فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هفتم شماره 11 (بهمن 1395)
 • سال بیست و هفتم شماره 11 (بهمن 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا ماهوری، شهریار صانع *، میترا گل محمدی، هدیه رضایی، زهرا مالی صفحه 935
  پیش زمینه و هدف
  در بیهوشی عمومی، سرفه بیماران حین و پس از به هوش آمدن، یک مسئله بالینی مهم با شیوع 15 تا 45 درصد می باشد. این مطالعه قصد دارد اثرات لیدوکایین قلیایی یا لیدوکایین تنها که در کاف لوله تراشه تزریق می شود را ازنظر کاهش بروز سرفه هنگام خارج کردن لوله و گلودرد بعد از عمل با بیهوشی عمومی ارزیابی کند.
  مواد و روش کار
  90 بیمار در نظر گرفته شده برای لامینکتومی کمری در وضعیت پرون در این مطالعه دوسوکور آینده نگر تصادفی وارد شدند. بعد از لوله گذاری تراشه، کاف لوله تراشه با محلول لیدوکایین 2 درصد قلیایی یا لیدوکایین تنها یا سالین 0.9 درصد پر شد که این باعث ایجاد 3 گروه شد. میزان بروز گلودرد گزارش شده به وسیله بیماران و سرفه در دقایق صفر، 10 و 30 هنگام ریکاوری بعد از خارج کردن لوله تراشه ثبت و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  لیدوکایین 2 درصد قلیایی داخل کاف نسبت به لیدوکایین تنها و سالین در کم کردن سرفه در دقایق 10 و 30 هنگام ریکاوری بعد از خارج کردن لوله، موثر بود (P=0.035 -0.005= P). بروز گلودرد در گروه لیدوکایین 2 درصد قلیایی به طور قابل توجهی هنگام ریکاوری در دقایق 10 و 30 بعد از خارج کردن لوله تراشه کم تر بود (P=0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه ی حاضر تعیین کرد که لیدوکایین 2 درصد قلیایی داخل کاف نسبت به لیدوکایین تنها و سالین در کم کردن سرفه و گلودرد در حین ریکاوری بعد از خارج کردن لوله تراشه موثر است.
  کلیدواژگان: سرفه، گلودرد، لیدوکایین، لامینکتومی، پوزیشن پرون، لیدوکایین قلیایی
 • میترا علیشاه، کیومرث امینی *، تقی زهرایی صالح صفحات 942-949
  پیشرمینه و
  هدف
  عفونت های دستگاه ادراری (UTI) یکی از شایعترین عفونتهای سراسر جهان هستند. مبتلایان به عفونت ادراری اشرشیاکلی (UPEC) پاتوژن اولیه ای که باعث عفونت ادراری می شوند. هدف از انجام این مطالعه شناسایی ژنهای مختلف papC، papG، fimH ، iutA ، sfaS ، ibeA و نیز بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از نمونه ادراری می باشد.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق توصیفی- مقطعی، 120 نمونه از کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در تهران جمع آوری و پس از جداسازی باکتری و استخراج DNA، آزمون های حساسیت آنتی بیوتیکی توسط روش دیسک دیفیوژن با آنتی بیوتیک های مورد نظر انجام گرفت. حضور ژن های کلاس papC، papG، fimH ، iutA ، sfaS و ibeA به روش PCR چندگانه ای مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمونه های اشریشیاکلی جدا شده نسبت به آمیکاسین (100 درصد) حساس و نسبت به آمپی سیلین (60 درصد) مقاومت داشته اند. فراوانی ژنهای تحت مطالعه papC (58%)، papG(47%)،fimH (85%)، iutA (35%)، sfaS (1%) و ibeA (1%) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ژن fimH و ژن papC شایع ترین ژن های شناسایی شده در اشریشیاکلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراری بوده است. علت تفاوت نتایج با سایر مطالعات به دلیل تنوع منطقه جغرافیایی می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، ژنهای ویرولانس، کودکان، عفونت دستگاه ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • مریم محمودی، یزدان نادری، عباس مسعودزاده * صفحات 950-958
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به اینکه ذهن آگاهی ممکن است بر سازوکارهای زیربنایی اختلال وحشت زدگی تاثیر بگذارد، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبودی بیماران مبتلابه اختلال وحشت زدگی به عنوان مکمل دارو است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای پیش-آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل (لیست انتظار) و پیگیری می باشد. تعداد 30 بیمار مبتلا به اختلال وحشت زدگی انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه تحت دارودرمانی با نوع و دوز یکسان قرار داشتند. گروه آزمایش تحت درمان MBCT قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار بودند. پرسشنامه باور وحشت زدگی، پرسشنامه اضطراب بک، و پرسشنامه افسردگی بک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با آزمون های تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بعد درمان، نمرات بیماران گروه آزمایش در زیرمقیاس های شدت علائم، اضطراب انتظار، فاجعه انگاری بدنی، فاجعه انگاری هیجانی و نارضایتی از خود اختلال وحشت زدگی کاهش معنی داری (05/0 >p) نشان دادند. این تغییرات در پیگیری دوماهه پایدار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی با اثرگذاری روی سازوکارهای شناختی و مولفه های درگیر در اختلال وحشت زدگی می تواند در بهبودی بیماران مبتلا به این اختلال موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلال وحشتزدگی
 • ضیاء فلاح محمدی *، فاطمه میر فخرایی، اکبر حاجی زاده مقدم، حسین فلاح محمدی صفحات 959-966
  پیش زمینه و هدف
  در رابطه با اثر محافظتی ورزش روی فرآیندهای تحلیل عصبی توافق وجود ندارد و مکانیزم های مسئول تاثیر فعالیت های ورزشی در بیماری پارکینسون مشخص نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر محافظتی چهار هفته دویدن با شدت ملایم روی نوارگردان بر سطح IGF-1، دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز جسم مخطط موش های پارکینسونی شده با تزریق استریوتاکسی سم عصبی 6-هیدروکسی دوپامین به استراتوم بود.
  مواد و روش کار
  بیماری پارکینسون با استفاده از تزریق 6-هیدروکسی دوپامین به روش استریوتاکسی به جسم مخطط موش های نر نژاد ویستار القاء شد. برای تایید پارکینسونی شدن موش ها از آزمون رفتاری چرخش استوانه استفاده شد. موش های گروه تمرین 30 دقیقه در روز، 5 روز در هفته و 4 هفته روی نوارگردان با سرعت 15 متر بر دقیقه به تمرین پرداختند. اندازه گیری IGF-1، دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز در جسم مخطط به روش الایزا انجام شد.
  یافته ها
  سطح IGF-1، دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز در جسم مخطط درنتیجه تزریق 6-هیدروکسی دوپامین کاهش یافت. اجرای 4 هفته تمرین نوارگردان پیش از تیمار 6-هیدروکسی دوپامین نتوانست از کاهش سطح این پروتئین ها پیشگیری نماید. همچنین نتایج تست استوانه نشان داد که اجرای برنامه دویدن اجباری با شدت ملایم تاثیر پیشگیرانه روی سمپتوم های رفتاری القاء بیماری پارکینسون ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  4 هفته دویدن روی نوارگردان با شدت پایین تاثیر محافظتی بر سمپتوم های رفتاری و تغییرات مولکولی در برابر سم عصبی القاء کننده پارکینسون ندارد. برای نتیجه گیری قطعی در رابطه با استفاده پیشگیرانه از ورزش به عنوان ابزار غیر دارویی حفاظت کننده از سلامت مغز به مطالعات بیشتر با تیمار شدت و مدت متفاوت، نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: 6-هیدروکسی دوپامین، پارکینسون، IGF-1، دوی نوارگردان
 • فرهاد فروهرمجد، سیامک پورعبدیان، نازنین احمدی *، سمیرا برکات، اکبر حسن زاده صفحات 967-975
  پیش زمینه و هدف
  علاوه بر اثرات نامطلوب صدا در سیستم شنوایی، می توان به اثرات غیر شنوایی نیز اشاره کرد که سبب آزار و ناراحتی فیزیولوژیکی و اختلال در عملکردهای شناختی می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین عملکرد شناختی پس از تماس با سطوح مختلف تراز فشار صوت در یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (Befor after clinical trial) بود که به منظور بررسی اثرات صدا بر عملکرد شناختی 12 نفر (6 زن و 6 مرد) از دانشجویان دارای محدوده سنی 22-27 سال و شاخص توده بدنی kg/m2 25-20 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موردبررسی قرار گرفتند. بدین منظور از منبع صوتی با فرکانس مشخص شده در تراز فشار صوت 65،75 و 85 دسی بل و سنجش زمان واکنش با دستگاه «Reaction Timer» برای اندازه گیری عملکرد شناختی استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری pair-T test، Anova (آنالیز واریانس) با سطح معنی دار 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  با اعمال تراز فشار صوت 65 دسی بل در مقایسه با قبل از اعمال تراز فشار صوت 65 دسی بل منجر به افزایش میانگین زمان واکنش انتخابی رنگ ها (041/0 = P) و صداها (038/0 = P) به صورت معنی داری شد. همچنین با افزایش تراز فشار صوت از 65 دسی بل به 75 و سپس 85 دسی بل میانگین زمان واکنش نیز افزایش معنی داری (001/0 > P) داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  علاوه بر تراز فشار صوت 75 و 85 دسی بل محدوده تراز فشار 65 دسی بل را نمی توان محدوده ایمن برای اثرات غیر شنوایی با توجه به تاثیرات آن بر عملکرد شناختی در نظر گرفت و این موضوع در مشاغلی که افراد با صدای زیاد مواجهه دارند و اختلال در عملکرد شناختی (زمان واکنش، توجه و...) باعث افزایش ریسک می گردد باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صدا، عملکرد شناختی، زمان واکنش، سلامتی
 • فاطمه نیتی، محمد مهدی ذاکری *، فرزاد اختری، ظریفه سهرابی، شورش حاتم پور صفحات 976-986
  پیش زمینه و هدف
  در پی تغییرات الگوی مصرف مواد در ایران و تغییر پیامدهای آن به ویژه آسیب های شناختی پایدار حاصل از مصرف آن ها، مطالعه حاضر باهدف مقایسه حافظه کاری در بیماران مبتلا به هپاتیت C، بیماران سایکوز ناشی از سوءمصرف مت آمفتامین و بیماران سایکوز ناشی از سوءمصرف مت آمفتامین که مبتلا به هپاتیت C هستند، انجام شد.
  مواد و روش کار
  در پژوهش علی-مقایسه ای حاضر، تعداد 90 نفر واجد معیارهای ورود به پژوهش از بیمارستان رازی تهران و مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه تهران به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند. آزمون N-back (کرچنر، 1958) برای پژوهش فعلی به کار گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  بین سه گروه در مولفه های حافظه کاری (نمره کلی=01/0p<، پاسخ نادرست و زمان واکنش= 001/0p<) تفاوت معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج آزمون تعقیبی، میانگین نمره کلی برای بیماران سایکوز ناشی از سوءمصرف مت آمفتامین به طور معنی داری نسبت به دو گروه دیگر کم تر، میانگین پاسخ نادرست آن ها نسبت به دو گروه دیگر بیشتر، همچنین میانگین زمان واکنش این گروه نسبت به دو گروه دیگر کم تر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف طولانی مدت مت آمفتامین از طریق ایجاد آسیب های عصب-روان شناختی در نواحی مغزی، سبب اختلال در حافظه کاری می شود که موجب نقص در کارکردهای اجرایی، توجه و... می شود. لذا شناسایی این عوامل می تواند علاوه بر درک بهتر مشکل، کاهش عودها، بستری شدن های مکرر و سایر پیامدهای منفی آن ها، به ارائه ی راهکارهای مختلف درمانی منجر شود.
  کلیدواژگان: حافظه ی کاری، سایکوز، مصرف مت آمفتامین، هپاتیتC
 • نگار بابایی، صفورا سیفی، نگار صرافان، جهانشاه صالحی نژاد چایجانی، همت قلی نیا، حمید عباس زاده * صفحات 987-995
  پیش زمینه و هدف
  آملوبلاستوما توموری با رشد آهسته و تهاجم موضعی و احتمال عود بالا می باشد. مکانیسم تهاجم آملوبلاستوما به طور کامل شناخته نشده و به درمان مشخصی برای هر یک از انواع املوبلاستوما در مطالعات قبلی اشاره نشده است. ماتریکس متالوپروتئینازها (MMPs) مخصوصا MMP-2 منجر به تخریب ماتریکس و درنتیجه افزایش تهاجم و القای انژیوژنز می شوند. به همین دلیل در این مطالعه به ارزیابی بیان ایمونوهیستوشیمیایی MMP-2 در املوبلاستومای داخل استخوانی توپر، یونی سیستیک و محیطی پرداخته ایم.
  مواد و روش کار
  بلوک های پارافینه شامل 10 مورد املوبلاستوما توپر (5مورد فولیکولار و 5 مورد پلکسی فرم)، 20 مورد املوبلاستومای یونی سیستیک (5 مورد لومینال و 5 مورد اینترالومینال و 10 مورد مورال) و 10 مورد املوبلاستومای محیطی که در فرمالین 10درصد‏ فیکس شده بود مورد استفاده قرار گرفت. پس از تایید نمونه ها به وسیله بازنگری لام های موجود، نمونه ها با طول کافی اپیتلیوم با روش IHC برای مارکر MMP-2 رنگ آمیزی شدند.
  یافته ها
  تمام نمونه های املوبلاستومای توپر بیان مثبت MMP-2 را نشان دادند. املوبلاستومای توپر و یونی سیستیک مورال بیان بالای این آنزیم را بروز دادند که به طور معناداری با املوبلاستومای محیطی و یونی سیستیک لومینال و اینترالومینال اختلاف داشت. (p<0.05)
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که بروز بالاتری از بیان MMP-2 در انواع توپر و یونی سیستیک مورال وجود دارد. این نتایج می تواند رفتار کلینیکی تهاجمی تر و نیاز به درمان تهاجمی تر برای این انواع از املوبلاستوما را نشان دهد. درحالی که انواع محیطی و یونی سیستیک لومینال و یونی سیستیک اینترا لومینال با بیان کمتر این پروتئاز احتمال بروز رفتار بالینی خوش خیم تر و پاسخ مناسب به درمان های محافظه کارانه را دارند.
  کلیدواژگان: املوبلاستوما، پروتئین MMP-2، ایمونوهیستوشیمیایی
 • ناصر قره باغی *، علیرضا نیکونژاد صفحات 996-1002
  پیش زمینه و هدف
  مطالعات مختلف نشانگر این موضوع می باشد که ویتامین D تاثیر مستقیم بر روی عملکرد نرمال سیستم دفاعی ذاتی و اکتسابی داشته و نقش تنظیم کننده بر روی سیستم ایمنی دارد. سطوح سرمی این ویتامین در استعداد ابتلا و نتایج حاصل از درمان بسیاری از بیماری های عفونی تاثیر دارد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مشاهده ای مورد شاهدی و مقطعی سطح سرمی ویتامین D، هورمون های PTH و ca در 44 بیمار مبتلا به اشکال بالینی مختلف سل با گروه کنترل مقایسه شد.
  یافته ها
  در این بررسی سطح سرمی ویتامین D در گروه بیماران TB (با متوسط 99/15 ± 07/15) به صورت معنی داری کم تر از سطح ویتامین در گروه کنترل (با متوسط 88/9 ± 88/16) بوده است (P value= 0.05). سطح کلسیم نیز در بیماران مبتلا به TB با متوسط (59/0 15/9) به صورت معنی داری کم تر از گروه کنترل (با متوسط 26/0 ± 53/9) بوده است (P Value < 0.001). سطح هورمون PTH در گروه بیماران (با متوسط 73/21 ± 08/33) تفاوت معنی داری با گروه کنترل با متوسط (1/19 ± 2/38) نداشته است (P value = 0.178).
  بحث و نتیجه گیری
  از این مطالعه چنین بر می آید که کمبود ویتامین D و کلسیم سرم می تواند به عنوان ریسک فاکتوری برای بروز بیماری TB در مواردی که توجیه دیگری برای بروز این بیماری وجود نداشته باشد عمل کند.
  کلیدواژگان: ویتامین D، کلسیم، PTH، سل
 • فرزانه قاسمی *، پروین آیرملوی، رسول زرین صفحات 1003-1011
  پیش زمینه و هدف
  در مطالعات مشاهده ای و اپیدمیولوژیک متعددی ارتباط معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D با فشارخون و چاقی مشاهده شده است. احتمال ابتلا به فشارخون در افراد پره دیابتی بیش از افراد با قند خون نرمال می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سه ماه مکمل یاری با 1000IU ویتامین D بر فشارخون و درصد توده چربی در افراد پره دیابتی می باشد.
  مواد و روش کار
  نمونه آماری تحقیق را 120 فرد پره دیابتی در محدوده سنی 18-70 سال تشکیل داده است. در این مطالعه بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. افراد در گروه مداخله به مدت 3 ماه IU 1000 در روز ویتامین D و شرکت کنندگان در گروه کنترل روزانه یک قرص دارونما دریافت نمودند. میزان سرمی ویتامین D، میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، دور کمر، درصد توده چربی بدن و نیز میزان فعالیت فیزیکی، دریافت غذایی و میزان قرارگیری شرکت کنندگان در برابر نور آفتاب در دو گروه مداخله و کنترل و در ابتدا و انتهای مطالعه موردبررسی آماری قرار گرفت. به منظور تعیین نرمالیتی داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده و کلیه آنالیزها، با استفاده از نرم افزار SPSS 17 انجام گرفته و p-value<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در انتهای مطالعه سطح سرمی ویتامین D در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافت، ولی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و همچنین درصد توده چربی بدن تغییر معنی داری نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  بحث و نتیجه گیری
  مکمل یاری با ویتامین D به مدت سه ماه موجب بهبود فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و همچنین درصد توده چربی بدن در افراد پره دیابتی نشد.
  کلیدواژگان: مکمل یاری با ویتامین D، فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، پره دیابت
 • لیلا سلیمانی *، صمد زارع، رحیم حب نقی، نوروز دلیرژ، کیاوش هوشمندی صفحات 1012-1024
  پیش زمینه و هدف
  سوختگی اثر جبران ناپذیریری در افراد آسیب دیده ایجاد می کند. مطالعات نشان می دهد سلول های مزانشیمی مغزاستخوان از طریق تولید فاکتورهای رشد و تمایز به سلول های رده مزودرمال می توانند در درمان آسیب های بافتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین تحریک سلول های مزانشیمی با لیپوپلی ساکارید قابلیت درمانی سلول ها را درترمیم آسیب های بافتی افزایش داده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تزریق زیر جلدی سلول های مزانشیمی تحریک شده با لیپوپلی ساکارید در التیام جراحات سوختگی پوستی درجه سه در موش سوری و مقایسه ی آن با سلول های مزانشیمی تحریک نشده می باشد.
  مواد و روش کار
  تعداد 27 سر موش سوری نر تحت القاء سوختگی درجه 3 قرار گرفتند. متعاقب تقسیم بندی موش ها در سه گروه کنترل، مزانشیم وال پی اس، یک ساعت پس از اعمال سوختگی موش ها به ترتیب تحت تزریق زیر جلدی در ناحیه سوختگی با بافر فسفات سالین، سلول های مزانشیمی و سلول های مزانشیمی تحریک شده با لیپوپلی ساکارید (1 میلیون سلول در حداکثر حجم l400μ بافر فسفات سالین) قرار گرفتند. جهت بررسی سرعت روندترمیم آسیب در طی پروسه ی درمانی 21 روزه، مقاطع بافتی در روزهای 7، 14 و 21 پس از القاء سوختگی تهیه گردید و رنگ آمیزی های بافتی هماتوکسیلین ائوزین و ماسون تری کروم انجام پذیرفت.
  یافته ها
  اندازه گیری ضخامت بافت جوانه ای، رگ زایی، تکثیر فیبروبلاستی و رسوب کلاژن نتایج مثبت معنی داری در دو گروه مزانشیم و آل پی اس نسبت به گروه کنترل نشان دادند (P<0.05). همچنین گروه آل پی اس به لحاظ رسوب کلاژن و سرعت روند بهبود نسبت به گروه مزانشیم برتری داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  تحریک سلول های مزانشیمی با لیپوپلی ساکارید پتانسیل ترمیمی سلول ها را در برخی فاکتورهای درمان آسیب سوختگی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: سوختگی، التیام، سلول مزانشیمی تحریک شده، لیپوپلی ساکارید
|
 • Alireza Mahoori, Shahryar Sane *, Mitra Golmohammadi, Hedyeh Rezaei, Zahra Mali Page 935
  Background and Aims
  In general anesthesia, patients’ coughing during and after recovery is an important clinical problem with a prevalence of 15% to 45%. This study aimed to evaluate the effects of alkalinized lidocaine or lidocaine alone into the tracheal tube cuff on post-extubation cough in lumbar laminectomy surgery with general anesthesia.
  Materials and Methods
  Ninety patients scheduled for lumbar laminectomy in prone position were enrolled in this randomized double-blind prospective study. After tracheal intubation, the tracheal tube cuff was filled with either an alkalinized 2% lidocaine solution or lidocaine alone or 0.9% saline. A logistic regression comprising the two factors was used for analysis. The incidence of sore throat reported by patients and cough 0, 10 and 30 minutes at recovery after extubation.
  Results
  Intracuff alkalinized 2% lidocaine was superior to lidocaine alone and saline in blunting emergence coughing 10 and 30 minutes at recovery after extubation (P = 0.035- P= 0.005). The incidence of sore throat was significantly lower in the alkalinized 2% lidocaine group at the recovery at 10 and 30 min after extubation(p = 0.001).
  Conclusion
  The present study showed that the intracuff alkalinized 2% lidocaine was superior to lidocaine alone or saline in decreasing the incidence of emergence coughing and sore throat during the recovery room after extubation.
  Keywords: cough, sore throat, lidocaine, laminectomy, prone positon, alkalinized lidocaine
 • Mitra Alishah, Kumarss Amini *, Taghi Zahraei Salehi Pages 942-949
  Background
  Urinary tract infections (UTI) are one of the most common infections worldwide. Uropathogenic Escherichia coli (UPEC), which causes urinary tract infections are the primary pathogens. The aim of this study is to identify different genes papC, papG, fimH, iutA, sfaS, ibeA and antibiotic susceptibility of E. coli strains isolated from urinary tract infection.
  Methods
  In this study cross-sectional, 120 samples were collected from patients with urinary tract infection referred to children medical Center in Tehran, Iran. Antibiotic susceptibility testing by disk diffusion method was performed according to CLSI guidelines. Thus, DNA extraction was performed from all strains and multiplex PCR was conducted for detection papC, papG, fimH, iutA, sfaS and ibeA virulance genes in all strains.
  Results
  The results showed that E.coli isolates to amikacin (100%) sensitive and had resistance to ampicillin (60%). Virulence genes prevalence was fimH 85%, papC 58%, papG 47%, iutA 35%, sfaS 1% and ibeA 1%.
  Conclusion
  The results of this study showed that the most common gene encoding genes fimH and papC adhesion genes in E.coli was isolated from urinary tract infection Fimbriae pap. The difference between the results with other studies due to the diversity of geographic region.
  Keywords: Escherichia coli, virulence genes, pediatric, urinary tract infection, antibiotic resistance
 • Maryam Mahmoudi, Yazdan Naderi, Abbas Masoudzadeh* Pages 950-958
  Background and Aims
  Since mindfulness may be effective in basic mechanisms of panic disorder, this study aimed to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy as an adjunct to drug treatment in patients with panic disorder.
  Materials and Methods
  This pre-experimental study included pre-test/post-test control group (waiting list) and follow-up. Thirty panic patients were selected and randomly assigned into experimental and control groups. Both groups had the same type and dose of medication. The experimental group received MBCT and the control group were on a waiting list. The panic belief inventory, Beck Anxiety Inventory, and the Beck Depression Inventory were used to collect the data and then the data were analyzed using covariance analysis.
  Results
  After treatment, scores of the experimental group patients revealed significant reduction in severity of symptom, anticipatory anxiety, body catastrophizing, emotional catastrophizing and self-discontent subscales of panic disorder (p
  Conclusion
  Therefore, mindfulness-based cognitive therapy, by affecting cognitive mechanisms and components that are involved in panic disorder, can be effective in improvement of patients with panic disorder.
  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, panic disorder
 • Ziya Fallah Mohammadi *, Fatemeh Mirfakhraei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Hossein Fallah Mohammadi Pages 959-966
  Background and Aims
  There is no agreement on the protective effect of exercise on neurodegeneration processes, and the mechanisms responsible for exercise benefits in Parkinson disease (PD) yet. In this study we investigated the protective effect of 4 weeks of treadmill running with low intensity on the IGF-1, dopamine and tyrosine hydroxylase levels in the striatum of parkinsonian rats induced by stereotaxic surgery injection of nervous toxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA).
  Materials and Methods
  PD was induced by the injection of 6-OHDA in the striatum of male Wistar rats. In order to confirm rats with PD, cylinder behavioral rotation test was employed. Training encompassed 30 min/day, 5 days a week for 4 weeks, on the treadmill at the rate of 15 m/min. Measurement of IGF-1, dopamine and tyrosine hydroxilase in the striatum were performed by ELISA.
  Results
  IGF-1, dopamine and tyrosine hydroxylase levels in striatum were decreased after nervous toxin 6-OHDA injection. 4 weeks of treadmill running prior to 6-OHDA pretreatment could not prevent the level of this protein from decreasing. Furthermore, cylinder test results showed that performing forced running program with low intensity does not have a protective effect on inducing behavioral symptoms of PD.
  Conclusion
  It is revealed that 4 weeks of treadmill running with low intensity does not have a protective effect on behavioral symptoms and molecular changes against the PD-inducing nervous toxin. For absolute conclusion about the preventive usage of exercise as a protective non-pharmacological tool for brain’s health, further studies with different intensity and duration treatment are needed.
  Keywords: 6-hydroxydopamine, Parkinson's disease, IGF-1, treadmill running
 • Farhad Forouharmajd, Siamak Pourabdian, Nazanin Ahmadi *, Samira Barakat, Akbar Hasanzade Pages 967-975
  Background and Aims
  In addition to the adverse effects of noise in the auditory system, non-auditory effects can be regarded as factors which cause physiological harassment, discomfort and also disorder in cognitive functions. The present study aimed at determining cognitive function after exposuring to different levels of sound pressure level in a clinical trial study.
  Materials and Methods
  This study was clinical trial type (before and after clinical trial). In order to evaluate the effects of noise (65, 75 and 85 dB) on cognitive function, 12 students (6 males and 6 females) of Isfahan Medical Science University students between the ages 22 and 27 with BMI 20-25kg/m were studied. To analyze data, the statistical pair-T test was used and ANOVA (P=0.05) was run.
  Results
  Applying sound pressure level of 65 dB in comparison with prior applying of 65 dB sound pressure level led to average increase in chosen reaction times colors (P=0.041) and sounds (P=0.038) were significant. Also, by increasing the sound pressure level of 65 dB to 75 and then 85 dB reaction time average increase was significant (001/0> P).
  Conclusion
  Accordingly, the 75 and 85 dB sound pressure level of 65 dB sound pressure range cannot be considered within safe limits for non-auditory effects according to its impact on cognitive function. Besides, this issue in jobs that expose people to high sound leads to disorder in cognitive function (reaction time, attention, etc.) causing the risk which must be taken into consideration.
  Keywords: noise, cognitive function, reaction time, health
 • Fatemeh Niyati, Mohammad Mahdi Zakeri *, Farzad Akhtari, Zarife Sohrabi, Shoresh Hatampor Pages 976-986
  Background and Aims
  Following the changes in substance abuse pattern and its consequences in Iran, especially constant cognitive impairments resulting from their use, this study aimed to compare working memory in psychotic patients who use methamphetamine and patients with hepatitis C and methamphetamine users with hepatitis C virus.
  Materials and Methods
  In this casual-comparative study, a total of 90 patients of Razi hospital in Tehran and AIDS Research Center at Tehran University who met the inclusion criteria were selected through convenient sampling. The n-back test (Kirchner, 1958) was used in the current study. Data were analyzed by the central and dispersion indexes and the Multivariate Analysis of Variance as well as the Tukey test.
  Results
  There was a significant difference between the three groups in working memory components (overall score = p
  Conclusion
  Long-term use of methamphetamine causes impairment in working memory through creating neuropsychological damage in brain regions, which in turn leads to deficits in executive functions, attention and so on. Therefore, in addition to help in better understanding of the problem, reducing relapses, frequent hospitalizations and other negative outcomes, identifying these factors could lead to different therapeutic strategies.
  Keywords: working memory, psychosis, methamphetamine use, hepatitis c
 • Negar Babaie, Safoora Siefi, Dr Negar Sarrafan, Dr Jahanshah Salehinejad, Hemmat Gholi Nia, Dr Hamid Abbaszadeh Pages 987-995
  Background and Aims
  Ameloblastoma is a slow growing, locally invasive epithelial odontogenic tumor and high rate of recurrence. Mechanisms involving ameloblastoma invasiveness are poorly understood, and no definitive treatment procedures for individual variants are mentioned in the literature. Matrix metalloproteinases (MMPs) especially MMP-2 causes degradation of the matrix thereby promoting invasion and also in the induction of angiogenesis. Therefore, in this study we aimed to evaluate immunohistochemical expression of MMP-2 in intraosseous multicystic, unicystic and peripheral ameloblastoma.
  Materials and Methods
  In this study, paraffinized blocks including 10 multicystic ameloblastoma (5 pelxiform type, 5 follicular type), 10 mural unicystic, 10 unisystic (5 luminal type, 5 intraluminal type) and 10 peripheral were used. After preparing 4 micrometer blocks, the samples were stained by immunohistochemistry method for marker MMP-2.
  Result
  All samples showed positive MMP-2 expression. Multicystic ameloblastoma and mural unicystic ameloblastoma showed strong expression, significantly different with peripheral and luminal, intraluminal unicystic types (p
  Conclusion
  According to higher rate of MMP-2 expression in solid ameloblastoma and mural unicystic type, more aggressive clinical behavior and treatment is expected in these types. In contrast peripheral and luminal, intra luminal unicystic types by lower expression of this protease are more likely to have benign clinical behavior and respond to more conservative treatment.
  Keywords: Ameloblastoma, MMP-2 protein, immunohistochemistry
 • Naser Gharebaghi *, Alireza Nikonejad Pages 996-1002
  Background and Aims
  Numerous studies showed that vitamin D has direct effect on the innate and acquired immune system. Serum levels of vitamin D play an important role in the incidence of infectious disease and also the outcome of its treatment.
  Materials and Methods
  In this observational and cross-sectional study, the serum levels of vitamin D, calcium, and, PTH in 44 patients with different forms of tuberculosis were compared with the control group.
  Results
  In this study serum level of vitamin D in patients (mean 15.07± 15.99) was significantly lower than the control group (mean: 16.88±9.88) (p = 0.05). Serum level of calcium in patients group (9.15±0.59) was significantly (P
  Conclusion
  According to this study low serum level of vitamin D and calcium may be a risk factor for reactivation of TB in some patients.
  Keywords: Vit D, Calcium, PTH, Tuberculosis
 • Farzaneh Ghassemi *, Parvin Ayremlou, Rasoul Zarrin Pages 1003-1011
  Background and Aims
  Vitamin D plays several important roles in human body. Studies showed that low serum 25(OH) D results in hyperglycemia, hypertension and cardiovascular disease. The objective of current study was to examine the effect of 3-month supplementation with 1000IU vitamin D on blood pressure in prediabetic adults.
  Materials and Methods
  In a 3 month randomized clinical trial, 120 eligible subjects were randomly assigned to vitamin D or placebo group; they were stratified according to percentage of body fat mass in four blocks to receive 1000 IU/daily vitamin D or an identical placebo tablet for 3 months, respectively. Participants were adults aged 18-70 years old with prediabetes. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), serum 25(OH)D levels, BMI, waste circumference, percentage of body fat mass (FM), physical activity, sun exposure, energy and macro nutrient intake were assessed before and after the intervention.
  Results
  In the intervention group serum levels of 25(OH) D increased significantly (from19.36 to 30.48, P
  Conclusion
  The daily supplementation of 1000IU vitamin D for 3 months has no effect on the blood pressure.
  Keywords: prediabetes, vitamin D supplementation, blood pressure
 • Leila Soleimany *, Samad Zare, Rahim Hobbenaghi, Nowroz Delirezh, Kiavash Hushmandi Pages 1012-1024
  Background and Aims
  Burning provides irreparable effects on the affected patient. Several studies show that these cells may contribute to tissue regeneration whether through producing a variety of bioactive growth factors and/or by differentiation into mesoderm lineage. Several studies demonstrate that stimulated mesenchymal stem cells have more therapeutic potential than unstimulated cell in accelerate tissue wound healing. The aim of the present study was to investigate the effect of subcutaneous administration of stimulated bone marrow-derived mesenchymal stem cells with lipopolysaccharide in repairing or regeneration of skin wounds induced by third-degree burn and to compare it with unstimulated Mesenchymal stem cell in mouse model.
  Materials and Methods
  The third-degree skin burn was induced on male mice (N=27). After 1 hour, based on the equal physical condition mice were randomly divided into three separate groups which included control, mesenchyme and LPS groups and then respectively subcutaneously administered with phosphate buffered saline (PBS; 400 µl), mesenchymal stem cells and stimulated mesenchymal stem cells with LPS (106 cell in 400µl PBS) at the burn site. In order to check the speed of the process of 21-days wound repair, tissue section at days 7, 14, and 21 after induction of burn were prepared and stained with hematoxylin/eosin and Masson’s trichrome.
  Results
  Considering investigated parameters including formation of granulation tissue, angiogenesis, fibroblast proliferation, collagen deposition and the rate and quality of healing of third-degree thermal burns were significantly accelerated in mesenchyme and LPS groups when compared to the control group (P
  Conclusion
  The results demonstrate that stimulate cells whit LPS improve BMScʼs therapeutic effect in some factors of burn wound healing.
  Keywords: Burn, Healing, Stimulated Bone marrow, derived mesenchymal cell, lipopolysaccharide