فهرست مطالب

پژوهش های اخلاقی - سال هفتم شماره 2 (زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 2 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا حیدری نوری* صفحه 5
  انسان به عنوان شریف ترین مخلوق عالم، و جانشین ذات باریتعالی، در قید و بند جهان مادی گرفتار شده است. او براساس فطرت حق جویی و خصلت کمال طلبی، در صدد اتصاف به صفات ذات اقدس الهی است، تا بتواند با حرکت در مسیر تزکیه و تهذیب نفس، به مقام قرب ربوبی و اتصال به محبوب حقیقی دست یابد.
  تحقق این هدف متعالی، نیازمند پرهیز از اشتغال به جهان مادی و دوری از پیروی خواهش های نفسانی است. یکی از مکاتبی که انسان را در راستای چنین هدفی هدایت می کند، تا از مرحله انقطاع از عالم تعینات تا مرتبه فناء فی الله نایل گردد، مکتب عرفان و تصوف است، و مولانا از جمله عارفانی است که در سراسر مثنوی به شرح و بسط آداب و شیوه سلوک الی الله پرداخته است.
  او مهمترین عامل و مانع دستیابی به کمال مطلق و حقیقت هستی را، نفس اماره می پندارد و مجاهده با نفس را که در این مقاله به بررسی کیفیت آن پرداخته شده مایه تعالی روح و حیات جان آدمی محسوب می دارد. از منظر مولوی، ریاضت نفس و ممانعت از سرکشی آن، جهاد اکبر محسوب می گردد، و شرط ارتقاء سالک طریق حق، از عالم جماد تا مرحله نفس مطمئنه، فنای عرفانی، یعنی کشتن نفس است.
  کلیدواژگان: نفس، مجاهده، حق، سلوک، اماره، شیطان، عرفان
 • نیکو دیالمه، منا افضلی قادی* صفحه 27
  موفقیت سازمان ها در عصر حاضر منوط به رفتارهایی فراتر از الزامات رسمی است که پاداش رسمی به آن ها تعلق نمی گیرد؛ در مدیریت از این کنش ها به عنوان رفتار فرانقشی یاد می شود. هدف این پژوهش شناسایی شاخصه ها و بایسته های این اعمال در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم است که به روش بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوای کیفی و به شیوه استقرایی- قیاسی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار فرانقشی در قرآن دارای شاخصه هایی از جمله فرآیند مداری، خود تعالی در راستای اثر بخشی سازمان، ذومراتب بودن و وابستگی به توفیقات ربوبی است. بایسته های این رفتارها عبارتند از: غایت مداری، صیانت از عمل، اکتفا نکردن به منافع دنیوی، پرهیز از گرانباری نقش و رعایت اولویت ها در عمل. در نگاه توحیدی برخی از این بایسته ها ناظر به وجه ظاهری کنش است که عدم رعایت آن ها صورت عمل را خدشه دار می سازد و دسته دیگر وجه باطنی کنش را نشانه می رود که با فقدان آن ها، هر چند مطلوبیت ظاهری بر عمل حاکم باشد ولی به جهت باطن، فاقد ارزش است. مقایسه نتایج پژوهش با مدیریت معاصر نشان می دهد که علی رغم مشترکات موجود، عمده شاخصه ها و بایسته های رفتار فرانقش در جهان بینی توحیدی، در مدیریت یا اساسا مورد عنایت نبوده و یا مغفول مانده است.
  کلیدواژگان: رفتار فرانقشی، رفتار شهروندی سازمانی، سازمان آموزشی، قرآن کریم
 • فرزانه ذوالحسنی*، مریم خوشدل روحانی صفحه 45
  ضرورت ترسیم الگوی اسلامی – ایرانی شرم و فرهنگ سازی بر اساس آن برای جامعه امروز ما بر کسی پوشیده نیست. این مقاله به عنوان درآمدی بر ارائه این الگو تلاش می کند با شیوه تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی و تحلیل فضیلت حیاء در اخلاق روایی شیعه بپردازد. نظریه غالب در روانکاوی معاصر غرب این است که شرم از جمله هیجانات خودآگاه فردی منفی است. پس از ارتکاب خطا در حضور جمع پدید می آید، عزت نفس آدمی را هدف قرار می دهد و باید تعدیل شود. بندیکت با نظریه خود مبنی بر اختلاف معنای شرم بر اساس تنوع فرهنگ ها رهیافتی متفاوت فراروی تحقیقات شرم گشود که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
  محققان در این مقاله تلاش می کنند به چیستی، چرایی و چگونگی حیا و کارکردها و نتایج مترتب بر آن در اخلاق روایی شیعه بپردازند. در این نظام حیاء فضیلتی پایدار و بنیادین، خویشتنداری مبتنی بر معرفت و حافظ کرامت نفس آدمی است که البته افراط و تفریط در آن زیانبار است.
  کلیدواژگان: حیاء، شرم، اخلاق روایی، روانشناسی شرم
 • محمدعلی راغبی*، محسن مهریزی صفحه 67
  معنویت در طول حیات بشر به عنوان یک امر مطلوب مورد توجه بوده و تلاش زیادی در جهت تقویت آن صورت گرفته است. عوامل متعددی موجب تعالی و پرورش معنویت می شود اما در بین این عوامل، کرامت انسان از نقشی محوری و اساسی برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویت، اهمیت کرامت انسان در ایجاد شخصیت معنوی مورد تاکید قرار گرفته و چگونگی تاثیر کرامت انسان در افزایش معنویت نیز بررسی خواهد شد و ثابت می گردد که سرچشمه ی معنویت، توجه به کرامت ذاتی و اکتسابی و عمل به دستورات دینی است و در مقابل، منشاء بسیاری از محرومیت های معنوی، غفلت و عدم توجه به جایگاه و کرامت روح ملکوتی انسان است.
  کلیدواژگان: معنویت، کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، انسان معنوی، تعالی معنوی، تقوا
 • مرتضی رحیمی*، سمیه سلیمانی صفحه 81
  تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده به پرسش « عذر خواهی و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی چه نقشی دارد؟»پاسخ گفته و در تبیین پاسخ آن اشاره نموده که اسلام برای کاهش تنشها همواره مسلمانان را به صلح و دوستی، پرهیز از کینه و دشمنی، حل کردن اختلافات با تکیه بر فضایل اخلاقی از جمله بخشش و عذرخواهی ترغیب نموده است. نگارش رساله هایی، چون الفت نامه، مصادقه الاخوان و... توسط عالمان اسلامی در همین راستا می باشد.
  در فرهنگ اهل بیت(ع) عذر خواهی مومنان از پیامدهای زیانبار دنیوی و اخروی جلوگیری نموده و پذیرفتن عذر دیگران پرتویی از اخلاق خدا، گام نهادن جای پای پیامبران و اولیای خدا و بستر تکامل آدمی و موجب صلح و همدلی بین مردم و محبوبیت انسان نزد خدا دانسته شده است. اهمیت عفو و بخشش تا بدانجاست که به موجب روایات، خداوند از مومن نیازمند همانند عذر خواهی برادر از برادر عذرخواهی می کند و مزد عذر خواهی را بر ذمه گرفته و آن را از صفات متقین بر شمرده و به مسلمانان منحصر نکرده است، همچنین به موجب روایات در مواردی معصومان از مردم عذر خواهی کرده اند، که از جمله آن ها می توان به عذر خواهی پیامبر از برخی از اصحاب صفه اشاره نمود.
  قبول عذر و بخشش در پایداری زندگی اجتماعی نقش بسزا دارد، زیرا اگر همه مردم در گرفتن حقوق خویش دقیق و جدی باشند و از کوچک ترین لغزش دیگران چشم نپوشند، زندگی، بسیار تلخ شده و روح صفا و صمیمیت به کلی از بین خواهد رفت.
  عذر خواهی در صورتی یک فعل اخلاقی و مطلوب است که با آداب و شرایط لازم، همچون منت نگذاشتن و... صورت گیرد و عذر خواهی بجا باشد، از این رو عذر خواهی از کارهای خوب، عذر خواهی از کسی که برای دیگران حقی قائل نیست و فاقد روحیه ادب و احترام به دیگران است و... مطلوب نبوده و یک فعل غیر اخلاقی می باشد، همچنین با وجود مطلوب بودن عذر خواهی و پذیرش عذر دیگران، وادار نمودن دیگران به عذر خواهی اخلاقی نیست. هدف از تحقیق حاضر تبیین اهمیت عذر خواهی و بخشش و تشویق به پایداری زندگی اجتماعی است.
  کلیدواژگان: بخشش، خطا، عذر خواهی، پذیرش عذر، پایداری
 • محمدعلی رمضانی، مریم ایوبی* صفحه 103
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان شاغل در پژوهشگاه است، که از میان آن ها 314 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، روش الگویابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. یافته های تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش، مویدآن است که میان این متغیرها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق، نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه بین اخلاق اسلامی کار و سلامت اداری تایید شد.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی کار، فرهنگ سازمانی، سلامت اداری
 • سامره شاهدی*، محمد رضاضمیری صفحه 121
  یکی از مباحث مهم و مطرح در گستره معضل اخلاقی، تعارض ها یی است که گاهی میان تکالیف اخلاقی مشاهده می شود. در این مقاله علاوه بر بررسی جنبه ها و ابعاد نظام اخلاقی دیوید راس فیلسوف شهود گرا، به تحلیل و نقد نظریه او نیز پرداخته می‏شود. بنا بر معرفت شناسی نظام اخلاقی راس، هم برای رسیدن به اصول اخلاقی که وظایف در نگاه نخست نامیده می‏شوند و هم برای داوری اخلاقی موجه در شرایط معین که وظایف واقعی را مشخص می‏کند، تنها شهود است که کارگشاست؛ این عصاره‏ی تعلیمات راس است که محل انتقادات ریز و درشت فراوان و نیز تبعیت‏ها و تحسین‏های کثیر واقع گردیده است. شهرت عمده این فیلسوف برجسته در قلمرو فلسفه اخلاق، به دلیل تعلق او به مکتب شهودگرایی است. منظور راس از شهود، منبع معرفتی است که ادراکی و غیر استنتاجی بوده و ذهن از طریق چیدن مقدمات به نتیجه نمی رسد. نقد‏های جدی ای چون شهودهای اخلاقی بسیار متفاوت انسان‏ها و اختلاف نظرهای شدید درباره‏ی اصول اخلاقی، شهودگرایان متاخر را به سمت تربیت اخلاق محور و نیز عقلانیت کشانده است. از نظر بسیاری اعتقاد به وجود وظایف در نگاه نخست عام از مهمترین ممیزات نظام اخلاقی راس است که البته مانند هر نظریه‏ی جدی دیگر نقدهای بسیاری نیز بر آن وارد آمده است. دیدگاه راس به دلیل نقص در تبیین سلسله وظایف و غیرمنطقی بودن ترتیب آن و عدم ارائه معیاری فراگیر برای ترجیح افعال متزاحم، در واقع راه حل مناسبی برای حل این مسئله نیست.
  کلیدواژگان: دیوید راس، وظیفه در نگاه نخست، وظیفه واقعی
 • سیف الله فضل الهی قمشی* صفحه 137
  هدف ارزیابی میزان انطباق روش های یاددهی- یادگیری بکار گرفته شده توسط اساتید با اهداف برنامه درسی اخلاق اسلامی دانشگاه ها و روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری 273 دانشجو و نمونه آماری 157 نفر که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی دیدگاه دانشجویان حاوی 48 سوال با پایایی 972/0، فرم مشاهده تدریس 47 سوالی با پایایی940/0، تحلیل 178 سوال امتحانی و مصاحبه با اساتید مجرب اخلاق اسلامی استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک روش های توصیفی و آزمون تی تک گروهی در قالب نرم افزار SPSS در کنار تحلیل کیفی نشان داد: از دیدگاه دانشجویان روش های یاددهی یادگیری به کار گرفته شده در تدریس با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری همسویی کمی دارد. نتایج مشاهدات بیانگر، همسویی نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری است. اما فرایند تدریس اساتید، استفاده آنان از راهبردهای مناسب تدریس، و روش های به کار گرفته شده در فرایند تدریس به عنوان مولفه های اصلی روش های یاددهی یادگیری در تدریس همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نیست. روش تدریس غالب در تدریس اساتید روش توضیحی بود. روش های ارزشیابی به کار گرفته شده در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نبود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، میزان انطباق، روش های یاد دهی، یادگیری، برنامه درسی اخلاق اسلامی
 • محمد جواد فلاح*، مبشره نصیری سوادکوهی صفحه 161
  قرآن به عنوان منبع معتبر و جایگاه الهی ووحیانی که دارد می تواند به ویژه در زمینه رفع و دفع رذایل و انحرافات اخلاقی بسیار کارگشا باشد؛ بررسی آیات الهی نشان می دهد قرآن اصول و روش هایی را برای تربیت اخلاقی جامعه متذکر گردیده است یکی از این روش ها روش «تذکر» است؛ اینکه این روش بر اساس آیات الهی چیست و چگونه و با چه شیوه هایی می تواند منجر به تربیت اخلاقی و به ویژه دوری از رذایل و انحرافات اخلاقی گردد مسئله مقاله پیش روست، این روش که برخی آن را به عنوان یکی از اصول اخلاقی نیز تلقی کرده اند با شیوه های؛ ایجاد پرسش و استدلال، عبرت آموزی، موعظه حسنه، توصیه، تمثیل، مقایسه، زمینه تذکر و غفلت زدایی را در افراد ایجاد کرده و سبب تربیت اخلاقی افراد گردد. قرآن کریم با بیان این اصول و شیوه های اجرای آن در قالب قصص و برخوردهای انبیا با انحرافات اخلاقی، به انسان می آموزد تا با استفاده از این ابزار در جهت ایجاد صفات اخلاقی مطلوب ومحو کردن انحرافات و ناهنجاری ها تلاش کند. تاکید این پژوهش بر ایاتی است که در قرآن انحرافات اخلاقی به ویژه در سنین جوانی صورت گرفته می باشد و این مقاله عهده دار توصیف و تحلیل آن ها در راستای مسئله پیش گفته می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی اخلاقی، الگوی قرآنی، روش تربیتی، تذکر، رذائل و فضایل، انحرافات اخلاقی
 • ماریه سیدقریشی*، علی احمدپور صفحه 175
  یکی از مهم ترین ابعاد وجودی انسان بعد روحانی اوست که اهتمام به سالم نگه داشتن آن توصیه دین مقدس اسلام است؛ زکریای رازی در کتاب طب روحانی خود نیز توجه ویژه ای به این مساله داشته است. هدف اصلی این پژوهش، بیان نحوه ی حفظ سلامت معنوی از دیدگاه رازی است که با روش اسنادی و تحلیلی به راه های تحقق سلامت نفس و نحوه ی پیشگیری و درمان بیماری های نفسانی از دیدگاه رازی پرداخته شده است. در آموزه های دینی هم علم و ایمان به خدا و عمل صالح از ارکان اصلی سلامت معنوی محسوب می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که زکریای رازی، حاکمیت عقل بر سایر قوا و مبارزه با هوای نفس و تهذیب نفس از رذایل اخلاقی مثل حسد، بخل و عجب را از نشانه های سالم بودن نفس بیان می کند.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، رذایل اخلاقی، نفس، طب روحانی، رازی
 • محسن ملک افضلی*، احسان دباغ، مرتضی مطهری فرد صفحه 189
  در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین(ع) پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اخلاق مناظره، حکومت اسلامی، اهداف، چارچوب ها، کارکردها
|
 • Reza Heydari Noori* Page 5
  Human as most honorable world's creature and God's successor, has been involved in constraint & limitation of material world. He by his God's questing's nature and perfection character is going to attribute to Holy God's qualification to be able to progress in the path of reformation and refinement oneself to achieve the position of proximity and connecting to real cherished.
  Realization this superior goal, it is needed to avoid of engagement to material world and separation of following one self's questing. One of the doctrine that leads human to this goal, from disconnecting phase form determinations world to inexistence in Allah's phase, is mysticism and theosophy's doctrine, and Molana is one of the mystics that explained and expanded the etiquettes and techniques of conducting to God in whole Mathnawi.
  He thinks that the most important factor and prevent access to absolute perfection and universal truth is sensuality and struggle with self – that it's quality discussed in this paper – cognizing as a key to excellency of spirit and living soul, and the condition of promoting the wayfarer to God's path from the material world to self-trusted phase, is mystic inexistence it means Self-annihilation.
  Keywords: Self, Endeavor, Exact, Conduct, directive, Devil, Mysticism
 • Niko Dialameh, Mona Afzali Qadi* Page 27
  The success of organizations at current age depends on behaviors that are beyond formal necessities and no formal reward has been granted to them. In management these acts are called Extra-role behavior. The goal of this research is to identify the characteristic & requirements of these actions in educational organization from the viewpoint of holy Quran that has been done by examination of evidences and documents and analysis of qualitative content and by the inductive-deductive method. The research findings show that extra-role behavior in Quran has characteristic such as Process-Oriented, self–sublimity along the organization’s efficacy, hierarchy and dependency on divine achievements. The requirements of extra-role behavior are include: Purpose-Oriented, protection of action, avoidance of Role Overload & …. In Monotheism view some of necessities are related to the apparent aspect of act that neglecting them damages appearance of action and others are related to internal aspect of act that in their absence the action may have apparent ideality but is worthless and undesired due to its nature. The comparison of research’s results with management shows that despite of commonalities, the whole characteristic & requirements In Monotheism worldview in management has either not been granted or has been neglected.
  Keywords: Extra, role behavior, Organizational citizenship behavior, Educational organizations, Holy Quran
 • Farzaneh Zolhasani*, Maryam Khoshdel Rohani Page 45
  The necessity of Islamic-Iranian pattern of shame and making culture based on it, is visible For our today society. this article As a prelude to presenting this model, With an analytical – descriptive method endeavor to Review and induct the virtue of shame in Shia ethics tradition. The dominant theory in west current psychoanalysis considers Shame such as negative Individual s self-conscious emotions. After making an error in public Targeting human dignity and must be reduced. Benedict with his theory of different meaning of shame opened different approach beyond shame investigation Based on the diversity of cultures that received less attention.
  Scholars on this article are trying to explain the Quiddity, reason and modality of shame and its Actions and consequences in Shia ethics tradition.in this system shame considers as sustainable, fundamental virtue, Knowledge-based restraint and human dignity protector however Extremes would be harmful.
  Keywords: Modesty, Shame, Ethics tradition, Shame psychology
 • Mohammad Ali Raghebi*, Mohsen Mehrizi Page 67
  During the human life Spirituality has been regarded as a desirable thing and much effort has been made to strengthen it. Several factors will empower spirituality, but, among these factors, human dignity is fundamental and plays a central role. In this paper the concept of spirituality will be explained and also the importance of human dignity in spiritual character is emphasized. In addition the effect of human dignity in enhancing of spirituality is discussed; furthermore it will be proved that the origin of spirituality is considering of inherent and acquired dignity and also religious practice; on the contrary, the origin of spiritual deprivation is neglect and lack of attention to the status of divine spirit of human being.
  Keywords: Spirituality, Inherent dignity, Acquired dignity, Spiritual man, Piety
 • Morteza Rahimi*, Somayyeh Soleimani Page 81
  The present study which has been performed in descriptive-analytic way, answered to this question that “what is the role of apology and forgiveness in the sustainability of public life?” In definition of the answer it has been pointed out that Islam constantly advised the Muslims to peace and friendship, hatred avoidance and resolve disputes on the basis of moral values including apology and forgiveness. A number of treatises have been written by Islamic scholars on this basis such as Olfat Nameh, Mosadeqah Ekhvan and etc.
  In the culture of Ahl al-Bayt (AS), apology of the believers prevents worldly and otherworldly troublesome consequences and forgiveness is a beam of God morality, stepping into the footsteps of the prophets and apostles of God which leads to peace and harmony between the people and popularity of man with God. Apology and forgiveness is so important that according to the traditions, God apologizes the faithful in need similar to apology between brothers and guarantees the wages of such apology. Besides, this is one of the traits of pious and is not limited to faithful people. Even the Imams have apologized to the people like the Prophet Muhammad apologized to the Suffeh Companions.
  Apology and forgiveness acceptance plays an important role in stability of social life, as the life would be very bitter if people were criticizing for their rights and did not forget the failings of the others. Apology will be moral action if it is performed with required customs and without obligation at appropriate time and condition. Therefore, apology for good deeds and apology to someone who does not care for others is not desirable and is known as an immoral action. On the other hand, although apologizing and accepting excuses are desirable, it is immoral to force others for apology.
  The objective of current study is to define the importance of apology and forgiveness and encourage the stability of social life.
  Keywords: Forgiveness, Mistake, Apology, Accepting excuses
 • Mohammad Ali Remezani, Maryam Ayyoubi* Page 103
  In this paper the effect of Islamic work ethics on organizational culture and organizational health in Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) is studied. Statistical population includes all employees who are working at RIPI. By using of Cochran test, 314 persons are selected randomly as a sample in this study. The research methodology is descriptive and standardized questionnaires are used to collect data. To assess the relationships between latent variables in the conceptual model structural equation modeling is used. The results of analysis reveale that, there is a significant positive correlation, among these variables. Also in this study, the role of organizational culture as a mediator variable in the relationship between Islamic work ethics and organizational health is confirmed.
  Keywords: Organizational health, Organizational culture, Islamic work ethics
 • Samereh Shahedi*, Mohammad Reza Zamiri Page 121
  One of the important subjects in the range of moral dilemma, Tarz¬Ha Yi is sometimes placed among the moral duties. In addition to examining aspects of ethics philosopher David Ross intuition-oriented, he also paid to the analysis and theory According to the head of epistemology, ethics, moral principles to achieve that called prima facie duties.
  And for moral judgment justified in certain circumstances to determine the actual duties, only intuition that Kargshast; This extract is head of training and compliance great location, big and small criticism and praise is located proliferate. The famous philosopher in the realm of ethics, because he belongs to the school of intuitionism.. To the head of the intuition, is the source of knowledge, understanding and non-inductive and mind through the preparation does not seem to result. Serious criticism because humans are very different moral intuitions and sharp disagreements about ethics, Intuitive late to the education of ethical and brought rationality. Considered by many to believe in the existence of prima facie duties of the auditor general is the head of ethics Of course, like any other serious critique theory has also come on it. Ross perspective due to defects in explaining the series of tasks and thus its irrationality and lack of comprehensive criteria for preferred Mtzahm actions, in fact, is not a suitable solution for solving this problem.
  Keywords: David Ross, Prima facie duty, The real task
 • Seyfollah Fazlollahi Qamashi* Page 137
  The purpose of the study Evaluate adaptation teaching-learning methods used by Professors with islamic moral curriculum objectives, and was reaserch method combined (quantitative and qualitative). The statistical opulation 273 students and statistical sampie 157 students were selected by Stratified random method. For collecting data used Questionnaire containing 48 questions to assess student's views with reliability 972/0, Teaching observation form with 47 questions with the reliability of the 0.094, Analysis 178 exams and Interviews with professors of Islamic moral. data analysis using with descriptive statistics and t-test in SPSS software and qualitative analysis showed: From the, students perspective teaching- learn methods taken to work in teaching this lesson at the with objectives cognitive, emotional and behavioral alignment is low. Results from the Views indicate alignment with the goals of this course is the relationship between faculty members and students at all levels of cognitive, emotional and behavioral. But the process of instruction, their use of appropriate teaching strategies, and methods used in the teaching process as an essential component of teaching and learning methods in line with the objectives of this course is teaching at the cognitive, affective and does not behave. The prevailing of teaching method was explanation. Did not evaluation methods used in the evaluation of student's academic achievement in line with the levels of the course objectives in cognitive, emotional and behavioral did not.
  Keywords: Evaluation, The adaptation, Teaching, Learning methods, The curriculum of Islamic morality
 • Mohammad Javad Fallah*, Mobashereh Nasiri Savadkohi Page 161
  Quran as God's authoritative source and celestial status can be very specifically efficient regarding resolving and expulsion of vices and virtues. The scrutiny of bible verses shows that Quran suggests principles and approaches for moral education of society. One of these methods is giving admonition. Consequently, what is this method according to bible verses and how and with which approaches can be led to moral education in order to being away from vices and obliquity is our aim in this presence study. This approach which some considered it as an ethical principle, with creating question and argument, edification, good sermons, advice, parable, analogy, admonition and negligence could form remaindering and negligence of individuals and their moral education. The Holy Quran express the principles and practices of its implementation in the form of stories and encounters of prophets with infidelity, therefore, man learns to use these tools in order to create favorable ethical traits and attempt to wipe out the deviations and perversions. The emphasis of this study is on the verses which indicating infidelity, especially at a young age is taken and this article describes and investigates them according to the mentioned issues.
  Keywords: Moral examples, Quranic pattern, educational approaches, Admonition, Vices, virtues, Moral deviation
 • Mariye Seyyed Ghoreyshi*, Ali Ahmadpour Page 175
  One of the most important aspects of human existence, which is the spiritual dimension Efforts to keep it healthy it is Islam Razi in his spiritual medicine has also paid special attention to this issue The main purpose of this study, the expression of Razes is how to maintain spiritual health And analytical approach to the realization that prevention and treatment of mental health and breathtaking views has been a mystery In religious teachings both science and faith in God and good deeds are the main pillars of spiritual health. The findings show that Razi, the rule of reason over passion and self-purification other powers and combat the moral vices such as envy, jealousy and what a breath of signs being healthy states.
  Keywords: Mental health, Immoralities, Breath, Spiritual medicine, Razi
 • Mohsen Malekafzali*, Ehsan Dabbagh, Morteza Motaharifard Page 189
  The debate is seen as an efficient tool in governmental systems, for political, scientific, cultural, and religious awareness today. This issue has also been supported and considered by many in the Islamic government. This research aims to explain which indexes and frameworks idealize the debate in the format of moral obligation. The ethical and legal frameworks should be taken into account so as to achieve the goals of debate and to avoid possible harms. Ethical statements as one of the influential factors should be considered by the managers in the Islamic state planning. The researcher tries to present an analytical-descriptive study based on authentic Islamic sources, holy verses of the Quran, and traditions of the infallibles to be considered in Islamic policies.
  Keywords: Debate Ethics, Islamic government, Goals, Frameworks, Functions