فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (آذر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امید ظفرمند*، امید کاظمی، فواد گدازگر، حمید دادار صفحه 2
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و پلایومتریک بر سرعت و چابکی دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون در سه گروه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت تشکیل می دادند. همچنین نمونه آماری این پژوهش را 45 نفر از دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت شامل شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری (مقاومتی، پلایومتریک و گواه) تقسیم شدند. حرکات تمرینات مقاومتی دایره ای عبارت بودند از: پرس پا، پرس سینه، اکستنشن ساق، سرشانه، پشت بازو، اسکات، جلو بازو بودند. اما حرکات تمرینات پلایومتریک عبارتند از: پرش اسکوات، لی با یک پا، پرش اسکی سرعت، پرش به طرفین، پرش با استفاده از جعبه، پرش افقی، پرش جانبی از مانع بودند. از آزمون T زوجی برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه ها استفاده گردید و همچنین برای مقایسه نتایج سه گروه با هم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی در سطح آلفای کوچکتر از 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  درباره ی تفاوت های درون گروهی نتایج بیانگر آن بود که انجام هشت هفته تمرینات مقاومتی و پلایومتریک تاثیر معناداری بر کاهش زمان چابکی و سرعت آزمودنی ها در پس آزمون داشته است (05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی (LSD) نشان داد در چابکی و سرعت، بین گروه گواه با گروه های مقاومتی و پلایومتریک اختلاف معناداری وجود دارد ولی بین گروه پلایومتریک با قدرتی اختلاف معناداری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  برطبق یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای بهبود وضعیت چابکی و سرعت در گروه سنی نوجوان، انجام تمرینات مقاومتی و پلایومتریک تاثیر نزدیکی ایجاد می کند. در نتیجه انجام تمرینات ذکر شده با توجه به رعایت ویژگی های نمونه های تحقیق در پژوهش حاضر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تمرین پلایومتریک، سرعت، چابکی، دانش آموزان، مقطع متوسطه
 • فواد گدازگر*، امید ظفرمند، امید کاظمی صفحه 18
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و نسبت محیط دور کمر به محیط لگن با چابکی و توان عضلانی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر دهدشت می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر دهدشت شامل می شدند. نمونه آماری این پژوهش شامل90 نفر دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهر دهدشت را شامل می شدند، که در مقطع(اول، دوم و سوم) دبیرستان هر کلاس به سه گروه30نفره به طور مساوی تقسیم شدند. برای اندازه گیری محیط کمر، آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده و محیط باریک ترین قسمت کمر با متر نواری اندازه گیری شد. برای اندازه گیری محیط باسن، حداکثر اندازه محیط دور باسن ثبت گردید. برای ارزیابی توان عضلانی از آزمون پرش طول جفتی و برای ارزیابی چابکی از آزمون دوی رفت و برگشت سریع(9×4 متر) با رعایت شرایط استاندارد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها BMI و WHR بوسیله آمار توصیفی انجام گردید.
  یافته ها
  بیشترین اندازه قد و وزن را دانش آموزان مقطع سوم متوسطه دارا بودند که به ترتیب (5/177) و (5/67) را شامل می شد. همچنین بیشترین BMI و WHR در دانش آموزان مقطع اول دبیرستان به ترتیب با (22/20) و (81/0) دیده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که سطح معناداری در همه موارد کمتر از (05/0 P ≤) بوده است. رابطه چابکی و BMI، چابکی و WHR معنادار و دارای همبستگی مثبت در همه مقاطع مشاهده گردید. رابطه توان و BMI، توان و WHR نیز در تمام مقاطع معنادار ولی دارای همبستگی منفی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های پژوهش، افرادی که دارای BMI و WHR پایین تری بودند در آزمون های چابکی و توان موفق تر عمل کردند و می توان بیان کرد که با پایین آمدن این شاخص ها می توان بهبود عملکرد چابکی و توان را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، نسبت محیط دور کمر به محیط لگن، چابکی، توان عضلانی
 • اعظم خلیل پور* صفحه 29
  این پژوهش با هدف نقش راهبردهای مدیریت تعارض در تسهیل هوش هیجانی مربیان لیگ بسکتبال بانوان ایران با روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه سرمربیان و مربیان لیگ بسکتبال بانوان ایران می باشد و نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه به روش تمار شمار می باشد (تعداد جامعه و نمونه 40 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض رابینز(1999) بود که سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی را مورد سنجش قرار داد و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز(2004) بود. که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مدیریت تعارض برابر با(a=0/85) و هوش هیجانی(a=0/83) بدست آمده. و در ادامه اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (جهت بررسی شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی داده ها و درصدها) و آمار استنباطی(آزمون کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معناداری(0/05>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیج نشان داد که 6/36 درصد تغییرات متغیر ملاک (هوش هیجانی) را می توان بر اساس متغیرهای پیش بین وارد شده تبیین نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، هوش هیجانی، مربیان بسکتبال
 • مهرانگیزخاکساربلداجی* صفحه 41
  هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر جفت شدگی ویژگی شخصیتی رقابت جویی و غیر رقابت جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده ای بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت بود. 60 دانش آموز دختر مقطع متوسطه با دامنه سنی12 تا 15 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و براساس امتیاز کسب شده از پرسشنامه سوگیری ورزشی مارتینز در چهار گروه رقابت جو و غیررقابت جو با تمرین مشاهده ای محیط رقابتی، رقابت جو و غیررقابت جو با تمرین مشاهده ای محیط غیر رقابتی، قرار گرفتند. پس از پیش آزمون، آزمودنی ها به مدت چهار هفته، هر هفته 2جلسه و در هرجلسه دو بار به مشاهده محیط های موردنظر پرداختند. بلافاصله پس از اتمام دوره تمرین از هر چهار گروه آزمون یادداری فوری، و یک هفته پس از آن مراحل یادداری تاخیری و انتقال به عمل آمد در مرحله یادداری و انتقال، در محیط رقابتی و غیر رقابتی تفاوت معنی داری بین ورزشکاران گروه رقابت جو و غیررقابت جو وجود داشت و میانگین امتیاز پرتاب دارت در آزمودنی های با ویژگی شخصیتی همسان با محیط بیشتر بود. براساس دیدگاه تعاملی، وقتی سطح رقابت جویی افراد با سطح رقابت محیط تمرین در تعامل مثبت و صحیحی قرار می گیرد بهترین سطح عملکرد را از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: تمرین مشاهده ای، محیط تمرینی رقابتی، محیط تمرینی غیر رقابتی، ویژگی رقابت جویی
 • زبیده روشناس*، امید ظفرمند، امید کاظمی صفحه 62
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر الگوی زندگی و نیم رخ لیپیدی دانشجویان پسر پیام نور شهر دهدشت است.
  روش شناسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 50 دانشجو که شامل 25 نفر پسر ورزشکار و 25 نفر پسر غیر ورزشکار از میان 500 تن دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر دهدشت به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. در دو مرحله از آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد(1٫ پیش از آغاز جلسه نخست، دو ساعت قبل از فعالیت 2٫ پس از پایان جلسه آخر تمرین، 15 دقیقه بعد از فعالیت) انجام گرفت. اندازه گیری LDL-C ، HDL-C و تری گلیسرید با استفاده از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون ایران و روش فتومتریک انجام شد. کلسترول تام با روش آنزیماتیک و کیت شرکت پارس آزمون اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری شامل آزمون T وابسته و آزمون T مستقل در سطح معناداری(05/ ≥p) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده از آزمون t مستقل نشان داد که بین هشت هفته فعالیت بدنی بر الگوی زندگی و نیمرخ لیپیدی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری(29/4 = t با سطح معناداری 00/0 = sig) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت با افزایش سرمایه گذاری بر روی انجام فعالیت های ورزشی می توان، جامعه ای سالم تر و پویاتر را داشت. لذا فراهم نمودن بستر و محیط های ورزشی دلگرم کننده و حمایتی و همچنین آموزش الگوی زندگی صحیح، همراه با عادات غذایی اصولی پیامد های مثبتی را در جامعه ایجاد می کند. که این امر لزوم و ضرورت توجه و برنامه ریزی اصولی در مورد الگوی زندگی و توجه به عادات غذایی را بیش از گذشته به اثبات می رساند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، الگوی زندگی، نیمرخ لیپیدی