1: 25% at sowing, 50% at V8, 25% at heading; N2: 50% at V8, 50% at heading; N3:50% sowing, 50% heading; the results showed that water stress at heading significantly decreased the head diameter and100-grains weight and non-significantly decreased the grains per head which was resulted to 15% lower grain yield comparing to the moderate irrigation. Under moderate irrigation, N3 treatment non-significantly increased the head diameter and biomass comparing to the N2 treatment by 9 and 16% respectively. Under water stress at V8, N3 treatment significantly increased the head diameter and biomass comparing to the N1 treatment by 12 and 29%, respectively. This result showed that choosing a suitable pattern of nitrogen top-dressing for attaining the maximum grain yield is more important when the plants are not suffering water stress or stress is occurred at early vegetative stage. But when the stress is occurred at early vegetative stage, then the pattern of nitrogen topdressing is not such important.
  Keywords: sunflower, irrigation, nitrogen, grain yield, grains per head
 • B. Khademi, H.A. Shaibani *, A. Borzou Page 183
  In order to study the effect of selenium foliar application on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius.L) under different soil moisture regimes stress an experiment in split plot based on Randomized complete block design with three replications in 1393 in The Islamic University research farm Varamin unit. Treatments were main plot drought in four irrigation regimes including 50 (Control), 80, and 110 mm evaporation from evaporation pan (Class A) and sub plotconsisted offour levelsof selenium (Control, 100, 200 and 300 mg/lit) respectively. Results showed a significant effect of drought stress and selenium on Catalase, Glutathione, Superoxide dismutase, Oil and protein percentage. Effect of selenium on selenium content of grain was significant but the effect of drought stress on this trait is not significant. Interactions between drought stress and selenium on selenium content of grain and oil percentage was significant and The Best Results in normal irrigation (control) and 300 mg treatment was obtained.
  Keywords: Catalase, Glutathione, Superoxide dismutase, oil, protein percentage
 • Sh. Ravangard, M. Nasri *, F. Sadeghi Page 197
  The following study was achieved to investigating the effects of bio-fertilizers N-fixer bacteria and Methods of controls weeds on quality and quantity characteristics Corn(Zea MaysL. Var K.S.C.406). An experiment was conducted in a Split-plot design as base of randomized complete block design with 3 replications. Treatments main plat included bio-fertilizers on three levels (Azotobacter, Azospirillum and Control). And Sub plat Methods of controls weeds on Five levels (with out weeding, complete weeding, 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron, 1.5 lit.ha herbicides Nicosulfuron, 1 lit.ha herbicides Nicosulfuron). In this study, the maximum Number of spikes per Plant (2.38N.o), grain yield (11313.1 a kg.ha-1) ,biological yield (28673.4 Kg ha-1) and Harvest Index(39.5 %) obtained from Azotobacter with complete weeding treatment had no significant difference with Azotobacter with 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron, Azospirillum with 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron, Azospirillum with complete weeding treatments. The highest1000 grain weight (300.9 gr), plant height (207 Cm), Stem diameter( 4.32 Cm), Ear length( 36.1 Cm) were assigned of Azospirillum with 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron treatment had no significant difference with Azotobacter with 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron, Azotobacter with complete weeding, Azospirillum with complete weeding treatments. On the other hand the minimum this characteristic allocated to control with with out weeding. The maximum number of weeds per square meter (14.5 N.o), Fresh weight of weeds per square meter (2.146 Kg.m2) and dry matter of weeds per square meter (0.558 kg.m2) were achieved from Azospirillum with with out weeding. And minimum this characteristics allocated to included biofertilizers with 2 lit.ha herbicides Nicosulfuron. This idea necessary to more research.
  Keywords: Corn, bio-fertilizers, herbicide, quality, quantity characteristics
 • M.A. Ghasemi*, M. Selsepour, M. Nasri Page 211
  Urban waste production is growing dilemma that threatens public health, and if not, irreversible environmental damage will follow. In this study the combined effects of nitrogen fertilizer and compost on soil physicochemical properties and quantitative and qualitative characteristics of wheat were studied .Treatments were: use of composting waste at levels of 0, 10 and 20 ha and nitrogen at levels of 0, 100 and 200 kg.ha-1. The results of the experiment showed that the effect of municipal solid compost waste, the effect of nitrogen and their interaction on grain yield and biological function were significant. The highest grain yield and biological yield were obtained by use of 40 ton.ha-1 of compost with 100 kg N ha, respectively. The effects of municipal solid waste compost on 1000 seed weight was significantly and increased 20.4 % compared to control. The effects of nitrogen on 1000 seed weight was significantly and increased 26.7 % compared to control .Harvest index increased significantly with the use of compost and increased 11.85 in compare to control. Data also showed that use of nitrogen also increased the harvest index and increased 4.9%. Maximum harvest index treated with use of 20 ton.ha-1 municipal solid waste compost with 100 kg.ha-1 nitrogen.
  Keywords: Composting of municipal waste, Wheat, crop yield
 • O. Gavili, A. Rokhzadi * Page 221
  In order to study the effects of seed priming with ascorbic acid (AsA) on agronomic traits of two soybean cultivars under normal irrigation and interrupted irrigation at flowering stage, this experiment was carried out in a split-plot factorial arrangement with randomized complete block design in three replications at the research farm of agriculture faculty, Islamic Azad University, Sanandaj Branch in 2013. The main factor was irrigation with two levels of full irrigation and interrupted irrigation at flowering stage. The factorial combination of cultivar and seed priming with AsA was assigned in sub-plots. Two soybean cultivars included Hobbit and L17 and seed priming treatments included: 0 (Control or non-priming), 50, 100 and 150 mg/L AsA. Results showed that two soybean cultivars differently responded to seed priming with AsA under full irrigation and interrupted irrigation (drought stress). Hobbit cultivar positively responded to priming under stress conditions. AsA application in seed priming resulted in increasing of seed yield and seed oil yield in comparison with control (non-priming), whereas L17 cultivar had no response to seed priming in stress conditions. On the other hand in normal irrigation conditions two cultivars showed a reverse reaction to seed priming so that L17 cultivar positively responded to priming under full irrigation conditions especially the concentration of 150 mg/L AsA expressively increased seed yield of this cultivar.
  Keywords: Ascorbic acid, Seed priming, Water deficit stress
 • S.A. Mohammadi, A. Borzou*, N. Nemati Page 233
  Understanding of the factors importing quantity and quality of saffron plant to obtain desirable performance is important. Among these factors is use of different fertilized and corm densities. To study the effect of corm density and urea fertilizer as well as bio fertilizer nitroxin on the performance, vegetative organ, and photosynthetic pigments of saffron plant, a research was conducted in randomized complete blocks design in a field located in Davoodabad, Gharchak. Treatments included three levels of corm densities (60, 120, 180corm per m2) and four levels of fertilizers: control, urea fertilizer (150kg.ha) nitroxin bio fertilizer (5 L.ha) as well as urea nitroxin (75 kg.ha) and nitroxin (2.5 L.h). The results showed that all treatment had significant effects on all traits at 1% cultivation of high density of saffron corms (180m2) had cumulative positive effect on all traits but leaf length. It should be noted that the interactive effect of fertilizers and corm density on most of traits was significant. The maximum number of flowers per corm planting density of 180 per square meter and fertilizer use Nitroxin with the 64.97 and the least number of flowers per corm density of 60 per square meter and not using fertilizer with an average of 3.30 goals per square meter, respectively. The highest and lowest of 2.93 and 0.74 respectively kilograms of yield per hectare were achieved in treatments D3F3 and D1F1.
  Keywords: nitroxin in, urea, corm density, saffron