فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • سولماز ذبیح اللهی، حشمت الله نورمرادی، حمیدرضا پورزمانی صفحات 256-259
  مقدمه
  مطالعه حاضر به بررسی کارایی منعقد کننده های آلوم (Al2(SO4)3.18 H2O)، کلرورفریک (FeCl3.6H2O)، پلی آلومینیوم کلراید (Polyaluminium Chloride یا PAC) و آهک (CaO) جهت حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجی از محلول های آبی پرداخت.
  روش ها
  خصوصیات رنگ شامل طول موج غالب، ته رنگ، درجه درخشندگی و درصد خلوص رنگ Navy Blue CE-RN با روش Multi-wavelength spectrophotometric تعیین گردید. دوز و pH بهینه و SVI (Sludge volume index) منعقد کننده ها از طریق آزمایش Jar بررسی شد. در نهایت، کارایی منعقد کننده ها در شرایط بهینه با یکدیگر مقایسه گردید. انتخاب منعقد کننده بهتر با توجه به کارایی و مسایل اقتصادی صورت گرفت.
  یافته ها
  طول موج غالب، درجه درخشندگی و درصد خلوص رنگ طبق روش ذکر شده به ترتیب nm 473، 19 درصد و 53 درصد به دست آمد. PAC بهترین کارایی را در بین منعقد کننده ها با دوز 1/0 گرم بر لیتر و pH بهینه 6 در حذف COD (Chemical oxygen demand) و رنگ به ترتیب با راندمان 84 و 93 درصد داشت و SVI آن برابر با 1324 لیتر بر گرم بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که PAC، یک منعقد کننده با کارایی بالا و صرفه اقتصادی در حذف رنگ Navy Blue CE-RN است
  کلیدواژگان: رنگ نساجی، منعقد کننده، انعقاد، لخته سازی شیمیایی
 • فرشته زمانی، الهام معظم، الهه معظم، آسیه مقامی مهر صفحات 260-266
  مقدمه
  بهبود نگرش و عملکرد جامعه با هدف تغییر باورهای نادرست می تواند بر روی افزایش اهدای اعضا پس از مرگ مغزی موثر باشد. مطالعه حاضر جهت تعیین نگرش و عملکرد مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بود. 975 نفر از افراد بالای 15 سال، جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 10 منطقه شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه خود ساخته دارای 2 بخش اطلاعات زمینه ای و سوال های نگرش و رفتار بود. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش و رفتار شرکت کنندگان به ترتیب برابر 6 ± 8/36 و 2/0 ± 47/0 (از 1 نمره) به دست آمد که در حد مطلوب بود. جنسیت نقش موثری بر سطح نگرش افراد داشت. سطح تحصیلات نیز نقش موثری بر سطح نگرش و عملکرد فرد در خصوص اهدای عضو نشان داد (05/0 P <). در نهایت، نگرش افرادی بالاتر بود که رفتار مطلوب داشتند. این تفاوت از نظر آماری معنی دار به دست آمد (05/0 P <).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که نگرش و عملکرد مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای عضو در حد متوسط است و نگرش در افرادی که رفتار مطلوب داشتند، بالاتر بود. از این رو، می توان با آموزش های عمومی در سطح جامعه و ایجاد نگرش مثبت، میزان اهدا و به تبع آن میزان پیوند را افزایش داد.
  کلیدواژگان: نگرش، رفتار، اهدای اعضا، اصفهان
 • منیره گنجی، زهرا شیرانی، محمد جواد طراحی، افشین ابراهیمی صفحات 267-271
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی دخترانه خمینی شهر اصفهان در سال 1392 بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر، از نوع توصیفی- مقطعی بوده که از طریق تکمیل چک لیست و سنجش میدانی در 12 مدرسه دولتی دخترانه خمینی شهر اصفهان انجام گردید. درجه حرارت و اندازه کلاس های درس با استفاده از یک دماسنج و یک نوار اندازه گیری شد. یک لوکس متر دیجیتال مدل TES1332A برای تعیین روشنایی و انعکاس کلاس درس استفاده شد. آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت (One sample t-test) برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، 25 درصد از کلاس ها از روشنایی مناسب برخوردار بود. در مورد کتابخانه این عدد به 3/33 درصد رسید. هیچ یک از توالت و دستشویی ها دارای روشنایی مناسب نبود. حدود 7/66 درصد از مدارس از نظر تعداد توالت با استاندارد مربوط مطابقت داشت. تعداد آبخوری های کل مدارس مطابق با استاندارد بود. حدود 7/91 درصد از مدارس فضای مناسب برای هر دانش آموز داشت، ولی سطح زمین بازی به ازای هر نفر در 7/91 درصد از مدارس رعایت نشده بود. وضعیت دیوار کلاس ها و راهروها از نظر ارتفاع نصب سنگ در هیچ یک از مدارس مطابق استاندارد نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل، در بعضی از مدارس وضعیت نیمکت ها، شدت روشنایی کلاس ها، راهروها، دستشویی و توالت، کتابخانه، سطح زمین بازی، میزان انعکاس نور در کلاس ها، فاصله آبخوری تا دستشویی، وضعیت دیوار کلاس ها و وضعیت تفکیک زباله در حد مطلوب نبود که هماهنگی بیشتر بین واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی استان، سازمان آموزش و پرورش و توجه بیشتر آن ها در جهت رفع این مشکلات را نیازمند است.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، مدارس ابتدایی، آیین نامه ها، بهداشت مدارس
 • فرزانه دانش پژوه، محمد مهدی هادوی، اکبر حسن زاده، فیروزه مصطفوی صفحات 272-277
  مقدمه
  بیماری های قلب از مهم ترین دلایل مرگ می باشد و موجب کاهش کیفیت زندگی می گردد. خدمات بازتوانی باعث ارتقای سطح سلامت این بیماران می شود، اما وضعیت استفاده از این خدمات مطلوب نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، موانع درک شده و وضعیت مراجعه بیماران به بخش بازتوانی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان اجرا شد.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 69 نفر بیمار بستری (گروه مداخله 35 نفر و گروه شاهد 34 نفر) بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1392 صورت گرفت. بیماران واجد شرایط به طور تصادفی به یکی از دو گروه اختصاص یافتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و مورد تایید کارشناسان جمع آوری شد. آموزش گروه مداخله به صورت چهره به چهره، تلفنی، پمفلت، فیلم و اسلاید بود. وضعیت مراجعه و تعداد دفعات حضور بیماران در برنامه بازتوانی از طریق پیگیری تلفنی و بررسی لیست مراجعه کنندگان دو ماه بعد از اولین مراجعه بیماران به واحد بازتوانی بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS با سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران گروه مداخله و شاهد به ترتیب 1/2 ± 57/58 و 8/1 ± 94/55 سال به دست آمد. افزایش و کاهش معنی داری پس از مداخله به ترتیب در آگاهی
  (01/0 > P) و موانع درک شده (01/0 > P) بیماران نسبت به گروه شاهد ایجاد شد. دفعات مراجعه بیماران گروه مداخله نسبت به گروه شاهد برای بازتوانی بیشتر بود (03/0 > P). بیمارانی که به واحد بازتوانی مراجعه می کردند، میانگین نمره آگاهی بیشتر (01/0 > P) و میانگین نمره موانع درک شده کمتری (03/0 = P) نسبت به سایرین داشتند.
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی با هدف افزایش آگاهی نسبت به اثرات مفید برنامه های بازتوانی و کاهش موانع درک شده بیماران جهت شرکت در این برنامه ها، توانست تداوم مراجعه بیماران را به بخش بازتوانی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، موانع، بازتوانی، بیماری قلبی
 • رضا درویشی چشمه سلطانی، رضا رضایی، حسن هاشمی، مهدی صفری صفحات 278-283
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، تولید نانو ذرات اکسید روی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی آن با نوع تجاری جهت اکسیداسیون فتوکاتالیستی رنگزای متیلن بلو در محیط آبی بود.
  روش ها
  ابتدا نانو ذرات اکسید روی با استفاده از تیمار پراکسید هیدروژن تهیه شد و با استفاده از تثبیت حرارتی بر روی سطح شیشه تثبیت گردید. شیشه های آماده شده در داخل راکتور قرار گرفت. در نهایت، تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو در این راکتور با متغیرهای مختلف بررسی شد.
  یافته ها
  فرایند فتوکاتالیستی با کاتالیست تولید شده (35/96 درصد) در قیاس با کاتالیست تجاری (87/82 درصد) جهت حذف رنگزای متیلن بلو با غلظت 5 میلی گرم بر لیتر در مدت زمان 120 دقیقه راندمان بیشتری داشت. در ادامه، با استفاده از کاتالیست تولید شده، در فواصل 2، 5/3 و 5 سانتیمتر بین لامپ های فرابنفش و صفحات شیشه ای حاوی کاتالیست، میزان حذف رنگ به ترتیب 35/96، 34/63 و 31/45 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  کاتالیست نانو ذرات اکسید روی تولید شده می تواند به عنوان یک کاتالیست موثر جهت فرایندهای فتوکاتالیستی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اکسید روی، نانو کاتالیست، رنگ آزو، پرتو فرابنفش، تثبیت
 • احسان الله حبیبی، مهدی آقانسب، مهدی محمدزاده، اسماعیل فرخی، بهرام کوهنورد، امیر محمدی فرد صفحات 284-291
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی از مشکلات بهداشتی مهم در پرستاران است. از جمله دلایل مهم در کارکنان پرستاری وظایف جابجایی بیمار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش های بیمارستانی با استفاده از شاخص MAPO (Movement and assistance of hospital patient) بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی در بین 200 نفر از پرسنل پرستار شاغل در 30 بخش، 5 بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه های ویژگی های دموگرافیک، Nordic و چک لیست شاخص MAPO جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel انجام شد.
  یافته ها
  میانگین ساعات کار در روز برای هر دو گروه مرد و زن 46/0 ± 31/7 ساعت بود. بر اساس یافته ها، بین جنس، سن، سابقه کاری، شغل، BMI (Body mass index) و ورزش کردن با اختلالات مربوط به اندام ها از لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 > P). در شاخص MAPO، 1/21 درصد از افراد مورد بررسی در ناحیه 1 یا ریسک خطر قابل اغماض یا چشم پوشی، 6/52 درصد در ناحیه 2 یا برنامه های مداخله ای میان مدت و بلند مدت و در نهایت، 3/26 درصد در ناحیه 3 یا مداخله ای فوری و بهبود شرایط محیطی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان پرسنل پرستاری بالا است. جهت کاهش اختلالات مذکور، پیشنهاد می گردد که تجهیزات مدرن لازم برای جابجایی بیماران خریداری و نحوه صحیح استفاده از این تجهیزات به پرسنل آموزش داده شود و تعداد نیروی کافی در هر بخش استخدام گردد تا از وارد آمدن فشار ناشی از کمبود نیروی کاری بر افراد کاسته شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی -عضلانی، جابه جایی بیمار، پرستاران، شاخص MAPO
 • مسعود بهرامی صفحات 292-299
  مقدمه
  مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بین دو فرهنگ می تواند نکات ارزشمندی را در ارتباط با نقاط قوت و ضعف احتمالی ارایه مراقبت به این بیماران و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی آنان فراهم کند. با توجه به عدم بازیافت مطالعات بین فرهنگی در این زمینه، تحقیقی با هدف مقایسه کیفیت زندگی بین بیماران مبتلا به سرطان استرالیایی و ایرانی در ابعاد چهارگانه (جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی) طراحی شد.
  روش ها
  این مطالعه بین فرهنگی از نوع توصیفی بود که اطلاعات مرتبط با کیفیت زندگی 166 بیمار مبتلا به سرطان سه بیمارستان مرجع استرالیا با اطلاعات کیفیت زندگی198 بیمار مبتلا به سرطان یک بیمارستان مرجع ایران مقایسه گردید. هر دو گروه از بیماران پرسش نامه کیفیت زندگی خلاصه سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization Quality of Life-Bref یا WHOQOL-BREF) را تکمیل کردند.
  یافته ها
  شایع ترین سرطان در مراکز منتخب استرالیا به ترتیب شامل سرطان سینه، لنفوم غیر هوچکینی، کولورکتال، ریه و لوسمی و در ایران شامل سرطان لوسمی، کولورکتال، لنفوم غیر هوچکینی و سینه بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران استرالیایی به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران ایرانی در تمامی حیطه ها به دست آمد.
  نتیجه گیری
  پایین بودن کیفیت زندگی بیمارن مبتلا به سرطان در ایران نسبت به استرالیا می تواند سیاست گذاران و مراقبان بهداشتی را تشویق نماید تا برای فراهم کردن زیرساخت ها و منابع جهت ارتقای کیفیت زندگی بیماران تلاش کنند.
  کلیدواژگان: سرطان، کیفیت زندگی، ابزار کیفیت زندگی خلاصه سازمان بهداشت جهانی، مطالعه بین فرهنگی، مطالعه تطبیقی، ایران، استرالیا، پرستاری
 • سهیل سبحان اردکانی، سجاد نظری صفحات 300-306
  مقدمه
  امروزه به دلیل تخلیه انواع آلاینده ها به منابع آب های زیرزمینی، این منابع با افت کیفیت مواجه شده اند. از این رو، مطالعه حاضر جهت ارزیابی کیفی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به سرب و کادمیوم، با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI یا Heavy metal pollution index) در طول زمستان 1392 و تابستان 1393 انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی، نمونه ها از 20 ایستگاه منتخب بر اساس دستورالعمل 3010-B، جمع آوری گردید. پس از آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه، غلظت فلزات با استفاده از دستگاه ICP-OES تعیین شد. ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از شاخص HPI و نرم افزار آماری SPSS انجام شده است.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرب و کادمیوم بر حسب ppb به ترتیب در نمونه های فصل زمستان برابر با 47/1 ± 25/4 و 62/0 ± 48/0 و در نمونه های فصل تابستان برابر با 22/2 ± 46/6 و 36/2 ± 21/1 بود. همچنین، میانگین مقادیر شاخص HPI مربوط به نمونه های فصول زمستان و تابستان به ترتیب برابر با 73/4 و 74/11 بود که بسیار کم تر از مقادیر بحرانی آلودگی آب آشامیدنی بود.
  نتیجه گیری
  گرچه در حال حاضر منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به عناصر سرب و کادمیوم آلوده نیست، اما با توجه به توان کشت دو بار در سال در منطقه مورد مطالعه، نظارت بر منابع آب زیرزمینی این منطقه به صورت دوره ای از نظر غلظت فلزات سنگین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، خطر بهداشتی، دشت قلعه شاهین
 • جواد طباطبایی، هلن اقصایی صفحات 307-314
  مقدمه
  از پیامدهای توسعه روزافزون فضاهای شهری، تولید انبوه پسماند شهری از جمله پسماندهای ناشی از فعالیت های ساختمانی است. از این رو، برنامه ریزی منسجم مبتنی بر اصول مدیریتی و مهندسی برای ساماندهی این گونه از پسماندها ضروری به نظر می رسد. از آن جایی که هیچ گونه مطالعات قبلی در رابطه با مکان یابی اصولی و بهینه محل دفع این پسماندها در شهر اصفهان با توجه به معیارهای موجود صورت نگرفته است، در مطالعه حاضر، میزان مطلوبیت اراضی شهر اصفهان جهت دفع پسماندهای ساختمانی این شهر، با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کاربردی توسعه ای بود. به منظور شناسایی بهترین مکان برای دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان، 19 لایه اطلاعاتی در محدوده شهر اصفهان در دو شاخه اصلی پارامترهای اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی دسته بندی شد. سپس، به منظور وزن دهی هر لایه، از نظرات کارشناسی در قالب ماتریس مقایسات زوجی (روش تحلیل سلسله مراتبی) استفاده شد. همچنین، استانداردسازی لایه های معیار با استفاده از منطق فازی و تعریف توابع عضویت فازی مناسب برای هر معیار انجام گرفت و در نهایت، نقشه مطلوبیت منطقه برای دفع پسماند به کمک توابع همپوشانی نقشه های استاندار شده وزن دار و نیز 16 لایه محدودیت به دست آمد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از طبقه بندی نقشه نهایی مطلوبیت محل دفع پسماند، بیش از 95 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه از وضعیت کامل نامطلوب برای دفع پسماند ساختمانی برخوردار بوده و محدوده های با مطلوبیت بسیار زیاد کمتر از 2 درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داد که در نهایت، از بین این مناطق، 4 محدوده به عنوان گزینه های پیشنهادی برای محل دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان شناسایی و معرفی شد.
  نتیجه گیری
  توانایی و سودمندی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیاده سازی روش های تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی محل دفع پسماندهای شهری و ترکیب معیارهای مختلف کمی و کیفی نشان داده شد. معرفی 78/1 درصد از مساحت کل منطقه به عنوان منطقه بسیار مناسب برای محل دفع نشان دهنده حساسیت و دقت بالای مدل WLC بوده و نیز محدودیت منطقه را برای دفع پسماند متذکر می شود.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پسماند ساختمانی، ماتریس مقایسات زوجی، منطق فازی، ترکیب خطی- وزنی
 • سمانه شجاعی مهر، مینا باباشاهی، مریم میرلوحی صفحات 315-322
  مقدمه
  در سال های اخیر، فواید دریافت پروبیوتیک ها، ویتامین D3 و اسانس روغنی زیره سبز، هر کدام به تنهایی در مدیریت بیماری دیابت مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، تولید ماست حاوی غلظت های مختلفی از ویتامین D3 و اسانس روغنی زیره سبز با به کار بردن زمان های مختلف تخمیر برای دستیابی به محصول پروبیوتیک با بالاترین شمارش سلولی باکتری پروبیوتیک که به شکل کشت الحاقی به آن افزوده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تولید فراورده پروبیوتیک با ارزش سلامتی افزوده برای کمک به افراد دیابتی هدف نهایی مطالعه تعیین شد.
  روش ها
  روش سطح پاسخ با مدل مرکب مرکزی برای بررسی تاثیر سه فاکتور متفاوت شامل اسانس روغنی زیره، ویتامین D3 و زمان تخمیر بر جمعیت سویه پروبیوتیک باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 مورد استفاده قرار گرفت. غلظت اسانس زیره در چهار سطح 01/0، 02/0، 03/0 و 05/0 درصد و غلظت ویتامین D در پنج سطح 20، 40، 400، 1000 و 2000 IU و طول زمان تخمیر در پنج سطح 3، 6، 9، 12 و 24 ساعت متغیرهای آزمایش تعریف شد. بر اساس مدل مورد استفاده، 15 طرح آزمایشی در 20 تکرار تعیین شد و نتایج در نرم افزار SAS (Statistical analysis system) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تاثیر هر یک از متغیرهای مورد بررسی بر نتیجه نهایی در سطح 5 درصد احتمال معنی دار در نظر گرفته شد (05/0 > P).
  یافته ها
  اثر توام غلظت اسانس زیره و زمان بر نرخ رشد باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 بیشترین اثر را داشت و به ترتیب بعد از آن اثر توام زیره و ویتامین D3، ویتامین D3 با توان دو و ویتامین D3 با توان یک بر نرخ رشد بیشینه سویه باکتری واقع شد. بعد از آن، اسانس زیره با توان یک و زمان با توان یک اثر کمی بر نرخ رشد این باکتری نشان داد که شرایط بهینه برای فرمولاسیون حد میانی هر یک از متغیرها تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  ماست پروبیوتیک غنی شده با ویتامین D3 و اسانس زیره می تواند حاوی جمعیت بالایی از باکتری زنده (107cfu/ml) از سویه پروبیوتیک الحاقی باشد. این محصول می تواند به عنوان محصول فراسودمند برای افرادی که از بیماری دیابت رنج می برند، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ماست پروبیوتیک، زیره سبز، ویتامین D3، روش سطح پاسخ
 • ایرج کاظمی، فاطمه حسن زاده، مرجان منصوریان، غلامرضا خیرآبادی صفحات 323-328
  مقدمه
  فاکتورهای مخاطره از موارد مهم در پیشگیری از اقدام به خودکشی شناخته شده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فاکتورهای موثر بر تکرار اقدام به خودکشی در جوانان و بزرگسالان است که توسط تعمیمی از مدل های رگرسیونی شمارشی مثبت انجام گرفت.
  روش ها
  اطلاعات 701 بیمار (183 جوان و 518 بزرگسال)، با ویژگی حداقل یک بار اقدام به خودکشی ناموفق، به روش DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders، 4th edition) در شهر اصفهان جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها علاوه بر ارایه شاخص های آمار توصیفی، از برازش مدل های رگرسیونی شمارشی مثبت با خاصیت آماسیده- یک نیز استفاده گردید.
  یافته ها
  مدل Poisson مثبت آماسیده- یک برای گروه سنی جوانان مناسب بود. فاکتورهای سن و وجود پیشینه خانوادگی دارای اثر مثبت و فاکتور اختلال سازگار در مقایسه با افسردگی اثر منفی در تکرار اقدام به خودکشی بین جوانان داشت. نتایج حاصل از برازش مدل دوجمله ای- منفی با ویژگی شمارشی مثبت و آماسیده- یک برای گروه سنی بزرگسالان نشان داد که زندگی در ناحیه روستایی، وجود پیشینه خانوادگی و تصمیم گیری بدون طراحی قبلی دارای اثر مثبت بر تکرار اقدام به خودکشی بود. همچنین، تکرار اقدام به خودکشی در بیماران با اختلال دوقطبی نسبت به افراد افسرده عدد بیشتری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  در گروه سنی جوانان فاکتورهای اختلال سازگار و سن معنی دار بود؛ در صورتی که برای بزرگسالان اختلال دوقطبی و منطقه سکونت از فاکتورهای تاثیرگذار است. همچنین، در هر دو گروه سنی وجود پیشینه خانوادگی اثر مثبت بر تکرار اقدام به خودکشی دارد.
  کلیدواژگان: بزرگسالان، تکرار اقدام به خودکشی، جوانان، فاکتورهای مخاطره، مدل های شمارشی
 • سهیلا داوری، پژمان عقدک، آناهیتا بابک صفحات 329-334
  مقدمه
  گرچه پیر شدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار می آید، ولی اگر برای مواجهه با آن آماده نباشیم، عوارض و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت. بر همین اساس، مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص های سلامت سالمندان استان اصفهان به منظور بهره برداری در طراحی برنامه ها انجام شد.
  روش ها
  نوع مطالعه، توصیفی از نوع مقطعی و روش نمونه گیری طبقه بندی خوشه ایتصادفی با حجم نمونه 4321 بود. اطلاعات بر اساس پرسش نامه های 36 سوالی (36SF یا Short form 36 health survey) استاندارد، سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی و وضعیت سلامت با روایی و پایایی مورد تایید جمع آوری گردید. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش های آمار توصیفی و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سالمندان در مطالعه حاضر 5/78 درصد بیمار بوده که اختلال خواب 8/62 درصد، فشار خون بالا 1/44 درصد و فراموشکاری 6/43 درصد بالاترین درصد بیماری ها را به خود اختصاص داد. از نظر سبک و کیفیت زندگی به ترتیب با میانگین نمرات 5/143 و 58 وضعیت مردان بهتر از زنان بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اطلاعات حاصل از جمله شیوع بالای بیماری های مزمن، توجه ویژه سیاستگذاران برای این گروه سنی و ادامه مراقبت های بهداشتی به طور جدی تر ضرورت دارد. همچنین، با توجه به این که وضعیت سبک و کیفیت زندگی سالمندان از سطح متوسط بالاتر است، از این رو، برنامه ریزی جامع و دقیق تر در خصوص آموزش شیوه های زندگی سالم و مراقبت های بهداشتی درمانی می تواند در ارتقای سبک و کیفیت زندگی سالمندان و سلامت آن ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های سلامت، سالمند، استان اصفهان
 • نیما خوش ذات، مسعود ریسمانچیان، سمیرا برکات، رضا کشاورزی صفحات 335-341
  مقدمه
  دوپ کردن برخی از فلزات با فتوکاتالیست ها و افزایش سطح آن ها باعث افزایش کارایی فتوکاتالیستی آنان می شود. در مطالعه حاضر، از دوپنت نیکل و زئولیت طبیعی ایرانی برای افزایش کارایی نانو دی اکسید تیتانیم به منظور حذف فتوکاتالیستی ترکیبات آزونیوم از آب استفاده شد.
  روش ها
  تیتانیم نیکل دوپ پوشش داده شده بر روی بستر زئولیت کلینوپتیلولیت با 4 نسبت 17/0، 2، 9 2/TiO Ni و 2TiO خالص به وسیله روش سل- ژل ساخته شد و با روش های آنالیز دستگاهی پراش پرتو ایکس (XRD یا X-ray splashing)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM یا Scanning electronic microscope) و پلاسمای جفت شده القایی (ICP یا Induced coupled plasma) مورد بررسی قرار گرفت. سپس، میزان کارایی فعالیت فتوکاتالیستی نسبت های مختلف دوپنت نیکل تحت پرتو فرابنفش (UV یا Ultra-violet ray) در غلظت های 25 و 50 mg/l سافرانین (ترکیب فنازینی) محلول در آب بررسی شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، فازهای آناتاز و روتایل دی اکسید تیتانیم ساخته شده با روش سل- ژل با درصد فراوانی 33/86 درصد (اندازه 44/34 نانومتر) و 67/13 درصد (اندازه
  18 نانومتر) مشاهده شد. مطابق نتایج، نمونه های حاوی دوپنت نیکل کارایی فتوکاتالیستی بهتری را نسبت به نمونه های فاقد نیکل از خود نشان داد. علاوه بر این، اضافه کردن نیکل باعث کاهش درصد فراوانی فاز آناتاز نمونه ها و همچنین، افزایش سرعت واکنش فتوکاتالیستی گردید. نمونه N9TC با کارایی حذف فتوکاتالیستی 93 و 79 درصد برای غلظت های 25 و 50 mg/l سافرانین بالاترین کارایی حذف فتوکاتالیستی را در بین سایر نمونه های فتوکاتالیستی داشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی به عنوان بستر راهی مقرون به صرفه برای افزایش فعالیت فتوکاتالیستی می باشد. همچنین، اضافه کردن نیکل به دی اکسید تیتانیم باعث افزایش کارایی حذف فتوکاتالیستی سافرانین به عنوان یک ترکیب فنازینی می شود. افزایش نسبت Ni/TiO2 تا 9 درصد باعث افزایش کارایی حذف فتوکاتالیستی نمونه ها نسبت به نمونه های حاوی دی اکسید تیتانیم خالص شده است.
  کلیدواژگان: Ni، TiO2، سافرانین، حذف فتوکاتالیستی، کلینوپتیلولیت
 • عبدالله نوربخش، محمد رفیعی نیا، هدایت حسینی منوجان صفحات 342-349
  مقدمه
  پارا نیتروفنل یکی از مهم ترین ترکیبات نیترو بنزنی است که به طور گسترده جهت تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی صنعتی به کار می رود. پارا نیتروفنل برای مدت زمان طولانی در خاک، آب های زیرزمینی و هوا باقی می ماند و باعث صدمه به انسان ها، حیوانات و گیاهان می گردد. از این رو، طراحی و توسعه روش های کارا، ساده و قابل اعتماد جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز این ترکیبات برای ارزیابی سلامت منابع آب و غذا اهمیت زیادی دارد.
  روش ها
  برای اولین بار در مطالعه حاضر حسگر بسیار ساده و حساسی جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز پارا نیتروفنل ساخته شد. این امر با ترسیب الکتروشیمیایی لایه نانوساختار نیکل اکسید به صورت هم زمان در سطح الکترود کربن شیشه ای صورت گرفت. از ولتامتری چرخه ای و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی جهت ارزیابی و بررسی لایه ترسیب شده بر روی سطح الکترود استفاده گردید.
  یافته ها
  لایه ترسیب شده بر روی سطح الکترود خاصیت الکتروکاتالیزوری بسیار خوبی برای احیای الکتروشیمیایی پارا نیتروفنل از خود نشان داد. با اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای با این لایه، حسگر الکتروشیمیایی حساسی جهت اندازه گیری پارا نیتروفنل به روش ولتامتری چرخه ای تهیه شد. حد تشخیص، حساسیت و محدوده خطی پاسخ حسگر برای شناسایی پارا نیتروفنل به ترتیب برابر با 40 نانومولار، 3245/0 میکرو آمپر بر میکرو مولار و 40 تا 750 میکرو مولار به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که حسگر طراحی شده با حساسیت بسیار بالایی می تواند جهت اندازه گیری پارا نیتروفنل استفاده شود.
  کلیدواژگان: الکترود، نیکل اکسید، ولتامتری چرخه ای، پارا نیتروفنل، حسگر
 • نوشین پیمان، فاطمه بهزاد، علی تقی پور، حبیب الله اسماعیلی صفحات 350-357
  مقدمه
  سواد سلامت، میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه از خدمات سلامتی برای اخذ تصمیم گیری مناسب می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش سواد سلامت ارتباطی به کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی بر ارتقای خودکارامدی بیماران دارای بیماری مزمن در شهر مشهد اجرا شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع مداخله قبل و بعد شاهددار تصادفی شده بود که بر روی 240 نفر از بیماران دارای بیماری مزمن به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام گردید. مداخله آموزشی مبتنی بر سواد سلامت بر اساس چهار مهارت ارتباط گفتاری، نوشتاری، توانمندسازی و بهبود سیستم های حمایتی، طراحی و طی سه جلسه بحث گروهی متمرکز و یک کارگاه آموزشی برای 12 نفر از کارکنان بهداشتی (پزشک، پرستار،کارشناس تغذیه و بیماری ها) درگروه آزمون انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه ارزیابی سواد سلامت، مراقبت اولیه در بزرگسالان و خودکارامدی در بیماری مزمن بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t، ANOVA و 2χ با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 5 درصد تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیماران در دو گروه از نظر متغیرهای فردی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند (063/ = P). بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی دار در میانگین سواد سلامت کارکنان (007/0 = P)، سواد سلامت بیماران (001/0 > P) و خودکارامدی بیماران (003/0 = P) در گروه مداخله مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مداخلات آموزشی جهت ارتقای سواد سلامت ارتباطی کارکنان بهداشتی در گروه مداخله در ارتقای خودکارامدی بیماران در مقایسه با آموزش های رایج در مراکز بهداشتی- درمانی، موثرتر می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، سواد سلامت، خودکارامدی، بیماری مزمن
 • بررسی کارایی فرایند سونوفتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف فرمالدهید از محلول های مایی
  فهیمه تیموری، محمد مهدی امین صفحات 358-364
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تجزیه پذیری فرمالدهید توسط فرایند سونوفتوکاتالیستی اکسید روی، با استفاده از یک رآکتور اکسیداسیون به حجم تقریبی 2 لیتر انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع بنیادی کاربردی بود و به صورت مقطعی انجام گردید. در طی چند مرحله آزمایش (30 مرحله)، تاثیر متغیرهای مهم بهره برداری از جمله pH محلول (3 تا 8)، غلظت اولیه فرمالدهید (100-20 میلی گرم در لیتر)، دوز نانوذرات اکسید روی (60-10 میلی گرم در لیتر)، میزان قدرت امواج اولتراسونیک (150-40 وات) و زمان واکنش (60-10 دقیقه) بر روی میزان تجزیه فرمالدهید مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  حداکثر میزان حذف فرمالدهید در شرایط مطلوب شامل دوز نانوذرات اکسید روی 60 میلی گرم در لیتر، pH محلول برابر با 8، قدرت امواج اولتراسونیک 40 وات، غلظت اولیه فرمالدهید 50 میلی گرم در لیتر و مدت زمان واکنش 30 دقیقه بود. در این شرایط، کارایی حذف فرمالدهید حدود 78 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از روش سونوفتوکاتالیستی جهت تصفیه محلول های مایی حاوی غلظت کم فرمالدهید، موثر می باشد.
  کلیدواژگان: فرم آلدهید، نانوذرات، فتوکاتالیست، اولتراسونیک، محلول آبی
 • پرستو توسلی، محمود یاحی، نسرین دهقان نژاد، سحر ترکی باغبادرانی، محمدرضا خواجه صفحات 365-368
  مقدمه
  بیماری سلیاک یا انتروپاتی حساس به گلوتن، بیماری مرتبط با سیستم ایمنی است که به صورت حساسیت دایم به گلیادین گندم یا سایر پرولامین های موجود در جو در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند، تعریف می شود. گلوتن پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار یافت می شود. این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می گردد. گلوتن ترکیبی از دو زیر واحد گلیادین و گلوتنین می باشد که گلیادین محلول در الکل است و گلوتنین فقط در باز و اسیدهای رقیق محلول می باشد و بر اساس این ویژگی ها می توان گلیادین را جداسازی کرد. با تعیین گلوتن موجود در آرد نان فاقد گلوتن مخصوص به بیماران سلیاک با روشی مناسب و دقیق، می توان صحت ادعای تولید کنندگان این محصولات را تعیین نمود.
  روش ها
  نمونه مورد بررسی آرد نانوایی بود که از تعداد 24 نمونه آردی که برچسب فاقد گلوتن داشت، تهیه و از الکل ایزوپروپانل به عنوان حلال الکلی استفاده شد. در مرحله بعد، طبق روش الکتروفورز SDS- PAGE (Sodium dodecyl sulfate- Polyacrylamide gel) ترکیب استخراج شده پس از آماده سازی با بافر مخصوص و همچنین، نمونه گلوتن خالص به عنوان کنترل مثبت به ژل اکریل آمید تزریق گردید. پس از اتمام این مرحله، ژل توسط محلول رنگی کوماسی بلو رنگ آمیزی و سپس، با محلول رنگ بر شفاف سازی شد.
  یافته ها
  ژل حاصل از این آزمون در مقایسه با نمونه شاهد مثبت و همچنین، مارکر پروتئینی استاندارد، باند مشخصی در محدوده مربوط به گلیادین بر روی ژل قابل رویت نبود که دلالت بر فقدان گلوتن در نمونه آرد داشت.
  نتیجه گیری
  در تکنیک الکتروفورز SDS-PAGE به دلیل حساسیت و دقت بالا، مقادیر بسیار کم گلوتن قابل سنجش می باشد. بنابراین، تشخیص این مقادیر در آرد و خودداری از مصرف آن در بیماران مبتلا به سلیاک از بروز تظاهرات بالینی جلوگیری خواهد کرد. از مزایای دیگر این تکنیک سرعت بالا و کم هزینه بودن آن می باشد.
  کلیدواژگان: گلوتن، سلیاک، آرد بدون گلوتن، الکتروفورز SDS، PAGE
 • مصطفی جیبا، طیبه مرعشی، فرشته زمانی علویچه، مرضیه عربان، آرش سلحشوری صفحات 369-374
  مقدمه
  مهم ترین منبع عفونت سل در جامعه، بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت هستند که اگر با موفقیت درمان نشوند و درمان خود را قطع نمایند، باعث شیوع سل مقاوم به درمان در جامعه می شوند. مداخلات درمانی بدون توجه به علل رفتارهای مرتبط با درمان، چندان موفق نخواهد بود. پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان بیماران مبتلا به سل انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع کیفی بود که در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع (Maximum variation) استفاده گردید. داده ها از طریق مصاحبه عمیق سازمان نیافته با 37 نفر (21 مرد و 16 زن)، مشاهده پرونده بیماران، اطلاعات ثبت شده در برنامه Tuberculosis register و دفتر ثبت نام بیماران مبتلا به سل در مراکز بهداشت شهرستان ها، جمع آوری شد. مصاحبه ها در یک بازه زمانی 13 ماهه تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تمام مصاحبه ها پس از ضبط به صورت کامل تایپ شد و داده ها با مقایسه مداوم و هم زمان با جمع آوری آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان در 6 طبقه شامل «ترک استعمال مواد مخدر و دخانیات در طول درمان، متادون درمانی در طول درمان، مسافرت نرفتن در طول درمان، خسته نشدن و مصمم بودن در مصرف صحیح داروها تا اتمام دوره درمان، امید به بهبودی و سلامت عاملی برای تداوم درمان و عادی شدن مصرف داروها برای بیمار» دسته بندی گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر که حاصل آن شناسایی عوامل رفتاری موثر بر درمان بیماران مبتلا به سل بود، باید مداخلات آموزشی مناسبی جهت تقویت عوامل تسهیل کننده، به منظور آموزش موثر بر درمان بیماران طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: درمان سل، عوامل تسهیل کننده، مطالعه کیفی
 • زینب صدوقی، معصومه جواهری، بهروز سهرابیان، ایوب پورصفر، نازنین رضایی صفحات 375-380
  مقدمه
  یکی از شاخص های مهم برای انجام برنامه ریزی های مربوط به سلامت جوامع، میزان و علل مرگ و میر در آن جوامع است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی علل و روند 5 ساله مرگ و میر استان ایلام در محدوده سال 86 تا 90 بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی- توصیفی- تحلیلی بود که بر روی داده های ثبت شده مرگ استان ایلام به تفکیک در مناطق شهری و روستایی از سال 86 تا90 انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه توسط یک فرم محقق ساخته از اطلاعات جمع آوری شده توسط واحدهای گسترش و آمار مرکز بهداشت استان (سیستم ثبت مرگ) و نیز از آمارهای مرگ اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال استان جمع آوری شده و مهم ترین علل مرگ به تفکیک استخراج گردید.
  یافته ها
  میزان مرگ در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب در سال 86، 3/3 و 2/5 در هزار و در سال 90 در حدود 6/4 و 6/3 در هزار گزارش شد. همچنین، میزان مرگ و میر در زنان طی این سال ها از 1/3 به 6/3 و در مردان از 8/4 به 9/4 رسید. بیشترین تعداد مرگ و میر در مناطق شهری و روستایی در گروه سنی 70 سال به بالا و بیشترین علت مرگ در استان، بیماری های قلبی و عروقی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که به ترتیب داخل شهر و روستا در سال 86، با 9/43 درصد و 36 درصد و در سال 90، با 9/52 درصد و 1/39 درصد ناشی از بیماری های قلبی و عروقی بود. در طی سال های مورد بررسی 86 تا 90، سیر مرگ به علت بیماری های قلبی- عروقی افزایش، سرطان ها کاهش، سوانح و حوادث دارای نوسان بوده و در مجموع تا حدودی کاهش، خودکشی تا حدودی کاهش، کهولت کاهش و سایر موارد نیز به طور تقریبی ثابت بود. از آن جا که ابتلا به این دسته از بیماری ها تا حدود زیادی وابسته به سبک زندگی است، به نظر می رسد که انجام برنامه ریزی لازم از طریق وضع قوانین و مقررات و نیز آموزش در خصوص عوامل خطرساز سلامت نظیر استعمال دخانیات، بی تحرکی، رژیم غذایی نامناسب، اضطراب و... در راستای بهبود سبک زندگی افراد، زمینه کاهش این دسته از بیماری ها را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، استان ایلام
 • عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، فاطمه براری صفحات 381-387
  مقدمه
  امروزه سواد سلامت چالشی برای تامین کنندگان مراقبت بهداشتی- درمانی و سیستم های سلامت می باشد و باید در تمام بخش های سلامت مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر ارتباط سواد سلامت را با وضعیت سلامت کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 بررسی کرد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود. کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات فردی، وضعیت سلامت و سنجش عملکردی سواد بزرگسالان (Health literacy for Iranian adults یا HELIA) صورت گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  سواد سلامت کلیه کارکنان (186 نفر) اداری خوب و متوسط به دست آمد. 81 نفر از کارکنان (8/44 درصد)، وضعیت سلامت خود را متوسط گزارش کردند. ارتباط آماری معنی داری بین وضعیت سلامت با تاهل (03/0 = P) و وضعیت اقتصادی (001/0 > P) و نیز بین سواد سلامت با تحصیلات (034/0 = P) و وضعیت بیمه (044/0 = P) مشاهده شد. بین سواد سلامت و وضعیت سلامت ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  سواد سلامت کلیه کارکنان اداری با توجه به نتایج، خوب و متوسط به دست آمد و مهم ترین عوامل مرتبط در امر سواد سلامت، داشتن تحصیلات و بیمه بود. از این رو، توجه به این متغیرها در ارتقای سطح سواد سلامت کارکنان اداری می تواند نقش بسزایی داشته باشد. پیشنهاد می شود که سیستم بهداشت و درمان با برنامه ریزی های آموزشی به حفظ سواد سلامت و نیز ارتقای آن در کارکنان اداری توجه ویژه ای نماید تا در نهایت موجب ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت خدمات آن ها گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، وضعیت سلامت، کارکنان اداری
|
 • Suolmaz Zabihollahi, Heshmatolla Nourmoradi, Hamidreza Pourzamani Pages 256-259
  Background
  In this study, coagulation efficiency of alum, ferric chloride, polyaluminium ýchloride (PAC), and lime was investigated in the removal of Navy Blue CE-RN dye from textile wastewater.
  Methods
  Characteristics of dye such as dominant wavelength, hue, luminance degree, and purity of Navy Blue CE-RN were determined through spectrophotometric-multi-wavelength method. Optimum dose, optimum pH, and sludge volume index (SVI) of coagulants were determined using jar test. The efficiency of coagulants was compared in optimum conditions. Cost and removal efficiency were considered in the selection of the best coagulant.
  Findings: The obtained dominant wavelength, luminance degree, and purity of dye were 473 nm, 19%, and 53%, respectively. PAC (dose of 0.1 g/l and optimum pH = 6) had the highest removal efficiency in the removal of Chemical oxygen demand (COD) and dye (84% and 93%, respectively). The SVI of PAC was 1324 l/g.
  Conclusion
  The results of this study showed that PAC can be an appropriate, efficient, and cost-effective coagulant in the removal of Navy Blue CE-RN dye.
  Keywords: Textile dye, Coagulant, Chemical coagulation, Flocculation
 • Fereshteh Zamani, Elham Moazam, Elaheh Moazam, Asieh Maghamimehr Pages 260-266
  Background
  Improving the attitudes and behaviors of society with the aim of altering wrong beliefs has effect on increasing organ donation after brain death. This research aimed to assess the attitudes and behaviors about organ donation in Isfahan.
  Methods
  This is a descriptive study. A sample-size of 975 over 15 years-old people in Isfahan was selected from 10 city are as by the method of random stratified sampling. The data collecting tool was a self-made questionnaire about attitudes and behavior. The data was analyzed by SPSS-17 software using independent samples t-test and variance analysis and the significance level was considered less than 0.05.
  Findings: The present study suggests that; the mean of attitudes score was 63.8±6 in participants and the mean of behavior score was 0.74 ± 0.2 (out of 1) which seems desirable. There was correlation between gender and attitude and also between behavior and educational level. (p
  Conclusion
  This study suggests that, the attitudes and behavior toward organ donation in Isfahan is moderate. Due to the fact that the attitude was higher in people who had desirable behavior we can increase the donation rate and consequently the rate of transplantation rate by using public education in the community and fostering positive attitudes.
  Keywords: attitudes, behavior, organ donation, Isfahan
 • Monireh Ganji, Zahra Shirani, Mohammad Javad Tarahi, Afshin Ebrahimi Pages 267-271
  Background
  The purpose of this study was to survey the environmental health status of girl’s primary schools of Khomeyni Shahr, Isfahan Province, Iran, in the year 2013.
  Methods
  This descriptive, cross-sectional study was conducted using a checklist and through field measurements in 12 governmental schools. The classroom’s temperature and size were measured using a thermometer, and a tape-measure, respectively. A digital lux meter was used to determine the classroom lighting and reflection. One sample t-test was used to analyze the obtained results.
  Findings: In this study, 25% of classes had suitable lighting. All of the studied toilets had inappropriate lighting. Approximately 66.7% of schools had sufficient numbers of restrooms based on the relevant guidelines. The number of water drinking taps in all of the schools was in accordance with the relevant standard. About 91.7% of the studied schools had adequate space for each student. However, the area of the schools’ playing fields was not enough per person in 91.7% of the schools. None of the schools met the standards for stone installation height of classroom and corridor walls.
  Conclusion
  In some of the schools, bench properties, lighting intensity of the classrooms, corridors, restrooms, and library, and playground area, the amount of light reflection in the classrooms, the distance of water drinking taps from restrooms, condition of classroom walls, and solid waste separation were not desirable. Thus, greater coordination is required between the School Health Department of the Vice Chancellor for Health of the province and the State Education and Training Department to solve these problems.
  Keywords: Environmental health, Primary schools, Guidelines, School health
 • Farzaneh Daneshpajhooh, Mohammad Mehdi Hadavi, Akbar Hasanzadeh, Firoozeh Mostafavi Pages 272-277
  Background
  Cardiovascular diseases (CVDs) are the most important cause of death and reduce quality of life (QOL). Rehabilitation services promote health in these patients; however, their usage status is not desirable. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of educational intervention on patient's knowledge, perceived barriers, and referral status of the coronary heart diseases rehabilitation ward of Shahid Chamran Hospital in Isfahan, Iran.
  Methods
  This quasi-experimental intervention study was performed on 69 cardiac patients (intervention group = 35 individuals, control group = 34 individuals) referring to Shahid Chamran Hospital of Isfahan in 2013. Eligible patients were randomly assigned to one of the two groups. Data were collected using a researcher-made questionnaire approved by the experts. The intervention group received face-to-face educational intervention, pamphlet, film, power-point slides, and telephone calls. The referral status and number of referrals to the rehabilitation program was investigated through telephone follow-up and reviewing the list of clients 2 months after the first referral. Data were analyzed using relevant statistical tests in SPSS software. The significant level was considered as 0.05.
  Findings: The mean age of the intervention and control group participants was 58.57 ± 2.1 and 55.94 ± 1.8 years, respectively. The results showed a significant increase in knowledge (P
  Conclusion
  Educational intervention program aimed at increasing cardiac patients’ awareness regarding the benefits of rehabilitation programs and decreasing their perceived barriers increased their adherence to the rehabilitation program.
  Keywords: Education, Knowledge, Barriers, Rehabilitation, Heart diseases
 • Reza Darvishicheshmehsoltani, Reza Rezaee, Hassan Hashemi, Mahdi Safari Pages 278-283
  Background
  The aim of this investigation was to synthesize ZnO nanoparticles and compare their photocatalytic activity with its commercial form in terms of photocatalytic oxidation of methylene blue dye in aqueous environment.
  Methods
  In this study, ZnO nanoparticles were prepared using hydrogen peroxide treatment and were immobilized on glass surface using thermal immobilization. The prepared glasses were placed inside the reactor. Finally, the photocatalytic degradation of methylene blue in the reactor was investigated using different parameters.
  Findings: The results of the study showed that the photocatalytic process with the synthesized catalyst (96.35%) had higher efficiency compared to the commercial catalyst (82.87%) in terms of degradation of 5 mg/l methylene blue within 120 minutes. Subsequently, using the synthesized catalyst, at distances of 2, 3.5, and 5 cm between the UV lamps and glass plates containing immobilized ZnO nanoparticles, the dye removal rates were 96.35%, 63.34%, and 45.31%, respectively.
  Conclusion
  According to the findings, it can be concluded that synthesized ZnO nanoparticles can be applied as an efficient catalyst in photocatalytic processes.
  Keywords: Zinc oxide, Nanocatalyst, Azo dye, UV light, Immobilization
 • Ehsanollah Habibi, Mehdi Aghanasab, Mehdi Mohamadzadeh, Esmaeil Farokhi, Bahram Kohnavard, Amir Mohamadifard Pages 284-291
  Background
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are the major health problems in nurses. One of the main reasons for the prevalence of MSDs among nurses is patient transfer tasks.
  Methods
  This descriptive, cross-sectional study was conducted on 200 nurses working in 30 wards in 5 hospitals. Data were collected using a demographic characteristics form, and Nordic Musculoskeletal Questionnaire (MNQ), and the Movement and Assistance of Hospital Patients (MAPO) index checklist. Data were analyzed using SPSS software and Microsoft Excel.
  Findings: The average of daily working hours for both men and women was 7.31 ± 0.46 hours. According to the results, there was a significant statistical relationship between MSDs and gender, age, years of work experience, occupation, BMI, and exercise (P
  Conclusion
  The prevalence of MSDs is high among nurses. In order to reduce MSDs in nursing personnel, purchasing modern equipment for patient transfer and training of nurses on how to use the equipment, and employment of sufficient number of nurses in each ward to reduce the pressure caused by lack of work force is recommended.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Patient transfer, Nursing personnel, MAPO index
 • Masoud Bahrami Pages 292-299
  Background
  Comparison of the quality of life (QOL) of patients with cancer from two different cultures can provide valuable information about the possible positive and negative aspects of care and strategies for QOL improvement. However, no research study was found to compare QOL between Iranian and Australian patients with cancer. Therefore, the aim of the present study was to compare QOL between Iranian and Australian patients with cancer in several domains (physical, psychological, social, and environmental).
  Methods
  In this trans-cultural, descriptive study, data on QOL of 166 patients with cancer from 3 referral hospitals in Australia were compared with corresponding information of 198 Iranian patients with cancer from 1 referral hospital. Both groups of patients completed the World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) questionnaire.
  Findings: The most common cancers in Australia were breast cancer, non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, lung cancer, and leukemia, respectively. In Iran, leukemia, colorectal cancer, non-Hodgkin lymphoma, and breast cancer were the most common cancers, respectively. In all domains, mean QOL scores of Australian patients were significantly higher than Iranian patients.
  Conclusion
  The lower QOL of Iranian patients with cancer compared with Australian patients might encourage policy makers and health care providers to provide better infra-structures and resources and focus on improving cancer patients’ QOL.
  Keywords: Cancer, Quality of Life, WHOQOL-Bref questionnaire, Trans-cultural study, Comparative study, Iran, Australia, Nursing
 • Soheil Sobhanardakani, Sajad Nazari Pages 300-306
  Background
  Today, due to the discharging of different types of pollutants into groundwater resources, the quality of these resources has reduced. Therefore, this study was conducted for qualitative assessment of groundwater resources of Qaleeh Shahin Plain, Iran, in terms of Pb and Cd pollution using the heavy metal pollution index (HPI) during the winter and summer of 2014.
  Methods
  In this descriptive study, groundwater samples were collected from 20 stations selected according to the 3010-B guideline. After preparation of samples in the laboratory, metal concentrations were determined using inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES). Qualitative assessment of groundwater resources and all statistical analyses were performed using the HPI and SPSS statistical package, respectively.
  Findings: The results showed that the mean concentrations of Pb and Cd in groundwater samples in winter were 4.52 ± 1.47 and 0.48 ± 0.62 ppb, respectively, and in spring were 6.46 ± 2.22 and 1.21 ± 2.36 ppb, respectively. Moreover, the computed mean values of HPI were 4.73 and 11.74 in winter and summer seasons, respectively, and were much lower than the critical value for drinking water.
  Conclusion
  Although currently the groundwater resources of Qaleeh Shahin Plain are not polluted with Pb and Cd, according to the twice a year cultivation potential in the study area, the periodic monitoring of the groundwater resources of this region for heavy metal concentration is recommended.
  Keywords: Groundwater, Heavy metal pollution index, Health risk, Qaleeh Shahin Plain
 • Javad Tabatabaei, Helen Aghsaei Pages 307-314
  Background
  One of the consequences of the increasing urban development is an increased production of urban waste including waste from construction activities. Therefore, planning based on management principles is necessary to organize this kind of waste. No previous studies have been conducted on suitable landfill site selection for construction wastes in Isfahan, Iran. Thus, this study attempts to determine land suitability in terms of construction waste disposal in Isfahan through weighted linear combination (WLC) method and Geographic Information System (GIS).
  Methods
  The present study was a practical and developmental study. In order to identify the best locations for disposal of construction wastes in the study area, 19 data layers were classified in two main branches of ecological and socio-economic factors. Then, weighting of each layer was performed using expert views in the form of pairwise comparison matrices (Analytical Hierarchy Process). Moreover, the layers were standardized using the relevant fuzzy logic model and fuzzy membership functions. Finally, the map of land suitability for construction landfill was weighted by overlaying of the standardized map layers, and 16 limitation layers were obtained.
  Findings: Classification of the final construction landfill suitability map indicated that more than 95% of the study area was completely unsuitable for construction landfill. Areas with the highest suitability constituted less than 2% of the city area. Finally, 4 areas were identified as alternative construction landfills in Isfahan.
  Conclusion
  The efficacy of GIS in the implementation of multi-criteria decision-making methods for landfill site selection and combination of different qualitative and quantitative criteria was approved in the current study. Determination of only 1.78% of the study area as completely suitable for construction disposal reflects the high sensitivity of the WLC model and the limitation of the area for waste disposal.
  Keywords: Site selection, Construction waste, Pairwise comparison matrix, Fuzzy logic, Weighted linear combination
 • Samaneh Shojaiemeher, Mina Babashahi, Maryam Mirlohi Pages 315-322
  Background
  In recent years, functional benefits of probiotics, vitamin D3 as well Cuminum cyminum essential oil have been considered for diabetes management . In this study, production of probiotic yogurt containing different concentrations of vitamin D3 and C. cyminum essential oil, applying different fermentation times was investigated in order to develop a new probiotic product with additional health benefits for diabetes patients.
  Methods
  Response surface methodology with central composite rotatable design was used to analyses the effect of different factors (essential oil extract, vitamin D3 and fermentation time) on the probiotic strain population in the product. C .cyminum essential oil at four different levels including 0.01¡0.02¡ 0.03 and 0.05%, vitamin D3 at five different levels including 20¡ 40¡ 400¡ 1000 and 2000 IU/100mL and fermentation time at five different levels including 3¡ 6¡ 9¡ 12 and 24 hours were considered as different variables. According to the used model, 15 experimental designs in 20 replications were designed by software and the results were analyzed using SAS software, the effect of each factor was considered significant at P Findings: The interactive effect of C. cyminum essential oil and fermentation time was the most significant source of variables on the LA7 population followed by the interactive effect of C. cyminum essential oil and vitamin. Also, vitamin D3 level and both vitaminD3 and C.cyminum essential oil concentrations had quadratic and linear effects on the response (P
  Conclusion
  The optimized probiotic yogurt formula containing vitamin D3 and C. cyminum essential oil and 9 hours fermentation time allows probiotic survival above 107cfu/ ml in yogurt. This functional product can be considered as a functional food for individuals suffers from diabetes.
 • Iraj Kazemi, Fatemeh Hassanzadeh, Marjan Mansourian, Gholam Reza Kheirabadi Pages 323-328
  Background
  The importance of risk factors in the prevention of suicide has been recognized. The aim of this study was to identify important risk factors associated with the repetition of suicide attempts in adolescents and adults using one-inflated positive count model
  Methods
  The subjects of this research consisted of 701 patients (183 adolescents and 518 adults) with at least one unsuccessful suicide attempt in Isfahan, Iran. Data were collected using the þDiagnostic and Statistical ýManual of Mental Disorders, 4th edition (DSMIV). The collected data were analyzed through descriptive statistics and positive one-inflated regression models.
  Findings: The one-inflated positive Poisson was the best fitted model for adolescents in this study. The factors of age and family history of suicide had a positive effect, and adjustment disorder, compared to depression disorder, had negative effect on repetition of suicide attempts among adolescents. The results of one-inflated positive negative-binomial model for adults suggests that rural inhabitancy, family history of suicide attempts, and impulsive suicide attempts had positive effects on repetition of suicide attempts. In addition, a higher rate of repetition of suicide attempts was observed in individuals with bipolar disorder than subjects with depression.
  Conclusion
  The factors of adjustment disorder and age had significant effects in adolescents, and rural inhabitancy and bipolar disorder were effective factors in adults. Moreover, family history of suicide was associated with repeated suicide attempts in both adolescents and adults.
  Keywords: Adolescents, Adults, Count modeling, Repeated suicide attempts, Risk factors
 • Soheila Davari, Pejman Aghdak, Anahita Babak Pages 329-334
  Background
  Although aging population is a positive result of development, many negative consequences may occur if policy makers are not prepared for the related changes. Therefore, the researchers decided to determine the health status indices in Isfahan elderly for future interventions.
  Methods
  This descriptive, cross-sectional study was conducted on 4321 individuals. The subjects were selected through random stratified multistage cluster sampling. Data were collected using the 36-item Short Form Health Survey (SF-36) and Iranian Elderly Lifestyle and Health Status Questionnaire with approved reliability and validity. The data were analyzed using descriptive statistics and t-test in SPSS software.
  Findings: In the present study, 78.5% of the subjects had a chronic disease; 62.8%, 44.1%, and 43.6% sleep disorders, hypertension, and forgetfulness, respectively. With mean scores of 143.5 and 58 in healthy lifestyle and quality of life (QOL), respectively, men had a better health status compared with women.
  Conclusion
  Chronic diseases are prevalent among the elderly. Therefore, policy makers should pay more attention to the health demands of this age group. In addition, the lifestyle and QOL scores of the elderly was higher than average; thus, more comprehensive and detailed healthy lifestyle education and health care programs can improve their QOL and health status.
  Keywords: Health indices, Elderly, Isfahan province
 • Nima Khoshzat, Masoud Rismanchian, Samira Barakat, Reza Keshavarzi Pages 335-341
  Background
  Doping Some kinds of metals by photocatalysts and increasing their surfaces lead to improve their photocatalyctic activities.in this study, Nickel dopant and Iranian natural Zeolite are used to increase the efficiency of titanium dioxide nanoparticle in order to photocatalyctic removing of Azonium components from water.
  Methods
  Clinopetilolite zeolite Surface coatedby Ni- doped Titanium with 4 of 0.17, 2,9 ratio Ni/TiO2 , and pure TiO2 through sol-gel method was made by analytical methods of automated X-ray splashing(XRD), Scanning Electronic microscope (SEM) and induced coupled plasma(ICP) have been examined. Then the efficiency level of Photocatalctic activities of different ratios of dopant Nickel under ultra-violet ray (UV) in 25,50 mg/L concentrations, water solved Safranin (phenazine compound) has been investigated.
  Findings: In the present study, TiO2 nanoparticles in both the anatase and rutile phases were obtained via the sol-gel method with the ratios of 86.33%, (34.44 nm particle size) and 13.67% (18 nm particle size) and were then coated on Iranian natural clinoptilolite zeolite. According to this findings, Nickel dopant samples have exhibited the better efficiency in comparison with samples without Nickel. In addition, adding the Nickel caused Anatase phase frequency reduction of samples and increasing the photocatalytic reaction race. N9TC sample with ability of 93% and 79% Photocatalyctic removing power for Saffron with 25 and 50 mg/L concentrations ,have shown the best efficiency through different Photocatalyctic samples
  Conclusion
  The use of Iranian clinoptilolite as a substrate is the most cost-effective way to increase the photocatalytic activity, also adding Nickel to Titanium dioxide increases the efficiency of Safranin removing ability as a Phenazine Compound. Increasing the Ni/TiO2 ratio to 9% causes improving of photocatalytic power of samples in comparing of samples with only pure Titanium dioxide.
  Keywords: Ni, TiO2, Safranin, Photocatalyctic removing, Clinopetitolite
 • Abdollah Noorbakhsh, Mohammad Rafieniya, Hedayat Hoseini Pages 342-349
  Background
  Para-nitro phenol is one of the most important nitro benzenes witch widely used in synthesis of different industrial compounds. It remains in soil, groundwater and air for a long time and has toxic effects and poses a threat to humans, animals and plants. In order to evaluate the safety of water and food resources, it is important to develop efficient, simple and reliable methods for the determination of trace amounts of p-nitro phenol.
  Methods
  In the preset work in order to determine the trace amount of para-nitro phenol, a very simple and sensitive sensor based on the in situ electro-synthesis of nickel oxide nanostructure on the surface of the glassy carbon (GC) electrode was fabricated. Electro-deposition in acidic media produces hydrogen bubble witch causing deposition of porous film of nickel oxide on the electrode surface. Cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy were used for investigation of electro-deposited film.
  Findings: Results showed that electro-deposited film has very good electrocatalytic properties for para-nitro phenol destruction. By modification of glassy carbon electrode surface with this nanostructure film, sensitive electrochemical sensor for determination of p-nitro phenol using cyclic voltammetry method was fabricated. Detection limit (signal/noise = 3), sensitivity and linear range of sensor were 40 nM, 0.3245 µA µm-1 and 40-750 µM, respectively.
  Conclusion
  Result showed that the sensor can be used for sensitive determination of para-nitro phenol.
  Keywords: Electrode: Nickel oxide, Cyclic voltammetry, Para-Nitro phenol, Sensor
 • Nooshin Peyman, Fatemeh Behzad, Ali Taghipour, Habibollah Esmaily Pages 350-357
  Background
  Health Literacy is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. The purpose of this study was to determine the Promoting self efficacy in chronic patients through educating health literacy for the staffs of health centers in Mashhad.
  Methods
  This randomized clinical trial study was conducted among 240 patients with chronic diseases in two experimental and control groups. They were selected by multistage random sampling. Four communication skills such as speaking, writing, enabling and improving support systems were used in intervention. Intervention was performed in three focus group discussions and a workshop for 12 staffs (doctor, nurse, dietitian and disease) in the experimental group. Tools of current study were health literacy assessment, Adult Primary Care Questionnaire and self efficacy in chronic disease. Intervention in a form of Focus group discussions was performed in 3 educational sessions (45-60minuts) and workshop in experimental group .In order to analyzing data, SPSS16 software was used and independent t- test, Chi-square, ANOVA were conducted.
  Findings: Demographic variables of studied patients in two groups was similar before intervention (p > 0.05). Differences between the scores of health literacy (p
  Conclusion
  Based on finding, designed and implementation of educational interventions to improve health literacy of staff in comparison with current education will be more efficient and it can improve patient’s self-efficacy.
  Keywords: Education, health literacy, self, efficacy, chronic diseases
 • Investigation of Zn Osonophotocatalytic Process Efficiency in Formaldehyde Degradation from Aqueous Solution
  Fahimeh Teimouri, Mohammad Mehdi Amin Pages 358-364
  Background
  In this study, Formaldehyde degradation rate was investigated by performance of ZnOsonophotocatalist process (reactor volume 2 L).
  Methods
  During various experiment steps, the influence of important operational parameters, such as pH of the solution (3–8), initial CH2O concentration (20–100 mg/l), dosage of ZnOnanoparticles (10–60 mg/l), ultrasonic wave power (40–150 W), and reaction time (10–60 min) was investigated.
  Findings: Maximum formal dehyde removal ratio occurred with a ZnO dosage of 60 mg/l, pH of the solution of8, ultrasonic wave power of 40 W, and initial formaldehyde concentration of 50 mg/l with a contact time of 30 minutes (78%).
  Conclusion
  It could be found that the sonophotocatalytic process may be recommended for the treatment of solutions containing low formaldehyde concentrations.
  Keywords: Formaldehyde, Nanoparticle, Photocatalyst, Ultrasonic
 • Parastoo Tavasoli, Mahmood Yahaii, Nasrin Dehghannejad, Sahar Torki Baghbaderani, Mohammadreza Khajeh Pages 365-368
  Background
  Celiac disease or gluten-sensitive enteropathy is an immune-related disease which is a permanent sensitivity to wheat Geliadin or barely Prolamine in people who are genetically predisposed. Gluten is a protein found in wheat, barley and rye. This substance causes the stretching of the dough and crunchy texture of the final product. Gluten is composed of two subunits, Gliadin and Glutenin. The Geliadin is alcohol-soluble and Glutenin is just soluble in dilute acids and bases and based on these features Geliadin can be isolated. The detection of gluten in gluten-free bread flour can verify the manufacturers` claims on these products and also comparison the gluten free breads with ordinary ones.
  Methods
  In this study, Gel electrophoresis technique" SDS-PAGE" was used to detect and measure the protein gluten. A total of 24 samples of flour and alcohol Iso-propanol was used as the alcoholic solvent. The solubility in alcohol, protein Geliadin in the presence of the sample will be extracted. In the next step by electrophoresis, extracted composition after preparation buffer and a marker protein, as well as pure Gluten as a positive control, the Acrylamide gel was injected. Upon completion of this step, the gel solution Coomassie Blue colored paint and then paints the solution was clear.
  Findings: In the study gel obtained from this test compared with the positive control sample as well as the standard marker proteins, Geliadin bands within the gel was invisible, indicating the absence of gluten in the samples of flour.
  Conclusion
  The electrophoresis technique SDS-PAGE for high sensitivity, the poor amounts of gluten can be measured, so the incidence of clinical protests in Celiac disease will be prevented. Another benefit of this technique is its high speed and low cost. Other techniques have been developed to measure and extract the gluten in previous years, including ELISA, Dot- immunobinding assay method using antibodies to Gluten, as well as a relatively high sensitivity PCR these methods also are entitled. Since electrophoresis SDS-PAGE method has not been used in Iran to qualitative determination of Gluten in bread, for the first time as preventive screening tests for the isolation of gluten-free flour produced in the country are presented.
  Keywords: Gluten, Celiac, gluten, free bread, electrophoresis SDS, PAGE
 • Mostafa Jiba, Tayebeh Marashi, Fereshteh Zamani Alavijeh, Marzieh Araban, Arash Salahshouri Pages 369-374
  Background
  Smear positive pulmonary Tuberculosis (TB) patients are the main source ofTB infectionin the population and could causethe development of drug-resistant TB prevalence. Therapeutic interventions without applyin causes of behaviors associated with treatment will not be successful .This study aimed to explore behavioral factors influencing treatment of tuberculosis patients.
  Methods
  This study is a qualitative research. Cases were selected using purposive sampling with maximum variance. Data were obtained through unstructured in-depth interviews with 37 persons (21 male and 16 female) and view medical records, recorded Information in the Tuberculosis register program and Registration Office of TB patients in health centers. Interviews continued for a period of 13 months until data saturation was achieved. After the recording all interviews transcript word by word and using constant comparison and concurrent with data collection was conducted their analysis.
  Findings: In results of data analysis, behavioral factors facilitating treatment were classified in six categories that are include; quitting of drug and tobacco during treatment, methadone therapy during treatment, not going to travel during treatment, not tired and being serious in correct use of medicines until end of the treatment period, hope to improvement and healthy as a factor for treatment adherence and normalization of taking medications for patients.
  Conclusion
  Results showed behavioral factors affect thetreatment of patients with tuberculosis. Therefore should be planned and implemented appropriate educational interventions to strengthen behavioral factors facilitating wiith the aim of influence on treatment.
  Keywords: TuberculosisTreatment, Facilitators, Qualitative study
 • Zeynab Sadoughi, Masoumeh Javaheri, Behrouz Sohrabian, Ayuob Poursafar, Nazanin Rezaei Pages 375-380
  Background
  One of the most important health indicators is the death rates. In fact, death data by age and sex are the main inputs to measure the health status of the community and with other epidemiological information, they are stone of economic and social decision making. Aim of this study was to investigate the causes and the 5-year trend of mortality from 2007 to 2011.
  Methods
  This study is a cross-sectional study that was conducted on the death death of Ilam province by urban and rural areas from 2007 to 2011. Is done, the data collected by the costructed form.
  Findings: The results of this study showed that The mortality rate respectively in urban and rural areas of Ilam province in 2007 years, 3.3 and 5.2 and about 4.6 and 3.6 per thousand was reported in 2011 years, The mortality rate of women during these years from 3.1 to 3.6 and from 4.8 to 4.9 in the men reached. The highest number of deaths in urban and rural areas in the age group 70 years and older. In all the years of study in cardiovascular disease is the largest cause of death.
  Conclusion
  The results of this study showed that respectively, in urban and rural areas, 43/9 percent and 36 percent in year 2011, 52/9 and 39/1 percent percent is caused by cardiovascular diseases. During the study period 86 to 90, trend of mortality due to: cardiovascular diseases increased, cancers decreased, accidents have decreased somewhat fluctuating but overall, somewhat lower suicide; reduce aging and other cases were almost constant. Given that the incidence of this disease is largely dependent on life style, It seems planning to improve lifestyles through education and laws and regulations on risk factors such as smoking, lack of exercise, diet, stress, and sonon provide basis for reducing these diseases.
  Keywords: Cause of mortality, trend of mortality, Ilam province
 • Atefeh Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Fatemeh Barari Pages 381-387
  Background
  Nowadays health literacy is a challenge for health care providers so must be considered in all aspects of health .This study aimed to determine association between health literacy and health status among staffs of Guilan University of Medical Sciences in 2014.
  Methods
  In this cross-sectional study, staff was selected with census method. Data collection was conducted through a questionnaire with 3 sections: Demographic Information, Health Status and Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) and data were analyzed with descriptive and analytical statistics test by SPSS v20.
  Findings: Health literacy of all staffs (n = 186) were good and moderate. 81 staffs (44.8%) were reported their health status as moderate. Significant statistical relationships between health status with marriage (P = 0.03) and economic situation (P
  Conclusion
  ]n attention to results, health literacy of all staffs was good and moderate and the most important factor in health literacy was education and insurance coverage. Therefore, considering these variables may have an important role in promoting health literacy of staffs. It is suggested that the health care system pay special attention to maintain and improve health literacy in staffs with educational planning, to ultimately improve public health and the quality of their services.
  Keywords: health literacy, health status, staff