فهرست مطالب

 • پیاپی 145 (بهمن 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/03
 • تعداد عناوین: 42
|
 • نفیسه معینی فر، صادق ولیان بروجنی صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  نشانگان میاستنی مادرزادی (Congenital Myastenic Syndrome، CMS) یک بیماری ژنتیکی نادر با وراثت اتوزومی مغلوب می باشدکه در اثر جهش در ژن COLQ ایجاد می شود. تشخیص مولکولی این بیماری باآنالیز مستقیم جهش های ژنی بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشد. از این رو روش پیوستگی با استفاده از نشانگرهای چند شکلی تک نوکلئوتیدی (Single nucleotide polymorphism، SNP) برای تعیین افراد ناقل و هم چنین تشخیص پیش از تولد در خانواده های دارای فرزند مبتلا روش مناسبی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دهندگی مارکر تک نوکلئوتیدی rs6442530 واقع در ژن COLQ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تجربی، ابتدا با بررسی بیوانفورماتیکی، نشانگر rs6442530 واقع در اینترون شماره 1 ژن COLQ برای مطالعه ژنوتایپینگ در جمعیت ایران انتخاب شد. سپس 152 فرد سالم غیرخویشاوند از جمعیت اصفهان با استفاده از تکنیک ARMS-PCR تعیین ژنوتیپ شدند. فراوانی آللی، درجه هتروزیگوسیتی و وجود تعادل هاردی وینبرگ برای مارکر مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار Genepop تخمین زده شد. درنهایت از نرم افزار
  PIC Calculator برای تخمین مقدار PIC (Polymorphism Information Content) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل بیانگر فراوانی آلل مغلوب (Minor Allele Frequency، MAF) 4/43 درصد، درجه هتروزیگوسیتی 684211/48 درصد و مقدار PIC 3706/0 برای مارکر rs6442530 در جمعیت اصفهان بود. بررسی تعادل هاردی وینبرگ نیز نشان داد که جمعیت اصفهان برای نشانگر rs6442530 در تعادل می باشد.
  استنتاج: در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر (2/0MAF> و PIC نزدیک به 375/0) rs6442530 می تواند به عنوان نشانگر مناسب جهت تشخیص مولکولی بیماری CMS در جمعیت اصفهان پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: نشانگر rs6442530، بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS)، جمعیت، اصفهان، چندش، کلی های تک نوکلئوتیدی (SNP)
 • اسماعیل الله مرادی، سعید تقی لو، قاسم جان بابایی، رامین شکرریز، محسن طهرانی، حسین عسگریان عمران صفحات 9-19
  سابقه و هدف
  لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) نوعی بدخیمی لنفوسیتی می باشد که با تجمع لنفوسیت های B لوسمیک در خون محیطی، مغز استخوان و اعضای لنفاوی ثانویه مشخص می گردد. در این مطالعه، شاخص های ایمنوفنوتایپینگ بیماران مبتلا به CLL و ارتباط آن ها با پیش آگهی بیماری بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت تحلیلی، موردی- شاهدی بوده که بر روی 25 بیمار مبتلا به CLL و 15 فرد سالم انجام شد. شمارش کامل سلول های خونی برای تمامی افراد انجام گرفت. بر اساس سیستم طبقه بندی Rai، بیماران CLL با توجه به شدت بیماری به گروه های مختلف تقسیم شدند. به منظور ایمونوفنوتایپینگ، سلول های تک هسته ای از خون محیطی گروه بیمار جداسازی شده و پس از رنگ آمیزی با آنتی بادی های مونوکلونال اختصاصی، با استفاده از دستگاه فلوسیتومتر آنالیز شدند.
  یافته ها
  بیان مارکرهای CD5، CD19، CD20 و CD23 که جزء شاخص های مهم تشخیصی در بیماران CLL هستند، در مراحل پیشرفته بیماری نسبت به مراحل اولیه آن افزایش معنی داری داشت (p-value به ترتیب 03/0، 01/0، 02/0 و 02/0). هم چنین شدت بیان CD38 با پیشرفت بیماری ارتباط مستقیم داشته و این مارکر به طور معنی داری در مراحل پیشرفته بیماری، بیش تر بیان شد (02/0= p).
  استنتاج: با ورود بیماران CLL به مراحل پیشرفته بیماری، تغییرات معنی داری در ایمونوفنوتایپینگ و شدت بیان CD38 مشاهده می گردد. این تغییرات که در جهت پیش آگهی بدتر بیماری بروز می یابند، می تواند با تضعیف عملکرد سیستم ایمنی و تشدید بیماری همراه بوده و در ادامه می توان از آن ها به عنوان شاخصی ارزشمند در پایش و درمان بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوسیتی مزمن، پیش آگهی، ایمنوفنوتایپینگ، CD38
 • مرتضی صادقی، زهره حجتی صفحات 20-28
  سابقه و هدف
  فاکتورهای رشد اندوتلیالی تیپ b با فعالیت ضد رگ زایی و مهار رشد تومورها به عنوان داروهای جدید ضدسرطان مورد توجه هستند. در این مطالعه هدف بررسی میزان بیان vegf111b در سلول های انسانی HEK293 بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سلول های HEK293 توسط وکتور pBUD.VEGF111b حاوی ژن VEGF111B به روش لیپوفکتامین ترنسفکت شدند و mRNA سلول های ترنسفکت شده و سلول های کنترل استخراج شدند و از روی آن cDNA ساخته شدو میزان بیان vegf111b از طریق Real time-PCR اندازه گیری شد.
  یافته ها
  ترنسفکشن سلول های HEK293 با موفقیت انجام شد و 48 ساعت پس از ترنسفکشن سلول های HEK293 ، ct مربوط به بیان vegf111b در سلول های ترنسفکت شده برابر 23.17 و ct مربوط به بیان ژن کنترل GAPDH در این سلول ها برابر 21.11 بود. در سلول های کنترل (ترنسفکت نشده) و ct مربوط به GAPDH برابر 21.09 بود و هیچ بیانی از vegf111b در این سلول ها مشاهده نشد.
  استنتاج: بیان مناسب پروتئین نوترکیب vegf111b در سلول های HEK293 نخستین گام برای تولید و تحقیقات بیش تر روی این پروتئین است و با انجام این مطالعه امکان استفاده از این محصول در تحقیقات بعدی روی مهار رگ زایی و درمان سرطان فراهم شد.
  کلیدواژگان: فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، ترنسفکشن، سلول HEK293
 • فرشته جوکار، محمدعلی اطلسی، مرتضی سلیمیان، علی اکبر طاهریان صفحات 29-37
  سابقه و هدف
  آمار سرطان پستان روز به روز در حال افزایش است. دانشمندان برای مهار سرطان پستان در حال بررسی اثرفاکتورهای سلولی بر روند درمان سرطان پستان می باشند. هدف از این پژوهش تعیین IC50 داروی دوکسوروبیسین در 24 ساعت بر روی رده های سلولی MCF-7 و MDA-MB-231 و بررسی بیان پروتئین شوک حرارتی HSP90α به عنوان یکی از فاکتورهای سلولی قبل و پس از مواجهه با دوکسوروبیسین در 24 ساعت در هر دو رده سلولی سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مداخله ای بود که بر روی دو رده سلولی MCF-7 وMDA-MB-231` پس از مواجهه با دوکسوروبیسین در 24 ساعت انجام شد وحساسیت سلول ها نسبت به داروی دوکسوروبیسین با استفاده از تکنیک MTT Assay با کمک نرم افزار آماری excel تجزیه و تحلیل گردید. بیان پروتئین شوک حرارتی HSP90α در هر دو رده سلولی قبل و پس از مواجهه با داروی دوکسوروبیسین با تکنیک ایمنوفلورسنت (ایمنوسیتوکیمیستری) به صورت کیفی مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج MTT Assay نشان داد ) IC50مقدار دوزی که باعث مرگ 50 درصد سلول ها می شود) سلول های MDA-MB-231 و MCF7 پس از مواجهه با دوکسوروبیسین در 24 ساعت به ترتیب برابر با 521/14 و 3315/16 میکرومولار بود و با روش ایمنوسیتوشیمی، بیان پروتئین HSP90αدر هر دو رده سلولی پس از مواجهه با داروی دوکسوروبیسین نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.
  استنتاج: تراکم سلولی سلول های رده (ER-) MDA-MB-231 و رده MCF-7(ER +) پس از مواجهه با دوکسوروبیسین با افزایش دوز دارو،کاهش یافته که این اثر وابسته به دوز دارو است و هر دو رده سلولی دچار مرگ سلولی شدند. بیان HSP90α کاهش یافت، اما سلول های MDA-MB-231 حساس تر بودند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، پروتئین شوک حرارتی، HSP90α، دوکسوروبیسین
 • نگار ذقاقی، الهام مسلمی، حمیدرضا خیری منجیلی صفحات 38-44
  سابقه و هدف
  امروزه سرطان پوست شایع ترین نوع سرطان است و بررسی انجام شده در اکثر کشورها حکایت از شیوع بالای سرطان پوست دارد. ژن TIMP-2 به عنوان مهارکننده بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز است و هم در سلول های سرطانی و هم در سلول های سالم بیان می شود. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن TIMP-2 در افراد مبتلا به سرطان پوست و هم چنین بررسی ارتباط پیشرفت بیماری با میزان بیان این ژن بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه موردی- شاهدی حاضر تعداد 60 نمونه بلوک پارافینه شامل 30 نمونه از افراد مبتلا به سرطان در بازه سنی 30 تا 80 سال و 30 نمونه از افراد نرمال از بیمارستان میلاد تهران جمع آوری گردید. RNA نمونه ها به کمک محلول RNX-PLUS استخراج شد. سپس سنتز cDNA با استفاده از پرایمرهای Random Hexamer و Oligo dT و آنزیم MMuLV انجام شد. بیان ژن TIMP-2 با کمک Real-time PCR انجام گرفت.
  یافته ها
  با ارزیابی بیان ژن TIMP-2 مشخص گردید که بیان این ژن 13/1 برابر نسبت به نمونه های نرمال افزایش یافته بود (001/0>p). علاوه بر این بین اندازه تومور و میزان بیان ژن TIMP-2 رابطه معنا داری وجود داشت به طوری که میزان بیان ژن TIMP-2 برای تومورها با اندازه بیش تر از 2 سانتی متر برابر با 72/6 نسبت به نمونه های نرمال (0005/0>p) و میانگین بیان ژن برای تومورها با اندازه کم تر از 1 سانتی متر و بین 1 تا 2 سانتی متر به ترتیب 57/0 و 003/1 بود (001/0>p). هم چنین در مردان میزان بیان ژن TIMP-2 بیش از زنان بود.
  استنتاج: ژن TIMP-2 در پیشرفت سرطان پوست می تواند نقش موثری داشته باشد به طوری که با افزایش اندازه تومور و سن بیمار میزان بیان ژن TIMP-2 افزایش یافت. در نهایت به نظر می رسد که بیان ژن TIMP-2 می تواند به عنوان بیومارکر قابل اعتماد برای ارزیابی سرطان پوست در مراحل اولیه بیماری باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پوست، TIMP-2، Real Time PCR
 • آزاده میزانی، پوریا گیل، شهاب الدین سروی، احمد دریانی، مهدی شریف، افسانه عمویی، علی باکویی کتریمی، سید عبدالله حسینی صفحات 45-53
  سابقه و هدف
  فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا فلوک های کبدی شایعی بوده که روی انسان ها و دام ها در تمام نقاط جهان اثرگذار هستند. در مطالعه حاضر ما تکنیک سریع loop-mediated isothermal amplification (LAMP) را در تشخیص و افتراق گونه های فاسیولا ارزیابی نمودیم.
  مواد و روش ها
  تعداد 50 کرم فاسیولا از کبد گاو و گوسفند کشتارگاه های استان مازندران جداسازی شدند. تعداد 8 پرایمر جهت تکثیر ناحیه ژنی 28S ribosomal RNA برای واکنش LAMP برای گونه های فاسیولا طراحی گردید. واکنش LAMP در حجم μI 20 تحت شرایط تک دمایی در0C 60 به مدت 90 دقیقه انجام گرفت. نتایج تکثیر با دیدن رسوب با استفاده از چشم غیر مسلح، استفاده از رنگ فلوئورسانس و ژل الکتروفورز بررسی شد. اختصاصیت روش LAMP برای فاسیولا با استفاده از DNA انگل های دیکروسلیوم دندریتیکم، تریکواسترونژیلوس کالابریفورمیس و اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد سنجش قرار گرفت. جهت ارزیابی محدودیت تشخیص روش LAMP برای تعیین جنس فاسیولا رقت سریالی از DNA استخراج شده مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  واکنش مثبت LAMP با استفاده از پرایمرهای اختصاصی دو گونه تعداد زیادی باند در سایزهای متفاوت در دمای 0C60 طی مدت 90 دقیقه تولید نمود. شرایط مطلوبی بدون هیچ واکنشی با سایر DNA انگل ها ایجاد گردید. محدودیت تشخیص روش LAMP تا pg 1 تعیین گردید. نتایج تشخیص رسوب و رنگ فلوئورسانس با الکتروفورز با ژل آگارز همخوانی داشتند.
  استنتاج: نتایج ما نشان دادند که روش LAMP یک روش سریع، آسان، کم هزینه با اختصاصیت بالا و معتبر جهت افتراق گونه های فاسیولا در مطالعات اپیدمیولوژیکی و بالینی فاسیولوزیس انسانی و دامی در مناطق اندمیک می باشد.
  کلیدواژگان: فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، loop-mediated isothermal amplication (LAMP)
 • مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، علی احمدی صفحات 54-62
  سابقه و هدف
  نانوتکنولوژی، تاثیرات گسترده ای را در زمینه های مختلف زندگی بشر از جمله داروسازی و پزشکی در سال های اخیر گذاشته است. با توجه به فراوانی و ارزان بودن برخی از پلیمرهای زیستی از جمله کایتوزان که زیست سازگار نیز می باشد، استفاده از آن در صنعت ساخت واکسن مقرون به صرفه می باشد. تری متیل کایتوزان یکی از مشتقات استیل زدائی شده کایتوزان بوده که می توان از آن جهت افزایش القای پاسخ ایمنی استفاده نمود. در این مطالعه از نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی پروتئین تتانوس جهت برانگیختن سیستم ایمنی استفاده گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، ساخت نانوذرات حاوی پروتئین حاوی توکسوئید کزاز با روش ژلاسیون یونی انجام شد. ویژگی های ظاهری نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی و اتمی بررسی شد. سپس به صورت زیرجلدی به موش سوری تزریق شدند. پس از فرایند خونگیری، میزان تحریک سیستم ایمنی با روش الایزای غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش با آنالیز واریانس یک طرفه در سطح 05/0< p تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  خلوص پروتئین با SDS-PAGE مورد تایید قرار گرفت. پروتئین های توکسوئید کزاز با بارگذاری بالای 80 درصد وارد نانوذرات شدند. نتایج الایزا نشان داد که سیستم ایمنی به صورت معنی داری در مقایسه با ترکیب پروتئین با فروند تحریک شده و میزان تیتر آنتی بادی افزایش یافت.
  استنتاج: نانوذرات های تری متیل کایتوزان حاوی پروتئین کزاز، میزان تحریک سیستم ایمنی را بالا برده و در مقایسه با ادجوانت فروند کارایی بیش تری دارند.
  کلیدواژگان: نانوذرات، تری متیل کایتوزان، ایمنی زائی، پروتئین کزاز
 • سیدمحمود نورایی، غلامعلی گدازنده، ولی الله حبیبی صفحات 63-69
  سابقه و هدف
  عفونت استرنوم عارضه ای جدی به دنبال استرناتومی میانی می باشد که باعث افزایش مرگ و میر بیمارستانی می گردد. در این نگارش به عفونت استرنوم در بخش جراحی مرکز قلب مازندران و چگونگی درمان آن می پردازیم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، از فروردین 1391 تا اسفند 1394، تعداد 4725 بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، فاکتورهای خطر ابتلا به ایسکمی قلبی و عوامل موثر در ایجاد عفونت ضمن عمل جراحی و نوع عفونت استرنوم و روش درمانی آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. درمان های انجام شده بر اساس نوع عفونت و زمان تشخیص آن در نظر گرفته شده اند. داده های آماری با نرم افزار Med calc بررسی شده و 05/0p< از نظر اختلاف آماری معنی دار در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  عفونت استرنوم در 49 بیمار (1 درصد) دیده شده که 26 مورد (55/0 درصد) عفونت سطحی و 23 مورد (49/0 درصد) عفونت عمقی بوده اند. اکثرا خانم های مبتلا به دیابت، فشارخون بالا و چاقی مفرط با Cross-clamp time طولانی تر، مبتلا به عفونت استرنوم شده اند. بیماران با عفونت سطحی به روش دبریدمان پوست و بستن ثانویه زخم درمان شده و بیماران مبتلا به عفونت عمقی استرنوم که به طور زودرس یعنی تا 48 ساعت پس از استقرار عفونت تشخیص داده شده اند، با دبریدمان پوست و استرنوم و بستن مجدد قفسه سینه پس از تعبیه درن مدیاستن درمان شده اند. مرگ و میر در بیماران مبتلا به عفونت استرنوم بالاتر بوده است. (2/12 درصد).
  استنتاج: با اعمال قوانین کنترل عفونت می توان آمار عفونت استرنوم را به حداقل رسانید. عفونت استرنوم مرگ و میر پس از عمل جراحی را به طور چشم گیری بالا می برد.
  کلیدواژگان: عفونت استرنوم، بای پس عروق کرونر، عوارض جراحی، عوامل خطر، عفونت زخم
 • سید ضیاءالدین میرحسینی، زهرا پزشکیان، شاهرخ قوتی صفحات 70-82
  سابقه و هدف
  پروتئین اینترفرون بتا 1 بی، جهت درمان بهبود دهنده‏ بیماری MS و کاهش تعداد حملات در بیماران استفاده می‏گردد. روابط فیلوژنتیکی و آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین اینترفرون بتا 1 بی به صورت In Silico با هدف پیش بینی پتانسیل ساختاری‏اش توسط سرورها و ابزارهای بیوانفورماتیکی معتبر مورد پیش بینی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ویژگی های فیزیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی پروتئین اینترفرون بتا 1 بی نیز توسط سرور‏های ProtScale و ProtParam مورد بررسی قرار گرفت. ساختار سه بعدی پروتئین اینترفرون بتا 1 بی با استفاده از سرور Swiss-Model و اثرات متقابل آن با پروتئین‏های دیگر توسط پلت فرم STRING بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل درخت تکاملی نشان دادند که پروتئین اینترفرون بتای انسانی بیشترین قرابت را از لحاظ ساختار اسیدآمینه ای به میزان 96 درصد به خفاش آبی دارد. نتایج بررسی In Silico ساختار پروتئین اینترفرون بتا 1 بی، حاکی از وجود توالی راهنما و عدم وجود منطقه تراغشایی در این پروتئین بود. نتایج پیش بینی تغییرات پس از ترجمه نشان دادند که در مناطقی از این پروتئین امکان استیلاسیون و فسفریلاسیون محتمل می‏باشد. نتایج تجزیه و تحلیل شبکه پروتئینی نشان داد که بیش ترین تقابل بین پروتئین اینترفرون بتا 1 بی و پروتئین گیرنده اینترفرون 1 و فاکتور تنظیمی 3 اینترفرون وجود دارد.
  استنتاج: به طور کلی نتایج نشان دادند که پروتئین اینترفرون بتا 1 بی، پروتئینی با نقش تنظیمی موثر اما ناپایدار در شرایط آزمایشگاهی است. آنالیزهای بیوانفورماتیکی انجام شده روی پروتئین اینترفرون بتا 1 بی زمینه را برای مطالعات عملکردی آینده فراهم می کند.
  کلیدواژگان: اینترفرون بتا 1 بی، ابزارهای بیوانفورماتیکی، اسکلروز چندگانه (MS)، آنالیز In Silico، اثر متقابل پروتئین- پروتئین
 • کیاوش فکری، محمدرضا ملک احمدی، معصومه عطایی کجویی، سیده صغری احمدی سودجانی، علی احمدی صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  افزایش فشار شریان ریوی، از عوامل اصلی بروز اختلالات قلبی در بیماران تالاسمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط اسپلنکتومی و فشار شریان ریوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 60 نفر از بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1394 انجام گرفت. بیماران تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند و مقادیر هموگلوبین، پلاکت، تعداد گلبول های قرمز هسته دار، لاکتات دهیدروژناز، نارسایی جریان دریچه تریکوسپید، فشار شریان ریه و... مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata13 با مقدار معنی داری کم تر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین متغیرهای مورد آزمایش در این تحقیق، میانگین مربوط به سن، هموگلوبین، پلاکت، گلبول های قرمز هسته دار، لاکتات دهیدروژناز، نارسایی جریان دریچه تریکوسپید، فشار شریان ریوی، قطر بطن راست، قطر شریان ریوی اصلی، قطر پایان دیاستولی بطن چپ و قطر پایان سیستولی بطن چپ در بیماران اسپلنکتومی شده در مقایسه با بیماران اسپلنکتومی نشده، بیش تر بود (05/0< p). هم چنین بین پلاکت، تعداد گلبول های قرمز هسته دار و زمان انجام اسپلنکتومی با فشار شریان ریوی همبستگی معنی داری مشاهده شد (05/0< p)، هرچند که ارتباط بین هموگلوبین و لاکتات دهیدروژناز با فشار شریان ریوی معنی دار نبود (05/0> p).
  استنتاج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اسپلنکتومی ممکن است استعداد ابتلا به فشار شریان ریوی بالا را در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور افزایش دهد و یا منجر به پیشرفت افزایش فشار ریوی در این بیماران گردد.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، اسپلنکتومی، فشار شریان ریوی
 • حمید دالوند، لیلا دهقان، علیرضا شمس الدینی، فرهاد فاتحی، آزاده ریاحی صفحات 91-98
  سابقه و هدف
  بررسی اختلالات خواب در کودکان دارای فلج مغزی، دانشی پیچیده و چالشی است. هدف از این مطالعه، بررسی انواع اختلالات خواب در کودکان دارای فلج مغزی بر اساس سطح عملکرد حرکتی درشت آن ها در شهر اراک بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی، 76 کودک دارای فلج مغزی 6 تا 15 ساله مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر اراک در سال 1394-1395، مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و از نوع آسان و اختلالات خواب کودکان با استفاده از پرسشنامه عمومی خواب کودکان SDSC)) تعیین گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماره های توصیفی، T-test و کای دو با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین اختلالات خواب و جنس، سن و نوع فلج مغزی رابطه معنی دار وجود ندارد (05/0p>). بین اختلالات خواب و سطوح عملکرد حرکتی درشت رابطه معنی دار وجود دارد (05/0p<). بیش ترین میزان اختلال خواب، اختلال تنفسی خواب و اختلال در شروع و حفظ خواب بود که بیش تر در کودکان کوادری پلژیک اسپاستیک، سطح V دیده شد.
  استنتاج: نتایج فوق نشان می دهد که سطح شدید ناتوانی حرکتی (شدت آسیب حرکتی) با احتمال بروز اختلالات خواب مرتبط می باشد. پیشنهاد می شود آموزش های بیش تری برای کودکان دارای فلج مغزی با سطح عملکردی درشت پایین و مراقبان این کودکان برای بهبود عملکرد خواب در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کودکان، فلج مغزی، اختلال خواب، عملکرد حرکتی درشت
 • محمد ابراهیمی ساروی، علیرضا خلیلیان، هدیه رونقی، زهرا صنیع خاتم صفحات 99-109
  سابقه و هدف
  اختلالات تمپورومندیبولار (TMD) گروهی از علائم و نشانه ها هستند که به همراه درد، عملکرد ناقص TMJ و عضلات جونده تشخیص داده می شوند. نقش فاکتورهای اتیولوژیک نظیر استرس و تداخلات اکلوزالی دراین اختلالات مورد توجه است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی اختلالات تمپورومندیبولار و رابطه آن با استرس و تداخلات اکلوزالی در مراجعین به کلینیک دانشکده ی دندانپزشکی ساری در سال های 94-1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی-تحلیلی، 68 فرد (41 زن، 27 مرد) مراجعه کننده به مرکز فوق به صورت تصادفی انتخاب شدند.تداخلات اکلوزالی در نمونه ها براساس معاینات بالینی و میزان استرس آنان با پرسشنامه اندازه گیری اضطراب تیلور بررسی و رابطه TMD با متغیرهای مختلف از طریق آزمون های chi-square و exact fisher بررسی گردید. داده های تحقیق با نرم افزار آماری SPSS نسخه 0/22 تحلیل گردید.
  یافته ها
  از کل نمونه ها؛ 51 نفر (0/75درصد) TMD داشته اند. در مبتلایان TMD؛ 1 نفر (9/1درصد) استرس اندک؛ 30 نفر (8/58 درصد) استرس متوسط و 20 نفر (2/39 درصد) استرس بالا داشتند. ارتباط معنی داری بین ابتلاء به TMD و استرس دیده نشد. 7/13 درصد مبتلایان به TMD تداخل centric نداشته؛ 6/70درصد تا arch of close و 7/15درصد نیز تا line of closure تداخل داشته اند. رابطه معنی داری بین ابتلاء به TMD با تداخلات سمت کارگر (03/0p<)؛ تداخلات پیشگرایی (0001/0p<)؛ وضعیت arch of closure (03/0p<) و تداخلات غیرکارگر (01/0p=) مشاهده شد.
  استنتاج: شیوع اختلالات تمپورومندیبولار در جامعه ی مراجعین به کلینیک دانشکده ی دندانپزشکی ساری در سال های 94-1393 بالا بوده و این اختلالات با استرس رابطه نداشته است؛ هرچند بروز آن ها با وجود برخی تداخلات اکلوزالی در مبتلایان مرتبط بوده است.
  کلیدواژگان: اختلالات تمپورومندیبولار، استرس، تداخلات اکلوزالی، شیوع، رابطه
 • سمیرا ابدالی، بیژن هاشمی، ابراهیم جعفر زاده پور صفحات 110-121
  سابقه و هدف
  رتینیت پیگمنتوزا (RP) نوعی از دژنراسیون های شبکیه است که بر سیگنال های چشم اثرگذار است. الکترورتینوگرام (ERG) سیگنالی است که در تشخیص و پایش این بیماری نقش مهمی دارد و اطلاعاتی دارد که تنها با آنالیز آن در حوزه زمان نمی توان به آن ها دست یافت. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بیماری RP بر مولفه های زمانی، فرکانسی و زمان فرکانسی ERG با استفاده از روش های پردازش تبدیل فوریه و موجک بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 18 چشم بیمار مبتلا به RP و 20 چشم سالم سیگنال ERG با تحریک فلش زنون ثبت شد. پس از استخراج مولفه های زمان تاخیر و دامنه سیگنال ها با نرم افزار متلب، تبدیل فوریه و موجک روی سیگنال ها انجام و فرکانس مد و فرکانس های اصلی تشکیل دهنده سیگنال و زمان وقوع آن ها استخراج شد. سپس تفاوت بین میانگین های کلیه مولفه ها بررسی و آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش زمان تاخیر و کاهش دامنه سیگنال ERG، عدم تفاوت معنی دار میانگین فرکانس مد بین بیماران RP و افراد سالم و کاهش معنی دار فرکانس های اصلی تشکیل دهنده سیگنال ERG و افزایش زمان وقوع آن ها بود. هم چنین با توجه به سیر پیشرفت بیماری در بیماران RP یک یا دو فرکانس از سه فرکانس اصلی حذف شده بودند.
  استنتاج: بیماری RP می تواند سبب تغییراتی در مولفه های زمانی و زمان- فرکانسی ERG شود. با به کار بستن تبدیل موجک روی سیگنال های ERG بیماران RP و تبدیل شاخص های موجود در آن ها به حوزه فرکانس می توان به موقعیتی از شبکیه پی برد که این بیماری تاثیر بیش تر بیش تری بر آن می گذارد.
  کلیدواژگان: الکترورتینوگرام، رتینیت پیگمنتوزا، تبدیل فوریه، تبدیل موجک
 • زهره ترابی، تایماز امیر اصلانی، بهناز فلک الافلاکی صفحات 122-132
  سابقه و هدف
  چاقی در دوران نوجوانی زمینه ساز چاقی در بزرگسالی و عوارض مربوط به آن است؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی نسبی چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر و دختر مدارس اول متوسطه شهر زنجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 1366 نفر از نوجوانان 14-12ساله در سال تحصیلی93-92 که به طورتصادفی از مدارس اول متوسطه شهر زنجان انتخاب شده بودند، انجام گرفت قد و وزن نوجوانان و نمایه توده بدنی آن ها اندازه گیری گردید و پرسشنامه ای شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تولد، سابقه خانوادگی چاقی، نوع تغذیه و خواب و فعالیت فیزیکی تهیه شد.
  یافته ها
  در مجموع از میان 1366 نوجوان مورد مطالعه 1/57 درصد (780 نفر) دختر بودند. 5/4 درصد دختران و 1/3 درصد پسران مبتلا به چاقی بودند و فراوانی نسبی چاقی و اضافه وزن به طور کلی در گروه مورد مطالعه به ترتیب 9/3 و 2/12 درصد بود. بین چاقی و جنسیت، وزن هنگام تولد، شروع تغذیه با شیرمادر یا شیر خشک، زمان شروع تغذیه، چاقی والدین، فعالیت بدنی، مدت زمان صرف تماشای تلویزیون، مصرف تنقلات و استفاده از برنج در طول هفته ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0< p).
  استنتاج: با توجه به شیوع بالای چاقی واضافه وزن در نوجوانان شهرستان زنجان، پیشگیری از چاقی یکی از اولویت بالای بهداشتی محسوب می شود. توصیه می شود که اطلاعات لازم درمورد شیوه تغذیه و زندگی سالم به خانواده و دانش آموزان ارائه شود.
  کلیدواژگان: نوجوانان، چاقی، شاخص توده بدن
 • رویا اسحقی مقدم، لیلا رهنما، محسن امیری، نورالدین کریمی، مریم زرگوش صفحات 133-142
  سابقه و هدف
  یکی از شایع ترین اختلالات پوسچرال در جوامع کنونی، وضعیت رو به جلو سر است که همراه با عوارض اسکلتی عضلانی متعددی است. به نظر می رسد عضله استرنوکلایدوماستویید با توجه به نحوه اتصالش به گردن، از این نقص پوسچرال متاثر شود. لذا هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید در زنان با پوسچر طبیعی سر و پوسچر سر رو به جلو است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع موردی شاهدی بوده است که در آن 18 دانشجوی خانم با میانگین سنی 3/3±5/24 سال و با پوسچر سر رو به جلو و 18 دانشجوی خانم با میانگین سنی 5/2±4/23 سال با پوسچر طبیعی سر شرکت داشتند. ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید در حالت طاقباز خوابیده و به صورت دو طرفه توسط اولتراسونوگرافی اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها از SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معناداری در ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید بین افراد با پوسچر طبیعی سر و افراد با پوسچر سر رو به جلو مشاهده نشد (05/0 p ˃). هم چنین رابطه ی معناداری بین ضخامت این عضله در دو سمت گردن در دو گروه افراد با پوسچر طبیعی سر و افراد با پوسچر سر رو به جلو مشاهده نشد (05/0 p ˃)، به عبارت دیگر ضخامت عضله در دو سمت گردن قرینه است.
  استنتاج: عضله استرنوکلایدوماستویید در افراد با پوسچر سر رو به جلو نسبت به پوسچر طبیعی سر تغییر مورفولوژیک قابل توجهی در سطح مهره پنجم گردنی ندارد. هر چند اندازه گیری ابعاد این عضله در دیگر سطوح مهره ای برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، عضله استرنوکلایدوماستوئید، پوسچر رو به جلو سر
 • صفورا سیفی، فریده فیضی، معصومه یاسمی، همت قلی نیا صفحات 143-151
  سابقه و هدف
  نئوپلاسم های غدد بزاقی دارای شیوع کم و هتروژن بوده و جهت تشخیص آن ها رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین انجام می شود ولی گاهی اوقات با این رنگ آمیزی قابل تشخیص نیستند و از روش های کمکی استفاده می گردد. از آن جا که تاکنون مطالعه ای در ارتباط با ارزش مورفومتری در افتراق تومورهای خوش خیم از بدخیم بزاقی صورت نگرفته است لذا این مطالعه با این هدف انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی که در سال 1394 در دانشکده دندان پزشکی بابل انجام گردید از60 بلوک پارافینه مربوط به پلئومورفیک آدنوما،آدنوئیدسیستیک کارسینوما و موکواپیدرموئید کارسینوما استفاده شد. دو برش 5 میکرونی برای رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و متیل گرین پیرونین زده شد. تصاویری از اسلایدهای رنگ آمیزی شده با بزرگ نمایی 100 برابربا میکروسکوپ Japan Optical)،Bx41) Olympus توسط دوربین lgvc،Tokyo،japan)) متصل به کامپیوتر در 3 مقطع میکروسکوپی از اجزاء تومورال به عمل آمد و به طور متوسط 100 هسته در 3 فیلد میکروسکوپی بررسی شد. ارزیابی مورفومتری و بررسی کیفی هستک ها (تک هستکی و چند هستکی) انجام شد و نتایج با آنالیزهای آماری kruskal-wallisوMann-whitney تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیش ترین اندازه مساحت هسته در پلئومورفیک آدنوما، بیش ترین اندازه مساحت سیتوپلاسم در موکواپیدرموئید کارسینوما، بیش ترین نسبت هسته به سیتوپلاسم در آدنوئیدسیستیک کارسینوما و بیش ترین نسبت قطر بزرگ به کوچک هسته در پلئومورفیک آدنوما دیده شد. اختلاف آماری معنی داری از نظر ویژگی های مورفومتری فوق بین سه ضایعه دیده شد(001/0>p).
  استنتاج: استفاده از هیستومورفومتری به همراه رنگ آمیزی متیل گرین پیرونین روش کمکی مناسبی در تمایز تومورهای خوش خیم از بدخیم بزاقی نمی باشد.
  کلیدواژگان: پلئومورفیک آدنوما، موکواپیدرموئید کارسینوما، آدنوئیدسیسیتک کارسینوما، هیستومورفومتری، متیل گرین پیرونین
 • سمیه شاهانی، فرزانه بهزادفر، دانیال جهانی، فاطمه شکی صفحات 152-164
  سابقه و هدف
  ما در این مطالعه، اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) را روی سمیت میتوکندریایی ناشی از جنتامایسین در میتوکندری های ایزوله از کلیه رت مورد بررسی قرار می دهیم.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، تعداد 36 رت نژاد ویستار در 6 گروه شش تایی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها شامل گروه کنترل، گروه دریافت کننده حلال، گروه دریافت کننده جنتامایسین خالی mg/kg 80، 3 گروه دریافت کننده جنتامایسین به علاوه عصاره با دوزهای مختلف (50 -100-200 (mg/kg بوده که به مدت ده روز به صورت داخل صفاقی تجویز گردید و 24 ساعت بعد از پایان تجویزها، کلیه حیوان جدا و میتوکندری آن ها با روش سانتریفیوژ متعدد جداسازی شد و پارامترهای آسیب میتوکندری بررسی شدند.
  یافته ها
  تجویز جنتامایسین به صورت معنی داری سبب کاهش فعالیت میتوکندری در تست MTT و گلوتاتیون احیا در میتوکندری های ایزوله از کلیه رت شد. هم چنین افزایش لیپید پراکسیداسیون و تورم میتوکندری در گروه دریافت کننده جنتامایسین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. تجویز عصاره هیدروالکلی علف چشمه سبب افزایش میزان زنده ماندن میتوکندری ها نسبت به گروه جنتامایسین شد. کاهش معنی دار و وابسته به غلظت اکسیداسیون گلوتاتیون، لیپید پراکسیداسیون و تورم میتوکندری ناشی از جنتامایسین در میتوکندری های ایزوله از کلیه رت در گروه دریافت کننده عصاره علف چشمه مشاهده شد.
  استنتاج: هم چنین با توجه به اثر محافظتی علف چشمه در کاهش آسیب میتوکندریایی ناشی از جنتامایسین در میتوکندری ایزوله کلیه، می توان از عصاره علف چشمه در شرایط پاتولوژیک ناشی از آسیب میتوکندری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جنتا مایسین، علف چشمه، میتوکندری، سمیت کلیه
 • محمد شکرزاده، صدف آزدو، محمد امیر احمدی، عمران حبیبی صفحات 165-175
  سابقه و هدف
  دیابت از بیماری های متابولیکی غدد درون ریز است که با فقدان انسولین (نوع1) یا نقص عملکرد انسولین(نوع2) مشخص می شود. بررسی اثر بخشی ترکیبات طبیعی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است لذا، در این مطالعه اثر ضد دیابتی عصاره متانولی قارچ ترامتس ورسیکالر بروی موش سوری بررسی شد.
  مواد و روش ها
  قارچ از جنگل اطراف نکاء (مازندران) جمع آوری و با متانول عصاره گیری شد. 30 موش سوری نر به طور تصادفی به 6 گروه5 تایی تقسیم شدند.گروه 1: غیر دیابتی (نرمال)، گروه های 2، 3 و 4 دیابتی به ترتیب عصاره متانولی قارچ با دوز 500، 1000 و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه 5: دیابتی + انسولین (ایزوفان) به میزان 6 واحد بر کیلوگرم و گروه6: دیابتی + حلال عصاره (نرمال سالین 9/0 درصد) می باشند. برای ایجاد دیابت از استرپتوزوسین با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد و تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت. 24ساعت پس از آخرین تزریق، خونگیری انجام و پس از سانترفیوژ، سرم جهت سنجش میزان گلوکز ALT ، AST ، ALP ، ، کلسترول، تری گلیسیرید، BUN، کراتینین و HDL جدا شده و 1/0 گرم بافت کبدی نیز جهت مطالعه هیستوپاتولوژی هموژنیزه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاکی از کاهش معنی دار میزان گلوکز، تری گلیسیرید و آنزیم ALT در گروه های تیمار شده با عصاره متانولی قارچ ترامتس ورسیکالر نسبت به گروه شاهد دیابتیک دریافت کننده حلال حامل عصاره می باشد (05/0>p). در مطالعات پاتولوژی مشاهده شد که تخریب در بافت کبد در گروه های دریافت کننده عصاره نسبت به گروه شاهد کم تر بوده است.
  استنتاج: با توجه به یافته های حاصل، عصاره متانولی قارچ ترامتس ورسیکالر ممکن است در درمان و پیشگیری از دیابت و محافظت کبدی در فاز بالینی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ترامتس ورسیکالر، دیابت، موش سوری، کبد، استرپتوزوسین
 • مریم شاهی، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی صفحات 176-185
  سابقه و هدف
  دیابت یکی از عوامل تعیین کننده در باروری است که می تواند باعث ایجاد اختلال درتخمک گذاری وتشکیل جنین گردد. ممکن است اسیدچرب غیر اشباع امگا-3 بتواند میزان بلوغ آزمایشگاهی تخمک وکیفیت تشکیل جنین را بهبود بخشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر امگا-3 بر بافت تخمدان و تکوین بلاستوسیست های موش های دیابتی در شرایط آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه تجربی، 32 رت ماده بالغ به 4 گروه 8 تایی، کنترل سالم، دیابتی، دیابتی به همراه mg/kg/day 300 و دیابتی به همراه mg/kg/day 600 تقسیم شدند. دیابت باتزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین
  mg/kg) 50) القا شد و رت ها 45 روز امگا -3 گاواژشدند. سپس هورمون PMSG (IU،IP25) تزریق شد و بعد از 54 ساعت هورمون HCG (IU،IP25) تزریق شد و نمونه های تخمدان جهت لقاح داخل آزمایشگاهی استفاده شد.
  یافته ها
  دیابت به شکل معنی داری باعث کاهش میانگین درصد فولیکول های سالم، درصد زیگوت، جنین های دوسلولی، بلاستوسیست ها و جنین های هچینگ شده درمقایسه باگروه کنترل گردیده است (05/0< p). باآنالیزداده ها مشخص شد که تجویزاسیدهای چرب امگا -3 برروی موش های دیابتی، درصد فولیکول های سالم و پارامترهای مرتبط با لقاح و ورشد جنین را در شرایط in vitro نسبت به گروه دیابتی افزایش می دهد (05/0< p).
  استنتاج: با توجه به اثرات تخریبی دیابت برتوان باروری، امگا-3 قابلیت مهار اثرات سوء دیابت را برروی تخمدان دارا بوده موجب افزایش لقاح وتوان باروری می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، تخمدان، اووسیت، امگا، 3، لقاح آزمایشگاهی
 • عطیه سادات رستمیان، محمد آزاد بخت، نعمت الله آهنگر صفحات 199-210
  سابقه و هدف
  طی سالیان اخیر، مصرف مکمل های پروتئینی تجاری و هورمونی دارای عوارض جسمی، جهت بهبود ظاهر بدنی مناسب، سلامتی ورزشکاران، به ویژه در رشته بدنسازی را به خطر انداخته، لذا امروزه توجه بیش تری به استفاده از عصاره های گیاهی جهت کاهش عوارض جسمی و بهبود فعالیت های بدنی ورزشکاران می گردد، نظر به اهمیت این موضوع، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مخلوط پودر دانه شنبلیله، ریزوم زنجبیل و مان ترنجبین بر افزایش قدرت عضلانی (قدرت پا، سینه و جلو بازو و هم چنین اندازه دور بازو) و ترکیب بدنی ورزشکاران شهر مشهد در سال 1394 بود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران مرد دارای حداقل یکسال فعالیت در باشگاه های پرورش اندام مشهد تشکیل دادند که به صورت تصادفی طبقه ای تعداد 40 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش نیمه تجربی افراد در دو گروه آزمایش و شاهد (هر گروه 20 نفر) تقسیم شده، و گروه آزمایش به مدت شش هفته برنامه های تمرینی در نظر گرفته شده به همراه مصرف روزانه 5 گرم از مکمل تهیه شده (غیر روزهای تمرین و یک ساعت قبل از روز تمرین) را اجرا نمود. بررسی آماری در این مطالعه برای مقایسه بین دو گروه مستقل و با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که مصرف توام مکمل دانه شنبلیله، ریزوم زنجبیل و مان ترنجبین همراه با شش هفته تمرین، منجر به افزایش فاکتورهای موثر بر ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در گروه آزمایش شده است (05/0 p≤).
  استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد مکمل دانه شنبلیله، ریزوم زنجبیل و مان ترنجبین برای بهبود قدرت عضلانی و ترکیب بدنی ورزشکاران مفید باشد.
  کلیدواژگان: دانه شنبلیله، ریزوم زنجبیل، مان ترنجبین، قدرت عضلانی، ترکیب بدنی
 • سید امید عمادیان، محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی، سونیا فرهادپور صفحات 211-221
  سابقه و هدف
  سطح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی به عنوان فاکتور مهمی در برآورد خطر بیماری های قلبی- عروقی به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر 8 هفته تمرینات ایروبیک در دو نوبت صبح و عصر بر نیم رخ لیپیدی، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان دارای اضافه وزن غیر فعال بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 36 زن دارای اضافه وزن غیر فعال با میانگین سن05/3±71/29 سال و نمایه توده بدن 26/1±25/27کیلوگرم بر متر مربع به طور هدفمند به دو گروه تمرین (10 نفر) و دو گروه کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 8 هفته تمرینات ایروبیک در دو زمان 8 صبح و 6 عصر بود که 3 روز در هفته و با شدت 60 درصد ضربان قلب بیشینه و مدت زمان 25 دقیقه در هفته اول آغاز و به شدت 85 درصد ضربان قلب بیشینه و مدت زمان 45 دقیقه در هفته آخر رسید. پیش و پس از مداخله تمرینی، خون گیری در شرایط 12 ساعت ناشتایی به منظور ارزیابی نیم رخ لیپیدی انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که سطوح HDL-c متعاقب تمرین در هر دو نوبت صبح و عصر افزایش(001/0p=) و LDL-c کاهش معنی داری داشت (002/0p=). در سطوح تری گلیسرید و کلسترول تام در نتیجه تمرین تفاوت معنی داری مشاهده نشد (27/0=p و 38/0=p). حداکثر اکسیژن مصرفی در تمرینات عصرگاهی افزایش معنی داری داشت(013/0=(p. درصد چربی بدن و شاخص توده بدن در هر دو زمان صبح و عصر کاهش معناداری داشت (001/0=p).
  استنتاج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که انجام تمرینات ایروبیک در نوبت صبح و عصر تاثیر مشابهی بر نیم رخ لپیدی داشته در حالی که افزایش ظرفیت هوازی در عصر بیش تر از صبح بود.
  کلیدواژگان: تمرینات ایروبیک، ریتم شبانه روزی، نیم رخ لیپیدی
 • محسن قاسمی، احسان صادقی، شیرین مرادی، معین بشیری، رضا محمدی صفحات 222-232
  سابقه و هدف
  اهمیت تغذیه سالم و توجه روزافزون مصرف کنندگان به مواد غذایی سالم، منجر به رویکرد قابل توجه تولیدکنندگان به جایگزینی نگهدارنده های شیمیایی با انواع طبیعی و بیولوژیک در فرآورده های غذایی شده است. اسانس مرزه پرویی به علت دارا بودن خاصیت ضدمیکروبی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است. نایسین نیز یک پپتید ضدمیکروبی است که روی طیف وسیعی از باکتری ها تاثیر می گذارد و به صورت گسترده در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی استفاده از اسانس مرزه پرویی و باکتریوسین نایسین به تنهایی و توام با یکدیگر جهت مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر است.
  مواد و روش ها
  به نمونه های همبرگر میزان CFU/g 103×5 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تلقیح شد. تیمار نایسین در غلظت 5/0 درصد و تیمارهای اسانس مرزه پرویی در سه غلظت 01/0، 02/0 و 04/0 درصد به تنهایی و توام با نایسین تهیه شد. همه تیمارها و گروه شاهد بسته بندی و به مدت 63 روز در دمای C° 12- نگه داری شدند. تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هر هفت روز یک بار توسط کشت سطحی روی محیط برد پارکر آگار شمارش شد.
  یافته ها
  تمامی تیمارها توانستند به طور معنی داری مانع از رشد باکتری نسبت به نمونه شاهد در طی مدت نگهداری شوند. استفاده همزمان از نایسین و اسانس مرزه پرویی باعث افزایش قدرت باکتری زدایی گردید.
  استنتاج: بیش ترین میزان کاهش جمعیت باکتریایی در استفاده همزمان از نایسین 5/0 درصد و اسانس مرزه پرویی 04/0 درصد بود. هم چنین غلظت 04/0 درصد اسانس از نظر ارزیابی حسی برای تست کنندگان مطلوب نبود.
  کلیدواژگان: اسانس، مرزه پرویی، نایسین، استافیلوکوکوس ارو ئوس، همبرگر
 • محمدرضا عربستانی، حامد طهماسبی، بهروز زینی صفحات 234-247
  سابقه و هدف
  انتروکوکوس ها می توانند سبب آلوده شدن فرآورده ای غذایی شوند. هدف از این پژوهش، جداسازی گونه های مختلف انتروکوکوس بر اساس روش Curve Analyzing Melting مبتنی بر Real time PCR در نمونه های مواد غذایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 138 نمونه مختلف (گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر، پنیر) آلوده به گونه های مختلف انتروکوک از مجموع 510 نمونه مورد بررسی از سطح شهر جمع آوری شد. شناسایی گونه های مختلف انتروکوکوس با هدف قرار دادن سایت های انحصاری در گونه های مختلف و طراحی پرایمرهای اختصاصی برای این نواحی بر اساس روشCurve Analizing Melting مبتنی بر Real time PCR صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس آنالیز منحنی های ذوب به روش Real Time PCR، 84 ایزوله (86/60 درصد) انتروکوکوس فکالیس، 48 ایزوله (78/34 درصد) انتروکوکوس فاسیوم، 1 ایزوله (7/0 درصد) انتروکوکوس گالیناروم، 4 ایزوله (8/2 درصد) انتروکوکوس آویوم و 1 ایزوله (7/0 درصد) به عنوان انتروکوکوس کاسلی فلاووس شناسایی شدند. بیش ترین فراوانی ایزوله های انتروکوک به دست آمده مربوط به نمونه های گوشت مرغ با 29 نمونه (63/24 درصد) و گوشت قرمز با 21 نمونه (44/51 درصد) بود. هم چنین با قرار دادن نتایج حاصل از تعیین توالی آزمون PCR به عنوان شاخص استاندارد، حساسیت و ویژگی روش فنوتیپی برای انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 78/94 درصد و 74/90 درصد، برای انتروکوکوس فاسیوم 13/89 درصد و 77/97 درصد، برای انتروکوکوس گالیناروم 50 درصد و 52/98 درصد، برای انتروکوکوس آویوم 66/66 درصد و 52/98 درصد و برای انتروکوکوس کاسلی فلاووس 50 درصد و 56/98 درصد به دست آمد. ارتباط معنی داری بین نوع نمونه و پراکنش گونه های انتروکوکوس مشاهده شد (05/0p≤).
  استنتاج: باتوجه به گستردگی و خطاپذیر بودن روش های فنوتیپی در تعیین گونه انتروکوکوس ها ، و حسایت و ویژگی پایین این روش، استفاده از یک روش حساس و سریع الزامی است.
  کلیدواژگان: انتروکوکوس، Real-Time PCR، Curve Analyzing Melting
 • امین کوهپایه، مجتبی موذن، غلامرضا جاهد خانیکی، سینا دوبرادردان، نبی شریعتی فر، مهسا احمدلو، علی آذری، شاهرخ نظم آرا، امین کیانی، مهدی سالاری صفحات 257-267
  سابقه و هدف
  امروزه با گسترش دانش بشری و پیشرفت در زمینه صنعت غذایی، پوشش های پلاستیکی از جمله PET (پلیمر پلی اتیلن ترفتالات) به دلیل ویژگی های منحصر به فرد، به طور گسترده جهت بسته بندی مواد غذایی مختلف نظیر آب و دوغ مورد استفاده قرار می گیرد. استرهای فتالات به منظور بهبود انعطاف پذیری، کارایی و پایداری در این مواد کاربرد دارند. تماس طولانی مدت با مواد ذکر شده، در بروز انواع مختلف بیماری و سرطان در انسان نقش دارند. هدف از این مطالعه، بررسی حضور و میزان استرهای فتالات در انواع مختلف دوغ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش ابتدا نانو تیوب های کربنی چند جداره مغناطیسی با استفاده از اکسید آهن سنتز گردید و سپس نانو تیوب های مغناطیسی سنتز شده جهت جذب و استخراج استرهای فتالات از ماتریکس دوغ مورد استفاده قرار گرفت. پس از آماده سازی نمونه، غلظت هرکدام از استرفتالات ها از طریق دستگاه GC-MS اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که در تمامی نمونه ها، میزان استرفتالات ها پایین تر از محدوده استاندارد بود و بیش ترین غلظت نیز مربوط به DEHP بود. آنالیز آماری نیز نشان داد اختلاف معنی داری میان غلظت استرهای فتالات با توجه به برندهای مختلف و زمان های مختلف نگه داری دوغ وجود ندارد.
  استنتاج: بر اساس یافته های این پژوهش و با توجه به غلظت پایین تر هر کدام از استرفتالات ها نسبت به مقادیر استاندارد در انواع مختلف دوغ، می توان نتیجه گرفت که خطری از این جهت مصرف کننده ها را تهدید نمی کند.
  کلیدواژگان: استرهای فتالات، انواع دوغ، بطری PET (نانو تیوب های کربنی) چند جداره، استخراج مغناطیسی
 • قربان عسگری، رضا شکوهی، عبدالمطلب صید محمدی، قدرت الله روشنایی، مرضیه باقری صفحات 268-282
  سابقه و هدف
  استفاده از کاتالیزورها به منظور افزایش راندمان فرآیند ازن زنی متداول به عنوان فرایند ازن زنی کاتالیزوری شناخته می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرارگرفته است. این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان سنجی استفاده ازکاتالیزور در فرآیند ازن زنی برای رنگ زدایی و معدنی سازی فاضلاب واقعی نساجی در حضور پرسولفات انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی، در یک راکتور نیمه پیوسته انجام شدکه اثر پرسولفات، دبی ازن زنی، زمان واکنش و دوز کاتالیزور . برای حذف رنگ و COD در حالت بهینه از طرح آزمایش با روش فاکتوریل کسری عاملی سه سطحی (3k−p) با درجه تفکیک بالای VI استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که زمان تماس 15 دقیقه (006/0=p) و دوز کاتالیزور 5/0 گرم در لیتر (029/0=p). بیش ترین اثر را روی متغیر پاسخ ( درصد حذف رنگ) داشت و اثر متقابل این پارامترها معنی دار می باشد. (025/0=p) شرایط بهینه حذف رنگ براساس آنالیز واریانس و مدل مناسب به دست آمده در زمان واکنش 15 دقیقه، دبی ازن زنی 2 لیتر در دقیقه، دوز پرسولفات 5/1 میلی مول بر لیتر و دوز کاتالیزور 5/0 گرم در لیتر بود. در شرایط بهینه راندمان حذف رنگ از فاضلاب نساجی 96 درصد و حذف COD 75 درصد به دست آمد.
  استنتاج: استفاده از نانواکسیدمنیزیم به همراه ازن در حضور پرسولفات، اثر هم افزایی و خاصیت بافری در حذف رنگ و معدنی سازی فاضلاب نساجی دارد و به شدت کارایی رنگ زدایی و معدنی سازی را افزایش داد و نیاز به اصلاح pH در فرآیند را منتفی می سازد.
  کلیدواژگان: نانو اکسید منیزیم، پرسولفات، طرح آزمایش، فاضلاب نساجی
 • محمد مهدی امام جمعه، کامران تاری، حمزه علی جمالی، حمید کاریاب، مارال حسین خانی صفحات 283-292
  سابقه و هدف
  این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی الوند قزوین جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده از آن انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه در طول یک دوره نه ماهه در طول سال های 1394 و 1395 به انجام رسید. 90 نمونه از فاضلاب تصفیه خانه پس از جمع آوری، جهت تعیین BOD5، COD، TSS، TC، FC و فلزات سنگین (Pb، Co و Cd) مطابق با روش های استاندارد، مورد آنالیز قرار گرفت. مقادیر آلاینده ها با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده از پساب مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت COD در پساب خروجی از تصفیه خانه در فصل های پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 66/52 ± 20/145، 80/279 ± 50/316 و 2/124 ± 00/177 میلی گرم در لیتر و میانگین غلظت BOD5 به ترتیب فصول ذکر شده 76/26 ± 40/79، 86/122 ± 25/154 و 74/13 ± 00/72 میلی گرم در لیتر به دست آمد. میانگین کلی فرم کل و مدفوعی به ترتیب در پساب 100 MPN/102 ×21/6 و 102× 6 و هم چنین میانگین غلظت سرب وکبالت به ترتیب11/0 ± 21/0 و 003/0 ± 004/0 میلی گرم در لیتر گزارش شدند. غلظت کادمیوم در پساب خروجی بسیار ناچیز بود.
  استنتاج: اگرچه نتایج نشان داد که کیفیت پساب با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت استفاده از آن مطابقت داشت اما به دلیل آلودگی میکروبی پساب و هم چنین خاصیت تجمعی بعضی عناصر، انتخاب محصول و نوع مصرف پساب برای کشاورزی باید منطبق بر اصول بهداشتی باشد.
  کلیدواژگان: پساب خروجی، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، استفاده مجدد، آبیاری، کشاورزی
 • غلامحسین حلوانی، محمدحسن احرام پوش، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محسن حسامی آرانی صفحات 293-303
  سابقه و هدف
  بررسی جامع مشاغل موجود در صنایع، ابزاری کاربردی و اثربخش برای شناسایی آثار منفی و مخرب مشاغل و صنایع بر محیط زیست می باشد. این مطالعه، خطرات زیست محیطی فرایند نورد گرم را به روش آنالیز خطر شغلی(JHA) شناسایی و سپس ارزیابی ریسک آن به روش ویلیام فاین انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی- مشاهده ای می باشد. شناسایی خطرات حاصل از فعالیت های انسانی و مشاغل موجود در سالن تولید مجتمع فولاد کویر، با توجه به رویکردهای مدنظر ایزو 14001 (نظیر: انتشار آلاینده ها به هوا، تخلیه آلاینده ها به آب، مصرف انرژی، انرژی آزاد شده به صورت گرما، اتلاف ها، محصولات جانبی و...)، به روش ارزیابی مخاطرات شغلی (JHA) انجام شد و سپس ریسک های شناسایی شده به روش ویلیام فاین ارزیابی و اولویت بندی شدند.
  یافته ها
  205 خطر زیست محیطی (در قالب 9 گروه) شناسایی شد که 81 خطر مربوط به پرسنل تولید، 44 خطر مربوط به پرسنل مکانیک و تعمیرات، 9 خطر مربوط به پرسنل بستر، 33 خطر مربوط به پرسنل خدمات و 38 خطر مربوط به پرسنل آبرسانی می باشد. بیش ترین خطر مربوط به ایجاد و پراکندگی پسماند (73 مورد) و کم ترین آن مربوط به خوردگی و استهلاک تجهیزات (1 مورد) می باشد.
  استنتاج: پرسنل تولید، بالاترین نقش را در انتشار آلاینده های زیست محیطی داشتند که مهم ترین علل آن، استرس و نگرانی از بابت ایجاد توقف تولید، کسر کارانه و عدم آگاهی و شناخت نسبت به مسائل زیست محیطی کارگران و سرپرستان بود.
  کلیدواژگان: نورد گرم فولاد، خطر زیست محیطی، ارزیابی ریسک، آنالیز خطر شغلی، ویلیام فاین
 • اکرم بمانی خرانق، علیرضا ریاحی بختیاری، جهانگرد محمدی، روح الله تقی زاده مهرجردی صفحات 304-317
  سابقه و هدف
  تالاب شادگان به عنوان بزرگترین تالاب ایران همواره در معرض ورود هیدروکربن ها از طریق ورودی های اصلی تالاب شامل رودخانه جراحی، طغیان های فصلی رودخانه ها از بالادست، جزرومدهای خلیج فارس از پایین دست، ته نشست اتمسفری و نشت احتمالی از خطوط انتقال نفت می باشد. با توجه به اهمیت، گستردگی تالاب و تعدد منابع انتشار هیدروکربن ها در آن، هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت و تعیین منشا هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای(PAH) در رسوبات سطحی منطقه برای مدیریت صحیح می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور تعیین غلظت ترکیبات PAH، نمونه های رسوب سطحی در عمق 5-0 سانتی متری از بستر تالاب در 202 نقطه به روش سیستماتیک تصادفی از منطقه مطالعاتی در سال 1394 برداشت شدند. آنالیز ترکیبات PAH با استفاده از دستگاه گروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی (GC–MS) انجام شد.
  یافته ها
  غلظت کلی ترکیباتPAH در رسوبات سطحی تالاب 74/593 تا 86/53393 نانوگرم برگرم وزن خشک تعیین گردید. نتایج حاصل از نسبت های تشخیصی نشان داد که منطقه مطالعاتی به شدت توسط منابع پتروژنیک آلوده شده است. در مطالعه حاضر مقدار Total PAHs به مراتب بالاتر از غلظت های ترکیبات PAH در رسوبات سطحی بسیاری از مناطق گزارش شده از اقصی نقاط دنیاست و به میزان قابل توجهی بالاتر از میزان ERL از لحاظ بررسی شاخص های کیفیت رسوب بود.
  استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از غالبیت منشاء پتروژنیک در رسوبات سطحی تالاب شادگان دارد. 90 درصد منطقه مطالعاتی تحت تاثیر آلودگی مزمن نفتی می باشد و می تواند آبزیان کف تالاب را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: سمیت، ERL، پتروژنیک، ترکیبات PAH، تالاب شادگان
 • سید حمید شریف نیا، سعید پهلوان شریف، روانبخش اسماعیلی، امیرحسین گودرزیان، بهرام طهماسبی، آمنه یعقوب زاده، ام الهدی کاوه صفحات 318-331
  سابقه و هدف
  شیوع بالای افسردگی مرگ در مبتلایان به سرطان رایج است، به طوری که عوامل مختلفی می تواند سطح آن را تغییر دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین عوامل و یافتن یک مسیر متناسب بر افسردگی مرگ انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی که از فروردین تا تیر سال 1395 انجام شد، 497 مددجو که با تشخیص سرطان به مرکز سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) ساری و مرکز سرطان استان کرمان مراجعه کرده بودند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده ها به کمک فرم مشخصات فردی، مقیاس افسردگی مرگ و مقیاس مقابله مذهبی پارگامنت جمع آوری شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی و نمره افسردگی مرگ در بیماران مبتلا به سرطان به ترتیب 22/15±38/48 سال و 40/18±92/69 بود. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد متغیرهای وضعیت اقتصادی (37/5B=)، مرحله پیشرفت سرطان (80/2-B=) و نمره رفتارهای مقابله مذهبی (34/0-B=) به عنوان متغیرهای پیشگوی افسردگی مرگ هستند. مدل تحلیل مسیر مشخص کرد وضعیت اقتصادی و مرحله پیشرفت سرطان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و رفتارهای مقابله مذهبی تنها بر سطح افسردگی مرگ تاثیر می گذارند.
  استنتاج: با توجه به مدل شناسایی شده به کمک تحلیل مسیر، تنها متغیری که تاثیر مستقیم بر سطح افسردگی مرگ دارد، رفتارهای مقابله مذهبی است که خود تحت تاثیر مرحله سرطان قرار می گیرد. با این حال متغیرهای وضعیت اقتصادی و مرحله سرطان با تاثیر مستقیم و غیر مستقیم می توانند سطح افسردگی مرگ را در بیماران مبتلا به سرطان تحت تاثیر قرار دهند.
  کلیدواژگان: افسردگی مرگ، مقابله مذهبی، وضعیت اقتصادی، سرطان، تحلیل مسیر
 • فهیمه میرزاخانی، جواد خدادادی خدادادی سنگده صفحات 332-344
  سابقه و هدف
  اعتیاد زنان در کنار اعتیاد مردان رو به گسترش است ولی با این وجود اغلب مطالعات اعتیاد در خصوص مردان و با رویکرد کمی صورت گرفته است. از آن جا که سرعت رشد اعتیاد در زنان رو به افزایش است نیاز است پژوهش ها درخصوص شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد صورت گیرد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل روان شناختی مستعدکننده اعتیاد در زنان طی یک تحقیق کیفی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوی مضمونی می باشد. نمونه گیری هدفمند از 32 نفر از زنان معتاد به مواد مخدرکه در بازه زمانی 95-94 به مراکز درمان اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود.یافته های پژوهش کدکذاری شد و درطبقات محوری قرار گرفت.
  یافته ها
  در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد عوامل روان شناختی از جمله ویژگی های شخصیتی شامل، هیجان خواهی، روان آزردگی، کمال طلبی، راهبردهای مقابله ای آسیب زا از جمله، سبک های مقابله ای اجتنابی و هیجانی، تعارض های روان شناختی شامل، تعارض در اهداف، تعارض نقش جنسیتی و تعارض خود، تجربه آسیب زا شامل، از دست دادن والدین، غفلت والدین، تجربه خشونت ها و شکست عاطفی، انگیزه های فردی شامل، کسب منافع روانی و کسب منافع جسمانی می توانند عوامل مستعدکننده اعتیاد در زنان باشند.
  استنتاج: این پژوهش نشان داد عوامل روان شناختی خاصی می توانند زنان را مستعد اعتیاد نماید. نیاز است جهت پیشگیری و یا درمان اعتیاد زنان عوامل موثر در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، زنان، عوامل روان شناختی، پژوهش کیفی
 • منیر نوبهار صفحات 345-363
  سابقه و هدف
  برای بیماران تحت همودیالیز، مصرف داروی تجویز شده به منظور حفظ سلامتی و رفاه آنان ضروری است، اما پایبندی به مصرف داروها، دشوار است. هدف این مطالعه تبیین تجربه چگونگی مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا در بخش همودیالیز بیمارستان کوثر سمنان انجام شد. نمونه گیری هدفمند بود، 20 شرکت کننده انتخاب شدند و تحت مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تحلیل داد ه ها، هم زمان با جمع آوری داده ها و بر اساس پنج گام Granheim و Lundman (2004) صورت گرفت. اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با استفاده از معیارهای لینکولن و گوبا انجام گرفت.
  یافته ها
  از تحلیل داده ها، مضون اصلی «عدم پایبندی به مصرف دارو» انتزاع شد، این مضمون دارای طبقات «عوامل مربوط به بیمار» با طبقات فرعی ''ابعاد روانی''، وضعیت مشارکت''، ''کمبود آگاهی نسبت به فواید دارو'' و ''محدودیت ها و استیصال مالی''، طبقه «عوامل مربوط به دارو»، با طبقه فرعی ''چالش های مصرف دارو''، و طبقه «عوامل مربوط به سیستم مراقبت بهداشتی» دارای طبقات فرعی ''کمبود پرستار''، ''تبعیت از قوانین و مقررات دست و پا گیر'' و ''کفایت حمایت اجتماعی'' بود.
  استنتاج: از آن جا که عدم پایبندی به مصرف دارو، تهدیدی قابل اصلاح، برای سلامتی بیماران تحت همودیالیز محسوب می شود، ارائه مداخلات و استراتژی هایی که بتواند به ایجاد انگیزه و ارتقاء پایبندی به مصرف دارو منجر شود، ارزشمند است. بنابراین اعضاء گروه مراقبت بهداشتی با اتخاذ راهبرهای مناسب می توانند مدیریت فردی بیماران در مصرف دارو را ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: پایبندی به دارو درمانی، بیماران، همودیالیز، تحلیل محتوا
 • محمد شکرزاده، عمران حبیبی، منا مدانلو، سمیه حسامی صفحات 364-370
  سابقه و هدف
  گیاه شقایق وحشی( Papaver rhoeas ) از تیره خشخاش (Papaveraceae ) با نام شقایق سرخ (Corn poppy) معروف است. مطالعات اخیر نشان داده که عصاره شقایق وحشی اثرات سیتوتوکسیسیتی ، ژنوتوکسیسیتی و آنتی اکسیدانی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی عصاره متانولی گیاه شقایق وحشی بر روی رده سرطانی کلیه میمون و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره این گیاه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  عصاره متانولی به روش خیساندن (Maceration) تهیه شد و سپس اثرات محلول های حاوی نمونه با غلظت های مختلف (0، 10، 50، 100، 500، 1000 میکروگرم در میلی لیتر) از هر عصاره تهیه بر روی رده سرطانی کلیه میمون توسط متد سنجش قدرت احیاء رنگ تترازولیوم (MTT) بررسی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با دو روش مختلف مورد ارزیابی قرار گفت: روش به دام اندازی رادیکال های آزاد DPPH، قدرت تام آنتی اکسیدانی پلاسما (FRAP) علاوه بر آن محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی نیز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که میزان IC50 داروی سیس پلاتین به عنوان یک داروی رایج در بازار به طور معنی داری کم تر از گیاه شقایق وحشی است (میکروگرم/ میلی لیتر 26/0 ± 96/15IC50=). عصاره گیاه Papaver rhoeas سبب کاهش معنی دار رشد سلول سرطانی کلیه میمون گردید(میکروگرم/میلی لیتر 07/80 IC50 =). در بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره اثر به دام اندازی رادیکال DPPH، عصاره گیاه معادل 74/5 میکروگرم در میلی لیتر را از خود نشان داد. قدرت تام آنتی اکسیدانی پلاسما عصاره میزان 002/0 ± 663/2 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. هم چنین عصاره دارای محتوای تام فنلی بیشتری نسبت به محتوای تام فلاونوئیدی بود.
  استنتاج: نتایج نشان داد که عصاره متانولی شقایق وحشی یک ترکیب سیتوتوکسیک موثر بر روی رده سلول سرطانی کلیه میمون و دارای اثرات آنتی اکسیدانی قابل توجه می باشد، جهت یافتن ترکیبات شیمیایی موثر و مکانیسم های مولکولی موجود در عصاره گیاه تحقیقات بیش تر ضروری می باشد تا گامی در جهت یافتن و طراحی داروهای جدید وموثر در درمان بیماری ها باشد.
  کلیدواژگان: papaver rhoeas، رده سلول سرطانی، MTT، آنتی اکسیدان، DPPH، FRAP
 • سمیرا بشارتی، صابر خدابنده صفحات 371-376
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر مطالعات زیست فناوری روی جانوران دریایی به خصوص بی مهرگان به طور قابل توجهی افزایش یافته و منجر به شناسایی مواد زیست فعال متعددی شده است. در این میان خیار دریایی از جمله خارپوستانی بابدن بسیار عضلانی است که با 70 درصد کلاژن، یک منبع غنی از پروتئین محسوب می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده روی خواص زیست فعالی ترکیبات استخراج شده از خیار دریایی اثبات شده که خواص سیتوتوکسیک، آنتی اکسیدان، ضد توموری و ضد انعقادی می توانند داشته باشند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی به منظور بررسی خاصیت ضد انعقادی، پروتئین هیدرولیز شده عضله خیار دریایی با روش هیدرولیز آنزیمی به دست آمد و فعالیت ضدانعقادی با روش سنجش ضدانعقادی زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده (APTT) در دو غلظت 130و 90 میکروگرم بر میلی لیتر و زمان پروترومبین (PT) در چهار غلظت 900، 670، 440 و220 میکروگرم بر میلی لیتر روی پلاسمای خون انسان انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مقدار پروتئین هیدرولیز شده 8/55 میلی گرم از هرگرم بافت تر می باشد. نتایج سنجش خاصیت ضد انعقادی نیز نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده عضله خیار دریایی دارای خاصیت ضد انعقادی روی پلاسمای انسان بوده و قادر به طولانی تر کردن زمان انعقاد می باشد.
  استنتاج: می توان گفت علاوه بر ترکیبات غیرپروتئینی ضد انعقادی موجود در خیار دریایی، پپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتئین های عضله خیار دریایی نیز دارای خواص ضد انعقادی شبه گلیکوزآمینوگلیکان هایی مثل هپارین می باشند.
  کلیدواژگان: خیار دریایی، پروتئین هیدرولیز شده، هپارین
 • فاطمه لالوها، سمیرا باقری وند، عزت سادات حاج سید جوادی، فاطمه حاج منوچهری، آمنه باریکانی صفحات 377-381
  سابقه و هدف
  اختلالات فشارخون بارداری یکی از مسائل مهم در زمینه زنان و زایمان است. تا به امروز مطالعات کمی بر روی سطح تروپونین I در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی انجام شده که نتایج حاصل از این مطالعات قطعی نیست. در این مطالعه به مقایسه سطح تروپونین I در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید، پره اکلامپسی خفیف، فشار خون بالا و فشار خون طبیعی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد شاهدی، چهار گروه از زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی خفیف، پره اکلامپسی شدید، فشار خون بارداری و نرمال (35 نفر در هر گروه) مراجعه کننده به مرکز کوثر قزوین در فاصله سال های 93 و 94 مورد بررسی قرار گرفتند و سطح تروپونین I آن ها اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS19 و با به کارگیری آزمون های انووا، کای دو، تی تست آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی کلیه بیماران 6/6±1/29 سال بود. سطح تروپونین I در گروه های پره اکلامپسی خفیف، فشار خون بارداری و فشار خون نرمال کم تر از ng/ml 01/0 بود و فقط یک مورد در پره اکلامپسی شدید، بالا بود (15/0) که تفاوت بین گروه ها معنی دار نبود (4/0p=).
  استنتاج: سطح تروپونین I در گروه های مختلف فشار خون بارداری تفاوتی ندارد و نمی توان از آن به عنوان معیار ارزیابی خطر ابتلا به فشار خون بارداری و پره اکلامپسی و اکلامپسی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تروپونین I، پره اکلامپسی شدید، پره اکلامپسی خفیف، فشار خون بارداری، فشار خون نرمال
 • عباسعلی نیازی، نزارعلی مولایی، علیرضا داشی پور، امین راشکی قلعه نو، الهه ناز پارسی مود صفحات 382-386
  سابقه و هدف
  شناسایی میزان انواع سلول های ایمنی بیماران مسلول، اعم از تک هسته ای و چند هسته ای در کنترل و درمان این بیماری بسیار موثر است. هدف از این مطالعه مقایسه شمارش افتراقی سلول در نمونه لاواژ برونکو آلوئولار در تشخیص بیماران مبتلا به سل از غیر سلی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی تعداد 100 بیمار با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به دو گروه اسمیر مثبت و اسمیر منفی (هر گروه50 نفر) تقسیم شدند. نمونه لاواژ برونکو آلوئولار تهیه شده از بیماران دو قسمت شد و یک قسمت برای کشت و قسمت دیگر آن بعد از تصفیه توسط محلول فیکساتور فیکس شد و از سدیمان آن 4 لام اسمیر تهیه گردید که به روش های پاپانیکولا، گیمسا، H&E وزیل نلسون رنگ آمیزی شدند. شمارش افتراقی سلول تک هسته ای و چند هسته ای، ارتباط بین میزان وجود باکتری سل با شمارش افتراقی سلول در بیماران سلی وتعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت ومنفی اسمیر نمونه بال در تشخیص بیماران سلی از غیر سلی انجام شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش تعداد باکتری سل، درصد سلول های نوتروفیل به طور معنی داری بالا می رود (526/0=r، 001/0>p) اما میزان سلول های لنفوسیت و ائوزینوفیل به طور معنی داری کاهش می یابد (458/0=r،003/0=p) (363/0=r، 021/0=p) و میزان سلول های پلاسماسل تغییر محسوسی ندارد (205/0=r، 201/0=p).
  استنتاج: سلول غالب در نمونه لاواژ برونکو آلوئولار بیماران مبتلا به سل نوتروفیل می باشد و با افزایش شدت وجود باکتری میزان آن بالاتر می رود.
  کلیدواژگان: سل، شمارش افتراقی سلول، لاواژ برونکو آلوئولار
 • حسین سلطانی، موسی سجادی، علی محمدپور صفحات 387-392
  سابقه و هدف
  عوارض گوارشی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه لوله ای شایع بوده و باعث عدم تحمل تغذیه می شود. پیش بینی می شود با تخلیه گازهای معده بتوان این عوارض را کاهش داد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تخلیه گازهای معده بر عوارض گوارشی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه از راه لوله در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروهی یک سو کور، در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان شهید کامیاب مشهد، در سال 1394، بر روی 64 بیمار تحت تهویه مکانیکی با مد CPAP انجام گرفت. در گروه آزمون، تخلیه گازهای معده از راه لوله بینی معدی انجام شد. در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. عوارض گوارشی شامل دیستانسیون شکم، اسهال و استفراغ، قبل و بعد از مداخله در دو گروه مقایسه شدند.
  یافته ها
  دو گروه از نظر اسهال (23/0p=) و استفراغ (1p=) اختلاف معنی داری نداشتند اما در میزان دیستانسیون اختلاف معنی دار مشاهده شد (004/0p=).
  استنتاج: تخلیه گازهای معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه از راه لوله بینی معدی میزان دیستانسیون معده را کاهش می دهد. لذا ضمن پیشنهاد مطالعات تکمیلی، استفاده از این روش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دستگاه گوارش، عوارض، گاز، تخلیه، تهویه مکانیکی، تغذیه لوله ای
 • مهناز مظفری پور، عزت الله کرد میرزا، مستوره صداقت صفحات 389-393
  سابقه و هدف
  اختلال هویت جنسی یکی از معظلات و مشکلات مهم خانوادگی و اجتماعی است، در این تحقیق سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ترنس سکشوال یا TS با سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند عادی مقایسه شده است. هدف از این مطالعه این بود که آیا فرزندTS بر سازگاری اجتماعی مادران تاثیر منفی دارد یا خیر.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهدی بود. نمونه ها شامل 80 نفر (40 مادر دارای فرزند TS مراجعه کننده به انستیتو روان پزشکی تهران و 40 مادر دارای فرزند عادی) بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه از مقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن و پیکل استفاده شد که سازگاری اجتماعی را در هفت حوزه بررسی می کند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران با فرزند TS با سازگاری اجتماعی مادران با فرزند عادی تفاوت معنی داری وجود دارد(001/0> p). هم چنین بین سازگاری اجتماعی مادران با فرزند TSبا متغیرهای دموگرافیک، سن فرزند، سن مادر، میزان تحصیلات مادر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان و ترتیب تولد فرزند TS دخالتی وجود نداشت.
  استنتاج: در مجموع مادران دارای فرزند TS نسبت به مادران با فرزند عادی (به جز روابط والدینی) سازگاری اجتماعی کم تری داشتند.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، ترنس سکشوال یا TS، خانواده، مادر
 • سالار بهزادنیا، محسن اعرابی، علیرضا داودی، سیده طاهره عمادیان صفحات 398-402
  سابقه و هدف
  ORT برای درمان اسهال حاد کودکان در موارد کم آبی خفیف و متوسط توصیه شده است. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی و اورژانس بیمارستان های استان مازندران از مایع درمانی خوراکی در اسهال حاد کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی در سال 93-94، 258 پزشک به صورت نمونه گیری تصادفی از سراسر استان انتخاب شدند و پرسشنامه ای حاوی شناخت قابلیت ها، روش ارزیابی بیماران، برخورد با عوارض، روش اجرای پروتکل کشوری و پروتکل درمانی WHO توسط آن ها تمکیل شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، 6/27 درصد از پزشکان، دوره آموزشی در رابطه با مایع درمانی خوراکی گذرانده بودند که اطلاعات آن ها در مورد برخورد با اسهال حاد به شکل معنی داری بالاتر از افراد فاقد سابقه شرکت در دوره آموزشی بود (009/0p=). بیش از 50 درصد پزشکان استان در زمینه هایی مثل تجویز مناسب ORS و انجام ORT، استفاده از آنتی بیوتیک و درمان کم آبی در منزل اطلاعات مناسب داشتند، اما در مورد پروتکل جدید ORT اطلاعات بیش از 50 درصد پزشکان نادرست بود. شایع ترین علل عدم استفاده از ORT در بین پزشکان، پاسخ سریع تر مایع درمانی وریدی و عدم مقبولیت ORT از سوی خانواده ها بیان شد.
  استنتاج: با توجه به این که در مطالعه ما تنها حدود یک سوم پزشکان دوره آموزشی در رابطه با مایع درمانی خوراکی را گذرانده بودند، به نظر می رسد این موضوع نیازمند برنامه ریزی جهت مشارکت تعداد بیش تری از پزشکان در این کلاس ها می باشد.
  کلیدواژگان: سطح آگاهی، مایع درمانی خوراکی، اسهال حاد کودکان
 • حجت حسین پور فیضی، سید مصطفی قوامی، ناهیده قره آغاجی صفحات 403-407
  استئوئید استئوما از تومورهای خوش خیم استخوانی است که به طور شایع استخوان های دراز مانند فمور و تیبیا را گرفتار می نماید. گرفتاری مهره ها ناشایع بوده و دنبالچه از موارد نادر ابتلا به این تومور است. در این گزارش مورد آقای جوانی معرفی می شود که به دلیل درد ناحیه دنبالچه که با مصرف سالسیلات ها تسکین می یافت، مراجعه کرده بود. در بررسی های انجام شده با سی تی اسکن، اسکن ایزوتوپ و تصویربرداری تشدید مغناطیسی، وجود تومور در ناحیه دنبالچه مشخص گردید. بیمار تحت جراحی و تخلیه تومور قرار گرفت. در کنترل های بعد از عمل، درد و علائم بالینی بیمار کاملا بهبود یافته بود. با توجه به این که دنبالچه از نواحی بسیار نادر درگیری توسط این ضایعه است، بیماری ممکن است با سایر ضایعات شایع ناحیه مانند تروما اشتباه شود. لذا در دردهای مزمن، برای رد استئوئید استئوما، بررسی های بیش تر با سی تی اسکن از این ناحیه ضروری است.
  کلیدواژگان: استئوئید استئوما، دنبالچه، سی تی اسکن، اسکن ایزوتوپ، تصویربرداری تشدید مغناطیسی
 • زهرا کبریایی، موسی ابوالحسنی، شقایق بشتر، محبوبه رستمی، مصطفی صادقی صفحات 408-413
  پارگی کاف واژن پس از عمل جراحی هیسترکتومی در بیماران قبل از سن یائسگی و پرولاپس روده در طول مقاربت جنسی یک رویداد بسیار نادر می باشد. این پدیده به طور بالقوه خطرناک تر از هیسترکتومی است. هدف از این گزارش، بررسی بیماری است که قبل از سن یائسگی و به دنبال عمل جراحی هیسترکتومی، بر اثر مقاربت دچار پارگی واژن شده بودند. بیمار خانم 49 ساله ای بود که به دلیل خونریزی رحمی تحت عمل جراحی هیسترکتومی از طریق لاپاراسکوپی قرار گرفته بود. وی 51 روز پس از عمل جراحی، پس از یک الی دوبار نزدیکی پشت سرهم، بلافاصله دچار خونریزی واژینال شد. سپس بیمار طنابی (نخی) شبیه به روده که از واژن وی خارج شده بود، مشاهده نمود. طبق معاینات بالینی، بیمار دچار پارگی کاف واژن به طول 2-5/1 سانتی متر و پرولاپس روده از مدخل واژن شده بود.
  وقوع پارگی کاف واژن پس از عمل جراحی هیسترکتومی یکی از وقایع بسیار نادر می باشد. برخلاف میزان اندک وقوع آن، این پدیده بایستی به عنوان یکی از عوارض تهدید کننده زندگی پس از عمل جراحی هیسترکتومی مورد توجه متخصصان جراحی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پارگی کاف واژن، هیسترکتومی، پرولاپس روده
 • معصومه منتظری، سیده مریم خدامی، مطهره زمانی راد، سمیرا مظاهری، مریم علیزاده، شهره جلایی صفحات 414-420
  سابقه و هدف
  لیپوئید پروتئینوزیس یک اختلال نادر ارثی و پیشرونده ناشی از متابولیسم نامناسب کلاژن است. در این اختلال، در نتیجه رسوب هیالین در غشای مخاطی چین های صوتی حقیقی، گرفتگی صدا ایجاد می شود. مطالعه روی مبتلایان LP و ویژگی های حنجره ای و صوتی آن ها معدود است. مقاله حاضر اولین پژوهش داخلی است که به مطالعه ویژگی های اکوستیکی و ادراکی صوت دو کودک ایرانی مبتلا به LP می پردازد.
  مواد و روش ها
  دو کودک (خواهر و برادر) بررسی شدند. گرفتگی صدا، اصلی ترین شکایت صوتی آن ها بود. نمونه های صوتی از آن ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Praat، تحلیل اکوستیکی شد. ارزیابی ادراکی صوت نیز براساس نیمرخ GRBAS صورت گرفت.
  یافته ها
  اندازه گیری های اکوستیکی، افزایش فرکانس پایه، جیتر و شیمر را در هر دو کودک نشان داد. علاوه بر این، میانگین امتیازها برای کلیه شاخص های GRBAS نیز بیش از 60 بود.
  استنتاج: مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی ویژگی های صوتی افراد فارسی زبان مبتلا به LP می پردازد. شناخت عوامل ایجاد کننده مشکلات صوتی، به آسیب شناسان گفتار و زبان کمک می کند تا با توجه به ماهیت آسیب، خدمات بالینی مناسبی به مراجعان ارائه دهند.
  کلیدواژگان: لیپوئید پروتئینوزیس، صوت، اکوستیکی، ادراکی
 • محمد صادق رضایی، افسانه واعظی، حامد فخیم، سحر محسنی، لیلا فاعلی، حمید بدلی صفحات 421-432
  سابقه و هدف
  انتخاب داروی ضدقارچی مناسب در درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری براساس فاکتور زمینه ای میزبان، محل ابتلای دستگاه ادراری و فارماکنتیک/فارمادینامیک داروی مورد نظر متفاوت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی پروتکل های درمانی در عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مروری حاضر با استفاده از بانک های اطلاعاتی نظیر Google scholar، ISI Web of Medline، Scopous science، Science Direct، Magiran، SID، Irandoc، Iranmedex و با واژه های کلیدی Urinary tract infections، Candida species، diagnosis، treatment از مقالات مرتبط منتشر شده طی سال های 1994 تا 2016 انجام گردید.
  یافته ها
  فلوکونازول به دلیل حلالیت بالا و توزیع گسترده بافتی به عنوان داروی انتخابی در درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری می باشد.اگر چه فلورسیتوزین فعالیت خوبی برای بیش تر نمونه های کاندیدا نشان می دهد و به صورت فعال از طریق ادرار دفع می گردد ولی سمیت بالای آن و سرعت ایجاد مقاومت در صورت تجویز دوز منفرد دارو، مصرف آن را محدود کرده است. آمفوتریسین ب برای بیشتر گونه های کاندیدا فعال است جز تعدادی از ایزوله های کاندیدا کروزه ای که به این دارو مقاوم هستند. دیگر آزول ها و اکینوکاندین ها، کم ترین فعالیت دفع دارو را در ادرار دارند و عموما در درمان موثر نیستند ولی گاهی عفونت لوکالیزه کاندیدایی در کلیه به علت انتشار خونی با اکینوکاندین ها درمان می گردد.
  استنتاج: در این مطالعه تست های تشخیصی و روش های درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری بیان گردیده است. پروتکل های نظارتی و استراتژی های درمانی برای کنترل و جلوگیری عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری در بیماران با فاکتور مستعدکننده ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری، گونه های کاندیدا، تشخیص، درمان
|
 • Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian Borujeni Pages 1-8
  Background and
  Purpose
  Congenital Myasthenic Syndrome (CMS) is a rare genetic disease with autosomal recessive inheritance pattern which is caused by mutations in the COLQ gene. Molecular diagnosis of the disease using direct mutation analysis is expensive and time consuming. Alternatively, linkage analysis using Single Nucleotide Polymorphic markers (SNP) provides a suitable method in carrier detection and prenatal diagnosis of the disease in families with an affected individual. The aim of this study was to investigate the informative situation of rs6442530 marker in COLQ gene.
  Materials And Methods
  In this experimental study, using bioinformatics investigations, rs6442530 marker located in intron 1 of COLQ gene was selected for genotyping studies. For this purpose, 152 healthy individuals from Isfahan population were genotyped using ARMS PCR technique. Then the allelic frequencies, the Hardy-Weinberg equilibrium and heterozygosity of the marker were estimated using the Genepop software. Finally the amount of Polymorphism Information Content (PIC) was computed by PIC Calculator software for the marker.
  Results
  The results indicated 43.4% Minor Allele Frequency (MAF), 48.684211% heterozygosity rate and 0.3706 PIC for rs6442530 marker in Isfahan population. Hardy Weinberg Equilibrium showed the presence of equilibrium for rs6442530 in this population.
  Conclusion
  Together, according to the results (MAF>0.2 and PIC close to 0.375) rs6442530 marker could be suggested as an appropriate marker for molecular diagnosis of CMS in Isfahan population.
  Keywords: rs6442530, Congenital Myasthenic Syndrome, Isfahan, population, Single Nucleotide Polymorphism
 • Esmaeil Allahmoradi, Saeid Taghiloo, Ghasem Janbabaei, Ramin Shekarriz, Mohsen Tehrani, Hossein Asgarianomran Pages 9-19
  Background and
  Purpose
  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is characterized by clonal proliferation and accumulation of long-lived B lymphocytes within the peripheral blood, bone marrow, and secondary lymphoid organs. In this study, immunophenotypic characteristics of leukemic cells and their association with disease prognosis were investigated in CLL patients.
  Materials And Methods
  A case-control study was carried out in 25 CLL patients and 15 healthy individuals. Complete blood count was performed for all subjects. CLL patients were classified into different clinical stages based on the Rai staging system. For immunophenotypic characterization of leukemic cells, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from CLL patients and stained using specific monoclonal antibodies. They were then analyzed by flow cytometry.
  Results
  The CD5, CD19, CD20, and CD23 were expressed significantly more in advanced clinical stages of CLL compared to those in primary stages (P= 0.03, 0.01, 0.02, and 0.02, respectively). The mean fluorescence intensity (MFI) of CD38 in advanced progressive stages of CLL patients was higher than that of primary non-progressive stages (P=0.02).
  Conclusion
  Our results indicated significant immunophenotypic profile and higher CD38 expression in CLL patients with advanced clinical stages. These immunophenotypic characteristics are useful biomarkers for the disease monitoring and therapy.
  Keywords: chronic lymphocytic leukemia, prognosis, immunophenotyping, CD38
 • Morteza Sadeghi, Zohreh Hojati Pages 20-28
  Background and
  Purpose
  Endothelial growth factor type b with anti-angiogenic activity and inhibition of tumor growth are considered as new anticancer drugs. The aim of this research was to study the expression of vegf111b in HEK293 human cells.
  Materials And Methods
  In this experimental study, HEK293 cells were transfected by pBUD.VEGF111b vector containing the VEGF111B gene through lipofectamine method. The mRNA of transfected cells and control cells were extracted and cDNA was built over it. Then, the expression levels of vegf111b were measured using Real time- PCR.
  Results
  Transfection of HEK293 cells was successfully done and 48 hours after transfection of HEK293 cells, ct of the vegf111b expression in transfected cells was 23.17 and ct of the GAPDH control gene expression in these cells was 21.11. In the control (untransfected) cells the ct of GAPDH was 21.09 and there was no expression of vegf111b in these cells.
  Conclusion
  Expression of Vegf111b recombinant protein in HEK293 cells is the first step for further research on this protein. Current study has provided the possibility of using this product for future research on angiogenesis and cancer treatments.
  Keywords: vascular endothelial growth factor, transfection, HEK293 cells
 • Fereshte Jokar, Mohammad Ali Atlasi, Morteza Salimian, Aliakbar Taherian Pages 29-37
  Background and
  Purpose
  Incidence of breast cancer is increasing day by day. Scientists are interested in the effects of inhibition of breast cancer cell on treatment of this cancer. The aim of this study was to determine IC50 of doxorubicin in 24 hours on cell lines MCF-7 and MDA-MB-231 and the expression of heat shock protein HSP90α as a factor in the cell before and after 24 hours exposure to doxorubicin in both breast cancer cell lines.
  Materials And Methods
  A descriptive interventional study was done in two cell lines MCF-7 and MDA-MB-231` after 24 hours exposure to doxorubicin. Sensitivity of cells to doxorubicin was determined using MTT Assay in excel software. HSP90α heat shock protein expression were qualitatively compared in both cell lines before and after exposure to doxorubicin using immunofluorescent techniques (Immunocytochemistry).
  Results
  MTT Assay showed that IC50 value in MDA-MB-231 and MCF7 cells after 24 hours exposure to doxorubicin (the dose that kills 50% of cells) were 14.521 and 16.3315µM, respectively. Immunocytochemistry revealed that HSP90α protein expression in both cell lines after exposure to doxorubicin decreased compared to the control group.
  Conclusion
  Cell density in cell lines (ER-) MDA-MB-231 and line MCF-7 (ER) after exposure to doxorubicin and increasing the dose of medication, decreased indicating a dose dependent effect. Also, apoptosis occurred in both cell lines and expression of HSP90α decreased but MDA-MB-231 cells were found to be more sensitive.
  Keywords: Hsp90α, HSP, doxorubicin, breast cancer
 • Negar Zoghaghi, Elham Moslemi, Hamid Reza Kheiri Manjili Pages 38-44
  Background and
  Purpose
  Skin cancer is one of the most common types of cancer. Several studies suggest a high incidence of skin cancer in most countries. TIMP-2 is the tissue inhibitor of matrix metalloproteinase and exist in both cancer and normal cells. The aim of this study was to investigate the expression of TIMP-2 gene in patients with skin cancer and evaluating the association between the expression of this gene and the disease progression.
  Materials And Methods
  In this study 60 FFPE samples of skin cancer (n=30) and noncarcinoma cases (n=30) were collected from Tehran Milad Hospital. The cancer patients aged 30 to 80 years old. RNA was extracted using RNX solution, and then cDNA synthesis was carried out by Oligo dT and Random Hexamer primers and MMulV enzyme. The gene expression was evaluated by Real-time PCR.
  Results
  The TIMP-2 gene expression in carcinoma samples increased 1.13 folds compared to normal tissue samples. Also a direct correlation was seen between tumor size and TIMP-2 gene expression. In fact the gene expression in tumors= 2 cm was more than 6.72 compared with normal samples (P
  Conclusion
  According to current findings, expression of TIMP-2 gene has a considerable role in skin cancer development. In other words, the gene expression increases by increase in tumor size and patients age. So, it seems that TIMP-2 gene expression could be a reliable biomarker for evaluation of skin cancer in early stages.
  Keywords: TIMP, 2, skin neoplasms, Real, time PCR
 • Azadeh Mizani, Pooria Gill, Shahabeddin Sarvi, Ahmad Daryani, Mehdi Sharif, Afsaneh Amouei, Ali Bakooie Katrimi, Seyed Abdollah Hosseini Pages 45-53
  Background and
  Purpose
  Fasciola hepatica and Fasciola gigantica are common liver flukes which affect both human and livestock worldwide. In this study we evaluated the loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for detection and discrimination of Fasciola species.
  Materials And Methods
  Fifty adults of Fasciola worms were isolated from sheep and cattle liver form abattoirs in Mazandaran province. A total of 8 primer sets for LAMP was designed to amplify the 28S ribosomal RNA gene of Fasciola sp. Conventional LAMP was carried out in a 20µI reaction mixture under isothermal condition at 60°C for 90 minutes. Amplification result was observed by monitoring the turbidity by naked-eye, using fluorescent dye and gel electrophoresis. The specificity of LAMP method for detecting Fasciola sp. was tested by amplification of Dicrocoelium dendriticum, Trichostrongylus colubriformis, and Echinococcus granulosus DNA templates. To evaluate the detection limit of LAMP assay in detecting Fasciola genus, serial dilution of the extracted DNA was used.
  Results
  A positive LAMP reaction by the specific primers of two species produced many bands of different sizes in 600C after 90 min. The optimal assay conditions were established with no reaction with other parasites’ DNA. The detection limit of this LAMP assay was 1 pg DNA/tube. The result of turbidity and fluorescent dye detection were consistent with agarose gel electrophoresis.
  Conclusion
  Our results demonstrated that LAMP is a rapid, cost-effective, highly specific, easy, and reliable method for differentiation of Fasciola sp. in epidemiological and clinical researches on human and domestic animals in endemic regions of fasciolosis.
  Keywords: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, loop-mediated isothermal amplication (LAMP)
 • Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Ali Ahmadi Pages 54-62
  Background and
  Purpose
  In recent years nanotechnology has a significant impact on various fields of human life, especially in pharmaceutical and medical needs. Some biopolymers such as chitosan which is also biocompatible are low cost and abundantly found, so, their application for vaccine production is cost benefit. Trimethyl chitosan is a deacetylated derivative of chitosan that could be used to increase the induction of immune response. In this study, trimethyl chitosan nanoparticles containing tetanus protein were used to stimulate the immune system.
  Materials And Methods
  In this experimental study, synthesis of the tetanus toxoid loaded nanoparticles was done by ion gelation method. Physical features of the nanoparticles were investigated using scanning electron microscopy (SEM). The nanoparticles were then injected subcutaneously into mice. After the sampling process, the immune system stimulation was evaluated using indirect ELISA. Data was analyzed using one-way ANOVA and significance level of P
  Results
  The purity of protein was confirmed by SDS-PAGE and encapsulated proteins were loaded up to 80 percent. ELISA results showed that the immune system was stimulated significantly compared with Freund adjuvant, and antibody titer increased.
  Conclusion
  Tetanus toxoid loaded Trimethyl chitosan nanoparticles increase the stimulation of immune system and are more effective in comparison with Freund's adjuvant.
  Keywords: nanoparticles, trimethyl chitosan, immunization, tetanus protein
 • Seyed Mahmoud Nouraei, Gholamali Godazandeh, Valiollah Habibi Pages 63-69
  Background and
  Purpose
  Sternal Wound Infection (SWI) is a serious complication of median sternotomy that increases the rate of mortality. We report our experience of managing SWI in a regional cardiothoracic unit in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  We prospectively studied 4725 patients who underwent isolated coronary artery bypass grafting between March 2012 and March 2015. Information about age, sex, morbidities, surgical factors and nature of sternal wound infection were recorded. Treatment options were stratified by nature of infection, and timing and nature of management. Data analysis was done using Med calc soft ware and p-values less than 0.5 were considered significant.
  Results
  Sternal wound infection occurred in 49 (1%) patients. There were 26 (0.55%) superficial and 23 (0.48%) deep SWIs. SWI patients were found to be mainly females, with diabetes or hypertension, high body mass indices and longer aortic cross-clamp time. All patients with superficial SWI were managed by skin debridement and closure. Patients with deep SWI who had surgery within 48 hours of diagnosis were managed using skin and bone debridement and sternal rewiring following mediastinal drain. The mortality rate was found to be high in patients with SWI (12.2%).
  Conclusion
  Low sternal wound infection can be achieved with an ongoing focus on appropriate infection control. SWI significantly increases the risk of mortality which could be reduced through early intervention.
  Keywords: sternal wound infection, coronary artery bypass grafting, surgery complication, risk factors, wound infection
 • Seyed Ziaeddin Mirhoseini, Zahra Pezeshkian, Shahrokh Ghovvati Pages 70-82
  Background and
  Purpose
  Interferon beta-1b recombinant protein is used for reducing the relapse rate and treatment in patients with Multiple sclerosis (MS). In this study, phylogenetic and in silico analysis of interferon beta-1b were conducted by servers and bioinformatics tools to predict its structural potential.
  Materials And Methods
  Physiological and physico-chemical characteristics of interferon beta-1b protein were evaluated by ProtScale and ProtParam servers, respectively. The 3D structure of the interferon beta-1b protein and its interaction with other proteins were studied using Swiss-Model server and the STRING platform, respectively.
  Results
  The results of the phylogenetic analysis showed that the human interferon beta protein is closest to Daubenton's bat in the amino acid structure by 96%. The in silico analysis of interferon beta 1b protein implied the existence of signal peptide and lack of the transmembrane domain. The results of post-translational modification predictions showed that protein acetylation and phosphorylation may occur in some regions of interferon beta-1b protein. The analysis of the protein networking of interferon beta-1b revealed more interactions between this protein and interferon receptor 1 (IFNAR1) and interferon regulatory factor 3 (IRF3).
  Conclusion
  In Silico analysis showed that interferon beta-1b, is a protein with effective regulatory role but unstable in vitro. This bioinformatic analysis of interferon beta-1b protein can provide the groundwork for practical tests and future functional studies.
  Keywords: interferon beta-1b, bioinformatics tools, multiple sclerosis, in silico analysis, protein-protein interaction
 • Kiavash Fekri, Mohammad Reza Malek Ahmadi, Masoomeh Ataie Kachoie, Seyede Soghra Ahmadi Soodejani, Ali Ahmadi Pages 83-90
  Background and
  Purpose
  Increased pressure in the pulmonary circulation is of the major factors causing cardiac disorders in patients with thalassemia. The aim of this study was to investigate the relationship between splenectomy and pulmonary arterial pressure in individuals with beta- thalassemia major.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was carried out in patients with beta- thalassemia attending Hajar Hospital Shahrekord, Iran, 2015. All patients underwent echocardiography and the hemoglobin levels, platelet count, ferritin, pressure, pulmonary arterial pressure, etc. were measured. Data analysis was done in Stata 13.
  Results
  Among the variables measured, the average age, hemoglobin level, platelet count, nucleated RBC, lactate dehydrogenase, tricuspid regurgitation flow, pulmonary arterial pressure, right diameter, main pulmonary diameter, left ventricular end diastolic diameter, left ventricular end systolic diameter were found to be higher in patients with splenectomy, compared to those of the patients without splenectomy (P> 0.05). Significant correlation was observed between platelets, NRBC and the time of splenectomy with pulmonary artery pressure (P 0.05).
  Conclusion
  The results showed that splenectomy could increase the susceptibility to pulmonary artery pressure in patients with beta thalassemia major or lead to the progression of pulmonary hypertension in this disease.
  Keywords: beta thalassemia, splenectomy, pulmonary artery pressure
 • Hamid Dalvand, Leila Dehghan, Alireza Shamsoddini, Farhad Fatehi, Azadeh Riyahi Pages 91-98
  Background and
  Purpose
  Sleep disorders in children with cerebral palsy (CP) are complex and challenging. The aim of this study was to investigate sleep disorders in children with CP based on gross motor function levels.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 76 children with CP (aged 6 to 15 years old) attending rehabilitation centers in Arak, Iran 2016. The participants were recruited by convenience sampling. The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC) was applied. Data analysis was performed in SPSS V.18 using descriptive statistics, T-test, and Chi-square test.
  Results
  There were no significant differences between sleep disorders and sex and types of CP (P>0.05). But, a significant difference was found between sleep disorders and gross motor function levels (P
  Conclusion
  The results showed that severe level of gross motor disability (the severity of motor impairment) is related to sleep disorders in children with CP. more training is suggested for children with CP and their caregivers for improving their sleep function.
  Keywords: cerebral palsy, children, gross motor function, sleep disorders
 • Mohammad Ebrahimi Saravi, Alireza Khalilian, Hedye Ronaghi, Zahra Saniekhatam Pages 99-109
  Background and
  Purpose
  Temporomandibular disorders (TMD) are manifested as a group of signs and symptoms diagnosed by pain, and malfunction of temporomandibular joint (TMJ) and masticatory muscles. The role of etiologic factors such as stress and occlusal interferences has gained much attraction. In this study, we assessed the incidence of TMD and its relationship with stress and occlusal interferences in individuals attending Sari Dental School Clinic, 2014-2015.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study 68 people (41 females and 27 males) were selected. Occlusal interferences were assessed by clinical examinations and the stress levels of the participants were determined by The Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). The relation between TMD and other variables were analyzed by Chi-square and exact fisher tests. Data was analyzed in SPSS V. 22.
  Results
  Of the total population studied 51 (75.0%) had TMD. Among TMD patients one (1.9%) had low-level stress, 30 (58.8%) had moderate-level, and 20 (39.2%) were found to have high-level stress. No significant relationship was found between TMD and stress. In TMD group, 13.7% did not have centric interferences; 70.6% showed interferences up to arch of closure, and 15.7% had interferences up to line of closure. Significant relationships were found between TMD and interferences of working side (P
  Conclusion
  Temporomandibular disorders were found to be more prevalent among the population studied. No relations were found between TMD and stress while TMD incidence was related to some occlusal interferences.
  Keywords: temporomandibular disorders, stress, occlusal interferences, incidence, relations
 • Samira Ebdali, Bijan Hashemi, Ebrahim Jafarzadehpour Pages 110-121
  Background and
  Purpose
  Retinitis Pigmentosa (RP) is one of the retinal degeneration diseases affecting the eye signals. Electroretinogram (ERG) is a signal that plays an important role in diagnosis and treatment of RP. This signal includes useful information that cannot be revealed just in time domain. We aimed to investigate the effect of RP on time, frequency, and time-frequency parameters of ERG using the Fourier and wavelet transform processing methods.
  Materials And Methods
  In this experimental study Flash Xenon ERG was recorded from 18 eyes of RP patients and 20 eyes of healthy individuals. After extracting the latency and amplitude of the ERG signals, the Fourier and wavelet transforms were performed on the signals by MATLAB software. Then, the frequency mode and main frequencies along with the occurring time constituting the ERG signals were extracted. Finally, the differences between the means of all parameters were analyzed.
  Results
  Findings indicated an increase in the latency and a decrease in amplitude of the ERG. But, no significant difference was found between the mean frequency mode of the RP patients and healthy individuals. A significant decrease was observed in the main constituent frequencies of the ERG signals and their occurrence time. In addition, with further development of the disease in the RP patients, one or two main frequencies were omitted.
  Conclusion
  RP disease can cause variations in time and time-frequency components of the ERG signals. By applying the wavelet transform on the ERG signals of the RP patients to convert their indices into frequency domain, the position of the retina affected mainly by this disease can be found.
  Keywords: Electroretinogram, Retinitis Pigmentosa, Fourier Transform, Wavelet Transform
 • Zohreh Torabi, Timaz Amiraslani, Behnaz Falakaflaki Pages 122-132
  Background and
  Purpose
  Obesity in childhood can cause obesity and its associated health problems in adulthood. This study aimed at determining the prevalence of obesity and some related factors in high school male and female adolescents in Zanjan, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 1366 adolescents aged 12 to14 years who were randomly recruited from high schools in Zanjan, 2013. The weight, height and the body mass index (BMI) of all participants were measured. A researcher made questionnaire was used to record information including birth history, feeding pattern, family history of obesity, and sleeping and activity times.
  Results
  The participants included 57.1% (n=780) females. Among the girls and boys 4.5% and 3.1% were found to be obese, respectively. The prevalence of overweight and obesity was 12.2% and 3.9%, respectively. There was a significant relationship between obesity and birth weight, formula or breastmilk feeding, time of starting solid foods, family history of obesity, physical activity, time spent watching TV, taking snacks, and having rice during a week (P
  Conclusion
  High prevalence of obesity and overweight among adolescents in Zanjan calls for efficient programs to prevent childhood obesity. Therefore, families should be provided with necessary information about healthy lifestyle and nutrition.
  Keywords: adolescents, obesity, body mass index
 • Roya Eshaghi Moghadam, Leila Rahnama, Mohsen Amiri, Noureddin Karimi, Maryam Zargosh Pages 133-142
  Background and
  Purpose
  One of the most common postural disorders in today’s societies is the forward head posture (FHP) that is associated with numerous musculoskeletal complications. Considering sternocleidomastoid attachments to the neck, it seems that it would be negatively influenced by such postural deviations. The aim of this study was to compare the sternocleidomastoid muscle thickness in women with normal head posture (NHP) and FHP.
  Materials And Methods
  A case-control study was done in which 18 female students (mean age 24.5±3.3) with FHP and 18 female controls (mean age 23.4±2.5) with NHP were participated. Bilateral sternocleidomastoid muscle thickness were measured in supine position in both groups using ultrasonography. Data analysis was carried out in SPSS V.16.
  Results
  There was no significant difference in thickness of sternocleidomastoid between individuals with FHP and NHP (P>0.05). Also, no significant difference was seen between the two groups in muscle thicknesses on either side of the neck (P> 0.05). In other words, thickness was found to be symmetric on both sides of the neck in both groups.
  Conclusion
  According to the results, FHP did not impose any morphological changes on sternocleidomastoid muscle at the fifth cervical vertebral level. Although measurement of the thickness of this muscle in other vertebral levels is recommended for future studies.
  Keywords: ultrasonography, sternocleidomastoid, forward head posture
 • Safoura Seifi, Farideh Feizi, Masume Yasami, Hemmat Gholinia Pages 143-151
  Background and
  Purpose
  Salivary gland neoplasms are heterogeneous and have low prevalence. Hematoxylin- eosin staining is used for their diagnosis, however, sometimes diagnosis may not be made by this method, so other methods are necessary. The aim of this study was to determine whether morphometry is an appropriate method in differentiating benign and malignant salivary tumors or not.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done (in Babol Dental School, 2015) in which 60 paraffin embedded blocks of pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma, and mucoepidermoid carcinoma were used. Two 5-micron sections were cut for hematoxylin-eosin and methyl green-pyronin staining. Images of stained slides of tumoral components were acquired at 100x magnification on an Olympus BX41, Japan Optical, in three microscopic thin-sections using lgvc camera, Tokyo, Japan which was connected to a computer. An average of 100 nuclei were examined in three microscopic fields. Morphometric and qualitative evaluation of the nucleoli (single- nucleolus and multi-nucleolar) were performed and data analysis was done applying Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
  Results
  The maximum area of nucleus was detected in pleomorphic adenoma and the maximum area of cytoplasm was seen in mucoepidermoid carcinoma. The highest ratio of nuclear to cytoplasmic area and the highest ratio of large to small nuclear diameter were observed in adenoid cystic carcinoma and pleomorphic adenoma, respectively. There were significant differences between three lesions in terms of morphometric characteristics mentioned (P
  Conclusion
  The results indicated that histomorphometry using methyl green pyronin staining is not useful in differentiating the benign and malignant salivary gland tumors.
  Keywords: Pleomorphic Adenoma, Mucoepidermoid Carcinoma, Adenoid Cystic Carcinoma, Histomorphometry, Methyl Green Pyronin
 • Somayeh Shahani, Farzaneh Behzadfar, Daniel Jahani, Fatemeh Shaki Pages 152-164
  Background and
  Purpose
  In this study, we evaluated the protective effects of hydroalcoholic extract of Nasturtium officinale (watercress) against GM-induced mitochondrial dysfunction on isolated rat kidney mitochondria.
  Materials And Methods
  In this study, 36 Wistar rats were divided into six groups (n=6 per group): control, solvent, GM (80 mg/kg IP), and GM and three doses (50, 100, 200 mg/kg/day, IP) of hydroalcoholic extract of aerial parts of watercress. After 10 consecutive days of injection, the animals were killed and kidney tissues were separated. Then, the mitochondria were isolated using different centrifuge technique and the parameters of mitochondrial damage were evaluated.
  Results
  Administration of GM for 10 days resulted in decrease in mitochondrial function in MTT test and also the glutathione content in kidney isolated mitochondria. Compared with the control group, increase in lipid peroxidation and mitochondrial swelling was observed in GM group. The Nasturtium officinale extract could significantly reduce (dose dependent) the increase in glutathione oxidation, lipid peroxidation and mitochondrial swelling due to GM on kidney isolated mitochondria.
  Conclusion
  With the considering the protective effects of Nasturtium officinale in attenuating GM-induced mitochondrial damage, it can be suggested for prevention of pathological condition caused by mitochondrial damage.
  Keywords: gentamicin, Nasturtium, mitochondria, nephrotoxicity
 • Mohammad Shokrzadeh, Sadaf Azdo, Mohammad Amir Ahmadi, Emran Habibi Pages 165-175
  Background and
  Purpose
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by deficiency of insulin secretion (type I) or dysfunction of insulin (Type II). Investigating the efficacy of natural compounds in treatment of various diseases such as diabetes could be so useful. So, we studied the anti-diabetic effects of methanol extract of Trametes versicolor on male mice.
  Materials And Methods
  T. versicolor was collected from jungles of Neka (Mazandaran, Iran) and extracted with methanol. Thirty male mice were randomly divided into 6 groups (n=5 per group) as following: group I: nonediabitic (normal), group II, III, and IV were diabetic groups that received T. versicolor extract at 500, 1000, and 1500 mg/kg. Group V and VI were also diabetic groups that received 6 U/Kg insulin (Biphasic Isophane) and 0.9% normal saline, respectively. Diabetes was induced by intraperitoneal administration of streptozotocin (50 mg/kg body weight). Blood samples were taken 24 hr after the last injection. After centrifugation, the serum was isolated for measuring the levels of glucose, ALT, AST, ALP, cholesterol, triglycerides, BUN, creatinine, and HDL. Homogenized liver tissue (0.1 g) were also prepared for histological examination.
  Results
  Compared with the control group, significant reductions were seen in serum glucose, triglycerides and ALT levels in treatment groups receiving the methanolic extract of T. versicolor (P
  Conclusion
  The results showed that the methanol extract of T. versicolor might be effective in prevention of diabetes and have a protective effect on liver tissue.
  Keywords: Trametes versicolor, diabetes, mice, liver, streptozotocin
 • Maryam Shahi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi Pages 176-185
  Background and
  Purpose
  Diabetes is one of the major factors that affects fertility and ovulation and can disrupt the formation of fetus. Omega-3 polyunsaturated fatty acids might be able to improve the quality of the embryo in maturation of oocytes. The aim of this study was to investigate the effects of omega-3 on ovarian tissue and the development of blastocysts in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this study, 32 adult female rats were divided into 4 groups (n= 8 per group) including controls, diabetic, diabetic Omega-3 (300mg/kg /day), and diabetic Omega-3 (600mg/kg/day). Diabetes was induced by intraperitoneal injections of Streptozotocin (50 mg/kg). Omega-3 was administered by gavage for 45 days. Then PMSG (IU, IP25) was injected and 54 hours later HCG (IU, IP25) was injected. Afterwards, the ovarian samples were used in vitro fertilization.
  Results
  Compared with the control group, diabetes significantly reduced the percentage of healthy follicles, percentage of zygote, two cell embryos, blastocysts, and hatching embryos (P
  Conclusion
  Due to the harmful effects of diabetes on pregnancy, omega-3 fatty acids has the ability to inhibit the adverse effects of diabetes on the ovaries, thereby increasing the chances of fertility.
  Keywords: diabetes, ovary, oocyte, omega-3, in vitro fertilization
 • Atieh Sadat Rostamian, Mohammad Azadbakht, Nematollah Ahangar Pages 199-210
  Background and
  Purpose
  In recent years, consumption of commercial protein supplements and hormones that improve body appearance endangers the health of athletes especially in bodybuilding sport. Recently, use of plant extracts to reduce the side effects of drugs and improving physical activity has gained a lot of attention. The aim of this study was to investigate the effect of a supplement (mixture powder of Fenugreek seeds, rhizomes of Ginger and Alhaji manna) on increasing muscle strength and body composition in athletes in Mashhad, Iran, 2015.
  Materials And Methods
  A quasi-experimental study with pretest and posttest design was carried out in which 40 male athletes were selected using stratified random sampling. The participants had at least one year activity in fitness clubs. They were divided into control and experimental groups (n = 20 per group). The experimental group performed specific exercises for six weeks and had a daily intake of 5 grams of the supplement (in non-training days and one hr before the exercises). Data analysis was done in SPSS V.20 applying Mann Whitney and Wilcoxon tests.
  Results
  The Wilcoxon test showed that taking the supplement in six weeks of bodybuilding exercises increased the factors influencing body composition and muscle strength in the experimental group (p≤0.05).
  Conclusion
  According to this study, a mixture powder of Fenugreek seeds, rhizomes of Ginger and Alhaji manna is helpful in improving muscle strength and body composition in athletes.
  Keywords: fenugreek, ginger, manna, muscle strength, body composition
 • Omid Emadyan, Mohammadreza Esmaelzadeh Toloee, Sonia Farhadpour Pages 211-221
  Background and
  Purpose
  Plasma levels of lipid profile is one of the main factors in assessing the risk of cardiovascular diseases. The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks aerobic training on lipid profile, body fat percentage, body mass index, and maximal oxygen uptake in sedentary overweight females in the morning or evening.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study, 36 overweight women (mean age 29.71±3.05 years and body mass index 27.25±1.26 kg) were selected using purposive sampling. They were divided in two exercise (n= 10) and control groups (n= 8). Training program included aerobic exercises at 8 am and 6 pm, three days a week. The target heart rate was 60% maximum heart rate (MHR) for 25 minutes in first week which reached 85% MHR for 45 minutes in last week. To determine the lipid profile, a 12 h fasting blood sample was taken before and after the intervention.
  Results
  The results showed that following training in both morning and afternoon, HDL-c levels increased significantly (P=0.001) but LDL-c levels decreased significantly (P=0.002). Triglycerides and total cholesterol levels did not change significantly after the intervention (P=0.27, P=0.38, respectively). Maximum oxygen consumption increased significantly in evening exercises (P= 0.013). Body fat percentage and body mass index decreased significantly in both the morning and evening (P= 0.001).
  Conclusion
  Our findings revealed that aerobic exercises in the morning and evening had similar influence on lipid profile while the increase in aerobic capacity in the evening was more than that in the morning.
  Keywords: aerobic exercise, circadian rhythms, lipid profile
 • Mohsen Ghasemi, Ehsan Sadeghi, Shirin Moradi, Moein Bashiry, Reza Mohammadi Pages 222-232
  Background and
  Purpose
  Nowadays consumers are cautious about foods and are more interested in foods that are less processed. This has led to significant approaches and replacing chemical preservatives in food products by different natural components. The essential oil of Satureja edmondi is used as a flavoring agent and known as a pharmaceutical plant because of its antimicrobial characteristics. Nisin is also an antibacterial peptide that is widely used to inhibit microbial growth in food products. The aim of this study was to investigate the inhibitory effects of Satureja edmondi individually and also in combination with bacteriocin nisin on the growth of Staphylococcus aureus in hamburgers.
  Materials And Methods
  Hamburger samples were inoculated with 5×103 CFU/g of S. aureus. Nisin treatment at 0.5% and essential oil of Satureja edmondi treatment at 0.01%, 0.02%, and 0.04% were prepared individually and in combination with nisin. The treated and control samples were packaged and kept at -12°C for 63 days. The samples were cultured on Baird–Parker Agar and the number of S. aureus were counted every seven days.
  Results
  Compared to the control group, all treatments could significantly inhibit the growth of bacteria during the storage period. Simultaneous use of nisin and essential oil of Satureja edmondi increased bactericidal effects too.
  Conclusion
  Results revealed simultaneous use of 0.5% nisin and 0.04% essential oil of Satureja edmondi as the best treatment that could reduce the bacterial population. Also, sensory analysis revealed that 0.04% of the essential oil was not found pleasant by testers.
  Keywords: essential oil, Satureja edmondi, Nisin, Staphylococcus aureus, hamburgers
 • Mohammad Reza Arabestani, Hamed Tahmasebi, Behroz Zeyni Pages 234-247
  Background and
  Purpose
  Enterococci as a group of bacteria infecting raw foods and dairy products can contaminate different food products. The purpose of this study was to isolate strains of enterococci based on the Real time PCR method using melting curve analysis in food samples.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 510 samples were collected from which 138 different samples (chicken, meat, milk, and cheese) containing different strains of enterococci were investigated. Then, identification of Enterococcus species was performed by targeting specific sites and specific primers were designed according to Real time PCR-based melting curve analysis.
  Results
  Based on melting curve analysis by Real Time PCR, the Enterococcus species identified were as follows: E.faecalis in 84 isolates (60.86%), E.faecium in 48 ​​ (34.78%), E.gallinarum in 1 (0.7%), E.avium in 4 (2.8%), and E.Caselli flavus in 1 isolate (0.7%). The most frequent isolates were detected in 29 samples of chicken meat (51.44%) and red meat (n= 21, 24.63%). Considering the results of sequencing as a Gold a standard test, the sensitivity and specificity of phenotypic methods for E.faecalis, E.faecium, E.gallinarum, E.avium, and E.Caselli flavus were 94.78% and 90.74%, 89.13 % and 97.77 %, 50% and 98.52%, 66.66% and 98.52%, and 50% and 98.56%, respectively. A significant relationship was observed between the sample and distribution of Enterococcus species (P≤0.05).
  Conclusion
  Due to extensive viability error in identification of Enterococcus species isolated from food by phenotypic methods, using a rapid and sensitive method is necessary.
  Keywords: Enterococcus, Real, Time PCR, melting curve analysis
 • Amin Kouhpayeh, Mojtaba Moazzen, Gholam Reza Jahed Khaniki, Sina Dobaradaran, Nabi Shariatifar, Mahsa Ahmadloo, Ali Azari, Shahrokh Nazmara, Amin Kiani, Mehdi Salari Pages 257-267
  Background and
  Purpose
  Today, due to improvement and progress of human knowledge in food industry, plastic coatings such as PET (polyethylene terephthalate) that has unique characteristics are widely used for food and beverage packaging such as water and doogh. Phthalate esters are used in order to improve flexibility, efficiency and sustainability of materials. Chronic exposure with such materials play a role in incidence of many diseases and cancer in human. The aim of this study was to investigate the presence and concentration of phthalates in different brands of doogh.
  Materials And Methods
  In this study, we synthesized multi-walled magnetic carbon nanotubes using iron oxide. Then, the synthesized magnetic nanotubes were used for absorption and extraction of phthalate esters from doogh matrix. After sample preparation, the concentration of each phthalate esters was measured by GC-MS.
  Results
  Concentration of phthalate esters in all samples were found to be lower than the standard levels but DEHP had the highest concentration. Statistical analysis showed no significant differences between the concentration of phthalate esters in different brands and storage time of doogh.
  Conclusion
  According to these findings and low concentration of each phthalate ester compared with standard levels in different types of doogh, it has no health effect on consumers.
  Keywords: phthalate esters, doogh, PET bottle, multi walled carbon nanotube, magnetic
 • Ghorban Asgari, Reza Shokoohi, Abdol Motaleb Seid Mohammadi, Ghodratollah Roshanaei, Marzieh Bagheri Pages 268-282
  Background and
  Purpose
  Using catalysts to enhance the efficiency of the ozonation process (known as catalytic ozonation process) has received much attention in recent years. This study aimed at examining the overall feasibility of using catalysts ozone as catalyst in ozonation process for decolorization and mineralization of a real textile wastewater in presence of persulfate.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on a laboratory scale reactor using a semi-batch mode. The effect of persulfate, ozone flow rate, reaction time and catalytic dose in dye and COD was investigated in an optimal state of textile wastewater. To obtain optimization test, the experiment was performed by fractional factorial method at three-level factorial (3k−p) with a high resolution (VI).
  Results
  In this study, 15 min contact time (P = 0.006) and 0.5g/L dose of catalyst (P=0.029) had the best effect on color removal. Moreover, the interaction of these parameters were found to be significant (P= 0.025). The optimum condition for color removal was achieved at 15 min reaction time, ozone flow rate of 2 L/min, 1.5 mM persulfate and catalyst dosage of 0.5 g/L. Optimum efficiency removal for color and COD in textile wastewater were 96% and 75%, respectively.
  Conclusion
  Application of nano-magnesium oxide with ozone in presence of persulfate showed synergistic effect and buffering property in decolorization and mineralization of textile wastewater. It also increases the efficacy of color removal and improves mineralization so, there would be no need for pH adjustment.
  Keywords: nano-magnesium oxide, persulfate, experimental design, textile wastewater
 • Mohammad Mahdi Emamjomeh, Kamran Tari, Hamzeh Ali Jamali, Hamid Karyab, Maral Hosseinkhani Pages 283-292
  Background and
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the quality of wastewater treatment plant effluent in Qazvin (Alvand) industrial area for discharge into the environment and reuse.
  Materials And Methods
  The study was conducted over a period of nine months in 2015-2016. Ninety samples of wastewater were collected to determine the concentrations of BOD5, COD, TSS, TC, FC, and heavy metals (lead, cobalt, and Cd). The levels of pollutants were evaluated according to the standards of Iran Environmental Protection Agency for discharge to the environment and reuse.
  Results
  The mean concentration of COD in the effluent during autumn, winter and spring were 145.20±52.66 mg/L, 316.50±279.80 mg/L, and 177.00±124.2mg/L, respectively. The average concentration of BOD5 were found to be 79.40±26.76 mg/L, 154.25±122.86mg/L, and 72.00±13.74 mg/L in autumn, winter, and spring, respectively. The mean values for total coliform and fecal coliform were 6×102 MPN/100 mL and 6.21×102 MPN/100 mL, respectively. The average lead and cobalt concentrations were found to be 0.21±0.11 mg/L and 0.004±0.003 mg/L, respectively. The cadmium concentration was reported to be minimal.
  Conclusion
  Current results showed that the wastewater quality conformed with EPA's standards for reuse, but the use of wastewater for agriculture, due to the biological and cumulative effect of some elements, should be done based on health principles.
  Keywords: effluent, industrial wastewater treatment plant, reuse, agriculture, irrigation
 • Gholamhosein Halvani, Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohammd Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohsen Hesami Arani Pages 293-303
  Background and
  Purpose
  Comprehensive evaluation of jobs in industries is a practical and effective method that could identify the jobs and industries with negative effects on the environment. This study identified environmental hazards of hot rolling process and assessing their risks.
  Materials And Methods
  An observational study was carried out in which identification of human activity and job´s risks in production hall of Kavir Steel Complex was done according to ISO 14001 approaches (pollutant emissions to air, discharges to water, energy consumption, energy released as heat, wastes, side products, etc) by Job Hazard Analysis method (JHA). Then the risks identified were prioritized and assessed using William Fine method.
  Results
  We identified 205 environmental hazards (in 9 groups) associated with production personnel (n= 81), mechanics and maintenance personnel (n= 44), bed personnel (n= 9), personnel of cleaning services (n= 33), and water plant personnel (n= 38). The highest and lowest rate of risks were due to creation and distribution of wastes (n= 73) and corrosion and depreciation of equipment, (n= 1), respectively.
  Conclusion
  The production personnel were mainly responsible for environmental emissions. The leading causes were stress and anxiety about stoppage of production, payment reduction, and lack of awareness and workers and supervisors on environmental issues.
  Keywords: environmental hazards, job hazard analysis, risk assessment, William Fine, Hot Rolling Steel
 • Akram Bemanikharanagh, Alireza Riahi Bakhtiari, Jahangard Mohammadi, Ruhollah Taghizadehmehrjardi Pages 304-317
  Background and
  Purpose
  Shadegan wetland as the largest wetland in Iran is constantly exposed to hydrocarbons entering through the main entrance of the lagoon including Jarahi River, outbursts of seasonal rivers from upstream, Persian Gulf tides from downstream, atmospheric deposition, and possible leaks from oil pipelines. The aim of this study was to investigate toxicity and identifying the sources and spatial distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in surface sediments of the study area for its appropriate management.
  Materials And Methods
  Sediment samples were collected (in 2015) from 202 stations at the top 5 cm of the sediment according to a systematic-random sampling design. The concentrations of PAHs were analyzed by GC–MS.
  Results
  The total PAHs (sum of 30 PAH compounds) ranged from 593.74 to 53393.86 ng/g dw. The results of diagnostic ratios indicated that the study area was highly contaminated by petrogenic hydrocarbon sources. The concentrations of PAHs in this research were substantially higher than those found in many other aquatic systems and significantly more than current sediment quality criteria (ERL).
  Conclusion
  High levels of petrogenic contamination were found in sediments of Shadegan wetland. A vast majority of the study area (90%) is subjected to chronic pollution of oil contaminants that could adversely affect benthic biota.
  Keywords: toxicity, ERL, petrogenic, PAH, Shadegan wetland
 • Hamid Sharif Nia, Saeed Pahlevan Sharif, Ravanbakhsh Esmaeili, Amir Hossein Goudarzian, Bahram Tahmasbi, Ameneh Yaghoobzadeh, Omolhoda Kaveh Pages 318-331
  Background and
  Purpose
  Death depression is a common phenomenon among cancer patients that many factors could influence it. Therefore, the aim of this study was to determine the factors and finding an influencing path out of death depression.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study (April to July, 2016) was done in 497 cancer patients who were recruited from those attending Cancer Centers in Sari (Imam Khomeini Hospital) and Kerman, Iran. The patients were selected by convenience sampling. Data was collected using demographic questionnaire, death depression scale, and Pargament`s religious coping scale (the RCOPE).
  Results
  The mean age and death depression score of cancer patients were 48.38±15.22 and 69.92±18.40, respectively. Multiple linear regression analysis showed economic status (β=5.37), cancer stage (β=-2.80), and religious coping behaviors (β=-0.34) as predictive variables of death depression. Path analysis revealed that economic status and cancer stage had both direct and indirect impacts on death depression but religious coping behaviors directly influenced death depression.
  Conclusion
  According to the model identified by path analysis, religious coping behaviors is the only variable that has a direct impact on the level of death depression which is influenced by the stage of cancer. However, economic status and stage of cancer could explain the death depression by direct and indirect influences.
  Keywords: cancer stage, death depression, economic status, path analysis, religious coping
 • Fahimeh Mirzakhani, Javad Khodadadi Sangdeh Pages 332-344
  Background and
  Purpose
  Alongside men addiction, the rate of women addiction is increasing. But most studies on this subject are about men. Because addiction among women is on the rise, research is needed to be done on identifying the factors influencing addiction. This research investigated the psychological factors predisposing women to addiction.
  Materials And Methods
  This study was a qualitative study using thematic analysis. Purposive sampling of 32 women dependent on drugs was done. They were selected from those attending addiction clinics in 2015-2016. Data was collected using deep interviews. They were then coded and classified into main categories.
  Results
  Data analysis showed that the following psychological factors could predispose women to addiction: personality characteristics including sensation seeking, neuroticism, perfectionism; harmful coping styles including emotional and avoidant coping styles; psychological conflicts including conflict in goals, gender role conflict, self conflict; negative experiences such as loss of parents, parental neglect, violence, emotional breakdown; and individual motives including physical or mental benefits.
  Conclusion
  This research indicated that particular psychological factors could predispose women to addiction. Therefore, the factors causing this problem should be considered in preventing or treatment of these women.
  Keywords: addiction, women, psychological factors, qualitative research
 • Monir Nobahar Pages 345-363
  Background and
  Purpose
  In hemodialysis patients, medication prescribed is essential to preserve their health and welfare, but adherence to medications is difficult. The aim of this study was to explain the experiences of patients undergoing hemodialysis about drug consumption.
  Materials And Methods
  A qualitative content analysis was conducted in Kowsar Hospital, Semnan, Iran. Twenty patients were selected using purposive sampling and semi-structured interviews were performed to obtain the relevant information. Data collection and analysis were done using Granheim and Lundman, 2004 content analysis. The accuracy and trustworthiness of the study were determined according to Lincoln and Guba criteria.
  Results
  The main theme was "lack of adherence to medication" and the following categories: 'factors related to patients" with 'psychological dimensions', 'participation', 'lack of awareness about the benefits of drugs', and ' financial restrictions and frustration' as the sub-categories. "Factors related to medication" with 'challenges in consumption of drug's as the sub-category. "Factors related to the health care system" with 'shortage of nurses', 'cumbersome adherence to laws and regulation's and 'adequate social support ' as the sub-categories.
  Conclusion
  Lack of adherence to medication is a modifiable threat to health in hemodialysis patients, therefore, interventions and strategies that can motivate and promote adherence to medication could be of great benefit. So, health care authorities should take appropriate actions to improve patients’ management on adherence to medication.
  Keywords: medication adherence, patients, hemodialysis, content analysis
 • Mohammad Shokrzadeh, Emran Habibi, Mona Modanloo, Somaye Hesami Pages 364-370
  Background and
  Purpose
  Papaver rhoeas L (family: Papaveraceae) is commonly known as corn poppy. Recent studies have revealed that Papaver rhoeas L extract has cytotoxic, genotoxic, and antioxidant effects. The present study aimed at evaluating the cytotoxic effect and antioxidant activity of Papaver rhoeas L. methanolic extract on monkey kidney carcinoma cell lines (Vero).
  Materials And Methods
  Methanolic extract of Papaver rhoeas L. was prepared by maceration method. Cultivated cell line Vero was incubated with different concentrations (0, 10, 50, 100, 500, and 1000µg/ml) of the extract for 72 hours and cell growth inhibition was determined using MTT assay. The antioxidant capacity was assessed using two
  Methods
  DPPH and ferric reducing ability of plasma (FRAP). The total phenolic and flavonoid contents were also determined.
  Results
  The IC50 of cisplatin, as a common drug, is significantly lower than that of the Papaver rhoeas L. (IC50= 15.96±0.26 μg/ml). Our results showed that Papaver rhoeas L. extract caused a significant decrease in proliferation in monkey kidney cancer cell line (IC50=80.07 μg/ml). The scavenging effect of the extract on DPPH• radical was found to be 5.74 μg/ml. The extract’s ferric reducing ability of plasma was 2.663 ± 0.002 μg/ml. Also, the extract had more total phenolic content rather than flavonoid contents.
  Conclusion
  This study showed that methanolic extract of Papaver rhoeas L. has potent cytotoxic effect on cancer cell line Vero and considerable antioxidant activity. But further investigations are required to identify efficient compounds and molecular mechanism of this extract so that effective steps could be taken towards finding new drugs in treatment of diseases.
  Keywords: papaver rhoeas, cancer cell line, MTT assay, antioxidant activity, DPPH, FRAP
 • Samira Besharati, Saber Khodabandeh Pages 371-376
  Background and
  Purpose
  Biological studies on marine fauna, especially invertebrates, has significantly increased in recent years which led to the identification of many different bioactive compounds. The sea cucumber are echinoderms with a very muscular body wall that contains 70% collagen and is considered a rich source of protein. Based on recent researches on bioactive compounds extracted from sea cucumber, it was found to have cytotoxic, antioxidant, anti-tumor, and anti-coagulation properties.
  Materials And Methods
  In this experimental study, enzymatic hydrolysis method was used to study the anticoagulant properties of hydrolysates protein in muscles of sea cucumber. Finally, the anticoagulant properties of hydrolysates protein on the human blood plasma was examined by the Activated Partial Thromboplastin Time anticoagulant test (APTT) in two concentrations (90 and 130 µg/ml), and Prothrombin Time (PT) in different concentrations (220, 440, 670, and 900 µg/ml).
  Results
  The total amount of hydrolysates protein was found to be 55.8 mg/g in wet tissue. The results of anti-coagulation assays showed that the hydrolysates protein of the sea cucumber muscle contains anticoagulant properties on human blood plasma and could prolong the clotting time.
  Conclusion
  Peptides from the hydrolysis in sea cucumber muscle have anticoagulant properties as already reported for heparin-like compounds.
  Keywords: heparin, sea cucumber, protein hydrolysates
 • Fatemeh Lalooha, Samira Bagherivand, Ezzatalsadat Haj Seid Javadi, Fatemeh Hajmanoochehri, Ameneh Barikani Pages 377-381
  Background and
  Purpose
  Hypertensive disorders of pregnancy are still one of the major issues in obstetrics. So far, few studies are conducted on the troponin I level of pregnant women and preeclampsia but their results are not conclusive. In this study the troponin levels were compared between patients with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, and normal blood pressure.
  Materials And Methods
  A case control study was conducted in four groups of pregnant women (n=35 per group) with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, and normal blood pressure attending Kosar Center, Qazvin, Iran 2014-2015. The troponin I level in the groups were studied. Data was analyzed in SPSS V.19 applying ANOVA, Chi-square, and T-test.
  Results
  The mean age of patients was 29.1±6.6. The level of troponin was lower than 0.01 ng/ml in patients with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension and normal blood pressure. But in one case with severe preeclampsia this level was 0.15. The findings indicated no significant difference between the groups (P=0.4)
  Conclusion
  The level of troponin was not different in patients with severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, and normal blood pressure.
  Keywords: troponin I, severe preeclampsia, mild preeclampsia, gestational hypertension, normal blood pressure
 • Abbasali Niazi, Nezarali Molaei, Alireza Dashipour, Amin Rashki Ghaleno, Elahe Naz Parsi Mood Pages 382-386
  Background and
  Purpose
  Identifying the types of immune cells in patients with tuberculosis (TB) including single-core and multi-core is of great benefit in control and treatment of these patients. The aim of this research was to compare differential cell count in Bronchoalveolar lavage (BAL) samples in patients with and without TB.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study 100 patients were selected using purposive sampling. They were divided into two groups of positive and negative smear (n= 50 per group). BAL samples were divided into two sections; one was used for culture and the other was fixed. Four smear slides were prepared from the sediments that were stained by Papanicolaou, Giemsa, hematoxylin-eosin (H&E), and Ziehl-Neelsen. Single-core and multi-core cell differential count was done and the association between the presence of TB bacteria and differential cell counts were studied in patients with TB. Also, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for diagnosis of TB were investigated.
  Results
  Pearson correlation coefficients indicated that by increase in number of TB bacteria, the rate of neutrophil cells increased significantly (r=0.526, P
  Conclusion
  The findings showed that neutrophils is the predominant cells in (BAL) samples of TB patients and increasing levels were detected when the severity of bacteria increased.
  Keywords: tuberculosis, differential cell count, Broucho Alveolar Lavage
 • Hossein Soltani, Moussa Sajjadi, Ali Mohammadpour Pages 387-392
  Background and
  Purpose
  Gastrointestinal complications in mechanically ventilated patients with feeding tube is common and causes feeding intolerance. Discharge of gastric gases is believed to reduce these complications. This study aimed at assessing the effect of gastric gases discharge on gastrointestinal complications in ICU patients on mechanical ventilation with feeding tube.
  Materials And Methods
  A single-blind randomized controlled clinical trial was performed in 64 patients undergoing mechanical ventilation with CPAP mode in Shahid Kamyab Hospital, Mashhad, Iran in 2015. In experimental group gastric gases were discharged through a nasogastric tube but the control group did not receive any intervention. Gastrointestinal complications including abdominal distention, diarrhea, and vomiting were compared between the two groups before and after the intervention.
  Results
  There was no significant difference between the two groups in incidence of diarrhea (P=0.23) and vomiting (P=1.00) but the groups significantly differed in distention (P=0.004).
  Conclusion
  Discharge of gastric gases in patients on mechanical ventilation decreases gastric distention. Therefore, this method could be used in such cases but further studies are suggested to clarify its application.
  Keywords: gastrointestinal tract, complications, gas, discharge, mechanical ventilation, tube feeding
 • Mahnaz Mozaffaripour, Ezatollah Kord Mirza, Mastooreh Sedaghat Pages 389-393
  Background and
  Purpose
  Gender dysphoria is a disorder that causes problems for families and societies. This research compared the level of social adjustment between mothers of transgender children and mothers of normal children. The purpose of this study was to investigate whether having a transgender child has or has not a negative effect on social adjustment of mothers.
  This research compared the level of social adjustment between mothers of transgender children and mothers of normal children. The purpose of this study was to investigate whether having a transgender child has or has not a negative effect on social adjustment of mothers.
  Materials And Methods
  In a case-control study 80 mothers with transgender teenagers (n= 40) and normal children (n= 40) were randomly selected from those attending Tehran Psychiatry Institute. The Social Adjustment Scale (Weissman & Paykel) was used which investigates social adjustment in seven main areas.
  Results
  The results showed a significant difference between social adjustment in mothers of transgender children and mothers of normal children (P
  Conclusion
  In this study social adjustment of mothers of transgender children was less than that of mothers with normal children.
  Keywords: social adjustment, transgender, family, mother
 • Salar Behzadnia, Mohsen Arabi, Alireza Davoudi, Seyedeh Tahereh Emadian Pages 398-402
  Background and
  Purpose
  Oral Rehydration Therapy (ORT) is recommended in cases of mild to moderate dehydration for better treatment of acute diarrhea in children. This study aimed at assessing the knowledge and attitudes of physicians working in health centers and emergency departments in Mazandaran province about ORT in children with acute diarrhea.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, in 2014-2015, 258 physicians were randomly selected from Mazandaran province. Relevant information were collected including the method/s for evaluation of patients, management of complications, and adherence to national protocol and the protocol of World Health Organization (WHO).
  Results
  In our study 27.6% of the participants had attended courses on ORT and their information about treatment of diarrhea was significantly higher than that of other doctors who did not pass similar courses (P= 0.009). More than 50% of physicians had appropriate information about ORT and administration of ORS, antibiotic therapy, and home treatment of dehydration. But more than 50% of physicians did not have enough information about the new protocol of ORT. The most common reasons for not using ORT was faster response to IV therapy and lack of acceptance of ORT by families.
  Conclusion
  In this study, only about one-third of the physicians attended courses on ORS, therefore, more attention and planning is needed for participation of physicians in this courses.
  Keywords: awareness, fluid therapy, acute diarrhea, children
 • Hojjat Hossein Pourfeizi, Seyed Mostafa Ghavami, Nahideh Gharehaghaji Pages 403-407
  Osteoid osteoma is a benign bone tumor that occurs most frequently in long bones such as femur and tibia. The spine is a rare localization of osteoid osteoma and the coccyx even more exceptional. We report a case of osteoid osteoma of the coccyx in a young man with sacrococcygeal pain which was relieved by salicylates. Computed tomography, bone scan and magnetic resonance imaging of the region demonstrated a typical osteoid osteoma lesion. After the operative curettage of the tumor, the pain and clinical symptoms dramatically stopped. Since coccygeal osteoid osteoma is a very rare condition, the disease may be confused with other common lesions such as traumatic lesions. Therefore, in chronic pains, further investigation by CT scan of the coccyx area is essential to rule out osteoid osteoma.
  Keywords: osteoid osteoma, coccyx, CT scan, isotope scan, magnetic resonance imaging
 • Zahra Kebriaee, Moussa Abolhassani, Shaghayegh Beshtar, Mahboubeh Rostami, Mostafa Sadeghi Pages 408-413
  Post-hysterectomy vaginal cuff dehiscence in premenopausal patients and rectal prolapse during sexual intercourse are very rare. This phenomenon is potentially more dangerous than hysterectomy. In this report, a 49 year old premenopausal woman is presented with post-hysterectomy vaginal cuff dehiscence after vaginal intercourse.
  She was previously underwent laparoscopic hysterectomy because of uterine bleeding. Fifty one days after the surgery, she experienced bleeding following a couple of successive sexual intercourses. The patient observed an intestine-like rope that was stretched out of her vagina. The clinical examination showed vaginal cuff dehiscence (1.5-2 cm) and rectal prolapse into the vaginal entrance.
  Post-hysterectomy vaginal cuff dehiscence is very rare. Despite the fact that this event is rarely observed, it should be regarded as one of the life-threatening complications of hysterectomy.
  Keywords: menopause, hysterectomy, sexual intercourse
 • Masoumeh Montazeri, Seyyedeh Maryam Khoddami, Motahhareh Zamani Rad, Samira Mazaheri, Maryam Alizadeh, Shohreh Jalaei Pages 414-420
  Background and
  Purpose
  Lipoid Proteinosis (LP) is a rare hereditary progressive disorder caused by a disorder of collagen metabolism. In LP, hyaline deposits in mucous membrane of true vocal folds causes hoarseness. The studies on the laryngeal and voice features of patients with LP are rare. To the best of our knowledge, this is the first research to study acoustic and perceptual voice features in two Iranian children with LP.
  Materials And Methods
  Two children (siblings) were assessed. The main voice complaint was hoarseness. Voice samples were recorded and acoustically analyzed by Praat. Furthermore, perceptual voice assessment was performed according to the GRBAS scale.
  Results
  Acoustic measurement represented increase in f0, jitter, and shimmer in both children. Furthermore, mean scores of the GRBAS for all voice parameters were more than 60.
  Conclusion
  Current study is the first research that describes the voice features of Persian subjects with LP. Comprehensive understanding of the etiology in voice problems helps speech and language pathologists to provide appropriate clinical services considering the nature of pathological condition to clients.
  Keywords: lipoid proteinosis, voice, acoustic, perceptual
 • Mohammad Sadegh Rezai, Afsane Vaezi, Hamed Fakhim, Sahar Mohseni, Leila Faeli, Hamid Badali Pages 421-432
  Background and
  Purpose
  The choice of antifungal agent in treatment of Candida urinary tract infections (CUTI) is dependent on the site of infection, the underlying disease of the patient, and the pharmacokinetics/pharmacodynamics (PK/PD) of the agent. This study aimed to perform a review of antifungal therapy for CUTI.
  Materials And Methods
  Data was obtained by a search for full-text articles in Medline, PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Magiran, Irandoc, and Iran Medex published from 1994 until 2016. The search keywords included urinary tract infections, Candida species, diagnosis, and treatment.
  Results
  Fluconazole is the drug of choice for prophylaxis and treatment of CUTI due to low toxicity, high solubility, and wide tissue distribution. Although flucytosine is concentrated in urine and has potent activity against Candida species, treatment is restricted because of its toxicity and expansion of resistance when it is used alone. In addition, amphotericin B is an active drug against most Candida species (except resistant C. krusei strains). Other azoles and echinocandins are not effective for treating CUTI due to the minimum excretion of the active compound into the urine. However, a localized renal infection followed by blood spreading might be treated by echinocandins because of its effective tissue concentrations.
  Conclusion
  We presented diagnostic tests and treatment protocols of CUTI, but new surveillance protocols and diagnostic strategies for control and prevention of CUTI in critically ill patients are essential.
  Keywords: Candida urinary tract infections, Candida species, diagnosis, treatment