فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 114، بهار 1396)
 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 114، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 26
|
 • مقاله کامل
 • محمدحسین فلاح مهرابادی، علیرضا باهنر*، اوستا صدرزاده، مهدی وصفی مرندی، فرشاد ذین العابدین طهرانی صفحات 2-13
  آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 در کشور ما بومی است و هرساله موجب بروز خسارات زیادی به صنعت مرغداری کشور می شود. طیور بومی می توانند به عنوان مخزن و ناقل سبب گسترش ویروس به طیور صنعتی شوند. شناسایی مکانهای پرخطر این بیماری با استفاده از تحلیل های مکانی می تواند در برنامه های کنترل و پیشگیری موثر باشد. این مطالعه، مقطعی و از شهریور تا آذرماه سالهای 1392 و 1393 انجام گرفت. نمونه برداری از طیور بومی روستاهای ثبت شده GIS سازمان دامپزشکی انجام گرفت. بر روی نمونه ها آزمایش HI طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی انجام گرفت. در سال 1392 از 397 روستا و 11546 پرنده نمونه گیری شد. تعداد 341 (86%) روستا و 4517 (39%) نمونه سرم مثبت بودند. در سال 1393 از 329 روستا و 8901 پرنده نمونه گیری شد. تعداد 286 (9/86%) روستا و 2771 نمونه (1/31%) سرم مثبت بودند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آلودگی در سطح روستاها بالا بوده اما در سطح پرنده ها میزان آلودگی کمتر است. با توجه به وجود بانک اطلاعاتی مکان محور (GIS) در سازمان دامپزشکی کشور و ثبت اطلاعات مراقبت بیماری ها از جمله آنفلوانزای پرندگان در این سامانه، می توان از قابلیتهای تحلیل مکانی این سامانه جهت شناسایی مکانهای پرخطر رخداد بیماری استفاده کرده و بر اساس یافته های حاصل، برنامه ریزی لازم جهت کنترل بیماری در کشور انجام شود.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2، تحلیل مکانی، طیور بومی، ایران
 • آرش قاسم عزیزی*، مسعود حق خواه، هادی پورتقی، علی شیرازی نزاد، فاطمه ناصرپور صفحات 14-20
  استافیلوکوکوس آرئوس پاتوژن شناخته شده در حیوانات و انسان است که عفونت های مختلفی از جمله ورم پستان را در گاو، گوسفند و بز ایجاد می کند و همچنین باعث ایجاد درماتیت، مسمومیت و حتی در برخی موارد عفونت شدیدی مانند توکسیک شوک سندروم (TSS) در انسان می شود. این باکتری منجر به خسارت های شدید اقتصادی در صنایع لبنیات و همچنین باعث مرگ و میر می شود. چون این باکتری می تواند مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف شود در نتیجه درمان را مشکل می کند. مطالعات نشان داده که بین ورم پستان و فاکتورهای حدت این باکتری ارتباط وجود دارد. یکی از این فاکتورهای حدت آنزیم های همولیزین می باشد. این بررسی به منظور مطالعه فنوتیپ و ژنوتیپ ژن های همولیزین در استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از ورم پستان تحت بالینی در منطقه ی ساوجبلاغ (استان البرز) در سطح 540 راس گاو شیرده انجام شد. ابتدا کارتیه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی که با تست CMT تشخیص داده شده بود در آزمایشگاه کشت داده شد. نمونه های استافیلوکوکوس آرئوس با تایید تست کوآگولاز برای تست PCR آماده شد و در نهایت نتایج PCR و محیط کشت ها مورد مقایسه و ازریابی قرار گرفت. از 420 کارتیه مبتلا به ورم پستان تحت بالینی 84 (20%) نمونه در کشت مثبت شدند. از این 84 (20%) نمونه 50 (53/59%) نمونه توسط تست کوآگولاز به عنوان استافیلوکوک کوآگولاز مثبت مشخص شدند. 45 (90%) نمونه از 50 نمونه در تست PCR مثبت به عنوان استاف آرئوس معرفی شدند. بر روی این 45 نمونه کشت در بلاد آگار و PCR انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که در برخی نمونه ها، ژن های حدت همولیزین براساس کشت باکتری به خوبی بیان می شوند که تقریبا با نتایج حاصل از PCR هم پوشانی دارد، پس می توان گفت که در بیشتر مواقع فنوتیپ و ژنوتیپ ژن های حدت باهم رابطه ی معناداری را دارند (001/0 =Pvalue)، اما ارتباط مستقیم وجود ندارد زیرا در برخی مواقع ژن ها در محیط کشت به خوبی بیان نشده اند، بخصوص در ژن همولیزین آلفا این مطلب کاملا محرز می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس آرئوس، ورم پستان، ژن های همولیزین، فنوتیپ، ژنوتیپ، PCR
 • مجتبی ابولوردی، مرتضی چاجی*، صالح طباطبایی، طاهره محمدآبادی، محمدرضا قربانی صفحات 21-31
  در این پژوهش تعداد 225 قطعه بلدرچین یک روزه به مدت 35 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه بلدرچین در هر تکرار، به منظور بررسی صفات تولیدی، اندام های درونی و خصوصیات کیفی گوشت مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها شامل جیره شاهد و جیره های با سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پودر آویشن بودند. صفات خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل به-صورت دوره ای اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج این آزمایش سطح 2 درصد آویشن سبب کاهش خوراک مصرفی در دوره رشد و کل دوره پرورش گردید (05/0>P). سطوح 5/1 و 2 درصد آویشن در کل دوره افزایش وزن را نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند (05/0>P). جیره حاوی 5/0 درصد آویشن سبب بهبود ضریب تبدیل در دوره آغازین شد (05/0>P)، اما ضریب تبدیل در دوره رشد و کل دوره تفاوت معنی داری نداشت (05/0P). سطح 2 درصد آویشن سبب کاهش وزن نسبی لوله تخم بر و فولیکول ها و همچنین سبب کاهش تعداد فولیکول ها و طول لوله تخم بر نسبت به تیمار شاهد شد (05/0>P). پایداری اکسیداتیو گوشت در روز کشتار تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0P). استفاده از آویشن در جیره بلدرچین به طور معنی داری سبب کاهش مقدار خوراک مصرفی و بهبود ضریب تبدیل می شود.
  کلیدواژگان: آویشن، اندام های درونی، بلدرچین، کیفیت گوشت، عملکرد
 • سهیلا رضایی، احمدعلی محمدپور* صفحات 32-39
  جهت این تحقیق از تعداد 12 عدد تخم شترمرغ نطفه دار سالم در سنین 22، 26، 30و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه استفاده شد. جهت بررسی بافت شناسی مقاطع چشم به روش هماتوکسیلین ائوزین و ماسون تری کروم رنگ آمیزی گردیدند ولایه های مختلف مشیمیه و شبکیه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان دادکه در 22 روزگی جنینی هر سه لایه اصلی چشم ( فیبروزی، عروقی و عصبی) تشکیل شده است. استرومای مشیمیه در 22 روزگی از بافت هم بندی همراه با ماتریکس زیاد و الیاف کلاژن بسیارظریف بوده و لایه های آن بخوبی مشخص و مجزا نبودند. شبکیه در سن 22 روزگی از سه لایه اصلی دانه دار خارجی، دانه دار داخلی و الیاف عصب بینایی تشکیل شده بود. در این سن مرز بین این لایه ها و طبقات مشبک داخلی و خارجی بخوبی مشخص نبود. در 26 روزگی الیاف در استروما مشخص تر و وسعت آن افزایش یافته بود. شبکیه در 26 روزگی تکامل بیشتری یافته بود و لایه های تشکیل دهنده آن بخوبی مشخص و قابل تفکیک بودند. در30 روزگی استرومای مشیمیه حاوی الیاف کلاژن و عروق خونی متسع بود و لایه های تشکیل دهنده شبکیه بخوبی تکامل یافته بودند. در 36 روزگی لایه های صلبیه، مشیمیه و شبکیه به حداکثر تکامل رسیده بودند. لایه مشیمیه از وسعت نسبتا خوبی برخوردار بود و حاوی عروق خونی متسع ، الیاف ظریف کلاژن و سلول های ملانوسیت فراوان بود. در جوجه یک روزه از نظر بافت شناسی اجزای چشم تفاوت چندانی با سن 36 روزه جنینی نداشت.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، مشیمیه، شبکیه، تکامل، جنین شترمرغ
 • جلیل پورحاجی موتاب*، سید رشید تونی صفحات 40-50
  مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول هستند. روده بزرگ بدلیل جذب آب، هضم، فعالیت میکروبی و تولید ایمونوگولوبولین و آنتی بادی در بدن پرندگان دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که تفاوت هایی در بعضی گونه ها در این اعضا مشاهده می شود و نیز بدلیل اینکه بر روی بعضی از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید تاکنون تحقیقات انجام نشده است، این مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شدند و روده بزرگ آن ها مورد مطالعه آناتومی قرارگرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شدند. یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک در اساس مشابه سایر ماکیان بود. نتایج آزمون های آماری در روده بزرگ نشان داد تفاوت معناداری بین اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد. ویژگی قابل ذکر در روده کور مشاهده شد. پرز ایلئومی در روده کور مرغ مروارید برخلاف ماکیان ناواضح بود. همچنین برخلاف سایر پرندگان قرقاول روده کور در مرغ مروارید ساختار لوله ای داشت. در مطالعه بافتی نیز لوزه سکومی در مرغ مراروید فقط در یک سمت دیواره قرار داشت.
  کلیدواژگان: آناتومی، بافت شناسی، روده بزرگ، مرغ مروارید
 • قاسم اکبری*، داود کیانی فرد، سیامک شکراللهی صفحات 51-58
  هدف از پژوهش حاضر توصیف تغییرات بافت شناسی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی در اثر نهان بیضگی یکطرفه می باشد.برای انجام کار تعداد سه راس الاغ سالم و سه راس الاغ با نهان بیضگی یکطرفه، انتخاب و بعد از آسان کشی، غدد ضمیمه تناسلی از بدن خارج شد و مورد بررسی بیومتریک قرار گرفت. سپس از نمونه های تثبیت شده در فرمالین ده درصد برش های بافتی تهیه شده و به روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین (H&E) و پریودیک اسید شیف (PAS) تحت مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتد. مطالعه هیستوشیمیایی جهت ردیابی چربی ها به روش های Oil Red O و Sudan Black B، بر روی برش های انجمادی از نمونه های تثبیت شده صورت پذیرفت. تغییرات بافت شناسی ساختمان آمپول کانال دفران در حیوانات نهان بیضه یکطرفه بصورت کاهش ضخامت ترابکول های هم بندی، کاهش ارتفاع انشعابات ترابکولی، کاهش ارتفاع سلول های ترشحی و افزایش فضای حفره داخلی غده در مقایسه با حیوانات گروه سالم مشاهده گردید. تغیرات قابل مشاهده در غده پروستات بصورت کاهش ارتفاع چین های مخاطی و در غده کوپر بصورت کاهش جزئی در آلوئول های ترشحی به همراه افزایش میزان بافت هم بندی در ترابکول غده مشاهده گردید. تغییرات سلولی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. مطالعات هیستوشیمیایی نشان دهنده عدم وجود دانه های چربی در این غدد بوده و تغییرات هیستوشیمیایی در مقایسه با گروه کنترل قابل ملاحظه نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که نهان بیضگی یکطرفه باعث کاهش جزئی فعالیت غدد ضمیمه تناسلی مخصوصا در آمپول مجرای کانال دفران بیضه داخل مغابنی می گردد.
  کلیدواژگان: غدد ضمیمه تناسلی، نهان بیضگی، هیستوشیمی، بافت شناسی
 • احمدعلی محمدپور *، بشیر سبحانی صفحات 59-68
  دستگاه گوارش در پرندگان مهم ترین ارگان برای رشد آن ها به شمار می رود. با توجه به اینکه در رابطه با هیستوشیمی وهیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان مرغ گینه اطلاعات کمی وجود داشت 5 عدد مرغ گینه بالغ نر تهیه شد. نمونه ها ابتدا بیهوش و پس از تشریح از سه قسمت پیش معده (ابتدایی، میانی و انتهایی)، ایستموس و‏دو‏قسمت سنگدان (بدنه و کیسه های قدامی و خلفی)، نمونه گرفته شد سپس از نمونه ها طبق روش های آماده سازی بافت مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین ، ماسون تری کروم و رنگ آمیزی ترکیبی پاس آلسین بلو موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مخاط پیش معده‏از چین های متعدد و بافت پوششی استوانه ای ساده پوشیده شده است. از ابتدا به انتهای پیش معده از ارتفاع سلول های استوانه ای پوششی کاسته شده و به شکل مکعبی بلند دیده شدند. در نتایج هیستومتری ارتفاع این سلول ها به ترتیب در یک سوم ابتدایی(40μm/5 ± 46/24)، یک سوم میانی(70μm/1 ± 58/11) و یک سوم انتهایی(42μm/1 ± 34/9) تعیین گردید.‏‏ سطح داخلی سنگدان توسط لایه ی شبه شاخی پوشیده شده و بافت پوششی آن از نوع استوانه ای کوتاه بود. ضخامت لایه مخاطی در بدنه (94μm/25 ± 6/460) و در کیسه های قدامی خلفی(68μm/76 ± 64/283) تعیین گردید. ماهیچه مخاطی نیز در سنگدان مشاهده نشد. از ابتدا تا انتهای ارگانها ازعرض لایه ها کاسته می شد.
  کلیدواژگان: هیستومتری، هماتوکسیلین - ائوزین، ماسون تری کروم، مرغ گینه
 • بهزاد مبینی* صفحات 69-74
  با توجه به نقش پیش معده پرندگان در هضم وگوارش مواد غذایی و نیز وجود تفاوت های مورفولوژیکی و عملکردی زیاد در بین گونه های مختلف پرندگان، این مطالعه به انجام رسید. در این مطالعه 54 قطعه جوجه گوشتی راس نر و ماده در سنین 3 روزگی، 7 روزگی و پس از آن به فاصله یک هفته تا سن 8 هفتگی مورد استفاده قرار گرفت. پیش معده جدا و در محلول فرمالین بافر 15 درصد تثبیت شد. برش های بافتی 5 میکرونی از نمونه ها تهیه و با هماتوکسیلین ائوزین و رنگ آمیزی های اختصاصی آلسین بلو، اورسئین، ماسون تریکروم، پاس و گوموری مخصوص رشته های رتیکولر رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سن، ارتفاع و آناستوموز چین های مخاطی، تجمعات لنفاوی، تعداد و فراونی غدد سطحی مخاطی، تعداد و اندازه غدد عمقی مخاطی، ضخامت مخاط، لایه ماهیچه مخاطی، طبقه ماهیچه ای بویژه لایه حلقوی داخلی، طبقه سروزی و بافت چربی آن در پیش معده افزایش یافته است. انشعابات مجاری غدد عمقی نیز که به اشکال مختلف با غالبیت چند وجهی، بیضی و مثلثی مشاهده شدند، با افزایش سن بیشتر شد. تفاوت بافتی قابل توجهی بین جنس های نر و ماده مشاهده نشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که ساختار بافت شناسی پیش معده در مرغان گوشتی راس با مرغان بومی دارای تفاوت های زیر است: ماهیچه مخاطی پیوسته و ضخیم بود، غدد عمقی از نوع مرکب لوله ای و در بافت پیوندی پارین قرار گرفته اند، تجمعات لنفاوی در زیر و داخل غدد عمقی و نیز در زیر مجرای مرکزی غدد حضور داشتند.
  کلیدواژگان: آدنومر، پیش معده، راس، ساختار میکروسکوپی، مرغان گوشتی
 • سامان صادق وزیری، برهان شکراللهی*، صباح محمدی صفحات 75-81
  هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت های بیضه و اپیدیدیم قوچ نژاد کردی بود. گرلین پپتید 28 اسید آمینه ای آسیله شده، عامل مهم دخیل در بیشتر علامت‎های سوخت و سازی و هورمونی است که اعمال تولیدمثلی را در شرایط تغیر تعادل انرژی تنظیم می کند. در این تحقیق موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین را در بافت‎های بیضه و اپیدیدیم قوچ، با استفاده از پادتن مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان پادتن اولیه و پادتن پلی کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین G (HRP) به عنوان پادتن ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های بافتی از سه قوچ 5/1 تا 2 ساله جمع آوری شد، و برای آزمایش IHC در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. سپس قطعه های پارافینی و برش‎های بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، یاخته های سرتولی و سر اپیدیدیم مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، سرتولی و سر اپیدیدیم ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی (اتوکرین/پاراکرین) نشان دهد. این اولین مطالعه ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه‎ای و اپیدیدیم قوچ سالم فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: گرلین، لایدیگ، سرتولی، اپیدیدیم، قوچ کردی
 • مقاله کوتاه
 • امیرسعید صمیمی*، محمد زمانی محموداحمدی، فتاح ایرانمنش صفحات 82-88
  تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی، سندرم بالینی نسبتا جدیدی در اسب است که در آن ادم و التهاب روده باریک، ترشح بیش از حد مایعات و بازگشت حجم بالایی از مایعات به معده، دوازدهه و ژوژنوم رخ می دهد. گزارش حاضر به ارائه یافته های بالینی و آزمایشگاهی از بیماری تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی در اسب نژاد دره شور می پردازد. یک راس مادیان شش ساله از نژاد دره شور با سابقه ای از افسردگی، بی اشتهایی، دندان قروچه، دل درد حاد و ناگهانی، تعریق، لرزش های عضلانی شدید و عدم تعادل به درمانگاه ارجاع داده شد. علائم حیاتی شامل تب، افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس، پرخونی مخاطات و افزایش زمان باز پر شدن مویرگی بود. در معاینه بالینی فقدان صداهای دستگاه گوارش و بازگشت حجم زیاد و متناوب مایعات از معده در طی اجرای هر بار لوله معده ای در مدت 4 روز (حجم مایعات در هر بار نزدیک سه لیتر، به رنگ سبز کدر، دارای بوی مشمئز کننده و ترشیدگی، و7= pH) را نشان داد. یافته های هماتولوژیک و بیوشیمیایی حاکی از بروز یک پروسه التهابی حاد و توکسمی در دام مذکور بود. تا کنون علت قطعی این سندرم ناشناخته مانده است. توجه به اینکه در کشور ما اطلاعات دقیقی از عامل و میزان ابتلای اسب ها به این بیماری و همچنین خسارات اقتصادی ناشی از آن وجود ندارد، توجه بیشتر همکاران دامپزشک شاغل در زمینه طبابت اسب را برای تشخیص دقیق علت این عارضه در اسب های مبتلا به دل درد و انتشار اطلاعات حاصله را می طلبد.
  کلیدواژگان: تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی، اسب نژاد دره شور
 • مقاله کامل
 • محمود زارعی امامزاده هاشمی، حسن تقوی*، فاطمه نظرحقیقی صفحات 89-99
  بررسی آسیب ها و تغییرات بافت شناختی به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده از مواد و آلاینده های شیمیایی اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیکی عضله و کلیه ماهی حوض goldfish (Carassius auratus) در مواجهه با آلاینده آلی بوتاکلر در سال 1393 به اجرا در آمده است. بدین منظور 32 قطعه ماهی گلد فیش بالغ تهیه و در 4 آکواریوم(8 قطعه ماهی در هر آکواریوم) در معرض سه غلظت زیرکشنده آلاینده بوتاکلر 60 درصد به میزان 1/0، 14/0 و 28/0 میلی لیتر بر لیتر و یک آکواریوم شاهد به مدت دو هفته، قرار گرفتند. سپس، از هر تیمار 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد، بخش میانی هر دو کلیه و نیز بافت عضله از بخش زیرین باله پشتی آن ها جدا شد. بافت ها در محلول بوئن فیکس شد و پس از طی مراحل بافت شناسی، برش های 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین_ائوزین رنگ آمیزی شد. یافته های بافتی در این پژوهش دال بر تغییر پاتولوژیکی نظیر افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، چروکیدگی گلومرول ها و اتساع فضای بومن، کاهش یا انسداد فضای ادراری، اتساع مویرگ های گلومرولی، ضخیم شدن غشاء پایه گلومرولی، دژنرسانس سلول های ادراری و جدا شدن سلول ها از غشاء پایه، نفوذ لکوسیت ها، خونریزی و نکروز لوله های ادراری در کلیه بود. همچنین با افزایش غلظت بوتاکلر در تیمارهای مختلف وسعت و شدت ضایعات افزایش نشان داد. یعلاوه تغییر پاتولوژیکی بافتی از قبیل تغییرات در خطوط، هسته ، تورم ابری، دژنرسانس هیالین، دژنر سانس دانه ای و نکروز در بافت عضلانی مشاهده شد که بیشترین شدت تخریب در غلظت 28/0 میلی لیتر بر لیتر بود.
  کلیدواژگان: آسیب بافت، ماهی قرمز، غلظت غیر کشنده، کلیه، عضله
 • اکبر پیرستانی*، شبنم درستکار صفحات 100-111
  این مطالعه به منظور بررسی اثر گرسنگی کوتاه مدت در فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول، اندازه جسم زرد، هورمون های استروئیدی و برخی از هورمون های متابولیکی در تلیسه انجام شد. در این مطالعه 60 راس تلیسه هلشتاین با سن و وزن یکسان بطور کاملا تصادفی به دو گروه 30 راسی تیمار و کنترل تقسیم بندی شدند. پس از همزمان سازی سیکل فحلی با ورود تلیسه ها به فاز لوتئال، گروه کنترل جیره تنظیم شده بر اساس NRC را روزانه در دو وعده و گروه تیمار همان جیره را یک وعده برای 12 روز (جهت گرسنگی کوتاه مدت در مدت زمان فاز لوتئال) دریافت کردند. جهت بررسی تعداد و اندازه فولیکول با مشاهده فحلی و جهت تعیین قطر جسم زرد به صورت یک روز در میان، 30 ساعت پس از اتمام فحلی، تخمدان ها مورد سونوگرافی قرار گرفتند. هورمون استروژن در فاز فولیکولار و هورمون پروژسترون در فاز لوتئال بصورت یک روز در میان، ارزیابی شدند. گلوکز در دوران گرسنگی به فاصله 5 روز، هورمون رشد در انتهای فاز فولیکولار و IGF1 در اواسط فاز لوتئال ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد فولیکول ها و اندازه جسم زرد در تخمدان سمت چپ، هورمون پروژسترون و IGF1 در گروه تیمار دارای افزایش معنی داری (05/0 > p) در مقایسه با گروه کنترل می باشند. اندازه فولیکول و هورمون های استروژن و رشد، تفاوت آماری معنی داری نداشتند. گلوکز در نوبت اول نمونه گیری دارای افزایش معنی داری (05/0 > p) در گروه تیمار بود. میانگین تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود. در کل نتیجه گیری می شود که گرسنگی کوتاه مدت بر روی تولید مثل تلیسه تاثیر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: گرسنگی کوتاه مدت، فاز لوتئال، هورمون های استروئیدی، هورمون های متابولیکی، تلیسه های هولشتاین
 • موسی توسلی *، محسن خلیلی، ثریا نائم، جعفر ارجمند یامچی، ایرج برنوسی صفحات 112-116
  کنه ها مهم ترین ناقلین بیماری در انسان و حیوان هستند. آرگاس پرسیکوس کنه ی نرم و مهم طیور و متعلق به خانواده آرگازیده است. در این مطالعه تاثیر چهار غلظت از سموم سایپرمترین، فوکسیم و لامبادا سای هالوترین بر جمعیت بالغ و لارو کنه آرگاس پرسیکوس درشرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در گروه های شاهد و تیمار کنه های بالغ و نابالغ به ترتیب در آب مقطر و رقت های مختلف سم به مدت 30 ثانیه شناور گردیدند. هر آزمایش با سه تکرار و هر تکرار با تعداد 5 کنه بالغ و5 لارو انجام شد. در استفاده از سایپرمترین تاثیر غلظت های 10، 5، 5/0 و 125/0 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب میزان کشندگی 100%، 80%، 66/46% و صفر بود. میزان کشندگی سم فوکسیم به ترتیب در غلظت های 25، 5، 5/0 و 25/0 میلی گرم بر میلی لیتر 66/66%، 33/33%، 66/26% و 20% و میزان کشندگی لامبدا سای هالوترین در غلظت های 5/2، 1، 5/0 و 125/0 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب 100%، 66/66%، 33/33% و 66/26% بود. نتایج نشان داد کنه آرگاس پرسیکوس در برابر سموم استفاده شده حساس بوده و سایپرمترین نسبت به دیگر کنه کش ها در برابر کنه تاثیر بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: آرگاس پرسیکوس، کنه کش، کنترل، آزمایشگاه
 • حسین ذوالفقاریان*، محمد مهاجری، مهدی بابایی، نادر مصوری صفحات 117-126
  همزمان با کشف و مصرف آنتی بیوتیک های جدید، باکتری ها نیز واجد ویژگی هایی می شوند که آنتی بیوتیک ها بر آن ها بی اثر می شوند و مسئله مقاومت باکتریایی در چنین شرایطی مطرح می گردد. زهر جانوران دارای اثرات ضد باکتریائی است که در این میان زهر زنبور عسل دارای اثرات ضد سرطانی، ضد آرتریت و ضد التهابی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات زهر خام زنبور عسل و فراکسیون های آن بر روی تعدادی از باکتری ها می باشد. در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی زهر زنبور عسل گونه Apis mellifera و فراکسیون های آن بر علیه 5 گونه باکتری شامل اشریشیا کولی، سالمونلا تیفی موریوم، سودوموناس آئروژینوزا، بورخولدریا مالئی، بورخولدریا سودومالئی بررسی شد. در این راستا حجم های مختلف از زهر خام، همراه با دو فراکسیون آن که با روش ژل فیلتراسیون حاصل شده بودند، با آنتی بیوتیک استاندارد به عنوان کنترل مثبت به روش انتشار از دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت و هاله ممانعت از رشد باکتری در اطراف دیسک ها اندازه گیری شد. این بررسی نشان داد که زهر خام زنبور عسل و فراکسیون های آن بر روی باکتری های اشریشیا کولی و سالمونلا تیفی موریوم اثر مثبت دارد و قطر هاله ممانعت از رشد اطراف دیسک ها در غلظت های 25، 35 و 45 میکرولیتر برای اشریشیا کولی به ترتیب در حدود 7، 10 و 14 میلی متر و برای سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب در حدود 7، 9 و 12 میلی متر بود. این زهر و فراکسیون های آن بر بقیه باکتری های مورد آزمایش تاثیری نداشت. بررسی آماری نشان داد که p کمتر از 05/0 است. بررسی حجم های زهر و نمونه های آزمایشی ثابت کرد که با افزایش حجم زهر اثر ضد باکتریائی نسبتا افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: زهر زنبور عسل، ضد باکتریائی، انتشار از دیسک، اشریشیا کولی و سالمونلا تیفی موریوم
 • رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی*، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی، دانیال آل داود، حسن صادقی پناه صفحات 127-131
  هدف از این مطالعه بررسی اثر روش تلقیح مصنوعی با اسپرم تازه و منجمد بر بازده تولیدمثلی میش های زندی بوده است. دویست و چهل راس میش سه تا چهار ساله نژاد زندی با میانگین وزنی 55 کیلوگرم به مدت 12 روز سیدرگذاری شده و هنگام سیدربرداری 400 واحد eCG دریافت و 54 ساعت پس از سیدربرداری تلقیح شدند. گروه های اول تا سوم شامل 120 راس میش بوده که به سه گروه مساوی تقسیم شده و به ترتیب با روش های واژینال، لاپاراسکوپی و ترانس سرویکال با اسپرم تازه تلقیح شدند. گروه های چهارم تا ششم شامل 120 راس میش بوده که به سه گروه مساوی تقسیم شده و به ترتیب با روش های واژینال، لاپاراسکوپی و ترانس سرویکال با اسپرم منجمد تلقیح شدند. نتایج نشان داد در هنگام استفاده از اسپرم تازه اختلافی میان بازده تولیدمثلی روش های تلقیح مصنوعی وجود ندارد اما در هنگام استفاده از اسپرم منجمد بالاترین بازده تولیدمثلی مربوط به روش لاپاراسکوپی بوده است (05/0>P) و پس از آن بازده تولیدمثلی روش ترانس سرویکال بالاتر از روش واژینال بود (05/0>P). در نتیجه در صورت فراهم بودن شرایط برای تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپی، این روش دارای بالاترین بازده می باشد ولی در صورت عدم فراهمی شرایط برای لاپاراسکوپی استفاده از روش تلقیح مصنوعی ترانس سرویکال با کمک هورمون اکسی توسین دارای پاسخی مناسب تری از روش واژینال می باشد.
  کلیدواژگان: اسپرم منجمد، بازده تولیدمثلی، تلقیح مصنوعی، میش زندی
 • بهزاد مسیحی پور*، شاهرخ نویدپور، حمید گودرزی صفحات 132-138
  از خانواده بوتیده گونه های مختلفی از عقرب ها در استان خوزستان وجود دارند. این گونه ها از نظر اندازه و رنگ متنوع بوده و گونه هائی از آن ها از لحاظ پزشکی بسیار مهم می باشند. در این تحقیق هم اسپرماتوفور در عقرب های بوتیده از قبیل مزوبوتوس اپئوس، آپیستوبوتوس سوسنی، ادنتوبوتوس ادنتوروس و کمپسوبوتوس در استان خوزستان از دیدگاه تفاوت های مورفولوژیک بررسی شد. در مقایسه گونه های مختلف با یکدیگر بعضی از پارامترهای هم اسپرماتوفور در گونه های مختلف جنبه عمومی داشته و برخی دیگر مانند اندازه کپسول از اختصاصات گونه ها می باشد. براساس آنالیز آماری داده های بدست آمده، گونه های عقرب در یک جنس تفاوت معنی داری (05/0 > p) در قسمت های مختلف هم اسپرماتوفور نشان ندادند. همچنین آنالیز آماری حاکی از نزدیکی بعضی از گونه ها به هم می باشد.
  کلیدواژگان: عقرب، بوتیده، هم اسپرماتوفور، ایران، خوزستان
 • مقاله مروری
 • مسعود حسنی* صفحات 139-147
  اطلاعات موجود برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کنترل پاراتوبرکلوزیس در بسیاری از کشورهای جهان بر پایه ی اطلاعات منتشر شده از کشور های پیشرفته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بیماری یون در ایران با روش متاآنالیز انجام شد تا با در اختیار گذاشتن اطلاعات جامع و دقیق مسیر را در جهت اجرای برنامه های موثر برای کنترل این بیماری هموار کند. این پژوهش یک مرور سیستماتیک بر اساس پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخل و خارج کشور است. جستجو با کلید واژه های ایران، بیماری یون، گاو، گوسفند، بز، شتر، گاومیش، شیر و مایع سیمن وترکیبی ازآنها انجام گرفت. سپس تمام مقالات و پایان نامه های مرور شده که دارای معیار های ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش متا آنالیز و نرم افزارComprehensive Meta Analysis نسخه 2 تحلیل شدند. شیوع ظاهری بیماری یون در جمعیت نشخوارکننده گان1/6% (5/8- 4/4: CI 95%) بود. همچنین میزان آلودگی شیر مخزن گله 3/28% (2/93- 1/1: CI 95%)، شیر انفرادی گاو 4/20% (2/30- 4/13: CI 95%)و میزان آلودگی مایع سیمن 4/11% (7/16- 6/7: %95CI) بود. متاسفانه با وجود جمعیت بزرگ دامی در کشور و از طرفی آلودگی بالاتر بیماری یون در ایران نسبت به کشور های پیشرفته، تنها برنامه های رایج برای کنترل بیماری اختیاری و به عهده ی دامداران است. برنامه ی پایه در جهت کنترل بیماری یون، تشخیص دام های آلوده و حذف، مدیریت بهداشتی گله و واکسیناسیون است که اجرای این برنامه ها می تواند به کنترل هرچه کار آمدتر این بیماری در ایران می انجامد.
  کلیدواژگان: ایران، بیماری یون، متاآنالیز، نشخوار کننده
 • مقاله کامل
 • رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی*، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی، ابوالحسن صادقی پناه صفحات 148-153
  هدف از این مطالعه بررسی اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و روش تلقیح مصنوعی با اسپرم منجمد بر بازده تولیدمثلی میش های زندی بوده است. یکصد و شصت راس میش سه تا چهار ساله نژاد زندی با میانگین وزنی 55 کیلوگرم به مدت 12 روز سیدرگذاری شده و هنگام سیدربرداری 400 واحد eCG دریافت کردند و 54 ساعت پس از سیدربرداری تلقیح شدند. میش ها در قالب طرح فاکتوریل به دوگروه تلقیح واژینال و تلقیح ترانس سرویکال تقسیم شدند و هرگروه به دو زیرگروه تقسیم و با اسپرم منجمد شده در رقیق کننده های حاوی زرده تخم مرغ یا لسیتین سویا تلقیح شدند. نتایج نشان داد نوع رقیق کننده تاثیری بر زنده مانی اسپرم، میزان پراکسیداسیون لیپیدهای منی و بازده تولیدمثلی نداشت (05/0P) بود و روش ترانس سرویکال درصد بالاتری از درصد آبستنی، زایش و بره زایی را نسبت به روش واژینال نشان داد. در نتیجه با توجه به مزایای استفاده از رقیق کننده با منشا گیاهی برای انجماد اسپرم قوچ می توان از رقیق کننده حاوی لسیتین سویا استفاده نمود و با استفاده از روش تلقیح مصنوعی ترانس سرویکال بازده تولیدمثل را بهبود داد.
  کلیدواژگان: اسپرم منجمد، بازده تولیدمثلی، لسیتین سویا، میش زندی
 • فاطمه دارابی تبار*، سیدعلی اکبر هدایتی، امیر پرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر صفحات 154-162
  ماهی قزل آلای رنگین کمان یکی از مهم ترین گونه های آزاد ماهیان با ارزش اقتصادی بالا برای پرورش جهانی بوده و بخش بزرگی از میزان تولید آبزیان را به خود اختصاص می دهد و حضور پررنگی در زنجیره غذایی دارد. لذا در این تحقیق به بررسی عملکرد فعالیت آنزیم های کبدی این ماهی در مواجهه با غلظت های مختلف ویتامین C پرداخته شد.. تعداد 70 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن10 ±170 گرم، در تانک های 70 لیتری قرار گرفتند. برای این مطالعه سه تیمار در نظر گرفته شد که شامل (شاهد، 400 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم واحد غذا) بود. پس از قرارگیری ماهیان در معرض غلظت های مختلف ویتامین C در طی روزهای پنجم و دهم به منظور تهیه سرم، نمونه های خون ماهیان استحصال گردید. در روز دهم فعالیت آنزیم ALP در گروه های تیمار 400 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشت (05/0>P). در روزهای پنجم و دهم فعالیت آنزیم ALT در تیمار 400 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری نشان داد (05/0>P). روز پنجم در فعالیت آنزیم های ACP و AST در گروه های تیمار 400 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به هم اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0>P) و هر دو نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشتند (05/0>P). در روز دهم فعالیت آنزیم AST در تیمار 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). به طور کلی می توان نتیجه گرفت که غلظت 400 میلی گرم ویتامین C در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان توانایی تاثیر بر بهبود عملکرد آنزیم ALT را دارد.
  کلیدواژگان: ویتامین C، پرورش جهانی، ماهی قزل آلای رنگین کمان، بهبود عملکرد آنزیمی
 • زینت واحدی، جمیله پازوکی* صفحات 163-172
  منوژنیاسیس، یکی از شایع ترین بیماری هایی است که توسط گونه های انگل منوژن در آبشش و پوست ماهیان پرورشی و وحشی در تمام سنین ایجاد می شود. در این تحقیق که دی ماه 1391 انجام شد، تعداد 33 عدد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) صید شده به وزن 1200-190 گرم و طول 5/40-20 سانتی متر از سواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران (شهر ساری) مورد بررسی قرار گرفتند. کمان های آبششی در فرمالین 10 درصد تثبیت و با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی، مقاطع بافتی پنج میکرونی از نمونه ها تهیه شده و به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از بررسی ضایعات بافتی به وجود آمده ناشی از حضور انگل ها، تعداد و اندازه سلول های کلراید توسط میکروسکوپ نوری شمارش و اندازه گیری گردید. منوژن ها از خانواده داکتیلوژیریده (Dactylogyridae) و دیپلوزوئیده (Diplozoidae) شناسایی شدند. میانگین شدت آلودگی و فراوانی به انگل های خانواده داکتیلوژیریده به ترتیب (118 و 100 درصد) و به انگل های خانواده دیپلوزوئیده (53/4 و 78/78 درصد) بوده است. ضایعات مشاهده شده عبارت بود از: تخریب رشته ها و چسبندگی تیغه های آبششی، هایپرتروفی سلول های اپیتلیال و هایپرپلازی تیغه های آبششی، جداشدن اپیتلیوم از غشاء پایه تیغه ها، آنیوریسم و بروز حالت چماقی. نتایج نشان داد تعداد کل سلول های کلراید در حضور انگل ها کاهش ولی اندازه آنها تغییری نداشته است. نتایج آزمون همبستگی ارتباط معکوس قوی و معنی داری میان تراکم انگل ها و تعداد کل این سلول ها نشان داد.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، آبشش، بافت شناسی، انگل های منوژن، سلول کلراید، تنظیم اسمزی
 • سیران خانی، کوروش سروی مغانلو*، احمد ایمانی، ناصر آق، مزدک رازی صفحات 173-182
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از نظر شاخص های خونی، اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0 کلیدواژگان: آفلاتوکسین ب1، بنتونیت، پری بیوتیک، قزل آلای رنگین کمان
 • ندا کوشا *، نگین سلامات، محمد تقی رونق، عبدالعلی موحدی نیا صفحات 183-193
  هورمون های محور هیپوفیز-تیروئید نقش مهمی در حفظ شرایط طبیعی بدن مهره داران دارند. از این رو اختلال در عملکرد این محور می تواند بر سایر بخش های بدن تاثیر گذارد. در تحقیق حاضر، 50 قطعه ماهی بیاح نر و ماده (میانگین وزنی2/8 ± 51/45 گرم و میانگین طولی 88/0±25/16 سانتی-متر) از پنج ایستگاه در خور موسی شامل: 1) پتروشیمی 2) غنام 3) زنگی 4) دورق 5) پاتیل و همچنین 10 قطعه ماهی بیاح نیز از خور سجافی واقع در خور موسی به عنوان ایستگاه شاهد جمع آوری شد. پس از خون گیری و جداکردن پلاسمای خون ماهیان، سطح هورمون های تری یدوتیرونین (T3) و تترایدوتیرونین (T4) به روش الایزا در پلاسمای خون این ماهیان مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، نمونه هایی از بافت تیروئید ماهیان اخذ شده، در فرمالین 15 درصد تثبیت گردید و بر اساس روش مرسوم بافت شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. در پلاسمای ماهیان جمع آوری شده از ایستگاه پاتیل به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار هورمون های T3 و T4 مشاهده شد. همچنین تغییرات آسیب شناسی بافتی (هیستوپاتولوژیک) مانند خون ریزی در ماهیان صید شده از خور پتروشیمی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثرات منفی آلاینده های محیطی بر تعادل هورمون های تیروئیدی بود.
  کلیدواژگان: محور هیپوفیز-تیروئید، بیاح، تترایدوتیرونین، تری یدوتیرونین
 • سراج بیتا، پریا اکبری*، مهین سرحدی پور، یوسف نگهداری جعفربیگی صفحات 194-200
  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سین بیوتیک (Biomin Imbo) بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب بدن ماهی کفال خاکستری به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه بچه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی(g)43/0±92/3 و میانگین طولی (cm)25/0 ± 13/6 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار ( با تعداد 10 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (فاقد سین بیوتیک) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 میزان سین بیوتیک به ترتیب (g/kg) 5/0، 1 و 5/1 غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد بالاترین وزن نهایی g 22/0±59/8، فاکتور وضعیت ((%)14/0± 90/1)، راندمان مصرف پروتئین (11/1±02/10) و راندمان مصرف چربی (82/4±48/43) و کمترین شاخص کبدی ((%)08/0± 88/0) در تیمار g/kg 1 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان پروتئین لاشه (%)1/0±89/18 و کمترین میزان چربی لاشه (%)05/0±47/3 در تیمار حاوی (g/kg) 1 سین بیوتیک مشاهده شد.که دارای تفاوت معنی داری با تیمار شاهد بود (05/0>P). در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن (g/kg)1 سین بیوتیک به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به منظور بهبود شاخص های رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ماهی کفال خاکستری، سین بیوتیک، ترکیب لاشه، محرک رشد
 • مقاله کوتاه
 • حسن مروتی*، وحید نعمان صفحات 201-205
  نئوسپورا کانینوم انگلی با انتشار جهانی وعامل سقط جنین در گاو است که منجر به خسارات اقتصادی در صنعت گاوداری می شود. در این مطالعه تعداد 10 مجموعه شماره سرم تجاری جنین گاو در دسترس و نیز 16 مجموعه شماره سرم جنین گاو که مراحل تحقیقاتی و تولید اولیه را سپری می نمودند، از نظر آلودگی به نئوسپورا کانینوم با استفاده از کیت تشخیص آنتی بادی مورد بررسی قرار گرفتند. 100 درصد سرم های تجاری جنین گاو با منشا خارجی و 5/37 درصد (6 نمونه از 16 نمونه) سرم جنین های در مرحله تحقیق تهیه شده از منبع داخلی دارای آنتی بادی علیه نئوسپورا کانینوم بودند. نتایج بدست آمده نشان دهنده آلودگی بالای سرم های تجاری جنین گاومورد استفاده به نئوسپورا کانینوم می باشد.
  کلیدواژگان: نئوسپورا کانینوم، سرم جنین گاو، الیزا
 • مقاله کامل
 • محمد یخچالی*، مریم فخری صفحات 206-211
  آلودگی طیور بومی به گونه های مختلف تک یاخته ایمریا از آلودگی های متداول در دنیا و ایران است. در این مطالعه فراوانی و تنوع گونه ای ایمریا در طیور بومی روستاهای اطراف شهرستان خوی تعیین گردید. از 130 قطعه طیور بومی به روش نمونه برداری تصادفی خوشه ایاز چهار منطقه جغرافیایی از تابستان 1392 تا تابستان 1393 نمونه برداری شد. شدت آلودگی در طیور بومی به اووسیست های ایمریا بر اساس تعداد اووسیست در گرم مدفوع با استفاده از روش شناورسازی کلیتون-لین و مک ماستر تعیین شد. تنوع گونه های ایمریا نیز به روش اسپرولاسیون توسط بیکرومات پتاسیم (2%) تعیین گردید. از طیور بومی تحت مطالعه، 28 قطعه طیور بومی (53/21%) آلوده به اووسیست ایمریا بودند. بیشترین فراوانی آلودگی در منطقه شمالی (50%) شهرستان خوی با بیشترین شدت آلودگی (102×66/5) بود. فراوانی آلودگی در طیور بومی با توزیع جغرافیایی آن ها در مناطق آلوده ارتباط معنی داری داشت. از طیور بومی آلوده، گونه های ایمریا نکاتریکس (20%)، ایمریا تنلا (24%)، ایمریا ماکسیما (32%) و ایمریا اسرولینا (48%) شناسایی شدند. آلودگی توام با دو گونه (22%)، سه گونه (16%) و چهار گونه (6%) در طیور بومی آلوده بود. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه های مختلف ایمریا در طیور بومی روستاهای اطراف شهرستان خوی شایع بوده و می تواند در اپیدمیولوژی انتشار آلودگی به مرغداری های صنعتی و مادر واقع در منطقه حایز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: طیور بومی، مدفوع، ایمریا، خوی
 • غزاله ادهمی، عبدالحسین دلیمی*، ارژنگ پرتواندازان صفحات 212-217
  توکسوپلاسموزیس بعنوان بیماری مشترک انسان و حیوان دارای گسترش جهانی است. به دلیل اهمیت این بیماری، تحقیقات در زمینه شیوع آلودگی در حیوانات تولیدکننده گوشت بخصوص گاو که مهمترین نقش را مصرف گوشت محلی دارد ضروری می باشد. این مطالعه به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس درگاوهای گاوداری های صنعتی وسنتی استان کردستان به روش ELISA با استفاده از کیت تجاری در سال 2012 انجام شد. از مجموع 704 نمونه سرم جمع آوری شده، توکسوپلاسما گوندی در 02/21 درصد از گاوها مثبت بوده است. آزمونهای آماری، نشانگر وجود اختلاف معنی دار از نظر آلودگی بین گاوهای گاوداری های صنعتی وسنتی و همچنین جنس گاوها بوده است (P<0.05). بدین ترتیب که در گاوها سنتی و جنس نر میزان آلودگی به توکسوپلاسموزیس بیشتر بوده است. ولی بین گاو های سنین مختلف و همچنین بین شهرستانهای مختلف استان تفاوت معنی داری از لحاظ تیتر مثبت توکسوپلاسموزیس مشاهده نشد. این بررسی، اولین مطالعه توکسوپلاسموز گاوی در استان کردستان است.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، گاو، سرواپیدمیولوژی، الایزا، کردستان
 • |
  • M.H. Fallah Mehrabadi, A.R. Bahonar *, A. Sadrzadeh, M. Vasfi Marandi, F. Tehrani Pages 2-13
   AI H9N2 subtype is endemic in Iran and every year causing huge losses to the poultry industry of the country. Backyard poultry could spread the virus to commercial poultry as reservoirs and vectors of AI viruses. Identify areas of high risk for the disease using spatial analyzes can be effective in prevention and control programs. The study was conducted using a cross-sectional design from September to December in 2014 and 2015. Sampling was taken from backyard poultry of villages that registered in Iranian veterinary organization database (GIS). All samples were examined using HI-H9N2 test according to the IVO protocol. In 2014 a total of 397 villages and 11546 birds were sampled. 341 (86%) villages and 4517 (39%) birds were positive on the HI test. In 2015 a total of 329 villages and 8901 birds were sampled. 286 (86.9%) villages and 2771 (31.1%) birds were positive on the HI test. The results of this study indicate that the village level prevalence is high but bird level prevalence is low. Given that, there are spatial database in IVO (GIS) and all diseases data including avian influenza surveillance data are recording in this system, spatial analysis capabilities can be used to identify high risk areas of disease occurrence, and based on these findings, the planning should be done to control the disease in the country.
   Keywords: Avian Influenza, H9N2 sub type, spatial analysis, Backyard poultry, Iran
  • A. Ghasem Azizi *, M. Haghkhah, H. Pourtaghi, A. Shirazinezhad, F. Naserpour Pages 14-20
   Staphylococcus aureus pathogens are known in animals and humans. They cause various infections such as mastitis in cattle, sheep and goats, as well as dermatitis, poisoning and even in some cases severe infections such as toxic shock syndrome (TSS) in humans. The bacteria also lead to severe economic losses and mortality in dairy industry, due to the fact that the bacteria can become resistant to antibiotics as a result of treatment makes it difficult. Studies have shown that there is a relationship between mastitis and bacterial virulence factors, one of which is haemolysin enzyme. The aim of this study was to analyze the phenotypes and genotypes of haemolysin genes in Staphylococcus aureus isolated from 540 subclinical bovine mastitis in Savojbolagh county, Alborz province. Subclinical mastitis-affected quarters which has been detected by CMT, were cultured in the laboratory. Staphylococcus aureus samples positive for coagulase test were analyzed by PCR and the results of PCR and culture were compared. Of 420 subclinical bovine mastitis samples, 84(20%) were determined positive by culture. Fifty (59.53%) samples were found positive by coagulase test. Forty five samples (90%) out of this 50 were positive by PCR test. These 45 samples were culture on blood agar and analyzed by PCR . The results showed that in some cases, based on bacterial cultures, haemolysin virulence genes were well expressed and the results almost collapsed with the results of PCR. Hence, we can say that in most cases, there is a significant relationship (P value = 0/001) between the phenotypes and genotypes of virulence genes. However, there is no direct relation, because in some cases, genes are not expressed in culture as well and this is quite obvious in alpha haemolysin gene.
   Keywords: Staphylococcus aureus, mastitis, haemolysin genes, phenotype, Genotype, PCR
  • M. Abolverdy, M. Chaji *, S. Tabatabai Vakili, T. Mohammadabadi, M.R. Ghorbani Pages 21-31
   In this study, to evaluate the production characteristics, internal organs and meat quality characteristics, 225 one-day-old Japanese quail were tested in a completely randomized design with 5 treatments, 3 replicates and 15 quail per replicate for 35 days. The treatments were consisted of control diet and diets containing 0.5, 1, 1.5 and 2 % levels of thyme. The performance parameters i.e. feed intake, weight gain and FCR were assessed periodically. The Results revealed that diets containing 2% of thyme decreased feed intake in growth and the entire experiment period significantly (P0.05). The relative weight of carcass and gastrointestinal tract components were not affected by treatments (P>0.05). The highest relative weight of spleen and bursa were observed in 1 and 2% of thyme’s diets respectively (P0.05) but microbial count of meat decreased significantly with thyme powder levels in compare to the control treatment (P
   Keywords: Internal organs, quail, Meat quality, Performance, Zataria Multiflora Boiss
  • Soheila Rezaei, Ahmad Ali Mohammadpour * Pages 32-39
   For this study, 12 healthy fertile ostrich eggs at ages of 22, 26, 30 and 36 days of embryonic stage and three one-day chicks were used. For histological study of different layers of choroid and retina, eye sections were stained with Hematoxylin-Eosin and Masson’s trichrome. The results showed that the three main layers of the eye on embryonic day 22 (fibrous, vascular and nervous) were formed. Connective tissue stroma of the choroid was seen with high matrix and collagen fibers on day 22 and they were not well defined and as distinct layers. Retina at the age of 22 days was composed of three main layers; the outer granular, inner granular and optic nerve fibers. At this age, the border between the inner and outer reticular layers were not well defined. At 26 days old, the size of the fibers in the stroma increased more specifically. Further development of the retina happened at 26 days old, and its constituent layers were separated and well defined. At the age of 30 days, choroid stroma contained collagen fibers and dilated blood vessels and the formed layers of retina were well developed. At 36 days old, the layers of the sclera, choroid and retina had reached maximum development. Choroid layer consisted of a relatively expanded area and contained dilated blood vessels, thin collagen fibers and abundant melanocytes. Histologically the chick eye components were not much different from those at embryonic day 36.
   Keywords: Histology, Choroid, Retina, development, Ostrich embryo
  • Jalil Pourhaji Motab *, Touni S.R Pages 40-50
   Guinea fowls belong to the pheasant’s category. Owing to the functions of the large intestine in the physiology of digestion, like incorporation in water absorption, microbial and immunologic activities, it has a significant role in bird's body. As there are some differences in these organs in different species, and also due to the lack of research on pheasant’s category like guinea fowl in these aspects, this study was performed. For this study 20 adult male and female guinea fowl were selected and their large intestines were grossly studied, then tissue samples were taken, and processed through routine paraffin sectioning and stained by Haematoxylin and Eosin method. The macroscopic and microscopic results did not reveal basic differences with other birds such as Gallus domesticus. The statistical analyses did not reveal significant differences regarding sizes of this organ in male and female spieces. Special features were seen in the cecum. In contrast to other birds, cecal villi was unclear. Also this organ was tubular shape in contrast to other pheasant’s category. Histological study showed that the cecal tonsils were located on one side of the cecum wall.
   Keywords: Guinea fowl, Large intestine, Anatomy, Histology
  • Gh. Akbari *, D. Kianifard, S. Shokrollahi Pages 51-58
   The aim of this study was to evaluate the histological and histochemical alterations of accessory sex glands in condition of unilateral cryptorchidism. Three adult healthy donkeys and three adult donkeys with unilateral cryptorchidism were selected and euthanized. Accessory sex glands were separated and were prepared for biometric studies. Microscopic studies were done on formalin fixed and paraffin embedded tissue samples stained by Hematoxylin & Eosin (H&E) and Periodic acid Schiff (PAS) methods. Histochemical detection of lipid profiles was evaluated on frozen sections of tissue samples by Oil Red O and Sudan Black B methods. Histological alterations of the ampulla of ductus deference in animals with unilateral cryptorchidism were seen as trabecular thickness decrement, reduction of trabecular branch, decrease in secretory cells height and increase in glandular lumen diameter. In these animals, some structural changes were seen in prostate gland as mucosal folds height reduction and in bulbourethral gland as slight decrement in secretory alveoles and increment of trabecular thickness. Cellular alterations were not seen in comparison with control group. There was no indication of lipid droplets in histochemical studies in the experimental groups. The results showed that unilateral cryptorchidism leads to slight reduction in the functions of accessory sex glands, especially in intrainguinal ampulla of ductus deference.
   Keywords: Accessory sex glands, Cryptorchidism, Histochemistry, Histology
  • Ahmad Ali Mohammadpour *, Bashir Sobhani Pages 59-68
   In Digestive system in birds is the most important body for their growth. Since histochemistery and histometrical in connection with the stomach, there is little information isthmus and gizzard Guinea fowl 5 adult male chickens were prepared. Samples are first anesthetized and then anatomy proventriculus of the three parts (elementary, middle, and end), isthmus and gizzard two field (body and cranial, caudal bag). Then the samples of were taken according to the method of tissue processor sections stained with hematoxylin - eosin, Masson trichrome and coloring mixture passes Alciane were studied. The results showed that in the stomach mucosa contains numerous folds worn by simple columnar epithelium. Toward the end of the columnar cells epithelial the proventriculus of height decreases were seen in high cuboidal. Histometrical results in a primary third the height of the cells in the (24/46 ± 5/40 μm), the middle third (11/58 ± 1/70 μm) and a terminal third (9/34 ± 1/42 μm) was determined. The gizzard inner surface is covered pseudo keratinized by it was short columnar epithelium. Tunica submucosa Thick in the body (460/6 ± 25/94 μm) and the cranial, caudal bag (283/64 ± 76/68 μm) were determined. There is not in the gizzard muscular mucous.
   Keywords: Histology, Histochemistry, Proventriculus, Gizzard, Guinea fowl
  • B. Mobini * Pages 69-74
   As the proventriculus plays an important role in food digestion and there are differences in morphological and functional characteristics among different avian species, this study was carried out. A total of 54 female and males Ross broiler chicks at age 3, 7 days and then at weekly intervals until week 8 were used. The proventriculus were collected and fixed in 15% buffered formalin solution. Histologic sections of 5µm of thickness were obtained and they were stained routinely with hematoxylin-eosin and special stainings: Alcian blue, Orcein, Masson’s trichrome, PAS and Gomori’s method for reticular fibers. The results showed that by age increasing, the height of mucosal folds (particularly anastomoses), lymphatic aggregations, the number and frequency of superficial mucosal glands, the size and number of deep mucosal glands, thickness of muscularis mucosa, tunica muscularis (particularly inner circular) and serosa (particularly adipose tissue) were also increased. The shape of the deep glands was varied but polygonal, elliptical and triangular structures more prominent. The duct branching of these glands were increased with age. There was not a significant histological difference between male and female chickens. Our observations on the general histological structures of proventriculus were similar to native chickens stated in literature, but there were also some differences. The muscularis mucosa is thick and continuous. The deep glands are compound tubular and located in the lamina propria. Lymphatic aggregations are present within the connective tissue between the compound glands, and beneath their central unique ducts.
   Keywords: Adenomere, broiler chickens, Microscopic structure, Proventriculus, Ross
  • Saman Sadeghvaziri, Borhan Shokrollahi *, Sabah Mohammadi Pages 75-81
   The aim of the present study was to immunohistochemical positioning of ghrelin in testicular and epididymis tissues of Kurdish ram. Ghrelin, a 28-amino acid acylated peptide is an important factor involved in most of the metabolic and hormonal signals which adapt the reproductive functions in conditions of altered energy balance. This study investigated the immunohistochemical localization of ghrelin in testicular and epididymis tissues of Kurdish ram, using mouse monoclonal anti ghrelin antibody as primary antibody and polyclonal donkey anti IgG Horseradish Peroxidase (HRP) antibody as secondary antibody. Samples of testis collected from three native male sheep aged of 1.5 to 2 years old, and preserved in 10% formalin for posterior inclusion in paraffin. Histological sections with 5 micron in thickness were prepared for IHC. Immunoreactions was assessed for Germ cells, Leydig and Sertoli cells and head of epididymis. It is believed that the site of ghrelin expression in the spermatogenesis process, Leydig, sertoli cells and head of epididymis may indicate its role in local (autocrine / paracrine) regulations. This is one of the first studies to provide molecular evidence for the presence of ghrelin within the entire testicular and epididymis tissues of ram.
   Keywords: Ghrelin, leydig, sertoli, epididymis, kurdish ram
  • Amie Saeed Samimi *, M. Zamani Ahmadmahmudi, Fattah Iranmanesh Pages 82-88
   Duodenitis-proximal jejunitis (DPJ) is a relatively-new syndrome in the horse and is characterized by inflammation and edema of the small intestine, excessive fluid secretion and large volume reflux of fluids into the jejunum, duodenum and stomach. This report describes the clinical and paraclinical findings of DPJ in a Dareshuri horse.
   A 6-year-old Dareshuri mare with a history of depression, anorexia, bruxism, acute and sudden onset of colic, sweating, severe muscular tremor and ataxia was referred to the veterinary clinic. Vital signs of abnormalities included fever, increased respiratory and heart rate, hyperemic mucous membrane and increased capillary refill time (CRT). Dyspnea and lack of gastrointestinal sound (ileus) were detected on physical examination. Severe and intermittent fluid reflux from the stomach (a malodorous, green and turbid liquid, pH=7), with a volume of about three liters each time was observed during the four-day nasogastric intubation. A decrease in abdominal pain and heart rate was seen following the intubation. Hematological and biochemical findings showed signs of acute inflammation and toxemia in the mare. The exact cause of this syndrome is still unknown. Considering that there are no accurate statistics relating to the exact incidence and economic impact of DPJ in Iran, it is necessary for equine veterinary practitioners to be more accurate in determining the exact cause of this syndrome in horses presenting colic, and publish their findings.
   Keywords: Duodenitis, proximal jejunitis, Clinical, paraclinical findings, Dareshuri horse
  • M. Zarei, Hassan Taghavi *, F. Nazarhaghighi Pages 89-99
   In order to determine the damage and histological alteration, evaluation of the effects of materials and chemical contaminants on organisms, is important. The present study reports an overall assessment of histopathological changes in kidney and muscle of goldfish in exposure to Butachlor. The experiment was carried out in1393. For this purpose, 32 adult fish supply and 4 aquariums (8 fish per tank) were exposed to different concentrations of pollutants: sub-lethal concentrations of 0.1, 0.14 and 0.28 ml butachlor 60% per liter and a control aquarium for two weeks. Then, 6 pieces was randomly selected from each treatment, the center of both kidneies and muscle tissues were removed from the bottom of the dorsal fin. At the end of the exposing period, the muscles below the dorsal fin were removed and fixed by bouins solution, processed, sectioned at 6µ thickness and further stained by Hematoxylin-Eosin general method. Histological findings in this study indicated pathological changes such as increase in Melanomacrophage centers, glomeruli shrinkage and Bowman's space expansion, reduction or blockage of the urinary tract, glomerular capillary dilation, thickening of the glomerular basement membrane, degeneration of urinary cells and separation from cell membrane, permeation of leukocytes, bleeding of urinary tubules in kidney and necrosis. Increasing the concentrations of butachlor in different treatments led to the increased extent and severity of lesions. Based on the histological study, histopathological changes in muscle, such as changes in striation, nuclear changes, cloudy swelling, hyaline degeneration, granular degeneration and necrosis were observed. The most damage was observed at the concentration of 0.28 ml/l.
   Keywords: Tissue damage, goldfish, sublethal concentration, kidney, muscle
  • Akbar Pirestani *, Shabnam Dorostkar Pages 100-111
   The aim of this study was to evaluate the short-term fasting in the luteal phase on follicular diameter, the size of corpus luteum (CL), steroid hormones and some metabolic hormones in Holstein dairy heifers. In this study 60 heifers were allocated randomly to 2 groups, control and treatment, that contained 30 heifers with the same age and weight. After estrous synchronization, heifers entered the luteal phase; diet was used in control group based on NRC at one meal, and the treatment group at two meals during 12 days (for short-term fasting during the luteal phase). Number and size of follicles were evaluated by ultrasonography at observation of heat, and CL diameter was estimated by ultrasonography as every other day at 30 h after heat. Also, estrogen hormone was measured at follicular phase and progesterone hormone at luteal phase as every other day. Two glucose samples were estimated within 5 days during short-term fasting. Also, GH hormone and IGF1 was measured at the end of follicular phase and mid-luteal phase, respectively. Results of study showed that number of follicles, CL diameter on left ovary, and the level of progesterone and IGF1 were significantly different (P
   Keywords: short-term fasting, luteal phase, steroid hormones, metabolic hormones, Holstein heifers
  • M. Tavassoli *, M. Khalili, S. Naem, A. Yamchi, I. Bernosi Pages 112-116
   Ticks are known as the most important vectors of the human and animal diseases. The soft fowl tick (Argas persicus) belongs to Argasidae family. This investigation was carried out to evaluate effects of four doses of three acaricides: cypermethrin, phoxim and lambda-cyhalothrin in three replications on the soft tick under laboratory conditon. In control group, ticks were dipped in distillate water. Five adult soft ticks were used for each treatment and similar treatments were also evaluated for tick larvae. The adult tick mortality for the four doses of 10, 5, 0.5 and 0.125 mg/ml cypermethrin was recorded as 100%, 80%, 46.66%, and zero, respectively. The mortality rate of the four doses of phoxim and lambda. Cyhalolothrin was recorded as 100%, 33.33%, 26.66%, 20% and 100%, 66.66%, 33.33%, 26.66%, respectively. A. persicus was controlled by all three acaricides, but cypermethrin was found to be more effective than the others.
   Keywords: Argas persicus, Acaricids, Control, Laboratory conditions
  • Hossein Zolfagharian*, Mohammad Mohajeri, Mahdi Babaie, Nader Mosavari Pages 117-126
   In the world of pharmacology, along with the discovery of new antibiotics, bacteria also gain features that antibiotics are ineffective against, and the issue of bacterial resistance in such a situation arises. Venom of animals have anti-bacterial effects among which, honey bee venom has therapeutic effects including anti-cancer, anti-arthritic and anti-inflammatory effects. The aim of this study was to evaluate the effects of crude venom of honey bee and its fractions on bacteria. In this study, the antibacterial activity of honey bee venom (Apis mellifera) and its fractions against five bacterial species including Escherichia coli, Salmonella typhyimurium, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia mallei and Burkholderia pseudo mallei was investigated. In this regard, different volumes of crude venom and two fractions which were obtained by gel filtration with standard antibiotic as positive controls by disc-diffusion method were evaluated and the inhibition zone was measured. The results showed that crude venom of honey bee and its fractions have a positive effect on Escherichia coli and Salmonella typhimurium. The inhibition zone around the disc in concentrations of 25, 35 and 45 µl for Escherichia coli was about 7, 10 and 14 mm and for Salmonella typhimurium was about 7, 9 and 12, respectively. This venom and its fractions had no effect on the other tested bacteria. Statistical analysis showed that p-value was less than 0.05. Analysis of the venom volume and the test samples proved that increasing the venom volume leads to a relative increase in anti-bacterial effect.
   Keywords: bee venom, antibacterial, disk diffusion, Escherichia coli, Salmonella typhyimurium
  • R. Masoudi, A. R. Shahneh, A. Towhidi *, H. Kohram, A. Akbarisharif, M. Sharafi, D. Aledavoud, A. Sadeghipanah Pages 127-131
   The aim of this study was to determine the effect of artificial insemination methods on reproduction efficiency of Zandi ewes inseminated with fresh and frozen semen. Two hundred and forty Zandi ewes (three- to four-years old, 55 kg weight) received CIDR for 12 days and at the time of CIDR removal, received 400 IU of eCG and were artificially inseminated 54 h after CIDR removal. Groups one to three included 120 ewes that were assigned into three equal groups and inseminated vaginally, by laparoscopy and transcervically, respectively with fresh semen. Groups four to six included 120 ewes that were assigned into four equal groups and inseminated vaginally, by laparoscopy and transcervically, respectively with frozen semen. The results showed that during using fresh semen, differences between artificial insemination methods were not significant, but during using frozen semen, the fertility rate was higher in laparoscopy method than other methods (P
   Keywords: Frozen semen, Reproduction efficiency, Artificial insemination, Zandi ewe
  • Behzad Masihipour *, Sh. Navidpour, H.R. Godarzi Pages 132-138
   Different scorpions from buthidae family are present in Khuzestan province (southwest of Iran). These species are variable in size and color and some of them are medically important. In this research, hemispermatophore of Buthidae species was morphologically studied. In this research some species of scorpions such as Mesobuthus eupeus, Apistobuthus sosani, Odontobuthus odentorus and Composobuthus were studied. In comparison of hemispermatophore in different species, it was found that some parameters of hemispermatophore are generalized and some others like the size of capsule are specific among the species.According to statistical analysis of obtained data, sorpion species in a genus did not show a significant difference in different parts of hemispermatophore at 5% significance level, and this analysis revealed that the specifications among the species in a genus were so close, but in the two family of Buthidae and Hemiscorpionidae scorpions, the hemispermatophore was different.
   Keywords: Scorpion, hemispermatophore, buthidae, Iran, khozestan
  • Masoud Hassani * Pages 139-147
   Information available for decision-making and adoption of appropriate policies to control paratuberculosis in most countries is based on published data in developed countries. Therefore, this study aimed to determine the status of Johne's disease in Iran in a meta-analysis method to provide comprehensive and accurate information to implement effective programs to control the disease. This search is a systematic review based on authoritative databases inside and outside the country. The search was carried out by keywords of Iran, Johne's disease, cattle, sheep, goats, camels, buffaloes, milk, semen fluid, and their combination. Then all articles and theses that had necessary indexes were evaluated. The Data were analyzed using Comprehensive Meta-analysis software Version 2. The prevalence of Johne's disease in ruminants was 6.1% (95% CI: 4.4-8.5). In addition, the rate of infection for bulk tank milk, individual cow milk and semen fluid was 28.3% (95% CI: 1.1-93.2), 20.4% (95% CI: 13.4-30.2) and 11.4% (95% CI: 7.6-16.7), respectively. Unfortunately, despite the great population of ruminants in the country and the higher infection rate of paratubeculosis in Iran compared with developed countries, the current strategies for control of paratuberculosis are voluntary and considered by ranchers. Basic control strategies are management modification, testing, culling and vaccination, and implementation of these programs can be effective in control of the disease occurrence in Iran.
   Keywords: Iran, Johne's disease, Meta, analysis, Ruminants
  • R. Masoudi, A.R. Shahneh, A. Towhidi *, H. Kohram, A. Akbarisharif, M. Sharafi, A. Sadeghipanah Pages 148-153
   The aim of this study was to determine the effect of freezing medium and artificial insemination method on reproduction efficiency of Zandi ewes inseminated with frozen semen. One hundred and sixty Zandi ewes (3-4-years old, 55 kg weight) received CIDR for 12 days and at the time of CIDR removal received 400 IU of eCG and were artificially inseminated 54 h after CIDR removal. The ewes divided into two insemination groups of vaginal and trans-cervical, then, each group was inseminated with frozen sperms in extenders containing egg yolk or soybean lecithin. The results showed that the extender didn’t have any effect on sperm viability, semen lipid peroxidation and reproductive performance (P>0.05), but the artificial insemination method had a significant (P
   Keywords: Frozen semen, Reproduction efficiency, Soybean lecithin, Zandi ewe
  • Fatemeh Darabitabar *, Seyyed Aliakbar Hedayati, Amirparviz Salati, Seyyed Hossein Hosseinifar Pages 154-162
   Rainbow trout is one of the main species of Salmonidae family. With high economic value and demand, large part of the aquaculture production has been allocated to this species. Therefore, study on diets that affect the feeding and growth can be a helpful way to improve trout culture. Seventy rainbow trout with an average weight of 170 ± 10 g were placed in 70-liters containers. Three treatments were considered for this study, including (0 (control), 400 and 800 mg/kg food). After fish were fed through different concentrations of vitamin C on days 5 and 10, fish were sampled for blood serum analysis. ALP activity in 400 and 800 mg/kg vitamin C groups on day 10 showed a statistically significant increase compared to control group (P
   Keywords: Vitamin C, aquaculture, Rainbow trout, improvement liver enzyme
  • Z. Vahedi, J. Pazooki * Pages 163-172
   Monogeniasis is one of the most common diseases that happen by a species of Monogenean parasite in the gills and skins of many farmed and wild fish and it is seen in all age of them. In this research that it was done on December 2012, caught 33 white fish (Rutilus frisii kutum) weight 190- 1200 g and length 20-40.5 cm from the southern coast of the Caspian Sea in province of Mazandaran (Sari) were examined. Gill arch in 10% fixed formalin and by using standard histological methods, 5 µ tissue sections of samples were taken and by hematoxylin - eosin method they were staining. After studying tissue losses which were caused by parasites, chloride cells number and their size were couned and measured through optical microscope. Monogenea were identified from Dactylogyridae and Diplozoidae families. Mean infection intensity and frequency to parasites of Dactylogyridae and Diplozoidae families were respectively (118 , 100%) (4.53 , 78.78%). The observed loss included: filaments demolition and adhesion of gill lamellae, epithelial cells hypertrophy and hyperplasia of gill blades, separating the epithelium from the basement membrane of blades, the incidence of aneurysm and clubbing mode.The results showed that total chloride cells number in the presence of parasites decreased but there weren,t any changes in their size. There was a strong and significant inverse correlation relationship between parasites density and total number of these cells.
   Keywords: Rutilus frissi kutum, Gill, Histology, Monogenean parasite, Chloride cell, Osmoregulatory
  • Sairan Khani, Kourosh Sarvi Moghanlou*, Ahmad Imani, Naser Agh, Mazdak Razi Pages 173-182
   In the present study, the effects of aflatoxin B1 (AFB1) and a compound binder on blood cell count, biochemical indices of serum and liver histology of rainbow trout was investigated. In this regard, total number of 414 trout fingerlings (9.67±1.20g) were randomly allocated into six different treatments comprising various dietary inclusion levels of AFB1 (0, 25 and 50 ppb) and binder (0 and 5%) for 60 days. At the end of experiment, blood indices did not differ amongst treatments. The highest and lowest levels of ALP activities were observed in treatments fed diets containing 5% binder-25 ppb AFB1 and the group without any dietary aflatoxin and binder inclusions, respectively (P
   Keywords: Aflatoxin B1, Bentonite, Prebiotic, Rainbow trout
  • N. Koosha *, N. Salamat, M. T. Ronagh, A. A. Movahedinia Pages 183-193
   The hormones of pituitary-thyroid axis play an important role in the maintaining of the normal physiological status of the body in vertebrates. Therefore, disturbance in the function of this axis can affect other parts of the body. In the present study, 50 male and female Liza abu (with 45.51 ± 8.2 g body weight and 16.25 ± 0.88 cm body length) were collected from five stations in Musa creek including: 1) Petrochemical 2) Ghanam 3) Zangi 4) Doragh and 5) Patil stations. 10 L. abu were also caught at the Sajafi station (located in Musa creek) as a control site. Bleeding was carried out and the blood plasma was separated. Then, the plasma levels of thyroid hormones (triiodothyronine (T3) and tetraiodothyronine (T4)) were measured using ELISA method. Tissue samples were also taken from thyroid and were fixed in 15% formalin and prepared according to the routine histological process. The lowest and highest amounts of T3 and T4 hormones respectively, were measured in the fish plasma from Patil station. The most histopathological changes (such as hemorrhage) were observed in the fish from Petrochemical station. The results of this study indicated the adverse effects of environmental pollution on the balance of thyroid hormones.
   Keywords: Pituitary-thyroid axis, Liza abu, Triiodothyronine, Tetraidothyronin
  • S. Bita, P. Akbary *, M. Sarhadipour, Y. Negahdari Jafar Beigi Pages 194-200
   This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Biomin Imbo synbiotic on the growth performances feed indices and body composition of Mugil cephalus for 62 days. . This experiment conducted in a completely random design with four treatments which contain triplicates. Three levels of symbiotic (0.5 g/kg, 1 g/kg and 1.5 g/kg of ration) were added to the basic diet..The results showed that at the end of experiment, the highest FW (8.59±0.22g), CF (1.90±0.14%), the lowest HSI (0.88±0.08%), the highest PER (10.02±1.11), and the highest LER (43.48±4.82) were observed in the diet containing 1 g /kg synbiotic supplement and treatment 4 (1 g/kg) showed a significant difference compared with control treatment (P
   Keywords: Mugil cephalus, Biomin Imbo synbiotic, carcass composition, growth promoter
  • H. Morovati *, Vahid Noaman Pages 201-205
   Neospora caninum is a worldwide distributed pathogen which causes abortions in dairy cattle, leading to economic losses in the cattle industry. In this study ten different available lots of commercial fetal bovine serum samples and sixteen different lots of prototype fetal bovine serum were tested using a commercially available ELISA kit for the presence of total antibody to N. caninum. 100% (10/10) of the commercial FBS and 37.5% (6/ 16) of the prototype fetal bovine serum examined in this study were positive for N. caninum. This finding showed the high frequency of
   N. caninum infection in used commercial fetal bovine serums.
   Keywords: Neospora caninum, Fetal Bovine Serum, ELISA
  • M. Yakhchali *, M. Fakhri Pages 206-211
   Eimeria infection in native chickens is common throughout the world and Iran, and causes remarkable infection in broiler chickens of the same geographic region. This study was aimed to determine prevalence and diversity of Eimeria species in native chickens of suburban villages of Khoy municipality, Iran. A total of 130 indigenous chickens from four geographic regions were sampled using cluster sampling method from summer 2013 to summer 2014. The intensity of infection was determined on the basis of Eimeria oocyst per gram of feces (OPG) using Clayton-Lane and McMaster methods. Eimeria species diversity and prevalence were also determined by using oocyst sporulation in 2% potassium dichromate. Of all examined native chickens, 28(21.53%) chickens were infected with Eimeria species. The highest prevalence was found in north part of the region (50%) with the highest intensity (5.66×102). There was a significant association between prevalence and geographic distribution in the infected regions. Of all examined native chickens, four Eimeria species were identified, i.e. E. necatrix (20%), E. tenella (24%), E. maxima (32%) and
   E. acervulina (48%). Mixed infections with 2 (22%), 3 (16%) and 4 (6%) Eimeria species were also identified. The results of the current study elucidated that different Eimeria species were prevalent in native chickens of the suburban villages of Khoy municipality, which could be important in epidemiology of infection spreading to the neighboring broiler and broiler breeder farms of the region.
   Keywords: Eimeria, Feces, Khoy, Iran
  • Ghazaleh Adhami, Abdolhossein Dalimi *, Arzhang Partoandazan Pages 212-217
   Toxoplasmosis is a zoonotic disease with global distribution. Because of the importance of the disease, it is necessary to investigate the prevalence of T. gondii infection in meat producing animals especially cattle which constitutes the main source of meat for local consumption. This study was carried out to determine the seroepidemiology of toxoplasmosis in cattle of industrial and traditional farms of Kurdistan province by ELISA method using commercial kits in 2012. Out of 704 serum samples collected, 21.02% was found to be Toxoplasma gondii infection positive in cattle. Statistical analysis indicated the presence of significant differences between infection in cattle of industrial and traditional farms as well as gender of the cattle (P
   Keywords: Toxoplasma gondii, Cattle, Seroepidemiology, ELISA, Kurdistan