فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال پنجاه و دوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال پنجاه و دوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله کامل پژوهشی
 • عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، احمدرضا نیکزاد صفحات 297-316
  بررسی سالانه مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ زرد پس از معرفی و کشت گسترده آنها حائز اهمیت فراوان می باشد. مواد مورد بررسی در این تحقیق شامل ارقام گندم افتراقی (دارای ژن یا ژن های مقاومت مشخص به زنگ زرد گندم) و 24 رقم گندم نان و سه رقم گندم دوروم مورد کاشت در دو دهه اخیر در استان فارس به همراه گندم رقم بولانی به عنوان شاهد حساس به زنگ زرد بودند. این تحقیق طی سال های زراعی 83-1382 و 84-1383 در مزارع انتخابی شش منطقه از استان فارس شامل زرقان، مرودشت، فسا، ممسنی، داراب و اقلید و طی سال های زراعی 92-1383 در دو خزانه زنگ زرد ایستگاه زرقان و حومه ممسنی انجام شد. نتایج نشان داد که طی ده سال اخیر یا قبل از آن مقاومت 12 رقم از ارقام تجاری گندم شامل چمران، شیرودی، استار، داراب 2، فلات، شیراز، کویر، شهریار، زرین، الموت، الوند و بهار نسبت به زنگ زرد شکسته شده است. برعکس، رقم یاواروس و ارقام جدید زارع، میهن، سیروان، چمران 2، افق، بهرنگ و شبرنگ، غالبا واکنش نیمه مقاومت تا حدواسط را نشان داده اند. همچنین ارقام سیوند، پارسی، پیشگام، مرودشت و افلاک عکس العمل های نیمه مقاومت تا نیمه حساسیت داشته اند. رقم پیشتاز واکنش نیمه حساسیت تا اخیرا مقاومت را در مناطق مختلف فارس نشان داده است. به طرز جالبی، رقم نیک نژاد از بدو معرفی تاکنون از واکنش مصونیت تا مقاومت برخوردار بوده است. بروز تغییرات در مقاومت برخی از ارقام تجاری ممکن است از تغییر در نژادهای زنگ زرد گندم دردهه اخیر ناشی شده باشد. در دهه اخیر براساس واکنش ارقام گندم افتراقی نسبت به زنگ زرد، غالبا برای ژن های مقاومت Yr2، Yr6، Yr7، Yr9، Yr17، Yr25، Yr26، Yr27،YrA و YrSU بیماری زایی وجود داشته است. تحقیق حاضر بر لزوم بررسی سالیانه واکنش ارقام تجاری گندم نسبت به زنگ زرد و آگاهی از فاکتورهای بیماری زایی عامل بیماری در استان فارس تاکید دارد. این اطلاعات نه تنها در اعلام هشدار به موقع جهت جایگزینی ارقام حساس و به کارگیری راهکارهای موثر در مدیریت بیماری و کاهش خسارت کاربرد دارد، بلکه امکان به کارگیری ژنوتیپ های مقاوم را در برنامه های اصلاحی کوتاه و بلندمدت گندم فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: گندم، زنگ زرد، واکنش (عکس العمل)، مقاومت، حساسیت، بیماری زایی، نژاد، پاتوتیپ
 • شکوه سادات کمالی، اکبر کارگربیده صفحات 317-338
  تاثیر عصاره های آبی بارهنگ، کرچک، گل جعفری و منداب بر تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دو Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاهی و کود سبز آنها (12 گرم/کیلوگرم خاک) به تنهایی و یا در ترکیب با قارچ Paecilomyces lilacinus بر رشد گوجه‏فرنگی (رقم ارلی‏اربانا) آلوده و فعالیت نماتود در خاک مخلوط سترون و خاک مزرعه غیرسترون در شرایط گلخانه‏ای بررسی گردید. نتایج نشان داد که همه عصاره ها باعث افزایش معنی‏دار مرگ و میر لارو سن دو و عصاره های منداب و بارهنگ باعث کاهش معنی‏دار تفریخ تخم گردیدند، ولی هیچکدام تاثیری سویی بر قارچ نداشتند. نتایج آزمون‏های گلخانه‏ای نشان داد که در حضور نماتود و در خاک سترون، تیمار گل جعفری-سوسپانسیون اسپور قارچ باعث افزایش 5/140% طول شاخساره گیاه گوجه‏فرنگی و تیمارهای دارای گل جعفری، به ترتیب باعث افزایش 4/11-8/11 و 1/20-1/23 برابری و کرچک 0/10-1/10 و 0/10-7/17 برابری وزن تر و خشک گردیدند. در خاک مزرعه تیمارهای دارای کرچک، به ترتیب با 9/47-5/67% و 4/32-5/140% افزایش در وزن تر و خشک شاخساره بالاترین تاثیر داشتند. شاخص گال ‏در تیمارهای مختلف در هر دو خاک در دامنه 2/4-0/5 قرار داشت. در خاک مخلوط سترون به استثناء تیمار بارهنگ-سوسپانسیون قارچ با 84% کاهش، سایر تیمارها باعث افزایش جمعیت نهایی و فاکتور تولیدمثل شدند. در خاک مزرعه غیرسترون تمام تیمارها باعث کاهش تعداد گال و کیسه تخم گردید، منتها بجز تیمارهای دارای بارهنگ فقط برخی از تیمارهای دارای گل جعفری و کرچک باعث کاهش فاکتور تولیدمثل شدند.
  کلیدواژگان: بارهنگ، کرچک، کنترل، گل جعفری، منداب
 • فاطمه امانی بنی، اکبر کارگر بیده، سیدمحسن تقوی صفحات 339-356
  تاثیر عصاره های آبی 10% گیاهان بازدارنده بارهنگ، کرچک، منداب و گل جعفری بر فعالیت نماتود Meloidogyne incognita و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره ها باعث مرگ‏و‏میر لارو سن دو به میزان 31-42% و کاهش 5/37-60% تفریخ تخم نماتود شدند. عصاره ها مانع رشد باکتری نگردیدند. در آزمون گلخانه‏ای تاثیر کود سبز چهار گیاه (12گرم/کیلوگرم خاک) در تلفیق با باکتری (108(cfu بر فعالیت نماتود ریشه‏گرهی و رشد گوجه‏فرنگی (Early Urbana) در گلدان‏های 5/3 کیلوگرمی حاوی خاک مخلوط سترون و خاک مزرعه غیرسترون بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حضور نماتود و در خاک سترون تیمار گل جعفری-باکتری با 2/66 و 9/60% افزایش و در خاک مزرعه کرچک با 1/29 و 3/18% افزایش نسبت به شاهد، به ترتیب در وزن تر و خشک شاخساره بیشترین تاثیر را در فاکتورهای رشدی گیاه داشتند. تیمارهای بارهنگ و بارهنگ-باکتری باعث کاهش اکثر شاخص‏های رشدی گیاه گردیدند. تیمار بارهنگ-باکتری باعث کاهش 9/95 و 0/86% تعداد تخم/گرم ریشه و کاهش 9/92 و 2/95% فاکتور تولیدمثل نماتود در خاک سترون و خاک مزرعه گردیدند، در حالی‏که بارهنگ به تنهایی، به ترتیب باعث کاهش 9/93 و 5/84% تخم/گرم ریشه و 7/90 و 9/95% فاکتور تولیدمثل گردید. نتایج آزمون کاربرد کود سبز منداب-باکتری در گلدان‏های 12 کیلوگرمی حاوی خاک مخلوط سترون نشان داد که در حضور نماتود، تیمار منداب با 0/15، 2/2 و 3/48% افزایش در وزن تر و خشک شاخساره و وزن محصول، همچنین منداب-باکتری با 2/55 و 4/52% کاهش تعداد تخم و گال/گرم ریشه و 5/65% فاکتور تولیدمثل بیشترین تاثیر را داشتند.
  کلیدواژگان: بارهنگ، کرچک، کنترل نماتود، گل جعفری، منداب
 • فهیمه نیاستی، علی اسکندری، زهرا تنها معافی، آیت الله سعیدی زاده صفحات 357-373
  به منظور شناسایی فون نماتودهای انگل گیاهی جنگل‏های رامسر، 90 نمونه از خاک و ریشه درختان منطقه در شهریور ماه سال 1391 جمع آوری گردید. پس از جداسازی، تثبیت و انتقال به گلیسیرین؛ تعداد 27 گونه نماتود از 16 جنس شناسایی گردید. گونه های Crossonema dryum ، C. menzeli،Ogma fagini و O. murrayi برای اولین بار از ایران گزارش یا توصیف می‏شوند. گونه C. dryum با داشتن 20-44 زائده کوتیکولی بر روی هر حلقه و شکل فلس‏های بدن لارو سن چهارم، گونه C. menzeliبا داشتن 55-65 فلس انگشتی شکل به طول 8-10 میکرومتر بر روی حلقه های بدن، گونه O. fagini با دارا بودن کم‏تر از 10 ردیف فلس بر روی هر حلقه و ناحیه دمی محدب مخروطی، و گونه O. murrayi با داشتن هشت ردیف طولی فلس بر روی حلقه های بدن و برابر بودن پهنای دو حلقه سر، از گونه های مشابه متمایز می‏شوند.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، ریخت شناسی، فون، گزارش جدید، Criconematidae
 • مریم کارگر، محمد زکی عقل، محمود معصومی، محسن مهرور، کرامت الله ایزدپناه صفحات 375-391
  ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus، GFLV) متعلق به جنس Nepovirus از خانوادهSecoviridae است. این ویروس عامل یکی از مخرب‏‏ترین بیماری های ویروسی مو در سراسر دنیا است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی GFLV در تاکستان‏‏های استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد از درختان مو و علفهای هرز موجود در تاکستان ها نمونه برداری شد. با استفاده از آنتی‏‏بادی جدایه ایرانی ویروس، در آزمون الیزا علاوه بر تاک در گیاهان مرغ، علف هفت بند، قیاق و تمشک نیز GFLV ردیابی شد. از مایه زنی مکانیکی ویروس از میزبانهای مختلف در برگ های جدید سلمه تره ) (Chenopodium quinoa لکه های کلروتیک و رگبرگ روشنی تولید شد. با استفاده از آغازگر‏‏های اختصاصی ژن پروتئین پوششی ویروس به طور کامل تکثیر و به روش RT-PCR-RFLP تنوع ژنتیکی جدایه ها بررسی شد. هضم آنزیمی قطعه تکثیر شده با اندونوکلئاز TaqI جدایه های GFLV از منطقه مورد آزمایش را در 11 گروه ژنوتیپی قرار داد. نتایج آنالیز‏های فیلوژنی براساس ژن پروتئین پوششی نشان داد که جدایه های ایرانی GFLV در شاخه‏ای مجزا از جدایه های سایر نقاط دنیا قرار دارند. جدایه های تعیین ترادف شده در این تحقیق به همراه جدایه های شرق کشور در گروهی مجزا از جدایه های غرب کشور قرار گرفتند که نشان دهنده اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV است.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ویروس برگ بادبزنی مو، RFLP، فارس، کهگیلویه و بویر احمد
 • مقاله کوتاه پژوهشی
 • ریحانه رحیمی نژاد، ضیاالدین بنی هاشمی صفحات 393-398
  گونه ی Rhizoctonia solani با گروه آناستوموزی AG-2 و AG-4 مهم ترین بیمارگر گیاهان زینتی در شهرستان شیراز است، اما منبع آلودگی گیاهان زینتی به این قارچ کاملا مشخص نیست. در طی سال های 1392 و 1393 از خزانه های گل ها و گیاهان زینتی شهرستان شیراز و حومه و دامنه ی کوه ها در منطقه ی باجگاه نمونه برداری انجام شد. نمونه ها شامل خاک های زراعی و غیر زراعی، کودهای حیوانی، برگی و کارخانه ای، خاک های مخلوط و آمیخته های خاکی شامل کوکوپیت و ورمی کمپوست بودند. جداسازی ریزوکتونیا از خاک با تغییراتی به روش طعمه گذاری به مدت 72 ساعت با بذر جوشیده چغندرقند در دمای oc25 و استفاده از محیط کشت PDA حاوی 100 پی پی ام PCNB، 100 پی پی ام کلرامفنیکل و 50 پی پی ام Hymexazole انجام شد. 218 جدایه ی ریزوکتونیا از نمونه ها بدست آمد و 193 جدایه چندهسته ای و 25 جدایه، دوهسته ای بودند. گروهای آناستوموزی 50 جدایه ی چندهسته ای تعیین شد. دوازده گروه آناستوموزی و در صد آنها شامل AG-4 (36%)، AG-2 (18%)، AG-1-1A (18%)، AG-2-2IIIB (6%)، AG-3 (4%)، AG-2-2 (4%)، AG-13 (4%)، AG-2-2C (2%)، AG-5 (2%)، AG-7 (2%)، AG-11(2%) در خاک های زراعی و AG-BI(2%) در خاک بکر بودند. منابع کودی، خاک های مخلوط و آمیخته های خاکی عاری از عامل بیماری بودند و منبع آلودگی، نشاء های خزانه های گل ها و گیاهان زینتی تعیین شد.
  کلیدواژگان: Rhizoctonia solani، گروه های آناستوموزی، منبع آلودگی، خاک، مواد آلی
 • مقاله کامل پژوهشی
 • هادی کریمی پور فرد، ابراهیم پورجم، زهرا تنها معافی، ناصر صفایی صفحات 399-413
  این تحقیق به منظور شناسایی، تعیین درصد آلودگی، تراکم جمعیت و ترسیم نقشه پراکنش نماتود سیستی غلات بر اساس درون‏یابی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، همچنین بررسی ارتباط عوامل آب و هوایی با تراکم جمعیت و پراکنش گونه غالب در مزارع گندم استان اصفهان انجام شده است. مجموعا 280 نمونه خاک و ریشه از 140 مزرعه گندم شهرستان‏های استان طی سال‏های 1391-1393 به صورت تصادفی جمع آوری گردید. سیست‏ها از نمونه های خاک استخراج و تعداد سیست‏ها و تخم و لارو سن دوم درون هر نمونه شمارش گردید. شناسایی گونه بر اساس مطالعات ریخت‏شناسی و ریخت‏سنجی و همچنین مشخصات مولکولی انجام شد. با بهره‏گیری از تکنیک درون‏یابی با استفاده از نرم‏افزار Arc GIS نقشه پیوسته تراکم جمعیت تخم و لارو سن دوم و برآیند جهت پیشرفت بیماری برای استان تعیین شد. جهت و میزان همبستگی جمعیت تخم و لارو سن دوم با برخی عوامل آب و هوایی و ارتفاع از سطح دریا پس از تهیه نقشه های پیوسته آنها در محیط GIS با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد تنها گونه Heterodera filipjevi از نماتودهای سیستی غلات در استان اصفهان انتشار دارد و از مجموع 140 نمونه خاک 4/56 درصد آنها با میانگین جمعیت 02/6 تخم و لارو سن دوم در گرم خاک به این گونه آلوده بودند. بر اساس درون‏یابی بیشترین میانگین تراکم جمعیت به ترتیب مربوط به شهرستان‏های اردستان، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، مبارکه، نائین و اصفهان بود. میزان تراکم جمعیت این نماتود با میانگین دما همبستگی مستقیم و با میانگین بارش، درصد رطوبت نسبی و همچنین ارتفاع همبستگی معکوس نشان داد.
  کلیدواژگان: شناسایی، نماتود انگل گیاهی، GIS
 • الهام صالحی، محمد صالحی، محمود معصومی صفحات 415-427
  غنچه درشت یکی از بیماری های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در نقاط مختلف جهان است. در بازدید های سال 1392 از مناطق گوجه فرنگی کاری زنجان، علائم بیماری غنچه درشت مشاهده گردید. عامل بیماری به وسیله پیوند از گوجه فرنگی دارای علائم به گوجه فرنگی و بادنجان و به وسیله سس از گوحه فرنگی به پروانش انتقال داده شد. در گیاهان مایه زنی شده با پیوند و سس علائم بیماری های فیتوپلاسمایی ظاهر شد. در آزمون های پی سی آر یک مرحله ای با استفاده از جفت آغازگر P1/P7و دومرحله ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7 و R16F2n/R16R2 ، در نمونه های دی ان ای استخراج شده از گوجه فرنگی دارای علائم در طبیعت و گیاهان مایه زنی شده باپیوند وسس قطعه های مورد انتظار، به ترتیب 1800 و 1250 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی تکثیر شد. چند شکلی طولی قطعات برشی مجازی (Virtual-RFLP) ناحیه تکثیر شده با جفت آغازگرR16F2n/R16R2 نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با غنچه درشت گوجه فرنگی در زنجان متعلق به زیر گروه A در گروه ار ان ای ریبوزومی اف‍ژولش شبدر ((16SrVI می باشد.در آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از ترادف کامل ژن ار ان ای ریبوزومی 16S تعلق فیتوپلاسمای عامل غنچه درشت گوجه فرنگی در زنجان به16SrVI-A تایید شد. این اولین گزارش از وجود بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی و تعیین ویزگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با آن در استان زنجان می باشد.
  کلیدواژگان: فیتوپلاسما، انتقال با سس و پیوند، آنالیز فیلوژنتیکی، گروه 16SrVI
 • یاسر بی نیاز، کرامت الله ایزدپناه، محمود معصومی، حبیب الله حمزه زرقانی، نرجس راه پیما سروستانی، اسماعیل ابراهیمی صفحات 429-440
  پوتی ویروس های موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus، BgSMV) و موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus، MDMV) با وجود شباهت هایی، به لحاظ پراکنش جغرافیایی و وجود قطعه 90 نوکلئوتیدی اضافی در ناحیه 5'' ژن پروتئین پوششی BgSMV با هم اختلاف دارند. در این پژوهش تاثیر تغییر دما بر روی شدت بیماری ناشی از BgSMV و MDMV مورد بررسی قرار گرفت و قطعه 90 نوکلئوتیدی در ژن پروتئین پوششی BgSMV به کمک نرم افزارهای بیوانفورماتیک بررسی و مقایسه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور دما در سه سطح (25، 30 و 35 درجه سانتیگراد) و اینوکولوم در سه سطح (BgSMV، MDMV و بافر مایه زنی) و شش تکرار انجام گردید. شدت بیماری، دوره نهفتگی و شاخص های رشد شامل ارتفاع گیاه از سطح خاک و وزن گیاه در پایان روز سی ام پس از مایه زنی اندازگیری شد. نتایج نشان داد شدت بیماری ناشی از MDMV در دماهای مورد مطالعه، اختلاف معنی داری نداشت در حالی که شدت بیماری ناشی از BgSMV با افزایش دما روند صعودی داشت. همچنین با افزایش دما طول دوره نهفتگی MDMV کاهش یافت. براساس تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک در قسمت انتهای آمینی پروتئین پوششی BgSMV و MDMV یک ناحیه فعال در بیان ژن و تحمل به دمای بالا موسوم به coiled-coil region وجود دارد که در BgSMV به اندازه 30 آمینواسید بلند تر از ناحیه مشابه درMDMV است.
  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، پروتئین پوششی، پوتی ویروس ها، مرغ، ذرت
 • گزارش کوتاه
 • سارا عفتی لاکه، فریدون پاداشت دهکایی، حسین صارمی صفحات 441-443
  گونه کمپلکسGibberella fujikuroi عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج از بیماری های مهم بذر زاد گیاه برنج در استان گیلان می باشد. سه گونه F. proliferatum، F. verticillioides و F. fujikuroi بعنوان عوامل این بیماری از روی برنج در نقاط مختلف جهان جدا شده اند. این سه گونه معرف سه جمعیت آمیزشی (A، C و D) هستند که محققین آنها را بعنوان عوامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان معرفی کرده اند(Hosein nejad et al. 2008) . علائم ایجاد شده در روی نشاء ها در خزانه و نیز بوته ها در زمین اصلی از شدت و ضعف برخوردار می باشد. به منظور بررسی شدت بیماریزایی در گونه های مختلف بیمارگر طی فصل زراعی 92-1391 تعداد 42 جدایه از نمونه های مشکوک به آلودگی از مزارع برنج در نقاط مختلف استان گیلان جمع آوری و جداسازی شد. شناسایی مورفولوژیکی گونه ها بر اساس کلید های معتبر (Leslie & Summerell 2006) و شرح گونه های گرلاخ و نیرنبرگ (Gerlach & Nirenberg 1982) صورت گرفت که منجر به تشخیص دو گونه قارچی F. fujikuroi و F. verticillioides به ترتیب با ترکیب جمعیتی 4/88 درصد و 6/11 درصد از مجموع نمونه ها گردید. سوسپانسیون کنیدیوم ها به غلظت 106 کنیدیوم در هر میلی لیتر از جدایه هایی از دو گونه به نشای برنج رقم سپیدرود مایه زنی شد و ارزیابی علائم بر اساس درصد پنجه های مرده نشان داد که گونه F. verticillioides دارای شدت بیماریزایی بیشتری نسبت به گونه F. fujikuroi است. تجزیه خوشه ایجدایه ها از نظر بیماریزایی، چهار گروه متفاوت را مشخص کرد. تمام جدایه های گونه F. verticillioides در گروه با شدت بیماریزایی بالا قرار گرفتند.
|
 • Pages 297-316
  Annual survey for monitoring of reaction of commercial wheat cultivars to stripe rust disease is very important after their introduction and extensive cultivation. The host materials surveyed included the standard differential cultivars for stripe rust along with 24 and three respectively commercial bread and durum wheat cultivars. This study was accomplished in selected wheat fields of six regions of Fars province including Zarghan, Marvdashat, Fassa, Mammassani, Darab and Eghlid during 2003- 2005 and in two stripe rust nurseries in Zarghan and Mammassani during 2003- 2013. The results showed that the resistance of 12 cultivars including Chamran, Shirodi, Shiraz, Darab 2, Falat, Star, kavir, Zarin, Shahriar, Alvand, Alemot and Bahar was overcome by stripe rust during or before the last decade. Yavarous and several recently introduced cultivars including Zareh, Mihan, Siravan, Chamran 2, Ophogh, Behrang and Shabrang have conferred moderately to intermediate resistance reaction to the disease. The cultivars Sivand, Parsi, Pishgham, Marvdasht and Aflak showed a range of moderately resistance to moderately susceptible reaction. The response of Pishtaz varied from moderately susceptible to resistance. Nicknejad has shown to have high level of resistance since its long time introduction. Decrease or changes in the resistance of some of the cultivars can be attributed to changes in stripe rust races, weather conditions and environmental factors. In this regard among the differential cultivars, virulence was almost present for Yr2, Yr6, Yr7, Yr9, Yr17, Yr25, Yr26, Yr27, YrA and YrSU. Current research indicates that annual survey on responses of commercial wheat cultivars to stripe rust together with monitoring of pathogen virulence factors in Fars province are very necessary. These information not only can effectively aid in giving on-time warning to replace susceptible cultivars and to use effective control measures to reduce the loss of the disease, but also can play an important role in short and long time wheat breeding programs.
  Keywords: Wheat, Stripe rust, Response (Reaction), Resistance, Susceptibility, Virulence, Race, Pathotype
 • Pages 317-338
  Effects of aqueous extracts of plantain, castor, marigold and eruca on egg hatching and the mortality of second stage Juveniles (J2) of Meloidogyne incognita, was studied in vitro. Also the effects of their green manures (12 g/kg soil) and Paecilomyces lilacinus alone and in combination on the root-knot nematode and growth parameters of infected tomato (CV Early Urbana) in sterilized mixed soil and non-sterilized farm soil were studied, under greenhouse conditions. The results of in vitro test showed that all plants extracts increased the mortality of J2, and plantain and eruca reduced the egg hatching, significantly, and they had not negative effect on P. lilacinus. The result of greenhouse test in sterilized soil revealed that in the presence of the nematode, marigold- fungus spore suspension caused 140.5% increase in the shoot height of tomato plants. In addition, marigold treatments caused 11.4-11.8 and 20.1-23.1 folds and caster 10.0-10.1 and 10.0-17.7 folds in fresh and dried shoot weight, respectively. In non-sterilized soil, caster treatments with 47.9-67.5% and 32.4-140.5% increases in fresh and dried shoot weights have the highest effects. The nematode gall index in both tests was 4.2-5.0. Except for the treatment of plantain-fungus spore suspension with 84% decrease, the other treatments in sterilized soil test caused increases in the final population and reproduction factor of nematode. In non-sterilized soil, all treatments reduced gall and egg masses, but only plantain treatments and some of marigold and caster treatments reduced the reproduction factor of the nematode.
  Keywords: Castor, control, eruca, marigold, plantain
 • Pages 339-356
  Effect of 10% aqueous extracts of inhibitory plants viz. Plantago major, Ricinus communis, Eruca sativa and Tagetes sp. on Meloidogyne incognita activity and Pseudomonas fluorescens CHA0 was studied. The results showed that the extracts increased 31-42% mortality of the second stage juveniles and decreased 37.5-60.0% egg hatching of the nematode, but did not inhibit the bacterium growth. The combined effects of green manures of plants (12 g/kg of soil) and bacterium (cfu108) on activity of the nematode and growth parameters of tomato (Early Urbana) were studied in 3.5 kg pots, containing sterilized mixed or non-sterilized farm soils. The results showed that in presence of the nematode and in sterilized soil, marigold-bacterium with 66.2 and 60.9% increases, and in non-sterilized soil castor with 29.1 and 18.3% increases in shoot fresh and dry weights, respectively, had the highest impacts. Plantain-bacterium decreased 95.9 & 86.0% of eggs/g of root and 92.9 & 95.2% of nematode reproduction factor in sterilized or non-sterilized soils, respectively. In addition, plantain decreased 93.9 & 84.5% of eggs/g of root and 90.7 & 95.9% of nematode reproduction factor, respectively. The results of the greenhouse test on usage of eruca green manure and bacterium in 12 kg pots, containing sterilized mixed soil, showed that in the presence of nematode, eruca with 15.0, 2.2 and 48.3% increases in shoot fresh, shoot dry and fruit weights, respectively had the greatest impact. Moreover, eruca-bacterium decreased 55.2 and 52.4% of egg or gall/g root, respectively and 65.5% of reproduction factor.
  Keywords: Castor, eruca, marigold, nematode control, plantain
 • Pages 357-373
  In order to identify the plant parasitic nematodes in Ramsar forests, 90 samples of soil and root of trees were collected in October 2012. Nematodes were extracted, fixed and transferred to anhydrous glycerin, and identified. 27 nematode species belonging to 16 genera were identified. The species Crossonema dryum, C. menzeli, Ogma fagini, and O. murrayi are recorded or described from Iran for the first time. C. dryum by having 20-44 short scales on body annuli at midbody and different shape of scales on body of fourth-stage juvenile (J4); C. menzeli by presence of 55-65 digitate or slender scales on body annuli at midbody, 8-10 µm long; O. fagini by having less than 10 longitudinal rows of scales on body annuli and a convex-conoid posterior region, and O. murrayi by having eight longitudinal rows of triangular scales on body annuli and a head with two equal annuli; can be differentiated from closely related species
  Keywords: Criconematidae, fauna, morphology, morphometric, new record
 • Pages 375-391
  Grapevine fanleaf virus belongs to the genus Nepovirus in the family Secoviridae. It causes an important disease of grapevine worldwide. To determine the genetic diversity of GFLV in Southern Iran, samples of grapevine and weeds were collected from vineyards in Fars and Kohgiluyeh-Boyer Ahmad provinces. ELISA using specific antibody of GFLV showed that grapevine, bermudagrass, knotweed, Johnson grass and raspberry plants are natural reservoir hosts of GFLV. In mechanical inoculation of different isolates of GFLV to Chenopodium quinoa, mosaic, leaf malformation and sharpening of leaf edges were developed in inoculated plants. Complete length of GFLV coat protein gene amplified in RT-PCR using specific primers was subjected to RFLP analysis using TaqI endonuclease. It was shown that GFLV isolates belong to 11 haplotypes. Phylogentic analysis based on the nucleotide sequence of the coat protein gene showed that Iranian isolates of GFLV have distinct position in phylogentic tree. Moreover, evidence of divergent evolution was observed between isolates from northwest, northeast and south of Iran. It confirms that genetic makeup of GFLV may be affected by geographical isolation.
  Keywords: Genetic diversity, grapevine fanleaf virus, RFLP, Fars, Kohgiluyeh-Boyer Ahmad
 • Pages 393-398
  Rhizoctonia solan AG-2 and AG-4 are main pathogens in ornamental plants in Shiraz but their sources of inoculum is not known. During 2013 and 2014 soil samples from different parts of Shiraz landscape, nurseries, sources of animal fertilizers, compost, vermin compost ,soil mix and Shiraz vicinities from cultivated and virgin soils were collected and assayed using sugar beet seeds as bait and plated on PDA supplemented with 100ppm PCNB and Chloramphenicole and 50ppm Hymexazole. 218 isolates of Rhizoctonia were recovered of which 193 multinucleate and 25 binucleate.Anastomosis groups of 50 multinucleate isolates were determined using 18 AG testers and the following AGs with their frequencies were found: Tweleve AGs included AG-4(36%), AG-2 (18%), AG-1-1A (18%), AG-2-IIIB(6%), AG-3, AG-2-2 and AG-13 ( 4%), AG-2-C, AG=5, AG-7 and AG-11(2%) in field soil and AG-BI (2%) in virgin soil. No Rhizoctoniawere recovered from in front of soil mix, animal fertilizers and composts used for potting and nurseries..It was concluded that transplants from nurseries are the main sources of inoculums.
  Keywords: ornamentals, multinucleat binucleate Rhizoctonia, virgin soil, nursery
 • Pages 399-413
  This study was conducted to identify cereal cyst nematodes (CCNs), distribution and disease incidence, population density and preparing map of distribution based on interpolation using geographic information system (GIS), as well as determination of relationship between climatic factors with population density of dominant species. Totally 280 soil and root samples were randomly collected from 140 wheat fields of Isfahan province during 2012-2014. The soil samples were processed for cyst extraction and number of cysts, second stage juveniles (J2) and eggs inside each sample were counted. Species was identified based on morphological and morphometric features and molecular characters. Analysis was performed by Arc GIS software using interpolation technique for determination of raster maps of population density of J2, eggs and direction of disease progression. After preparing the raster maps, direction and the correlation of J2 and eggs populations with some climatic factors and altitude determined by GIS using Pearson's correlation coefficient. Heterodera filipjevi was the only species of cereal cyst nematodes found in Isfahan province, and 56.4% of soil samples were contained H. filipjevi with an average population of 6.02 eggs and J2/g of soil. Based on interpolation of population density, Ardestan, Natanz, Kashan, Aran va Bidgol, Mobarekeh, Naein and Isfahan districts had the most mean population density of H. filipjevi, respectively. Population density of the nematodeshowed direct correlation with the long term mean of temperature and inverse correlation with the long term mean of precipitation, relative humidity percent and altitude.
  Keywords: GIS, identification, plant, parasitic nematode
 • Pages 415-427
  Tomato big bud (TBB) is an economically important disease of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in various regions of the world. In 2013 surveys of Zanjan province (Iran) tomato fields, symptoms of TBB disease were observed. The disease agent was successfully transmitted by grafting from a naturally symptomatic tomato in Zanjan to tomato and eggplant and from tomato to periwinkle via dodder (Cuscuta campestris Yank.) transmission. In inoculated plants phytoplasma-type symptoms were produced. Expected length DNA fragments of nearly 1,800 and 1,250 bp were respectively amplified from naturally infected tomato and experimentally inoculated plants in direct polymerase chain reaction (PCR) using phytoplasma primer pair P1/P7 or nested PCR using the same primer pair followed by R16F2n/R16R2 primers. Virtual restriction fragment length polymorphism (RFLP) of nested PCR products (1.2 kbp) showed that Zanjan TBB (ZTBB) phytoplasma is related to subgroup A in 16SrVI (clover proliferation) phytoplasma group. Phylogenetic analysis of full length 16S rDNA classified ZTBB with 16SrVI-A subgroup. This is the first report of biological and molecular characterization of a phytoplasma associated with TBB disease in Zanjan province.
  Keywords: Phytoplasma, Dodder, graft transmission, Phylogenetic analysis, 16SrVI group
 • Pages 429-440
  Bermudagrass southern mosaic virus (BgSMV)and Maize dwarf mosaic virus (MDMV) are closely related potyviruses varying in geographical distribution and the existence of an additional 90- nucleotide stretch in the 5 'region of coat protein gene. .In the present study, the effect of temperature on disease severity of both viruses was assessed. A factorial experiment was conducted laid out in a completely randomized design with two factors, temperature at three levels (25, 30 and 35°C) and inoculation at three levels (MDMV, BgSMV and buffer) each in six replications. Eleusine compressa, a common host of both viruses, was inoculated mechanically and disease severity, length of incubation period, plant height, and plant weight were measured 30 days post inoculation. Disease severity of MDMV was not significantly affected by temperature change but that of BgSMV increased with increasing temperature. Incubation period of MDMV inoculated plants decreased with increasing temperature. Bioinformatics analysis showed presence of a coiled-coil region in CP of both viruses. This region was longer in BgSMV extending into extra amino acids in amino terminal region. Extra amino acid stretch may contribute to the adaptation of this virus to higher temperatures.
  Keywords: Bermuda grass, bioinformatics, coat protein, potyviruses
 • Pages 441-443
  Gibberella fujikuroi the cause of rice Bakanae disease and foot rot is one of the important seed-borne diseases in Guilan province. Three Fusarium species including Fusarium proliferatum, Fusarium verticillioides and Fusarium fujikuroi have been reported as the casual agents of rice Bakanae disease from all over the world. These three species belonged to three mating population A, C and D that have previously been reported from Guilan province (Hosein nejad et al. 2008). These Fusarium species makes symptoms on seedlings in nurseries and plants on the field. The study of pathogenicity of different isolates were done by collecting 42 isolates of infected samples from rice infected fields in Guilan province due to 2012-2013. Morphological identification of species carried out based on valid identification literatures (Leslie & Summerell 2006, Gerlach & Nirenberg 1982) and two species viz F. verticillioides and F. fujikuroi were identified. Frequency of F. verticillioides and F. fujikuroi was 88.4 and 11.6 respectively. The plant stems were inoculated by spore suspension of pathogens with 106 conidia/ml on the Sepidroud cultivar seedlings and percentage of death tillers was evaluated. The results showed that F. verticillioides isolates were more virulent than F. fujikuroi and cluster analysis of isolates from pathogenicity viewpoint, characterized four different groups. All isolates of F. verticillioides were in the group with high pathogenicity.