فهرست مطالب

سلامت و مراقبت - سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شادان پدرام رازی، شیواسادات بصام پور، سقراط فقیه زاده، اکرم الفبایی صفحات 280-291
  زمینه و هدف
  مشکلات حافظه از شکایات شایع در بیماری های همراه با آسیب مغزی و از جمله سکته های مغزی است. از طرف دیگر بازتوانی بیماران دچار سکته مغزی در کاهش عوارض بیماری و نیز نگرانی های بیماران کمک کننده است. از جمله مداخلات تسهیل کننده بهبود بیماران «تحریکات چند حسی» است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تحریکات چند حسی بر وضعیت حافظه بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سکته مغزی در شهر اردبیل بود. نمونه گیری به روش در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انجام شد. مجموعا 60 بیمار واجد شرایط انتخاب شدند و بعد از تخصیص تصادفی نمونه ها با روش نمونه گیری بلوکی، بیماران در گروه های آزمون و کنترل وارد شدند. در گروه آزمون تحریکات چند حسی به مدت 6 هفته انجام شد و گروه کنترل درمان های معمول سکته مغزی را دریافت نمودند. حافظه نزدیک و دور بیماران دو گروه به وسیله پرسشنامه تهیه شده توسط پژوهشگر که روایی و پایایی آن به دست آمده بود با روش مصاحبه جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، آزمون t مستقل، آزمون اندازه گیری های مکرر، و آزمون های تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد در امتیاز حافظه نزدیک یک هفته (p=0.082) و 6 هفته بعد از اجرای مداخله (p=0.15) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت و نیز بین امتیاز حافظه دور یک هفته (p=0.51) و 6 هفته بعد از مداخله (p=0.096) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. آزمون آماری اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی پیرو آن نشان داد در امتیاز حافظه نزدیک در مقاطع زمانی مختلف تفاوت درون گروه ها با p=0.000 معنی دار و تفاوت بین گروه ها با p=0.247 غیرمعنی دار بود و نیز در امتیاز حافظه دور در مقاطع زمانی مختلف تفاوت درون گروه ها با p=0.002 معنی دار و تفاوت بین گروه ها با p=0.61 غیرمعنی دار بود. این نشان می دهد افزایش امتیاز حافظه نزدیک و دور در مقاطع مختلف زمانی این پژوهش در هر دو گروه ناشی از گذر زمان بوده و انجام مداخله امتیاز حافظه نزدیک و دور گروه آزمون را نسبت به گروه کنترل به میزان معنی دار افزایش نداده و مداخله از نظر آماری معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش انجام تحریکات چند حسی به مدت 6 هفته در بیماران مبتلا به سکته مغزی منجر به بهبود حافظه بیماران نمی شود که انجام مطالعه با حجم نمونه بیشتر و پیگیری بیماران سکته مغزی بعد از اجرای مداخله در مدت طولانی ترتوصیه می شود.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، حافظه نزدیک، حافظه دور، تحریکات چندحسی
 • حسن غریبی، آزاده شیدایی، چنگیز رستمی صفحات 292-305
  زمینه و هدف
  هر خانواده شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها سبک های فرزندپروری نامیده می شود. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مهارت های فرزند پروری بر پیوند والدینی، استرس درک شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودک پیش دبستانی بود.
  روش کار
  روش مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادرانی بودکه کودکان آنها در مهد کودک های شهر سنندج در سال 1394 ثبت نام نموده بودند. 30 نفر از مادران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک1 (1938) قرارگرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)، پرسشنامه کیفیت زندگی (36-SF) منتظری و همکاران (1384) و ابزار پیوند والدینی پارکر (1979) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد آموزش مهارت های فرزندپروری بر پیوند والدینی، استرس ادراک شده والدین و کیفیت زندگی مادران داری کودک پیش دبستانی تاثیرگذار بود. بدین صورت که آموزش مهارت های فرزندپروری باعث تقویت پیوند والدینی، کم شدن استرس ادراک شده والدین و بالا رفتن کیفیت زندگی مادران گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات در دو گروه تفاوت معناداری (0.05p<) داشت.
  نتیجه گیری
  طبق یافته ها می توان از آموزش مهارت های فرزندپروری به مادران بعنوان شیوهای برای بهبود سلامت روان مادران و بهبود روش های تربیتی آنان استفاده کرد. همچنین گام موثری در افزایش رفتارهای خوب و کاهش رفتارهای بد فرزندان می باشد.
  کلیدواژگان: فرزندپروری، پیوند والدینی، استرس ادراک شد، کیفیت زندگی، مادران
 • عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور، ملاحت خلیلی، نسرین مختاری صفحات 306-315
  زمینه و هدف
  تصمیمات و رفتارهایی که افراد در زمینه سبک زندگی خود میگیرند تحت تاثیر سطح سواد سلامت آنهاست. سطح پایین سواد سلامت با دانش محدود در زمینه غربالگری سرطان و نداشتن تمایل به انجام آن ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن 186نفر از کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش، اطلاعات فردی، رفتارهای غربالگری سرطان، ابزار روا و بومی سواد سلامت HELIA انجام شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از طریقSPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که 116 نفر از کارکنان زن (63.3%) و 148نفر آنها متاهل (82.2%) بودند. سطح سواد سلامت 106نفر از آنان مطلوب (57%) و 80 نفر متوسط (43%) بود. بین سطح سواد سلامت با تحصیلات (0.03=p)، وضعیت پوشش بیمه (0.04=p) و سابقه انجام پاپ اسمیر (0.04=p) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  برطبق نتایج، سطح سواد سلامت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سطح مطلوب و متوسط بود و کارکنانی که سطح تحصیلات بالاتری داشتند و تحت پوشش بیمه تکمیلی بودند، سطح سواد سلامت بالاتری داشتند. همچنین زنان با سطح سواد سلامت مطلوب در انجام آزمون غربالگری پاپ اسمیر بیشتر از سایرین مبادرت ورزیدند. آشنا نمودن کارکنان با آزمون های غربالگری سرطان با برگزاری کارگاه های آموزشی کارآمد و برنامه های ارتقای سلامت، میتواند گامی موثر در ارتقای سطح سواد سلامت افراد داشته باشد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، تشخیص زودهنگام سرطان، رفتار بهداشتی
 • نیلوفر میکائیلی، سعید مهری، محمد علی قاسمی نژاد، پرویز مولوی صفحات 316-325
  زمینه و هدف
  پرستاری از شغل های مهم و تاثیرگذار بر سلامت و بهداشت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر صبحگرایی- عصرگرایی در کیفیت خواب و انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان های اردبیل بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه پرستاران شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل میدادند. بدین ترتیب که 198 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت خواب پیتزبرگ، مقیاس ترکیبی صبح گرایی-عصرگرایی و مقیاس انگیزش شغلی رابینسون استفاده شد.
  یافته ها
  از 198 پرستار حاضر در این پژوهش 20 درصد صبح گرا، 14 درصد عصرگرا و 66 درصد به عنوان ترکیبی طبقه بندی شدند. حدود 70 درصد از گروه نمونه دارای مشکلات خواب بودند. با مقایسه سه گروه مشخص شد که افراد عصرگرا از کیفیت خواب خواب پایین تری برخودار بودند. میزان انگیزش شغلی افراد عصرگرا بسیار پایین تر از افراد صبح گرا و ترکیبی بود. همچنین بین صبح گرایی با انگیزش شغلی و کیفت خواب رابطه معنی داری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد مشکلات خواب گریبان گیر تعداد زیادی از پرستاران بوده و در میان تیپ عصرگرا بیشتر است و میتواند انگیزش شغلی پرستاران را کاهش دهد. توجه به ریتم شبانه روزی افراد ممکن است به کاهش این مشکلات کمک نماید.
  کلیدواژگان: صبح گرایی - عصرگرایی، کیفیت خواب، انگیزش شغلی، پرستاران
 • نیره ناصری، مهین معینی صفحات 326-335
  زمینه و هدف
  تشخیص بیماری های عروق کرونری در زنان در مقایسه با مردان، پیامدهای مرتبط با سلامتی کمتری را به همراه دارد، چرا که زنان علی رغم تجربه نمودن علایم بیماری، بیشتر تمایل دارند پیگیری درمانی را به تاخیر بیندازند. در این راستا اطلاعات اندکی درباره جنبه های عاطفی و احساسی علایم زنان مبتلا به بیماری های عروق وجود دارد؛ لذا پژوهشی با هدف توصیف علایم تجربه شده در زنان مبتلا به بیماری های عروق کرونری انجام گردید.
  روش
  این مطالعه به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی توصیفی در سالهای 1391 الی 1392 انجام گرفت. مشارکت کنندگان، 8 بیمار زن مبتلا به بیماری های عروق کرونری بوده که به صورت مبتنی بر هدف از بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده و نهایتا از روش کلایزی جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. به منظور دستیابی به موثق بودن داده ها، از معیارهای بازنگری ناظرین و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 76 کد اولیه استخراج شده، 14 زیر مفهوم استخراج شد که با توجه به هدف اصلی تحقیق، دو مفهوم اصلی: 1- تداوم رنج و رهایی، و 2- مقاومت پدید آمد.
  نتیجه گیری
  تداوم رنج و رهایی در بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونری ناپایداری شرایط قلبی وی را با مشکلات عدیده روانی مواجه خواهد کرد که در این میان بیمار به نوعی مقاومت در برابر وقوع علایم پناه برده تا از این طریق فاصله ذهنی خود را از وقوع حادثه و مشکلات متعاقب آن حفظ نماید. ارتقاء دانش بیمار درباره ماهیت بیماری و اطمینان بخشی پیرامون در دسترس بودن منابع مراقبتی توسط پرستاران می تواند در تسکین شرایط جسمی و روانی بیماران بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: بیمار‬ی ‬های عروق کرونری، تجارب زیسته، پدیدار شناسی، زنان
 • علی یلفانی، لیلا احمدنژاد، بهنام غلامی بروجنی، زهرا خوشناموند صفحات 336-346
  زمینه و هدف
  کمردرد یکی از شایعترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی و علت اصلی غیبت از کار است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل، درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن انجام شد.
  روش کار
  این تحقیق نیمه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن که در سال 1394 مراجعه کننده به کلینیک های فیزیوتراپی شهرستان بروجرد بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد 24 زن مبتلا به کمردرد مزمن مربوط به نتایج است به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. به منظور اندازه گیری سنجش میزان تعادل ایستا از ارزیابی توسط سیستم نمره دهی خطای تعادل BESS، تعادل پویا با تست وای ، شدت درد به وسیله مقیاس دیداری سنجش درد و میزان ناتوانی عملکردی با پرسشنامه شاخص ناتوانی آسوستری اندازه گیری گردید. ارزیابی و اندازه گیری ها قبل و بعد از مداخله انجام شد. گروه تجربی طی یک دوره شش هفته ای (سه جلسه در هفته) و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را تجربه نکردند. به منظور تحلیل داده ها از spss-21 و برای بررسی اختلاف بین دو گروه از آزمون تی مستقل در سطح 0.05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش میزان درد و ناتوانی عملکردی و همچنین بهبود تعادل ایستا و پویای بیماران مبتلا به کمردرد شد. نتایج خیلی کم است اعداد و ارقام باید داده شود
  نتیجه گیری
  تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک روش پیشنهادی و مکمل در درمان زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه می شود. با توجه به نتایج بیان شود
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، تمرینات ثبات دهنده مرکزی، درد، ناتوانی عملکردی، تعادل
 • مژگان بقایی لاکه، شادمان رضا ماسوله، مریم خوشبخت، احسان کاظم نژاد لیلی، امین حسینیان صفحات 347-358
  زمینه و هدف
  ناتوانی مرتبط با کمردرد با پیامدهای اجتماعی و بهداشتی بسیاری همراه خواهد شد. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با آن جهت طراحی برنامه های پیشگیرانه از این عارضه ضروری خواهد بود. تحقیق حاضر با هدف تعیین شدت ناتوانی درکشده در پرستاران مبتلا به کمردرد و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 55 پرستار مبتلا به کمردرد و دارای مشخصات تعیین شده انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با ابزاری 5 بخشی مشتمل بر پرسشنامه های تجربه کمر درد، مشخصات فردی، عوامل خطر شغلی، رفتارهای پیشگیرانه و پرسشنامه تعدیل شده آسورستی به روش خود ایفا گردآوری و با آزمونهای توصیفی و استنباطی (مربع کای و آزمون رگرسیون لوجستیک به روش رو به عقب) تحتSPSS-21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  اکثریت نمونه ها در گروه سنی 30-20 سال (29 نفر، 52.7%) و بیشترین درصد آنان (23 نفر، 41.8%) دارای ناتوانی متوسط بودند. اکثریت نمونه ها مراقبت از تعداد زیاد بیمار (52 نفر، 94.5) از عوامل خطر کاری را گزارش و رفتار نامطلوب در «نرمش قبل از کار» (54 نفر، 98.2%) داشتند. ضرایب رگرسیونی نشانگر توان پیشگویی «نیاز به دستیابی به وسایل دور از بدن» (5.14- =B ، 0.024=p) و «دریافت کمک از دیگران برای انتقال بیماران سنگین وزن» (4.24-=B، 0.04=p) را برای شدت ناتوانی کمتر و «سن» بالاتر نمونه ها برای شدت ناتوانی بیشتر (4.09=B، 0.008=p) بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج فوق لزوم توجه مدیران به تدابیر کاهنده ناتوانی شامل بازآموزی و تجهیز مراکز به فن آوری بلندکردن اجسام با توجه به سن پرستاران را برجسته می سازد.
  کلیدواژگان: ناتوانی، کمردرد، پرستاران
 • زهرا مشتاق عشق، علی اکبر آقایی نژاد، علی شاهسونی، قربان محمد کوچکی، مریم چهره گشا، سهیلا کلانتری، مهدی حسین زاده صفحات 359-367
  زمینه و هدف
  شاغلین حرفه اورژانس در معرض عوامل خطر مختلفی که ناشی از شغل آنهاست قرار میگیرند. فشارهای وارده ناشی از شغل اگر بیش از حد باشد، میتواند با ایجاد عوارض جسمی، روانی و رفتاری، سلامت وی را به مخاطره اندازد. این تحقیق با هدف بتعیین وضعیت سلامت کارکنان پیش بیمارستانی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ در سال 92 13در دانشگاه علوم پزشکی گلستان صورت پذیرفت.
  روش کار
  در این مطالعه که بصورت مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شد تعداد 206 نفر واجد شرایط به روش سرشماری از بین کارکنان عملیاتی شاغل در پایگاه های اورژانس انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بود که بر اساس مقیاس لیکرت سنجش و داده ها وارد spss-16 شده و با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون توکی، تی و آنوا تحلیل شدند.
  یافته ها
  داده ها نشان داد 46 نفر (23.8%) از کارکنان عملیاتی اورژانس دارای سلامت عمومی پایین و 99 نفر (51.31%)، متوسط و 48 نفر (24.9%) سلامت عمومی خوبی داشتند. شاخص های آماری نشان داد بعد اختلال در کارکرد اجتماعی بیشترین (9/2121.9٪) و بعد افسردگی کمترین (0٪) تاثیر را در کاهش سلامت عمومی داشت. ؟ همچنین بین بعد اختلال در کارکرد اجتماعی و نوع استخدام ارتباط معنی داری وجود داشت (0.027=p ) که آزمون توکی این اختلاف را بین نیروهای رسمی و قراردادی (0.021=p) و همچنین پیمانی با قراردادی (0.018=p) نشان داد.
  نتیجه گیری
  استرس شغلی میتواند اثرات نامطلوب بر عملکرد بالینی پرسنل پیش بیمارستانی و نیز سلامت روانی آنها داشته باشد بطوریکه اکثریت کارکنان سلامت متوسط به پایینی داشتند. با توجه به اجتناب ناپذیر بودن برخی از عوامل استرس زای شغلی، شناخت دقیق عوامل استرس زای محیط کار جهت تعدیل موارد ممکن و نیز به کارگیری تمهیداتی در جهت بهبود شرایط محیط کار از جمله راهکارهایی هستند که می تواند به حفظ سلامت حرفه ای این گروه از شاغلین کمک نماید.
  کلیدواژگان: اورژانس پیش بیمارستانی، کارکنان، سلامت عمومی
|
 • Shadan Pedramrazi, Sh Bassampour, S. Faghihzadeh, A. Alefbaei Pages 280-291
  Background and Objectives
  Memory deficit is common problem in diseases with brain injury, including stroke. Rehabilitation of these patients could effect on reduction complain and patients concerns. One example of interventions that could facilitate patient recovery is "multi-sensory stimulation". The aim of this study was to determine the effect of multi-sensory stimulation on the memory status in patients with ischemic stroke.
  Methods
  This study was a quasi experimental study. Study population was all patients with stroke in the Ardabil city. Total of 60 eligible patients were selected and after using blocking method of random allocation inter to experimental and control groups. Experimental group experienced sensory stimulation of some sense that was performed for 6 weeks. Simple sampling method with regarding the eligibility criteria was used. The control group received only common treatment of stroke. Recent and remote memory of two groups were assessed with a self- prepared questionnaire that its validity and reliability was obtained, and interview method were used to complete questionnaire. Then the data with using descriptive and analytic statistics (mean and standard deviation, and K square test, Fisher exact test, independent t test, repeated measures analysis, and post hoc tests) were analyzed.
  Results
  The results showed that there were no statistically significant difference in recent memory scores in one week (p=0.082) and 6 weeks after the intervention (p=0.15), and also between the remote memory scores in one week (p=0.51) and 6 weeks after the intervention (p=0.096). The repeated measures analysis, and its following post hoc tests showed that with passing time in recent memory scores; the within groups difference (p=0.000) have been significant, and between groups difference (p=0.247) have been not significant. And also with passing time in remote memory scores; the within groups difference (p=0.002) have been significant, and between groups difference (p=0.61) have been not significant. This indicates that an increase in the recent and remote memory scores in different time periods of the study in both groups were due to passing the time and performing this intervention has not been increased recent and remote memory scores in experimental group than the control group and the intervention has not been statistically significant.
  Conclusion
  Based on the findings of this study multi-sensory stimulation for 6 weeks in patients with stroke cannot lead to improve patients memory; studies with larger sample sizes and follow-up stroke patients after this intervention in a longer time is recommended.
  Keywords: Stroke, Recent Memory, Remote Memory, Multi-Sensory Stimulants
 • Hasan Gharibia., Sheidai, Ch Rostami Pages 292-305
  Background and Objectives
  Every family use special methods in individual and social training of their children. This method is called parenting styles. The aim of this study was to determine the effect of parenting skills training on parent bond, perceived stress and quality of life of mothers of preschool children
  Methods
  This study was a quasi-experimental with pretest- posttest and control group design. Population of the study consisted of all mothers who had children in kindergartens in the city of Sanandaj in 2016. 30 mothers selected by multistage random cluster sampling method and randomly assigned to experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group received 10 sessions of one-hour parenting skills training based on Lynn Clark (1938). To collect data Study used perceived stress questionnaires of Cohen and colleagues (1983), Quality of Life Questionnaire (36-SF) designed with Montazeri and colleagues (2006) and Parental Bonding Inventory Parker (1979). Finally, the data were analyzed using SPSS-20 and independent t-test and analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  The results showed that training parenting skills to mothers improve their bonding, perceived stress, and children's quality of life. Therefore, training parenting skills would strengthen the bonding of mothers, improve the quality of life of parents and decrease the perceived stress among mothers. The mean scores of the three variables were significantly different in the two groups (p
  Conclusion
  According to the findings parenting skills training can be used as an appropriate approach to improve the mental health of mothers and improving their coaching methods used for their children. Moreover, it can be an effective method in promoting good behavior and reducing bad behavior for children.
  Keywords: Parenting, Parental Bonding, Perceived Stress, Quality of Life, Mothers
 • Atefe Ghanbari, Pardis Rahmatpour, Malahat Khalili, Nasrin Mokhtari Pages 306-315
  Background and Objectives
  Decisions and actions which people make about their lifestyle behaviors are effected by their level of health literacy. Low health literacy is associated with limited knowledge about cancer screening and lack of desire to do it. This study aimed to determine the level of health literacy and its relationship with cancer screening behaviors among employees of Guilan university of medical sciences.
  Methods
  In this descriptive-analytic and cross-sectional study, 186 office personnel of Guilan University of Medical Sciences were selected during the year of 2015. Data were collected by using a questionnaire consisted of three parts; demographic, cancer screening behavior and health literacy (HELIA). Data were analyzed with descriptive and inferential statistics in SPSS 20.0.
  Results
  The result showed that 116 personnel were female (63.3%) and 148 of them was married (82.2%). Levels of health literacy of 106 participants (57%) were good and 80 of them (43%) had moderate health literacy. Significant statistical relationships between health literacy and education level (p=0.03), insurance coverage (p=0.04) and history of Pap testing (p=0.04) were seen.
  Conclusions
  According to the results, the health literacy level of office staffs of Guilan University of Medical Sciences was good and moderate and personnel with a higher education level and covered by supplemental insurance had higher health literacy. Moreover, women with good health literacy performed Pap test screening more than others. Informing the personnel with cancer screening tests by efficient workshops and health promotion programs can be effective steps in promoting health literacy of people.
  Keywords: Health Literacy, Early Detection of Cancer, Health Behavior
 • Nilofar Mikaeli, Saeed Mehri, Ma Ghaseminejad, P. Mollavi Pages 316-325
  Background and Objectives
  Nursing is one of the important professions for public health. The purpose of the present research was to investigate Morningness- Eveningness in relation to sleep quality and occupational motivation in nurses working in health centers of Ardabil.
  Methods
  A descriptive-correlational design was used to conduct the study. The statistical population comprised of nurses working in the hospitals of Ardabil in 2015, in which using the cluster sampling method, 198 nurses working in Ardabil’s hospitals were selected to the study. In order to collect data, the questionnaires of Pittsburg's sleep quality, Morningness-Eveningness (CSM) and the scale of occupational motivation were used. The multi-variant variance analysis and pursued test were used to analyze the data.
  Results
  Data analysis identified Morningness-Eveningness of the 198 nurses participated in the study as follows: morning-type (20%), evening-type (14%) and 66% of the subjects had a combination of morning-type and evening-type (mixed-type) of work shifts. By comparing three groups of evening-type, mixed-type and morning-type was found that evening shift nurses have a lower sleep quality. Moreover, evening work shift nurses had a lower professional motivation in comparing with nurses who were working in morning and rotational shifts. Also, significant correlations were found between the Morningness with sleep quality and occupational motivation of the participants.
  Conclusion
  The results show that sleep problems is a major problem among nurses. This problem is greater among the nurses working in evening work shifts which can decrease the professional motivation of nurses. Attention to the circadian rhythms of individuals may help to reduce these problems.
  Keywords: Morningness, Eveningness, Nurses, Occupational Motivation, Sleep Quality
 • Nayere Naseri, Mahin Moeeni Pages 326-335
  Background and Objectives
  The diagnosis of coronary heart diseases in women have fewer health-related consequences compared to men; therefore, despite experiencing symptoms they tend to delay seeking help and treatment. Now there is a little information about the emotional aspects of symptoms in women with coronary artery disease. This study aimed to describe the symptoms experienced in women with coronary heart diseases.
  Method
  This study is a qualitative research which used descriptive phenomenological method. The participants in this study were 8 females with ischemic heart disease who were hospitalized in the cardiac care units and heart disease settings affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. To gathering data, semi-structured in-depth interviews was used and the Colaizzi method was used to analyze the data. In order to achieve trustworthiness, the techniques of member checking and audit trial were used.
  Results
  The findings summarized in several concepts which finally categorized in two main concepts: 1.The continuation of suffering and relief, (2) resistance.
  Conclusion
  Continuing suffering and relief is the story of a major change in the life of the persons to the brink feel death forward. This naturally has a negative impact on the patient's psychological conditions. The patient after experiencing the first symptoms of a heart attack, the denial and neglect of these symptoms does. Thus, mental distance from the incident and subsequent problems is considered as a form of resistance. Consequently, in such circumstances, the patient's knowledge about the nature of the disease and ensuring the availability of health care resources can be very helpful in relieving physical and mental condition of patients.
  Keywords: Coronary Heart Disease, Lived Experiences, Phenomenology, Women
 • Ali Yalfani, Leila Ahmadnezhad, Behnam Gholami Borujeni, Zahra Khoshnamvand Pages 336-346
  Background And Aim
  Low back pain is one of the most common and most expensive medical problems. It is the leading cause of absence from work in western societies. This study aimed to evaluate the efficacy of the core stability exercise on pain intensity, functional disability, and the static and dynamic balance among the women with chronic low back pain.
  Methods
  A quasi-experimental design was used to conduct the study. This study was performed by participation of 24 women with low back pain who had been referred to physiotherapy clinics in Brojerd city in Lorestan province in 2016. On this base, 24 women aged between 20 and 45 years old with the average weight of 62.81±9/58 and average height of 161.83±5/16 were involved in the study. The study sample was randomly divided into experimental (n=12) and control (n=12) groups. A visual analog scale was used to measure the pain intensity. Oswestry questionnaire was used in order to measure the amount of disability. Furthermore, balance error scorning system and Y balance test used to evaluate the static balance and dynamic balance, respectively. All assessments and measurements were performed before and after the interventions. The experimental group performed core stability program for a period of six weeks (three sessions per week). Each session lasted 45 minutes and during this period, the control group did not receive any exercises. Independent and dependent t-tests were used to analyze the data. All statistical analyses were performed using SPSS statistical software version 16, and the significance level was set at 0.05.
  Results
  The results of this study showed that core stability exercises program can positively affect static and dynamic balance, as well as decreasing functional disability and intensity of chronic low back pain.
  Conclusion
  The core stability exercises are recommended as an adjunct method in treatment of women with chronic low back pain.
  Keywords: Balance, Chronic Low Back Pain, Core Stability Exercise, Functional Disability, Pain
 • Mojgan Baghaie Lakeh, Shadman Reza Masuleh, Maryam Khoshbakht, Ehsan Kazemnejod Leili Amin Hoseynian Pages 347-358
  Background And Aim
  Low back pain related disability is associated with many social and health consequences. Thus, identification of factors related with the complications is fundamental for planning of preventive interventions. Therefore, present study aimed to assess the factors related to perceived disability in nurses with low back working in the hospitals affiliated to Guilan University of Medical Sciences.
  Methods
  This analytic cross-sectional study was performed with participation of 55 eligible nurses with low back pain. Data were gathered by a 5-part tool including items about low back pain experience, demographic characteristics, work related risk factors, preventive behaviors, and modified Oswestry disability questionnaire through self-reporting method. Data were analyzed through descriptive statistics and inferential statistic tests (χ2, logistic regression-backward method) with SPSS (ver.21).
  Results
  The majority of the subjects were in age group of 31-40 years old (47.3%) and most of them (41.8 %) had moderate disability. The majority of them were agreeing with ‘treating an excessive number of patients in a day’ (94.5%). In terms of job risk factors, 98.2% reported undesirable behavior about ‘warm up and stretch before duties’. Regression coefficients showed the predictive power of ‘reaching or working away from your body’ (B=-5.14, p=0.024) and ‘getting help for handling heavy patients’ (B=-4.24, p=0.02) for lower disability intensity; and higher age of subjects (B=4.09, p=0.008) for higher disability intensity.
  Conclusion
  Above results highlight the necessity of the managers’ special attention and intervention for lowering disability through the strategies such as nurses’ reeducation and better equipping the hospitals with proper lifting and transfer devices.
  Keywords: Disability, Low Back Pain, Nurses
 • Zahra Moshtagh Eshgh, Aliakbar Aghaeinejad, Ali Shahsavani, Gorban Mohammad Koochaki, Maryam Chehregosha, Soheila Kalantari, Mehdi Hosseinzade Pages 359-367
  Background And Aim
  Professional emergency workers are exposed to different risk factors which are related to their jobs. The pressure of workload can cause complications such as physical symptoms, psychological and behavioral dimensions of general health of the paramedic staff. This study examined the general health status of pre-hospital employees in Golestan University of Medical Sciences. Using the Goldberg General Health Questionnaire at the held in 2013
  Methods
  In this descriptive study, among operational staff working in emergency centers, 206 eligible participants were included with census sampling method. Goldberg general health questionnaire, a Likert-like scale was used to collect data. The data were entered into SPSS software and analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, T-Test, Tukey -Test and ANOVA.
  Results
  The data showed that of 206 subjects, 23.8% of the employees had low general health, and the majority 51.3% of them patients had moderate and 24.9% of the subjects had good mental health. Statistical analysis showed that the social dysfunction had an impact on reducing mental health with highest 21.9% and depression with lowest effect 0%. The relationship between social dysfunction and type of employment was significant (p=0.02). Toki test showed that a significant difference between the official and contract employees (p=0.021) as well as a significant difference between the covenant contract and contract employees (p=0.018).
  Conclusion
  Since a majority of pre-hospital staff had low to moderate mental health, given the inevitability of some occupational stressors and detailed knowledge of workplace stressors to modulate as well as the adoption of measures to improve working conditions are solutions to protect the health professional which can help this group of workers.
  Keywords: General health, Pre-hospital Emergency, Staff