فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدمهدی پسندیده، معصومه طاهری صفحات 7-14
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر اول دبیرستان انجام گردیده است.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل 60 نفر از دانش آموزان دختر اول دبیرستان که در مدارس سیاهکل در سال 94- 93 به تحصیل اشتغال دارند بوده است. نمونه آماری شامل افرادی است که در مقیاس اضطراب حداقل یک نمره بالاتر از میانگین و در مقیاس خودکارآمدی حداقل یک نمره پایین تر از میانگین به دست آوردند؛ که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس به گروه آزمایش، آموزش شناختی رفتاری که 8 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه و هر هفته یک جلسه آموزش داده شد به گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی داده نشد، در پایان بر روی هر دو گروه به طور هم زمان و در شرایط یکسان پس آزمون اجرا گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت و کلیه عملیات آماری به کمک نرم افزار «اس. پی. اس. اس. 20» انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که آموزش گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر اول دبیرستان اثر معنی دار وجود نداشت (001/0= ، 867/0=P، 03/0= (1،26)F). ولی در افزایش خودکار آمدی دانش آموزان اثر معنی دار وجود داشت (32/0= ، 002/0=P، 13/12= (1،26)F).
  بحث و نتیجه گیری
  گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری برافزایش خودکار آمدی دانش آموزان دختر اول دبیرستان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی، شناختی، رفتاری، اضطراب امتحان، خودکارآمدی
 • مهدیه عطری فرد، محمدرضا شعیری، کاظم رسول زاده طباطبایی، مهتاب رجبی صفحات 15-31
  مقدمه
  درمان شناختی رفتاری، به عنوان درمان انتخابی اختلال اضطراب اجتماعی، ضمن حمایت های فزاینده، با نوساناتی نیز همراه بوده است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه الگوی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر «مواجهه با خود»، «مواجهه با موقعیت» و «مواجهه با خود- موقعیت» در درمان این اختلال است.
  روش
  در تحقیق شبه تجربی حاضر، 24 آزمودنی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی براساس نمره مقیاس پرسشنامه هراس اجتماعی و مصاحبه بالینی براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انتخاب شدند. 18 نفر از مبتلایان به طور تصادفی به 3 گروه آزمایش (در هر گروه 6 نفر) و 6 نفر به گروه کنترل اختصاص داده شدند و چهار گروه از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همتا بودند. 3 گروه آزمایش، هریک تحت درمان یکی از سه الگوی درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل در انتظار ماند. آزمودنی ها قبل از شروع و بعد از اتمام، یک ماه و نیم، 4 ماه و یکسال بعد از اتمام مداخله/ انتظار، علاوه بر مقیاس پرسشنامه هراس اجتماعی، مقیاس های مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز، نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی، مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی، مقیاس هراس اجتماعی و مقیاس تصویر خود منفی را تکمیل نمودند.
  نتایج
  مقایسه نتایج چهار گروه بر اساس میانگین تفاضل پیش آزمون- پس آزمون، نشان داد که سه الگوی درمان شناختی رفتاری با گروه کنترل تفاوت معناداری داشته اما با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته اند. البته میانگین تفاضل گروه مواجهه با خود با گروه کنترل، در تمام متغیرهای وابسته (نمره های 6 مقیاس اضطراب اجتماعی) تفاوت معناداری داشته، درحالی که میانگین تفاضل گروه مواجهه با خود-موقعیت و گروه مواجهه با موقعیت با گروه کنترل، در برخی از مقیاس های شش گانه، تفاوت معنادار را داشته است. یافته ها حاکی از آن است که هر سه الگوی درمانی یادشده دارای ماندگاری اثربخشی بوده اند اما گروه مواجهه با خود، در برخی موارد برتری هایی را نسبت به دو گروه دیگر نشان داده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که هر سه الگوی درمان شناختی رفتاری مذکور می توانند در نمونه بالینی ایرانی به کار گرفته شوند، اما در برخی از شواهد گروه مواجهه با خود نسبت به دو گروه دیگر، وضعیت برتری را در نمونه بالینی ایرانی نشان داده است.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، درمان شناختی رفتاری، مواجهه با خود، مواجهه با موقعیت، مواجهه با خود-موقعیت
 • پرویز شریفی درآمدی، محمد جواد بگیان کوله مرز، نصرالله ویسی، مجتبی بختی، حافظ پادروند صفحات 33-42
  مقدمه
  در مورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک، اطلاعات اندکی موجود است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که ابعاد سرشت و منش بر بازداری پاسخ دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان پسر دارای نشانه های اختلال سلوک بود.
  روش
  روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 90 نفر از دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی بود که از میان (1000=N) دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ابعاد سرشت و منش، آزمون رنگ- واژه استروپ، مصاحبه بالینی ساختاریافته و چک لیست علائم مرضی کودک استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار همکاری، خود فراروی و خود راهبری با بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال سلوک رابطه معنی داری دارند (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج حاکی است که ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ مرتبط هستند. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی و درمان اختلال سلوک دارد.
  کلیدواژگان: اختلال سلوک، بازداری پاسخ، سرشت، منش، دانش آموزان
 • نادیا قره گوزلو، اکبر عطادخت، سجاد بشرپور، محمد نریمانی صفحات 43-50
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی مادران به ویژه تیپ شخصیتی D در پیش بینی نگرش مثبت و منفی فرزندان به بزهکاری انجام شد.
  روش
  برای انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی از بین مادران ساکن در شهر همدان نمونه ای به حجم 100 نفر همراه با 100 نفر از فرزندان نوجوان آن ها با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و مادران پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B فریدمن و روزنمن، مقیاس تیپ شخصیتی C راهه و سولومون و مقیاس تیپ شخصیتی D دنولت را تکمیل نموده و فرزندان پسر آن ها نیز به پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که تیپ شخصیتی D مادران با نگرش مثبت نوجوانان پسر آن ها به بزهکاری رابطه مثبت و با نگرش منفی به بزهکاری رابطه منفی دارد و بین تیپ های شخصیتی A و B و نیز تیپ C با نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تیپ شخصیتی D، 47 درصد (47/0ß=) از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری و 23 درصد (23/0-ß=) از واریانس نگرش منفی به بزهکاری را تبیین می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که فرزندان مادران دارای تیپ شخصیتی D بیشتر از سایر تیپ های شخصیتی در معرض بزهکاری قرار دارند. لذا آگاه سازی والدین و تنظیم و اعمال مداخلات مرتبط برای تعدیل تیپ شخصیتی D مادران می تواند در پیشگیری و کنترل بزهکاری نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بزهکاری، شخصیت A، شخصیت B، شخصیت C، شخصیت D، نوجوان
 • زهره عباسی، شعله امیری، هوشنگ طالبی صفحات 51-64
  مقدمه
  اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تاثیر منفی در سازگاری اجتماعی، روابط باهمسالان و پیشگویی کننده اختلالات روان پزشکی در دوران نوجوانی است و در صورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگ سالی ادامه پیدا می کند و ازاین رو مشکلات بسیاری فراروی فرد قرارمی گیرد؛ بنابراین شناسایی درمان موثر برای این اختلال، ازجمله اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای بر اضطراب جدایی کودکان، هدف پژوهش بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو و سه ماهه) همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری پس از غربالگری از بین 388 کودک پیش دبستان و کلاس اول دبستان شهر قم که با علائم اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ایبه تعداد 76 نفر بودند؛ در هر دو گروه آزمایش و کنترل 33 کودک 6 و 7 ساله با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها در چهار مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو و سه ماهه از «پرسشنامه علائم مرضی کودکان» استفاده شد.
  نتایج
  تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اثرات متغیرهای جنس و سن و اثرات متقابل روش درمان و جنس و سن معنادار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر موید موثر بودن درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای در کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان دختر و پسر 6 و 7 ساله هست و با توجه به اثربخش تر بودن این روش درمانی برای پسران، استفاده از این پروتکل را برای ایشان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب جدایی، کودکان، درمان شناختی، رفتاری، رویکرد واحد پردازه ای، ام. سی. بی. تی
 • فرشته حقیقت، علیرضا مرادی، محمدعلی مظاهری، صدیقه حنطوش زاده، عباسعلی الهیاری، عباس پسندیده صفحات 65-75
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه و نسخه بومی شده آن که توسط محقق طراحی شده، بر کیفیت زندگی زنان باردار بود.
  روش
  نمونه مورد بررسی شامل 36 زن باردار نخست زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشت و متخصصین زنان و زایمان شهر اصفهان بودند که در سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند و به شیوه داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار داده شدند. در طول اجرای برنامه یک نفر از گروه آزمایش اول و یک نفر از گروه آزمایش دوم به دلیل مشکلات پزشکی و نیاز به استراحت قادر به ادامه نبودند، همچنین یک نفر از گروه کنترل نیز به دلیل مخدوش بودن پرسشنامه ها حذف و درنهایت 33 نفر دوره آموزشی را به پایان رساندند. کلیه شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و سلامت مرتبط با کیفیت زندگی (اس. اف. سی و شش) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد نمره پس آزمون مادران در پرسشنامه سلامت مرتبط باکیفیت زندگی و پنج خرده مقیاس آن (شامل عملکرد جسمانی، محدودیت عملکرد ناشی از مشکلات جسمانی، احساس خستگی یا نشاط، درد بدنی و سلامت عمومی)، در گروه مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، در مقایسه با دو گروه دیگر به طور معناداری بهبود یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اثربخش بودن برنامه های آموزش مادری ذهن آگاهانه بر کیفیت زندگی زنان باردار، اهمیت پرداختن به این نوع مداخلات روان شناختی در کنار مراقبت های معمول دوران بارداری، بایستی مورد توجه مراکز بهداشتی و متخصصین ذی ربط قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مادری ذهن آگاهانه، آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی، کیفیت زندگی
 • رزیتا امانی صفحات 77-84
  مقدمه
  نوجوانی یکی از دوره های بحرانی در مراحل رشد انسان است و با توجه به مدل مک مستر، کارکردهای خانوادگی همچون حل مسئله، ارتباط، نقش ها، پاسخ دهی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار نقش مهمی در این دوره ی بحرانی ایفا می کنند؛ بنابراین هدف از اجرای این مطالعه بررسی نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان بود.
  روش
  در این مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، نمونه ی آماری که از طریق نمونه گیری خوشه ایتعیین گردید شامل 180 نوجوان دختر می شد که در حال تحصیل در مقطع اول، دوم و سوم دبیرستان بودند. فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس ارزیابی خانواده ی مک مستر، آزمون افسردگی بک و مقیاس اضطراب کتل برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های مطالعه نشان داد که دانش آموزان دارای اضطراب و افسردگی در مقایسه با نوجوانان سالم در زیرمقیاس هایی همچون حل مسئله، پاسخ دهی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار کارکردهای خانوادگی ناکارآمدی را گزارش داده بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مشارکت عاطفی و کنترل رفتار بیش ترین نقش را در پیش بینی اضطراب و افسردگی نوجوانان ایفا می کنند (01/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اضطراب و افسردگی نوجوانان با کارکرد خانوادگی ناکارآمد آنان در ارتباط است؛ بنابراین روان درمانگران در طول فرایند درمان نوجوانان دارای اضطراب و افسردگی باید از این تاثیر آگاه بوده و اهمیت زیادی برای رابطه ی نوجوان با خانواده اش قائل باشند.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، اضطراب، افسردگی، نوجوان
 • معصومه رحیم خانلی، منصور علی مهدی، صمد فهیمی، منصور بیرامی، مینا مجتبایی صفحات 85-96
  مقدمه
  کسب هویت از مهم ترین چالش های تحولی است که نوجوان را برای ورود به مرحله های بعدی تحول آماده کند. از همین رو شناسایی حوزه هایی که نوجوان را برای کسب هویت یا شکست در این چالش اساسی روبرو می کند حائز اهمیت است. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی سبک های هویت بر اساس ابعاد سبک های دلبستگی، حوزه های طرح واره و تمایزیافتگی خود انجام گرفت.
  روش
  بدین منظور 300 نفر از دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهرستان رباط کریم که در سال تحصیلی 91 – 92 مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد و با پرسشنامه ی سبک های هویت برزونسکی، پرسشنامه ی تمایزیافتگی خود اسکوورن، نسخه کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ (وای. اس. کیو. – اس. اف.) و مقیاس دلبستگی هازن و شیور مورد آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. هفده تجزیه وتحلیل شد.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین متغیرهای پیش بین، حوزه ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و حوزه ی خودمختاری و عملکرد مختل، سبک هویت اطلاعاتی را پیش بینی می کند و حوزه ی دیگرجهت مندی و آمیختگی با دیگران، سبک هویت هنجاری را پیش بینی می کند. همچنین حوزه ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و موقعیت من سبک هویت سردرگم/اجتنابی را پیش بینی می کند و درنهایت موقعیت من و سبک دلبستگی ایمن، تعهد هویت را پیش بینی می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای دست یابی موفق به هویت می بایست توجه ویژه ای به محیط های اولیه کودک داشت؛ بنابراین اغلب اثرات روابط والد و فرزند به دروان نوجوانی و بزرگ سالی انتقال می یابد.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود، حوزه های طرح واره
 • شهرزاد عدیلی، مهرداد کلانتری، احمد عابدی صفحات 97-104
  مقدمه
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی به شیوه فیلیال بر مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان دختر پیش دبستانی بود.
  روش
  این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان دختر پیش دبستانی شهرستان اصفهان در سال 93-94 بود. نمونه پژوهش شامل 30 کودک دختر پیش دبستانی بودند که از بین 94 نفر از کودکانی که به پرسشنامه مهارت های اجتماعی- هیجانی پاسخ دادند و کمترین نمره را در این پرسشنامه کسب کرده بودند، به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه غربالگری مهارت های اجتماعی- هیجانی کودکان نسخه ترجمه شده بود. مادران گروه آزمایش در طی 8 هفته، در 8 جلسه درمان گروهی دوساعته بازی درمانی به شیوه فیلیال شرکت کردند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار «اس. پی. اس. اس. هفده» و روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که بازی درمانی به شیوه فیلیال، میزان مهارت های اجتماعی- هیجانی کودکان دختر پیش دبستانی در مرحله پس آزمون را به صورت معناداری افزایش داد (05/0>p)؛ بنابراین می توان گفت بازی درمانی به شیوه فیلیال مهارت های اجتماعی - هیجانی را افزایش می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  مهم ترین کاربرد این پژوهش اثربخشی آن درزمینه افزایش سطح مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان در مراکز آموزشی و به طورکلی جامعه خواهد بود. این روش می تواند به منظور کاهش مشکلات رفتاری در کودکان و افزایش رفتارهای مورد پسند اجتماعی و کنترل هیجانات در کودکان به کلیه متخصصان دست اندرکار مسائل کودکان پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، فیلیال، مهارت های اجتماعی، هیجانی
 • سالومه قاصدی مرکیه، سیاوش طالع پسند، اسحاق رحیمیان بوگر صفحات 105-114
  مقدمه
  امروزه فیس بوک به عنوان یکی از مطرح ترین تارنماهای شبکه اجتماعی شناخته شده است و عوامل متعددی ازجمله شخصیت و انگیزه های فردی می تواند در نحوه چگونگی و میزان استفاده کاربران از این تارنمای شبکه اجتماعی تاثیرگذار باشد. این مطالعه باهدف بررسی نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی کاربران در استفاده از فیس بوک انجام شد.
  روش
  شرکت کنندگان 540 نفر از کاربران عضو فیس بوک بودند که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. همه آن ها فرم الکترونیکی پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشنامه سنجش انگیزه و عملکرد کاربران فیس بوک سمنان را تکمیل کردند. داده ها با روش همبستگی کاننی تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد سطوح بالای روان رنجورخویی و سطوح پایین وظیفه شناسی بیشتر از عملکردهای تبادلی/گروهی و ارتباطی استفاده می کنند. سطوح بالای روان رنجورخویی و سطوح پایین سازگاری با سطوح بالای انگیزه های فرار از واقعیت و عادت مرتبط بود. سطوح بالای انگیزه های خود بیانگری، ارتباطی و فرار از واقعیت با عملکردهای ارتباطی، تبادلی/گروهی و خبری/دریافت اطلاعات مرتبط بود.
  بحث و نتیجه گیری
  انگیزه و ویژگی های شخصیتی کاربران ایرانی می توانند به عنوان عامل های پیش بینی کننده عملکرد آن ها در فیس بوک مطرح باشند.
  کلیدواژگان: شخصیت، انگیزش، فیس بوک
 • علیرضا آقایوسفی، علی فتحی آشتیانی، مهناز علی اکبری، حمیدرضا حمیدرضا ایمانی فر صفحات 115-128
  مقدمه
  هدف اصلی نظریه های خانواده درمانی تمرکز بر تعارضات زناشویی بوده است. بااین وجود تعارضات زناشویی، موضوعی پیچیده باقی مانده است. خانواده درمانی ساختاری یک رویکرد اساسی در بین نظریه های سیستماتیک خانواده است که بر ایجاد یک سلسله مراتب سازمانی سالم در سیستم خانواده تاکید دارد. در دیدگاه سیستمی، تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین زوج ها می داند. اسناد علی و بهزیستی اجتماعی نیز توجه زیادی را در تحقیقات خانواده درمانی به خود معطوف داشته است.
  روش
  در این تحقیق نیمه آزمایشی، 25 زن با تعارضات زناشویی شدید و با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغیر مستقل خانواده درمانی ساختارگرایی مینوچین بود. پرسشنامه های تعارضات زناشویی، سبک اسناد و بهزیستی اجتماعی در مراحل پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی ها اجرا گردید.
  نتایج
  نتایج آزمون فریدمن و اندازه گیری مکرر نشان داد که رویکرد ساختارگرایی مینوچین به طور موثر و معنادار تعارضات زناشویی را کاهش داد. پیوستگی اجتماعی (که یکی از پنج زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی است) را افزایش داد و باعث افزایش معنادار سبک اسناد پایدار و سبک اسناد س. پی. ان. سی. (نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبی ) آزمودنی ها گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج در پیگیری 6 ماه بعد گروه آزمایش برای هر دو متغیر، همچنان تداوم داشت و نشان داد گروه درمانی شناختی وجودگرا می تواند در افزایش سلامت معنوی و ایجاد تصور مثبت از خدا در والدین فرزندان مبتلا به سرطان اثر گذار باشد.
  کلیدواژگان: بهزیستی اجتماعی، تعارضات زناشویی، خانواده درمانی ساختاری، سبک اسناد
 • لیلا ولیزادبهادر، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان صفحات 129-138
  مقدمه
  یادگیری خودتنظیمی تصور یا عقیده ای است که نشان دهنده یادگیری فرد است و موضوع آن این است که فرد چگونه، چه زمانی و چطور یاد می گیرد. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر بررسی روابط بین یادگیری خودتنظیمی و سبک فرزندپروری و سبک یادگیری دانش آموزان و تعیین سهم سبک فرزندپروری و سبک یادگیری در پیش بینی یادگیری خودتنظیمی بود.
  روش
  در این پژوهش 313 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سبک یادگیری کلب، پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامه خودتنظیمی دانش آموز زیمرمن و پونز را تکمیل کردند. داده ها به کمک شیوه آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که از بین مولفه های مورد بررسی، مولفه سبک فرزندپروری مقتدرانه در میان سبک های فرزندپروری 05%0 واریانس یادگیری خودتنظیمی و سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی 08% واریانس یادگیری خودتنظیمی را پیش بینی می کند که از میان این مولفه ها، سبک فرزندپروری مقتدرانه قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  پژوهش حاضر لزوم پرداختن به سبک یادگیری و سبک فرزند پروری را در فرایند یادگیری خودتنظیمی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: یادگیری خودتنظیمی، سبک یادگیری، سبک فرزندپروری، دانش آموزان
 • محسن گل پرور، بیتا خبازیان صفحات 139-148
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب پذیر با زورگویی و سرمایه روان شناختی اجرا شد.
  روش
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت مخابرات تهران تشکیل دادند که از بین آن ها 345 نفر به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان شناختی، پرسشنامه محقق ساخته قلدری، پرسشنامه سبک های دلبستگی آسیب پذیر و پرسشنامه شخصیت خودشیفته بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری تحلیل گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که دلبستگی آسیب پذیر با زورگویی دارای رابطه مستقیم و معنادار و زورگویی همراه با شخصیت خودشیفته با سرمایه روان شناختی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که زورگویی متغیر واسطه ای کامل در رابطه دلبستگی آسیب پذیر با سرمایه روان شناختی است.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که دلبستگی آسیب پذیر همراه با شخصیت خودشیفته و قلدری، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تضعیف سرمایه روان شناختی در انسان ها شوند.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، زورگویی، شخصیت خودشیفته، دلبستگی آسیب پذیر
 • راحله مسعودی ثانی، بهمن بهمنی، علی عسگری، محمدسعید خانجانی، نسیم پاک نیا صفحات 151-162
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، طراحی پرسشنامه اضطراب هستی (مرگ، آزادی، تنهایی و ناپایداری معنا) و بررسی اعتبار و پایایی آن بود. طرح پژوهشی، مطالعه اکتشافی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود.
  روش
  این پژوهش دارای سه مرحله بوده است. مرحله اول بررسی مبانی نظری و چهارچوب های مفهومی اضطراب هستی؛ مرحله دوم تدوین پرسشنامه اضطراب هستی و برآورد اعتبار محتوایی آن؛ و مرحله سوم گسترش اعتباریابی و بررسی پایایی ابزار. به منظور برآورد اعتبار و پایایی ابزار 505 نفر از کارمندان و دانشجویان 5 دانشگاه مستقر در شهر تهران با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های نشانگان افت روحیه و اضطراب مرگ به عنوان ابزارهای برآورد اعتبار هم زمان و همگرا و پرسشنامه اضطراب هستی به عنوان ابزار اصلی، پاسخ گفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان می دهد اعتبار محتوای ابزار بر اساس نظر 10 متخصص، به روش آی. سی. سی. برابر 95/0 و اعتبار هم زمان و همگرا به ترتیب 82/0 و 55/0 می باشد و تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش عامل ها به شیوه واریماکس، نشان می دهد ساختار نظری پرسشنامه از 4 عامل تشکیل شده که بر این اساس نام گذاری عامل ها طبق مبانی نظری صورت گرفت. تحلیل عاملی تاییدی نیز بیانگر نیکویی برازش عامل هاست. همچنین پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر 82/0 و 86/0 حاصل گشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی می توان نتیجه گرفت پرسشنامه ای استاندارد با 29 گویه و 4 خرده مقیاس، برای سنجش اضطراب هستی به زبان فارسی، در دست است.
  کلیدواژگان: اضطراب، اضطراب هستی، اعتبار، پایایی
 • محمدعلی اصغری مقدم صفحات 165-172
  تا اواسط قرن بیستم میلادی، درد یا دارای منشا جسمی تلقی می شد یا دارای خاستگاه روانی. از این زمان به بعد، حجم وسیعی از پژوهش ها، درستی این مفهوم سازی از درد را مورد آزمون قرار دادند و به تدریج مفهوم انسان از درد تغییر یافت. امروز هم به لحاظ نظری و هم با استناد به منابع پژوهشی می توان گفت درد، صرف نظر از نوع، مدت و شدت آن، پدیده ای زیستی روانی اجتماعی به شمار می آید و حالات هیجانی و انگیزشی، یادگیری، مدارهای مغزی و نیز شکل پذیری عصبی به دنبال تجربه درد در فهم درد به طور عام و در مزمن دارای به طور خاص دارای اهمیت هستند. در سایه این یافته ها دیگر جایی برای نگرش قدیمی که درد را یا دارای منشا جسمی یا روان شناختی می دانست، باقی نمی ماند. نوشته حاضر تلاش دارد تا سیر تاریخی تغییر معنا و مفهوم درد نزد انسان را طی زمان نشان دهد.
  کلیدواژگان: درد، درد مزمن، حالات روان شناختی
|
 • Mohammad Mehdi Pasandideh, Masomeh Taheri Pages 7-14
  Introduction
  The purpose of present study was the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on reducing test anxiety and increasing self-efficacy in high school female students.
  Method
  The design of the study was experimental, pre-test, and post-test with control group. Statistical population includes 60 high school female students of Siahkal city in 2014-2015 academic year. Statistical sample includes the subjects who obtain a least one score above the average in anxiety scale and one score below the average in self-efficacy scale and they were categorized randomly in two 15-person experimental and control groups. The pre-test was administered for both groups. The experimental group received eight sessions of intervention once a week for about 90 minutes. But no intervention was applied in control group. After this stage, post-test was conducted for both groups at the same time and in the same condition. Both groups were evaluated with Spielberger test anxiety scale and general self-efficacy scale of Scherer et al. the statistical method of MANCOVA was used for data analysis, in addition to descriptive statistics and all operations were performed by SPSS-20 software.
  Results
  The results showed that cognitive-behavioral therapy training had no significant effect on reducing test anxiety among high school female students (f(1/26)= 0/03,p=0/867,µ2=0/0001). But there was a meaningful effect on increasing the self-efficacy of the students (f (1/26) =12/13, p= 0/002, µ2=0/32).
  Discussion and
  Conclusion
  Cognitive-behavioral group therapy has been effective in increasing self-efficacy in high school female students.
  Keywords: Group therapy, Cognitive-behavioral, Test anxiety, Self-efficacy
 • Mahdyeh Atrifard, Mohammadreza Shairi, Kazem Rasoolzade Tabatabaei Pages 15-31
  Anxiety Disorder (SAD) has received increasing supports. Furthermore, it has indicated fluctuations. Therefore, the aim of this research is determination and comparison of efficacy and permanence of three CBT models based on "exposure to self”, “exposure to situation" and “exposure to self-situation" on treatment of SAD.
  Method
  in current quasi-experimental research, 24 subjects with SAD were selected using Social Phobia Inventory (SPIN) and Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (SCID-IV). 18 subjects randomly were assigned to three experimental groups (each group included 6 subjects) and 6 subjects were assigned to control group and 4 groups were demographically the same. Three experimental groups received one of the three CBT models and control group waited. Subjects completed SPIN, LSAS-SR, BFNE, SIAS, SPS, and NSPS before, after and 1/5 months, 4/5 months and 1 year after ending of treatment/ waiting.
  Results
  Comparison of the results of 4 groups on the base of the mean of pretest-posttest difference indicated that three experimental groups had significant differences with control group but did not have significant difference with one another. Of course, the mean of difference of the "exposure to self” group had significant differences with control group in all dependent variables (the score of 6 scales), whereas, the means of difference of the “exposure to self-situation” and “exposure to situation” groups had significant differences with control group in some of the six scales. The results suggest three aforementioned therapeutic models had permanence of efficacy but “exposure to self” group had superiorities to “exposure to self-situation” and “exposure to situation” groups in some scales.
  Conclusion
  three CBT models are useful in Iranian clinical sample but in some evidences, “exposure to self” group had superiorities to “exposure to self-situation” and “exposure to situation” groups in Iranian clinical sample.
  Keywords: Social anxiety disorder, Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
 • Parviez Sharifidaramady, Mohammad Javad Bgyan Kole Marz, Amer Hemate, Hafez Padervand Pages 33-42
  Introduction and
  Objectives
  Temperament and character dimensions associated with response inhibition in children with symptoms of conduct disorder little information is available. Recent studies suggest that dimensions of temperament and character on response inhibition in children with conduct disorder symptoms affect. The study of temperament and character dimensions associated with response inhibition in boys with conduct disorder symptoms were.
  Methods
  his method is a correlation. All first year students study population comprised Kouhdasht city guides were enrolled in the academic year 92-9. The study sample consisted of 90 students, which was the first guide Psrsal (1000 = N) school students were selected by judgment sampling. For data collection, the Temperament and Character Inventory dimensions, color test - word Stroop, structured clinical interview and the Czech CSI lists are used. The data were analyzed by Pearson's correlation and multiple regression.
  Results
  The results showed that the modernistic enthusiasm, damage abstain, reward dependence,persistence, collaboration, self-direction and self-inhibition response confronting students with conduct disorder have a significant correlation (p
  Discussion
  These results suggest that temperament and character dimensions are associated with response inhibition. These results also have important implications in the field of prevention, pathology and treatment of conduct disorder is.
  Keywords: character, manners, response inhibition, behavior
 • Nadia Gharagozlo, Akbar Atadokht, Sajjad Basharpoor, Mohammad Narimani Pages 43-50
  This research has done with the aim of analyzing the role of mothers personality type, specially D type In the prediction of teens positive and negative attitude toward delinquency. for this descriptive – correlation research from the mothers in Hamedan, 100 person with their teenage children were selected with random clustering. mothers receive fredman and roseman, A and B personality type Rahe and soloman, C personality type and denollets D personality type questionnaire and their sons receive attitude toward delinquency. for analyzing the data we use pearsons correlation coefficient and linear multiple regression . the results claim that there is a positive relation between mothers D personality type and positive attitude toward delinquency and negative relation between it and negative attitude toward delinquency in teen and no relation has been found between A,B & C personality type and positive or negative attitude toward delinquency. The results of the regression analyses indicated that 47% of positive attitude toward delinquency variance and 23 % of negative attitude toward delinquency variance explained. this results showed that sons of those mothers who have D personality type are more vulnerable against delinquency. So, as the matter of fact, by adjusting mothers D personality we can prevent and control teens delinquency.
  Keywords: D personality, C personality, A personality, B personality, delinquency, Adolescent
 • Zohre Abbasi, Shole Amiri, Hooshang Talebi Pages 51-64
  Introduction
  Separation anxiety in children is associated with negative impact on social adjustment and peer relationship, and is a predictor of psychological disorders in adolescent hood. Separation anxiety will persist into adulthood if it is neglected, facing the person with several difficulties therefore, identification of an effective method, such as Modular Cognitive Behavior Therapy (MCBT), for treating separation anxiety in children is aimed in this research.
  Method
  This is a pilot study with pre-test, post-test, follow-up (two and three months), and control group. The statistical samples (76 children) were selected from 388 preschool and first-grade elementary school students with the symptoms of separation anxiety, using multi-stage stratified sampling design. The samples were divided into two groups (experimental and control) of 33 six-and-seven-year-old children. The experimental group received MCBT, whereas the control group did not. For collecting pre-test, post-test, two-month follow-up, and three-month follow-up data, the Child Symptom Inventory (CSI) was used.
  Results
  Frequent measurement of the analysis of variance showed a significant difference between the two groups. Results also suggested that the effects of gender and sex, and interactions of the treatment method with gender and age were significant.
  Discussion and
  Conclusion
  Generally, results confirmed the effectiveness MCBT in reducing the symptoms of separation anxiety in six-and-seven-year-old girls and boys. Regarding that the method was more effective with boys, its application to them is recommended.
  Keywords: Separation Anxiety, Children, Cognitive Behavior Therapy, Approach Modular
 • Fereshte Haghighat, Ali Reza Moradi, Mohammadali Mazaheri, Sedighe Hantoushzade, Abasali Allahyari, Abas Pasandide Pages 65-75
  The aim of this study was Comprsion of the mindful motherhood training and Iranian-Islamic mindful motherhood training on quality of life in pregnant women. Sample was consisted of 36 Primgravidas pregnant mothers (3 month pregnancy) referring to health centers and gynecologists in the city of Isfahan which participated voluntarily and assigned to experimental and control groups randomly. During intervention, one participants in both experiment groups were excluded due to medical problems and the need for rest. One individuals in control group were also excluded due to undermined questionnaires and finally 33 individuals could terminate the educational period. All participants responded to demographic and Healthe Related Quality of Lif (SF36) questionnaires before and after the intervention. ANCOVA was used to analyze the data. The results show that Iranian-Islamic mindful motherhood training increase quality of life (Physical functioning, Role limitations due to physical health, Energy/ fatigue, Pain and General health). Due to effectiveness of mindful motherhood training on quality of life in pregnant women, it is necessary that health professionals pay attention to these interventions along other conventional care methods.
  Keywords: Mindful Motherhood Training, Mindful Motherhood Training Based on Iraninan -Islam Culture, Quality of Life
 • Dr Rozita Amani Pages 77-84
  The aim of this study was to investigate the role of family function in depression and anxiety among adolescents. According to McMaster model, Family functions such as problem solving, communication, roles, affective responsiveness, affective involvement and behavior control were examined to evaluate family function. In this descriptive study, Statistical sample was formed from 180 girl adolescents who selected through cluster sampling were studying at first, second and third grad of high school. Demographic Information Form, McMaster Family Assessment Device (FAD), Beck Depression Inventory (BDI-II), and Cattle anxiety scale are applied to collecting data. The results of the study show that the adolescents with anxiety and depression report significantly dysfunctional family functions in subscales such as problem solving, affective responsiveness, affective involvement, and behavior control than healthy adolescents. This study shows that anxiety and Depression is related with dysfunctional family functioning among adolescents. So During psychotherapy of adolescents with anxiety and depression, psychotherapists must be aware of this effect and give importance to relations of the adolescent with their family.
  Keywords: Family Function, Anxiety, Depression, Adolescent
 • Masoumeh Rahimkhanli, Mansour Alimehdi, Samad Fahimi, Mansour Bayrami, Mina Mojtabai Pages 85-96
  Obtain identity is one of the major developmental challenges that adolescents can prepare to next stage of develop. Therefore, identifying areas for adolescent Obtain identity or fail to face this challenge is important. This research is the kind of fundamental and descriptive that does in the shape of a correlative predicting. The statistical universe in this research, are The third high school students boys of the robatkarim county year 91-92. From this universe by Multi-stage random sampling 300 boys were chosen. For gathering the data were used from Identity Style Inventory with Sixth-grade (ISI-6G), Skowron differentiation of self inventory, Hazen and Shaver attachment styles inventory and Young Maladaptive Schema Questionnaire. To analyzing the data had used from correlation and regression stepwise. The results showed that from predictive variables disconnection and rejection, impaired autonomy and performance domains and Secure attachment style are the best predictors of information identity style , and other-directedness domains and fusion with others are the best predictors of normative identity style, also disconnection and rejection domain, Secure attachment style and self I- position are the best predictors of diffuse-avoidant identity style and finally self I- position and Secure attachment style are the best predictors of Commitment identity. According to results of the present study was to achieve a successful identity should pay special attention to a child's early environment. So most of the effects of parent-child relationships season, transferred will be to adolescence and adulthood.
  Keywords: Identity styles, attachment styles, differentiation of self, domains schema
 • Pages 97-104
  The present study attempts to determine the efficacy of fillial therapy on emotional- social skill of preschool girls. In this study the investigated population was all the preschool girls in Isfahan in scholary year 93-94. The sampling was multistage random. Among regions of Isfahan ore region was selected randomly and among the kindergartens of that region, four kindergartens were selected randomly. Then the translated version of emotional- social skills questionnaire was completed by parents of 5-6 year old preschool girls. Among children who gained the lowest scores in adjusted behaviours and highest scores in nonad justed behaviors 30 girls were selected as the main sample of the study. After interviewing and considering the admintance criteria, the mothers of the girls were put in two 15 subject expremental and control groups. The mothers in experimental group participated in & two hour group therapy. At the end of the & the session the subjects in both experimental and control groups completed the emotional- social questionnaire. The collected data was analyzed by Aancova. Firdings show that filial therapy had positive significancant efficacy on emotional- social skill of chidren. p
  Keywords: Play theraoy, Fillial therapy, emotional-social skills
 • Saloomeh Ghasedi Markiye, Siavash Talepasasnd, Isaac Rahimian Boogar Pages 105-114
  Nowadays, Facebook has been known as one of the most common Social Networking Site and several factors including the personality and individual motivations can be effective in the way and rate of using this social networking site by users. This study aimed to investigate the role of user's personality and motivational factors for using Facebook. Participants were 540 members of the Facebook users who selected by the method of voluntarily sampling. All of them completed the electronic forms of NEO-Five Factor Inventory questionnaire and the Semnan Questionnaire of Motivation Measuring and Facebook Users Performance. Data were analyzed by Canonical Correlation Method. Results showed that the higher levels of Neuroticism and low levels of conscientiousness are used more than interchangeable / group functions and communicational functions. The higher levels of Neuroticism and low levels of agreeableness were related to the higher levels of motivation of Escape from reality and habit. The higher levels of self-expression, communicational motivations and escape from the reality were related to communicational, interchangeable, group and news functions and getting information. Motivation and personality characteristics of Iranian users can be as the predictive factors of their performances on Facebook.
  Keywords: Personality, Motivation, Facebook
 • Alireza Aghayosefi, Ali Fathiashtiyani, Mahnaz Aliakbari, Hamid Reza Imanifar Pages 115-128
  The main goal of theores of family therapy is focused on marital conflicts. However marital conflicts, still remains a complex issue. Structural Family Therapy is a systematic theoretical approach among the familey therapy approaches that emphasize on creating the organizational family system hierarchy. In a system perspective, conflict was ariseing of any dispute over the authority among the couples. Attributtion style and social well-being has attracted much attention in the research family therapy.
  In this quasi-experimental studyTwenty-five women with severe marital conflict placed in the experimental and control groups randomly. The independent variable was Minuchin structural family therapy. Inventory of marital conflict, attribution style and social well-being were used in the pre-test and post-test and follow-up on all subjects.
  The results Friedman test and repeated measures showed that minuchin structural family therapy approach effectively and significantly reduced marital conflict, however, it increased the social coherence which is one of the five sub-scales of social well-being and it also increased significantly stability attribution style and attribution style CPCN (positive score combines minus negative score combined) subjects.
  Keywords: Attributtion style, marital conflicts, social well, being, Structural Family Therapy
 • Leila Valizad Bahador, Mohammad Hossein Abdollahi, Mahnaz Shahgholian Pages 129-138
  The present study is to investigate the relationship between learning self-regulation, parenting style, and students’ upbringing as well as to determine the role of parenting and upbringing method in visualizing self-regulation learning. The sample consists of 313 female students of a high school who were selected through multistage cluster sampling method. Then, the subjects are assessed using Kolb's Learning Styles Inventory (KLSI), Parental Authority Questionnaire (PAQ), and Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986). The obtained results of stepwise Regression model show that among the studied Variables, authoritative parenting style predict 05% and conceptualization predict 08% learning self-regulation and accordingly among the studied variables, authoritative parenting owns the greatest share in visualizing self-regulation learning.
  Conclusion
  this research necessary to address learning styles and parenting styles in the learning process emphasize Self-regulation.
  Keywords: self-regulation learning, learning styles, parenting styles, students
 • Mohsen Golparvar, Bita Khabazian Pages 139-148
  This research was administered with the aim of investigating the structural model of the relationship between narcissistic personality and vulnerable attachment with bullying and psychological capital. Research method was correlation and research statistical population was the employees of Telecommunication Company in Tehran city, among them 345 persons were selected using simple random sampling. Research instrument included psychological capital questionnaire (Golparvar & Vaseghi, 2011), researcher made bullying questionnaire, vulnerable attachment styles questionnaire (Bifulco et al, 2006) and narcissistic personality inventory (Ames et al, 2003). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). Results of structural equation modeling (SEM) revealed that, vulnerable attachment has direct and significant relationship with bullying and bullying along with narcissistic personality has direct and significant relationship with psychological capital. Also the results showed that, bullying is a complete mediator variable on the relationship between vulnerable attachments with psychological capital.
  Keywords: psychological capital, bullying, narcissistic personality, vulnerable attachment
 • Pages 151-162
  The purpose of this study was to design a Questionnaire For Existential Anxiety(death, freedom, loneliness and meaninglessness), and evaluate it,s validity and reliability. The research project was exploratory study of instromentation and validity assessment. This study has three phases The first phase was to investigate the Existential Anxiety theoretical and its conceptual frame, The second phase was to develop a Questionnaire for Existential Anxiety and evaluate its content validity, and the third phase related to validation and reliability of questionnaire. In order to validation and reliability of the questionnaire, 505 students and staffs from 5 University of Tehran were selected using multiphase cluster sample and response to Demoralization scale(translated by Naghiyayi and Bahmani, 2013) and Collett- Lester Death Anxiety scale(1990) to estimate concurrent and convergent validity and Questionnaire for Existential Anxiety as a main tool. Results show that: content validity according to 10 experts rating was 0/95. Concurrent validity and convergent validity was obtained 0/82 and 0/55. Furthermore Questionnaires theoretical structure consist of 4 factor according to Exploratory Factor Analysis and Varimax rotation. So that factors nominated according to theoretical base. Confirmatory factor analysis also indicates the goodness of fit for this factors. Moreover the Cronbach's alpha and test-retest reliability was 0/82 and 0/86. according to results achieved so far, can be say that 29 item questionnaire with 4 subscale is available to assess Existential Anxiety in Persian language.
  Keywords: Anxiety, Existential Anxiety, Validity. Reliability