فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • دکتر لیدا نیک فرید صفحات 9-18
  مقدمه
  در سال های اخیر اخلاق مراقبت یکی از رویکردهای مورد توجه رشته ی پرستاری است که توسط نظریه پردازان اخلاق پرستاری مورد بحث و بسط قرار گرفته است. هدف از این مقاله معرفی پیشینه ی تاریخی این رویکرد و ورود آن در پرستاری است.
  روش کار
  برای تالیف این مقاله مروری جامع با استفاده از شبکه ی جهان گستر با کلیدواژه های اخلاق مراقبت، اخلاق فمینیستی، مراقبت اخلاقی، اخلاق پرستاری و رویکردهای فلسفی اخلاق پزشکی بدون محدودیت زمانی در پایگاه های ایرانی و بین المللی انجام شد. مقالات مرتبط انتخاب شده و بر اساس اهداف مطالعه این مقاله تدوین شد.
  نتایج
  با توجه به مطالب و مقالات به دست آمده مقاله به بخش های مقدمه، مقدمه ای بر تاریخ اخلاق در حرفه های مراقبت سلامتی، نظریه ی اخلاق مراقبت و اخلاق مراقبت در پرستاری تقسیم شد. در اصل مقاله هر قسمت به تفصیل توضیح داده شده است. مراقبت و به صورت احساس نگرانی و همدلی برای دیگران و داشتن تعهد به آن ها تعریف می شود. اخلاق مراقبت نظریه ای بود که از حرکات فمینیستی شروع شد و بر فعل مراقبت به عنوان یک فضیلت زنانه به عنوان رویکردی برای داشتن تعهد اخلاقی به دیگران یاد می کند. اخلاق مراقبت بر خلاف اخلاق وظیفه گرا و پیامدگرا، جزیی نگر، متن محور، عینی، درگیر و مبتنی بر عواطف است. در سال های اخیر به دلیل اهمیت مفهوم مراقبت در پرستاری، اخلاق مراقبت به عنوان یک رویکرد اخلاقی مورد نیاز برای پرستاری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مقاله به بررسی دانش کنونی و مسیر رو به جلوی توسعه ی اخلاق مراقبت در پرستاری می پردازد.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر نظریه پردازان اخلاق در پرستاری رویکرد اخلاق مراقبت را به عنوان رویکرد غالب اخلاقی برای پرستاری قبول نکرده اند اما به جهت کمک به استقلال حرفه ای، لزوم توجه به آن به عنوان متممی برای رویکرد غالب کنونی را مورد بحث قرار داده اند.
  کلیدواژگان: فمینیسم، نظریه ی اخلاقی، اخلاق پرستاری
 • بیتا بیجاری، علی عباسی، مجید عسکری صفحات 19-28
  مقدمه و هدف
  فرسودگی شغلی سندرم روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی هیجانی مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی می باشد که می تواند بر برخی از مشاغل و از جمله دانشجویان پزشکی تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع فرسودگی شغلی، و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی(توصیفی تحلیلی )دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بصورت سرشماری شرکت کردند.پرسشنامه های مازلاخ وGHQ12 توسط دانشجویان تکمیل شد .داده ها با نرم افزار SPSS(15) با استفاده از تست های آماری توصیفی و تست کای مربع و آزمون T مستقل مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  تعداد 92 نفر با میانگین سنی 51/1±74/25 در این مطالعه شرکت کردند میزان پاسخدهی8/94% بود 38% از شرکت کنندگان فرسودگی شغلی متوسط تا شدید داشتند. 9/23% در بعد خستگی هیجانی3/28% در بعد مسخ شخصیت و 7/20% در بعد عدم کفایت شخصی امتیاز بالایی را کسب کردند. میزان سلامت روان غیرنرمال در شرکت کنندگان 5/31% بود که باارتباط آن با فرسودگی شغلی معنی دار بود.(001/0=P)ارتباط معنی داری بین فرسودگی شغلی با سن ،جنس، وضعیت تاهل با فرسودگی شغلی مشاهده نشد
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که فرسودگی شغلی در بین دانشجویان پزشکی شایع می باشد.از اینرو پیشنهاد می شود دانشجویان در جهت کمک گرفتن از مراکز مشاوه تشویق شوند و تسهیلات لازم از جمله کارگاههای مهارت زندگی و کنترل استرس برای آنان در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سلامت عمومی، دانشجویان پزشکی، بیرجند
 • سید مسعود موسوی صفحات 29-36
  مقدمه
  فشار روانی یکی از رایج ترین بیماری های زمان معاصر است و حدود شش درصد کل جمعیت جهان از بیماری های روانی رنج می برند. در این میان دین نقش حمایت کننده در این زمینه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انس با قرآن بر سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسید.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه انس با قرآن و آزمون سلامت روان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد.
  یافته ها
  در مولفه سلامت روانی از بین 4 حیطه متعلق به این مولفه، بیشتر دانشجویان در وضعیت سالم قرار داشتند. بین دو متغیر انس با قران و نگرش به قران رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین دو مولفه انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بین انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد. لذا برنامه ریزی در راستای ایجاد فرهنگ انس با قرآن و ترویج روش هایی که دانشجویان را به این سمت سوق می دهد، از اهمیت برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، انس با قرآن، دانشجویان
 • سمیه جوشن، دکتر رضا شاه حسینی، دکتر محمد حسن فطرس صفحات 37-48
  مقدمه
  بیمارستان ها به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در بیمارستان ها باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتا پیمایشی-توصیفی است. در این مقاله کارایی نسبی 32 بیمارستان طی سالهای92-93 مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، فرم پوششی و با ماهیت ورودی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از منابع مستندات علمی و داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی نیز از وزارت بهداشت جمع آوری و از نرم افزار DEAP برای تحلیل استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین کارایی مدیریتی بیمارستان های مورد مطالعه قبل و بعد از طرح تحول 974/0 بود. در کارایی فنی نیز قبل و بعد از طرح تحول میانگین کارایی 961/0 و 955/0 بود. در هر سه نوع کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس رابطه معنی داری بین نمره کارایی بیمارستان ها قبل و بعد از طرح تحول مشاهده نشد(05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که طرح تحول سلامت تغییر چندانی بر کارایی بیمارستان ها نداشته و کارایی بیمارستان های مورد مطالعه در هر سه دانشگاه از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی اگرچه کارایی بیمارستانهای مورد مطالعه در حد مطلوب بوده است اما مدیران باید برای ارتقای بیشتر کارایی بیمارستانها تلاش بیشتری بکنند و برای نیل به آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.
  کلیدواژگان: کارایی، بیمارستان، علوم پزشکی، تهران، تحلیل پوششی داده ها
 • مجید خزاعی صفحات 49-56
  مقدمه
  آموزش طب قبل از اسلام برگرفته از آموزش طب در یونان باستان بود اما پس از اسلام دچار تحول و شکوفایی شگرفی شد. اولین نکته و در عین حال مهمترین آن، آموزش طب به افراد دارای صلاحیت اخلاقی بود که پس از اسلام به طور گسترده تری شاهد این روش آموزش بودیم. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای بین روش های امروزی تدریس دروس نظری با روش های دوران پس از اسلام می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، با استفاده از مقالات موجود در سایتهای معتبر علمی شامل Pubmed، Scopus، Magiran ، SID و کتابهای مرتبط به بحث آموزش پزشکی در دوران پس از اسلام و روش های جدید آموزش پزشکی، نکته برداری انجام شد و به صورت یک مقاله مروری مطالب گردآوری گردید.
  یافته ها
  آموزش پزشکی به دو دسته آموزش نظری و آموزش عملی تقسیم می گردید. ساده ترین روش تدریس نظری، حلقه زدن دور استاد بود که برای اولین بار توسط پیامبر اکرم انجام شد. سایر روش ها مثل مباحثه، تاکید بر حل مسئله که امروزه از آن به عنوان Problem-Based Learning یا PBL یاد می شود، استفاده از الگوریتم و جدول بندی و ارائه مطالب آموزشی در قالب نظم بود. در کنار روش های تدریس نظری، داشتن و ارائه طرح درس نیز کمک زیادی به یادگیری مطالب آموزشی می نمود.
  نتیجه گیری
  مقایسه روش های مختلف آموزش طب در آن دوران با روش های که امروزه به عنوان روش های نو در تدریس بکار می رود نشان می دهد آموزش پزشکی در دوران پس از اسلام از برنامه و اصول منظم و مشخصی برخوردار بوده و این اصول هم در محتوای درسی و هم در شیوه های تدریس بوده است که بسیاری از آنها با اصول آموزش پزشکی امروزه مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، پزشکی، دوران پس از اسلام
|
 • Dr Lida Nikfarid Pages 9-18
  Introduction
  Recently ethics of care has been one of approaches which has being discussed and developed its theoretical basis by nursing ethical theorists. The aim of this article is to introduce this approach and its entry to nursing.
  Methods
  For developing this article, a comprehensive search in international and Iranian engine sites in Internet using keywords like ethics of care, Feministic ethics, care of ethics, nursing ethics and philosophical approaches in ethics of medicine without time limitation has been done. Related articles were selected and used based on aims of this study for developing the article.
  Results
  The article has been divided to sections includes introduction, introduction to history of ethics of medicine, ethics of care and ethics of care in nursing. Care has been defined as a sense of being worry and feeling empathy for someone and to be commitment about him. Care of ethics has begun as a feministic movement and emphasized care as a feministic virtue which can be used for being commitment about others. Care of ethics unless teleological and deontological views is context based, objective, and emotion based. In the recent years, nursing ethical theorist has been attentive to this approach. The article discusses the current knowledge and the forward way to the development of a unique care of ethics in nursing.
  Conclusion
  Nowadays ethical theorists in nursing have not accepted ethics of care as a dominant ethical approach for nursing but for creating a more professional independency, it has been discussed as a complement for current ethical approaches used in nursing ethics.
  Keywords: Feminism, ethical theory, nursing ethics
 • Bita Bijari, Ali Abbasi, Majid Askari Pages 19-28
  Introduction
  Burnout has been described as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization, and decreased personal accomplishment, and may occur during medical school The aim of this study was to determine the burnout level , mental health status and related factors among Senior Medical Students of Birjand University of Medical Sciences in 2011.
  Methods
  In this cross-sectional study, All Senior Medical student were considered for participation in the study in 2011. Maslach Burnout Inventory and GHQ12 were used .data were analyzed using descriptive statistics,χ2,ANOVA tests in SPSS(15) software.
  Results
  The participants were 92 students with mean age of 25.74 ± 1.51 years . 38% of study subjects had moderate to severe level of Burnout.23.9%,28.3% and 20.7% of subjects had abnormal scores on Emotional exhaustion ,depersonalization and personal accomplishment subscales respectively. 31.5% of cases suspected to have mental disorder by GHQ . significant association was found between mental disorder and burnout level ib students.(p=0.034) No significant association was found between age ,sex ,marital status, with Burnout level of the subjects.
  Conclusion
  Burnout is prevalent among medical students . Therefore, medical students in order to get help from counseling centers are encouraged, including life skills and stress management workshops to help them be considered.
  Keywords: Burnout, associated factors, Medical Sciences, Birjand
 • Seyed Masood Mousavi Pages 29-36
  Introduction
  Psychological pressure is one of the most common diseases of modern times and about six percent of the world's population suffers from mental illness. In the meantime religion plays a supporting role. This study was conducted with aim to relationship between Quranic Intimacy and Psychological health of students of Tehran University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study was descriptive - analytical study that was conducted cross-sectional in 2015. The data gathering tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic information, Quranic Intimacy questionnaire and a test of mental health. The collected data were analyzed using SPSS version 18 software and Pearson correlation test, t-test and ANOVA.
  Results
  In the mental health component, most students were in good condition. There was a significant relationship between familiarity with the Quran and the attitude of the Quran. Also there are a significant relationship between familiarity and attitude of the Quran and Psychological health.
  Conclusion
  there are a significant relationship between familiarity and attitude of the Quran and Psychological health. So plan to develop a culture of familiarity with the Quran and promoting ways that students tend to, is important.
  Keywords: mental health, familiarity with the Quran, students
 • Somaye Joshan, Dr Reza Shahhoseiini, Dr Mohamadhassan Fetroos Pages 37-48
  Introduction
  Hospitals as the largest and most costly units in health care systems play a special role. The rate of their efficiency can be considered as a criterion for the measurement of performance and productivity of resource consumption in hospitals. The aim of this study was to Assessment of the technical efficiency of teaching hospitals of Tehran using data envelopment analysis before and after health Sector Revolution
  Methods
  This was an applied descriptive survey. In this study¡ relative efficiency of 32 hospitals were analyzed between. For this purpose¡ input-oriented DEA technique with the assumption of variable return to the scale was used. The necessary information was extracted from scientific documents¡ and the data related to input and output indices were collected from Ministry of Health. The collected data were then analyzed by DEAP.
  Results
  The average management efficiency of hospital before and after health Sector Revolution was 0.974. The average technical efficiency of hospitals before and after health Sector Revolution was 0.961 and 0.955. In all of the hospitals, there were not relationship between efficiency and health Sector Revolution.
  Conclusion
  According to what was said, it seems that health Sector Revolution has not changed much on hospital performance and efficiency of hospitals in the three universities. In general, although the performance of hospitals was desirable, but managers need to promote greater efficiency in hospitals and to make greater efforts to achieve the necessary planning to do it.
  Keywords: Efficiency, hospitals, DEA
 • Majid Khazaei Pages 49-56
  Introduction
  the teaching of medicine before Islam comes from medicine in ancient Greece. However, after Islam it was suffered a dramatic transformation and flourishing. The first tip which was the most important, the ethical training of qualified people to medicine and after Islam more widely seen this method of training. The aim of this study was to compare the modern methods of teaching theoretical subjects with the ways of Islam.
  Materials And Methods
  in this study, we used the existing articles in scientific valid sites including Pubmed, Scopus Magiran, SID and the books related to the discussion of medical education in the new era after Islam and medical education.
  Results
  The medical training is divided into two categories: theoretical training and practical training. The easiest method of theoretical teaching was the master round hoop which used for the first time by the Prophet Mohammad. Other methods such as debate, emphasis on problem solving that nowadays considered as Problem-Based Learning (PBL), or the use of an algorithm and tabulating and providing educational materials along with theoretical teaching methods, and offering lesson plans also help a lot to learn of educational content.
  Conclusion
  comparing the various methods of teaching medicine in that era with the procedures today as new teaching methods show that medical education program after Islam were high regulated in the content of the curriculum and teaching methods which many of them are comparable with the today's principles of medical education.
  Keywords: education, medicine, Islam