فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 87، مهر و آبان 1395)
 • سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 87، مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/28
 • تعداد عناوین: 21
|
 • فروغ افشار، کتانه ابراری*، ایران گودرزی صفحات 550-559
  اهداف اختلال استرس پس از سانحه از اختلالات شایع اضطرابی است که پس از یک حادثه آسیب زای شدید بروز می کند. یکی از علائم بالینی بیماری اختلال در خاموشی حافظه ترومایی است. برگ گیاه شاهدانه سرشار از ترکیبات کانابینوئیدی است که در خاموشی حافظه موثر هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثر توام تزریق درون صفاقی عصاره برگ شاهدانه و اثر مواجهه درمانی بر خاموشی حافظه در این بیماری است.
  مواد و روش ها در این پژوهش القای اختلال استرس پس از سانحه با کمک مدل تقویت شده تک استرس طولانی مدت انجام شد. یک هفته بعد حیوانات در دستگاه ترس شرطی یک شوک الکتریکی دریافت کردند. یک روز بعد از دریافت شوک برای مواجهه اول، مجددا به مدت 9 دقیقه در دستگاه ترس شرطی بدون دریافت شوک قرار داده شدند. دو مواجهه دیگر با فاصله 24 ساعت از هم انجام شد. تزریق عصاره برگ شاهدانه (سه دز) 30 دقیقه قبل از مواجهه ها صورت گرفت. 14 روز بعد، حیوانات بدون دریافت دارو بار دیگر در دستگاه قرار گرفتند تا حافظه ترس در آن ها ارزیابی شود. به منظور بررسی نقش سیستم کانابینوئیدی در اثرات شاهدانه، آزمایش دوم با تزریق هم زمان دز موثر عصاره شاهدانه و آنتاگونیست کانابینوئیدی مشابه آزمایش اول انجام شد.
  یافته ها ارزیابی میزان خاموشی حافظه در آزمایش اول نشان داد عصاره برگ شاهدانه با دز mg/kg 25 به طور معناداری درصد بی حرکتی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش می دهد. در آزمایش دوم میزان بی حرکتی در گروه دریافت کننده عصاره و آنتاگونیست نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت.
  نتیجه گیری نتایج نشان داد کاربرد توام مواجهه درمانی و عصاره برگ شاهدانه با دز mg/kg 25 منجر به خاموشی شدید حافظه ترس شرطی شده می شود. این تیمار احتمالا از طریق سیستم کانابینوئیدی و با تاثیر بر گیرنده CB1، منجر به تقویت و تثبیت خاموشی حافظه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، شاهدانه، خاموشی حافظه، مواجهه درمانی
 • اعظم برآبادی، مهدی معتکف فر، هومن کامرانیان، رحیم اکرمی* صفحات 560-569
  هداف سلامت روان مهم ترین عامل موثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان جدیدالورود و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.
  مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی روی 364 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392-1391 انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه سلامت روان (GHQ) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 11 نرم افزار STATA استفاده شده است. در همه تجزیه وتحلیل ها سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه ها دوطرفه است. از آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین ها استفاده شده است.
  یافته ها از بین افراد مطالعه شده 41 نفر (26/11درصد) اختلالات روانی داشتند. بیشترین شیوع مربوط به اختلال کارکرد اجتماعی (120 نفر، 32درصد) و کمترین مربوط به افسردگی (8 نفر، 20/2درصد) بود. بیشترین درصد شیوع اختلالات مربوط به افراد مونث (32 نفر، 75/12درصد)، مجرد (33 نفر، 62/12درصد)، غیربومی (31 نفر، 97/11درصد) و با تحصیلات کارشناسی (38 نفر، 46/12درصد) بود. بین رشته های تحصیلی، رشته علوم آزمایشگاهی میانگین نمره سلامت بالاتری نسبت به رشته های دیگر داشت (4/17درصد).
  نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش، نشانه های مربوط به ناسازگاری اجتماعی در شروع تحصیل در دانشجویان شایع تر از نشانه های دیگر است. تایید وجود اختلالات روانی در دانشجویان نیازمند بررسی بیشتر و انجام ارزیابی های دقیق روان شناختی است. ارائه خدمات مشاوره ای و روان شناختی مبتنی بر نتایج به دست آمده از ارزیابی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، ایمان سید محرمی*، سید مهدی مشیریان فراحی، امیرحسین کیذوری، نسرین میرچولی، اعظم برآبادی صفحات 570-577
  اهداف بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی ازجمله مفاهیم مهم و تاثیرگذار در زندگی فردی است. در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. 140 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسش نامه رضایت از زندگی دینر، بلوغ عاطفی بهار گاوا و اطلاعات جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها میانگین و انحراف معیار بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت کنندگان به ترتیب 9/2±20/27، 101/31±6/20 بود. بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (000/0P≤، 32/0r=).
  نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت کنندگان رابطه نسبتا خوبی وجود دارد. نبود ثبات عاطفی توانست رضایت از زندگی را پیش بینی کند. بلوغ عاطفی کلی با میانجیگری بازگشت عاطفی می تواند پیش بینی کننده رضایت از زندگی باشد.
  کلیدواژگان: دانشجو، بلوغ، بلوغ عاطفی، رضایت از زندگی
 • سیده زهرا معصومی، فاطمه شبیری، سیمین کریمی*، قدرت الله روشنایی صفحات 578-589
  اهداف رضایت زنان باردار یکی از متغیرهای مهم در سنجش کیفیت مراقبت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایت مندی زنان باردار در دو روش مشاوره آمادگی برای زایمان و مراقبت های عادی در مراجعان درمانگاه پره ناتال بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1394-1393 انجام شد.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی است که 170 زن باردار واجد شرایط مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان فاطمیه به صورت در دسترس و تخصیص تصادفی به روش بلوک های جایگشتی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش 8 جلسه مشاوره آمادگی زایمان در هفته های 20تا 36 بارداری برگزار شد. گروه کنترل فقط مراقبت های عادی بارداری را دریافت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته رضایت مندی زنان باردار از مشاوره آمادگی زایمان بود. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزارSPSS ، آزمون خی دو و تست دقیق فیشر تجزیه وتحلیل شد. میزان P کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها بر اساس نتایج پژوهش میانگین نمره رضایت مندی گروه آزمایش 76/93 (93/6) به طور معناداری از گروه کنترل 40/46 (27/14) بیشتر بود (001/0P<). رضایت مندی در تمام حیطه ها نیز از نظر آماری بین دو گروه اختلاف معناداری داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری یافته های پژوهش بیانگر تاثیر جلسات مشاوره آمادگی زایمان بر رضایت مندی زنان باردار بود. پیشنهاد می شود جلسات آمادگی زایمان به صورت گسترده تری در مراکز تشکیل شود.
  کلیدواژگان: مشاوره، آمادگی زایمان، رضایت مندی، زنان باردار
 • رویا هدایتی کشکا، سعید زواره*، تقی لشکربلوکی صفحات 590-599
  اهداف استرس اکسیداتیو در کشت آزمایشگاهی اجتناب ناپذیر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یوبیکوینون به عنوان آنتی اکسیدانتی قوی بر پراکسیداسیون لیپیدی و نرخ تکوین فولیکول های پره آنترال موش سوری در شرایط کشت آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها در این پژوهش فولیکول های پره آنترال از تخمدان موش های 14 تا 16 روزه به روش مکانیکی جدا (123n=) و به دو گروه کنترل (78=n) و تیمارشده با یوبیکوینون (45n=) تقسیم شدند. فولیکول های پره آنترال با حضور یا عدم حضور (کنترل) 50 میکرومولار یوبیکوینون کشت و تخمک گذاری در روز دوازدهم کشت القا شد، سپس نرخ رشد، بقا، تشکیل حفره آنتروم، تخمک گذاری و تخمک MII ارزیابی شد. به طور جداگانه مالون دی آلدئید (MDA) به عنوان نشانگر زیستی پراکسیداسیون لیپیدی در شروع کشت، در ساعت های 24، 48، 72 و 96 بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t مستقل تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها در این پژوهش نرخ بقا و رشد فولیکول های پره آنترال تیمارشده با یوبیکوینون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. نرخ تشکیل حفره آنتروم و تخمک گذاری و تخمک های MII در حضور یوبیکوینون به طور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر بود، درحالی که مقدار مالون دی آلدئید فولیکول های تیمارشده با یوبیکوینون در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود.
  نتیجه گیری محیط کشت غنی شده با یوبیکوینون، تکوین فولیکول های پره آنترال را با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: یوبیکوینون، فولیکول های پره آنترال، پراکسیداسیون لیپیدی
 • احمدرضا یاری، بهروز دژدار، علیرضا کوهپایی، علی ابراهیمی، علیرضا مشکوری*، محمد جواد محمدی، شهرام ارسنگ جنگ صفحات 600-607
  اهداف آلودگی صوتی در مناطق شهری به عنوان یکی از مشکلات اصلی شناخته شده و به منظور پیشگیری از اثرات مخرب، سنجش آن در شهرها امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص های آلودگی صوتی شهر قم انجام شده است.
  مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی مقطعی که در دوازده ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح شهر قم در فصول پاییز و زمستان سال 1391 انجام گرفت، تراز صدا با استفاده از دستگاه صداسنج مدل320-CEL و در هر کدام از ایستگاه ها طبق استاندارد 1996 ISO، تراز معادل صوت 15 دقیقه ای، به مدت 7 روز و در هر روز 27 بار سنجیده شد. در این مدت خودروهای عبوری شمارش و در پایان شاخص های NPL و TNI محاسبه شد. داده ها با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. برای مقایسه میانگین تراز معادل صوت با مقدار ثابت استاندارد از آزمون تی یک نمونه ای در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها نتایج این مطالعه نشان داد میانگین تراز معادل صوت در کل ایستگاه های اندازه گیری شده بالاتر از حد مجاز است (05/0P<). همچنین بیشترین و کمترین تراز به ترتیب مربوط به ایستگاه های میدان مطهری با 6/92 دسی بل و چهارراه بازار با 1/50 دسی بل بود. بیشترین مقدار شاخص NPL و TNI مربوط به ایستگاه میدان جانبازان بود. میزان آلودگی صوتی ایستگاه ها، عصرها بیشتر و صبح ها کمتر بود. همچنین بین میزان تراکم وسایل نقلیه موتوری و تراز معادل صوت ارتباط آماری معناداری وجود دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده، برای کنترل آلودگی صوتی ناشی از ترافیک باید در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، تراز آلودگی صدا (NPL)، شاخص صدای ترافیک (TNI)، ترافیک، قم
 • زهرا رضایی گزل آباد، احمد الله آبادی، احمد حسینی بنده قرایی، ایوب رستگار*، فرزاد محمدی، شهرام نظری صفحات 608-617
  اهداف فنل یک ترکیب سمی و سرطان زا در محیط زیست شناخته شده است و موجب ایجاد بو و طعم ناخوشایند در مخازن آبی می شود. در این مطالعه به مقایسه کارایی خاکستر سبوس برنج اصلاح شده و اصلاح نشده به عنوان جاذب ارزان قیمت در حذف فنل از محلول آبی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها این پژوهش مطالعه آزمایشگاهی و مداخله ای است. ابتدا سبوس برنج در دمای 450 درجه سانتی گراد کربونیزه (خاکستر) شد و برای بهبود ظرفیت جذب خاکستر سبوس از Cl NH4 استفاده شد، سپس به تاثیر متغیرها (pH، زمان تماس، غلظت اولیه فنل، دز جاذب) در حذف فنل پرداخته شد.
  یافته ها نتایج نشان داد میزان حذف فنل توسط خاکستر سبوس برنج اصلاح شده و اصلاح نشده به ترتیب 94/85 و 8/52درصد بود. فرایند جذب هر دو جاذب از مدل ایزوترم فروندلیچ با دقت 99/02≥R و مدل سینتیکی درجه دوم (99/02≥R) تبعیت می کند. حداکثر ظرفیت جذب بر مبنای مدل لانگمویر برای اصلاح شده 6/66 mg/g و اصلاح نشده 7/4 mg/g حاصل شد.
  نتیجه گیری نتایج مطالعه نشان داد کارایی خاکستر سبوس برنج اصلاح شده نسبت به اصلاح نشده در حذف فنل کارایی بیشتری دارد که به نوبه خود سبب کاهش مصرف جاذب می شود. با توجه به قابل دسترس بودن سبوس برنج و سادگی اصلاح آن، این جاذب را می توان در صنعت آب وفاضلاب برای حذف ترکیبات فنلی به کار برد.
  کلیدواژگان: خاکستر سبوس برنج، ایزوترم و سینتیک، فنل، جذب سطحی، کلراید آمونیوم
 • سیده سمیه میرمعینی، سلمان خزایی، مهدی کنگاوری، مریم افشاری* صفحات 618-625
  اهداف اسپیرومتری به عنوان یکی از روش های غربالگری بیماری های ریوی شغلی کاربرد فراوان دارد. هدف اصلی از انجام اسپیرومتری تشخیص زودهنگام افت عملکرد ریه قبل از پدیدارشدن علائم بالینی است. این مطالعه با هدف تعیین متغیرهای مرتبط با اسپیرومتری در کارگران صنایع مراجعه کننده برای معاینات شغلی شهرستان تویسرکان انجام شده است.
  مواد و روش ها مطالعه به صورت مقطعی روی 200 نفر از کارگران صنایع مختلف در شهرستان تویسرکان در سه ماه فصل پاییز 1392 انجام شد. این پژوهش از طریق مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان و تکمیل پرسش نامه از طریق مصاحبه و آزمون اسپیرومتری با دستگاه Spirolab II انجام شد. آزمون اسپیرومتری بر اساس استانداردهای انجمن متخصصان قفسه سینه آمریکا تایید شده است. در این پژوهش داده ها با نسخه 11 نرم افزار Stata تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها 3/5درصد از آقایان از نظر تنفس در وضعیت نامطلوب بودند، درحالی که در خانم ها این میزان 1/61درصد بود. رابطه بین جنسیت و وضعیت تنفسی از نظر آماری معنادار بود (P=0/03). در خصوص وضعیت شغلی و تنفسی کارگران مشخص شد که حدود 18درصد از کارگران عادی وضعیت تنفسی نامناسب دارند. الگوهای اسپیرومتری به دست آمده از افراد با مشکل تنفسی نشان داد 09/52درصد از افراد الگوی مختلط و 1/29درصد الگوی تحدیدی و 8/22درصد الگوی انسدادی دارند.
  نتیجه گیری با توجه به نتایج، انجام معاینات بدو استخدام و ادواری، نظارت مستمر کارشناسان مراکز بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به همراه آموزش برای ترک دخانیات لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: متغیرهای اسپیرومتری، علائم تنفسی، کارگران صنایع، اختلالات تنفسی، تویسرکان
 • سحر سادات علوی، حسن ناعمی *، علی حسین زاده صفحات 626-633
  اهداف بیشتر کشورهای درحال توسعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و انتقال جمعیتی را که به پیرشدن مشهور است درک کرده اند. با گذشت زمان شمار سالمندان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر 4 تا 5درصد از کل جمعیت جهان را افراد 60 سال و بالاتر تشکیل می دهند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی علل مرگ ومیر در سالمندان بالای 60 سال است.
  مواد و روش ها این پژوهش از نوع مقطعی توصیفی است که نمونه های آن را تمام سالمندان 60 سال و بالاتر فوت شده در سال های 1390 تا 1392 شهر سبزوار تشکیل دادند. اطلاعات این پژوهش به وسیله چک لیست گردآوری شد.
  یافته ها در این پژوهش تعداد نمونه های بررسی شده 2278 نفر بود. میانگین و انحراف معیار سنی آن ها 54/8±71/78 بود. از نظر توزیع سنی حداکثر سن 107 و حداقل 60 سال بود. در مطالعه حاضر به طور متوسط مرگ ومیر به علت بیماری های قلبی و عروقی 24/56 درصد بود. فوت به علت بیماری های تنفسی به طور میانگین 37/10درصد و به علت سرطان ها 88/7 گزارش شد. سه بیماری ذکرشده بیشترین علت مرگ سالمندان بودند.
  نتیجه گیری با توجه به اینکه مرگ ومیر به علت بیماری های قلبی و عروقی در رتبه نخست و عفونت های تنفسی در رتبه دوم قرار دارد، ضروری است که خانواده ها به پیشگیری و رعایت عوامل خطر توجه نشان دهند. به منظور تشخیص به موقع این بیماری ها لازم است که بررسی های جامع تر و برنامه ریزی مناسب تری به منظور توجه به مبتلایان و به خصوص سالمندان انجام شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، عوامل خطر، مرگ و میر
 • سید منصور کشفی، مریم یزدان خواه، علی خانی جیحونی*، محمد جواد معتمدی، اکبر بابایی حیدرآبادی، مرجان وجدانی صفحات 634-643
  اهداف خودکشی از معضلات مهم بهداشتی است. در ایران خودکشی همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر و زمینه ساز اقدام به خودکشی و به منظور ارائه راهکارها و برنامه ریزی های مناسب برای پیشگیری و درمان بهتر افراد در معرض خطر انجام شده است.
  مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمام موارد اقدام به خودکشی طی سال 1390 می شود. بدین منظور 545 پرونده به شیوه طبقه ای متناسب بررسی شد. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست شامل سن، جنسیت، سابقه اقدام به خودکشی و غیره بود. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها طبق نتایج 7/36درصد از افرادی که به خودکشی اقدام کرده بودند مرد و 3/63درصد از آن ها زن بودند. اکثر اقدام کنندگان به خودکشی مجرد (9/53درصد) و در رده سنی 14 تا 24 سال (9/54درصد) و ساکن شهر (1/90درصد) بودند. بیشترین میزان خودکشی در فصل زمستان (6/30درصد) بوده است. 3/74درصد از افراد برای خودکشی از دارو استفاده کرده بودند. شایع ترین علت اقدام به خودکشی در افراد متاهل مشکلات زناشویی بوده است.
  نتیجه گیری بر مبنای یافته ها، تشویق به ازدواج صحیح، مشاوره قبل از ازدواج، آموزش و حمایت روانی در زمینه مسائل اجتماعی، ترویج فرهنگ صحیح شهرنشینی، استفاده صحیح از دارو و گسترش امید و نشاط بین مردم و خصوصا جوانان می تواند در پیشگیری از خودکشی موثر و مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، خودکشی، شیراز
 • مرضیه مطهری، سید رضامظلوم*، نگار اصغری پور، شاهرخ مقصودی پورزیدآبادی، مژگان غیاثی اجقان صفحات 644-651
  اهداف برای ارتباط موفقیت آمیز با مددجویان و خانواده ها و همکاران، جرئت ورزی رفتار مهمی برای پرستار حرفه ای امروز به حساب می آید. جرئت ورزی به عنوان جزء مهمی از مهارت های ارتباطی، سبب افزایش عزت نفس، بهبود ارتباطات حرفه ای و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت جرئت ورزی بر سطح قاطعیت پرستاران در محیط کار انجام گرفت.
  مواد و روش ها این مطالعه تجربی در سال1393 روی 60 پرستار بیمارستان امام رضا (ع) در شهر مشهد به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی در دو گروه های آزمون و شاهد انجام گرفت. گروه آزمون طی کارگاه دوروزه تحت آموزش مهارت جرئت ورزی قرار گرفت. گروه شاهد آموزشی دریافت نکرد. سطح مهارت جرئت ورزی هر دو گروه قبل و چهل روز بعد از مداخله با پرسش نامه جرئت ورزی باران سنجیده شد. داده ها با نسخه 11/5 نرم افزار SPSS، آزمون آماری خی دو، آزمون دقیق فیشر، من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها میانگین نمره جرئت ورزی پرستاران در محیط کار در دو گروه آزمون و شاهد در مرحله قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت (417/0=P)، اما پس از اجرای مداخله بین میانگین نمره جرئت ورزی در دو گروه آزمون (89/2±03/23) و شاهد (01/3±06/19) تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (0001/0>P).
  نتیجه گیری نتایج نشان داد برگزاری برنامه آموزشی مهارت جرئت ورزی به صورت کارگاهی در افزایش سطح مهارت قاطعیت پرستاران در محیط کار تاثیر دارد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به فواید مهارت جرئت ورزی در شغل پرستاری، از برنامه آموزشی مهارت جرئت ورزی در دوره های آموزشی ضمن خدمت پرستاران استفاده شود.
  کلیدواژگان: مهارت جرئت ورزی، قاطعیت، محیط کار، پرستار
 • غلامرضا موسوی، احمد الله آبادی*، میلاد قنبری، مرتضی داب، فهیمه میرچولی صفحات 652-661
  اهداف مالاتیون یکی از سمومی است که بیشترین مصرف را بین سموم فسفره دارد. این سم اثرات حاد و مزمنی دارد، لذا به دلیل حفظ بهداشت آب و حفاظت انسان در برابر عوارض بهداشتی ناشی از این ترکیبات باید به روش مناسب از فاضلاب ها و منابع آب حذف شود. بین روش های تصفیه، روش مبتنی بر ازن توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است. بین روش های ازن، ازن زنی کاتالیستی با کربن فعال یکی از بهترین گزینه هاست.
  مواد و روش ها در این پژوهش ابتدا فاضلاب مصنوعی از مالاتیون خالص در غلظت مدنظر تهیه شد. سپس آزمایش های حذف مالاتیون در یک پایلوت استوانه ای به حجم 200 سی سی به روش ازن زنی تنها و ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال شده با کلرید آمونیوم (NAC) با پایه چوب حاصل از ضایعات باغی انجام گرفت. متغیرهای آزمایش شامل pH، زمان تماس، غلظت ازن و غلظت کاتالیست بود. در تمام شرایط ازن زنی کاتالیستی جذب تنها و اثر هم افزایی کاتالیست مشخص شد.
  یافته ها نتایج نشان داد عملکرد حذف مالاتیون توسط ازن در pH قلیایی بیشتر است. همچنین در حجم 200 سی سی نمونه حاوی 50 میلی گرم در لیتر مالاتیون و در غلظت کاتالیست 1/0 گرم در لیتر کربن NAC در آزمایش ازن زنی کاتالیستی در زمان 50 دقیقه عملکرد حذف مالاتیون در ازن زنی 9/62درصد و در روش ازن زنی کاتالیستی 100درصد و در جذب تنها 22درصد و اثر هم افزایی 1/15درصد بود که نشان دهنده عملکرد بالای حذف در روش COP/NAC است.
  نتیجه گیری کربن NAC به عنوان کاتالیست مناسب می تواند قدرت اکسیداسیون ازن را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مالاتیون، ازن زنی کاتالیستی، کربن فعال
 • مرجان وجدانی، مریم گودرزیان، زهرا رحیمی، سید احسان صفاری، مرضیه وجدانی، سمیرا فوجی، عارفه پورطالب صفحات 662-671
  اهداف توجه به جنبه های غیرپزشکی در مراقبت سلامت یا پاسخگویی بیانگر چگونگی تجربه بیمار از خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می کند. این موضوع بارها مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت پاسخگویی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار است.
  مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی و مقطعی جامعه پژوهش شامل تمام بیماران بستری شده در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی واسعی سبزوار در سال 1394 است. 189 بیمار به روش طبقه ای دومرحله ای و تصادفی ساده از این مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد پاسخگویی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی و آنوا با نسخه 16 نرم افزار SPSS در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.
  یافته ها یافته ها نشان داد از بین مولفه های هشت گانه پاسخگویی، دسترسی به حمایت های اجتماعی در دوره بستری بیشترین نمره و استقلال بیمار کمترین نمره را به خود اختصاص داده است. بین دسترسی به حمایت های اجتماعی و جنسیت رابطه معنادار وجود داشت (50/0≥P). همچنین بین بخش بستری شده بیماران با دسترسی به حمایت های اجتماعی در دوره بستری و کیفیت امکانات رفاهی رابطه معنادارمشاهده شد (50/0≥P). از دیدگاه بیماران میانگین نمره کل پاسخگویی در بیمارستان مطالعه شده از حداکثر چهار نمره (60/0±43/2) به دست آمد که نمایانگر پاسخگویی در حد متوسط است.
  کلیدواژگان: پاسخ گویی، بیمارستان، بیمار
 • زهرا کمیلی، محدثه شهیدی، حسن ناعمی*، علی حسین زاده صفحات 672-679
  اهداف سبک زندگی سالم در دوران سالمندی اهمیت زیادی دارد. جمعیت سالمند ایران روزبه روز در حال افزایش است، به همین دلیل شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سبک زندگی آنان از دغدغه های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت کشور است. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.
  مواد و روش ها این مطالعه از نوع توصیفی در قالب مطالعات مقطعی است. در این پژوهش با استفاده از فرمول حجم نمونه مورگان 110 نفر از بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و سبک زندگی سالم با پرسش نامه استاندارد سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده وارد نسخه 22 نرم افزار SPSS شد و به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون تی و آنوا تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها از 110 نفر مطالعه شده، 85 نفر مرد (77/3درصد) و 25 نفر زن (22/7درصد) بودند. از نظر تحصیلات 40 نفر (6/36درصد) بی سواد بودند و 56 نفر (90/50درصد) تحصیلات تا دیپلم و 14 نفر (72/12درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین کل نمره سبک زندگی در مردان 65/16±82/148و در زنان 05/17±40/144 بود که آزمون تی نشان داد این اختلاف معنادار است. همچنین بر اساس آزمون تی اختلاف معناداری بین زنان و مردان در حیطه های تفریح و ورزش (032/0P=) و روابط اجتماعی (008/0P=) مشاهده شد.
  نتیجه گیری نتایج نشان داد سالمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نظر سبک زندگی در وضعیت متوسطی قرار دارند و لازم است آموزش شیوه های زندگی سالم به آنان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سالمندان، سبزوار
 • سهراب گل محمدی، عبدالعظیم علی نژاد، افشین قادرپوری، نظام میرزایی، محمدحسین ساقی، منصور قادرپوری صفحات 680-687
  اهداف پساب های حاصل از صنایع نساجی به دلیل اینکه حاوی آلاینده های آلی رنگ زاها هستند، منبع عمده آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده ها و پیچیدگی ساختار هستند. هدف این پژوهش تعیین کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف رنگ زای اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده است.
  مواد و روش ها این تحقیق مطالعه ای نیمه تجربی و آزمایشگاهی است. ابتدا سنتز نانو ذرات در آزمایشگاه انجام و به منظور تعیین مشخصات آزمایش ها SEM و توزیع اندازه ذرات و XRD انجام شد. سپس pH بهینه تعیین گردید. در ادامه با نگه داشتن pH بهینه تاثیر غلظت پراکسید هیدروژن و غلظت نانوذره و غلظت های مختلف رنگ زا بررسی شدند.
  یافته ها نتایج نشان داد کارایی حذف فرایند در 4=pH حداکثر و برابر 1/15درصد است. بهترین عملکرد حذف رنگ در غلظت 5 میلی گرم در لیتر به دست آمد. حداکثر و حداقل عملکرد حذف رنگ اسید بلاک یک به ترتیب در غلظت های 30 و 5 میلی مولار بر لیتر از پراکسید هیدروژن حاصل شد.
  نتیجه گیری فرایند نانو فتوکاتالیستی روشی بسیار کارآمد برای حذف رنگ زا در محلول های آبی است. این روش مواد آلی را به موادی با میزان سم کمتر تبدیل می کند. همچنین انرژی استفاده شده در این فرایند نور خورشید است که به صورت طبیعی در دسترس است.
  کلیدواژگان: اسید بلاک یک، فرایند فتوکاتالیستی، پساب فاضلاب، حذف رنگ
 • مهدی باران وند، حسین هنری صفحات 688-697
  اهداف عفونت حاد روده ای که توسط باکترهای شیگلا و اشرشیاکلی ایجاد می شود به عنوان عامل بیوتروریستی شناخته شده است. پروتئین IpaD و STx نقش مهمی در تهاجم و بیماری زایی شیگلاها دارد. با ممزوج کردن IpaD با STxB می توان کاندیدای واکسن مناسب تهیه کرد. در این مطالعه ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب نانوذره ای STxB-IpaD ممزوجی و STxB به صورت خوراکی و تزریقی در موش بررسی شده است.
  مواد و روش ها در این مطالعه تجربی، از وکتورهای (+)pET28a دارای ژن های stxB-ipaD و stxB استفاده شد که به درون باکتریE.coli BL21 DE3 ترانسفورم شدند. این باکتری روی محیط آنتی بیوتیک رشد داده شد و با روش PCR مستقیم و بیان پروتئین و ژل SDS-PAGE تایید شد. پروتئین های نوترکیب توسط ستون نیکل تخلیص و توسط ژل SDS-PAGE و ایمنوبلاتینگ تایید شدند. پروتئین های نوترکیب STxB-IpaD و STxB با روش ژله ای شدن یونی با پلیمر کیتوسان نانویی شدند و تصویربرداری آن با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) انجام گرفت. تجویز خوراکی و تزریقی آنتی ژن های نانوذره ای STxB-IpaD و STxB در چهار نوبت متوالی به موش های سوری انجام و تیتر آنتی بادی و ایمنی زایی آن ها بررسی شد.
  یافته ها با انجام آزمایش الایزا تیتر آنتی بادی IgG در حالت تزریقی مشاهده شد، ولی درحالت خوراکی مشاهده نشد. ممکن است به علت ازبین رفتن ساختار نانوذره و آنتی ژن توسط محیط اسیدی معده و آنزیم تریپسین باشد. موش های ایمن شده با پروتئین های نوترکیب STxB و STxB-IpaD با روش ژله ای شدن یونی نانویی توانستند به ترتیب تا هفت و ده برابر LD50 شیگا توکسین E.coli O157:H7 را تحمل کنند.
  نتیجه گیری می توان از نانوذره پروتئینی STxB-IpaD و STxB به عنوان اجوانت تزریقی برای ایمنی زایی در برابر شیگا توکسین E.coli O157:H7 استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شیگلادیسانتری تیپ یک، STxB، STxB-IpaD، نانوذرات
 • بررسی کارایی منعقدکننده پلی فریک سولفات در حذف کروم شش ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی
  افشین تکدستان، مهدی ژولانژاد، عبدالکاظم نیسی، مهرنوش ابطحی، سهند جرفی* صفحات 698-705
  اهداف کروم و کادمیوم ازجمله فلزات سنگین با اثر سوء بهداشتی و زیست محیطی هستند که از طریق جریان های زائد وارد محیط می شوند. به دلیل حلال بودن فلزات سنگین در محیط های آبی این فلزات به سهولت توسط ارگانیسم های زنده جذب می شوند و با ورود به زنجیره غذایی در بدن انسان ها تجمع زیستی می یابند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی منعقدکننده پلی فریک سولفات در حذف کروم شش ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی است.
  مواد و روش ها این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه جار اثر متغیرهای pH (4 تا 11)، دزاژ منعقدکننده (10 تا 200 میلی گرم بر لیتر)، غلظت اولیه فلز (1 تا 100 میلی گرم بر لیتر) و زمان ته نشینی (15 تا 90 دقیقه) بررسی شد. غلظت فلزات کروم و کادمیوم به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد.
  یافته ها نتایج نشان داد بیشترین بازدهی حذف کروم 82/52درصد و کادمیوم 13/93درصد به ترتیب در pH 6 و 9 دزاژ منعقدکننده 100 و 50 میلی گرم بر لیتر، مقدار کروم و کادمیوم 100 و 50 میلی گرم بر لیتر و زمان ته نشینی 30 دقیقه به دست آمد.
  نتیجه گیری انعقاد و ته نشینی با استفاده از پلی فریک سولفات می تواند به عنوان یک فرایند کارآمد برای حذف کادمیوم و پیش تصفیه کروم مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، کروم شش ظرفیتی، کادمیوم، پلی فریک سولفات، انعقاد و ته نشینی
 • معصومه عزیزی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف*، علی مشهدی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 706-713
  اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان شناختی در ایجاد و تشدید نشانه های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت.
  مواد و روش ها روش تحقیق علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم الانبیای شهر زاهدان مراجعه می کردند. از بین بیماران مراجعه کننده به علت سردرد، مبتلایان به میگرن با تشخیص قطعی پزشک متخصص (نورولوژیست) و پرسش نامه میگرن اهواز شناسایی شدند. با استفاده از نرم افزارGpower 105 نفر از افراد مبتلا به میگرن و 105 نفر از افراد عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه عادی شامل افرادی بود که هیچ گونه سردردی را تجربه نکرده بودند. برای سنجش وضعیت روان شناختی افراد مبتلا به میگرن پرسش نامه 9 بعدی SCL-90 تکمیل شد و داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل و تفسیر شدند.
  یافته ها نتایج نشان داد بین دو گروه میگرنی و سالم از نظر متغیر ایجادشده از ترکیب مولفه های وضعیت روان شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (76/0=پیلایی تریس، 001/0>P، 41/72=(200،9)F). به عبارت دیگر، افراد مبتلا به میگرن نسبت به افراد سالم در تمامی مولفه های شکایت جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئید و روان پریشی نمره های بیشتری کسب نمودند (001/0P<).
  نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تلویحات مهمی در زمینه تغییر وضعیت روان شناختی مبتلایان در راستای کاهش علائم میگرن وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل روان شناختی، سردرد، میگرن
 • فتاح مرادی*، سوران حیدری، اکبر پژهان صفحات 714-723
  اهداف کم تحرکی و چاقی به طور مستقیم با افزایش نشانگرهای التهابی درگیر در بیماری های آترواسکلروزیس و شریان کرونری و دیابت نوع دو مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -18 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم تحرک است.
  مواد و روش ها پس از اعلام فراخوان در یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی 21 مرد چاق کم تحرک به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (10 نفر، 2/3±8/27 سال، 4/3±7/31درصد چربی بدن، 5/3±0/32 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (11 نفر، 6/2±7/26 سال، 2/3±4/31درصد چربی بدن، 8/2±3/32 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. شاخص های آنتروپومتریکی، حداکثر اکسیژن مصرفی، سطوح سرمی اینترلوکین-18 و hsCRP (متعاقب 12 ساعت ناشتا) پیش و پس از دوره تمرین ارزیابی شد. تمرین هوازی به مدت دوازده هفته (سه جلسه تمرین در هفته، با شدت 60 تا 70درصد ضربان قلب ذخیره، به مدت 20 تا 40 دقیقه در هر جلسه) اجرا شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس دوعاملی با اندازه گیری های مکرر تجزیه وتحلیل شد. سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها دوازده هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنادار غلظت اینترلوکین-18 و hsCRP سرم مردان چاق کم تحرک شد، اما تغییر معناداری در گروه کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری به نظر می رسد تمرین هوازی می تواند از طریق اثر بر شاخص های اینترلوکین-18 و hsCRP نقش مهمی در کاهش وقوع آترواسکلروزیس، بیماری شریان کرونری و دیابت نوع دو در مردان چاق کم تحرک داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، CRP با حساسیت بالا، اینترلوکین -18، چاقی
 • حسین صمدی*، فاطمه سادات حسینی، رضا بیدکی صفحات 724-731
  اهداف در زمینه اثر مداخلات ذهن آگاهی بر پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) و عملکرد ورزشی ورزشکاران مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روان شناختی معتبر در استرس رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان است.
  روش بررسی تحقیق حاضر نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تیراندازان پسر استان یزد با دامنه سنی 17 تا 22 سال بود. برای انجام تحقیق 16 تیرانداز حرفه ای به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش میزان استرس رقابتی از کیت کورتیزول بزاقی شرکت IBL آلمان مدل RE-52611 و برای اندازه گیری عملکرد از فرم های مخصوص استفاده شد. برای مقایسه نمره های عملکرد از آزمون تی مستقل و برای مشاهده غلظت کورتیزول بزاقی گروه کنترل و آزمایش از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. داده ها به کمک نسخه 20 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها یافته های این پژوهش کاهش معنا داری را در غلظت کورتیزول بزاقی و افزایش عملکرد ورزشی گروه آزمایش پس از شش هفته تمرین های ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری از تمرین های ذهن آگاهی می توان به عنوان روشی جدید و نویدبخش در کاهش استرس قبل از مسابقه و افزایش عملکرد ورزشی تیراندازان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تمرین ذهن آگاهی، کورتیزول بزاقی، عملکرد ورزشی
 • فاطمه بهرامی*، فاطمه مطهری نژاد، سعید صمدی صفحات 732-739
  اهداف پرستاران به عنوان کارکنان بیمارستان تاثیر قابل توجهی در رضایت بیماران دارند. بررسی عوامل موثر بر رفتار و نگرش پرستاران اهمیت بسزایی دارد. عدالت سازمانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار و نگرش پرستاران است که عدم ادراک عدالت سازمانی می تواند پیامدهای ناگواری همچون فرسودگی شغلی و رفتار ناسازگار و استرس شغلی را به همراه داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران مراکز درمانی شهرستان سبزوار است.
  مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است. این پژوهش مقطعی است که در قالب معادلات ساختاری ارائه شده است. جامعه آماری شامل تمام پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان سبزوار است که از بین آن ها 100 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهایی نظیر عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، استرس شغلی فلیپ ال رایس، فرسودگی شغلی ماسلاچ و همکاران و رفتار ناساگار اسپکتور و فوکس استفاده شد. داده های جمع آوری شده به وسیله دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه وتحلیل شد. از نرم افزار LISREL برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد.
  یافته ها یافته های این پژوهش نشان می دهد عدالت سازمانی تاثیر منفی و معناداری در فرسودگی شغلی (57/0-)، استرس شغلی (43/0-) و رفتار ناساگار (35/0-) دارد. همچنین فرسودگی شغلی (39/0) و استرس شغلی (36/0) تاثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای ناسازگار دارد.
  نتیجه گیری عدالت سازمانی علاوه بر اینکه به طور مستقیم بر رفتارهای ناسازگار تاثیر می گذارد، به طور غیرمستقیم از طریق فرسودگی شغلی و استرس شغلی نیز بر رفتارهای ناسازگار تاثیر می گذارد. بنابراین متغیرهای فرسودگی شغلی و استرس شغلی را می توان به عنوان متغیر میانجی بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار
|
 • Forough Afshar, Kataneh Abrari *, Iran Goudarzi Pages 550-559
  Objectives Posttraumatic stress disorder is a severe anxiety disorder caused by exposure to traumatic events. Traumatic memory impairment is one of the clinical signs of this disorder. Cannabis sativa is full of cannabinoid compounds that are effective on memory extinction. We evaluated the combined effects of Cannabis leave extract and exposure therapy on memory extinction in this disease.
  Methods Modified single prolonged stress model was used to induce PTSD. A week later, rats were placed in a shock chamber and received a shock. After 24 hours, for the first time exposure, rats were returned to the chamber for 9 minutes, without receiving any footstock. Two other exposures were performed with one day interval. Cannabis leave extract (at three different doses) was injected 30 minutes before exposures. 14 days later, for fear memory evaluation, again rats were placed in the chamber. In order to evaluate the participation of cannabinoid system in the effects of cannabis, second experiment was accomplished. Effective dose of cannabis extract and cannabinoid receptor antagonist (Rimonabant) were simultaneously injected, as in the first experiment.
  Results Results of the first experiment showed that 25 mg/kg cannabis leave extract significantly decreased the percent of freezing as compared to control group. In the second experiment, percent of freezing in rats treated with extract and antagonist increased as compared to related control group.
  Conclusion Simultaneous treatment with exposure therapy and cannabis leave extract, with 25 mg/kg dosage, intensely led to condition memory extinction. Maybe this kind of treatment enhanced and consolidated the memory extinction by affecting cannabinoid system through CB1 receptor.
  Keywords: Post-traumatic stress disorder, Cannabis sativa, Extinction, Implosive therapy
 • Azam Borabadi, Mahdi Motakeffar, Houman Kamranian, Rahim Akrami * Pages 560-569
  Objectives Mental health is the most important factor in nurturing and developing student's potentialities. This study has tried to examine health mental and related factors in newcomer students of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Methods This is a descriptive-analytical research performed on 364 students of Sabzevar University of Medical Sciences in the academic year of 2012-2013. Health mental Questionnaire (GHQ) was used to gather information and the data were analyzed by software STATA 11. The questions in this study were stated in the form of null hypothesis to be analyzed at the 0.05 level of significance. T-test and ANOVA were used to compare the means.
  Results The overall prevalence of mental disorders was found to be 11.26% (41 students). The study indicates that, of all disorders assessed, social dysfunction disorder was the most common (prevalence of 32%; 120 individuals), while depressive disorder was of the least prevalent (%2.208; 8 individuals). The maximum prevalence of disorder in female, single, non-local and undergraduate students was respectively 12.75% (32 individuals), 12.62% (33 individuals), 11.97% (31 individuals) and %12.46 (38 individuals). Comparing of the fields of education, the student in clinical laboratory science had better mental health (17.4%) than the ones in other majors.
  Conclusion Regarding to the obtained results, at the beginning of study, symptoms related to social conflict in students were more common than other symptoms. Confirming the existence of mental disorders in students require more psychological investigation and assessment of students. Thus, providing counseling and psychological services based on the findings are recommended.
  Keywords: Mental health, Students, Sabzevar university of medical sciences
 • Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Iman Seyyed Moharrami *, Seyed Mahdi Moshirian Farahi, Amirhossein Kayzouri, Nasrin Mircholi, Azam Borabadi Pages 570-577
  Background Emotional maturity and life satisfaction are among the important concepts affecting individual lives that have been studied little. This study aimed to determine the relationship between emotional maturity and life satisfaction of students of Ferdowsi University of Mashhad in 2014.
  Methods & Materials This study was a descriptive-analytical study. The study population consisted of students of Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Which out of them, 140 were selected by convenience sampling method. Study tools in the current study included questionnaires of Diener life satisfaction, Bhargaqa emotional maturity, and demographic information. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics.
  Results In this study, mean (SD) of emotional maturity and life satisfaction participants was 27.2(20.9) and 20.31(6.101). There is a significant relationship between emotional maturity and life satisfaction (r=-0.32, PConclusion Strong correlation was observed between emotional maturity and life satisfaction units. Emotional instability could predict life satisfaction and the general emotional maturity could be a good predictor of life satisfaction.
  Keywords: Student, Maturity, Emotional maturity, Life satisfaction
 • Seyedeh Zahra Masoumi, Fatemeh Shobeiri, Simin Karimi *, Ghodratollah Roshanaei Pages 578-589
  Background The satisfaction of the pregnant women is one of the crucial variables in measuring the quality of health cares. The current study was conducted to compare the satisfaction of the pregnant women referring to the prenatal clinic of Hamadan Fatemieh Hospital in 2014-2015 as far as consultation for delivery preparation and routine cares were concerned.
  Materials & Methods This study is a clinical trial research in which the pregnant women referring to the mentioned clinic, 170 were selected randomly and were assigned to experimental and control groups. The experimental group received consultation for delivery preparation during 8 sessions from 20-36 wk of pregnancy; While the control group was exposed to only routine pregnancy cares. The instruments used to collect the data were the questionnaire of demographic characteristics and a researher-made questionnaire regarding pregnant women’s satisfaction of consultation for delivery preparation. The data were analyzed using SPSS, version 19, with Chi-Squre, and Fisher’s Exact Test, and P was considered to be significant at the level of 0.05.
  Results The results of data analysis showed that the experimental group’s mean score on satisfaction 93.76 (6.93) was significantly (PConclusion The findings of the study indicate that the consultation for delivery preparation had positive effect on the pregnant women’s satisfaction. Thus, more consultation sessions for delivery preparation are suggested to be held in the clinical centers.
  Keywords: Consultation, Delivery preparation, Satisfaction, Pregnant women
 • Roya Hedayati Kashka, Saeed Zavareh *, Taghi Lashkabolouki Pages 590-599
  Background Oxidative stress is unavoidable during in vitro culture. The present study aimed to investigate the effect of ubiquinone as a potent antioxidant on lipid peroxidation and development rate of mice in vitro cultured preantral follicles.
  Materials & Methods Preantral follicles were isolated mechanically from 14- to 16-day-old mice (n=123) and divided into control (n=78) and ubiquinone treated groups (n=45). Preantral follicles were cultured in the presence or absence (control) of 50 µM ubiquinone. Ovulation was induced at 12th day. The rates of growth, survival, antrum formation, ovulation, and MII oocytes were evaluated. Separately, malondialdehyde (MDA) as a biomarker of lipid peroxidation was assessed at different time points of 24, 48, 72, and 96 h. Statistical analysis was performed by Independent t test through using SPSS.
  Results The growth and survival rate of ubiquinone treated preantral follicles was significantly higher than those of the control group. The rates of antrum formation, ovulation, and MII oocytes in the presence of ubiquinone were significantly higher than those of the control group. Whereas, MDA levels of ubiquinone treated preantral follicles was significantly lower compared with that of the control group.
  Conclusion Supplemented culture medium with ubiquinone improves the development of preantral follicles by reducing the lipid peroxidation.
  Keywords: Ubiquinone, Preantral follicles, Lipid peroxidation
 • Ahmad Reza Yari, Behrooz Dezhdar, Alireza Koohpaei, Ali Ebrahimi, Alireza Mashkoori *, Mohammad Javad Mohammadi, Shahram Arsang Jang Pages 600-607
  Objectives Noise pollution in urban areas is known as one of the main problems. In order to prevent its damaging effects, it is essential to measure it in towns. This study aimed to determine the noise pollution indicators in Qom, Iran.
  Methods This cross-sectional study was conducted at selected 12 stations in the city based on the traffic density. This study was done in autumn and winter 2013. The sound Level was measured by Sound Meter (CEL-320). Also, in each station according to ISO 1996, the equivalent sound level for 15 minutes, was measured for 7 days and 27 times per day. At the same time, passing vehicles were counted. Finally, noise polllution level (NPL) and traffic noise index (TNI) indices were calculated. Data were analyzed using SPSS V18. One-sample t test was used for comparing mean equivalent sound level with standard value. The significant level was considered at 0.05.
  Results The results showed that the average equivalent sound level in all stations were higher than allowable limit. The maximum and minimum levels were recorded in Motahari Square station as 92.6 dB and Bazaar crossroad as 50.1 dB, respectively (PConclusion According to findings, in order to control traffic noise pollution, necessary corrective measures must be considered as soon as possible.
  Keywords: Noise pollution, Noise Pollution Level (NPL), Traffic Noise Index (TNI), Traffic, Qom
 • Zahra Rezaei Gozal Abad, Ahmad Alah Abadi, Ahmad Hosseini Bandegharaei, Ayoob Rastegar *, Farzad Mohammadi, Shahram Nazari Pages 608-617
  Objectives Phenol is known as a toxic and carcinogen compound in the environment. It also produces unpleasant taste and odor in water reservoirs. In this study, the efficiencies of modified and conventional rice husk ashes as low-cost adsorbents were compared regarding phenol removal from aqueous solutions.
  Methods This study is an interventional laboratory research in which, at first carbonized rice husk was prepared at a temperature of 450°C. Then, to improve rice husk ash adsorption capacity, NH4CL was used for its modification. Then, the effects of physiochemical factors (pH, contact time, phenol concentration and adsorbent dose) on phenol removal were studied.
  Results Findings showed that the phenol removal by modified and conventional rice husk ash was 94.85% and 52.8%, respectively. The adsorption process for both adsorbents followed Freundlich isotherm (R2≥ 0. 99) and the pseudo-second order model (R2>0.99). Maximum adsorption capacity based on Langmuir model for the modified and conventional husk rice ashes were 66.6 mg/g and 4.7 mg/g, respectively.
  Conclusion Results indicated that efficiency of modified husk rice ash was more than that of the conventional type in phenol removal, causing less adsorbent consuming in the industrial treatment plants. Therefore, because of its availability and easy modification, it can be used in water and wastewater technology for phenol removal.
  Keywords: Rice husk ash, Chemical activation, Phenol, Adsorption
 • Seyede Somaye Mirmoini, Salman Khazaei, Mehdi Kangavari, Maryam Afshari * Pages 618-625
  Background Spirometry as a screening method for occupational lung diseases is frequently used. The main purpose of spirometry is the early diagnosis of lung function decline before emergence of clinical symptoms. This study aimed to determine parameters associated with spirometery of industrial workers admitted for employment examinations Tuyserkan City.
  Materials & Methods This is a cross-sectional study conducted on 200 workers of various industries in Tuyserkan in fall 2013. This study was performed by referring to the city health department of Tuyserkan occupational health and doing spirometric tests with Spirolab II device and filling out questionnaires through interviews. Spirometry test has been confirmed by standards of American Thoracic Society. Data were analyzed using Stata 11.
  Results About 5.3% of men were in unsiutable condition in terms of their respiratory functions while this figure was 16.1% in women. The relationship between gender and respiratory status was statistically significant (P=0.03). With regard to the employment status and respiratory function of workers, 18% of of ordinary workers had unsuitable respiratory conditions. Spirometric patterns obtained from patients with respiratory problems revealed that 52.09% of them had complex pattern, 29.1% restrictive pattern and 22.8% obstructive pattern.
  Conclusion According to the results, performing pre-employment and periodic examinations, continuous monitoring by health professionals, and using appropriate personal protective equipment along with training for quitting smoking are essential.
  Keywords: Spirometer parameters, Respiratory symptoms, Industries workers, Respiratory disorders
 • Sahar Sadat Alavi, Hassan Naemi *, Ali Hosseinzadeh Pages 626-633
  Background Today, the majority of developing countries have experienced social, economic, health and the demographic transition (known as aging) problems. Over time, the number of elderly in whole population will increase. Currently, 4%-5% of the whole population are 60 years and older. This study aimed to identify the causes of mortality among the older people over 60 years.
  Methods & Materials This study is a descriptive cross-sectional study that its study samples included all 60 years and older people who have died in Sabzevar in the years 2011-2013. The study data were collected by checklist.
  Results A total of 2278 samples were studied. Their mean(SD) age was 71.54(8.87) years and the maximum and minimum ages were 107 and 60 years, respectively. In our study, the average mortality rate due to cardiovascular diseases was 56.24%, deaths due to respiratory diseases 10.37% and deaths due to cancer was recorded as 7.88%, which were the first three leading causes of death in the elderly patients.
  Conclusion Because the mortality due to cardiovascular disease in the elderly is the first cause and the respiratory infections ranked as the second cause, paying attention to the importance of prevention and observation of risk factors in the families are of critical importance. Also, conducting more comprehensive and adequate planning for early diagnosis of these diseases and particular attention to the patients, especially the elderly persons, are required.
  Keywords: Risk factors, Mortality, Elderly
 • Seyyd Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah Al Khani Jeihooni *, Mohammad Javad Motamedi, Akbar Babaei Heydarabadi, Marjan Vejdani Pages 634-643
  Background Suicide is one of the important health problems. In Iran, like most countries in the world, suicide has considerably increased in recent decades and its reduction is one of the key goals of the health system. This study aimed to identify the risk factors for suicide to provide appropriate strategies and planning of practitioners for better prevention and treatment of people at risk.
  Methods & Materials This is a desriptive correlational study. The study population comprised all suicide attempts in 2011. To this end, 545 records were examined in proportional stratified manner. The device of collecting data was a checklist, including age, sex, history of suicide attempt,etc. The collected data were analyzed by descriptive tests using SPSS19.
  Results Based on the results, 36.7% of the subjects who attempted sucide were men and 63.3% were women. The majority of suicide attempters were single (53.9%), aged 14-24 years (54.9%) and were city residents (90.1%). Suicide rates were highest in winter (30.6%). Among suicide attempters, 74.3% had used drugs. The most common reasons of attempting for suicide among married persons were marital problems.
  Conclusion According to the findings, promotion of healthy marriage, premarital consultation, social and mental support with regard to social problems, promotion of correct urbanization culture, correct use of medication, expansion of hope and recreation among people, especially the young could be helpful and instrumental in prevention of Suicide.
  Keywords: Risk factors, Suicide, Shiraz
 • Marzieh Motahari, Seyyed Reza Mazlom*, Negar Asgharipour, Shahrokh Maghsoudi Poor Zaid Abadi, Mozhgan Ghiassi Ajgan Pages 644-651
  Background Assertiveness is an important skill for nurses to successfully communicate with patients, families, and colleagues. Assertiveness as an important component of communication skills increases people’s self-esteem, improves professional communication, and promotes the quality of patient's care. The study aimed to investigate the effect of the assertiveness training on nurses’ level of assertiveness.
  Methods & Materials This experimental study was conducted on 60 nurses of Imam Reza Hospital in Mashhad in 2014. They were selected by convenience sampling method and then randomly assigned into intervention or control groups. Intervention group received assertiveness skills during a 2-day workshop. The control group did not receive any training. Assertiveness skills was measured in both groups before and 40 days after the intervention by Bar-on assertiveness questionnaire. Data were analyzed by Chi-square, Mann–Whitney, Fisher’s exact test, and Wilcoxon tests using SPSS 11.5.
  Results No significant difference was seen between the two groups before the intervention with regard to nurse’s mean score of assertiveness score in the workplace (P=0.417). However, significant differences were seen after the intervention between mean assertiveness skill of the intervention group (23.30±2.89) and that of the control group (19.60±3.01).
  Conclusion The results showed that holding assertiveness skills workshop program affects the level of nurses’ assertiveness in the workplace. Therefore, with regard to the advantages of assertiveness skills
  Keywords: Assertiveness skill training, Assertiveness, Workplace, nurse
 • Gholamreza Moussavi, Ahamd Allahabadi *, Milad Ganbary, Morteza Dab, Fahimeh Mircholi Pages 652-661
  Background Malathion is a pesticide with the highest consumption in phosphoric pesticides. This pesticide has acute and chronic effects. Therefore, for the protection of the water and human health against the harmful effects of these compounds, they must be removed by appropriate treatment of wastewater and water resources. Among the treatment methods, the ozonation process has drawn more attention; one of the best options of ozonation process is the catalytic ozonation process (COP)with activated carbon.
  Materials & Methods In this study, at first the synthetic wastewater was prepared at the mentioned concentration with pure malathion. Then, removal malathion experiments in a cylindrical pilot with a total volume of 200 mL were performed by single ozonation and catalytic ozonation process with use of NH4Cl-induced activated carbon (NAC) obtained from of agricultural waste. Study variables included pH, contact time, the concentration of ozone, and the concentration of catalyst. In all conditions, the sole catalytic ozonation adsorption and catalystic synergistic effects were evaluated.
  Results The results showed that the removal efficiency of ozone in alkaline pH is higher. Also, in 200 mL samples containing 50 mg/L malathion and 0.1 g/L concentration of catalyst in carbon NAC, in the COP test for 50 minutes, the malathion removal performance was 62.9% in ozonation; 100% in catalytic ozonation, 22% in adsorbtion only, and 15.1% in the synergism effect. It showed the high removal efficiency of COP/NAC.
  Keywords: Malathion, Catalytic ozonation, activated carbon
 • Marjan Vejdani, Maryam Godarzeyan, Zahra Rahimi, Seyyed Ehsan Saffari, Marzieh Vejdani, Samira Fouji, Arefeh Pourtaleb Pages 662-671
  Background Considering patient’s experiences about non clinical aspect of health care services is now seen as a key characteristic of an effective health system. This study looks into the Responsiveness in Sabzevar University of Medical Sciences, 2015.
  Methods & Materials In this cross-sectional and explanatory study, 189 hospitalized patients in Vasai hospital were selected using a stratified and simple random sampling. Standard Responsiveness Questionnaire was used as the data collection tool. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-tests and ANOVA by SPSS 16 at a significance level of 0.05.
  Results Access to the social support during hospitalization achieved the highest score while patient autonomy received the least score. There was a significant relationship between Access to the social support and patient’ gender (P≤0.05). Results showed significant differences between wards in this hospital and Access to the social support and Quality of basic amenities (P≤0.05). From patient view point the total score for this hospital was (2.43±0.60) that showed the moderate level of responsiveness.
  Conclusion More than ever trying to institutionalize the principle of responsiveness culture in this kind of training educational hospital should be regarded. In this way it could be helpful to design a new scientific approach to implement and evaluate responsiveness in hospital regularly. It also would be an effective way to design suitable guideline and checklist along with improve clinical governance and clinical audit
  Keywords: Responsiveness, Hospital, Patient
 • Zahra Komeili, Mohadeseh Shahidi, Hassan Naemi *, Ali Hossein Zadeh Pages 672-679
  Background A healthy lifestyle in old age is of considerable importance. Iranian elderly population is increasing day by day. Therefore, identifying the factors affecting their lifestyle is the concern of country's health system policy makers. This study was conducted to study the lifestyle of the over 60-year-old retired staff of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Materials & Methods The research was descriptive in the form of cross-sectional study. Using the Morgan table, a sample of 110 retired staff of Sabzevar Medical Science University were selected by simple random sampling method. Demographic and healthy lifestyle information was collected with the standard assessment healthy lifestyle questionnaires to assess Iranian elderly. The data were entered into SPSS version 22, and analyzed through descriptive statistics, t test, and ANOVA.
  Results Out of 110 subjects, 85 were males (77.3%) and 25 were females (22.7%). In terms of education, 40 (36.6%) were illiterate, 56 (50.90%) had diplomas, and 14 (12.72%) had an academic degree. The mean(SD) total score of lifestyle in men was 148.82(16.65) and in women 144.40(17.05). T test showed that this difference was significant. According to this test, significant differences were observed between men and women with regard to recreation, exercise (P=0.032), and social relations (P=0.008) .
  Conclusion The results showed that the elderly of Sabzevar University of Medical Sciences were ranked average regarding their lifestyle, so their education of healthy lifstyle must be pursed more seriously.
  Keywords: Lifestyle, Seniors, Sabzevar
 • Sohrab Golmohammadi, Abdol Azim Alinejad, Afshin Ghaderpoury, Nezam Mirzaei, Mohammad Hossien Saghi, Mansour Ghaderpoori Pages 680-687
  Background Wastewater from textile dyes, which contain organic pollutants, is a major source of environmental contamination. This study aimed to determine the efficiency of the photo-catalytic process of ZnO nanoparticles in removing Acid Black 1 from aqueous solutions.
  Methods & Materials This study was quasi-experimental. The nanoparticles were synthesized in the laboratory. To determine their characteristics some tests, including SEM, XRD and particle size distribution were done. The optimum pH was determined in the test, then, by maintaining the optimum pH, hydrogen peroxide concentration, dye concentration and different concentrations of nanoparticles were studied.
  Results The results showed that the removal efficiency of this process is maximum at pH=4 and equals to 1.15%. The best color removal efficiency was obtained at a concentration of 5 mg/l. The maximum and minimum removal efficiency as a color block acid were obtained at a concentration of 30 and 5 Mmol/mL of hydrogen peroxide, respectively.
  Conclusion Nano-photo catalytic process is a highly efficient method for the removal of dyes in aqueous solutions. In this process, organic materials are converted into less toxic substances also the energy of sunlight, which is used in this process is normally available
  Keywords: Acid black 1, Photo catalyst, Effluent
 • Mahdi Baranvand, Hosein Honari Pages 688-697
  Background The intestinal infection caused by Shigella and Escherichia coli is known as a bioterrorist agent. IpaD and STx proteins play an important role in the invasion and angiogenesis by Shigella. Therefore, IpaD with STxB can be appropriate candidates for a safety vaccine. In this study the immunogenicity of STxB and combined STxB-IpaD nanocapsule recombinant proteins has been examined in the form of oral and injection in mice.
  Methods & Materials In this experimental study, pET28a() vectors containing stxB and stxB-ipaD genes were transformed into E. coli BL21 DE3 bacteria. These bacteria were grown on antibiotic medium and were confirmed by direct PCR, and protein expression and SDS-PAGE gel. Recombinant proteins purified by nickel column and SDS-PAGE gel and were confirmed by immunoblotting. STxB and STxB-IpaD recombinant proteins become nanoparticles by inotropic gelation method with chitosan polymer and its picture was taken by Scanning Electronic Microscope (SEM). STxB and STxB-IpaD nanocapsule antigens prescript in the form of oral and injection four time to mice and their antibodies titer and immunogenicity were monitored.
  Results By performing ELISA test, IgG antibody titer was detected by injection method but not in oral method, maybe due to loss of nanoparticle structure and antigens in acidic environment and trypsin enzyme of stomach. Immunized mice’s with STxB and STxB-IpaD recombinant proteins with inotropic gel method were able to tolerance order up to 7 and 10 times the E. coli O157: H7 Shiga toxin LD50.
  Conclusion STxB and STxB-IpaD protein nanoparticles can be used as safety injection adjuvant for immunogenesis against the E. coli O157: H7 Shiga toxin.
  Keywords: Shigella dysenteriae I, STxB STxB-IpaD, Chitosan nanoparticles
 • Evaluation of Polyferric Sulfate (PFS) as a Coagulant for Chromium (VI) and Cadmium (II) Removal From Aqueous Solutions
  Afshin Takdastan, Mehdi Jolanejad, Abdolkazem Neisi, Mehrnosh Abtahi, Sahand Jorfi * Pages 698-705
  Background Chromium and cadmium are two heavy metals having adverse effects on the health and environment, which are released to environment by waste streams. Because of high solubility, they are absorbed by living organisms and through food chain accumulate in human body. This study aimed to determine the efficiency of the polyferric sulfate (PFS) in removing of Cr6 and Cd2 from aqueous solutions.
  Methods & Materials This study was investigated in bench scale using a jar test apparatus. The effect of pH (4-11), dose of coagulants (10-200 mg/l), initial amount of metals (1-100 mg/l) and settling time (15-9 min) were investigated. Cr and Cd concentration were determined by atomic absorption spectroscopy.
  Results The result showed that the maximum removal efficiency was 52.82% for Cr and 93.13% for Cd, at pH values of 6 and 9, coagulant dosage of 100 and 50 mg/l, respectively, and settling time for 30 min.
  Conclusion Coagulation and sedimentation by use of polyferric sulfate can be considered as an efficient process for removal of Cd and pretreatment of Cr.
  Keywords: Heavy metals, Hexavalent chromium, Cadmium, Polyferric sulphate, Coagulation, sedimentation
 • Masoumeh Azizi, Hamid Reza Agha Mohammadiyanshaarbaf *, Ali Mashhadi, Mohammad Asghari Ebrahimabaad Pages 706-713
  Background Given the importance of psychological factors in the development and exacerbation of symptoms of migraine, this study aimed to compare the psychological status of patients with migraine with healthy subjects.
  Methods & Materials The study method is causal-comparative and statistical population included all patients of Khatomol-Anbia Hospital in Zahedan who were referred there with headache during the 2015 . Of the patients with headache, migraine patients were identified with a definite diagnosis by a neurologist. A total of 105 people with migraine and 105 normal subjects were considered as control (who had not experienced any headaches). They completed SCL-90 questionnaire and the obtained data analyzed by using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and MANOVA. Software Gpower was used.
  Results The results showed that between migraine and healthy, there was a psychological state for the new dependent variable component of the composition (F(200,9)=72.41, P
  Keywords: Psychological Factors, Headiness, Migraine
 • Fatah Moradi *, Soran Heidari, Akbar Pejhan Pages 714-723
  Background Physical inactivity and obesity have been directly associated with elevated inflammatory markers involving in atherosclerosis, coronary artery disease, and Type II diabetes. The purpose of this study was to survey the effect of 12-week aerobic training on serum levels of interleukin-18 (IL-18) and high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) in sedentary obese men.
  Methods & Materials In this clinical trial study, 20 sedentary obese men were randomly placed at two groups: aerobic training (n=10, age: 27.8±3.2 y, body fat percentage: 31.7±3.4, BMI: 32.0±3.5 kg/m2) and control (n=11, age: 26.7±2.6 y, body fat percentage 31.4±3.2, BMI: 32.3±2.8 kg/m2). For all subjects, height, weight, body mass index, body fat percentage, maximal oxygen consumption, serum levels of IL-18, and hsCRP (after 12 h fasting) were assessed prior to and after training. Aerobic training was accomplished for 12 weeks (3 sessions per week, intensity 60%-70% of the reserved heart rate, duration of each session 20-40 min). Data were analyzed by SPSS-16 by performing two-way ANOVA with repeated measures test. Statistical significance was accepted at
  Results Twelve weeks aerobic training decreased serum levels of IL-18 and hsCRP in sedentary obese men, while no significant changes were observed in the control group.
  Conclusion It appears that aerobic training can, via influencing on parameters IL-18 and hsCRP, play an important role in reducing incidence of atherosclerosis, coronary artery disease, and Type II diabetics in sedentary obese men.
  Keywords: Aerobic training, hsCRP, Interleukin-18, Obesity
 • Hossein Samadi *, Fateme Sadat Hoseini, Reza Bidaki Pages 724-731
  Background Little research has been conducted on the effectiveness of mindfulness interventions on Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) axis response and sport performance. The purpose of this study was to examine the impact of 6-week mindfulness training on salivary cortisol concentration as a reliable physiological marker of shooter's competition stress and their sport performance.
  Methods & Materials This study was a quasi-experimental study by pretest-posttest design with a control group. Statistical group comprised all men shooter athletes with an age range of 17-22 years in Yazd Province. To do this test, 16 male elite shooters were randomly allocated into experimental and control groups (8 in each). We used salivary cortisol kit (Germany IBL company model RE 52611 model) to evaluate amount of precompetition stress and special forms to evaluated sport performance. We used the Independent t test to compare performance score and repeated measure of ANOVA for comparison of salivary cortisol concentration in experimental and control group. The results were analyzed with SPSS 20.
  Results The findings showed significant reduction in salivary cortisol concentration and significant increase in sport performance in experimental group in comparison with the control group after 6 weeks of mindfulness training.
  Conclusion The results suggest that mindfulness training can be uses as a new and promised method in reduction of shooter's precompetition stress and enhancing their sport performance.
  Keywords: Mindfulness training, Salivary cortisol, Sport performance
 • Fatemeh Bahrami *, Fatemeh Motaharinejad, Saeid Samadi Pages 732-739
  Background Nurses, as the frontline hospital staff, have a substantial effect on the patients’ satisfaction; therefore, investigating the effective factors on nurses’ behaviors and attitudes is of great importance. Organizational justice is one of the influencing factors on nurses’ behaviors and attitudes; lack of understanding organizational justice can result in unpleasant consequences such as job burnout, counterproductive behavior, and job stress. The objective of the present study was to investigate the intermediate role of job stress and job burnout concerning organizational justice and counterproductive behaviors among the nurses of Sabzevar Medical Centers.
  Methods & Materials The present research was an applied and descriptive type; a periodical one presented in structural equations format. The study population comprised all nurses of the Sabzevar Educational and Medical Centers in which 100 subjects were randomly selected. For data collection, the instruments of the study included Niehoff and Moorman organizational justice, Phillip L. Ricejob stress, Maslach et al. job burnout, as well as Spector and Fox counterproductive behaviors. The collected data were analyzed by SPSS and LISREL Software. LISREL was used to analyze confirmatory factor and model test.
  Results The findings indicated that organizational justice has a negative and significant effect on job burnout (-0.57), job stress (-0.43) and counterproductive behavior (-0.35). Besides, job burnout (0.39) and job stress (0.36) have positive and significant effect on counterproductive behaviors.
  Conclusion In addition to directly influencing the counterproductive behaviors, organizational justice indirectly influences them via job burnout and job stress. Accordingly, job burnout and job stress variables can be considered as the intermediate variables between organizational justice and counterproductive behaviors.
  Keywords: Job stress, Job burnout, Organizational justice, Counterproductive behaviors