فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال ششم شماره 1 (پیاپی 23، بهمن و اسفند 1395)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 23، بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه رشیدی، عباس عبادی، علی فتحی آشتیانی، منیر نوبهار، زهرا حاجی امینی* صفحات 1-7
  مقدمه
  بازنشستگی با کاهش توانایی های فیزیکی، درآمد، کم شدن موقعیت هایی اجتماعی و احساس تنهایی همراه است، این عوامل کیفیت زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می دهند. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی بازنشستگان در کارکنان درمانی و اداری یکی از مراکز آموزشی و درمانی تهران صورت پذیرفت.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی–مقایسه ای می باشد. تعداد نمونه ها 315 نفر بودند که به صورت تصادفی ساده از بین بازنشستگان مراجعه کننده به کانون بازنشستگان مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در سال 1394 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی و «فرم کوتاه 36 سوالی» (SF: Short Form) بود. روایی و پایایی ابزار در مطالعات گذشته بررسی شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کارکنان درمانی (8/1± 58) و کارکنان اداری (8/5± 57/5) بود که اختلاف میانگین نمره کل کیفیت زندگی بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبود. ولی در بعد کارکرد جسمی و بعد اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی بین کارکنان درمانی و کارکنان اداری بین دو گروه اختلاف معنادار بود (0/05> P).
  نتیجه گیری
  دو گروه از نظر نمره کلی کیفیت زندگی اختلاف آماری نداشتند ولی در بعد کارکرد جسمی بازنشستگان کارکنان درمانی وضعیت نامطلوب تری داشتند. لذا پیشنهاد می شود به منظور بهبود کیفیت زندگی دوران بازنشستگی، سیاستگذاران سلامت به این امر مهم توجه نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بازنشستگان، کارکنان درمانی، کارکنان اداری
 • رفعت محبی فر، محمود بخشیان، سیما رفیعی* صفحات 8-14
  مقدمه
  یکی از راهبرهای اساسی در تعالی عملکرد کارکنان برقراری نظام پاداش موثر است که نقش بسزایی در جذب و ماندگاری این نیروها در سازمان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی پاداش سازمانی و انگیزش با عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1394 انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بوده که در سال 1394 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش به روش دردسترس انتخاب و شامل 375 نفر از کارکنان بخش های درمانی بیمارستان های مربوطه بود. ابزار جمع آوری داده در پژوهش، مشتمل بر «پرسشنامه انگیزش درونی و بیرونی سازمان» (Extrinsic and Intrinsic Motivation Questionnaire)، «پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ» (Herzberg Job Motivation Questionnaire) و «پرسشنامه ارزشیابی عملکرد» (Performance Evaluation Questionnaire) بود که پایایی آن ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نیز از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و لیزرل 8/8 انجام شد.
  یافته ها
  پاداش سازمانی (پاداش درونی و بیرونی) با انگیزش کارکنان همبستگی آماری معنادار دارد (24/16 = t، 05/0 > P و 73/14 = t، 05/0 > P). همچنین انگیزش (از هر دو بعد درونی و بیرونی) با عملکرد کارکنان همبستگی مستقیم و معنادار دارد (14/6 = t، 05/0 > P و 85/4 = t، 05/0 > P).
  نتیجه گیری
  افزایش سطح پاداش های سازمانی منجر به بهبود انگیزش کارکنان و در نتیجه ارتقای سطح عملکرد آنان می شود. لذا مدیران و مسئولین بیمارستان ها می توانند با شناسایی و بکارگیری پاداش های مناسب و انگیزاننده، نقش موثری در بهبود عملکرد کارکنان ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: انگیزش، کارکنان، بیمارستان، پاداش سازمانی، عملکرد
 • هادی احمدی، قربان همتی علمدارلو* صفحات 15-22
  مقدمه
  سلامت عمومی والدین خانواده برای کنار آمدن و سازگاری با مشکلات زندگی بسیار با اهمیت است. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی (مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، با ناتوان ذهنی، اختلال طیف اتیسم) در شهر شیراز در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل همه مادران سه گروه از دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی شهر شیراز بود. نمونه این پژوهش شامل 135 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی (50 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، 38 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی ذهنی و 47 نفر از مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم) بود که به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز و مدارس ناحیه 1 آموزش و پرورش (ناحیه معرف) شیراز انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها «پرسشنامه سلامت عمومی» (General Health Questionnaire) است. روایی سازه این مقیاس با روش مطالعه ساختار درونی محاسبه شد. برای تعیین پایایی مقیاس، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  از نظر سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری (04/32 =x̄) با هر دو گروه مادران دانش آموزان با کم توانی ذهنی (91/72 = x̄) و مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم (64/30 = x̄) تفاوت معنی داری داشتند (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  اختلال در سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر است. اجرای برنامه های پیشگیرانه و مداخله ای جهت بهبود سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی به ویژه مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مادران، دانش آموزان، ناتوانی های عصبی، تحولی، سلامت عمومی
 • سمیه علیزاده، خیر محمد جدگال، رابعه آق آتابای، احسان موحد، ویکتوریا مومن آبادی* صفحات 23-29
  مقدمه
  فعالیت جسمانی یکی از مهمترین رفتارهای بهداشتی محسوب می شود. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس «الگوی بزنف» در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394 بود.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 480 دانشجوی دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از «پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی» (International Physical Activity Questionnaire) و پرسشنامه بر اساس سازه های «الگوی بزنف» (BASNEF Model) بود. روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ از طریق 5 تن از متخصصین آموزش بهداشت تعیین شد. داده ها از طریق نرم افزار اس پی ای اس نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فعالیت جسمانی افراد در 56/0 درصد کم، 1/28 درصد متوسط و 2/15 درصد شدید بود. بین متغیرهای سن، درآمد و تحصیلات با فعالیت جسمانی بر اساس آزمون اسپیرمن همبستگی وجود داشت. مهم ترین پیشگویی کننده های فعالیت جسمانی، عوامل قادر ساز و قصد رفتاری بودند.
  نتیجه گیری
  عوامل قادر ساز و قصد رفتاری مهمترین پیشگویی کننده های الگو تعیین گردیدند. بعلت میزان پایین فعالیت جسمانی در دانشجویان، برنامه ریزی برای اجرای برنامه ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، الگوی بزنف، دانشجو
 • علی جنتی، علی ایمانی، حسن الماس پور خانقاه* صفحات 30-35
  مقدمه
  برای شناسایی مشکلات پیچیده نظام سلامت لازم است که اطلاعات و آمار ابعاد مختلف سلامت تولید شوند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین توزیع خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در استان آذربایجان شرقی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر همه مراکز ارائه دهنده خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی مثل بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک ها و درمانگاه های وابسته به همه بخش های ارائه دهنده که خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در سطح استان آذربایجان شرقی در طول سال 1392 ارائه می دادند بود. تمام مراکز شامل 256 آزمایشگاه، 146 مرکز تصویربرداری و 90 مرکز توان بخشی بررسی شد. داده ها به وسیله «فرم خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی» (Paracilnic and Rehabilitation Services Form) جمع آوری گردید. روایی محتوای فرم توسط 5 تن متخصص مدیریت سلامت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی تبریز تایید شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  بخش خصوصی با 51 درصد بیشترین و بخش خیریه با 8/0 درصد کمترین ارائه دهنده خدمات پاراکلینیکی می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که تامین اجتماعی با 6/36 درصد بیشترین و موسسات نظامی با 9/0 درصد کمترین ارائه دهنده خدمات توان بخشی بودند.
  نتیجه گیری
  بخش های خصوصی در مقایسه با بخش های دولتی در خط مقدم ارائه خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی می باشند. بنابراین، سیاست گذاری ها در راستای حمایت و تقویت این بخش ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی، بخش دولتی، بخش خصوصی، ایران
 • مصطفی محمدی، سیده سوسن رئوفی کلاچایه* صفحات 36-43
  مقدمه
  تنش شغلی، بیماری قرن 21 است که کیفیت زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرارمی دهد. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی تنش شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بخش های ویژه مراقبتی بیمارستان های علوم پزشکی شهر زنجان است.
  روش کار
  روش انجام پژوهش توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراقبتی بیمارستان های علوم پزشکی شهر زنجان در سال 1394 است. نمونه های این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. جمع آوری داده ها به وسیله «پرسشنامه تنش شغلی» (Job Stress Questionnaire) و «فرم کوتاه 36 سوالی» (Short Form 36 SF- 36) انجام گردید که روایی و پایایی ابزارها در پژوهش های قبلی تایید شده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 تحلیل شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون بین تنش شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراقبتی بیمارستان های علوم پزشکی زنجان برابر 43/0 بوده که با توجه به مقدار 0.05 ≤ P-value معنادار می باشد. میانگین کیفیت زندگی پرستاران و تنش شغلی در بین پرستاران مرد و زن تفاوت معنی داری دارد. بعبارت دیگر، کیفیت زندگی پرستاران زن به دلیل بالا بودن تنش شغلی، در مقایسه با پرستاران مرد پایین تر می باشد.
  نتیجه گیری
  بین تنش شغلی و کیفیت زندگی پرستاران همبستگی معنادار، و بین کیفیت زندگی و همچنین تنش شغلی در پرستاران مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد. به این صورت که با افزایش تنش شغلی، کیفیت زندگی در این پرستاران کاهش پیدا می کند. لذا برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهی به منظور کاهش تنش شغلی و افزایش کیفیت زندگی برای پرستاران، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تنش شغلی، بخش های ویژه مراقبتی، کیفیت زندگی
 • مسعود خداویسی، آذر شعبانی، ناهید محمدی*، قدرت الله روشنایی صفحات 44-50
  مقدمه
  امروزه به دلیل تغییر در رفتارهای بهداشتی، سلامت زنان بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت زنان در مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه همدان صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، 500 زن به صورت تصادفی خوشه ایدو مرحله ای از مراکز سلامت جامعه شهر همدان انتخاب شدند. داده ها توسط ابزار پژوهشگر ساخته «پرسشنامه عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت» (Questionnaire Predictors of Health Promoting Behaviors) و «پرسشنامه رفتار ارتقاء دهنده سلامت» (Health Promoting Behaviors Questionnaire) جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی به روش آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خطی عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نشان داد؛ متغیرهای مدت تاهل و تعداد فرزندان رابطه مستقیم و معنی دار آماری با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دارد. همچنین سن فرد، سن همسر، سن آخرین فرزند، شاخص توده بدنی، مدت زمان استفاده از اینترنت، مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معکوس و معنی دار آماری با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دارد.
  نتیجه گیری
  انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان شهر همدان در سطح مطلوب می باشد. پیشنهاد می شود که دوره های آموزشی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جهت زنان در مراکز مختلف برگزار شود.
  کلیدواژگان: عوامل پیش بین، رفتارهای سلامتی، ارتقاء سلامت، زنان
 • معصومه ندرلو، فریده یغمایی*، یدالله محرابی صفحات 51-58
  مقدمه
  توجه به کیفیت زندگی کاری یکی از روش های حفظ کارکنان برای کسب عملکرد بهتر در محیط کاری می باشد. لذا وجود مقیاسی روا و پایا جهت اندازه گیری این مفهوم ضروری است. هدف این پژوهش، طراحی و روان سنجی «مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه» است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک پژوهش روش شناسی است که در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. نمونه های بخش کیفی شامل 12 نفر و 232 نفر در بخش کمی بود که به روش دردسترس انتخاب شدند. نمونه های پژوهش حاضر شامل معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه بودند. مقیاس طراحی شده شامل عبارات حاصل از تحلیل محتوا با عبارات متون است. عبارات مقیاس از نظرشاخص روایی محتوا، روایی صوری، روایی سازه (تحلیل عاملی)، روایی ملاکی همزمان، پایایی همسانی درونی وثبات مورد بررسی قرارگرفت. تحلیل داده ها نیز با نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  «مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان دانش آموزان بانیازهای ویژه» 53 عبارت طراحی گردید. روایی محتوا، روایی صوری، و تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد که 7 عامل را نشان داد. برای اندازه گیری روایی همزمان، همبستگی نمرات مقیاس با «فرم کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی»(Short-Form General Health Questionnaire) (22/0 = r) بدست آمد. نتایج آلفای کرونباخ (89/0) مقیاس طراحی شده و پایایی مقیاس به شیوه آزمون مجدد به فاصله 2 هفته حاکی (92/0 – 62/0) از ثبات بالا بود.
  نتیجه گیری
  «مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان دانش آموزان بانیازهای ویژه» با 53 عبارت و 7 بعد روا و پایا می باشد. کاربرد این مقیاس برای اندازه گیری کیفیت زندگی معلمان دانش آموز در مدارس ویژه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، معلمان مدارس دانش آموزان بانیازهای ویژه، طراحی مقیاس، روایی، پایایی
|
 • Masoumeh Rashidi, Abbas Ebadi, Ali Fathi Ashtiani, Monir Nobahar, Zahra Hajiamini * Pages 1-7
  Introduction
  Retirement is associated with reduced physical ability, low income, social problems, and loneliness. These factors affect the quality of life of retirees. The aim of this study was to compare the retirement quality of life in medical and administrative personnel in one of the educational and medical centers of Tehran.
  Methods
  This was a descriptive–comparative study. A total of 315 pensioners who referred to retirement center Hospitals of Medical University of Baqiyatallah in 2015 were selected through simple random sampling method. Data was collected using demographic questionnaires and the “Short Form 36” (SF-36). Validity and reliability had been measured in previous studies. Data was analyzed using SPSS 22.
  Results
  The mean and standard deviation of quality of life of medical and administrative staff was 58 ± 8.1 and 57.5 ± 8.5, respectively. The mean difference of quality of life between the two groups was not statistically significant. However, this figure had a significant difference in physical functioning and emotional health disorder due to the roles of medical and administrative staff (P > 0.05).
  Conclusions
  The two groups had no statistical difference in overall quality of life score. However, in physical functioning, retired medical staff had a more unfavorable situation. Therefore, to improve the quality of life of retirees, health policy makers should consider this important issue in regard to retirees and their lives.
  Keywords: Quality of life, Retirement, Medical Staff, Administrative Staff
 • Rafat Mohebbifar, Mahmood Khoda Bakhshian, Sima Rafiei * Pages 8-14
  Introduction
  Establishing an effective reward system plays an important role in workforce recruitment and retention in medical organizations. This study aimed to determine the correlation of organizational motivation and rewards with medical personnel performance in Qazvin University of Medical Sciences (QUMS) in 2015.
  Methods
  This was a descriptive- correlational study conducted among medical personnel of hospitals of QUMS in 2015. A total of 375 medical personnel were selected by convenience sampling method to participate in the research. Data collection instrument was consisted of three questionnaires including “Extrinsic and Intrinsic Motivation Questionnaire”, “Herzberg Job Motivation Questionnaire” and “Performance Evaluation Questionnaire”, whose reliabilities were confirmed through Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS 22 and LISREL 8.8.
  Results
  The organizational rewards (both extrinsic and intrinsic) had correlation with organizational motivation (t = 16.24, P ≤ 0.05; t = 14.73, P ≤ 0.05). Furthermore, both internal and external motivations had a significant correlation with personnel performance (t = 6.14, P ≤ 0.05; t = 4.85, P ≤ 0.05).
  Conclusions
  An increase in rewarding level would lead to a significant improvement in personnel motivation and consequently developing the performance. Therefore, identifying the motivational reward factors could enhance hospital managers’ awareness in order to apply strategies and ultimately increase personnel’s quality of performance.
  Keywords: Motivation, Workforce, Hospital, Organizational reward, Performance
 • Hadi Ahmadi, Ghorban Hemati Alamdarloo* Pages 15-22
  Introduction
  The general health of parents that tolerate and adapt to life problems is very important. This study aimed at comparing the general health among mothers of students with neurodevelopmental disabilities in the city of Shiraz during 2014-2015.
  Methods
  This was a descriptive-comparative study. The statistical population consisted of mothers of elementary school student with neurodevelopmental disability in Shiraz. Through a purposive sampling method, 135 mothers were selected, of which 50 had children with learning disability, 38 with intellectual disability, and the remaining 47 with autism spectrum disorders. In order to assess the general health of mothers, the "General Health Questionnaire” was used. Construct validity of the scale was calculated using the “Internal Structure Studies”. Furthermore, Cronbach's alpha coefficient was measured. The collected data was analyzed by SPSS 21.
  Results
  The general health of mothers of students with learning disability (x̄ = 32.04) was significantly higher than both groups of mothers of students with intellectual disability (x̄ = 27.91) and autism spectrum disorder (x̄ = 30.64) (P
  Conclusions
  General health problems of mothers of children with learning disability were more than both other groups of mothers. Development and implementation of preventive and interventional programs to enhance the general health of mothers of students with neurodevelopmental disability is suggested.
  Keywords: Mothers, Students, Neurodevelopmental Disabilities, General Health
 • Somayyeh Alizadeh, Kheir Mohammad Jadgal, Rabee Age Atabay, Ehsan Movahed, Victoria Momenabadi * Pages 23-29
  Introduction
  Physical activity is one of the most important health behaviors. The aim of this study was to determine the factors related to physical activity based on the “BASENF Model” in Kerman University of Medical Sciences in 2016.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 480 male and female students were selected through stratified sampling. To collect data, the “International Physical Activity Questionnaire” and a questionnaire based on the “BASNEF Model” were used. Content validity and reliability by Cronbach's alpha was determined by five experts. Data was analyzed by SPSS 20.
  Results
  In this study, physical activity levels at 0.56%, 28.1% and 15.2% were considered as low, moderate and high, respectively. There was a correlation in age, income and education, with physical activity. The most important predictors of physical activity were enabling factors and behavioral intention.
  Conclusions
  Enabling factors and behavioral intention were determined as the two most important predictors of the model. Due to low physical activity in students, planning physical activity sessions are suggested.
  Keywords: Physical activity, BASNEF Model, Student
 • Ali Jannati, Ali Imani, Imani Almaspoor Khangah* Pages 30-35
  Introduction
  It is necessary that various aspects of health information and statistics be identified and measured, since health problems are getting more complex. This study aimed to determine the distribution of laboratory and rehabilitation services in East Azerbaijan province in 2014.
  Methods
  The method of this study was descriptive. The studied population consisted of all laboratory and rehabilitation service providers such as hospitals, health centers, clinics and outpatient clinics, providing their services to all sectors in East Azerbaijan province during 2014. All the centers comprising 256 laboratories, 146 imaging centers and 90 rehabilitation centers were studied. Data was collected by "Paraclinic and Rehabilitation Services Form". Content validity was approved by five experts in school of Health Management and Medical Informatics. Data was analyzed by SPSS 18.
  Results
  The highest and the lowest laboratory services were provided by the private sector (51%) and the charities (0.8%), respectively. The maximum rehabilitation services were provided in the social security sector (36.6%) and the lowest belonged to the military institutions (0.9%).
  Conclusions
  The private sector in comparison with the public sector is at the forefront of laboratory and rehabilitation services. Therefore, it is suggested to design and apply policies to support and develop these sectors.
  Keywords: Delivery of Health Care, Public Sector, Private Sector, Iran
 • Mostafa Mohammadi, Seyedeh Sousan Raoofi Kalachayeh* Pages 36-43
  Introduction
  Job stress is one of the important issues in the 21st century which affects the quality of human’s life. The present research aimed to determine the correlation between job stress and quality of life of nurses who work in Intensive Care Units of Zanjan Medical Sciences hospitals in Iran.
  Methods
  This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all the nurses who worked at the Intensive Care Units of medical sciences hospitals of Zanjan city in 2015. Using Cochran’s Formula, 130 nurses were selected and participated in the survey. Data collection was conducted through “Job Stress Questioners” and “Short Form 36” (SF-36), the validity and reliability of which had been measured in previous studies. The collected data was analyzed by SPSS 20.
  Results
  The results showed a significant correlation between job stress and the quality of life of nurses (0.43) (P ≥ 0.05). In this respect, there was a significant difference between job stress and the quality of life of male and female nurses. Analysis indicated that due to the high job stress of female nurses, they had a lower quality of life compared to their male counterparts.
  Conclusions
  This study revealed a significant correlation between job stress of nurses and their quality of lives. Moreover, it showed that female nurses had a lower level of quality of life. As such, to reduce the stress and enhance the quality of life of Intensive Care Unit nurses, it is recommend to design and arrange training and workshop sessions.
  Keywords: Job Stress, Intensive Care Units, Quality of Life
 • Masoud Khodaveisi, Azar Shabani, Nahid Mohhamadi *, Ghodratollah Roshanaei Pages 44-50
  Introduction
  Today, due to changes in health behaviors, females are exposed to various health-related risks. This study aimed to determine predictors of health-improving behaviors of females referred to healthcare centers in Hamedan.
  Methods
  In this descriptive study, 500 females were selected by two stage clustered random method from health centers in Hamedan. In order to collect data, “Questionnaire of Predictors of Health Promoting Behaviors” and “Health Promoting Behaviors Questionnaire” were used. Validity and reliability were measured with Cronbach’s alpha. Data were analyzed using SPSS 16 software.
  Results
  The fitness of linear regression model of personal, social and economic factors with health-improving behaviors showed that marriage duration and number of children had a direct and significant correlation with health-improving behaviors. Also, age of females, age of spouse, age of the last child, body mass index, duration of internet usage, and duration of social networks usage had a reverse and significant correlation with health-improving behaviors.
  Conclusions
  Health-improving behaviors in females were at a sufficient level. It is suggested to conduct courses on health-improving behaviors for female’s at different centers.
  Keywords: Predictors, Health, improving Behaviors, Women
 • Masoumeh Naderlou, Farideh Yaghmaei *, Yadollah Mehrabi Pages 51-58
  Introduction
  Paying attention to the quality of working life is one of the methods in supporting employees to obtain better function in a working environment. Therefore, a valid and reliable scale for measuring this concept is necessary. The aim of this study was to develop and measure the psychometrics properties of "Quality of Work Life Scale in Teachers of Students with Special Needs".
  Methods
  This was a study with exploratory design conducted in two parts: qualitative and quantitative. Samples included 12 teachers in the qualitative and 232 in the quantitative parts. The samples were selected by convenience method. Data was collected by semi-structured interview. Interviews were analyzed with qualitative content analysis approach. In the quantitative part, for measuring the validity, content validity index, face, construct and concurrent validity, and for the stability reliability of the scale, alpha coefficient and test-retest were used. Data was analyzed by SPSS.16.
  Results
  The "Quality of Work Life Scale in Teachers of Students with Special Needs" was developed with 53 items. Content and face were confirmed and construct validity showed 7 factors. Concurrent validity (r = 0.22), alpha coefficient (0.89) and test-retest for stability reliability of the scale (0.62-0.92) were confirmed.
  Conclusions
  The "Quality of Work Life Scale in Teachers of Students with Special Needs" was developed using 53 items and 7 factors, which were valid and reliable. The use of the scale for measuring quality of work life in teachers of students with special needs is suggested.
  Keywords: Quality of work life, Teachers of student school with special needs, Development scale, Validity, Reliability