فهرست مطالب

جنگل ایران - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • ایرج پروانه*، وحید اعتماد، محمدرضا مروی مهاجر، قوام الدین زاهدی امیری، پدرام عطارد صفحات 263-275
  به منظور بررسی مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در ارتباط با خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافیک، منطقه ای به مساحت 500 هکتار از جنگل های قلاجه استان کرمانشاه انتخاب شد. برای تیپ بندی از نمونه برداری منظم-تصادفی با یک شبکه آماربرداری200×150 متر با ترانسکت های 50 متری استفاده شد. سپس واحدهای کار (براساس فرم زمین، جهت، ارتفاع، درجه خشکیدگی، درجه شیب و غیره) تشکیل شد. در داخل هر واحد کاری یک نمونه خاک، به منظور مطالعات خاک شناسی برداشت شد. تعیین بافت خاک از روش بایکاس، ازت خاک با روش کلدال، وزن مخصوص ظاهری با روش کلوخه، کربن آلی با روش احتراق سرد و درصد آهک با دستگاه کلسی متری اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد درختان خشکیده در تیپ های مختلف، جهت ها، شیب ها، جهت×تیپ ها، ارتفاع×جهت ها و شیب×جهت های گوناگون در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری دارند. نتایج نشان داد که بین تعداد درختان خشکیده با رطوبت و بافت خاک (در سطح 95 درصد)، و با وزن ظاهری، pH، کربن و نیتروژن خاک (در سطح 99 درصد) همبستگی معنی دار وجود دارد، ولی بین تعداد درختان خشکیده با رابطه C/N همبستگی مشاهده نشد. به طور کلی می توان نتیجه گیر گرفت که مرگ و میر درختی شدیدتر، در خاک های کم عمق تر با مقدار مواد آلی و نیتروژن کمتر، شیب های تندتر، جهت های گرم تر و تیپ های خالص تر و گونه بلوط روی داده است. نتایج این پژوهش می تواند به موفقیت بیشتر طرح ها، در هنگام اجرای طرح های اصلاح و احیا، جنگلکاری کمک کند و در مدیریت احیایی جنگل های بلوط دچار خشکیدگی مفید باشد.
  کلیدواژگان: تیپ جنگلی، خشکیدگی بلوط، خصوصیات خاک، شرایط توپوگرافیک
 • پیمان اشکاوند، مسعود طبری کوچکسرایی*، مهرداد زرافشار صفحات 277-289
  کم آبی از مهم ترین عامل های محیطی است که فتوسنتز و عملکرد رویشی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه اثر کمبود آب بر مشخصه های رویشی و فیزیولوژی دو گونه محلب (Prunus mahaleb L.) و زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) در مدت 60 روز ارزیابی شد. برای این منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در دو سطح کم آبی (آبیاری به اندازه 50 درصد ظرفیت زراعی) و کنترل (آبیاری در حد ظرفیت زراعی) با 5 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد در طول مدت کم آبی، در نهال های هر دو گونه و به ویژه محلب، نرخ فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق با افزایش زمان کاهش یافت (به ترتیب برای زالزالک 64، 68، 62 درصد و برای محلب، 61، 47، 61 درصد). این در حالی است که در پی کاهش محتوای نسبی رطوبت برگ، در هر دو گونه درصد نشت الکترولیت افزایش یافت (برای زالزالک 31 درصد و محلب 23 درصد). تنش کم آبی موجب کاهش رویش طولی (44 درصد) و رویش قطری (39 درصد) نهال های آن نسبت به شاهد شد. چنین روندی کم و بیش در نهال های زالزالک مشاهده شد. برعکس زالزالک، در محلب همبستگی معنی داری بین مشخصه های فیزیولوژی و زی توده کل نهال مشاهده شد. در کل، باید گفت که با تنش خشکی اعمال شده، اغلب مولفه های مرفو- فیزیولوژی نهال هر دو گونه دچار تنزل شد.
  کلیدواژگان: پتانسیل آبی، زالزالک، زی توده، محتوای نسبی رطوبت، محلب
 • اسماء محمدراد، احسان عبدی *، باریس مجنونیان، حامد یوسف زاده صفحات 291-300
  پوشش گیاهی با افزایش مقاومت برشی خاک سبب مسلح سازی و در نتیجه افزایش پایداری دامنه و نیز کنترل فرسایش می شود. میزان مسلح سازی و تاثیر در کنترل فرسایش ریشه ها به تراکم و مقاومت کششی ریشه گیاهان بستگی دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرشاخه زنی های انجام گرفته در جنگل های آبدانان (با هدف کنترل پدیده زوال بلوط) بر مقاومت کششی ریشه درختان بلوط ایرانی است. به منظور بررسی این مسئله، پنج پایه بلوط سرشاخه زنی شده و پنج پایه شاهد برای نمونه برداری از سیستم ریشه به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه های ریشه از هر کدام از درختان جمع آوری و مقاومت کششی برخی نمونه ها با دستگاه اینسترون اندازه گیری شد. 150 آزمایش کشش موفق بر روی نمونه ریشه های بلوط ایرانی انجام گرفت. دامنه قطری ریشه های مورد آزمایش 9/0-5/5 میلیمتر، دامنه نیروی کششی 00/3-50/374 نیوتن و دامنه مقاومت کششی 22/1-80/217 مگاپاسکال بود. در این مطالعه، قطر ریشه و نیروی کششی از رابطه توانی مثبت پیروی کرده ولی بین قطر و مقاومت کششی رابطه توانی منفی مشاهده نشد. نتایج آزمون والد کای اسکوئر نشان داد که تفاوت معنی داری بین مقاومت کششی دو تیمار سرشاخه زنی شده و شاهد وجود نداشت. البته قطر ریشه به عنوان عامل کوواریت اثر معنی داری بر مقاومت کششی داشت.
  کلیدواژگان: اینسترون، بلوط ایرانی، مقاومت کششی، نیروی کششی
 • علی اصغر درویش صفت*، رقیه ارژنگی، امیر اسلام بنیاد، قاسم رنود صفحات 301-312
  در تحقیق حاضر قابلیت تصاویر لندست 8 در تهیه نقشه صنوبرکاری ها بررسی شد. سه منطقه صنوبرکاری در شهرهای تالش و صومعه سرا در استان گیلان به عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند. پنج مجموعه تصویر از زمان های مختلف در فصل های رویش و خزان انتخاب شد. همه تصاویر به روش های تولید شاخص های گیاهی، تحلیل مولفه های اصلی، ادغام و تبدیل تسلدکپ به منظور استخراج بهتر اطلاعات بارزسازی شدند. با تهیه نمونه های تعلیمی در هر منطقه و تشکیل مجموعه های باندی مناسب، طبقه بندی تصاویر با استفاده از خوارزمی حداکثر تشابه انجام گرفت. نقشه واقعیت زمینی برای مناطق حفظ آباد و طولارود تالش از طریق پیمایش زمینی و منطقه سوم از نقشه های بهنگام موجود تهیه شد. برای اطمینان از مناسب بودن نمونه های تعلیمی، صحت طبقه بندی در محل نمونه ها بررسی شد و پس از طبقه بندی ارزیابی صحت در سطح کل تصاویر انجام گرفت. براساس نتایج در دو منطقه حفظ آباد و طولارود تالش، در دو تاریخ تیر 1391 و مرداد 1392، صحت کلی حدود 95 درصد و ضریب کاپا به ترتیب برابر با 74/0 و 69/0 حاصل شد. در منطقه هفت دغنان و شیخ نشین صومعه سرا، بهترین نتیجه تنها در تاریخ تیر ماه 1391 با صحت کلی 28/83 درصد و کاپای نسبتا کم 43/0 به دست آمد. این در حالی است که نتایج ارزیابی صحت در محل نمونه های تعلیمی در تمام تصاویر در این منطقه حدود 89/0 و در دو منطقه دیگر 99/0 بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان گفت که تصاویر لندست 8 دارای قابلیت متوسطی در تهیه نقشه صنوبرکاری هاست. برای بیان دقیق تر این قابلیت، باید تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شمال کشور انجام گیرد.
  کلیدواژگان: برآورد صحت، لندست 8، فصل های رویش و خزان، نقشه صنوبرکاری ها
 • مازیار حیدری *، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور صفحات 313-331
  فرایند دیپسیر، تحلیلی مبتنی بر رابطه «علت- معلولی» عوامل برای سیاستگذاری و برنامه ریزی مدیریتی است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مدیریتی بهره برداری های سنتی در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از چارچوب دیپسیر است. برای اجرای این پژوهش سامان های عرفی گندمان، میرحسام و کوخ مامو از روستا های توابع بخش آرمرده شهرستان بانه در غرب استان کردستان انتخاب شدند. کاربری های زمین در این منطقه شامل جنگل، جنگل- زراعی، جنگل- چرایی و جنگل- چرایی- زراعی است. برای تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه از داده های ماهواره ای و نقشه های رقومی، پوشش گیاهی، نقشه های توپوگرافی و داده های حاصل از بازدید میدانی استفاده شد. با استفاده از نقشه رقومی 1:25000 نقشه کلاسه بندی شده شیب و جهت استخراج شد. به منظور بررسی وضعیت کنونی عرصه های مورد پژوهش و ارزیابی پاسخ های مدیریتی از چارچوب دیپسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از سیستم های بهره برداری سنتی در منطقه، سطوح جنگل- زراعی (44 درصد سطح جنگل) و گلازنی (3/42 درصد سطح جنگل) نسبت به دیگر سیستم های بهره برداری توسعه بیشتری یافته اند. این سیستم ها بیشترین تغییرات را در وضعیت اکوسیستم روستاهای مورد پژوهش ایجاد کرده و سبب شکل گیری موقعیت کنونی شده اند پاسخ های مدیریتی مختلفی از طرف دستگاه مدیریت دولتی و سازمآنهای دیگر برای مواجهه با این وضعیت بیان شده است از جمله ممنوع کردن گلازنی در سال های اخیر، مقابله با توسعه زراعت در جنگل، حمایت از طرح های طوبی و بیشه زراعی، جلوگیری از شکار گونه های نادر، طرح ساماندهی و مدیریت گلازنی، معرفی معیشت جایگزین و طرح استفاده از انرژی های نو (آبگرمکن خورشیدی)، گازرسانی توسط شرکت گاز بانه و صدور دفترچه های ویژه فعالیت در مرز. بررسی پاسخ های داده شده و نتایج آنها نشان می دهد که در بیشتر پاسخ ها به نیروهای پیشران (عوامل اصلی و کلیدی) توجه نشده است. بنابراین در کنار پاسخ های مدیریتی فوق پیشنهاد شد که به مواردی همچون اختصاص سیاست های تشویقی و حمایتی دولت در زمینه اجرای اصولی جنگلداری محلی و برگزاری دوره های ترویج و آموزش جوامع محلی به منظور ارتقای سطح آگاهی آنان از اهمیت محیط زیست و اصلاح جنگلداری سنتی نیز توجه شود.
  کلیدواژگان: پاسخ مدیریتی، جنگلداری محلی، جنگل زاگرس، شهرستان بانه، گلازنی، جنگل - زراعی
 • الهه مدنی مشایی*، تقی شامخی، ارسطو سعید، محمدعلی اکبری، محمدحسین جزیره ای، نصرت الله ضرغام صفحات 333-349
  ایران در اوایل سده بیستم مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با دست اندازی سرمایه داری نوپای غربی برای تامین مواد خام مورد نیاز کارخانه های خود مواجه شد. در کنار سرمایه داران انگلیسی و روس که در راس چپاولگران منابع و مواد خام ایران قرار داشتند، بازرگانان فرانسوی نیز حاضر بودند. در این میان، جنگل ها نیز به عنوان منبع مهم تولید چوب، مورد دستبرد تجار خارجی به خصوص روس و فرانسوی قرار گرفتند. در این مقاله سعی بر آن است که شکل و محتوای اجاره نامه هایی که با تجار فرانسوی برای تخلیه جنگل های ایران از گونه بلندمازو به منظور تهیه تخته بشکه منعقد شدند، در چارچوب یک قرارداد در بستر تاریخی- سیاسی اوایل سده بیستم میلادی نگریسته شود. برای این کار، از منابع دست اول تاریخی و اسناد خطی استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که بازرگانان فرانسوی هر متر مکعب چوب سرپای بلوط در ایران را در حدود 180 بار ارزان تر از هر متر مکعب چوب سرپای بلوط در فرانسه خریداری می کردند. به علاوه، ناآگاهی مالکان ایرانی از ارزش واقعی جنگل های تحت تملکشان و ضعف دولت مرکزی ایران در پشتیبانی از مردم کشور، به حداکثر سوء استفاده بازرگانان فرانسوی منجر شد. در این میان دولت ایران توانایی هیچ گونه حمایتی از مالکان ایرانی را نداشت.
  کلیدواژگان: بهره برداری، بلوط، تاریخ جنگل، قاجار، قرارداد واگذاری جنگل، مشروطه
 • مهسا هاشمی، مهرداد نیکوی*، رامین نقدی صفحات 351-364
  استفاده از مصالح ساختمانی مناسب برای روسازی جاده های جنگلی تاثیر بسیار مهمی در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری آنها دارد. با توجه به اهمیت معادن در تامین این مصالح ساختمانی، آگاهی از خصوصیات مکانیکی آنها، بسیار مهم است. به همین منظور خصوصیات مکانیکی مخلوط چهار معدن مورد استفاده برای روسازی جاده های جنگلی در مناطق جنگلی در سری یک ناو حوزه هفت جنگل های شمال ایران بررسی شد. دانه بندی، درصد شکستگی، خصوصیات خمیری، سختی و تمیزی مخلوط ها بررسی شد. دانه بندی مخلوط معادن به روش الک خشک و طبقه بندی خاک ها به روش یونیفاید انجام گرفت. میانگین مقادیر هر یک از متغیرهای بررسی شده با مقادیر استاندارد مقایسه شد. نتایج نهایی نشان داد که خاک معادن شماره 1،3 و 4 شن با دانه بندی بد (GP)، و خاک معدن 2، ماسه خوب دانه بندی شده (SW) است. بهترین ضریب یکنواختی و خمیدگی در بین مخلوط مصالح معادن متعلق به معدن 2 به ترتیب با مقادیر 5/22 و 44/4 بود. درصد شکستگی معادن چهارگانه به ترتیب 7/71، 4/72، 8/74 و 6/72 بود که با استاندارد مطابقت داشت. مقادیر ضریب سایش برای معادن یک تا چهار به ترتیب برابر با 55/38، 20/42، 47/39 و 87/43 و مطابق با استاندارد بود. میانگین ارزش هم ارز ماسه چهار معدن هم از 5/0 بیشتر بود. بنابراین خاک معادن 2 برای استفاده در روسازی جاده برتری بیشتر دارد و خاک سایر معادن را باید به روش تصحیح دانه بندی تقویت کرد تا در روسازی جاده استفاده شود.
  کلیدواژگان: جاده های جنگلی، روسازی، شکستگی، طبقه بندی خاک، یونیفاید
 • ایوب گلیج*، ایرج حسن زاد ناورودی، سلیمان محمدی لیمایی، محمد جوکار صفحات 365-379
  مطالعه حاضر با هدف معرفی و بیان معیارها و شاخص های مناسب مدیریت پایدار جنگل های شمال ایران و مقایسه دیدگاه های مردم محلی و کارشناسان و اولویت های هرکدام از این دو گروه در زمینه انتخاب معیار و شاخص ها انجام گرفت. از بین فرایندهای بین المللی موجود، چهار فرایند مونترال، هلسینکی، خاور نزدیک فائو و معیارها و شاخص‎های CIFOR به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و مجموعه ای از معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل از طریق روش های تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی و رده بندی انتخاب شد. معیارها و شاخص های منتخب مرحله اول به صورت مجزا توسط دو گروه کارشناسان و مردم محلی قضاوت شد. در نهایت نیز ایجاد مدل و تدوین روابط بین معیار و شاخص ها، محاسبه وزن نهایی و اولویت بندی آنها از طریق فرایند تحلیل شبکه انجام گرفت. نتایج شامل مجموعه ای از 11 معیار و 65 شاخص است. براساس نظر کارشناسان، معیارهای حفاظت از تنوع زیستی و عملکردهای حفاظتی حمایتی جنگل به ترتیب با 1011/0 و 08944/0 بیشترین وزن، و معیار مدیریت محلی موثر در حفاظت و دسترسی به منابع، با 07998/0، کمترین وزن را داشتند. براساس نظر مردم محلی، معیارهای کارکردهای اقتصادی اجتماعی و حفظ ظرفیت تولیدی جنگل به ترتیب با 9501/0، 9069/0 بیشترین وزن و معیار حفاظت از تنوع زیستی، با 7994/0، کمترین وزن را داشتند. نتایج نشان دهنده این است که مدیریت موفق جنگل مستلزم تصمیم گیری مشترک کارشناسان و مردم محلی است، که این امر، خود به ارتباط و درک متقابل این دو از هم بستگی دارد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، جنگل، شاخص و معیار، مدیریت پایدار، مردم محلی
 • بهمن مرادی، هومن روانبخش*، علیرضا مشکی، نقی شعبانیان صفحات 381-392
  تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای سالانه از یک سو و دخالت های انسانی از سوی دیگر سبب افزایش آتش سوزی در جنگل ها و مراتع شده است. به نظر می رسد آتش سوزی بر پوشش گیاهی اثر دارد و ساختار توده های جنگلی را تغییر می دهد. در تحقیق حاضر، تغییرات ترکیب گونه های چوبی، ساختار، شادابی و تجدید حیات توده جنگلی در جنگل های غرب کشور در شهرستان سروآباد کردستان بررسی شد. در این بررسی دو توده سوخته شده و شاهد به مساحت چهار هکتار با شرایط محیطی و جامعه گیاهی یکسان انتخاب، شبکه بندی و در قالب 40 قطعه نمونه، آماربرداری صددرصد شدند. مقایسه داده های تیمارهای آتش سوزی و شاهد با آزمون t مستقل انجام گرفت. نتایج نشان داد که پس از رخداد آتش سوزی و گذشت 10 سال از آن، سهم درختان بلوط کاهش و در مقابل سهم گونه های ولیک و بادام افزایش یافته است . در گونه ی بنه تفاوتی ملاحظه نمی شود. بادام و بنه مقاومت بیشتری از بلوط ایرانی (برودار) در برابر آتش سوزی نشان دادند. میانگین تعداد جست ها در منطقه آتش سوزی بیشتر از منطقه شاهد بوده، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود. میانگین قطر یقه برودار در منطقه شاهد کمتر از منطقه آتش سوزی و میانگین ارتفاع کل در منطقه شاهد بیشتر از منطقه آتش سوزی بود. همچنین در زمینه زادآوری، سن و ارتفاع نونهال ها در منطقه شاهد و آتش سوزی دارای اختلاف معنی دار بودند، اما تعداد در قطعه نمونه دارای اختلاف معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، بلوط ایرانی، شاخه زاد، زادآوری، کردستان
 • محمدهادی راد *، محمدحسن عصاره، مهدی سلطانی صفحات 393-404
  تنش خشکی از مهم ترین عوامل کاهش رشد و عملکرد گیاهان محسوب می شود. با توجه به پیچیدگی عوامل تاثیرگذار بر میزان تحمل یا مقاومت به خشکی در گیاهان، دستیابی به سازوکارهای مربوط، محققان را با چالش مواجه کرده است. مطالعه گسترش ریشه می تواند به عنوان یک شاخص مهم در این زمینه مطرح شود. بر این اساس، در این تحقیق چگونگی گسترش ریشه دو گونه اکالیپتوس تحت تاثیر تنش خشکی و در اعماق مختلف خاک در شرایط لایسیمتری مورد توجه قرار گرفت. تنش خشکی در سه سطح آبیاری کامل (100 درصد ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (70 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (40 درصد ظرفیت زراعی) در سه تکرار اعمال و تاثیر آن بر توسعه وزنی ریشه در شش عمق 20-0، 40-20، 60-40، 80-60، 100-80 و 120-100 سانتی متری بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، ریشه تولید شده در هر دو گونه کاهش معنی داری داشت. ریشه تولید شده در سطوح مختلف تنش خشکی در E. microtheca بیشتر از E. sargentiiبود. در شرایط تنش خشکی، نفوذ عمقی ریشه در E. microtheca بیشتر از E. sargentii بود، به گونه ای که مقاومت بیشتر آن را به تنش خشکی نسبت به E. sargentii نشان داد. E. microtheca می تواند با سازوکار توسعه ریشه در اعماق خاک، با خشکی مقابله کند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، ریشه، Eucalyptus microtheca، Eucalyptus sargentii
|
 • Iraj Parvaneh*, Vahid Etemad, Mohammad Reza Marvie Mohajer, Ghavamodin Zahedi Amiri, Pedram Attarod Pages 263-275
  In order to investigate the decline of oak trees in Zagros forests in relation to forest soil characteristics and topographic conditions, Ghalaje Forests with an area of 500 ha in Kermanshah province were selected. For forest classification, systematic-random sampling was used with a 200×150 m grid by 50 m transects. Work units were specified based on the land form, aspect, altitude, slope degree and rate of oak decline. Soil samples were taken within work unit to analyze soil texture by hydrometer, soil nitrogen by Kjeldahl, bulk density by clod method, organic carbon by Black and Walkey method and lime percentage with Calcimetri method. The results of analysis of variance showed that the number of dieback trees was significant (P
  Keywords: Forest types, Rate of oak decline, Soil characteristics, Topographic conditions
 • Peyman Ashkavand, Masoud Tabari *, Mehrdad Zrafshar Pages 277-289
  Drought stress is one of the most important environmental factors affecting the photosynthesis and plant growth performance. This study aims at evaluating the effects of water deficit on growth and physiological characteristics of mahaleb (Prunus mahaleb L.) and hawthorn (Crataegus aronia L.) seedlings in 60 days. For this purpose, an experiment was performed as completely randomized design in two irrigation treatments (50% field capacity, and control based on field capacity) with 5 replicates. In both species, water stress decreased the photosynthesis, stomatal conductance and transpiration rate (respectively, 64%, 68%, 62% for Crataegus, and 61%, 47%, 61% for Prunus). This is while that, in both species, particularly Crataegus, the electrolyte leakage increased (31% for Crataegus and 23% for Prunus) following the decrease of relative water content of leaf. Water deficit caused the decrease of stem growth (44%) and diameter growth (39%) in Prunus compared to control. Such a trend more or less was found with Crataegus seedlings. Contrary to Crataegus, in Prunus, significant correlation was detected between physiological parameters and total plant biomass. Likewise, in both species the most morpho-physiological characteristics of seedlings were declined under drought stress.
  Keywords: Biomass, Hawthorn, Mahaleb, Relative water content, Water potential
 • Asma Mohamadrad, Ehsan Abdi *, Baris Majnuonian, Hamed Yousefzadeh Pages 291-300
  Previous studies have shown that vegetation enhances the soil shear strength and the stability of slopes through soil reinforcing. The amount of reinforcement mainly depends on the density and tensile strength of the root. The objective of this study was to assess the impact of pollarding on tensile strength of Quercus persica roots. For this purpose, five treatment and five control tree samples were randomly selected. Some root specimens for each tree were collected and tensile strength was measured by a standard Instron. 150 successful tensile tests were conducted on roots withdiameter ranging from 0.9 to 5.5 mm, force range of 3-374.5 N and tensile strength range of 1.22-217.80 MPa. The relationship between root diameter and force was following a positive power one but the power relationship between the root diameter and tensile strength was not statistically significant. The results of Wald Chi square test showed there was no significant difference between the tensile strength of treatment and control sample trees, although the root diameter (as covariate) had a significant effect on tensile strength. It can be concluded that no significant differences may relate to short history of pollarding (3 years) in the study area, and therefore it is suggested to assess the stands with longer history of pollarding.
  Keywords: Persian oak, Standard Instron, Tensile force, Tensile strength
 • Aliasghar Darvishsefat *, Roghie Arjhangi Choobar, Amir Eslam Bonyad, Ghasem Ronod Pages 301-312
  This research aims at investigating the feasibility of Landsat8 images for poplar plantation mapping. Three areas in Talesh and Sumehsara regions, Guilan province, with a total 1025.35 ha with different vegetation mixtures were chosen as study area. Five image-sets were selected from growth and autumn seasons. Studying the images showed no radiometric and geometric distortions. The image enhancements like rationing, PCA and Tasseled-Cap transformation were performed. By preparing training samples in each region and choosing the suitable band-sets, the images were classified using maximum likelihood algorithm. The ground truth was prepared for Hefzabad and Toularoud in Talesh using GPS. It was extracted for Haft-Deghnan and Sheikhneshin from available update-maps. To ensure suitability of the training samples, assessing the accuracy of classification were performed in the training samples. After ensuring this, the accuracy of classification was assessed in whole areas of all images. The results in all areas and dates were almost close to each other. However, the best results were always obtained in growth season, especially in June 2013. Using calculated enhanced bands along with the original bands in classifications in Talesh region showed slight improvement in accuracies, with overall accuracy and Kappa about 95% and 71%, respectively. In Sumehsara region, the best results were obtained in June with 83% overall accuracy and the relatively low Kappa 0.43. While, the results of accuracy assessment in training samples in all cases were about 0.89 to 0.99. It could be stated that the Landsat 8 images had medium capability for poplar plantation mapping. More investigations are needed to create better poplar plantation mapping.
  Keywords: Accuracy assessment, Growth, autumn seasons, Landsat 8, Poplar plantation mapping
 • Maziar Heidari *, Morteza Tashakori, Ahmad Valipour Pages 313-331
  DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) is an analytical process, which is based on cause and effect relationship for making policy and management programing. The aim of the present study is to investigation of the local utilization of northern Zagros forests using DPSIR framework. For this purpose, three villages including Gandoman, Mirhesam, and Kokh-Mamo around Baneh city, west of Kurdistan province, were selected. Forest, Agrosilviculture, Silvopastoral and Agrosilvopastoral management were the main types of land use in the region which mapped according to satellite data, digital maps and GPS data collected from the field. The classified maps of slope and aspect were extracted of 1:25000 digital maps. In addition, DPSIR was applied to investigate the current state of the region and its management responses. The results showed that Agrosilviculture (44% of forested area) and Pollarding (42.3% of forested area) were more developed than other local utilization systems. These land use types are main drivers shaping local landscape and ecosystems features i.e. have made the current state of the region. Forest administration, NGOs and other organizations presented various management responses including banning the pollarding in recent years, to control deforestation in order to develop agriculture land, to plan and implement Tuba and agroforestry projects, to restrict the hunting of rare wild species, organizing and management of pollarding, introduce of alternative sources of revenue to local people, to extend the use of renewable energy (solar water heater), to develop LP gas project and issuing the special certificate allowing small trades from Iraqi borders. Analyzing consequences of the responses showed that in most cases, driving forces (key factors) have been neglected. Thus along with the above mentioned responses we suggested allocation of encourageous and supportive policies in order to proper performance of local forest management practices and holding workshops to improve local communities’ awareness of their surrounding environment as well as techniques to modify traditional forestry.
  Keywords: Agrosilviculture, Local forestry, Management response, Villages of Baneh city, Zagros forest
 • Elahe Madani *, Taghi Shamekhi, Arasto Saied, Ali Akbari, Mohammad Hosain Jaziriee, Nasratollah Zargham Pages 333-349
  Like many other countries, Iran was influenced by the newly emerged capitalism which provided their own raw materials of their factories through plundering the resources of other countries. Not only British and Russian, but also French merchants were ranked as the top clients of Iran’s raw materials. Meanwhile, forests as a significant resource of wood supply were not exceptions. In this study, the form and content of the concessions signed with French merchants to utilize Quercus castanefolia to provide the required supply of wood for constructing barrels (for wine and beers), is investigated in the historical political context of the early twentieth century. For this purpose, the manuscripts and archival documents were used. The results of this study indicated that the French merchants had bought each cubic meter of stand oak trees in Iran almost 180 times cheaper than the same one in France. In addition, the lack of awareness of the Iranian private forest owners of the real value of their properties led to the maximum misuse by the French merchants. Unfortunately, the Iranian government was also unable to support the Iranian subjects.
  Keywords: Constitutional Revolution, Forest history, Forest concession, Oak trees, Qajar Dynasty, Utilization
 • Mahsa Hashemi, Mehrdad Nikoee*, Ramin Naghdi Pages 351-364
  The use of appropriate building materials for forest road pavement has the important role in deceasing the forest road repair and maintenance. According to the role of forest mines for procurement of building material, awareness of their mechanical properties has a crucial importance. For this purpose, the soil mechanical properties of mixed four forest mines used for forest road pavement were investigated in Nav district in 7TH watershed in northern forest of Iran. Gradation, broken face, plastic properties, durability, and sand equivalent of mixed soil were analyzed. The gradation of mixed mines and soil classification were performed by dry sieving and unified method, respectively. The mean values of the investigated variables were compared with standard values. Final result indicated that soils of mines number 1, 3, 4 are gravel and poor graded (GP) but the soil of mine number 2 was sandy well graded (SW). The best curvature and uniformity coefficient belonged to the mine number 2 with 22.5 and 4.44, respectively. Percentages of fractured particles in four mines were 71.7, 72.4, 74.8 and 72.6, respectively which was consistent with the standard values. Coefficient of friction values for selected mines was consistent with the standard values with 38.55, 42.20, 39.47, and 43.87, respectively. The mean values of sand equivalent for four mines were higher than 0.5. Therefore the soil of mine number 2 is more preferable for use in permanent way while, the soil gradation of other mines should be corrected for using as a pavement material.
  Keywords: Broken face, Forest road, Pavement, Soil classification, Unified method
 • Ayub Goleij *, Eiraj Hasanzadnaverdi, Solaiman Mohamadi, Mohammad Jokar Pages 365-379
  This paper aimed at identifying and providing the appropriate criteria and indicators for sustainable forest management in northern Iran, and the comparison between the views of local people and experts and priorities of each of these two groups of criteria and indicators. Four processes including Montreal, Helsinki, Near East FAO and CIFOR criteria and indicators were used as basis among the existing international procedures, Through Multi-criteria decision-making methods a series of criteria and indicators for sustainable forest management was selected. Criteria and indicators of the first stage were separately judged by teams of experts and local people. Finally, through the process of network analysis, creating a model and developing the relationships between the criteria and indicators to calculate the final weight and prioritize them were conducted. The results included a series of 11 criteria and 65 indicators. According to experts, the criteria for the conservation of biodiversity and the protective functions of forests had the highest weights (0.1011 and 0.8944, respectively) and criteria for effective local management of conservation and access to resources had the lowest weight (0.07998). According to the local people, the criteria for the socio-economic functions and the maintenance of the productive capacity of forests had the highest weights (0.9501 and 0.9069, respectively) and criteria for conservation of biodiversity had the lowest weight (0.07994). The results indicated that successful management of forests requires joint decision-making between experts and local people, which in turn depends on the relationship and mutual understanding between the two groups.
  Keywords: Forest, Indicators, Criteria, local people, Multi, criteria decision, Sustainable Management
 • Bahman Moradi, Homan Ravanbakhsh *, Alireza Meshki, Naghi Shabanian Pages 381-392
  Climate change and increasing in mean annual temperature and on the other hand, the human activities increased the fire rate in forests and pastures. It seems that the fire affects the vegetation and changes the forest stand structures. In this study, the changes in woody species composition, structure, viability and regeneration of forest biomass in the forests of Sarvabad, Kurdistan province were investigated. In this study, two burned and unburned stands (control), each of them four hectares with similar environmental conditions and plant community were selected, reticulated in 40 plots and were investigated using 100% inventory method. Fire treatments and control data comparisons were performed using independent t-test. The results showed that 10 years after fire occurrence, the share of oak trees has been decreased, while the proportion of Amygdalus and Crataegus has been increased. No significant difference was observed for Pistacia. Furthermore, pistachio and almond were the more resistant species against fire, compared with Quercus brantii. The coppice number in burned area was more than control one, although the difference was not significant. The average collar diameter of Q. brantii in control area was significantly less than those in burned one, however the total height in control region was more than burned region. Also the significant variations were observed in terms of seedling age and height in control and burned plots, however the number of observed regenerations in plot showed no significant differences.
  Keywords: Coppice, Fire, Kurdistan, Quercus brantii Lindl, Regeneration
 • Hadi Rad *, Mohammad Hosain Jazireie, Mehdi Soltani Pages 393-404
  Drought stress is one of the most important factors reducing the plant growth and yield. Due to the complexity of factors affecting the drought tolerance or resistance in plants and access to relevant mechanisms, researchers are faced with challenges. Studying the root development can be considered as an important indicator in this regard. On the basis of this study how the development of two species of Eucalyptus roots under drought conditions and at different depths in lysimetric conditions were taken into account. Drought stress was applied in three irrigation levels, including: 100% field capacity (control), 70% field capacity (moderate stress) and 40% field capacity (sever stress) in three replicates. Effects of drought stress on root weight development were studied in six deeps, including: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 and 100-120 cm. The results showed that increasing drought stress reduced the roots development in both species significantly. E. micortheca produced more roots than E. sargentii in varying levels of drought stress. The roots of E. microtheca had more deep penetration than E. sargentii in all drought stress treatments. Due to the reasons mentioned, E. microtheca is more resistant to drought stress than E. sargentii.
  Keywords: Drought stress, Eucalyptus microtheca, Eucalyptus sargentii, Root