فهرست مطالب

حفاظت منابع آب و خاک - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، بهار 1396)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید سعید غیاثی *، سادات فیض نیا، علیرضا مقدم نیا، سمیه ناجی راد صفحات 1-18
  لازمه حفاظت از منابع خاک، مدیریت و ارائه راهکارهای مناسبی می باشد که با شناخت ماهیت واحدهای سنگی و اطلاع از اهمیت نسبی منابع اصلی رسوب حاصل می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین سهم هرکدام از واحدهای سنگی در تولید رسوب و تشخیص وضعیت فرسایشی آن ها می باشد. بدین منظور پس از نمونه برداری از منابع رسوب و رسوبات موجود در بستر آبراهه های حوزه آبخیز خیاوچای، اقدام به عملیات دانه بندی ذرات به روش خشک شد. سپس الک های 600 میکرون و چهار میلی متر به عنوان الک های شاخص انتخاب شدند و با انتخاب 100 دانه رسوبی از هر نمونه، بررسی های کانی شناسی با استفاده از بینوکلر با بزرگنمایی 40 برابر و با توجه به واقعیت رسوبی منطقه، صورت پذیرفت و جنس کانی ها و خرده سنگ ها تعیین و با شمارش تعداد آن ها و تعیین سهم هرکدام از کانی ها و خرده سنگ ها، نتایج را با واحدهای سنگ شناسی مقایسه و تطبیق داده، سنگ و واحد تولیدکننده هرکانی و خرده سنگ و درصد سهم هر واحد سنگی در تولید رسوب مشخص شد. نتایج نشان داد واحد سنگی Qvl با 51/45 درصد بیش ترین سهم را در تولید رسوب حوضه دارد که با نمره کل شاخص فرسایش 14/1053 در وضعیت فرسایشی خیلی شدید قرار دارد که به دلیل تخریب مکانیکی گسترده و نیز گسترش آن در دو طرف زهکش اصلی کاملا توجیه پذیر است. پس از واحد سنگ شناسی Qvl ، واحد Qds2 و Qvb به ترتیب با 87/30 و 54/10 درصد بیش ترین سهم در تولید رسوب را داشته و واحد Qtasl با 22/1 درصد کم ترین سهم را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: انگشت نگاری، پتانسیل رسوب زایی، حوزه آبخیز خیاوچای، شاخص فرسایش، فرسایش پذیری
 • مریم حافظ پرست مودت*، علی بافکار، الهه پناهی صفحات 19-42
  به منظور ارزیابی عدم قطعیت تغییر اقلیم بر آبدهی ورودی به سد جامیشان واقع در شمال شرقی استان کرمانشاه، ابتدا تغییرات پارامترهای دما و بارش منطقه در دوره های 2020-2039 و 2040-2059 با استفاده از مدل ترکیبی حاصل از میانگین وزنی خروجی هفت مدل اقلیمی تحت سه سناریو انتشار A1B، B1 و A2 محاسبه شد، سپس داده های بارش و دمای روزانه محاسبه شده برای دوره های آتی تحت هرسناریو به مدل بارش-رواناب روزانه IHACRES که واسنجی و صحت سنجی شد، وارد شده و رواناب دوره های آتی تحت هر سناریو پیش بینی شد. به منظور تعیین دوره های پرآبی و کم آبی در وضعیت موجود و دوره های آتی، با استفاده از ماتریس احتمال انتقال زنجیره مارکف، احتمال تواتر ماه های پرآب، نرمال و کم آب محاسبه شد. نتایج نشان داد، در دروه 2020-2039، بارش و رواناب سالانه کاهش و دمای سالانه افزایش می یابد. در دوره 2040-2059 که تغییرات شدیدتر است دمای سالانه بین 2+ و 66/0- درجه سانتی گراد تغییر می کند. بارش و رواناب سالانه در سناریوهای A1B و B1 کاهش و در سناریو A2 افزایش نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تغییراقلیم، زنجیره مارکوف، عدم قطعیت، IHACRES
 • امیررضا سالمیان*، محمود شفاعی بجستان، امیر خسروجردی، حسین بابازاده، حسین صدقی صفحات 43-60
  فرسایش پس رونده، در اثر یک تغییر ناگهانی در بستر آبراهه های با شیب تند شکل می گیرد و به سمت بالادست حرکت می کند. وقوع پدیده فرسایش پس رونده در آبراهه ها موجب گود افتادگی بستر و ناپایدار شدن سواحل خواهد شد، درنتیجه رودخانه تعریض شده و حاصل این پدیده انتقال حجم زیاد رسوب به پایین دست و مخزن سدها می باشد. در تحقیق حاضرتعداد پنج نمونه خاک چسبنده شامل رس و سیلت با درصد اختلاط متفاوت برای شیب بالادست 25 و پایین دست پنج درصد برای دبی، سرعت و عمق های جریان مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. میزان حجم رسوب تولید شده به صورت لحظه ای و متوسط و نرخ پس روی و نیز دبی رسوب اندازه گیری شد. از جمله پدیده هایی که در این تحقیق مشاهده شد و نقش مهمی در تولید حجم رسوب و نرخ پس روی داشت عبارتند از وقوع پرش هیدرولیکی در محل اتصال شیب تند به ملایم، در سطح خاک و افزایش شیب بستر در حین آزمایش به دلیل فرسایش بود. بر اساس نتایج به دست آمده تغییر سه پارامتر میزان درصد رس و سرعت جریان با حجم فرسایش و نیز افزایش نرخ مهاجرت رسوبات و سرعت پس روی رابطه مستقیم دارد. در حالت رس خالص با افزایش سرعت جریان به میزان 5/1 برابر، حجم متوسط فرسایش13درصد، سرعت پس روی 40 درصد و دبی رسوب 21 درصد افزایش یافت. با افزایش درصد رس به میزان 50 درصد، متوسط حجم فرسایش 12 درصد، سرعت پس روی 38 درصد و دبی رسوب 19 درصد افزایش یافت.
  کلیدواژگان: حجم فرسایش، شیب تند، فرسایش پس رونده، فلوم، نرخ فرسایش
 • رضا دشتی*، محمدتقی ستاری، وحید نورانی صفحات 61-76
  یکی از چالش های مهم در مدیریت منابع آب، بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدهاست. در واقع نیاز مبرم به استفاده صحیح و موثر از منابع آب، انجام برنامه ریزی جامع و بهره برداری صحیح از سدها را بیش از پیش ضروری می سازد. در این تحقیق، عملکرد الگوریتم تکامل تفاضلی در مقایسه با الگوریتم جستجوی هارمونی اصلاح شده و برنامه ریزی غیرخطی به منظور بهره برداری بهینه از مخزن سد علویان بر روی رودخانه صوفی چای به عنوان یکی از سدهای نسبتا مهم در حوضه دریاچه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت حیاتی جریان زیست محیطی جهت جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه، مدل بهینه سازی با در نظر گرفتن تامین کامل حداقل جریان زیست محیطی رودخانه صوفی چای، تامین صد در صد نیاز شرب، صنعت و به حداقل رساندن شدت کمبودهای کشاورزی توسعه داده شد. جهت بررسی عملکرد الگوریتم های مورد بررسی در بهره برداری بهینه از مخزن، از شاخص های عملکرد مخزن شامل قابلیت اعتماد، آسیب پذیری و شاخص پایداری مخزن استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد بالای الگوریتم تکامل تفاضلی در مقایسه با دیگر روش های مورد بررسی در بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان بود.
  کلیدواژگان: الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی، الگوریتم تکامل تفاضلی، بهره برداری بهینه، سد علویان
 • منوچهر فتحی مقدم*، سجاد کیانی، بابک لشکرآرا صفحات 77-88
  حوضچه های استغراق به منظور استهلاک انرژی اضافی در پایین دست سرریزهای ریزشی سدها ساخته می شود. سرعت جریان در اثر برخورد جت آب به بستر حوضچه به فشار دینامیکی تبدیل می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی فشار ناشی از برخورد یک جت قائم به بستر حوضچه استغراق می باشد. از این رو، آزمایش ها برای چهار دبی مختلف (متناسب با قطر نازل بین 6 تا 5/27 لیتر بر ثانیه متغیر بوده) در سه قطر نازل متفاوت 3/4، 2/5 و 2/8 سانتی متر برای چهار ارتفاع ریزش 37، 60، 90 و 120 سانتی متر انجام شده است. همچنین آزمایش ها برای سطوح صاف و زبر در شرایط هیدرولیکی یکسان انجام و نتایج آن هابا یکدیگر مقایسه شده است. مقادیر فشار دینامیکی توسط یک ترانسدیوسر فشار اندازه گیری شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که افزایش قطر نازل جت موجب کاهش ضریب فشار دینامیکی می شود. همچنین نتایج نشان دهنده یک افزایش در مقدار فشار دینامیکی به دلیل وجود زبری در صفحه برخورد است. بعلاوه، تغییرات عدد فرود جت جریان و ارتفاع ریزش تاثیر بسزایی بر روی فشار دینامیکی دارد. مقدار بیشینه فشار دینامیکی در مرکز صفحه تماس بوده و با دور شده از مرکز صفحه، مقدار آن به تدریج کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: جت ریزشی، حوضچه استغراق، سرریز سد، سطح زبر، عدد فرود
 • پرستو نظری*، شهلا محمودی، ابراهیم پذیرا صفحات 89-96
  ارزیابی وضعیت شوری یک منطقه، گامی مهم برای مدیریت اراضی محسوب می گردد. این پژوهش در بخشی از اراضی دشت ترکمن صحرا واقع در استان گلستان که رژیم رطوبتی خاک اریدیک است، به منظور ارزیابی تغییرات شوری در سال های 1355، 1368 و 1392 انجام شد. بدین منظور از 2 روش زمین آماری (کریجینگ معمولی و کوکریجینگ) و 4 روش جبری (عکس فاصله، تابع شعاعی، تخمین گر عام و تخمین گر موضعی) در برآورد مقدار شوری در اعماق 50-0، 100-50 و 150-100 سانتی متری استفاده گردید. نتایج نشان داد درصد اراضی با شوری بیش از 32 دسی زیمنس بر متر از 95/8 درصد در سال 1355 به 22/45 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. به نظر می رسد در طی این دوره 37 ساله، مدیریت و بهره برداری غیراصولی از منابع آب و خاک منجر به افزایش شوری در این خاک ها گشته، بنابراین پیشنهاد می گردد با استفاده از روش های مختلف و اقدامات مدیریتی مناسب، روند افزایشی شوری خاک های منطقه پایش و کنترل گردد.
  کلیدواژگان: ترکمن صحرا، تغییرات شوری خاک، زمین آمار، مدیریت اراضی، میان یابی
 • عبدالرضا احمدپور*، بهمن فرهادی بانشوله، مختار قبادی صفحات 99-112
  این مطالعه برای بررسی اثرات کم آبیاری بر روند رشد، خصوصیات کمی، کیفی و کارآیی مصرف آب ذرت در کرمانشاه، در فصل زراعی 1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح آبیاری (40 درصد کم آبیاری، 20 درصد کم آبیاری، آبیاری کامل (روش پنمن - مانتیث اصلاح شده فائو) و 20 درصد بیش آبیاری) در سه تکرار به روش آبیاری جویچه ای انجام شد. نتایج نشان داد اثرات کم آبیاری بر عملکرد دانه، بیومس، وزن ساقه، وزن بلال، وزن برگ، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و عملکرد پروتئین و روغن دانه معنی دار بود. میزان تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ذرت در بازه های زمانی مختلف دوره رشد آن متفاوت بود و در اواخر دوره رشد (مرحله پرشدن دانه) تاثیر تنش آبی بیشتر بود. مقدار بیشینه کارآیی مصرف آب نسبت به عملکرد دانه و روغن در تیمار بیش آبیاری به ترتیب معادل 051/1 و 0549/0 کیلوگرم بر هکتار و نسبت به عملکرد بیومس و پروتئین در تیمار شاهد به ترتیب معادل 568/2 و 092/0 کیلوگرم بر هکتار به دست آمدند. لذا، کم آبیاری ذرت در کرمانشاه توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: درصد روغن، درصد پروتئین، تنش آبی، کارآیی مصرف آب
 • فرشید تاران*، علی اشرف صدرالدینی، امیرحسین ناظمی صفحات 113-126
  یکی از مکانیزم های انتقال مواد محلول در خاک، جریان ترجیحی یا جریان از مسیر های درشت منفذ است. در این تحقیق، برای بررسی تاثیر مسیر های درشت منفذ در انتقال محلول، از سه توده خاک حاوی 3 درصد رس، 2/4 درصد سیلت و 8/92 درصد شن در مخزنی به طول 200، عرض 100 و ارتفاع 45 سانتی متر استفاده شد. توده خاک اول به صورت همگن (بدون مسیر درشت منفذ)، توده خاک دوم حاوی خاک و لایه هایی به ضخامت 5 سانتی متر از سنگریزه هایی به قطر 2 تا 4 میلی متر از سطح تا کف (دارای لایه های درشت منفذ پیوسته) و توده خاک سوم حاوی خاک و لایه هایی به ضخامت 5 سانتی متر از سنگریزه هایی به قطر 2 تا 4 میلی متر از سطح تا عمق 35 سانتی متری (دارای لایه های درشت منفذ ناپیوسته) تهیه شد. انتقال محلول سدیم کلرید در این سه توده خاک آزمایش و با نرم افزار GeoStudio شبیه سازی شد. محلول انتخابی در توده خاک دارای لایه های درشت منفذ پیوسته در مقایسه با توده خاک بدون لایه درشت منفذ، 27 درصد سریع تر انتقال یافت و غلظت های اوج محلول رخنه شده نیز زودتر مشاهده شد. تاثیر قابل توجهی در سرعت انتقال محلول در لایه های درشت منفذ ناپیوسته مشاهده نشد. نرم افزار GeoStudio با ضریب تعیین بیش از 89/0 و مقادیر جذر میانگین مربعات خطای کم تر از 25/0 انتقال محلول سدیم کلرید را به طور رضایت بخشی شبیه سازی کرد.
  کلیدواژگان: توده خاک، جریان ترجیحی، مسیر درشت منفذ، CTRAN، W، SEEP، W
 • امیر رحمانی سامانی، مهدی قبادی نیا*، عبدالرزاق دانش شهرکی، سید حسن طباطبایی، محمدحسن صالحی صفحات 127-139
  سرب یکی از آلاینده های محیط زیست است که به علت خواص سمی و تجمع پذیری و هم چنین ماندگاری طولانی، عوارض زیادی بر سلامتی انسان دارد. در این پژوهش تاثیر چهار مدیریت مختلف آبیاری در کشت برنج شامل غرقاب کامل، کنترل سطح ایستابی در 20 و 36 سانتی متری زیر سطح خاک و آبیاری تناوبی بر میزان سرب در دسترس خاک و جذب شده در اندام هوایی گیاه برنج مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا« تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد نحوه مدیریت سطح ایستابی بر میزان سرب در دسترس و جذب شده در اندام هوایی گیاه برنج تاثیر معنی داری دارد و رطوبت ناحیه توسعه ریشه، در جذب و انتقال این عنصر از خاک به اندام گیاه نقش بیشتری ایفا می کند. کاربرد مدیریت آبیاری تناوبی (آبیاری متناوب به صورت استغراق کامل خاک و قطع آبیاری تا مصرف آب توسط گیاه و رسیدن سطح ایستابی تا 4سانتی متری زیر سطح خاک)، کنترل سطح ایستابی در 20 سانتی متری زیر سطح خاک (50 درصد استغراق کامل خاک) و کنترل سطح ایستابی در 36 سانتی متری زیر سطح خاک (10 درصد استغراق کامل خاک) به ترتیب موجب کاهش 78/8، 53/21 و 09/40 درصد در میزان سرب در دسترس در خاک، کاهش 71/26، 82/35 و 01/52 درصد در میزان سرب جذب شده در ساقه و برگ و کاهش 80/15، 19/44 و 28/49 درصد در میزان سرب جذب شده در دانه گردید.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، برنج، سرب، مدیریت آبیاری
|
 • Seid Saeid Ghiasi*, Sadat Feiznia, Alireza Moghadam Nia, Somayye Najirad Pages 1-18
  Soil resource conservation requires management approaches and provides appropriate solutions that can be achieved by knowing nature of rock units and relative importance of main sediment sources. The aim of this study is to determine hole of each lithological unit in sediment generation and to recognize their erosion conditions. For this purpose after sampling the sediment source and sediments of waterways of Kiov-chai Watershed, grading was performed for all samples by dry sieving. Then, 600 micron and 4 mm sieves were selected as indicators and by choosing 100 grains of sediment from each sample, mineralogical analysis was performed using a pair of binocular and considering mineral and rock fragments the results were compared with and adapted to the lithological units and the share percentage of each stone, was determined by counting the number of minerals and rock fragments. The results showed, Qvl lithological unit has the highest share in sediment yield with a 45.51 percent and has the very severe erosion status with total erosion index score with a 1053.14 which can be justified completely due to extensive degradation and its spread on both sides of the main river. After Qvl lithological unit, Qds2 and Qvb lithological units have the highest share in sediment yield with a 30.87 and 10.54 percent, respectively and Qtasllithological unit has the lowest share in sediment yield with a 45.51 percent.
  Keywords: erodibility, erosion index, fingerprinting, Kiov, chai watershed, potential sediment yield
 • Maryam Hafezparast* Ali Bafkar, Elahe Panahi Pages 19-42
  In order to assess the uncertainty of climate change and its effect on the discharge into the Jamishan dam located in the northwestern province of Kermanshah changes in temperature and precipitation parameters in the periods 2020-2039 and 2040-2059 were calculated using a combination of weighted average seven climate model output under three emission scenarios A1B, B1 and A2 respectively, The daily rainfall and temperature forecasts for future periods under each climate scenario was entered to rainfall-runoff calibrated and validated model ‘IHACRES’ and the daily runoff of future periods under each scenario was predicted. In order to determine periods of high-water and water shortage in the status quo and future periods, using Markov chain transition probability matrix, the Frequency months of wet, normal and drought were calculated. The results showed that in the period 2020-2039, annual rainfall decreases and temperature increases. In the period 2040-2059 the annual temperature changes are most severe between -0.66 and °C. A1B and B1 scenarios show annual rainfall and runoff reduction and increase in the A2 scenario.
  Keywords: climate change, IHACRES, Markov chain, uncertainty
 • Amirali Salemian*, Mahmood Shafai Bejestan, Amir Khosrojerdi, Hossein Babazadeh, Hossein Sedghi Pages 43-60
  Headcut erosion is a sudden change in height or slope that makes gullies and valleys and may change within a height ranged from less than one centimeter to several meters depending on several factors and upstream movement. Occurrence of headcut erosion phenomenon in the rivers will result in bed erosion and instability of beaches. As a result, the river is widened and the outcome of the phenomenon is the transfer of large amounts of sediment downstream and dams’ reservoirs. Five adhesive soil samples including, clay and silt with different mixture percentages were examined and tested for 25% upstream and 5% downstream slopes for discharge, velocity and depths of several flows in the study. Volume of the produced sediment was measured in terms of real time and average. In addition, headcut rate and sediment discharge were measured. Some of the phenomena observed in the study that played an important role in the production of sedimentation volume and headcut rate include occurrence of hydraulic jump at the junction of steep slope to mild slope, tensile cracks on the soil surface and increased slope of bed during the experiment due to erosion. According to the results, changes in the three parameters of the amount of silt, upstream slope and flow rate are directly related to the increased rate of movement of sediments and headcut velocity. In pure clay, by increasing flow velocity 1.5 times the average volume of sediments, 13% headcut velocity and sedimentation discharge increased to 40% and 21%, respectively. Moreover, 50% increase of silt increased the average sediments volume, headcut velocity and sedimentation discharge by12%, 38% and 19%, respectively.
  Keywords: bed slope, erosion volume, erosion rate, flume, headcut erosion
 • Reza Dashti*, Mohamahtaghi Sattari, Vahid Nourani Pages 61-76
  Optimum operating of reservoir dams is one of the most important challenges in the water resources management. In fact, integrated water resource management is necessary for an optimum and efficient operating of these resources. In this research the performance of differential evolution algorithm is compared with the improved harmony search algorithm and nonlinear programming method in optimized operating of the Eleviyan single reservoir dam on Soofi-chay River which is one of the most important dams in the Urmia lake basin. Considering the vital importance of the ecological flow to prevent the death of Urmia Lake, an optimization model is developed to determine the minimum required ecological flow of the Soofi-chay River, besides to the water flow needs such as the municipal, industrial demands, and also minimizing the water shortage for agricultural targets. The reservoir parameters including reliability, vulnerability and sustainability indicators are used to evaluate the performance of the studied algorithms in an optimal utilization of the reservoir. The results showed that using the differential evolution algorithm gives a higher-performance compared to the other methods employed in this study in efficient operation of the Eleviyan dam system.
  Keywords: differential evolution algorithm, Eleviyan dam, improved harmony search algorithm, optimal operation
 • Manochehr Fathi Moghadam*, Sajad Kiani, Babak Lashkar Ara Pages 77-88
  Plunging pools are constructed at the downstream of dam spillways to dissipate the excess energy. The turbulent flow velocity converts to the dynamic pressure due to impact of flow with the pool’s bed. The aim of this research is to determine impact pressure of a vertical jet on plunging pool bed. Hence, the experiments were carried out in four different discharges (ranging from 6 to 27.5 lit/s according to the nozzle diameters), three jet diameters including 4.3, 5.2 and 8.2 cm and four falling heights of 37, 60, 90 and 120 cm. Also the experiments are conducted in similar flow conditions for smooth and rough surfaces, and results are compared. Dynamic pressures were measured with a pressure transducer. The analysis of data showed that increase of jet diameter causes decrement in the dynamic pressure coefficient. Results revealed an increase in dynamic pressures due to roughness of contacting surface. Moreover, variations of jet Froude number and fall length have significant effects on the dynamic pressure coefficient. The impact pressure was the highest in the surface center and was gradually reduced in outer zones.
  Keywords: dam spillway, falling jet, Froude number, plunging pool, rough surface
 • Parastoo Nazari*, Shahla Mahmoudi, Ebrahim Pazira Pages 89-96
  Assessing the status of a regional salinity is considered as an important step in land management. This study was performed on part of Turkmen Sahra Lands in Golestan Province with Aridic soil moisture regime, in order to evaluation of salinity changes during the years of 1355, 1368 and 1392. For this purpose, two geostatic methods (ordinary kriging and cokriging) and four algebra methods (Inverse distance weight, Radial basis function, Global polynomial interpolation and local polynomial interpolation) were used for estimating the amount of salinity in depths of 0-50, 100-50 and 150-100 cm. The results showed the percent of land with more salinity than 32 dS/m has increased from 8.95 percent in 1976 to 45.22 percent in 2013. It seems during the 37- year management period, the improper utilization and collection from water and soil resources have led to increase in salinity of the soil. Therefore, so it is suggested to use various methods and appropriate management proceedings to monitor and control the process of increase soil salinity in the region.
  Keywords: changes in soil salinity, geo, statistics, interpolation, land management, Turkman Sahra
 • Abdoreza Ahmadpour*, Bahman Farhadi Bansouleh, Mokhtar Ghobadi Pages 99-112
  This study was conducted to investigate impacts of deficit irrigation on trend of crop growth, quantity and quality characteristics and water use efficiency of maize in Kermanshah. The field study was carried out at a randomized complete block design with four irrigation treatments (40% deficit irrigation, 20% deficit irrigation, full irrigation (FAO Penman-Monteith method) and 20% over irrigation) and three replications with furrow irrigation method. Results indicated that impacts of deficit irrigation was significant on grain yield, biomass, weight of stems, weight of ears, weight of leaves, leaf area index, plant height, number of kernels per row, number of kernels per ear, grain protein and fat. The impacts of water stress on characteristics of maize were different in different stages of growth and were higher at the end of the growing season (grain filling stage). Maximum amount of water use efficiency in grain and fat was in T4 respectively 1.051 and 0.0549 Kg/ha and for biomass and protein was in T3 respectively 2.568 and 0.092 Kg/ha. So deficit irrigation is not recommended for maize in Kermanshah.
  Keywords: fat, protein, water stress, water use efficiency
 • Farshid Taran*, Ali Ashraf Sadraddini, Amir Hossein Nazemi Pages 113-126
  One of the mechanisms of solute transport in soil is preferential flow or flow in macropores. In this study, to investigate the influence of macropore paths on solute transport, three soil bulks composed of 3% clay, 4.2% silt and 92.8% sand in a box with 200 cm length, 100 cm width and 45 cm height were used. The first soil bulk was homogeneous (without macrpore path), the second one contained soil and layers of 5 cm thickness, composed of gravels with 2-4 mm diameter, from surface to bottom of the box (with continuous macropore layers), and the third one contained also contained soil and layers of same thickness and material, but the layers extended only to a depth of 35 cm (with non-continuous macropore layers). The transport of NaCl solution in these three soil bulks were experimented and then simulated using GeoStudio. In the soil bulk having continuous macropore layers, in comparison with the one with no macropore layer, the solute traveled the distance between the surface and the bottom in a shorter time (about 27%) and the peak concentrations were sooner observed (10-20 min). However, the non-continuous layers had no significant impact on the speed of solute transport. The GeoStudio software satisfactorily simulated the solute transport with the coefficient of determination more than 0.970 and the values of the root mean square error less than 0.25.
  Keywords: CTRAN, W, macropore path, preferential flow, SEEP, W, soil matrix
 • Amir Rahmani, Samani, Mehdi Ghobadinia*, Adbolrazagh Danesh Shahraki, Seyed Hassan Tabatabaei, Mohammad Hassan Salehi Pages 127-139
  Lead (Pb) is an environmental pollutants and cause of serious effects on human health due to the properties of accumulation, toxic and long-lasting. In this study, different water level management, including flood irrigation, control water level in 20 and 36 cm below the soil surface and intermittent irrigation in rice cultivation were studied on amount of available Pb in a soil and accumulation in shoot of rice plants. The experiment was performed under the completely randomized design and with three replications at Shahrekord University. The results showed that the effect of irrigation management on the amount of available Pb in soil and accumulation in shoot was significant (p
  Keywords: irrigation management, lead (Pb), rice, soil pollution