فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی - پیاپی 58 (زمستان 1395)
 • پیاپی 58 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله علمی پژوهشی
 • عیسی ابراهیم زاده، سیداحمد حسینی، دیمن کاشفی دوست صفحات 1-21
  ایستگاه های آتش نشانی یکی از مراکز مهم امدادرسانی می باشند. بدیهی است که خدمات رسانی به موقع، مستلزم مکانیابی مناسب آن هاست. شهر پیرانشهر با داشتن یک ایستگاه آتش نشانی، با مشکلاتی مانند کمبود ایستگاه ها، عدم توزیع مناسب و عدم مکان یابی صحیح آن مواجه است. هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع ایستگاه ها و خدمات دهی آن ها و تعیین مکان مناسب برای احداث ایستگاه های جدید با توجه به نیاز شهر می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، اطلاعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و طرح های جامع و تفصیلی شهر پیرانشهر و همچنین مجلات و کتب مرتبط با موضوع گردآوری شده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای، ARC GIS، Super Decisions در آن بهره گرفته شده است و با استفاده از مدل تحلیل شبکه و مدل ANP (جهت وزن دهی لایه های کاربری و مکانیابی، اولویت بندی نقاط پیشنهادی) و 6 ایستگاه جدید برای مناطقی که خارج از شعاع عملکردی آتش نشانی موجود بودند، پیشنهاد گردید تا کل شهر، بر اساس استاندارد زمانی رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حادثه، تحت پوشش این ایستگاه ها قرار گرفته و به منظور کاهش خسارات، بهره برداری مناسب از آن ها گردد.
  کلیدواژگان: مکانیابی، ایستگاه های آتش نشانی، وقوع بحران، شهر پیرانشهر
 • محمد اکبرپور*، فیروز جعفری، یاشار کریمی صفحات 23-42
  رسیدگی به وضعیت مسکن روستایی جزو یکی از برنامه های اساسی توسعه روستایی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. در نواحی روستایی با توجه به ماهیت متفاوت مسکن و کارکرد چندمنظوره آن، مسکن روستایی باید دارای ویژگی هایی باشد، هرچند شکل مساکن در بسیاری از مناطق روستایی تابعی از اقلیم، پوشش گیاهی و موقعیت سکونتگاه ها می باشد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی مساکن روستایی در نواحی روستایی بخش مرکزی هشترود و ارزیابی معیارهای مسکن مناسب از دید جامعه نمونه می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه که اطلاعات جمع آوری شده در قالب پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSSمورد بررسی قرار گرفته است. یافته های مقاله حاکی از آن است که ساکنان از استحکام و مقاومت مسکن در برابر بلایا، رضایت ندارند این وضعیت در مورد معیارهای سیستم گرمایشی و سرمایشی و طراحی و چشم انداز مسکن هم صادق است. یافته های دیگر حاکی از آن است که از بین معیارهای مرتبط با مسکن مناسب، مقاومت بنا در برابر بلایا در اولویت اول و بهداشت محیط، مساحت و اندازه مسکن، نمای ظاهری، معماری جدید و استفاده از مصالح بومی در اولویت های بعدی قرار دارد.
  کلیدواژگان: مسکن روستایی، مسکن مطلوب، نواحی روستایی، بخش مرکزی، هشترود
 • محمدرضا پورمحمدی، سمیه اهنی، فاطمه زارعی، کیوان زارعی صفحات 43-61
  شهر الکترونیک از طریق خرید الکترونیک، خدمات الکترونیک، ارتباط الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دورکاری و تفریح الکترونیک برکاربری های مختلف شهر تاثیر می گذارد. شهر تبریز نیز از این مقوله مستثنی نبوده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مدل AHP، ابتدا میزان تاثیر شهر الکترونیک بر هر کدام از کاربری های اراضی شهری در سطح مناطق شهر تبریز مورد سنجش قرار گرفته است و ضریب اهمیت هر کدام تعیین شده است. سپس با توجه به اینکه شهر الکترونیک در تمامی کاربری ها موجب کاهش سطح می گردد و تنها در کاربری مسکونی نیاز به افزایش فضا می باشد، ادامه روند تحقیق در دوسناریو دنبال شده است. در سناریو یک فرض بر این بوده است که تمامی نیاز به کاربری زمین در سطح مناطق، در سطح خود منطقه تامین گردد و در سناریوی دوم، تامین مازاد نیازی که به کاربری مسکونی ناشی از شهر الکترونیک به وجود می آید، در خارج از محدوده شهر در نظر گرفته شده است و در نهایت در هر یک از مناطق، اولویت اختصاص اراضی صرفه جویی شده به کاربری های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهدکه اولویت های اساسی تخصیص فضاها در مناطق ده گانه شهر تبریز مربوط به کاربری های ورزشی، فرهنگی و فضای سبز است. و روند کنونی توسعه کاربری زمین، توانایی تامین نیازهای شهروندان را بر اساس فضاهای واقعی ندارد و لزوم استفاده از خدمات شهر الکترونیک و تامین مجازی آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کاربری زمین شهری، ارزیابی، شهر الکترونیک، مناطق ده گانه تبریز
 • مرتضی توکلی، شیرکو احمدی، غریب فاضل نیا صفحات 63-81
  محیط های جغرافیایی متفاوت، پتانسیل ها و الگوهای متفاوتی در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه معیشت و فعالیت ساکنان آن ها ارائه می دهند، که توجه به این مهم در برنامه ریزی های محلی و محیطی حایز اهمیت فراوان است. لذا بررسی، شناخت و تحلیل قابلیت ها و معیشت نواحی روستایی گامی اساسی و مهم در فرآیند تدوین برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی تلقی می شود. بر این اساس این تحقیق درصدد تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی شهرستان سردشت برآمده است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز برداشت های میدانی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 5722 نفر از 8 روستای بالای 50 خانوار شهرستان سردشت تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 386 نفر طبق جدول مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های آن با نرم افزار SPSS/for Win Ver.19.0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که در این روستاها، اصلی ترین عوامل تامین معیشت متاثر از شرایط تحمیلی محیطی، فعالیت های کشاورزی و مبادلات مرزی است. هم چنین نتایج نشان داد، به طور کلی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین، دسترسی سطح آموزشی، نزدیکی به نوار مرزی و الگوی معیشت روستاییان منطقه رابطه معناداری وجود دارد که الگوی معیشتی خاص را برای روستاهای منطقه ایجاد کرده است. فعالیت بازارچه های مرزی هم چنین باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (حمل و نقل بار و مسافر، عملیات بارگیری و...) مرزنشینان گردیده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می باشد.
  کلیدواژگان: روستاهای مرزی، معیشت، شهرستان سردشت، مرزنشینان، مرز
 • سعید جهانبخش اصل، شهناز راشدی، مهدی اصلاحی صفحات 83-100
  یخبندان یکی از پدیده های آب و هوایی است که تقریبا همه ساله در مناطقی از استان آذربایجان شرقی از جمله شهر مراغه اتفاق افتاده و باعث بروز خسارات فراوانی در بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، فعالیت های صنعتی، حمل و نقل و خطرات جاده ای می شود. این پژوهش با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل دوره های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن در ایستگاه سینوپتیک مراغه در طی دوره آماری 48 ساله (1391-1343) براساس داده های حداقل دمای روزانه انجام گرفته است. در این مطالعه با استفاده از روش های توزیع گامبل، لگ لجستیک سه پارامتری و لگ لجستیک به تجزیه و تحلیل احتمال رخداد شاخص های یخبندان (تاریخ آغاز، تاریخ خاتمه، طول فصل یخبندان و طول فصل رشد) پرداخته شده است. نتایج حاصل از محاسبه دوره های بازگشت یخبندان های پاییزه و بهاره نشان می دهند که اولین یخبندان پاییزه در منطقه از 10 آبان ماه شروع می شود و آخرین یخبندان بهاره 17 فروردین ماه به پایان می رسد. هم چنین تحلیل روند یخبندان های آغاز و خاتمه نشان می دهند که یخبندان های پاییزهروند صعودی دارند یعنی تاریخ یخبندان های پاییزه به سمت جلو کشیده شده اند، و یخبندان های بهاره روندی نزولی نشان می دهند یعنی تاریخیخبندان های بهاره به سمت عقبکشیدهشده است بنابراین طول فصل سرما با توجه به گرمایش جهانی کوتاه تر شده است.
  کلیدواژگان: یخبندان، توزیع گامبل، لگ لجستیک، تحلیل روند، شاخص های یخبندان، مراغه
 • کیومرث حبیبی، محمد عزتی، کمال ترابی، بختیار عزت پناه صفحات 101-118
  باتوجه به تراکم بالای جمعیتی و ساختمانی، سازه های کم دوام، عرض کم معابر و درجه محصوریت بالا در شهرها، انجام مطالعات و برنامه ریزی های دقیق در راستای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این رویداد طبیعی ضروری است. برای این منظور یکی از مهم ترین اقدامات می تواند شناسایی عوامل موثر در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله باشد. شناخت و بررسی آسیب پذیری شهرها به ویژه محدوده هایی که به صورت اسکان غیررسمی و بافت فرسوده می باشد، اهمیت زیادی دارد. می توان با مشخص کردن پهنه های آسیب پذیر در برابر زلزله و با آگاهی از خسارت های ناشی از آن ها، شهرها را به گونه ای طراحی و برنامه ریزی کرد که به هنگام وقوع زلزله کم ترین آسیب به آن ها وارد شود. دراین پژوهش شاخص های کاربری زمین، عرض خیابان، تعداد طبقات، درجه محصوریت، تراکم جمعیتی، دانه بندی قطعات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه، نوع سازه، قدمت ابنیه، دسترسی به فضاهای باز و دوری و نزدیکی به گسل های اصلی انتخاب و با استفاده از مدل MIHWP و به کارگیری قابلیت های نرم افزار Arc GIS در محاسبه، تجمیع و روی هم گذاری داده ها و لایه نقشه های شاخص های منتخب، آسیب پذیری منطقه 10 شهر تبریز در مقابل زلزله مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قطعاتی که دارای خیابان های کم عرض، تعداد طبقات و درجه محصوریت بالا، مساحت کم تر، سطح اشغال، تراکم های ساختمانی و جمعیتی بالا، کیفیت ابنیه پایین، نوع سازه کم دوام، قدمت ابنیه قدیمی، فاصله زیاد تا فضای های باز و فاصله نزدیکی به گسل های اصلی بوده اند، دارای امتیاز آسیب پذیری بالایی بوده و در نتیجه آسیب پذیر نشان داده شده اند. هم چنین در محدوده منطقه، با حرکت از سمت شمال غرب به طرف مرکز و شمال شرق به میزان آسیب پذیری شهر افزوده می شود.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، تبریز، MIHWP، GIS
 • سمیه خالقی، شهرام روستایی، علی محمد خورشیددوست، محمدحسین رضایی مقدم، محمدعلی قربانی صفحات 119-138
  حوضه ها و سیستم های رودخانه ای در پاسخ به تغییرات عوامل بیرونی و درونی تغییر می یابد. از این رو تکنیک های متعددی جهت شبیه سازی این تغییرات و تحول سیستم رودخانه مطرح شده است. اتومای سلولی یکی از جدیدترین مدل های سلولی رودخانه ای می باشد که چشم انداز حوضه را با شبکه ای از سلول ها تعریف کرده و توسعه این چشم انداز توسط عمل متقابل بین سلول ها (مانند جریان آب و رسوب) با کاربرد قوانینی بر اساس ساده سازی اصول حاکم بر فیزیک مشخص می شود. این روش برای شبیه سازی حوضه آبریز لیقوان با اندازه سلولی 20 متر و داده های بارش ساعتی 10 سال (80-89) به کار رفته است. نتایج شبیه سازی به دو روش کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت، به طوری که تغییرات نسبی در حوضه و توزیع مکانی میزان حفر و رسوبگذاری در کل حوضه و در هر سلول روی نقشه مدل ارتفاعی رقومی مشخص گردید و هم چنین مقادیر توزیع اندازه ذرات رسوب در دبی های مختلف نشان داد که با افزایش دبی، مقادیر رسوب افزایش یافته و در این بین ذرات شن درشت، بیش ترین مقدار و ذرات ماسه خیلی ریز، رس و لای کم ترین مقدار را دارا می باشند. هم چنین بررسی پروفیل های طولی و عرضی نشان داد که رودخانه جاری در دره لیقوان در مرحله بلوغ قرار دارد و فرآیند رسوبگذاری در مجرای رودخانه غلبه دارد که یکی از مهم ترین دلایل آن، افزایش بارش و تغییر اقلیم حوضه در دهه اخیر بوده که منجر به فرسایش دامنه ها و رسوبگذاری در مجرای رودخانه شده است. در نهایت این که هر چند صحت سنجی نتایج حاصله از اتومای سلولی تا حدی دشوار بوده و مدلCAESAR به پارامترهای ورودی حساس می باشد اما مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات پیشین و شواهد میدانی بیانگر نتایج قابل قبول رویکرد اتومای سلولی می باشد.
  کلیدواژگان: اتومای سلولی، CAESAR، تحول، حفر و رسوبگذاری، حوضه لیقوان
 • میرستار صدرموسوی، رسول یزدانی چهاربرج صفحات 139-157
  توسعه سریع شهری در دهه های اخیر موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین پیرامون شهرها شده و تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی–اقتصادی زیادی را به همراه داشته است. در این زمینه، ارزیابی تغییرات کاربری زمین و شبیه سازی تغییرات آتی آن می تواند در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شهری راهگشا باشد. ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) می تواند ابزار مناسبی برای گردآوری داده ها و تحلیل تغییرات کاربری زمین باشد. این مقاله برای ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کاربری زمین صورت گرفته در شهر میاندوآب از مدل CA-Markov استفاده می نماید. ابتدا، با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه ای مربوط به سال های 1363، 1376 و 1390 نقشه های پوشش/کاربری زمین شهر و اراضی اطراف آن ایجاد گردید و تغییرات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حکایت از افزایش 1013 هکتاری مساحت شهر و مناطق ساخته شده اطراف شهر و کاهش 1114 هکتاری کاربری مزارع طی 27 سال گذشته دارد. سپس، با استفاده از مدل مارکوف، ماتریس مناطق گذار کاربری ها در فاصله سال های 1390-1363 محاسبه گردید. در مرحله بعد، نقشه های تناسب مکانی کاربری ها با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره (MCE) ایجاد گردید. در نهایت، برای پیش بینی تغییرات آتی کاربری زمین تا سال 2025 از مدل CA-Markov استفاده گردید. نتیجه شبیه سازی، حاکی از روند مداوم کاهشی در اراضی کشاورزی و روند مداوم افزایشی در اراضی شهری می باشد. بنابراین، اگر روند کنونی تغییرات بدون اتخاذ یک سیاست توسعه پایدار ادامه یابد افت شدید شاخص های زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تغییر کاربری زمین، مدل CA-Markov، رشد شهری، سنجش از دور، شهر میاندوآب
 • محمد طالعی، میثم اقامحمدی، محمد کریمی، قاسم جوادی صفحات 159-179
  رشد سریع و نامتوازن جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه، مشکلات فراوانی را در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این مسئله اهمیت مدل سازی تغییرات کاربری اراضی را برای مدیریت بهتر شهرها بیش از پیش مطرح می نماید. مدل اتوماسیون سلولی به طور گسترده در مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی گسترش شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر به ارائه مدل اتوماسیون ترکیبی با منطق فازی پرداخته است. در روش های متداول اتوماسیون سلولی یا همان CA، حالت، وضعیت و قوانین انتقال به صورت قطعی تعریف می شوند در حالی که بیان قطعی این اجزا، نیازمند داده های بسیار زیاد است. حال این که دسترسی به داده های دقیق، به دلیل گستردگی و حجم بالای معیارهای موثر در مدل سازی فرآیند توسعه شهری، کار ساده ای نیست. از این رو نظریه فازی به دلیل پشتیبانی از عدم قطعیت و قابلیت توصیف واژگان طبیعی می تواند در بیان اجزای CA استفاده گردد. مدل پیشنهادی به منظور مدل سازی گسترش شهر شیراز بین سال های 1383 تا 1388 استفاده شده و سپس نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج این تحقیق با تصاویر ماهواره ای، حاکی از دقت 80 درصدی برای روش پیشنهادی می باشد، این در حالی است که برای روش اتوماسیون سلولی معمول دقت 75 درصد گزارش شده است. نتایج تحقیق، گامی به سمت جلو می باشد، زیرا مدل پیشنهادی با افزایش قابلیت اتوماسیون سلولی در مدل سازی پروسه های پیچیده مکانی به دقت مطلوب تری نیز دست پیدا کرده است. نتایج حاصل از این مدل سازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اخذ تصمیم های بهینه در اختیار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، اتوماسیون سلولی، منطق فازی، قوانین انتقال، شهر شیراز
 • حسین عساکره، مهدی دوستکامیان صفحات 181-202
  هدف از این مطالعه پهنه بندی آب قابل بارش جو ایران زمین می باشد. بدین منظور داده های فشار و نم ویژه طی دوره 1950-2010 از پایگاه داده های NCEP/NCAR وابسته به سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی ایالات متحده استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها و ترسیم نمودارها از نرم افزارهایSurfer، Spss، Matlab بهره گرفته شد. در این مطالعه برای پهنه بندی آب قابل بارش ابتدا میانگین و ضریب تغییرات مکانی در ماه های مختلف استخراج گردیده است سپس برای ناحیه بندی از تحلیل خوشه ایاستفاده شده است. داده های حاصل میانگین و ضریب تغییرات ماهانه آب قابل بارش به روش تجزیه خوشه ایادغام وارد مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت که پس از ترسیم دندروگرام سه پهنه اقلیمی: ناحیه با آب قابل بارش زیاد و ضریب تغییرات کم، ناحیه با آب قابل بارش متوسط و ضریب تغییرات متوسط و ناحیه با آب قابل بارش کم و ضریب تغییرات زیاد مشخص گردید. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، از روش تحلیل ممیزی و آزمون تفاضل میانگین استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ممیزی نشان داد که 24/98 درصد از یاخته ها به طور صحیح در گروه مربوط به خود قرارگرفته اند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، آب قابل بارش، تحلیل خوشه ای، تحلیل تشخیصی، ایران
 • مهدی قرخلو، امیر شریفی، ایوب سرداری صفحات 203-220
  شوراهای شهر همواره نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند. این پژوهش که به بررسی عملکرد شورای شهر سردشت پرداخته است با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات پیمایشی و اسنادی صورت گرفته است. روش اثبات فرضیه ها در این پژوهش استناد بر داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل دوگروه کارشناسان شهری و ساکنان شهر را در برمی گرفت. جهت تعیین حجم نمونه برای گروه ساکنان از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه 384 نفر بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی اقدام به تکمیل آن ها شد. اما برای نمونه کارشناسان از روش گلوله برفی استفاده شد که تعداد نمونه کارشناسان در این پژوهش به 15 نفر رسید. در تحلیل داده ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد شورای شهر سردشت از آزمون T تک نمونه ای و آزمون (Binominal test) و نیز جهت مقایسه نظرات گروه مردم و کارشناسان از آزمون یومن-وایت نی و T مستقل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد اقتصادی شورای شهر سردشت ضعیف بوده است. البته عملکرد اجتماعی در وضعیت مناسبتری نسبت به عملکرد اقتثصادی قرار دارد و فراتر از حد متوسط و قابل قبول پژوهش قرار گرفته است. این در حالی است که بهترین وضعیت عملکردی شورای شهر سردشت مربوط به عملکرد فرهنگی است که این مقدار 89/3 می باشد
  کلیدواژگان: شورای شهر، عملکردهای شورا، تاثیرات شورای شهر، شهرسردشت
 • حسین کوهستانی صفحات 221-235
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاری ها و عوامل موثر بر آن به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 268 خانوار تعیین شد. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها بود که روایی آن توسط متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (83/0=α) تایید شد. بر اساس نتایج به دست آمده میزان رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری ها در حد متوسط بوده است. هم چنین نتایج نشان داد که بین نحوه اقامت در روستا (دائم و موقت) و مشاکت روستاییان در امور دهیاری ها به لحاظ رضایتمندی از عملکرد دهیاری ها تفاوت معنی دار در سطح 1 درصد وجود داشت. براساس نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای ارتباط دهیار با اهالی روستا، سن سرپرست خانوار، توجه دهیار به نظرات اهالی روستا و آگاهی اهالی روستا از وظایف دهیاری ها در مجموع 67 درصد از تغییرات رضایتمندی از عملکرد دهیاری ها را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، دهیاری ها، عملکرد، سنجش رضایتمندی
 • رحمت محمدزاده، حسین فلاح نژاد صفحات 237-258
  با وجود پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی شگرف در عرصه حمل و نقل و ترافیک، پیاده روی هم چنان اصلی ترین و مهم ترین الگوی حرکتی مجتمع های زیستی محسوب می شود؛ تاجائی که امروزه، برای توسعه آن، مدل ها و الگوهای مختلفی چون جداسازی ترافیک، فضاهای محصور پیاده، منطقه یا خیابان مخصوص پیاده، خیابان پیاده محور، مرکز تجاری پیاده، خیابان خرید، معماری ترافیکی، آرام سازی ترافیک، سبز راه و فراگذرها ارائه شده است. در بخش قدیمی شهر تبریز، میزان تحقق پذیری هریک از الگوها و مدل ها، با به کارگیری معیارها و ضوابط طراحی شهری چون پیوستگی، کوتاهی، زیبائی، امنیتی، راحتی، دسترسی، اجرائی، بهره وری، محیطی، اقتصادی، و مشارکت مردمی به وسیله 20 نفر از کارشناسان امور شهری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که از بین الگوهای مطروحه، مدل های خیابان پیاده محور، خیابان خرید پیاده، آرام سازی ترافیک سواره و خیابان پیاده و مسیرهای پیاده سنتی، حائز بیش ترین موقعیت برای توسعه در بخش مرکزی شهر تبریز می باشند.
  کلیدواژگان: الگوی پیاده، شبکه معابر، امکان سنجی، بخش مرکزی شهر
 • ابوالفضل مشکینی، مهدی پورطاهری، مصطفی نوروزی صفحات 259-279
  مبحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص هم چون بافت های فرسوده شهری به واسطه برخورداری این سکونت گاه ها از ویژگی هایی هم چون سطح بالای تراکم جمعیتی و ساختمانی و تمرکز در محیطی بعضا فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های شهری است. بدین منظور، با هدف شناخت و بررسی شاخص های کیفیت محیط شهری و سنجش وضعیت فعلی آن در بافتی فرسوده و مسئله دار، شناسائی مولفه های تاثیرگذار بر میزان ادراک ساکنان از کیفیت محل سکونتشان و هم چنین تاثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان هم چون سن، نوع مالکیت، سطح تحصیلات، بعد خانوار، مدت زمان سکونت در محله بر نحوه ادراک فردی از این مولفه ها و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت محیط زندگی، محله آبکوه واقع در شهر مشهد که دارای بافتی با هسته روستایی، ارگانیک و بسیار متراکم می باشد، به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید. یافته های پژوهش حاکی از رضایتمندی پایین ساکنان از کیفیت محیط در محدوده مورد مطالعه و تاثیرات ناشی از ویژگی های فردی در ادراک رضایتمندی و یا نارضایتی آنان می باشد. ویژگی های فردی نقش موثری در نحوه نگرش و ادراک ساکنان به مقوله کیفیت محیط، را دارند و متغیرهای سن، مدت زمان سکونت در محله و سطح تحصیلات، بیشترین ارتباط را با ادراک افراد از کیفیت محیط محله خود دارا می باشند. به طوری که با بالا رفتن سطح تحصیلات، میزان رضایتمندی از کیفیت محیط پایین می آید. هم چنین با افزایش سن و مدت زمان سکونت در محله، رضایتمندی نیز افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت محیط شهری، رضایتمندی، شاخص های ذهنی، بافت های فرسوده، محله آبکوه
 • عطاالله ندیری، کیوان نادری، اصغر اصغری مقدم، محمدحسن حبیبی صفحات 281-301
  نبود منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از نقاط کشور باعث اضافه برداشت آب از منابع محدود زیرزمینی شده است. در دشت دوزدوزان که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد، به دلیل عدم جریان سطحی دائمی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد متوسط افت 76 سانتی متر در سال شده است. هدف از این تحقیق پیش بینی سطح آب زیرزمینی در این دشت با استفاده از روش های هوش مصنوعی و زمین آمار می باشد. در ابتدا با استفاده از روش خوشه بندی مرتبه ای (HCA) پیزومترها دسته بندی شدند. با انجام آنالیز حساسیت، داده های ماهانه سطح آب، بارش و تبخیر هرکدام با یک تاخیر زمانی طی دوره 10 ساله (91-82) به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند. پس از نرمال سازی داده ها مدل سازی با شبکه های عصبی (ANNs) انجام شد. به منظور بررسی بیشتر شبیه سازی با مدل فازی ساگنو (SFL) نیز انجام شد. برای مقایسه نتایج دو مدل شاخص های آماری جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به کار گرفته شدند. با توجه به برتری مدل ANNs، مدل کریجینگ و کوکریجینگ عصبی برای پیش بینی مکانی سطح ایستابی انتخاب شدند و پیش بینی مکانی با هر دو مدل انجام شد. نتایج نشان داد که مدل کوکریجینگ با در نظر گرفتن پارامتر ثانویه توپوگرافی نسبت به مدل کریجینگ پیش بینی دقیق تری داشته است. براساس نتایج به دست آمده با افزایش بازه زمانی پیش بینی خطای مدل ترکیبی (کوکریجینگ عصبی) افزایش می یابد که بیش تر به دلیل افزایش خطای مدل شبکه عصبی مصنوعی با افزاییش بازه زمانی پیش بینی می باشد و خطای مدل زمین آمار ( کوکریجینگ) نامحسوس به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی(ANNs)، مدل فازی ساگنو(SFL)، نوسانات سطح ایستابی، کریجینگ، کوکریجینگ، دشت دوزدوزان
 • سیدهدایت الله نوری، داوود جمینی، علیرضا جمشیدی صفحات 303-325
  هدف از پژوهش حاضر، که به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش تحلیلی توصیفی بوده، شناسایی عوامل بازدارنده استفاده از سیستم های آبیاری بارانی و ارائه راهکارهای مناسبی جهت تقویت استفاده از سیستم های مذکور در بین کشاورزان شهرستان روانسر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کشاورزان استفاده کننده از سیستم های آبیاری بارانی واقع در شهرستان روانسر (190N=) تشکیل می دهند. با توجه به حجم جامعه مورد نظر، نمونه مورد مطالعه به صورت تمام شمار انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد موانع سخت افزاری استفاده از سیستم های آبیاری بر موانع نرم افزاری استفاده از سیستم های مذکور در بین کشاورزان شهرستان روانسر غلبه دارد. به این صورت که چهار عامل بازدارنده سخت افزاری استفاده از سیستم های آبیاری بارانی یعنی عوامل نظام اجرایی (612/26)، ویژگی زراعی (868/22)، ناسازگاری رفتاری (997/19) و محیطی (492/16) در مجموع 969/82 درصد متغیر وابسته را تبیین کرده اند. در حالی که موانع نرم افزاری استفاده از سیستم های مذکور یعنی عوامل نظام اجرایی (874/31)، شخصی (980/19)، فنی تخصصی (236/15) و ناسازگاری فناوری (921/7) در مجموع 711/72 درصد متغیر وابسته را تبیین کرده اند. هم چنین، نتایج نشان داد راهکار اختصاص تسهیلات بانکی بلاعوض یا با بهره کم به کشاورزان با ضریب تغییرات 123/0 مهم ترین راهکار اجرای سیستم های آبیاری از دیدگاه کشاورزان محدوده مورد مطالعه بوده و دیدگاه اکثر پاسخ گویان (9/77 درصد) نسبت به اجرای طرح های مذکور در سطح عالی و خوب بوده است.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع آب، سیستم های تحت فشار، موانع بازدارنده سخت افزاری، موانع بازدارنده نرم افزاری
|
 • Eisa Ebrahimzadeh, Ahmad Hosseini, Diman Kashefidoost Pages 1-21
  Fire stations are one of the important centers of relief. Obviously, timely service, required for their appropriate site selection. Piranshahr city with having one fire station is faced to problems such as lack of stations, the lack of proper distribution and lack of appropriate site selection. The aim of this research is consideration the how distribution of stations and their services and determination of proper site for building the new stations with regard to city need. In this research that done with descriptive – analytical method, the needs information are collected in the way of census of Population and Housing results in 1390, and comprehensive and detailed plans of Piranshahr city and also the magazines and books with regard to subject and for analysis of data is used by software such as AUTO CAD, ARC GIS, , Expert Choice, Super Decisions, and with used by the models of network analysis such as ANP, AHP, TOPSIS model, are offered six stations for areas that were out of the radius of action in the fire station. Because the whole of city, were covered these stations according to the timing standard of fire fighting vehicles at the scene and at the time of earthquake occurrence to reduce the losses were getting the appropriate operation
  Keywords: site selection, fire stations, earthquake occurrence, Piranshahr city
 • Mohammad Akbarpour, Firouz Jafari, Yashar Karimi Pages 23-42
  Address the situation of rural housing is one of the basic programs of rural development in developing countries is most counties, especially. Due to the different nature of housing in rural areas andfunction its purpose, must-have features that are rural housing, housing in many rural areas, however, the function of climate, vegetation and location are settlements.The purpose of this study was to investigate the rural housing in rural areas of the central part Hashtroud and evaluation criteria for affordable housing is a vision of society.Methodology The survey questionnaire is based on information collected in the questionnaire using SPSS statistical software was used.The research findings indicate that the residents of housing strength and resistance against disaster, not satisfied with the condition of heating and cooling systems and design and landscape standards of housing as well.Other findings indicate that the criteria related to adequate housing, building resistance against disasters and environmental health in the first place, area and size of housing, facades, new architecture and the use of local materials is the next priority.
  Keywords: Rural housing, adequate housing, rural areas, the central part, Hashtroud
 • Mohammad Reza Pourmohammadi, Somayeh Ahani, Fatemeh Zarei, Kayvan Zarei Pages 43-61
  Electronics City will be affected on various land use via electronic shopping, electronic services, electronic communications, e-learning, e-banking, teleporting and electronic entertainment. Tabriz has not been exempting from this category. In this research, by using descriptive - analytic method and AHP model, first the effect of electronics city on each of urban land uses in the areas of Tabriz has evaluated and the significance of each factor is determined. Then, according to this matter that Electronics City in all land uses led to reduce area and only need to increase the space in residential users, the process of research has follow din two scenarios. In the first scenario, it has assumed that all require to land use in the area; it must be protected in their regions area and in the second scenario, providing additional needs to residential users that arising from electronic city has considered outside the city limits. Finally, in each of the regions, priority allocation of conservation areas to different land use has analyzed. The results indicate that the main priorities of allocating space in ten regions of Tabriz, is related to land sports, culture and green space. According to land use development, there is no ability to provide the demands of citizens based on real spaces and need to use of electronic city services and virtual supply is necessary.
  Keywords: Urban land use, Assessment, Electronic City, Ten regions of Tabriz
 • Morteza Tavakoli, Shirko Ahmadi, Gharib Fazelniya Pages 63-81
  Different geographic environments, offer different potentials and problems in different fields especially in livelihood activities of their residents, attention to which gains a lot of importance in local and environmental programming. Thus identification and analysis of rural potentials and problems is an important step in the process of planning a sustainable rural development. Thus, in an explanatory and analytical approach. This study aims to assess the livelihood problems for villagers living in of Sardasht township based on its findings. This research was conducted based on documents and library as well as interpretations and field survey with a descriptive approach. The statistical population consists 5722 people from the top 50 households of 8 villages of Sardasht township 386 of which were selected the Morgan tables as a statistical sample by simple random sampling and its data was analyzed by SPSS software. Results show that, supply factors imposed the livelihoods in this villages were affected by environmental conditions including gardening and non-agricultural activities, being in a boundary region has also caused smuggling activities. Also results generally show that significant relationship exists between geographic factors such as land slope, access to educational level, distance from boundary area and different earning source of rural livelihoods all of which generated specific livelihood pattern for the villages in the region. Areas of the border also cause direct and indirect employment (freight transportation and passenger operations, loading, etc) that share a border of more than direct employment of indirect employment.
  Keywords: Border villages, Livelihoods, Sardasht Township, Frontiersman, Border
 • Saeed Jahanbakhsh Asl, Shahnaz Rashedi, Mehdi Eslahi Pages 83-100
  Freezing is one of the weather phenomena that almost happen in parts of the east Azerbaijan province such as Maragheh causing significant losses in agriculture, industrial activities, and transportation. The end of this research is studying of distribution and freezing return periods in Maragheh synoptic station during 48 year period (1343-1391) based on the minimum daily temperature. The methods of this study is Gumbel distribution method, three parameter log-logistic method and log-logistic method to analyzing probability of freezing parameters occurrence (starting date, ending date, length of the freezing season, length of the growing season).The Results of the computation of the spring and fall freezing return periods show that the first freezing in the fall starts on 10 Aban and the last freezing end on 17 Farvardin. Also analyzing of the beginning and end freezing trend shows that fall's freezing have an ascending trend , in other words, the dates of the occurring fall freezing goes ahead and spring's freezing have a descending trend. It means that, the dates of spring freezing go back. Therefore, length of the cold season according to the global warming becomes shorter.
  Keywords: Freezing, Gumbel distribution, Log, logistic, Trend analysis, Freezing parameters, Maragheh
 • Kiumars Habibi, Mohammad Ezzati, Kamal Torabi, Bakhtiar Ezzat Panah Pages 101-118
  Considering high construction and population density, unstable structures, narrow streets, and high rate of inclusion in cities, it is necessary to plan and carry out researches to minimize vulnerabilities caused by natural events. To accomplish this, one of the important efforts can be identifying effective factors in reducing vulnerabilities of cities against earthquake. Recognizing and investigating the vulnerability of urban areas, particularly within the context of the old fabrics and informal settlements, is of great importance. By specifying vulnerable areas against earthquakes, with an awareness of the damage they may suffer, cities can be planned and designed in a way that the least damage during an earthquake is received. In this paper, by picking several indicators such as land use, street width, number of floors, rate of inclusion, population density, fabric segmentation, occupied space, floor-area ratio of buildings, built quality, structure type, building age, access to open spaces and distance to the main seismic belt and by employing the MIHWP model along with the capabilities of the Arc GIS software and by multiplying and overlaying the data layers of indexed indicators, the seismic vulnerability of the region 10 of Tabriz has been represented. The results conclude that the buildings with low width streets, high number of floors and high value of enclosure, less lot areas, high occupied space and building and population density, low built quality, unstable structures, old buildings, more distance to open space and proximity to major seismic belts, have been rated as high vulnerable areas. Within the region, moving from the North West to the center and North East, vulnerability considerably increases
  Keywords: Vulnerability, Earthquake, Tabriz, MIHWP, GIS
 • Somayeh Khaleghi, Shahram Roostayee, Ali Mohammad Khorshiddoost, Mohammad Hossein Rezaee Moghaddam, Mhammad Ali Ghorbani Pages 119-138
  Catchments and river systems altered in response to changes of internal and external factors. Hence, several techniques have been proposed to simulate these changes and Evolution of the river systems. Cellular Automaton is one of the newest river cellular models that define the catchment landscape with a grid of cells, and development of this landscape is determined by the interactions between cells (for example fluxes of water and sediment) using rules based on simplifications of the governing physics.This method is used for simulation of Lighvan catchment with 20 m cell size and 10 years precipitation data (1380 to 89). Simulation results evaluated in two qualitative and quantitative methods, So that the relative changes in the catchment and spatial distribution of erosion and aggradation value in the entire catchment and each cell was identified on Digital Elevation Model map and also, values of different particle size distribution ​​in different discharges showed that with the increasing discharge, and amounts of sediment increased and among this coarse sand have the highest value and very fine sand, clay and silt particles have the lowest value. Also investigation of longitudinal and latitude profile show that Lighvan river is in mature stage and Lighvan channel has been underwent aggradation due to climate changes and increasing catchment precipitation in last decade that causes hillslope erosion and channel aggradation. Finally, Since certainty of Cellular Automata results is difficult and CAESAR is sensitive to input parameters but comparing the results with previous investigation and field observation shows that Cellular Automata has acceptable results.
  Keywords: Cellular Automaton, CAESAR, Evolution, Degradation, Aggradation, Lighvan Catchment
 • Mir Sattar Sadr Mousavi, Rasul Yazdani Chaharborj Pages 139-157
  The rapid urban growth of recent decades in Iran has resulted in extensive changes in urban fringe land-use patterns.It has also had considerable environmental and socio-economic impacts on these areas.Assessing changes of the past land-use patterns and simulation of their future changes are of vital importance inpolicy making and planning processes. Combination of geographic information system (GIS) and remote sensing (RS) may producea suitable tool for gathering and analyzingdata regarding land use changes. This articleuses the CA-Markov model to assess and simulate changes in land use patterns in Miandoab city.In the first stage, by using the multi-temporal satellite imagery for the years 1984, 1997 and 2010, the urban and urban fringe cover/land-use maps was created and changes was evaluated. Results indicate thatin the period of 27 years, urban and urban fringe land area increased to 1013 hectares and farm land-use area decreased to 1114 hectares. Then, by using Markov model, matrix of transition area of land-uses for the period of 1984-2010was calculated. In the next stage, the suitability maps of land-uses by using of mulicriteria evaluation methods were created. Finally, for forecasting the future changes of land-uses until the 2025 year, we used the CA-Markov model. Simulation results, indicatethat thedecline trend in farm lands and the trend increase in urban lands will continue. Therefore, if the current trend of changes continues without a sustainable development policy, it will have to a serious downfall in environmental and socio– economic conditions.
  Keywords: Land-use change, CA-Markov model, Urban growth, Remote sensing, Miandoab city
 • Mohammad Taleai, Meysam Aghamohammadi, Mohammad Karimi, Ghasem Javadi Pages 159-179
  Rapid, irregular and unbalanced growth of the world population during past years, particularly in developing countries, have been caused many problems in the areas of environmental, economic, social and cultural for urban planners. These situations request new methods and tools to model and predict urban future changes. Due to simple and dynamic structure and utilizing spatial characteristics, Cellular Automation (CA) model widely uses in spatial-temporal modeling problems such as urban extension. This paper develops a Fuzzy-CA method to model urban extension. In conventional CA method, state and position of pixels and transition rules are defined certainly. The definitive expression of components of the complex processes needs a large amount of data. However in most cases accurate data are not available. As a result, integration of CA method and fuzzy theory would be useful to model urban extension. In this paper a Fuzzy-CA method is developed and tested in Shiraz city between the years 2004 to 2009. The results of the proposed method show 80% accuracy in comparison to real data have been captured from satellite images. However, an accuracy of 75% has been reported for this case study with utilizing conventional cellular automation.
  Keywords: Urban Development, Geographic Information Systems, Cellular Automata, fuzzy logic, Transition Rules, Shiraz City
 • Hosein Asakereh, Mehdi Doostkamian Pages 181-202
  The purpose of this study was to climate regionalization precipitation water atmospheric Iran. Therefore, the pressure data and specific humidity of the NCEP / NCAR database during 1950-2010 dependent of the United States National Atmospheric and oceanographic organization was extracted and analyzed. For the calculation used software programming environment of Matlab and Grads software and Surfer software used to perform graphics operations. In the study for the perceptible water climate regionalization use from cluster analysis and in order evaluate the results, used of discriminant analysis. In the data archive mean and Coefficient of Variation precipitation water month review and analysis the method cluster analysis ward composition, than dendrogram graph recognized three regionalization climates: a) climate regionalization whit high precipitation water, b) climate regionalization whit median precipitation water. b) Climate regionalization whit low precipitation water. The result archives from discriminant analysis indict that 98.24% from of pixels doing so as true in relative group.
  Keywords: Climate regionalization, Perceptible water, Cluster analysis, Discriminant analysis, Iran
 • Mehdi Gharkhgloo, Amir Sharifi, Ayub Sardari Pages 203-220
  City councils always played a major role in improve the quality of citizen life. This study which evaluated the performance of Sardasht city Council has been done with descriptive-analytical and according to survey and library data. Proven method assumptions in this study citing on data from the questionnaires have been analyzed. Statistical population includes two groups. First was in urban experts and second was the citizen of the Sardasht city. For determining the sample size for the group of residents Cochran's formula was used. Which sample size was 384 that was completed by random and stratified distributed. But for sample of experts we used snowball method which the number of experts samples in this study reached 15 cases. KS test was used in analyzing the data in order to determine the normal distribution of scores and use one-sample T-test and Binominal test to evaluate the performance of the city Council Sardasht and Also Mann–Whitney U test and independent T to compare the views of citizens group and experts group. The results of this study indicated that economic performance of the city council of Sardasht was not good. Of course the social function was better than economic performance and is investigated beyond acceptable medium. However, the best performing of city council of Sardasht is cultural performance that this value is 3/89.
  Keywords: City Council, Council Functions, Effects of Councils, City of Sardasht
 • Hosein Kouhestani Pages 221-235
  The purpose of this study was to measurement of villagers’ satisfaction from Dehyari performance and the influential factors on it. The statistical population of the study was heads of rural household in central district of Hamedan county. This sample included 268 of heads of rural household that were calculated by the Cochran formula and the data was chosen through the random stratified sampling. In this research, the important tool for data gathering was a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and its reliability was computed using Cronbachs Alpha coefficient (0.83(. Results indicated the villagers’ satisfaction of Dehyari performance was moderate. The results of Mann-Whitney tests indicate that there is a significant difference between the villagers’ satisfaction who permanently reside in the village and those who temporarily reside in the village. Also, there is significant differences between the villagers’ satisfaction who cooperate with Dehyari and who have never cooperate with Dehyari. The result of regression analysis revealed that the variables Dehyari relationship with villagers, age of household heads, and attention to the views of villagers and the awareness of villagers from Dehyari responsibilities in a total are predicted of about 67 percent of the dependent variables (villagers’ satisfaction of rural management unit performance).
  Keywords: Rural Management, Performance, Rural Management Unit (Dehyari), Satisfaction Measurement
 • Rahmat Mohammadzadeh, Hossein Fallahnejad Pages 237-258
  Despite the tremendous developments in transportation and traffic systems, walking is still considered to be the main and the most common and important pattern of movement among communities; as far as concerned, nowadays many different patterns and models like Traffic Isolation, pedestrian movement and downtown enclosed shopping center, pedestrian-oriented streets, pedestrian shopping center, shopping streets, Woonref, Pedestrian malls and traffic architectural, traffic slowing policies, green pedestrian and flyovers have been presented for its development. Since Scientific and practical explanation of models and pattern also their advantages and disadvantages can contribute to the urban pedestrian expansion; this article is an attempt to study the pedestrian network development patterns and feasibility of their expansion in the central district of Tabriz city.
  This review becomes even more important because besides the allocation of the central district of Tabriz to a considerable population and placement of important spaces like Bazaar and historical building like “the Alishah” citadel, “The Blue Mosque”, “The Mashrute house”, “Jame mosque” and residential complexes, it faces adverse environmental pollutants, car accidents and traffic jams. This part of the city could be considered as the heart of the city in every social, economic, cultural and skeletal aspect. In terms of climate, Tabriz city is categorized in Cold Mediterranean group with very cold winters and hot summers. Absolute maximum and minimum temperatures in the coldest month of year are 15 and -19 degrees Celsius.
  This research has a descriptive- analytic framework. The theoretical part, includes the documents and authoritative resources in addition to some scientific reports. Given the fact that this research is studying the old part of the city of Tabriz, by the means of criteria fulfillment, every patterns and models were examined. Sample of the study is consisted of 20 urban and traffic experts. In this study after presenting enough explanation of the survey’s purpose and determining how a weak pedestrian pattern is scored 1 and a strong one is labeled 4, questionnaires have been hand out and later collected then descriptive analysis was performed at the end. Moreover, user’s direct interacts and photography are other means of conducting this research. It is to be considered that among all the pedestrian movement patterns; streets with pedestrian priority, pedestrian-oriented streets, traffic slowing policies and the expansion of pedestrians itself have shown the most compatibility to the mentioned context. Therefore it is recommended to use the Pedestrian-oriented street design principles in the urban planning on the scale of city’s centrals. Which will result in the possibility of development of historical spaces, Revitalization of destructed spaces, Improvements in the environmental quality of urban spaces and finally a healthier city.
  Keywords: Development Patterns, Spaces, Pedestrian Malls, Feasibility, Central District Tabriz City
 • Abolfazl Meshkini, Mehdi Pourtaheri, Mostafa Norozi Pages 259-279
  The concepts of quality of life and the quality of the environment is the action against the single dimension economic development at national level and physical development of urban scale. It merely is an effort to achieve quality standards in the urban board. Meanwhile the issue of quality in special residential areas such as deteriorated textures, due to the their large population and building density and their lack of organic relation with urban structure, has more importance and complicacy in comparison with other residential areas. Accordingly, trying to understand the concept of the quality of environment, indicators and affecting criteria on the amount of quality of these textures are identified. Indicators used in this research by looking at the subjective quality of the urban environment are the product of individual perception and satisfaction of citizens from their environment life. The study area is located in Abkouh in the Mashhad Metropolis region 1 Having the fact, this research is practical and its methodology is based on descriptive and analytical research method. For the measurement of the amount of environmental quality indicators of satisfaction, T test, to determine the significant relationship between individual variables and environmental quality indicators-Chi-square test and to determine the intensity and direction of the correlation between them Kendall Tau and Kramer test were used in the SPSS software. The results of research show that the rate of satisfaction of environmental quality indicators in the study area is on the lower level. It also was clear that the satisfaction of quality of environment has been taken the greatest impact of three variables including٫ education level and duration of residence in Abkouh
  Keywords: : Quality of urban environment, Satisfaction, Sabjective indexes, Deteriorated texture, Abkouh Neighborhood
 • Ataollah Nadiri, Keyvan Naderi, Asghar Asghari Moghaddam, Mohammad Hasan Habibi Pages 281-301
  No permanent surface water resources in many parts of the country resulted in overdraft of limited underground water resources. Duzduzan plain is one of the UromiaLake sub basins. In this area, indiscriminate harvesting of groundwater resources has caused an average decline of 76 centimeters per year. The purpose of this research is Groundwater level spatiotemporal predicting using Artificial intelligence models and Geostatistics model. To predict the groundwater level in the duzduzan plain, initially the piezometera in the plain were classified. The groundwater level in each piezometers category were introduced as output for each of AI models and input of these models include a evaporation and a precipitation and grounwater level of the considered piezometers with one time delay (t0-1), respectively. Ann's model and Sugeno fuzzy (SF) model applied to predict groundwater level. The resulted values of Groundwater level were evaluated by statistical measures, includes root mean square error and correlation coefficient. The obtained results showed ANNs model has better performance. Then the result of ANNs model, including two year monthly groundwater level prediction data in selected piezometers, were used as inputs of geostatistics model (Kriging and Co Kriging) for predating spatially ground water level in the study area. Obtained results showed Co Kriging model has better performance.
  Keywords: Artificial neural networks (ANNs), Sugeno fuzzy logic model (SFL), Water table fluctuations, Geostatistics model, Duzduzan plain, Kriging, Co Krigin
 • Seyd Hedayatolah Nori, Davood Jamini*, Alireza Jamshidi Pages 303-325
  The aim of the current study is, which uses a descriptive-analytical tool, is to investigate the factors hindering the usage of sprinkler Irrigation systems among farmers in Ravansar and propose practical ways to reinforce these systems. The sample included those farmers who used sprinkler Irrigation in Ravansar (N = 190). Factor analysis was performed for analyzing the collected data. The results indicated that use of these systems among farmers in Ravansar is more due to the physical issues rather those theoretical issues. Physical variables of performance system issues (26/612), the agricultural characteristics (22/868), behavioral issues (19/997), and environmental factors (16/492) were found to account for the 82/969 percent of the variance. Additionally, theoretician factors of performance system issues (31/874), personal (19/980), technical (15/236), and technical incongruence (7/921) accounted for 72/711 percent of the shared variance. The findings also indicated that providing financial (bank) facilities in form of loans was the best way to implement these sprinklers Irrigation systems. Most of the participants (77/9 %) found the practical solutions proposed by this study to be satisfactory.
  Keywords: Managing water resources, sprinkler Irrigation Physical hindering factors, theoretical hindering factors