فهرست مطالب

طب نظامی - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1395)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمصطفی حسینی ذیجود صفحات 228-229
 • شیما طاهری *، امیرحسین شبانی صفحات 230-241
  یکی از پیامدهای قرار گرفتن در معرض جنگ، PTSD است. جانبازان به دلیل مواجهه با حوادث استرس زا در جنگ با مشکلات جسمی و روانی زیادی روبه رو می شوند که به طور جدی کیفیت زندگی آنها، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین کاهش استرس و ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی جانبازان و به تبع آن جامعه موضوع بسیار مهمی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های مفهومی و کاربردی در طراحی باغ های شفابخش برای جانبازان مبتلا به PTSD با تمرکز بر تئوری های کاهش استرس و از نوع مروری (Narrative Review)، بر پایه مطالعات اسنادی شامل بنیان های نظریه ای، بررسی نتایج آزمایشات انجام شده در جهان و بررسی نمونه های موردی صورت گرفته است. استفاده از باغ های شفابخش ویژه جانبازان، تاثیرات مثبتی بر سلامت جانبازانPTSD از طریق کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب، کاهش استرس، کاهش افسردگی و غیره دارد. بیشترین کارایی باغ های شفابخش برای جانبازان زمانی است که طراحی این باغ ها مبتنی بر کاهش استرس جانبازان باشد. در این راستا بهره گیری از تئوری های کاهش استرس Ulrich و Kaplan بسیار کارامد است.
  کلیدواژگان: باغ شفابخش، استرس، استرس پس از سانحه، جانبازان
 • خدابخش احمدی، یاسر رضاپور میرصالح*، فاطمه بهجتی اردکانی صفحات 242-252
  زمینه و هدف
  آسیب های ناشی از جنگ فقط به خود جانبازان محدود نمی شود و اطرافیان آن ها را نیز ممکن است تحت تاثیر قرار دهد که به آن آسیب ثانویه می گویند. پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی صورت گرفت.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع هنجاریابی بود. به این منظور، از بین کلیه فرزندان جانبازان شهرهای یزد، اصفهان، شیراز و اهواز که در مدارس شاهد این شهرها تحصیل می کردند، 641 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های آسیب ثانویه (STQ)، مقیاس سنجش نشانه های PTSD می سی سی پی، مقیاس استرس آسیب ثانویه (STSS) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) پاسخ دادند. در نهایت داده های گرد آوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که نسخه فارسی STQ در نمونه ایرانی دارای همان ساختار تک عاملی است که در نسخه اصلی آزمون وجود دارد. روایی صوری و محتوایی آزمون نیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین STQ روایی همگرای قابل قبولی با مقیاس های STSS، PTSD و DASS داشت. در بررسی روایی افتراقی آزمون، یافته ها نشان داد که STQ قادر به تمایز افراد دارای سلامت روان پایین از افراد دارای سلامت روان بالا است. پایایی بازآزمایی آزمون و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز به ترتیب 78/0 و 88/0 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی STQ در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و می توان برای سنجش آسیب ثانویه از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آسیب ثانویه، روایی، پایایی، جانبازان، پرسشنامه آسیب ثانویه
 • وحید سبحانی، حسین شیروانی* صفحات 253-261
  زمینه و هدف
  تاثیر فعالیت های ورزشی بر ترشح هورمون های تیروئیدی، موضوعی بحث برانگیز است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر سطوح هورمون های تیروکسین (T4)، تری‏یدوتیرونین (T3) و کورتیزول در زنان ورزشکار و غیر‏ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده‏ساز به انجام رسید.
  روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد، از بین زنان داوطلب، 20 نفر واجد شرایط به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه ورزشکار (10‏نفر) و غیرورزشکار (10‏نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های در هر دو گروه، فعالیت وامانده‏ساز (آزمون بروس) را قبل و بعد از هشت هفته تمرین هوازی فزاینده ( 3 جلسه در هفته دویدن فزاینده و پله‏نوردی با شدت 45 تا 85% حداکثر ضربان قلب) انجام دادند. نمونه خونی بلافاصله پس از هر بار اجرای فعالیت وامانده‏ساز جمع آوری و با کیت ویژه هر هورمون و روش رادیو‏ایمنواسی آنالیز شد. جهت مقایسه میانگین ها نیز از آزمون های آماری t زوجی، تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که به دنبال هشت هفته تمرین هوازی در گروه ورزشکار سطوح هورمون های تیروکسین (01/0P=) و تری‏یدوتیرونین (002/0P=) در پاسخ به فعالیت وامانده ساز، افزایش معنی دار یافته اما این تغییرات در گروه غیرورزشکار معنی دار نبوده است. از طرفی، مقادیر هورمون کورتیزول در هر دو گروه در پاسخ به این فعالیت کاهش معنی دار (04/0P=) نشان داده است.
  نتیجه گیری
  بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که انجام تمرینات هوازی منظم می تواند پاسخ کورتیزول را به استرس جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار تعدیل نماید اما تاثیر قابل ملاحضه ای بر سطوح هورمون های تیروئیدی T3 و T4 ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، فعالیت وامانده ساز، تیروکسین، تری یدوتیرونین، کورتیزول
 • ایمان جعفری عراقی، حسین محمودی *، مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی صفحات 262-270
  زمینه و اهداف
  فرسودگی شغلی در پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای متعدد بالاست. پرستاران شاغل در محیط های نظامی به علل مختلف از جمله ماهیت نظامی و انعطاف پذیری کمتر محیط، فرسودگی بیشتری را تجربه می کنند. این پژوهش با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان پرستاری نظامی صورت گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی - مقطعی جامعه مورد مطالعه از کارکنان درمانی شامل پرستاران و بهیاران از کلیه بخش های درمانی یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران در خرداد ماه 1394 به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و آزمون های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این پژوهش، 400 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی پرستاران نظامی 34/8 ± 45/36 سال و 69 % مرد بودند. فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت به ترتیب 22 % و 38 % و در بعد عدم کفایت فردی 100 % بوده است. همچنین بین ابعاد فرسودگی شغلی و برخی مشخصات جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، سابقه کار، وضعیت استخدام و وضعیت تاهل رابطه معنا داریافت شد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  میزان بالای فرسودگی شغلی پرستاران نظامی دربعد عدم کفایت فردی در مطالعه حاضر، بیانگر لزوم توجه بیشتر مسئولان به عوامل فرسودگی شغلی از قبیل عدم ثبات کاری، شرکت ندادن کارکنان پرستاری در تصمیم گیری ها، خدمات رفاهی وحمایتی پایین و رفع آنها در پرستاران می باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرستاری نظامی، پرستاری
 • مهران کوچک، میرمحمد میری، محمد سیستانی زاد، مسعود زنگی، رضا گوهرانی* صفحات 271-279
  زمینه و هدف
  تزریق خون به صورت گسترده برای بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه مورد استفاده قرار می گیرد و پزشکان معمولا از غلظت هموگلوبین برای تصمیم گیری در مورد تزریق خون بهره می برند. در این راستا استراتژی های مختلف تزریق خون از جمله تزریق خون آزاد (liberal) و محدود (restrictive) بر اساس آستانه غلظت هموگلوبین ارائه گردیده است. لذا با توجه به اهمیت تزریق خون در بخش مراقبتهای ویژه، مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوهای مصرف خون در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در تهران طی سالهای 93-89 طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت Historical Cohort در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) اجرا شد. در این مطالعه پرونده تمام بیماران با سن بیشتر از 18 سال پذیرش شده به بخش مراقبتهای ویژه در سالهای 89 تا 93 بررسی شد. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران و اطلاعات مربوط به الگوی مصرف خون در چک لیست مربوطه جمع آوری شد. در پایان با روش های آماری مناسب، الگوی مصرف خون در بخشهای مراقبت های ویژه تعیین و گزارش شد و با استانداردهای بین الملی مقایسه گردید.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 654 بیمار بستری در ICU بررسی شدند که 327 نفر آنها دریافت خون داشتند و 327 نفر آنها دریافت خون نداشتند. از 327 بیماری که دریافت خون داشتند و در بخش مراقبتهای ویژه بستری بودند تعداد 62 بیمار (19 %) هموگلوبین کمتر از 7 داشتند و در واقع طبق استراتژی تزریق خون محدود، خون دریافت نموده بودند. تعداد 220 بیمار (2/67 %)، هموگلوبین بین 7 تا 10 داشتند و 45 بیمار (8/13 %)، هموگلوبین بیشتر از 10 داشتند. بیمارانی که دریافت خون داشتند، بطور معنی داری روزهای بیشتری را در بخش ای سی یو بستری بودند و روزهای بیشتری تحت مکانیکال ونتیلاسیون بودند (001/0p=). در مطالعه حاضر 58 بیمار آنمی داشتند که همه این بیماران در گروه با هموگلوبین کمتر از 7 بودند. میزان مرگ ثبت شده در بین گروه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری نداشت (56/0p=)، اگرچه درصد بیشتری از مرگ ها در بیماران با هموگلوبین کمتر از 7 ثبت شد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر 19% بیمارانی که دریافت خون داشتند، هموگلوبین کمتر از 7 داشتند و طبق استراتژی تزریق خون به صورت محدود انجام شده بود. از سویی پیامدهای بالینی تزریق خون در بیماران با سطح هموگلوبین مختلف، اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت. همچنین بنظر می رسد در ایران مصرف محصولات خون بر اساس استراتژی استاندارد و بین المللی تزریق خون صورت نمی گیرد. با توجه به اهمیت تزریق خون در بخش مراقبتهای ویژه، انجام تمهیداتی جهت رعایت استراتژی های استاندارد ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: الگوی مصرف خون، استراتژی تزریق خون آزاد، استراتژی تزریق خون محدود، هموگلوبین، بخش مراقبت های ویژه
 • مرتضی ایزدی، شیما شهیاد، آیدین لطفی آذر، سید حسن سعادت، سید محمد حسینی ذیجود، سید مصطفی حسینی ذیجود صفحات 280-289
  زمینه و هدف
  امروزه طب نظامی یک رشته دانشگاهی و معتبر علمی است که کاربرد وسیعی در میان متخصصین این رشته در مراکز نظامی داشته و برای تامین و حفظ سلامتی و کارآیی فردی و اجتماعی نیروهای نظامی و خانواده هایشان ضروری است. مجلات طب نظامی نیز بعنوان بستری برای ارائه تازه ترین پژوهش های علمی در سرتاسر جهان مورد توجه است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توصیفی مجلات طب نظامی ایران و جهان به انجام رسیده است.
  روش ها
  این پژوهش کاربردی به روش مقطعی تحلیلی و بر روی تمامی مجلات طب نظامی ایران و جهان انجام شد. برای بازیابی مجلات طب نظامی ایران و جهان به سه پایگاه علمی معتبر اسکوپوس، پابمد و تامسون رویترز و همچنین پایگاه علمی جهان اسلام (ISC) رجوع شد. بعد از بازیابی عناوین مجلات به صفحه اصلی هر مجله مراجعه کرده و اطلاعات موردنیاز ثبت گردید و در نهایت گزارش شد.
  یافته ها
  با جستجو در پایگاه جهان اسلام، 4 مجله علمی پژوهشی ایرانی طب نظامی، ابن سینا، طب جانباز و طب انتظامی یافت شد. این مجلات بصورت فصلنامه و زبان فارسی با چکیده انگلیسی انتشار می یابند. معتبرترین (نمایه اسکوپوس) و باسابقه ترین (17 سال سابقه چاپ) آنها، مجله طب نظامی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) می باشد. در ارزیابی مجلات طب نظامی جهان، با جستجوی در پایگاه های اسکوپوس، پابمد و تامسون رویترز تعداد 68 مجله طب نظامی بازیابی شد که یک مجله مربوط به ایران (مجله طب نظامی) بود. از این 68 مجله، 45 مجله (2/67 %) توقف چاپ داشتند و 23 مجله (8/32 %) در حال چاپ هستند. 23 مجله در حال نشر مربوط به 9 کشور امریکا (5/52 %)، انگلیس (13 %)، چین (7/8 %)، ایران (مجله طب نظامی)، هند، آلمان، فرانسه، بلژیک، استرالیا می باشد. 91 % مجلات طب نظامی، در حال حاضر به زبان انگلیسی چاپ می شود. مجله Military Medicine امریکا بعنوان معتبرترین (ایمپکت 9/0) و با سابقه ترین (124 سال سابقه چاپ)، مجله در زمینه طب نظامی می باشد. جدیدترین مجله مربوط به کشور انگلیس است به نام Disaster and Military Medicine که از سال 2015 آغاز به کار کرده است و اکنون در پابمد نمایه می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر میتوان اظهار داشت که امروزه ارائه پژوهش های طب نظامی برای کشورهای معدودی (9 کشور) بویژه امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی با توجه به نمایه بودن مجله طب نظامی ایران در اسکوپوس در کنار 23 مجله دیگر، نشاندهنده وضعیت مناسب حوزه طب نظامی در ایران است.
  کلیدواژگان: طب نظامی، مجله، ایران
|
 • Seyed Mostafa Hosseini Zijoud Pages 228-229
 • Shima Taheri *, Amirhosein Shabani Pages 230-241
  PTSD is one of the consequences of exposure to war. Due to stressful events in war, veterans may face mental health problems which seriously affects the quality of their lives, families and communities. So, consequently reducing stress and improving the health and quality of the life of veterans and the society is very important. The goal of the present research was to investigate the conceptual and practical principles in designing healing gardens for veterans with PTSD by focusing on reducing stress. This research is a narrative review study based on investigating the theoretical foundations, reviewing test results and the case studies which have been conducted throughout the world. Using healing gardens for veterans, has a positive effect on their health by reducing blood pressure, heart rate, stress, depression and so on. The most effective use of healing gardens for veterans is when the design of the garden is based on stress reduction. In this context, the use of the stress-reduction theory Ulrich and Kaplan is extremely efficient.
  Keywords: Garden healing, Stress, PTSD, Veterans
 • Khodabakhsh Ahmadi, Yasser Rezapour Mirsaleh *, Fatemeh Behjati Ardakani Pages 242-252
  Background And Aims
  Consequences of war traumatic events are not limited to the victim but often affect significant others in the victim’s environment that named secondary trauma. The purpose of the present study was to investigate some standardization characteristics of the Secondary Trauma Questionnaire (STQ) in Iranian warfare victims’ children.
  Methods
  Among the warfare victims’ children living in Yazd, Esfahan, Shiraz, and Ahvaz studying at Shahed and Isargar Schools, 641 subjects were selected by cluster sampling method. They afterwards answered the Secondary Trauma Questionnaire (STQ), Secondary Traumatic Stress Scale (STSS), Mississippi PTSD Scale, and Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Finally, the gathered data were analyzed by confirmation factor analysis, Pearson correlation, and independent samples t-test.
  Results
  The findings revealed that the Farsi version of STQ, similar to the one approved by the developers of this scale, has a one factor structure in Iranian samples. Face and content validity of the STQ were confirmed. It can be said that the STQ has a significant convergent validity with STSS, PTSD, and DASS scales. Investigations on the discriminant validity show that the STQ was able to discriminate the group of subjects with high mental health from those with low mental health. Test-retest reliability and Cronbach alpha of the STQ were 0.78 and .88 respectively.
  Conclusion
  Regarding the results, it can be concluded that the Farsi version of STQ has a favorable validity and reliability in a sample of Iranian warfare victims’ children and could be used to measure secondary trauma symptoms.
  Keywords: Secondary Trauma, Validity, Reliability, Warfare Victims, Secondary Trauma questionnaire
 • Vahid Sobhani, Hossein Shirvani * Pages 253-261
  Background And Aim
  The effect of exercise training on Thyroid hormone secretion is a controversial topic. This study aimed to investigate the effect of a period of selected aerobic training on thyroxin (T4), Triiodothyronine (T3) and cortisol hormone levels in athlete and non-athlete women after exhaustive exercise sessions was performed.
  Methods
  In a quasi-experimental study with pre and post, among the female volunteers, 20 women whom of which qualified were randomly selected and divided into two athlete (n=10) and non-athlete (n=10) groups. Subjects of both groups did exhaustive exercise (Bruce test) before and after eight weeks of progressive aerobic training (increasing running and climbing stairs with 45 to 85% of maximum heart rate and 3 times in a week). Blood samples were collected immediately after each session of exhaustive exercise and analyzed with a specific kit of the hormone and radio-immunoassay method. In order to compare the means, the paired t-test and one-way analysis of variance followed by Tukey’s test was performed.
  Results
  Results indicated that following eight weeks of aerobic training in the athletes group, the T3 (P=0.01) and T4 (P=0.002) hormones’ levels in response to exhaustive activity significantly increased but these changes were not significant in non-athletes. On the other hand, the amounts of cortisol in response to this activity significantly decreased in both groups (P =0.04).
  Conclusion
  Overall, results showed that regular aerobic exercise training can adjust cortisol response to physical stress in female athletes and non-athletes. This is while no considerable effect was seen on thyroid hormone levels T3 and T4.
  Keywords: Progressive aerobic training, Exhaustive exercise, Thyroxine, Triiodothyronine, Athletes, Non-athletes, Cortisol
 • Iman Jafari Iraqi, Hosein Mahmoudi *, Masoud Sirati Nir, Abbas Ebadi Pages 262-270
  Background And Aim
  There are burnouts among nurses due to high exposure to multiple stressors among nurses in military environments for various reasons. Basically due to the military nature of the environment and less flexibility these nurses experience more burnouts. This study was conducted in order to evaluate the rate of burnout in military nurses.
  Methods
  In this cross-sectional study, the studied population included the nurses and assistants in all medical wards which were randomly selected from a military hospitals in Tehran in June 2015. Data collecting instruments were demographic questionnaire and Maslach Burnout Inventory. Data were analyzed by SPSS 19 software and descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency) and inferential statistics, including Pearson correlation coefficient and chi-square.
  Results
  In this research, 400 patients were studied. The average age of the military nurses were 36/45 ± 8/34 years and 69 percent of the participants were male. Burnout in the emotional exhaustion and depersonalization dimensions were respectively, 22% and 38% and in the personal achievement dimension was 100%. Also, a significant relationship was observed between the dimensions of burnout and some demographic information such as age, gender, work experience, employment status and marital status (P
  Conclusion
  The high rate of burnout in military nurses in the dimension of personal achievement in this study indicated the need for paying more attention to the factors affecting burnout, such as lack of job stability, excluding nurses in decision-making, and low welfare and supportive services.
  Keywords: Burnout, military nursing, nursing
 • Mehran Kouchek, Mir Mohammad Miri, Mohammad Sistanizad, Masood Zangi, Reza Goharani * Pages 271-279
  Background And Aims
  Blood transfusion is commonly used for patients in intensive care units (ICU), and physicians usually decide to order blood transfusion according to the hemoglobin (Hb) level. In this regard, various strategies for blood transfusions, including liberal and restrictive transfusion strategies, are presented on the basis of Hb level threshold. Considering the importance of blood transfusions in the ICU, the current study aimed to appraise blood transfusion practices in the ICU of Imam Hossein hospital in comparison with international strategies during 2010-2014.
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted in the ICU of Imam Hussein hospital. The medical files of all patients older than 18 years admitted to the ICU during 2010-2014 were examined. Patient's demographic and clinical information and data about the blood transfusion were collected in the checklist. Finally, by using appropriate statistical analysis, the patterns of blood transfusion in the ICU were determined and compared with international strategies.
  Results
  In this study, 654 patients were hospitalized in the ICU, of which 327 patients did not receive any blood transfusion and 327 patients received blood transfusion. Among the 327 patients who received blood transfusion, 62 patients (19%) had a hemoglobin (Hb) less than 7, and were indeed transfused by restrictive strategy. Also, 220 patients (67.2 %) had Hb between 7 and 10, and 45 patients (13.8 %) had Hb more than 10. Patients who received blood transfusion were hospitalized significantly for more days in the ICU and had significantly more days under mechanical ventilation (p=0.001). In this study, 58 patients had anemia, all of whom had Hb less than 7. The death rate recorded in the study showed no significant difference between groups according to Hb level (p=0.56), although a higher percentage of deaths were recorded in patients with Hb less than 7.
  Conclusion
  In this study, 19% of the patients who received blood transfusion had Hb less than 7, and were transfused by the restrictive transfusion strategy. This is while the clinical outcomes of blood transfusion in patients with different Hb levels was not significantly different. Therefore, it seems that blood transfusion in Imam Hossein hospital is not according to the international strategy of blood transfusion. Given the importance of blood transfusions in the ICU, measurements to comply with standard strategies is necessary.
  Keywords: Blood transfusion, liberal transfusion strategy, Restrictive transfusion strategy, Hemoglobin, Intensive care unit
 • Morteza Izadi, Shima Ahahyad, Aidin Lotfiazar, Seyed Hassan Saadat, Seyed Mohammad Hosseini Zijoud, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud Pages 280-289
  Background And Aim
  Nowadays, military medicine is an authentic and scientific academic field which is widely used among professionals in military centers. It is also essential to preserve the health and effectiveness of the armed force and their families in individual and social terms. Journals of military medicine have been considered as a context to present the latest scientific research worldwide. This study has been conducted aimed to assess the descriptive of military medicine journals in Iran and the world.
  Methods
  This cross-sectional study was implemented by cross-sectional analytical method on all military medicine journals in Iran and the world. Three authentic scientific databases of Scopus, PubMed, and Thomson Reuters and also a number of Islamic Scientific Centers (ISC) were referred in order to retrieve the scientific journals of military medicine in Iran and the world. After retrieving the titles of the journals, the main page of every journals was referred and necessary information was recorded and was eventually reported.
  Results
  By searching the ISC, four Iranian journals of Military Medicine, Ebnesina, Teb-e-Janbaz (Iranian Journal of War and Public Health), and Police Medicine were found. These journals have been published as quarterly in Persian with English abstracts. The most authentic (Scopus index) and oldest (17 years of experience in print) of them is the Journal of Military Medicine affiliated to Baqiyatallah University of Medical Sciences. By evaluating the military medical journals in the world and by searching the databases including Scopus, PubMed, and Thomson Reuters, 68 Journals of military medicine were retrieved, one of which was published in Iran (Journal of Military Medicine). Among these 68 journals, the publication of 45 journals (67.2%) was stopped and 23 journals were published (32.8%). Among these journals, 23 publishing journals were related to 9 countries including USA (52.5%), UK (13%), China (8.7%), Iran (Journal of Military Medicine), India, Germany, France, Belgium, and Australia. As observed, 91% of military medical journals are now being published in English. The Military Medicine journal of USA was known as the most authentic (IF: 0.9), and the oldest (124 years of publication history) journal in the field of military medicine. The newest journal was related to UK with the title of “Disaster and Military Medicine” which has been initiated to publication from 2015 and is now indexed in PubMed.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be stated that today presenting researches of military medicine is extremely important in a few countries (9 countries), especially in USA. On the other hand, considering that the Journal of Military Medicine (Iran) is indexed in Scopus along with 23 other journals, it indicates the appropriate status of military medicine in Iran.
  Keywords: Military Medicine, Journal, Iran