فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی اثر تاریخ و عمق کاشت بر شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی ارقام نخود در استان لرستان
  شاهپور محمدپور، خشنود نوراللهی صفحات 1-14
  به منظور بررسی اثرات تاریخ و عمق کاشت بر میزان بیماری و در نهایت عملکرد در ارقام پاییزه نخود پژوهشی در استان لرستان، شهرستان کوهدشت در سال زراعی 1393-1392 به اجرا درآمد. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح تاریخ کاشت به عنوان فاکتورهای اصلی ( نیمه آبانماه، نیمه آذر ماه و نیمه اسفند ماه)، 3 عمق کاشت مختلف به عنوان فاکتورهای فرعی ( 5، 9 و13 سانتی متری سطح خاک) و 3 رقم نخود به عنوان فاکتورهای فرعی- فرعی (ارقام عادل، هاشم و آرمان) بود. فاصله ردیف‏ها 30 سانتی‏متر و فاصله بذور 10 سانتی‏متر از یکدیگر در نظر گرفته شد. میزان بیماری بر اساس درصد و شدت علایم به فاصله 10-7 روز ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر ارقام، اثر تاریخ کاشت در مورد کلیه شاخص‏های مذکور معنی‏دار بوده است. همچنین اثر عمق کاشت و اثرات متقابل تاریخ کاشت در ارقام در مورد شاخص عملکرد معنی‏دار بودند. تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد و کمترین میزان آلودگی و تاریخ کاشت سوم کمترین عملکرد و بیشترین میزان آلودگی را نشان داد. تغییر تاریخ کاشت از نیمه اسفند ماه به نیمه آذرماه میزان محصول نخود را حدود دو برابر افزایش داد و میزان آلودگی را حدود 41 درصد کاهش داد. عمق‏های مختلف کاشت در مجموع تفاوتی را از نظر عملکرد، میزان آلودگی و وزن صد دانه از نظر آماری نشان ندادند. اما مقایسه میانگین‏های اثرات متقابل عمق‏های کاشت در ارقام نشان داد بیشترین میزان عملکرد در عمق کاشت سوم در رقم عادل حاصل شده است.
  کلیدواژگان: بیماری فوزاریوم، تاریخ کاشت، عمق کاشت، نخود
 • سید افشین سجادی، هدی عاصمی صفحات 15-30
  به منظور بررسی و شناسایی گونه ها و نژادهای نماتد ریشه گرهی مزارع بارلی کاری توتون در استان مازندران، طی فصل زراعی 1393 در چندین مرحله، 102 نمونه خاک و ریشه از مزارع بارلی کاری توتون در استان مازندران، جمع آوری گردید. نماتدهای موجود در خاک با روش جنکینز و نماتدهای ریشه با استفاده از روش کولن و دهرد استخراج و شمارش شدند. با استفاده از الگوی انتهای بدن نماتد ماده بالغ و عکس العمل میزبان های افتراقی (پنبه رقم دلتاپاین شانزده، توتون رقم ان سی نود و پنج، هندوانه رقم چارلستون گری، فلفل رقم ارلی کالیفرنیا، گوجه فرنگی رقم روتگرس و بادام زمینی رقم فلورونر)، شناسایی گونه های جنس Meloidogyne انجام شد و در نتیجه 52/59 درصد نمونه ها آلوده به گونه M. incognita Race 2، 47/40 درصد نمونه ها آلوده به گونهM. javanica، 28/14 درصد حاوی M. arenaria Race 2 و 14/7 درصد حاوی M. hapla بودند. 42/21 درصد از نمونه ها به صورت مخلوط، آلوده به گونه M. incognita با یکی از گونه های M. javanica،M. arenaria و M. hapla بودند. این گونه ها در مزارع بارلی کاری توتون اسبوکلا، ولاشد و خارکش مشاهده شدند.
  کلیدواژگان: استان مازندران، پراکنش، توتون، گونه ها، نماتد ریشه گرهی
 • فاطمه نخعی صفحات 31-42
  اخیرا به دلیل بروز مقاومت در عوامل بیماری زا به آفتکش های شیمیایی، استفاده از اسانس و عصاره های گیاهی برای مبارزه با آلودگی های قارچی از اهمیت زیادی برخوردارشده است. اسانس ها مواد ضد قارچی جدیدی هستند که تجدید شونده و سازگار با محیط زیست می باشند. در این تحقیق اسانس گیاه پونه آبی به روش تقطیر با بخار و عصاره قسمت های هوایی گیاه با حلال اتانول استخراج گردید واثر بازدارندگی غلظت های 0، 100، 200 و 300 پی پی ام در ظروف پتری 9 سانتی متری، به روش های تدخینی و تماسی در مورد اسانس و روش انتشار عصاره در محیط کشت، بر رشد قارچ های Botrytis cinerea، Fusarium oxysporum، Rhizoctonia solani و Phytophthora capsiciبه صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی گردید. قارچ ها حساسیت متفاوتی به اسانس و عصاره پونه آبی نشان دادند. هیچکدام از غلظت های اسانس و عصاره پونه آبی اثر بازدارنده معنی داری بر رشد F. oxysporumنداشتند اما همه غلظت های اسانس و عصاره پونه آبی بطور معنی داری درصد بازدارندگی رشد قارچ های R. solani ، B. cinerea و P. capsici را افزایش دادند و با افزایش غلظت درصد بازدارندگی افزایش معنی دار یافت. بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به غلظت های 200 و 300 پی پی ام در قارچ R. solani (06/91% و 77/97% به ترتیب) و غلظت 300 پی پی ام در قارچ P. capsici (89/91%) بود. پس اسانس و عصاره پونه آبی می تواند بعنوان قارچ کش طبیعی جهت کنترل قارچ ها ی بیماری زا مورد توجه باشد.
  کلیدواژگان: انتشار در محیط کشت، تدخینی، تقطیر با بخار
 • شادی تجلی پور، نادر حسن زاده، اصغر حیدری، حسین خباز جلفایی صفحات 43-56
  دراین تحقیق به بررسی برخی متابولیت های Pseudomonas tolaasiiعامل لکه قهوه ای قارچ خوراکی دکمه ای و نیز Pseudomonas reactansباکتری همراه قارچ خوراکی دکمه ای، پرداخته شد. خصوصیات شاخصP. Tolaasiiشامل ایجاد لکه قهوه ای و نقاط فرو رفته روی کلاهک قارچ خوراکی دکمه ای A. bisporus، تولید تولاسین، همولیزاریتروسیت ها، تولید رسوب سفید رنگ در برابر باکتری P. reactans است. در مطالعه ی حاضر تاثیرP. Tolaasiiو متابولیت حاصل از آن بر میزان رشد میسلیوم Agaricus bisporus مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج ترکیبات ناخالص متابولیتی یاWhite Line Inducing Principle (WLIP)، تولید شده توسط P. reactansو نیز توکسین تولاسین، آزمون های متعددی جهت بررسی تاثیر متقابل و غیرمستقیم این ترکیبات انجام گرفت. همچنین ژن rpoBمتعلق به جدایه بیماریزای Pseudomonas sp. p2 که از قارچ مذکور جداسازی شده بود با استفاده از جفت پرایمر LAPS27 و LAPS تکثیر، تعیین توالی و در بانک ژن NCBI ثبت گردید. تاثیر ترکیب WLIP ناخالص حاصل از P. reactans Pr 5 و جدایه استاندارد P. reactans NCPPB1311 بر بلوک های A. bisporus وسیب زمینی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در زیست سنجی های مختلف مشاهده شد بلوک های قارچ مایه زنی شده با توکسین بیماریزاترین استرین بومی P. tolaasii Pt 6 تولید علایم لکه قهوه ای تیره و نقاط کمی فرو رفته نمودند. برعکس، در برابرترکیب WLIP استرین P. reactans Pr 5 تغییر رنگ جزئی و خفیف بود. از یافته های مهم دیگر، بکارگیری همزمان تیمار P. reactans A6 و ترکیب تولاسین هر دو جدایه بومی و استاندارد بر بلوک قارچ بود که منجر به توقف علایم آشکار قهوه ای شدن ناشی از تولاسین شد و با خاصیت بازدارندگی خود، موجب مهار فعالیت تولاسین گردید. این نتایج نشان دهنده اهمیت باکتری های همراه در بازداری رشد و توقف بیماریزائی باکتری P. tolaasiiاست.
  کلیدواژگان: قارچ دکمه ای سفید، لکه قهوه ای، Agaricus bisporus، Pseudomonas reactans، Pseudomonas tolaasii
 • سعید غفوری هرات، طاهره بصیر نیا، سید محمدرضا موسوی صفحات 57-66
  امروزه روش های مولکولی لازمه انجام بسیاری از تحقیقات می باشد. اساس کار اکثر این آزمایشات و تحقیقات مولکولی بر پایه استخراج DNA می باشد، از این رو انتخاب و کشف روش جدیدی که در عین نتیجه بخش بودن، کم هزینه، ساده، کم خطر و سریع نیز باشد بسیار حائز اهمیت است. تکنیک های معمولی که در بخش کشاورزی جهت استخراج DNA قارچ های رشته ای مورد استفاده قرار می گیرد شامل C-TAB، فنل کلروفرم و کیت های آزمایشگاهی استخراج DNA می باشد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند، در این مقاله روشی جهت استخراج DNA از قارچ های رشته ای پادزیست، گندرو و بیماری زای گیاهی معرفی می گردد که تلفیقی از روش های مذکور به منظور تسهیل و عدم استفاده از ازت مایع و فنل جهت استخراج DNA می باشد که در مورد مخمرها نیز استفاده می شود. این روش، روش خرد کردن با گریندر نام دارد که ایمن تر، کم هزینه تر و سریع تر بوده و DNA حاصله از درجه خلوص نسبتا بالایی برخوردار است. خلوص و کیفیتDNA استخراج شده توسط این روش به کمک اسپکتروفتومتر بررسی گردید و به کمک آغازگر های اختصاصی و PCR، ناحیه ی ITS از DNA ریبوزومی و ژن β-tubulin در DNA استخراج شده، تکثیر گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از اسپکتروفتومتر و کیفیت باند های حاصل از محصول PCR در ژل آگاروز، می توان این روش را به عنوان یک روش عملی و مناسب جهت استخراج DNA قارچ های رشته ای بکار برد.
  کلیدواژگان: گریندر، قارچ های رشته ای، C، TAB، PCR، استخراج DNA، ITS
 • سجاد جلالی، ناصر پنجه که، مصطفی درویش نیا، محمد سالاری، احمد صالحی صفحات 67-78
  در این تحقیق اثرات آنتاگونیستی جدایه های باکتریایی Bacillus subtilisوPseudomonas fluorescens علیه بیمارگر در آزمایشگاه و روی گوجه‏فرنگی رقم اچ‏فلات در گلخانه‏ بررسی شد. میزان بازدارندگی جدایه های باکتریایی از رشد بیمارگر به روش کشت متقابل روی محیط کشت PDA ارزیابی گردید. دو جدایه ازP. fluorescens و یک جدایه از B. subtilis بر بیمارگر در گلخانه به روش آغشته سازی ریشه گیاهچه ها با سوسپانسیون باکتری قبل از انتقال دادن گیاهچه ها به گلدان‏ها بررسی شد. یک سوم فوقانی خاک گلدان‏‏ها قبل از انتقال گیاهچه ها به گلدان‏ها به نسبت 10 درصد وزنی با مایه تلقیح قارچ بیمارگر آلوده شده بود. برهم‏کنش بین آنتاگونیست‏ها و بیمارگر در گلخانه، 60 روز پس از مایه‏کوبی گیاهچه ها با اندازه‏گیری فاکتورهای رشدی گیاهچه های گوجه‏فرنگی و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که جدایه های (P1) P. fluorescens، (P2) P. fluorescens و B. subtilis در آزمایشگاه به ترتیب 8/28، 74/25 و 52/10 درصد بازدارندگی از رشد بیمارگر را داشتند. آنتاگونیست‏های P. fluorescensوB. subtilis در آزمایش‏های گلخانه‏ای موجب کاهش شدت آلودگی و افزایش فاکتورهای رشدی بوته های گوجه‏فرنگی در حضور قارچ بیمارگر شدند. در روش کشت متقابل جدایه های P. fluorescens از قدرت آنتاگونیستی بالاتری برخوردار بودند، در حالی که در آزمایش گلخانه‏ای جدایه B. subtilis در افزایش رشد گیاه و کاهش بیماری موثرتر است.
  کلیدواژگان: پژمردگی فوزاریومی ریزوسفر، ضد قارچی، عوامل بیوکنترل طبیعی
|
 • Effects of date and depth of sowing on development of Fusarium wilt in chickpea cultivars
  Sh. Mohammad Pour, Kh Nourollahi Pages 1-14
  Effects of date and depth of sowing on incidence of chickpea wilt incited by Fusarium oxysporum f. sp. ciceri and crop yield were evaluated on three chickpea cultivars in Lorestan, Kohdasht during 2014, using a factorial experiment based on RCBD design with four replications. Sowing date with three levels of early November, early December and early March were used as main plots. Planting depth including 5, 9 and 13 cm depth were used as sub plots and three chickpea cultivars including Adell, Hashem and Arman were used as sub sub plots. Rows were 30 cm apart and distance between seeds in a row was 10 cm. The rate and severity of disease symptoms were recorded every 7 to 10 days. The results showed that the effect of planting date on all the indicators, yield & disease severity was significant. Statistical analysis showed that sowing in March resulted in highest infection and lowest yield compared with the earlier sowing dates. Advancing the sowing date from early March to early October doubled the crop yield and decreased disease by 41 percent. Different depths of sowing did not show significant differences in yield nor disease incidence. Interaction of sowing depth × cultivars, however, revealed that highest yield was obtained in the third sowing depth in Adell cultivar.
  Keywords: Chickpea, Fusarium, planting date, sowing depth
 • Afshin Sajjadi, Hoda Assemi Pages 15-30
  In order to identify the species and the races of root knot nematodes in the air-cured tobacco fields of Mazandaran province, 102 soil and root samples from tobacco fields were collected during 2014. Nematodes were extracted from soil and roots using Jenkins and Coolen and DHerde methods, respectively. The number of nematodes were counted, and the species and races were determined by studying perineal patterns obtained from adult females and the reaction of differential host plans (cotton Deltapin 16, tobacco NC-95, watermelon Charleston grey, tomato Rutgers, Peanut Florunne, pepper Early California Wonder) to nematode infection. This study revealed that 59.52 percent of the samples were infected with M. incognita Race 2, 40.47percent M. javanica, 14.28 percent M. arenaria Race 2 and 7.14 percent M. hapla. About 21 percent of samples were infected with two species where M. incognita was always one member of the mixed populations, the other members were M. javanica, M. arenaria or M. hapla. These species were distributed in Sboukola, Velashed and Kharkesh tobacco fields in Mazandaran province, Iran.
  Keywords: Distribution, Mazandaran province, root, knot nematode, species, tobacco
 • Fatemeh Nakhaei Pages 31-42
  In recent years studies on the use of plant essential oils and extracts against pathogenic fungi have attracted much attention because of rising resistance against a large number of chemical pesticides. Essential oils are antifungal materials which are renewable and compatible with environment. In this study, essential oil and ethanol extracts of watermint (Mentha aquatica) were obtained from aerial parts using distillation and ethanol solvent methods, respectively. The inhibitory effect of different concentrations (0, 100, 200 and 300 ppm / 9 cm Petri dish) of watermint essential oilswith fumigation and contact methods and their extracts on mycelium growth of Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Phytophthora capsici were investigated in a factorial experiment based on completely randomized design. Fungi showed different sensitivity to watermint essential oils and extract. None of watermint concentrations of essential oils and extract had any inhibitory effect on growth of F. oxysporum but all concentrations inhibited the growth of B. cinerea, R. solani and P. capsici significantly. Increase in concentration enhanced the inhibitory effect significantly. The highest percentage of inhibition was related to concentrations 200 ppm and 300 ppm in R. solani (%91.06 and %97.77 respectively) and also concentration 300 ppm in P. capsici (%91.89). Therefore, watermint essential oils and extract can be considered as natural fungicide for control of pathogenic fungi.
  Keywords: Disk diffusion, fumigation, water distillation
 • Shadi Tajalipour, Nader Hassanzadeh, Asghar Heydari, Hosein Khabbaz Jolfaee Pages 43-56
  In this research some metabolites of Pseudomonas tolaasii the causal agent of mushroom bacterial blotch disease and Pseudomonas reactans associated with it were investigated. Characteristic features of P. tolaasii included brown pit formation on button mushroom caps, tolaasin production, lysis of erythrocytes, and white line induction in agar plate in presence of Pseudomonas reactans. Further, the metabolites of P. tolaasii and mushroom-associated bacteria were extracted and their effects were evaluated against the blocks of the mushroom A. bisporus. It was noticed that the strains of P. reactans also produced a lipodepsipeptide, WLIP. Certain complementary tests were also conducted to confirm the presence of these compounds in products extracted. The rpoB gene of a pathogenic strain of Pseudomonas sp. p2 isolated from the same mushroom was amplified using the primer pair of LAPS and LAPS27 and sequenced and deposited in Genebank at NCBI. Effect of impure WLIP of the strain P. reactans Pr 5 and standard strain of P. reactans NCPPB1311 were examined on blocks of A. bisporus and potato tubers. In bioassays, the tolaasin of strain P. tolaasii Pt 6 created both brown blotch and slight pitting symptoms. Whereas, WLIP of the P. reactans Pr 5 could only induce slight discoloration. Another important finding was that simultaneous application of P. reactans A6 in combination with tolaasins of P. tolaasii Pt 6 or P. tolaasii NCPPB2192 resulted in suppression of brown blotch symptoms on treated blocks with P. tolaasii. Results indicate the importance of associated bacteria in suppression of disease by P. tolaasii.
  Keywords: Agaricus bisporus, brown blotch, Pseudomonas reactans, Pseudomonas tolaasii, white botton mushroom
 • Saeed Ghafoori Harat, Tahereh Basirnia, Mohammad Reza Moosavi Pages 57-66
  Today, the application of molecular methods is a common and necessary part of many routine researches. DNA extraction is the foundation for most of such research studies. As a result, it is of great significance to discover and select proper techniques that are productive, inexpensive, straightforward, safe and rapid at the same time. Agricultural research and experiments are no exception in this respect. C-TAB, phenol-chloroform and DNA extraction kits are conventional techniques in agriculture for extracting DNA from filamentous fungi. Each of these methods has its advantages and disadvantages. In this study, we have developed a novel, straightforward and effective method to extract the DNA from antagonistic-, saprophytic- and plant pathogenic-filamentous fungi. This method is a composition of the aforementioned techniques and is used to avoid the application of liquid nitrogen and phenol. It is called squish with grinder and is a safer, more affordable and quicker method that results in relatively pure DNAs. The purity of obtained DNA was assessed by spectrophotometry. The ITS region and β-tubuline gene was amplified by PCR. The results of this assessment justify this method as a practical and reliable technique to extract filamentous fungal genomic DNA.
  Keywords: Antagonist, C, TAB, DNA extraction, filamentous fungi, grinder, ITS
 • Sajjad Jalali, Naser Panjekeh, Mostafa Darvishnia, Mohammad Salari, Ahmad Salehi Pages 67-78
  Fusariumwilt of tomato is a worldwide disease causing significant damage in more than 32 countries. In this experiment the antagonistic effects of locally isolated strains of Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens against the pathogen were studied in the laboratory and greenhouse. Results showed that in dual culture tests the isolates P. fluorescens (P1), P. fluorescens (P2) and Bacillus subtilis inhibited growth of Fusarium by 28/8, 25/74 and 10/52 percent respectively. In the greenhouse experiments roots of tomato seedlings were separately dipped in the bacterial suspensions before transplanting into pots, the top one-third soil of which was inoculated with the pathogen. The interaction between antagonists and pathogen in the greenhouse, 60 days after inoculation of seedlings was evaluated by measurement of growth factors, root and shoot wet and dry weights, of tomato plants and the severity of Fusarium wilt disease. Both P. fluorescens and B. subtilis decreased disease incidence and increased growth factors of tomato plants in the presence of the pathogenic fungus but, in contrast to results of dual culture tests, Bacillus subtilis was more effective in reducing disease severity.
  Keywords: Natural biocontrol agents, Rhizosphere, Anti-Fungal, Fusarium wilt