فهرست مطالب

مهندسی تصمیم - پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • پیاپی 3 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی، لعیا الفت، سعید دولابی صفحات 7-38
  زنجیره های تامین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند و تنها تمرکز نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها یا بازگشت سرمایه نمی تواند باعث توسعه پایدار در زنجیره تامین گردد. اثر فعالیت های گوناگون درگیر در زنجیره تامین بر زندگی اجتماعی و مسائل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می شود را نیز باید در نظر گرفت. به همین منظور، مفاهیم مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت زنجیره تامین پایدار به منظور اهمیت نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه ریزی زنجیره تامین ظهور یافته اند. این پژوهش بر آن است تا شاخص های اساسی پایداری در سه بعد (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، در بخش تامین کنندگان صنعت قطعه سازی ایران را با استفاده از روش مصاحبه شناسایی کرده و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند را برای تاثیرگذاری شاخص ها ارائه کند. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی تامین کنندگان شرکت مورد مطالعه پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش از بین سه بعد پایداری، بعد اقتصادی بیشترین اثرگذاری را بر دو بعد اجتماعی و زیست محیطی را داراست. و در مرحله رتبه بندی تامین کنندگان، باتوجه اوزان بدست آمده شرکت آرا صنعت آسیا به عنوان تامین کننده مناسب معرفی و انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: تکنیک ANPفازی، تکنیک دیمتل فازی، زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین
 • حمزه خواستار، زهرا رحمتی صفحات 39-60
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شاخص فضای کسب وکار و ابعاد فعالیت های کارآفرینانه بر اساس الگوی دیده بان جهانی کارآفرینی می پردازد. رویکرد پژوهش اقتصادسنجی است و از تحلیل رگرسیون داده های پانل و با روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نمونه آماری شامل 73 کشور عضو سازمان ملل متحد بین سال های 2006 تا 2013 هستند. یافته های تخمین مدل برای این کشورها نشان می دهد که شاخص دریافت مجوز ساخت وساز و تجارت برون مرزی در بین ابعاد فضای کسب وکار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ پس ازآن مولفه شروع یک کسب وکار بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی دارد. همچنین مولفه پرداخت مالیات فقط در دو معادله کارآفرینی نوظهور و کارآفرینی نوپای اجباری توان پیش بینی فعالیت های کارآفرینانه را دارد.
  کلیدواژگان: فضای کسب وکار، فعالیت های کارآفرینانه، دیده بان جهانی کارآفرینی، داده های پانل
 • روح الله نوری، محمود امام ویردی صفحات 61-86
  با توجه به خلاء موجود در خصوص چگونگی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت ها و سازمان ها خدماتی، در این پژوهش تلاش شده است مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی ارائه گردد. بدین منظور با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. ارزیابی مدل حاصله از طریق نظرسنجی سه نفر از خبرگان حوزه آمادگی الکترونیکی انجام شد، تا خبرگان میزان موافقت خود را با هر یک از اجزا (ابعاد مدل و معیار ها) و نیز کل چارچوب پیشنهادی اعلام دارند. در نهایت با استفاده از توزیع پرسشنامه و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. نتایج حاصل تحقیق نشان می دهد، مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی دارای دو بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت و آمادگی الکترونیکی جامعه هدف می باشد که هر یک دارای معیارها و زیر معیار هایی می باشند.
  کلیدواژگان: آمادگی الکترونیکی، تئوری سازی داده بنیاد، سازمان خدماتی، فناوری اطلاعات
 • حسین میرزایی، مجید فشاری، فخرالدین هاشمی وند صفحات 87-108
  نظام تعیین مزد کشور بر مبنای چانه زنی بوده و جایگاهی برای بهره وری در آن مشخص نشده است . دستیابی به رشد 8 درصدی موضوع سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون توجه به بهره وری میسر نبوده و ارتباط مستقیمی بین افزایش بهره وری و پرداخت مزد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است نظام پرداخت مزد در کارگاه های بالای 50 نفر کارگر استان اردبیل-ایران بعنوان یک مطالعه موردی از لحاظ توجه به بهره وری بررسی شده و سپس مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد از بهره وری پیشنهاد گردد . بدین منظور اطلاعات مزدی 46 کارگاه با استفاده از پرسشنامه در استان اردبیل برای مزد پرداختی سال 1393 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه بررسی و تائید شد و ضریب پایائی نیز به روش «آلفای کرونباخ» قابل قبول بود . با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت در نرم افزار« 14 Stata » تحلیل داده ها صورت گرفت. برابر نتایج حاصله ارتباط مثبت و معناداری مابین مولفه های موثر بر بهره وری ازجمله سطح تحصیلات و همچنین سابقه فعالیت با پرداخت مزد وجود نداشت . ارتباط مثبت و معناداری مابین نظام پرداخت مزد و مولفه های کاهش هزینه های اضافی کار،مسئولیت مدیریتی و ارائه فنون و روش های جدید کار و پستهای حساس مالی مشاهده شد . نهایتا مدل مزدی بصورت رابطه خطی و تابعی مزد از مزد سال قبل، افزایش سالیانه و شاخص مهارت پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مزد، بهره وری، نظام پرداخت، روش لاجیت
 • توحید فیروزان سرنقی، وحید رضایی تبار، فائزه نیری صفحات 109-146
  برای اینکه سازمانی بتواند در جهت رشد و بهبود بهره وری خود اقدام نماید، لازم است که عوامل موثر در زمینه بهبود بهره وری را شناسایی کرده و سپس بر اساس اهمیت آنها، اقدامات مناسب را به عمل آورد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عواملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی بهره وری نیروی انسانی و حقوق و دستمزد کارکنان به صورت هم زمان تاثیر می گذارند و همچنین بررسی چگونگی تاثیر این دو عامل بر روی یکدیگر، صورت گرفته است. در این راستا با در نظر گرفتن قابلیت بالای شبکه های بیزی در برآورده کردن اهداف این پژوهش و همچنین استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای بالا بردن دقت کار، به کشف و بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای درونی و مقطعی کارگاه های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن در سال 1386 که به عنوان آخرین اطلاعات بنگاه های صنعتی شامل 13239 بنگاه در اختیار بوده، پرداخته شده است.
  نتایج به دست آمده از مدل برآورد شده ی نهایی از میان انواع شبکه های بیزی تست شده، نشان می دهد که علاوه بر اینکه میزان حقوق و دستمزد کارکنان تابعی از ارزش افزوده می باشد، بهره وری نیز تابعی از ارزش افزوده و دستمزد می باشد. همچنین تاثیری که ارزش افزوده بر روی بهره وری دارد حدود 4 برابر بیشتر از تاثیری است که حقوق و دستمزد کارکنان بر روی بهره وری دارد.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، کارگاه های صنعتی، الگوریتم های فراابتکاری، شبکه ی بیزی
 • مهدی اجلی، حسین صفری صفحات 147-183
  پس از گذشت دو دهه از معرفی سیستم تولید/خدمات ناب (LM)[1] در کشور، در اکثر صنایع به جای تطبیق این مفهوم با صنعت به صورت یک فرهنگ، از آن به صورت ابزاری برای بهبود استفاده می شود. بی شک LM به عنوان یکی از قدرتمندترین سیستم های بهبود کیفیتی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. یکی از وظایف عمده ی مدیریت ارشد، شناسایی و اولویت بندی موانع تولید/خدمات ناب جهت مقابله با موانع مهم است. این پژوهش به دنبال شناسایی موانع کلیدی در بکارگیری و توسعه ی موفق تولید/خدمات ناب (LM) می باشد. اگرچه محققان کشور به برخی موانع بکارگیری تولید/خدمات ناب اشاره کرده اند، اما مروری جامع از این موانع و همچنین ارتباط میان موانع و نهایتا اولویت بندی آن ها را بررسی نکرده اند.
  بدین منظور پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز، 7 مانع بازدارنده (به صورت هفت فرضیه ی فرعی پژوهش) در بکارگیری و توسعه ی موفق LM در صنعت گاز کشور شناسایی و از نظر روایی تایید شدند. در ادامه با توزیع 200 پرسشنامه و نهایتا جمع آوری 170 پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به داده های هر فرضیه، پایایی تحقیق تایید شد. سپس با استفاده از آزمون های آماری (کولموگوروف- اسمیرنوف و میانگین) فرضیه ی اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی پیشنهادی تایید شدند. در ادامه با استفاده از مدل دیمتل فازی(FDEMATEL) ارتباط میان موانع بررسی شده و نهایتا این موانع اولویت بندی شدند. با عنایت به این مدل و اولویت بندی انجام شده، یک برنامه ی عملی برای مقابله با موانع بکارگیری و توسعه ی موفقیت آمیز LM در صنعت گاز فراهم شد.
  کلیدواژگان: موانع بکارگیری، تولید، خدمات ناب (LM)، مدل دیمتل فازی (FDEMATEL)، صنعت گاز
|
 • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi, Laaya Olfat, Saeed Doulabi Pages 7-38
  Supply chains have grown rapidly in recent years and only focusing on economic performance to optimize return on investment costs can not be sustainable development in the supply chain. For this purpose, the concepts of green supply chain management and sustainable supply chain management to the importance of social and environmental concerns with economic factors have emerged in supply chain planning. This study seeeks the basic indicators of sustainability in three dimensions (economic, social and environmental), in the supplier's parts industry by using interview and by using fuzzy DEMATEL, systematic pattern provide for effective measures. In the next step, using fuzzy ANP to rank vendors in the company elaborated. According to the results of the three dimensions of sustainability, economically the most influence on both social and environmental considerations. And in the ranking of suppliers, based on weights obtained, ARA company is the best supplier.
  Keywords: Fuzzy ANP technique, fuzzy DEMATEL techniques, sustainable supply chain, supply chain management
 • Hamzeh Khastar, Zahra Rahmati Pages 39-60
  The recent study examined the relationship between doing business and dimension of entrepreneurial activities. The method is econometrics and data analysis and test the research hypotheses were done using GLS panel regression analysis. The study sample consists of UN member states 73 these countries were selected as samples. Findings show that the warehouse and trade in compare with other doing business indicators has the most importance. The next important indicator is starting a business. Also tax indicator just influences on new business ownership rate and Necessity-Driven entrepreneurial activity.
  Keywords: Doing business, Entrepreneurial Activities, Global Entrepreneurial Monitor, Data Panel
 • Roohallah Noori, Mahmood Emamverdi Pages 61-86
  The study has tried to provide a model to e-readiness assessment in service organizations. For this purpose, using Grounded Theory and application of software Atlas ti, indicators and e-readiness assessment model of appropriate services and congruent with economic, social and its technology has been developed. The resulting model is evaluated by three experts in the field e-readiness survey was conducted, the experts agreed with each of the components and the proposed framework are announced. Finally, using questionnaires distributed and analytic hierarchy process (AHP) model criteria weight is obtained. The results of the survey show, The resulting model contains the e-readiness of the service provider and E-Readiness target population with different criteria and sub criteria.
  Keywords: Information Technology, E, readiness, Grounded Theory, Service organization
 • Hossein Mirzaei, Majid Feshari, Fakhreddin Hashemivand Pages 87-108
  The wage determination system in our country is based on bargaining and there is nothing predetermined in it for productivity’s role. An accomplishment of 8 percent growth rate determined in 20 years’ perspective program would be impossible without considering productivity and there exists a direct relationship between increasing productivity and wage payment. In the present research project we have tried to investigate about wage payment system in firms with more than 50 workers in Ardebil province- Iran as a case study and then have proposed a wage model emphasizing at increasing the role of productivity in wage payment. To do so, the data about wages paid in 2014 of 46 firms have been collected by using a questionnaire in Ardebil province. The validity of the questionnaire was studied and approved and also the reliability coefficient was acceptable through the use of Cronbach’s alpha method. The data analyses were carried out by using logistic regression model in STATA 14 software. Regarding the results gained there has not been a positive and meaningful relationship between elements affecting productivity such as education level and also the activity experience and wage payment. A positive and meaningful relationship was observed between wage payment system and constituents of reducing extra work costs, managerial responsibilities, and the presentation of new skills and methods of work and crucial financial posts. Finally a wage model using a linear and functional relationship of the wage with the wage in previous year, annual increase, and skill index was introduced.
  Keywords: Wage, Productivity, Payment System, Logit Method
 • Tohid Firoozan Sarnaghi, Vahid Rezaei Tabar, Faezeh Nayyeri Pages 109-146
  In order to grow and improve productivity of organization, it is necessary to identify effective factors and then, based on their importance, appropriate actions to be taken. The aim of this study is determine the factors that directly and indirectly effect on the productivity of labor and wages, simultaneously, and also examine how these two indicators effect on each other. In this context, due to the ability of the bayesian networks to meet the objectives of this research and, metaheuristic algorithm to achieve maximum efficiency while minimal processing, we will discover and evaluate of casual relationships between internal variables (specifically, wages and labor productivity) of Industrial workhouse with 10 and more than 10 employees in 1386, as the latest data available, that include 13239 firms.
  The results of the final version of the model that has been tested through a variety of bayesian networks, show that in addition to the wages of employees is a function of value added, productivity is also a function of added value and wages. Effect of value added on labor productivity is about 4 times higher than the impact of the wages of employees on it.
  Keywords: Productivity of Human Resources (Labor Productivity), Wages, Industrial Workhouse, Metaheuristic Algorithm, Bayesian Networks
 • Mehdi Ajalli, Hossein Safari Pages 147-183
  After the past of two decades of lean manufacturing (LM) introduction in Iran, instead comparing this concept with industry as a culture, it is used as tool for improvement. Without doubt, LM as one of the most strong of quality improvement systems is countered by barriers and problems. One of main tasks of top management is identification and ranking the LM barriers for comparison by important barriers. This research identifies the key barriers in successful implementation of LM. Although the country researchers to point some implementation barriers of LM, But they have not studied the total literature of these barriers, also the relationship between barriers and finally ranking of them.
  For this purpose, after the literature review and interview with experts of gas industry, 7 barriers (as 7 secondary hypotheses of research) were identified in successful implementation of gas industry, and they were confirmed with validity. Then by distribution and gathering of 170 questioners and using statistical tests (Kolmogorov-Smirnov and mean), the main hypothesis of this research and 7 secondary hypotheses were confirmed. Finally, the relationship between barriers and their ranking were studied using fuzzy DEMATEL model. According to this model and done ranking, a practical program was proposed for comparison by implementation barriers of LM in gas industry.
  Keywords: Implementation barriers, Lean manufacturing, fuzzy DEMATEL, Gas industry