فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 24 (پاییز 1395)
 • پیاپی 24 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رضا یاری*، افشین چوبریزیان، کیومرث صفی نژاد صفحات 9-14
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین ژن های تشدیدکننده عفونت مجاری ادراری، ژن iroN است. هدف شیوع ژن iroN جهت ارائه راه کار مناسبی برای مدیریت مقابله با باکتری های حامل ژن مذکور و نیز تهیه واکسن می باشد.
  مواد و روش ها
  80 نمونه از بیماران مبتلا در مرکز درمانی الوند اخذ شد. پس از آزمایش های متعدد 50 ایزوله E. coli شناسایی شد. استخراج DNA با کیت استخراج باکتری گرم منفی و PCR با کمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد.
  یافته ها
  از 50 ایزوله E. coli 9 ایزوله (معادل18%) دارای ژن iroN بودند. 3 ایزوله در مردان و 6 ایزوله در زنان حامل ژن مذکور بودند. مناطق یک با 4 نمونه مثبت و دو با 3 نمونه مثبت در شهرستان همدان دارای بیش ترین شیوع این ژن بودند.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع ژن تاحدودی بالا می باشد. گزارش های متعددی مبنی بر وجود آنتی بادی ضد محصول کدشده توسط ژن iroN وجود دارد که دلیلی بر وجود شاخص آنتی ژنیک در پروتئین مذکور است. این امر می تواند در تهیه واکسن از محصول ژن iroN علیه عفونت های باکتریایی مجاری ادراری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، عفونت مجاری ادراری، ژن iroN، واکسن، همدان
 • سمیرا رسانه *، فریبا جوهری دها صفحات 15-22
  سابقه و هدف
  هرسپتین یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی است که برای درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق این آنتی بادی مونوکلونال با لوتشیم-177 به کمک شلاتورPA-DOTA نشاندارشده و به عنوان اولین قدم، اثر درمانی آن بر روی سه رده سلولی سرطان پستان SKBR3، MCF7 و A431 بررسی شد.
  مواد و روش ها
  تست های کنترل کیفی آزمایشگاهی شامل بازده نشاندارسازی، ایمونوراکتیویته، پایداری در بافر و سرم و انجام شد. اثر سمیت این ترکیب بر روی سه رده سلولی سرطان پستان SKBR3، MCF7 و A431 تا 168 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بازده نشاندارسازی 5±85% بدست آمد. پایداری در بافر فسفات و سرم خون تا 96 ساعت به ترتیب 5± 73% و 3± 65% بود ایمونوراکتیویته، 8±72% محاسبه شد. اثر سمیت هرسپتین- لوتشیم-177، بر روی سلولهایSKBR3، 5 برابر بیش تر در مقایسه با هرسپتین غیرنشاندار به دست آمد.این مطالعه نشان داد که اثر سمیت هرسپتین- لوتشیم-177، بر روی سلولهایSKBR3، در مقایسه با هرسپتین غیرنشاندار 5 برابر بیش تر است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که این ترکیب نشاندار جدید می تواند یک کاندیدای امیدوارکننده برای بررسی های آتی در حیوان و در آینده در انسان باشد به عنوان داروی جدید رادیوایمونوتراپی برای درمان سرطان پستان باشد.
  کلیدواژگان: هرسپتین، سرطان پستان، لوتشیم، سمیت
 • سولماز غلام نژاد سوره، فاطمه نجات زاده* صفحات 23-30
  سابقه و هدف
  جعفری یکی از گیاهان مهم دارویی و خوراکی است. پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر کشت، از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می آورند، به طوری که نتیجه این عمل در جوانه زنی، استقرار اولیه گیاه، زودرسی و افزایش کمی و کیفی محصول قابل مشاهده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثر هیدروپرایمینگ (آماده سازی بذر ) بر جوانه زنی و رشد بذر گیاه جعفری در شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل، سه سطح صفر (بدون پرایم) ، 12 و 24 ساعت پرایم بذر با آب مقطر و پنج سطح شوری، صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار در لیتر نمک کلرید سدیم بود.
  یافته ها
  تجزیه واریانس د اده های حاصل نشان داد که جوانه زنی بذور جعفری به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف شوری قرار گرفت و با افزایش سطح شوری درصد جوانه زنی بذور کاهش یافت .نتایج نشان داد در بیش ترین سطح شوری بذرهای پرایم شده دارای درصد جوانه زنی بالاتری نسبت به بذور شاهد بودند.
  بحث: غلظت های بالای نمک (150 و 200 میلی مولار در لیتر) موجب افزایش میانگین زمان لازم جهت جوانه زنی شد. سطوح بالای شوری سبب کاهش طول ریشه چه و ساقه چه گردید. با افزایش سطح شوری، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  هیدروپرایمینگ بذور باعث تعدیل اثرات تنش شوری شد اما این کاهش از نظر آماری معنی داری نبود.
  کلیدواژگان: هیدروپرایمینگ، تنش شوری، جوانه زنی، جعفری (Petroselinum crispum)
 • طیبه حسن سلطان، مصطفی نوروزی، محمد علی آموزگار صفحات 31-36
  سابقه و هدف
  جلبک ها به دلیل ارزش غذایی، خواص دارویی، پروتئین بالا، ویتامین ها، مواد معدنی و رنگدانه های طبیعی از جمله فیکو سیا نین و کاروتنوئیدها کاربرد فراوانی در صنایع غذایی، بهداشتی – آرایشی، مکمل های غذایی دام و طیور و آبزیان دارند.کاروتنوئید ها گروه مهمی از رنگدانه های طبیعی هستند که فقط توسط گیاهان و برخی میکرو ارگانیسم ها نظیر جلبک ها تولید شده که علاوه بر تولید رنگدانه های مفید دارای خاصیت آنتی اکسیدانی نیز می باشند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نمونه برداری از سواحل گلستان دریای خزر انجام شد. کشت آنها در محیط BBM وF/2 در شرایط مناسب جهت رشد انجام شد. در این مطالعه به منظور شناسایی گونه های ریز جلبک از روش های استاندارد مورفولوژیکی استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری کلروفیل aو b و توتال کاروتنوئید از عصاره گیری متانولی و برای فعالیت آنتی اکسیدانی از مهار رادیکال پایدار DPPHاستفاده شد.
  یافته ها
  سویه های جدا شده سلنستروم ،کلرلا ولگاریس، کلامیدوموناس دباریانا، کلرلا سورکینیا بودند که میزان کلروفیل aآنها به ترتیب 7/6 ،1/5 ،5/12 ،8/7 و میزان توتال کاروتنوئید آنها به ترتیب 2/2 ،4/1 ،4/2 ،6/1 میلی گرم بر گرم به دست آمد و IC50 فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در عصاره متانولی به ترتیب 87/2، 03/4 ،78/2 ،75/3 میلی گرم و IC50 در عصاره هگزانی به ترتیب 49/6 ،9/4 ،75/3 ،35/8 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت ریز جلبک های سواحل استان گلستان دارای تنوع و توانایی های بالقوه متعددی می باشند. در این تحقیق بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به سویه کلامیدوموناس دباریانا بود. همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره متانولی جلبک ها بیشتر از فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در عصاره هگزانی می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانی، توتال کاروتنوئید، جلبک سبز، دریای خزر
 • مینا رمضانی*، سعید رضایی زارچی، سیما نصری، لیلا هوشیار صفحات 37-42
  سابقه و هدف
  با توجه به مصرف گسترده نانو ذرات نقره، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات احتمالی آن بر روی هورمون های محور هیپوفیز–گناد و بافت تخمدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی ماده بالغ به پنج گروه تقسیم شدند. گروه های تیمار به ترتیب غلظت های25، 50 ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلو گرم نانو ذره نقره را به صورت خوراکی به مدت 30 روز دریافت کردند. سپس وزن شده، میزان هورمون های FSH، LH، استروژن و پروژسترون سرم، مورد سنجش قرار گرفت و بررسی بافتی تخمدان انجام شد.
  یافته ها
  وزن موشها، وزن تخمدان، میزان استروژن، LH و FSH سرم در دوزهای 50، 100، و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافت ولی پروژسترون تغییری نشان نداد. بررسی بافتی تخمدان نشان داد که بافت تخمدان در مقایسه با گروه کنترل بسیار پر خون شده است و هم چنین تعداد فولیکول ها کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشانگر اثر سمیتی و وابسته به دوز نانو ذره نقره بر محور هیپوفیز-گناد و بافت تخمدان است. بنابراین باید در مورد تماس طولانی مدت با این ذرات بویژه در زنان احتیاط لازم را بعمل آورد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، محور هیپوفیز - گناد، تخمدان، موش صحرایی
 • سکینه منصوری*، لیلا حبیبی فیضی، زرین مینوچهر صفحات 43-50
  سابقه و هدف
  مطالعه های آسیب شناختی، تشکیل پلاک های فیبری و توده های تجمع یافته پپتید آمیلوئید بتا (Aβ) را یکی از دلایل بیماری آلزایمر پیشنهاد کرده اند. از آن جا که این بیماری وابسته به ساختار فضایی پروتئین است در این مقاله به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مراحل آغازین تغییرهای کنفورماسیون دو مونومر از Aβ، Aβ (1-42) و Aβ (1-40) مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  ساختار NMR دو پپتید Aβ (1-40) و Aβ (1-42) با کد 1IYT و 1BA4 از بانک اطلاعات پروتئین گرفته شده است. مونومرها در دمای K 310 در فشار ثابت 1 بار در بازه زمانی 20 نانو ثانیه با استفاده از نرم افزار گرومکس شبیه سازی شدند.
  یافته ها
  جذر میانگین مربع انحراف های RMSD، تغییرهای شعاع ژیراسیون و سطح قابل دسترس حلال نشان می دهند که تغییرهای ساختاری و سستی مونومر Aβ (1-42) و استعداد آن در تجمع بیش تر از مونومر Aβ (1-40) است.
  نتیجه گیری
  مقایسه سطح قابل دسترس حلال نشان می دهد هیدروفوبیسیتی نقش مهمی در ایجاد کانفورماسیون معیوب مونومر Aβ (1-42) دارد. سایر خواص از جمله سستی ساختاری نیز Aβ (1-42) را مستعد تجمع و ایجاد بیماری آلزایمر نشان می دهند.
  کلیدواژگان: آلزایمر، شبیه سازی دینامیک مولکولی، آمیلوئید بتا، انعطاف پذیری، شعاع ژیراسیون، سطح قابل دسترس حلال
 • هانیه سادات قائم مقامی، میترا صالحی*، نور امیر مظفری ثابت صفحات 51-56
  سابقه و هدف
  فعل و انفعالات میکروارگانیسم ها بر روی فلزات سنگین از مدت ها قبل مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است و برای کاربردهایی متفاوتی از جمله، کنترل و حذف فلزات سنگین از فاضلاب ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا شناسایی مقاومت باکتری های گوناگون به فلزات سنگین مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
  از این رو در این پژوهش اثر فلزات سنگین، مشابه کادمیوم و نیکل بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا (استخراج شده از فاضلاب های سطح تهران) مورد بررسی قرار گرفته و حضور ژن های کدکننده ی مقاوم به این فلزات مشابه czr مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این راستا 240 نمونه، از فاضلاب ها و پساب ها جمع آوری شد که از میان آن ها، تنها 10% سودوموناس آئروژینوزا، جداسازی و خالص سازی گردید و مقاومت این باکتری، در برابر رقت های مختلفی از نمک فلزات سنگین نیکل و کادمیوم، با اندازه گیری MIC سنجیده شد و مورد بررسی قرار گرفت، همچنین برای بررسی وجود ژن کدکننده ی مقاوم به فلز سنگین کادمیوم (czr) از PCR کمک گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان از آن داشت که باکتری سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از فاضلاب های سطح تهران نسبت به 1mM فلز سنگین نیکل کاملا مقاوم بوده، اما در مقابل فلز سنگین کادمیوم مقاومتی در رنج 9.6μM تا 79μM از خود نشان می داد. همچنین وجود ژن مقاوم به کادمیوم، czr در این باکتری با PCR به اثبات رسید.
  بحث: این مطالعه نشان داد که مقاومت گونه های مختلف باکتری سودوموناس آئروژینوزا به فلز سنگین کادمیوم متفاوت است.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که باکتری مورد نظر در مقابل فلز سنگین کادمیوم مقاوم بوده، اما میزان مقاومت آن، به میزان فلز سنگین موجود در محیط زندگی آن، وابسته است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، فلزات سنگین، کادمیوم، نیکل، PCR، czr
 • ابوذر قربانی، سید مهدی رضوی *، ولی الله قاسمی عمران، همت الله پیردشتی، معظمه رمضانی صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  کود های زیستی متشکل از ریز موجودات مفید، به عنوان جایگزین مناسبی برای کود های شیمیایی در تولید محصولات باغی و زراعی در سامانه های کشاورزی پایدار محسوب می گردند.
  مواد و روش ها
  تاثیر همزیستی قارچ اندوفیت Pirifotmospora india بر روی صفات مورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی در مرحله گیاهچه ای به صورت طرح کاملا تصادفی در سال 1394 در گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان با دو سطح قارچ اندوفیت P. indica (تلقیح شده و عدم تلقیح) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تاثیر تلقیح قارچ موجب بهبود معنی دار (P<0/01) صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، سطح برگ، وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی، شاخص های فیزیولوژیکی رشد و رنگیزه های فتوسنتزی نسبت به گیاهان شاهد شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی نشان دهنده تاثیر مثبت تلقیح قارچ p. indica بر صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی می باشد که استفاده از این قارچ در مراحل اولیه رشد گیاه و یا در مرحله کشت گیاهان باغی در خزانه می تواند باعث افزایش رشد و ایجاد گیاهچه های یک نواخت و سالم تر شده که در مراحل بعدی یا انتقال به مزرعه باعث افزایش کارایی و عملکرد گیاهان شود.
  کلیدواژگان: اندوفیت، زیست توده، پیریفورموسپورا ایندیکا، کلروفیل، گوجه فرنگی
 • زهرا سادات عقیلی، سید حمید زرکش اصفهانی* صفحات 65-72
  سابقه و هدف
  برای تولید پروتئین نوترکیب بخصوص در زمینه درمانی در سلول های یوکاریوت، استفاده از محیط فاقد سرم به جای محیط کشت حاوی سرم جنین گاوی (FBS) ترجیح داده میشود.
  مواد و روش ها
  سلول های CHO تولید کننده پروتئین نوترکیب به داخل محیط کشت سلولی با غلظت های مختلفی از FBS و محیط فاقد سرم اضافه شدند سپس مورفولوژی، زیستایی و تولید پروتئین نوترکیب سلول های CHO بررسی گردید.
  یافته ها
  سلول های CHO مورفولوژی متفاوتی در محیط کشت فاقد سرم نشان می دهند اما این سلول ها در تولید پروتئین و زیستایی سلول ها تفاوت قابل توجهی نشان نمی دهند.
  نتیجه گیری
  از محیط فاقد سرم برای تولید پروتئین نوترکیب توسط سلول های CHOبه طور موفقیت آمیزی می توان استفاده نمود و جایگزین مناسبی برای محیط کشت حاوی سرم هستند.
  کلیدواژگان: سلول های CHO، محیط فاقد سرم، سرم جنین گاوی، الایزا، فلوسیتومتر
 • میتراالسادات طباطبایی* صفحات 73-80
  سابقه و هدف
  دو ساختار آسفالتین ها و موم ها که در نفت های سنگین فراوان می باشند مشکلاتی را در فرایندهای نفت ایجاد می کنند. امروزه در کشور ما در صنعت نفت تنها راه کار عملی در حل معضلات ناشی از رسوب پارافین در تجهیزات استخراج، خطوط اوله و فرایندهای پالایش در دمای پایین روش های فیزیکی و شیمیایی می باشد که سالانه هزینه هنگفتی را جهت تامین منابع شیمیایی و نیروی انسانی به بدنه این صنعت وارد می کند استفاده از راه حل های بیولوژیک افق های جدیدی را در حل این معضلات پیش رو می گذارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پس از نمونه گیری از چاه های مختلف نفتی از منطقه لاوان. تیمار اولیه با پارافین در محیط کشت MSM انجام گرفت. سپس به ترتیب غربال گری، غنی سازی و جداسازی در شرایط ترموفیل صورت گرفت. توانایی تولید بیوسورفکتانت مورد بررسی قرار گرفت. سپس منحنی رشد باکتری هایی که از پارافین جامد به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده می کردند رسم شد و تحمل پذیری بالای فیزیکوشیمیایی این باکتری ها بررسی شد. پس از تیمار میکروبی پارافین به وسیله n-هگزان از محیط کشت استخراج و به وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی FID انالیز شد. در نهایت باکتری با روش مولکولی شناسایی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از GC بیانگر کاهش چشم گیر مقدار پارافین واکس ها تحت تاثیر باکتری ترموفیل مولد بیوسورفکتانت بومی نفت خام بود که ضمن شناسایی مولکولی به عنوان Bacillus thermoleovoransشتاخته شد، بود. این باکتری قادر به رشد در حیطه دمایی 40 تا 65 درجه سانتی گراد و pH به شدت اسیدی 4 تا قلیایی 10 و شوری 5/0 تا 15% بود.
  بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باسیلوس ترمولوورانس، باکتری ترموفیل بومی نفت خام ایران می باشدکه با توانایی تحمل شرایط فیزیکوشیمیایی دشوار مشابه آنچه در صنعت نفت وجود دارد، می تواند پارافین را که از جمله اصلی ترین ترکیب های مشکل زا در صنعت نفت باشد تجزیه نماید.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعه های محدود در زمینه تجزیه زیستی پارافین های جامد در دمای بالا، باسیلوس ترمولوورانس می تواند به عنوان یک باکتری کاربردی در بخش های مختلف صنعت نفت و محیطی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نفت خام ایران، پارافین، باکتری ترموفیل، تجزیه زیستی، باسیلوس
 • سارا یوسفی علداشی، عظیم اکبرزاده*، امیر حیدری نسب صفحات 81-86
  سابقه و هدف
  با گسترش دانش پیرامون سرطان پیشرفت های زیادی نیز برای درمان آن صورت گرفته است. اثرات سمی داروهای شیمی درمانی یکی از معضلات درمان به شمار می آید لذا دارورسانی به کمک نانوحامل ها به سبب تغییر فارماکوکنتیک دارو و هدف یابی دقیق تر به عنوان یکی از راهکارهای خوش آتیه در درمان سرطان و بیماری های صعب العلاج مطرح است.
  مواد و روش ها
  نانوذرات مغناطیسی آهن با روش هم رسوبی ساخته شد. سپس با استفاده از روش آبدهی، فیلم نانوذرات لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و نانوذرات مغناطیسی آهن تهیه گردید. نانوذرات از نظر اندازه، پتانسیل زتا، کپسولاسیون دارو و میزان رهش دارو و میزان سایتوتوکسیسیتی نانوذرات حاوی دارو با استفاده از آزمون MTT بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان کپسولاسیون دارو در نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی و لیپوزوم به ترتیب 97 و 96 درصد برآورد شد. مطالعات رهش نشان دهنده رهش پیوسته و کنترل شده دارو از نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی بود. نتایج MTT نیز نشان داد نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی حاوی پاکلی تاکسل نسبت به نانوذرات لیپوزومی حاوی دارو، سایتوتوکسیسیتی بالاتری علیه سلول های A2780CP اعمال کردند.
  بحث: نانوذرات بارگیری شده با داروهای ضدسرطان نسبت به داروی استاندارد می توانند به راحتی به غشاء سلول رسیده و غلظت دارو را در سطح سلول بالا ببرند، که این روند باعث بالارفتن غلظت دارو در داخل سلول شده و افزایش اثر دارو را به همراه دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی نسبت به نانوذرات لیپوزومی، حامل مناسبی برای تحویل داروی پاکلی تاکسل به سلول های سرطان تخمدان A2780CP هستند.
  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی، پاکلی تاکسل، سایتوتوکسیسیتی
 • امیر رجبی*، سعید قریب بلوک، سید کمال کاظمی تبار، جعفر مسعود سینکی صفحات 87-96
  سابقه و هدف
  موتاژن های شیمیایی با اثرهای موتاژنی، خزانه ژنی متنوعی را در منابع گیاهی ایجاد کرده و به عنوان یک ابزار تکمیلی در فرایند های به نژادی به کار گرفته می شوند. در این پژوهش به منظور ایجاد تغییر صفت های مورفولوژیک و تغییر در میزان مواد موثره در گیاه نعناع فلفلی از غلظت های مختلف ماده موتاژن اتیل متان سولفونات EMS در شرایط درون شیشه ای و مزرعه استفاده شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش به صورت شرایط درون شیشه ای و مزرعه با تعداد 4 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح به طور کامل تصادفی انجام شد. از تیمارهای مختلف EMS شامل 0/0% (به عنوان شاهد)، 05/0% و 01/0% و 005/0% و مدت زمان های مختلف (24 و 48 ساعت) در شرایط درون شیشه ای و قسمت مزرعه ای استفاده شد. ارزیابی در داخل لوله آزمایش و مزرعه به طور همزمان انجام گرفت. پس از انتقال و رشد و نمو نمونه ها در شرایط in vitro، تیمارها با ماده جهش زا اتیل متان سولفونات مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از مواد جهش زا در محیط کشت MS نقش به سزایی در تغییر فنوتیپی این گیاه دارویی دارد. غلظت 01/0% EMS بهترین نتیجه معنی دار را در سطح 1% داشته و از کشت ریزنمونه های که شامل جوانه های جانبی و انتهایی بوده اند به دست آورده که بر روی خصوصیت هایی هم چون طول ساقه، تعداد برگ و تعداد جوانه جانبی اثر داشت. هم چنین نتیجه آنالیز اسانس تیمارها نیز نشان داد که ماده اتیل متان سولفونات روی مواد اجزاء اسانس تاثیری نداشته است.
  نتیجه گیری
  استفاده از موتاژن EMS در گیاه نعناع فلفلی هم در نمونه های کشت بافتی و هم در بوته های تیمار شده در مزرعه باعث تحریک و رشد سریع جوانه های جانبی گیاه شد که باعث افزایش سطح گیاه و در نتیجه افزایش عمل کرد گیاه شده بود. استفاده از غلظت های بیش تر از 05/0% EMS در زمان های 24و 48 ساعت باعث از بین رفتن نمونه های کشت بافتی و مزرعه ای شد.
  کلیدواژگان: موتاژن شیمیایی، نعناع فلفلی، اتیل متان سولفونات، شرایط درون شیشه ای، اسانس گیاه
 • هاجر یعقوبی، مژگان بنده پور*، بهرام کاظمی صفحات 97-100
  مقاومت به درمان های ضد سرطان در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پیشرفته نیاز به درمان های جدید را آشکار می سازد. در درمان ایده آل، سلول های سرطانی با حداقل عوارض جانبی ریشه کن خواهند شد. باکتری ها به روش های مختلف در درمان سرطان به کار می روند که کاربرد آن به صورت اثرات مستقیم ضد تو موری و یا انتقال عواملی دارای این آثار می باشد. دو روش برای استفاده از باکتری ها به عنوان وکتور وجود دارد، شامل همانندسازی باکتریایی اختصاصی تومور و انتقال پلاسمید داخل سلولی می باشد. سموم باکتریایی از طریق کشتن سلول ها و تغییر فرایندهای سلولی کنترل کننده تکثیر، آپوپتوز و تمایز که با سرطان در ارتباط است عمل می کند. شکل دیگر کاربرد باکتری ها اسپور می باشد که اشکال بسیار مقاوم باکتریایی هستند .کاربرد دیگر باکتری ها به شکل DNA واکسن می باشد که از طریق ارائه آنتی ژن های سرطانی سیستم ایمنی را علیه سلول سرطانی به کار می گیرند. در اینجا، ما کاربرد هایی از اشکال مختلف درمانی باکتریایی بر علیه سرطان ، مکانیسم عمل و موفقیت بالینی آن ها را مورد مطالعه قرار دادیم. امید است که با پیشرفت این مطالعات یک بعد جدید به درمان سرطان اضافه شود.
  کلیدواژگان: تومور، درمان باکتریایی، وکتور، توکسین، اسپور
 • عطیه سلیقه، محسن زرگر *، شهلا محمد گنجی صفحات 101-109
  سابقه و هدف
  بررسی ها نشان داده است که بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بزرگ در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان قرار دارند. باکتری اشریشیاکولی یکی از عواملی است که در ایجاد بیماری التهابی روده بزرگ و سرطان کولورکتال نقش دارد.
  مواد و روش ها
  38 نمونه بیوپسی از بافت روده تهیه گردید و با روش های میکروبی و بیوشیمیایی باکتری جداسازی و شناسایی شد. پس از استخراج ژنوم سویه ها از نظر وجود ژنهای ویرولانس vat1 و fimC با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)، ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بررسی مولکولی نشان داد که اختلاف معناداری بین گروه های مورد بررسی از لحاظ ژن (p =0.0245) vat1 وجود دارد درحالیکه اختلاف معناداری بین گروه ها از لحاظ ژن fimC وجود ندارد(P =0.201).
  نتیجه گیری
  نتایج کسب شده به خوبی رابطه ژن های ویرولانس مورد بررسی را با القا التهاب و القا ازدیاد نرخ جهش تایید می کند.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، بیماری التهابی روده، اشریشیاکولی، ژن های ویرولانس vat1، fimC
|
 • Reza Yari *, Afshin Choobrizian, Kyumars Safinejad Pages 9-14
  Aim and
  Background
  One of the most genes in exacerbation UTI is iroN gene. The purpose was determination of iroN gene prevalence in E. coli strains. To accomplish this goal can a reasonable mechanism to manage the inhibition of bacteria carrying the gene and preparation of vaccine offered.
  Materials and Methods
  A total of 80 samples from patients with UTI symptoms collected and Fifty E. coli isolates, identified. E. coli presence has been confirmed by biochemical and microbial tests. PCR was done by specific primers. The apmplicon size was 668 bp.
  Results
  Among the 50 isolated bacteria from UTIs, 9 isolates carried out iroN gene. This was equivalent 18% of total isolates. Gene prevalence in women was twice the prevalence in men. One and two urban areas had the highest prevalence of the gene.
  Conclusions
  The prevalence of iroN gene was relatively high. There are numerous reports of the presence of antibodies aginst iroN protein in patient's serum which is emphasis on the presence of antigenic determinant. It can be used in the preparation of a vaccine against UTI bacterial infections Produced by E. coli. Our results can also be used by epidemiologists and health care providers.
  Keywords: E. coli, Urinary Tract Infection, iroN gene, Vaccine, Hamedan
 • Samira Rasaneh *, Fariba Johari Daha Pages 15-22
  Aim and
  Background
  Herceptin is a human monoclonal antibody that is being used in treatment of the breast cancer. In this study, this monoclonal antibody was labeled with lutetium-177 via PA-DOTA chelator and at the first stage its therapeutic effects on SKBR3, MCF7 and A431 breast cancer cell lines was investigated.
  Material and
  Methods
  The in vitro quality control tests included labeling efficiency, immunoreactivity, in vitro stability in buffer and blood serum were performed .The cytotoxicity effect of the complex was considered upon 168 hours on the SKBR3, MCF7 and A431 breast cancer cell lines.
  Results
  The labeling efficiency was 85±5%. The stability in phosphate buffer and human blood serum was 73±5% and 65±3% respectively up to 96 hours. The immunoreactivity of the complex was 72± 8%. It was calculated 5 folds increasing in toxicity of Herceptin-177Lu compared with unlabeled Herceptin on SKBR3 cells.
  Conclusion
  The results showed that this new complex could be a promising candidate for further evaluation in animals and possibly in humans as a new radiopharmaceutical for use in radioimmunotherapy of breast cancer.
  Keywords: Herceptin, Breast cancer, Lutetium, cytotoxicity
 • Solmaz Gholamnejhad, Soreh, Fatemeh Nejatzadeh* Pages 23-30
  Aim and
  Background
  Parsley is one of the most important medicinal and edible plants. It is rich of vitamin, compounds and other necessary elements; it refers as the multi vitamin and nutrient source. Priming is a technique that by which a seed gain all physiological and biochemical requirement for germination before being planted in the ground. These causes early plant establishment, maturity and increase the quality and quantity of product.
  Material and
  Methods
  In this study effect of hydro-seed (seed preparation) on seed, germination and growth of parsley under salt stress were studied. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications conducted at Azad University of Khoy. Treatments consisted of three levels (without priming), 12 and 24 hours of seed priming with distilled water and salinity levels, (control), 50, 100, 150 and 200 mM sodium chloride.
  Results
  The variance analysis of data showed that the seed germination of parsley was significantly affected by different salinity levels and seed germination percentage decreased with increasing salinity levels. The results showed that the highest levels of salinity-primed seeds have a germination rate of the seeds compared to other treatments. The average time required for germination increased under higher salt concentrations (150 and 200 mM). High salinity levels were reduced root and shoot length. By increasing salinity level, radicle and plumule dry weight decreased significantly.
  Conclusion
  Despite hydro priming, alleviate the effects of salinity stress on seeds, but this reduction was not statistically significant.
  Keywords: hydro-priming, salinity, germination, parsley (Petroselinum crispum)
 • Tayebeh Hassan Soltan, Mostafa Noroozi, Mohammad Ali Amoozegar Pages 31-36
  Aims &
  Background
  Due to Micro algae properties including nutritional value, medicinal properties, high amount of protein, vitamins, minerals, natural pigments such as phycocyanin and Carotenoids, they can use in the food industry - hygienic, cosmetics, food additives for human, animals, poultry and Aqua feed. Carotenoids are an important group of natural pigments, which produce only by plants and micro algae; in addition they have also antioxidant properties which make them useful for medical applications. This study was conducted to identify the micro algal species by standard techniques such as morphological and biochemical characteristics
  Materials And Methods
  In this study, the samples were isolated and purified from Golestan coasts, Khazar Lake and cultivated in F/2 & BBM medium. The following method was used for measurements: Methanol extraction Lichtenthaler for total carotenoids and chlorophyll and DPPH for antioxidant activity.
  Results
  The purpose of this study was to investigate the potential locally Micro algae from Golestan coasts as a Carotenoids Source. Morphological characters identification has confirmed, Selenastrum sp. Chlorella volgaris , Chlamydomona debaryana ,Chlorella sorkinia as isolated species. Their Chlorophyll a concentration were 6.7, 5.1, 12.5, 7.8 and concentration total Carotenoid 2.2, 1.4, 2.4, 1.6 mg/gr total respectively. IC50 of isolates methanol extract were 2.87, 4.03, 2.78, 3.75 mg and IC50 of isolates hexan extract were 6.49, 4.9, 3.75, 8.35mg.
  Conclusion
  There is a high diversity of microalgae in Iran with unknown applied potential. Thus in this study we have isolated four strains and their characters have investigated. Based on the results antioxidant activity of methanol extract is upper than anti oxidant activity of hexan extract. The highest anti oxidant activity was seen in Chlamydomona debaryana.
  Keywords: anti oxidant, Caspian Sea, green alga, total carotenoid
 • Mina Ramezani *, Saeed Rezaei, Sima Nasri, Leila Hooshyar Pages 37-42
  Aim and
  Background
  By attention to extensive use of Silver nanoparticles, this study has been done to investigate the effects of silver these particles on ovary tissue and HPG axis.
  Materials And Methods
  Adult female rats were divided into five groups. Treatment groups received 25, 50, 100, and 200 mg/kg/day silver nano particles for 30 days orally. Then the rats weighed and levels of FSH, LH, estrogen, and progesterone were measured. Ovaries sections were studied using light microscopy.
  Results
  The weight of rats and their ovaries, the level of FSH, LH, and Estrogen of serum decreased significantly in 50,100, and 200 mg/kg doses in comparison with the control (p
  Conclusion
  Results have indicated poisonous effects of silver nanoparticles on HPG-axis and ovary tissue that is dose dependent. Therefore, enough precaution must be down in chronic exposure of females.
  Keywords: Silver Nano Particles, HPG axis, Ovary, Rat
 • Sakineh Mansouri *, Laila Habibi Fazi, Zarrin Minuchehr Pages 43-50
  Aim and
  Background
  Pathological studies have suggested that formation of fibrous plaques and accumulated masses of amyloid beta peptides in central nervous system is one of the causes to Alzheimer's disease. Since these diseases depend on conformational structure of protein, we investigate initial conformational changes of Aβ (1-42) and Aβ (1-40 by molecular dynamic simulations in this paper.
  Materials And Methods
  The solution NMR structures of Aβ (1-42) and Aβ (1-40) (protein data bank: 1IYT &1BA4) was chosen as a template for comparative modeling. All simulations and data analysis were performed by GROMACS program with the united-atom protein force field. The final sampling simulations were 20-ns MD simulations, 310K and constant pressure (1 bar).
  Results
  The results of RMSD, radius of gyration and solvent accessible surface area showed that structural changes, flexibility and the propensity to aggregation of Aβ (1-42) is more than Aβ (1-40).
  Conclusions
  The solvent accessible surface area show the hydrophobicity interaction have important role in aggregation and creation of deformed structures. Our data showed that Aβ (1-42) have critical role in the development of Alzheimer's disease
  Keywords: Alzheimer, Molecular dynamics simulation, A?, RMSD, Radius of gyration, Solvent Accessible Surface Area
 • Hanieh Sadat Ghaemmaghami, Mitra Salehi *, Nour Amir Mozaffar Sabet Pages 51-56
  Aim and
  Background
  For a long time the interactions of microorganisms has been the subject of studies, and the achievements has been exploited for different usages such as: control or removal of heavy metals from wastewaters. To serve such importance the measurement of resistance of various bacteries to different heavy metals is essential.
  Thus this study is oriented to assess the effects of heavy metals such as cadmium and nickel on Pseudomonas aeruginosa (extracted from wastewaters of Tehran) and exposure of encoding and resistant genes to the subject heavy metals which are similar to czr, is studied.
  Material and
  Methods
  In this study 240 specimens were collected from sewers and wastewaters of which only 10% Pseudomonas aeruginosa were extracted and purified, and thereafter the resistance of this bacterium against different densities of salt of cadmium and nickel through MIC measurement were measured and studied. Nevertheless PCR was used for the detection of encoding resistant to Cadmium (another heavy metal) gene.
  Results
  The studies revealed that Pseudomonas aeruginosa Bacteria (extracted from wastewaters of Tehran) was totally immune to 1 µM of Nickel, but it was resistant to Cadmium in a range from 9.6µM to 79µM. also the existence of resistant gene to Cadmium (czr) in this Bacteria was proved via PCR.
  Conclusion
  The results showed that subject Bacteria was resistant to Cadmium, but the threshold of its resistant is dependent on the amount of heavy metal in its environment.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, heavy metals, cadmium, nickel, PCR, czr
 • Abozar Ghorbani, Seyed Mehdi Razavi *, Valiollah Ghasemi Omran, Hematollah Pirdashti, Moazzame Ramezani Pages 57-64
  Aim and
  Background
  Biofertilizer is a substance that contains living microorganisms, which can use instead of chemical fertilizer in sustainable crop production.
  Materials And Methods
  In seedling stage, as a randomized design at 1394 in research center of genetic and biotechnology of agriculture at two levels inoculated and non-inoculated was study.
  Results
  Result showed that inoculated of fungal due to significant improvement (P
  Conclusion
  Results of this research showed positive effect of fungal inoculated P.indica in primary stage of development on growth character. This suggested that using of this fungal in primary stage of plant or in Cultivation of horticultural plants in nurseries can increase plant growth and made uniform seedling and healthier that lead to increase in efficiency and yield of plants in next stage or transfer to field.
  Keywords: Biomass, Endophyte, Chlorophyll, Piriformospora india, Tomato
 • Zahra Sadat Aghili, Sayyed Hamid Zarkesh Esfahani * Pages 65-72
  Aim and
  Background
  For the production of recombinant proteins in eukaryotic cells, especially in the therapeutic field, use of serum free medium instead of medium containing fetal bovine serum is preferred.
  Material and
  Methods
  protein producing CHO cells were seed into the cell culture media with different levels of FBS and SFM media then cell morphology, viablility and recombinant protein production was assessed.
  Results and
  Conclusion
  CHO cells showed different morphology in Serum Free media but their protein production and viability did not differ significantly.
  Conclusion
  The Serum Free media could be used successfully for recombinant protein production by CHO cells instead of serum supplemented media.
  Keywords: CHO cells, Serum Free Media, Fetal Bovine Serum, ELISA, flowcytometry
 • Mitra Sadat Tabatabaee* Pages 73-80
  Aim and
  Background
  Complex structures of asphaltene and paraffin wax are two troublesome components in processing of heavy oils. Nowadays physicochemical processes are used as a resolution for this problem which are both financial and human resource consuming. Exploiting biological methods could open new horizon to solve these problems..
  Materials And Method
  In this study after sampling from different Lavan’s production wells, initial treatment with paraffin was done. Then screening, enrichment and isolation were done consequently. Biosurfactant production was also investigated. The next step was studying the growth curve of the bacteria that were able to use paraffin as the sole source of carbon and energy and their physiochemical endurance was monitored. After bacterial treatment, paraffin was extracted by n-hexane and was analyzed chemically by gas chromatograph FID. Finally the selected bacterium was identified molecularly.
  Results
  GC chromatograms suggested a considerable decrease in amount of paraffinic components through the treatment by an indigenous thermophlic, biosurfactant producing bacterium, known as Bacillus thermoleovorans molecularly. This bacterium could grow in temperature rate from 40°C to 65°C, pH from 4 to 10 and salinity from 0.5 to 15%.
  Conclusion
  A few studies on paraffin degradation in high temperature have been done in Iran. Bacillus thermoleovorans is an Iranian crude oil indigenous thermophilic bacterium with high physicochemical endurance which could be a proper choice environmental of petroleum industry application.
  Keywords: Iranian Crude oil, Paraffin wax, Thermophilic bacterium, Biodegradation
 • Sara Yousefi Aldashi, Azim Akbarzadeh *, Amir Heidarinasab Pages 81-86
  Aim and
  Background
  By expanding knowledge about this disease, many progress and developments for curing this disease have been performed. The toxic effects of chemotherapy drugs still pose a treatment problem, because of their pharmokinetic changes and careful targeting as one of the promising strategies are proposed in cancer and incurable disease treatments. Magnetic Nano particles are essential and vital in drug delivery, since their natural magnet, facilitates targeting and other things.
  Materials And Methods
  Magnetic nanoparticles were prepared by co-precipitation method. Then, by using discharge metod, liposomal nanoparticle’s film and magnetic nanoparticle’s film, containing paclitaxel were prepared. Also drug releasing and capsulation amount and drug loading, size and potential zeta of magnetized liposomal Nanoparticles were mentioned. The cytotoxicity of nanoparticles containing the drug was studied by using MTT assay on cell of ovarian cancer A2780CP.
  Conclusion
  . The size of magnetic liposome nanoparticles containing the drug and the liposomes containing the drug, respectively, 251 and 198 nm were estimated. And zeta potential of these particles, respectively, -20 and -19 (mv) was calculated. Also the magnetic liposome carrier had slow-release and longer half-life than liposome.
  Encapsulation efficiency of carriers, magnetic liposome and liposome of paclitaxel respectively 97and 96 percent were. Release studies show, Continuous and controlled drug release from the magnetic liposome nanoparticles. MTT results showed that, magnetic liposome had a higher cytotoxicity than liposomal nanoparticles against cells A2780CP imposed.
  Result
  The results of the study showed that, magnetic liposome nanoparticles were more appropriate carrier than liposome nanoparticles for drug delivery of paclitaxel in ovarian cancer cells are A2780CP.
  Keywords: ovarian Cancer, magnetic liposome, Paclitaxel, Cytotoxicity
 • Amir Rajabi *, Saeid Gharib Bolouk, Seyed Kamal Kazemitabar, Jafar M. Sinaki Pages 87-96
  Aim and
  Background
  Chemical mutagen mutagenic effects, diverse gene pool in plant resources and as a complementary tool in breeding programs are used. In this study, in order to make changes and changes in the morphological characteristics of different concentrations of active ingredients in the plant peppermint ethyl methane sulfonate were used EMS in vitro and field.
  ­­Material and
  Methods
  Research in vitro and farm with 4 treatments and 4 replications in a completely randomized design. From different treatments EMS includes 0/0% (control group), 0/05% and 0/01% and 0­/­005% and for different times (24 and 48) and the field was used in vitro. Evaluation was conducted in a test tube and simultaneously farm. After the transfer and development of subjects in conditions in vitro, treatment with the mutagen ethyl methane sulfonate were studied.
  ­­
  Conclusion
  The results showed that the use of MS medium mutagenic substances in medicinal plants play a role in phenotypic variation. Concentration of 0/01% EMS best result was significant at 1% and cultured explants were obtained, including that on the lateral buds and trailing characters such as stem length, number of leaves and buds of the side effect. The result analysis showed that the ethyl methane sulfonate oil treatments on materials essential components have not been affected.
  Results
  Use mutagen EMS in peppermint plant tissue culture and in both instances treated plants on a farm stimulate the rapid growth of lateral buds of the plant, which increases the level of plant and thus increase the yield. Concentrations of greater than 0/05% EMS at 24 and 48 hours in loss of tissue samples and the field.
  Keywords: Chemical mutagens, Mentha pipertia, Ethyl methane sulfonate, In vitro, Essence
 • Hajar Yaghoobi, Mojgan Bandehpour *, Bahram Kazemi Pages 97-100
  Resistance to anti-cancer therapy in patients with advanced solid tumors reveals the need for new treatments. Major challenges of Anti-cancer therapy is, specificity of treatment. Treatment will be ideal if cancer cells be eradicated without side effects on normal cell.
  Bacteria are used in different ways to treatment of cancer, either to provide direct tumoricidal effects or to deliver tumoricidal molecules .there are two ways to use bacteria as vectors, included, tumor-specific bacterial replication and intracellular plasmid transfer. On the other hand, Bacterial toxins act by killing the cells and control of cellular processes for example cell proliferation, differentiation and apoptosis that they are associated with cancer. Spores are very resistant bacteria that survive even in oxygen-rich conditions, but, they are not able to grow. In conditions tumor the spore grow and germinate without affecting on normal cells. Bacteria and immune system: bacterial DNA vaccines apply immune system against cancer cells via cancer antigen Presentation. Here, we review the Different applications of bacterial therapy, mechanisms of action and successes at preclinical and clinical levels. Further developments in these studies will add a new dimension to cancer treatment.
  Keywords: tumor, bacterial therapy, vector, spore, toxin
 • Atieh Salighe, Mohsen Zargar *, Shahla Mohammad Ganji Pages 101-109
  Aim and
  Background
  Colorectal cancer is the third most common cancer after lung cancer, stomach and liver cancer in the world. Studies have shown that patients with inflammatory disease of the large intestine are at high risk of developing colorectal cancer are located. Several factors make inflammatory bowel disease and colorectal cancer is one of the factors involved, bacteria and toxins derived from them. Research shows that some strains of E. coli can be induced to increase the mutation rate that was established in 2010 by Cuvas-Romas and colleagues. fimC and vat1 Virulence genes in these organisms play an important role in bacteria pathogenicity. This study is to compare the virulence genes in E .coli strains isolated from samples biopsy patient's inflammatory bowel disease and colorectal cancer, intestinal tissue was performed.
  Materials And Methods
  38 biopsies were obtained from intestinal tissue and E.coli bacteria in microbial and biochemical method was identified and isolated. After DNA extraction, strains for virulence genes vat1, fimC using polymerase chain reaction (PCR), were evaluated.
  Results
  Molecular analysis showed a significant difference between the groups studied the gene vat1 (p = 0.0245) and 42.8% of positive samples were for this gene in normal groups, 87.5% with inflammatory bowel disease87.5 % of patients with colorectal cancer were reported. But there is no significant difference between the groups in terms of fimC gene (P = 0.201). And 71.4% of positive samples for this gene in normal group's and 93.7% in patients with inflammatory bowel disease73.3 % of patients with colorectal cancer were reported.
  Conclusion
  The results, to confirm the good relationship between virulence genes studied induced inflammation and proliferation by inducing mutation rate.
  Keywords: Colorectal cancer, inflammatory bowel disease, E. coli, virulence genes, vat1, fimC