فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 42 (پاییز 1395)
 • پیاپی 42 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریده دوستان، حسین صافی زاده، حسن کاظم زاده، محمدرضا اسدی، احمد دلبری، وحیدرضا برهانی نژاد* صفحات 384-391
  اهداف سوء تغذیه اختلالی بالینی و عاملی خطرزا در سالمندان دیابتی محسوب می شود که ممکن است وضعیت سلامتی آن ها را وخیم تر کند. این مطالعه باهدف بررسی وضعیت تغذیه سالمندان دیابتی در شهر کرمان انجام شد.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر مطالعه ای مقطعی بود که در آن دویست نفر از سالمندان دیابتی بررسی شدند. برای جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت تغذیه از پرسش نامه مختصر ارزیابی وضعیت تغذیه ای MNA و برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون های آماری خی دو، آزمون تی، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی استفاده شد.
  یافته ها 5/3درصد سالمندان دیابتی بررسی شده به سوء تغذیه مبتلا بودند و تقریبا نیمی از آن ها (51/6درصد) وضعیت تغذیه ای طبیعی داشتند. رابطه بین جنسیت و وضعیت تغذیه معنا دار بود؛ به طوری که زنان سالمند بیشتر از مردان دچار سوء تغذیه بودند (036/0=P). همچنین بین مدت زمان ابتلا به دیابت و وضعیت تغذیه ارتباط منفی و معناداری وجود داشت (008/0=P و 192/0-=r).
  نتیجه گیری باتوجه به یافته های این مطالعه، علاوه بر اهمیت حفظ و ارتقای وضع موجود در سالمندان دیابتی با وضعیت تغذیه طبیعی، باید به افراد درمعرض سوءتغذیه و افراد مبتلا به سوءتغذیه توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: وضعیت تغذیه، دیابت، سالمندان
 • نگین یزدانبخش، جلال یونسی، ثریا عظیمیان، مهشید فروغان * صفحات 392-399
  اهداف در جوامع امروزی سالمندان یکی از گروه های اجتماعی روبه رشد هستند که باتوجه به هرم سنی اهمیت روزافزونی یافته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی به عنوان روش توان بخشی بر کاهش احساس تنهایی مردان سالمند انجام شده است.
  مواد و روش ها این تحقیق تجربی با به کارگیری طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد کانون جهان دیدگان شهر تهران بود. در این مطالعه از طریق نمونه گیری دردسترس 36 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک بار) معنادرمانی را آموزش دیدند. به فاصله یک ماه از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری گرفته و نمره پرسش نامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران قبل و بعداز مداخله مقایسه شد.
  یافته ها نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی بر کاهش احساس تنهایی مردان سالمند تاثیر معنا داری دارد (01/0>P). به علاوه در مرحله پیگیری کاهش معنا داری همچنان تداوم داشت.
  نتیجه گیری نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی به عنوان روش توان بخشی در بهبود احساس تنهایی سالمندان تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین می توان روش به کاررفته در پژوهش حاضر را برای مداخلات روانی در سالمندان مرد، روش مناسبی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، سالمندی، مشاوره گروهی، معنادرمانی
 • مریم شریفیان ثانی، نسیبه زنجری *، رسول صادقی صفحات 400-415
  اهداف الگوهای گذران وقت ازیک سو بر سلامت و کیفیت زندگی سالمندان و ازسوی دیگر بر تفاوت‏های بافتاری هر جامعه در الگوهای گذران وقت تاثیر می گذارد. براین اساس هدف مقاله حاضر بررسی الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی و عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر آن است.
  مواد و روش ها در این مطالعه الگوهای گذران وقت و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن با استفاده از تحلیل ثانویه داده‏های پیمایش گذران وقت ایرانی ها بررسی شد که در سال 1388 مرکز آمار ایران به شیوه نمونه‏گیری دومرحله‏ای طبقه بندی شده گردآوری کرده بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 3516 سالمند 60 ساله و بیشتر ساکن نقاط شهری کشور تشکیل می دادند. داده های حاصل از این تحقیق با روش های آماری توصیفی تحلیلی نظیر تحلیل واریانس و طبقه بندی چندگانه تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها یافته‏های مطالعه نشان داد بیشترین میانگین گذران وقت سالمندان ایرانی به ترتیب نگهداری و مراقبت شخصی، فعالیت های فراغتی، کار و خدمات خانگی بدون دستمزد، فعالیت‏های مذهبی، فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و درنهایت فعالیت های دستمزدی شغلی است. این الگوها در میان گروه های مختلف اجتماعی تفاوت معناداری داشت.
  نتیجه گیری نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد سن، جنسیت، وضعیت فعالیت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، ترتیبات زندگی و وضعیت معلولیت و ناتوانی مهم ترین و قوی ترین متغیرهای اثرگذار بر الگوهای گذران وقت سالمندان ایرانی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: گذران وقت، اوقات فراغت، سالمندان، کیفیت زندگی، ایران
 • مریم چهره گشا، لیلا جویباری، فریبا عنایت، اکرم ثناگو *، بهزاد تقوی کیش صفحات 416-423
  اهداف رابطه نوه ها با پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به دلایل مختلف بسیارمهم و درخورتوجه و حساس است. تبیین تجربه نوه ها از پدربزرگ و مادربزرگ می تواند مجسم کننده ارتباط این دو نسل و اساس برنامه تعامل خانوادگی باشد؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر تبیین دیدگاه ها و تجربه های دانشجویان از زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ سالمند است.
  مواد و روش ها این مطالعه کیفی براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف از پنجاه دانشجو برای شرکت در مصاحبه های نیمه ساختاریافته دعوت و از آنان خواسته شد دیدگاه ها و تجربه های مثبت و منفی خود را درباره پدربزرگ و مادربزرگ خود بازگو کنند. مصاحبه ها روی کاغذ نوشته و کدگذاری و براساس روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها مضامین گرفته شده از این مطالعه دوگانگی را در احساس دانشجویان دربرابر پدربزرگ و مادربزرگ خود نشان می دهد. دو درون مایه اصلی «مهربانی و دلسوزی» و «رنجش و دلخوری» استخراج شد. زیرطبقات مهربانی و دلسوزی شامل معنویت و گذشت و محبت بی دریغ و زیرطبقات رنجش و دلخوری شامل تبعیض بین خانواده، دخالت در کارها، شکوه و گلایه کردن و رک گویی بوده است.
  نتیجه گیری دانشجویان در تجربیات خود از سالمندان درس هایی آموخته بودند. والدین باید پل ارتباطی این دو نسل باشند؛ زیرا بودن و دیدن این رفتارها در تکوین و شکل دهی شخصیت این نسل تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: پدربزرگ و مادربزرگ، سالمند، دانشجو، تجربه، نگرش
 • احترام السادات ایلالی، زهره ترقی *، جمشید یزدانی، مریم گل محمدی، رقیه سواسری، علیرضا موسوی جراحی صفحات 424-431
  زمینه و هدف
  سکته مغزی از اصلی ترین مشکلات سلامت سالمندان در دنیا می باشد. بیماری ممکن است بحران های معنوی زیادی در فرد ایجاد کند.هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط دعا با سلامت معنوی در سالمندان مبتلا به حوادث عروق مغزی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه همبستگی 142 بیمار مبتلا به حوادث عروق مغزی بخش نورولوژی بیمارستان بوعلی سینا ساری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ی استاندارد سلامت معنوی پلوتزین و الیسون و پرسشنامه ی دعا مراویگلیا بود. . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و با کمک شاخص های آمارتوصیفی( میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل وتحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 142 بیمار مورد بررسی 64نفر(45.1%) مرد و 78نفر(54.9%) زن بودند. میانگین سنی آنها 7.67±72.97سال با دامنه سنی 95-60سال بود. میانگین نمره ی کل دعا 25.50±181.62 و بالاترین میزان نمره ی دعا مربوط به تناوب دعا بامیانگین 22.3±96.47بوده است. میانگین نمره کل سلامت معنوی 18.89±101.28 نیز بالا بود . همبستگی بین دعا و سلامت معنوی مستقیم بوده و ارتباط معنی داریبین آنها وجود داشتp<0/001، r=0/602)). همچنین ارتباط معنی داری بین سن و سلامت معنوی وجود داشت(p<0/001، r=0/607).ارتباط معنی داری بین سلامت معنوی با تحصیلات، شغل و وضعیت تاهل وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  انجام فرائض مذهبی و دعا می تواند منبعی قوی برای تطابق با شرایط تنش زا و حمایت های روانی- اجتماعی در بیماران با سکته مغزی باشد .
  کلیدواژگان: دعا، معنویت، سالمندان، حوادث عروق مغزی
 • الهام هدایتی، مریم حضرتی *، مرضیه مومن نسب، فاطمه افکاری صفحات 432-439
  اهداف اضطراب و دیسترس های معنوی یکی از مشکلات شایع بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی است. این مشکل در سالمندان به دلیل اختلال در سازوکارهای سازگاری آنان بیشتر احساس می شود. مطالعات نشان داده سلامت معنوی با وضعیت جسمانی و روانی افراد ارتباط دارد؛ اما ارتباط سلامت معنوی با اضطراب شخصیتی و موقعیتی هنوز واضح نیست. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با اضطراب در سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب انجام شد.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی و از نوع همبستگی بود. 66 بیمار قلبی سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسش نامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین و اضطراب اسپیلبرگر برای بیماران تکمیل شد. داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنووا در سطح معنا داری P<0/05 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها بیشترین شرکت کنندگان (7/69درصد) در رده سنی 60 تا 70، زن (1/59درصد)، متاهل (6/63درصد) و بی سواد (6/57درصد) بودند. میانگین نمره سلامت معنوی 79/55 و اضطراب شخصیتی 21/9±18/45 در محدوده متوسط و میانگین نمره اضطراب موقعیتی 9/29±44/58 و در محدوده بالا بود. نتایج پژوهش ارتباط منفی معنا داری را بین سلامت معنوی وجودی و مذهبی با اضطراب موقعیتی و شخصیتی نشان داد (P<0/05). همچنین بیشترین رابطه همبستگی بین سلامت معنوی و اضطراب شخصیتی وجود داشت (P=0/003).
  نتیجه گیری باتوجه به ارتباط چشمگیر بین سلامت معنوی و اضطراب، پرستاران می توانند با شناسایی و رفع نیازهای معنوی بیماران سالمند اضطراب آنان را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: اضطراب، سلامت معنوی، سالمندان، بخش مراقبت های ویژه قلب
 • زهرا جعفریان، علی کوثری، کوروش کمالی، حمیدرضا خرم خورشید * صفحات 440-447
  اهداف گلوتاتیون S-ترانسفرازها آنزیم های دتوکسیفیه کننده ای است که گونه های اکسیژن فعال اضافی (ROS) را از سلول حذف می کند. شواهد نشان می دهد که در چند مرحله از بیماری های نورودجنراتیو مانند بیماری آلزایمر استرس اکسیداتیو نقش دارد. رادیکال های آزاد و مولکول های مشابه که به عنوان گونه های اکسیژن فعال (ROS) طبقه بندی شده است، توانایی تغییرات اکسیداتیو را در داخل سلول دارند. در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم ژن GSTP1 (rs1695) با خطر ابتلا به آلزایمر دیررس و میان کنش این پلی مورفیسم با ژن APOE بررسی شد. ژن APOE در حفاظت و ترمیم نورون ها درگیر است.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع موردی شاهدی بود. در این پژوهش 280 فرد مبتلا به بیماری آلزایمر به عنوان حجم نمونه برای ژن GSTP1 و 168 نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای بررسی اثر ژنوتیپ ها و آلل های حاصل از پلی مورفیسم rs1695 ژن GSTP1 با بیماری آلزایمر و ارتباط این پلی مورفیسم ها در میان کنش با APOE-ԑ4 از روش PCR-RFLP استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری خی-2 و رگرسیون لجستیک تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها نتایج نشان می دهد فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت (AG) در جمعیت گروه کنترل درمقایسه با بیمار برای rs1695 ژن GSTP1 بیشتر بوده است [(0/38-0/84) 0/57=OR (P=0/005)]. در توزیع ژنوتیپی هتروزیگوت در بین افراد کنترل و بیمار در جمعیت زنان نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد (P=0/02). همچنین اثر متقابل بین ژنوتیپ هتروزیگوت GSTP1 (rs1695) و فقدان آلل APOE-ԑ4 در افراد وجود داشت (P=0/001).
  نتیجه گیری باتوجه به نتایج این مطالعه ژنوتیپ هتروزیگوت (rs1696) ژن GSTP1 در برابر AD به عنوان عامل محافظتی عمل می کند.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر دیررس، استرس اکسیداتیو، گلوتاتیون S، ترانسفراز، آپولیپوپروتئین ?4، رادیکال های آزاد
 • محمدعلی حسینی، سمیرا محمدظاهری *، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، پوریا رضا سلطانی، مهتاب شریف محسنی صفحات 448-455
  اهداف آلزایمر بیماری دژنراتیو مغزی و مزمن و پیش رونده است که بر حافظه و شناخت و توانایی افراد در انجام فعالیت های روزانه تاثیر می گذارد و در بسیاری از موارد به مراقب همیشگی نیاز خواهد داشت. بیماران مبتلا به آلزایمر دچار کاهش ظرفیت حافظه فعال می شوند. مراقبت از فرد مبتلا به آلزایمر می تواند هزینه های جسمی و عاطفی و مالی فراوانی داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر وجود دارد، مسئله فشار مراقبتی است. فشار مراقبتی بر سلامت مراقبان تاثیرگذار خواهد بود؛ به طوری که بسیاری از آنان استرس زیادی را تجربه می کنند. روش های مختلفی برای کاهش فشار ناشی از مراقبت در مراقبان همچون تکنیک های آرام سازی معرفی شده است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه ذهن آگاهی بر فشار مراقبتی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران بود.
  مواد و روش ها این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی دوگروهی قبل و بعد بود که در آن 60 نفر از مراقبان اصلی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران شرکت داشتند. این افراد به روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند؛ به صورتی که در هرگروه 30 نفر قرار گرفتند. ابتدا برای انجام پژوهش از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مجوزهای لازم گرفته شد. سپس برنامه ذهن آگاهی به مدت شش جلسه هفتگی و هر جلسه به مدت دو ساعت برای گروه مداخله اجرا شد. به گروه شاهد هیچ برنامه مداخله ای ارائه نشد. داده ها از طریق پرسش نامه جمعیت شناختی و ابزار فشار مراقبتی رابینسون قبل و یک هفته بعداز پایان مداخله جمع آوری شد و با استفاده از نسخه نوزدهم نرم افزار SPSS و با آزمون های تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری (05/0) تحلیل شد. ملاحظات اخلاقی مطالعه حاضر عبارت بود از: محرمانه بودن اطلاعات افراد شرکت کننده، داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه در تمام مراحل اجرای پژوهش و ارائه آموزش کامل برنامه ذهن آگاهی به گروه شاهد به دنبال موثر شناخته شدن مطالعه پس از انجام مداخله.
  یافته ها پس از انجام برنامه ذهن آگاهی، میانگین فشار مراقبتی در گروه مداخله از72/6±96/36 به 37/6±63/30 تقلیل یافت که نشان دهنده کاهش فشار مراقبتی در گروه مطالعه شده بود. این در حالی بود که در گروه کنترل این میزان قبل و پس از انجام مداخله از61/7±56/35 به68/6±80/35 اختلاف معناداری نداشت.
  نتیجه گیری باتوجه به آنکه امکان کنترل همه متغیرهای پژوهش وجود نداشت، نتایج نشان می دهد مسئله فشار مراقبتی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر از مسائل بهداشتی مهم به شمار می آید که به توجه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی نیاز دارد. همچنین راهکارهای جلوگیری و تسکین فشار مراقبتی این افراد باید در اولویت مراقبت های بهداشتی در جامعه مدنظر قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان داد برنامه ذهن آگاهی موجب کاهش فشار مراقبتی مراقبان آلزایمر در این مطالعه شده است؛ ازاین رو کاربرد این روش به مراقبان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، ذهن آگاهی، سالمند، مراقبت دهنده
 • شادی عابدی، مهشید فروغان *، محمد سعید خانجانی، عنایت الله بخشی، اکرم فرهادی صفحات 456-465
  اهداف سلامت معنوی از ابعاد مهم سلامتی به شمار می رود. اعتقاد به معنویت در تبیین هدف و معنای زندگی سالمندان نقش مهمی دارد. مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه معنای زندگی و سلامت معنوی در سالمندان مقیم آسایشگاه های شهرستان شمیرانات در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که در آن 204 سالمند مقیم آسایشگاه های شهرستان شمیرانات در سال 1393 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و پرسش نامه معنای زندگی (MLQ) جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها میانگین سلامت معنوی و معنای زندگی در سالمندان به ترتیب 65/21±96/72 و 3/93±03/53 بود. بین سلامت معنوی و معنای زندگی (31/0r= و 05/0P<)، بین سلامت وجودی و معنای زندگی (16/0r= و 05/0P<) و نیز بین سلامت مذهبی و معنای زندگی (15/0r= و 05/0P<) رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. از میان متغیرهای جمعیت شناختی تنها سطح تحصیلات با معنای زندگی (12/0r= و 05/0P<) رابطه معنادار داشت.
  نتیجه گیری توصیه می شود عوامل همبسته و روش های مداخله ای مبتنی بر معنای زندگی در فرایند مراقبت از سالمندان مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، معنای زندگی، سالمند، آسایشگاه
 • سیدحمید نبوی، سیده طیبه حاتمی، فاطمه نوروزی، ذکیه گریوانی، سیداسماعیل حاتمی، حدیثه منادی زیارت *، احمد دلبری صفحات 466-473
  اهداف سقوط مشکل عمده بهداشتی است و صدمات ناشی از آن یکی از علل مهم مرگ و معلولیت در سالمندان محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سقوط در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر بجنورد بود.
  مواد و روش ها در سال 1394 این مطالعه مقطعی روی 288 سالمند 65 سال و بیشتر ساکن شهر بجنورد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شد. با همکاری مراکز مراقبت سالمندان، سالمندان بستری در بیمارستان و سالمندانی برای مطالعه انتخاب شدند که با خانواده زندگی می کردند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه و چک لیست محقق ساخته ای جمع آوری شد که برای این مطالعه طراحی شده بود. متغیرهای این پژوهش علاوه بر اطلاعات جمعیت شناسی شامل این متغیرها بود: سابقه سقوط در شش ماه گذشته و متغیرهای مربوط به سلامت سالمندان و وضعیت بهداشت محیط محل زندگی آن ها. داده ها با استفاده از نسخه بیستم نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و کای اسکوئر تحلیل شد. سطح معناداری 05/0≥ درنظرگرفته شد.
  یافته ها در این مطالعه شیوع سقوط در سالمندان شهر بجنورد 9/30درصد بود و 2/54درصد از نمونه ها را مردان و 8/45درصد را زنان با میانگین سنی 56/8±42/70 تشکیل می دادند. 75درصد از سالمندان بی سواد بودند. در زمان انجام مطالعه 1/10درصد سالمندان سیگار می کشیدند. میانگین تعداد نخ سیگار 20/3±03/7 در روز بود (کمترین2 نخ و بیشترین 10 نخ). میانگین مصرف دارو 98/1±44/2 قلم در روز بود (کمترین 1 قلم و بیشترین 8 قلم). 5/54درصد از سالمندان با خانواده و 8/27درصد در خانه سالمندان و 7/17درصد به تنهایی زندگی می کردند. ازنظر اشتغال 5/72درصد بیکار و 1/18درصد بازنشسته و 4/9درصد شاغل بودند. بیش از 50درصد سالمندان بیکار، از نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) مستمری و خدمات دیگر دریافت می کردند. 1/55درصد از سقوط ها در داخل منزل یا مراکز مراقبت از سالمندان اتفاق افتاده بود. 4/92درصد سالمندان زیرپوشش بیمه های خدمات درمانی قرار داشتند. هیچ کدام از سالمندان مشروبات الکلی نمی نوشیدند. به ترتیب 4/49 و 5/22 و 1/28درصد سقوط بین ساعات 1:5 تا 12 صبح، 1:12 تا 18 عصر و 1:18 تا 5 شب و نیمه شب اتفاق افتاده است. همچنین 3/8درصد سابقه سکته قلبی، 9درصد سابقه سکته مغزی، 1/18درصد دیابت، 05/43درصد فشارخون و 9/4درصد کاهش وزن را گزارش کرده اند. در این مطالعه باتوجه به 05/0≥P بین وقوع حادثه سقوط و سن بالای 65 سال، مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش، کمردرد، آرتروز، مشکلات راه رفتن، مشکلات نشستن و بلندشدن، مشکلات شنوایی و عوامل بهداشت محیطی همچون وضعیت پله ها و نرده های محل زندگی، وضعیت پوشش کف محل زندگی، وضعیت حمام محل زندگی، وضعیت سرویس بهداشتی محل زندگی و وضعیت روشنایی محل زندگی ارتباط معناداری وجود داشت. این در حالی است که بین سقوط و جنسیت، مصرف موادمخدر، تحصیلات، مصرف مشروبات الکلی، مشکلات بینایی رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری نتایج مطالعه نشان می دهد شیوع سقوط در سالمندان فراوان است. باتوجه به افزایش جمعیت سالمند در کشور و هزینه های زیاد درمان آنان، روش های مراقبت و پیشگیری باید بیشتر برای کاهش سقوط به کار برده شود. افزون براین کارشناسان مرتبط باید به طورمکرر ایمنی منزل را ارزیابی کنند.
  کلیدواژگان: شیوع، سقوط تصادفی، سالمندی
|
 • Farideh Doostan, Hossein Safizadeh, Hasan Kazemzadeh, Mohammad Reza Asadi, Ahmad Delbari, Vahid Reza Borhaninejad* Pages 384-391
  Objectives Malnutrition is a clinical disorder and a common risk factor in older patients with diabetes that may impact their health. This study aimed to assess nutritional status and associated factors in elderly with diabetes in Kerman City, Iran.
  Methods & Materials This was a cross-sectional study conducted in Kerman in which 190 older patients with diabetes were included. Their nutritional habit was measured using the MNA. Data analysis was done using descriptive statistics and correlation among variables, analyzed by the Chi Square, T-test, and One Way ANOVA.
  Results The findings showed that 5.3% of elderly patients were suffering from malnutrition, and in 51.6% nutritional status was normal. Also, there was a statistically significant association between nutritional status and gender (P=0.036). There was a significant negative relationship between duration of diabetes and nutritional status in the elderly (r=0.192, P=0.008).
  Conclusion It is necessary to maintain and improve the status of elderly diabetic patients with malnutrition by administering normal nutritional status and special attention
  Keywords: Nutritional status, Diabetes, Aged
 • Negin Yazdanbakhsh, Seyed Jalal Younesi, Soraya Aazimiyan, Mahshid Foroughan* Pages 392-399
  Objectives The elderly are an increasing social group in the present society which has gained importance in the age pyramid of our country. The present study aimed to examine the effects of group counseling based on "logo-therapy" as a method of rehabilitation to reduce loneliness in elderly men.
  Methods & Materials This was a quasi-experimental study with pretest posttest and control group. Thirty-six elderly men from Jahandidegan center in Tehran were selected for our study by sampling. They were randomly divided into two groups; experimental and control. Each group consisted of 18 men. Group logo therapy was applied to the experimental group for eight 90-minute sessions, once a week. Follow-up test was conducted one month after the test. We used the Dehshiri et al. Loneliness questionnaire (2008) to assess the level of loneliness.
  Results Using analysis of covariance, our findings showed that group counseling based on logo therapy had meaningful and positive effect on decreasing loneliness of elderly male in the experimental groups (PConclusion Group counseling based on logo therapy was found to decrease loneliness scores of elderly men. Therefore, the approach taken in this study can be considered as an appropriate method for psychological interventions in elderly men.
  Keywords: Loneliness, Ageing, Group counseling, Logo therapy
 • Maryam Sharifian Sani, Nasibeh Zanjari *, Rasoul Sadeghi Pages 400-415
  Objectives Time usage patterns of older adults is an important indicator of their health and quality of life. This study aimed to assess the time usage patterns of Iranian older adults and its association with social-demographic factor.
  Methods & Materials This study was based on the secondary analysis of time use data of Iranians. The data were collected by questionnaire based on stratified sampling by Statistical Center of Iran in 2009. The sample size comprised 3516 Iranian elderly (60 years and older) who live in urban areas. The Chi-square, ANOVA, and multiple classification analysis (MCA) were used for data analysis.
  Results The results indicated that Iranian older adults allocated the highest average time on activities related to personal care, leisure, unpaid works, religious activities, voluntary social activities, and paid works. The results also showed differential time usage patterns among different socioeconomic groups.
  Conclusion Multivariate analysis indicated that age, gender, activity status, education level, living arrangement, and disability status are most important variables in the prediction of time use patterns.
  Keywords: Time use, Leisure, Older adults, Quality of life, Iran
 • Maryam Chehrehgosha, Leyla Jouybari, Fariba Enayat, Akram Sanagoo *, Behzad Taghvakish, Manouchehr Ardjomand Hessabi Pages 416-423
  Objectives The relationship between grandparents and grandchildren is an important and sensitive issue. Exploring grandchild’s experiences can demonstrate and throw light on the relationship of two generations and form the basis of familial interactions. Therefore, this study aimed to explore the viewpoint and experience of college students about living with their grandfathers and grandmothers.
  Methods & Materials In this qualitative study, 50 college students were selected via purposeful sampling method. The students were interviewed to find answers about their viewpoint and experience of living with grandparents. All the interviews were conducted in scripted form; Then the data were coded and analyzed with content analysis method.
  Results Content analysis showed dichotomy in sense of students about grandfathers and grandmothers. Two main themes were obtained “kindness and compassion” and “annoyance and offense”. Subthemes of “kindness and compassion” were “spiritualty”, “patient,” and “unsparing love”. Subthemes of “annoyance and offense “were “familial prejudice,” “interfere in works,” and “gripe.”
  Conclusion This experience was instructive for students. It was important that parents behave as the connecting path for this two generation and shape personality of this generation.
  Keywords: grandfathers, grandmothers, Senile, College students, experience, content analysis
 • Ehteramosadat Ilali, Zohreh Taraghi *, Jamshid Yazdani, Maryam Golmohammadi, Roghaieh Savasari, Alireza Mosavi Jarrahi Pages 424-431
  Objectives Stroke is the main health problem of the elderly in the world. The disease may create a spiritual crisis in the person. The purpose of this study was to investigate the relationship between prayer and spiritual health of elderly patients with cerebrovascular accidents (CVA).
  Methods & Materials In this correlational study, 142 patients with CVA were investigated in the Neurology Department of Bou Ali Sina Hospital in Sari City, Iran. Data collection was done by Ellison and Paloutzian spiritual health questionnaire and Meraviglia prayer questionnaire. The data were analyzed using SPSS 20 with descriptive parameters (mean and standard deviation) and Pearson correlation coefficient, t-test and 1-way ANOVA.
  Results Of 142 patients, 64 (45.1%) were men and 78(54.9%) were women. The mean age of the elderly was 72.97±7.67 years with the range of 60-95 years. The mean of total prayer scores was 181.62±25.50 and the highest score of prayer was related to prayer frequency with the mean of 96.47±22.3. The mean of total spiritual health scores was high (102.28±18.89), too. The relationship between prayer and spiritual health was direct and significant (PConclusion Religious practice and prayer can be a powerful resource for coping with stressful situations and psycho-social support in patients with stroke.
  Keywords: Religion, Spiritual, Aged, Stroke
 • Elham Hedayati, Maryam Hazrati *, Marziye Momen Nasab, Hamid Shokoohi, Fateme Afkari Pages 432-439
  Objectives Spiritual distress and anxiety are the most common problems of the elderly patients admitted in coronary care units. The elder patients are more vulnerable due to the weakening of adaptation mechanisms. Given that earlier studies on spiritual health revealed that it was related to the physical and mental health, but the relationship between spiritual health and state-trait anxiety was not clear yet. Hence, this study aimed to investigate the relationship between spiritual health and state-trait anxiety among the elderly patients admitted in coronary care units.
  Methods & Materials This study was a correlational cross-sectional study. Sixty-six elderly cardiac patients hospitalized in coronary care unit were selected by convenience sampling method. Data were collected by using Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory, and Palutzian and Ellison Spiritual Well-being questionnaires. Analysis of data including descriptive statistics, Pearson, ANOVA t-test, and correlation coefficient was carried out using SPSS version 21. P level of less than 00.05 was considered statistically significant.
  Results Most participants (69.7%) aged between 60 to 70 years, 59.1% were female and 63.6% were married. The majority of them (57.6%) were illiterate. The mean score of spiritual well-being was 79.55. The mean of trait anxiety was in the mid-range of 45.18±9.21, and the mean and standard deviation of anxiety state was in the high range of 58.44±29.9. The results revealed a significant negative relationship between spiritual religious health, and state-trait anxiety (PConclusion Because of the significant relationship between spiritual health and anxiety, identifying and addressing the elderly patient's spiritual needs can lead to reducing the patient's anxiety.
  Keywords: Anxiety, Spiritual health, Aged people
 • Zahra Jafarian, Ali Kowsari, Kourosh Kamali, Hamid Reza Khorram Khorshid* Pages 440-447
  Objectives GSTs are detoxification enzymes that remove excess reactive oxygen species (ROS) from cells. Evidence suggests that oxidative stress plays a role in several stages of the neurodegenarative disease like Alzheimer disease. Free radicals and similar molecules are classified as reactive oxygen species (ROS), which can cause oxidative modifications in the cell. In this study we have investigated the association between GSTP1 (rs1695) and AD risk for genetic variant in Iranian population.
  Methods & Materials The patient group consisted of 280 cases for GSTP1 gene investigation, whose Alzheimer disease had been approved by psychologists based on clinical test (DSM-IV). The control group included 168 healthy individuals, satisfying the condition of not having any psychological disorders. Individuals’ genotype have been determined by PCR-RFLP method. Statistical analysis was done by logistic regression using OpenEpi 2.3.1 and SPSS 16.
  Results Significant association was observed between heterozygote genotype (AG) rs1695 A/G of GSTP1 gene and the risk of Alzheimer disease (P=0.005, OR=0.57[0.38-0.84]).This genotype acts as a protective factor. This observed result was significant in within women group (P=0.02). Significant interaction was also found between heterozygote genotype (AG) rs1695 A/G of GSTP1 gene (protective factor) and absent ε4 allele in our study group (P=0.001).
  Conclusion Based on our results, we suggest that heterozygote genotype (AG) rs1695 A/G of GSTP1 gene can act as a protective factor for Alzheimer disease in Iranian population.
  Keywords: Alzheimer, Polymorphisms, Late, onset, Free radicals
 • Mohammad Ali Hosseini, Samira Mohammadzaheri *, Masoud Fallahi Khoshkenab, Farahnaz Mohammadi Shahbolaghi, Pourya Reza Soltani, Mahtab Sharif Mohseni Pages 448-455
  Objectives The aim of the study was to determine the effect of mindfulness program on the caregivers’ strain on elderly patients with Alzheimer’s disease who were referred to the Iran Alzheimer’s Association 2012.
  Methods & Materials This study was a quasi-experimental study with two groups and before and after design. The participants (n=60) were selected by convenience sampling method and then randomly allocated to intervention (n=30) and control (n=30) groups. The intervention group was trained with a mindfulness program for 6 weeks in two sessions (2 hours in each session per week). Data were collected through the caregiver’s strain questionnaires before and one week after the intervention.
  Results The mean of caregivers’ strain in the intervention group decreased from 36.96±6.72 to 30.63±6.37 (P0.05).
  Conclusion The results showed that the mindfulness program could reduce the caregivers’ strain on Alzheimer’s disease, and these findings can be applicable for all caregivers.
  Keywords: Alzheimer's disease, Caregiver, Elderly people, Mindfulness
 • Shadi Abedi, Mahshid Foroughan *, Mohammad Saeed Khanjani, Enayat Allah Bakhshi, Akram Farhadi Pages 456-465
  Objectives Spiritual health is one of the significant dimensions of health. It plays an important role in the health of older people and brings aims and meanings to their lives. This study aimed to investigate the relationship between life meaning and spiritual health of elderly people.
  Methods & Materials In this descriptive-analytic study, 204 elderly people living in nursing homes of Shemiranat in 2014 were selected by convenient sampling. Information was collected through Polotzin and Elison's spiritual Well-Being Questionnaires. SPSS software, Pearson correlation coefficient, and t-independent tests were used to analyze the data.
  Results The mean scores of spiritual health and life meaning were 72.96±12.65 and 53.03±3.93, respectively. There were positive and significant relationships between overall spiritual health and life meaning (PConclusion Research on factors associated with the meaning of life and effective interventions to raise it in older adults is recommended.
  Keywords: Spiritual well, being, Meaning of life, Older adult, Nursing home
 • Seyed Hamid Nabavi, Seyedeh Tayebeh Hatami, Fatemeh Norouzi, Zakieh Gerivani, Seyed Esmaeil Hatami, Hadiseh Monadi Ziarat *, Ahmad Delbari Pages 466-473
  Objectives Falls are a major health problem and a leading cause of injury-related death and disabilities in the elderly. Therefore, the aim of this study was to survey fall prevalence and its related factors among the elderly in Bojnurd.
  Methods & Materials This cross-sectional study was performed on 288 elderly residents in Bojnurd in 2015. By strata sampling, the elderly people were included in the study according to their population in each stratum by randomization. Data was collected by a self-made checklist that included demographic characteristics, history of falls in the last six months, and programs prevent of falls at habitat. Data were analyzed by independent-t and chi-square tests using SPSS 20 software.
  Results The fall prevalence rate in elderly people was 30%. In total, 54.2% of samples were men and 45.8% were women, and the mean age was 70.42±8.56 years. Around 55.1% falls occurred in home or elderly care center. In this study, there was a significant correlation between fall prevalence and age over 60 years (P=0.01), consumption of hypnotic and sedative drugs (P=0.03), back pain (P=0.008), arthritis (P=0.03), problems with walking (PConclusion Considering the prevalence of falls in elderly people and inadequate prevention measures at home, fall prevention programs should be considered seriously.
  Keywords: Prevalence, Accidental fall, Elderly