فهرست مطالب

Educational Developement of Jundishapur - Volume:7 Issue:3, 2016
 • Volume:7 Issue:3, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حبیب حی بر، مهدی بیژن زاده، حامد تابش، شیده عصار* صفحه 225
  اخلاق پزشکی از اجزای مهم علم طب است. این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای تدریس اخلاق حرفه ای در دوره کارورزی پزشکی به روش نمایش و تحلیل عملکرد، انجام شد. فیلمی بر اساس رفتارهای نادرست کارورزان با بیماران در اورژانس و رفتار صحیح در همان موقعیت ها تهیه و پس از انجام پیش آزمون برای کارورزان نمایش داده شد. سپس استاد در بحث به صورت پرسش و پاسخ نظرات کارورزان را جمع بندی کرد و توضیحات لازم را ارائه داد. پس آزمون و نظرخواهی انجام شد. در بررسی فرآیند، تیم تحقیق مجددا رفتار نامناسب کارورزان و شکایات بیماران را در مدت 2 ماه ثبت نمود. گروه هدف 76 کارورز پزشکی (30 مرد و 46 زن) بودند. نمرات پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون (بدون ارتباط معنادار با جنسیت یا طول مدت کارورزی) افزایش معناداری نشان داد ( 001/0 > P). 8/86% از کارورزان تاثیر درس اخلاق پزشکی دوره کارآموزی را در کسب توانایی برخورد مثبت با بیمار، کم یا بسیار کم و 8/89% تاثیر فرآیند را در برخورد مناسب خود با بیمار، زیاد یا بسیار زیاد دانستند. در دو ماه پس از اجرای فرآیند، رفتار نامناسب کارورزان 5/68% و متوسط شکایات بیماران 9/76% کاهش نشان داد. میزان رضایت مندی بیماران از برخورد پزشکان از 65% به 86% رسید. استفاده از این روش می تواند علاوه بر ارتقای دانش و نگرش در زمینه اخلاق پزشکی موجب بهبود عملکرد کارورزان و رعایت بهتر حقوق بیماران شود. درس نظری اخلاق پزشکی در کارآموزی جهت کسب توانایی برای اجرای عملی آن در زمان کارورزی کافی نیست.
  کلیدواژگان: آموزش، اخلاق حرفه ای، کارورزی پزشکی، روش نمایش و تحلیل عملکرد
 • مهری دلوریان زاده*، حسین باقری، آیسا بهار، رحیم بهار گوگانی، فریده خسروی صفحه 231
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است و به منظور تعیین عوامل مرتبط با انگیزه ادامه تحصیل دانشجویان رشته های بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393 صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت بودند. پرسش نامه پژوهش (مشتمل بر 43 سوال در زمینه عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی و عوامل اجتماعی) توسط 279 نفر تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 6/75 ،4/72و 4/68 درصد از دانشجویان مهندسی حرفه ای، محیط و عمومی، به ترتیب توان خود را برای رسیدن به مدارج علمی بالاتر، مثبت ارزیابی نموده بودند. از دیدگاه اکثریت دانشجویان مهندسی محیط، افزایش مهارت های عملی (8/82%) و علاقه خانواده برای ادامه تحصیل دانشجو (2/61 درصد) و از دیدگاه اکثریت دانشجویان حرفه ای، استفاده از تمام امکانات موجود برای ادامه تحصیل (8/71%) و در دانشجویان عمومی (5/76%) افزایش سطح علمی و آگاهی به عنوان عوامل تقویت کننده انگیزه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. همچنین از دیدگاه اکثریت دانشجویان عمومی و حرفه ای، عامل تمایل به ادامه تحصیل در سایر رشته ها، و در گروه مهندسی بهداشت محیط نداشتن برنامه ریزی مناسب از طرف دانشجو به عنوان عامل بازدارنده انگیزه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر ذکر شده است. از آنجایی که، عوامل فردی و خانوادگی در انگیزه ادامه تحصیل از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا، تقویت برنامه های آموزشی، ارایه مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه رشته تحصیلی و آینده شغلی می تواند نقش مفید و موثری در تقویت انگیزه آنها در ادامه تحصیل داشته باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه، ادامه تحصیل، دانشجویان، بهداشت
 • میترا امینی، شیرین قنواتی*، محمد مهدی ثاقب، جواد کجوری، محمدرضا دهقانی، پریسا نبیئی، هاجر شیعه، زهرا صفاری، سارا ریواز صفحه 240
  دستیابی به کیفیت مطلوب در آموزش مستلزم ارزیابی کیفیت آموزش ارائه شده می باشد. با توجه به اینکه نظرات فارغ التحصیلان برای بررسی کیفیت آموزش حایز اهمیت است بر آن شدیم تا در این مطالعه، کیفیت آموزش ارائه شده در دوره 7ساله پزشکی عمومی را از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی کنیم. روش پژوهش حاضر ترکیبی می باشد که دارای دو بخش کمی و کیفی بوده است. بخش کمی را کلیه فارغ التحصیلان پزشکی ورودی 1383 تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه AAMC است که روایی و پایایی آن تعیین شده است. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS14 تجزیه و تحلیل شدند. بخش کیفی، به روش Focus Group انجام گردید. 55 نفر از دانشجویان متشکل از 44 نفر دانشجوی دختر )80%( و 11 نفر دانشجوی پسر )20%( پرسش نامه AAMC را تکمیل نمودند. 40% از شرکت کنندگان، علوم پایه و 34% علوم بالینی پزشکی را از نظر شیوه ادغام مباحث علوم پایه با تجارب بالینی مناسب دانستند. در بخش کیفی نقاط ضعف و قوت گروه های علوم پایه و علوم بالینی مورد بررسی قرار گرفته و بهترین و ضعیف ترین گروه ها لیست گردید. اگرچه گروه های آموزشی مختلف در دانشکده پزشکی این دانشگاه در حال انجام فعالیت های روزمره خود هستند اما پس از بررسی نتایج، به نظر می رسد که نیازمند به حرکتی پویا و منسجم در بسیاری از بخش های آموزشی هستیم.
  کلیدواژگان: ارزیابی، آموزش پزشکی، فارغ التحصیلان
 • پروانه موسوی*، سیمین سیمین منتظری، نسرین عظیمی، سعید پورقیومی صفحه 247
  دانشجویان رشته مامایی لازم است در پایان دوره تحصیل، از حداقل توانمندی برای ارائه خدمات حرفه ای برخوردار باشند. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان مامایی به حداقل های یادگیری در واحد بارداری و زایمان و موانع اجرای آن می باشد. در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی در سال های 90- 89 به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه مربوط به حداقل های یادگیری در واحدهای کارآموزی-کارورزی بارداری و زایمان بود. داده ها با نرم افزار 12spss به صورت توزیع فراوانی و بررسی کلی با مقیاس مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در واحد بارداری و زایمان در 61.11 درصد نامطلوب و 33.33 درصد مطلوب ذکر گردید. در این مطالعه، فقط 30 درصد دانشجویان توانسته بودند تعداد زایمان را مطابق حداقل های یادگیری انجام دهند. مهم ترین موانع اجرای یادگیری به ترتیب اهمیت: انجام کار توسط اینترن و رزیدنت، انتخاب محیط بالینی نامناسب، تعداد کم بیماران، مهارت و تجربه کم مربی تعداد زیاد دانشجویان ذکر گردید در برخی موارد دانشجویان موفق به انجام حداقل های یادگیری نشده و یا تجربه آنها در کسب مهارت ضعیف بوده است که به طبع آن آموزش ناکافی در این زمینه اثرات نامطلوبی را بر کیفیت آموزش و در نهایت سلامت مادران به دنبال خواهد داشت و لذا لازم است که حداقل های آموزشی بازنگری و با توجه به ماهیت کسب هر مهارت بالینی و موارد پیشنهادی مجددا تعریف و منطبق با نیاز فراگیران تنظیم شوند. همچنین به دلیل محدودیت تعداد بیمار و فضای آموزشی بیمارستان ها، پیشنهاد می شود که از مانکن، مولاژ، و لوح فشرده، بیمارستان های غیر آموزشی در امر آموزش دانشجویان و دوره های بازآموزی برای ارتقای مهارت های مربی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: حداقل های یادگیری، موانع اجرایی، اهداف آموزش
 • مریم سیدمجیدی*، جواد جودی چلان، ثریا خفری، ایمان جهانیان صفحه 256
  با توجه به این که عوامل مختلفی مانند فرهنگ، شرایط اقلیمی، اقتصادی می توانند بر انگیزه های افراد در انتخاب یک رشته دانشگاهی موثر باشد مطالعه حاضر به منظور تعیین انگیزه های دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی در انتخاب رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت. پرسش نامه ای پایا و روا در اختیار کلیه دانشجویان سال اول رشته پزشکی و دندان پزشکی بابل قرار گرفت که شامل مشخصات فردی و سوالات مربوط به انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی خود بود. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار آماری SPSS و آزمون آمار توصیفی و آمار تحلیلی chi-squareمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0 P< معنادار تلقی شد. از 100 پرسش نامه توزیع شده 99پرسش-نامه (99%) باز گردانده شد. داشتن شغلی با پایه علمی اولین انگیزه انتخاب رشته پزشکی و داشتن موقعیت حرفه ای بالا اولین انگیزه برای انتخاب رشته در مورد دانشجویان دندان پزشکی بوده است. انگیزه های مرتبط با ماهیت شغل به عنوان انگیزه انتخاب رشته دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بوده و این اختلاف معنادار بوده است.( 01/0P=). دانشجویان هر دو رشته پزشکی و دندان پزشکی در انتخاب رشته خود به موقعیت اجتماعی و حرفه ای توجه داشتند که بیانگر این مساله است که این مشاغل همچنان در اولویت انتخاب رشته های دانشگاهی بوده و طرفداران زیادی دارند.
  کلیدواژگان: انگیزه، دانشجوی پزشکی، دانشجوی دندان پزشکی، انتخاب رشته
 • یوسف پاشائی اصل، جعفرصادق تبریزی، بهنام امینی دغلیان، فرید غریبی* صفحه 264
  امروزه استفاده از روش های آموزشی که بتواند مشارکت دانشجویان را در فرایند یادگیری تقویت نماید مورد توجه جدی است. لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی مزایای تدریس دانشجویان دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از روش های مشارکتی در یادگیری می باشد. این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی می باشد که به صورت تمام شماری و با مشارکت 107 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به انجام رسید. جهت بررسی و تایید روایی محتوایی پرسش نامه، شاخص CVR و CVI به ترتیب برابر 89 و 91 درصد به-دست آمد و همسانی درونی (پایایی) پرسش نامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی و با اخذ نمره 88/0 برای آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده به صورت فراوانی (درصد) برای متغیرهای کیفی و میانگین (انحراف معیار) برای متغیرهای کمی گزارش گردید و معنا داری تفاوت امتیازات کسب شده در حیطه ها و ورودی های مختلف تحصیلی بررسی شد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان آموزش گیرنده دارای دیدگاه مثبتی در رابطه با تدریس دانشجویان مقطع دکترا در حیطه های مختلف هستند چرا که 54 درصد آنان از این سبک آموزشی رضایت بالایی دارند و میزان رضایت سایر دانشجویان نیز غالبا در حد متوسط قرار دارد. امتیاز کلی کسب شده توسط حیطه های مورد بررسی بر اساس مجموع پاسخ های داده شده به حیطه مشاوره پایان نامه، تدریس در کارآموزی و تدریس نظری در کلاس به ترتیب برابر 53/108، 87/99 و 57/94 می باشد که این امر نشان می دهد که این شیوه آموزشی دارای بیشترین مزایا کسب شده در حیطه مشاوره پایان نامه و کمترین مزایا در حیطه تدریس نظری می باشد. همچنین این سبک آموزشی تنها در حیطه تدریس کارآموزی توانسته است در طول زمان خود را ارتقاء دهد (P<0/05) و تغییرات مثبت چندانی در سایر حیطه ها مشاهده نشده است (P>0/05). به طور کلی نتایج بررسی ها حاکی از آن است که دانشجویان مورد مطالعه از اجرای این سیستم رضایت بالایی دارند و مزایای آن را در حد مطلوب ارزیابی می کنند.
  کلیدواژگان: تدریس همتایان، مزایا، آموزش پزشکی
 • اسد ویسی رایگانی، غلامعباس دیناروند* صفحه 275
  روش تکلیف محور نوعی روش تدریس می باشد که تاکید آن بر یادگیری معنادار از طریق انجام تکلیف در بافتی کاملا دانشجو _ محور (یادگیرنده_ محور) است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر به کارگیری آموزش تکلیف_ محور به شیوه رسم و رنگ آمیزی مسیرهای متابولیکی به عنوان تکلیف خانه بر پیشرفت تحصیلی و رضایت دانشجویان رشته پزشکی در یادگیری آسان تر و موثرتر مسیرهای متابولیکی درس بیوشیمی می باشد. پس از مشخص نمودن گروه شاهد (65نفر) و گروه آزمایش (88)، با تعیین تکلیف خانه به شیوه رسم و رنگ آمیزی مسیرهای متابولیکی مسیرهای متابولیکی کربوهیدرات های درس بیوشیمی برای گروه آزمایش و پس از برگزاری امتحان و بررسی تکالیف انجام شده توسط دانشجویان، در نهایت نمرات این دو گروه که قسمت اعظم آن ناشی از تکالیف بود، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت تا میزان کارایی روش مذکور بررسی شود و همچنین برای بررسی رضایت دانشجویان از پرسش نامه محقق ساخته با تایید اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون t مستقل انجام شد. p<0.001معنادار در نظر گرفته شد. ترکیب گروه شاهد به صورت 40٪ دختر و60٪ پسر و همچنین گروه آزمایش 41٪ دختر و 59٪ پسر بود. میانگین نمرات گروه های شاهد (59/2±63/9) و آزمایش (45/2±73/13) به طور معناداری تفاوت دارد (001/0˂Pvalue). 40% دانشجویان اعتقاد داشتند که روش مذکور به یادگیری واضح و بدون ابهام مطالب و یادآوری آسان مطالب آموزش داده شده کمک می کند. روش آموزش تکلیف_ محور به شیوه رسم و رنگ آمیزی مسیرهای متابولیکی به عنوان تکلیف خانه موجب افزایش پیشرفت تحصیلی می شود و به یادگیری واضح و بدون ابهام مطالب و یادآوری آسان مطالب آموزش داده شده کمک می کند.
  کلیدواژگان: آموزش تکلیف-محور، رسم و رنگ آمیزی، تکلیف خانه، بیوشیمی، دانشجویان پزشکی، یادگیری، مسیرهای متابولیکی
 • سعید شیرعلی، الهه خدادادی، علیرضا اکرامی، احمد چنانی* صفحه 282
  هدف از این پژوهش ارزیابی دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به اولویت های تدریس اثربخش در نظام آموزشی است. این پژوهش به شیوه توصیفی_مقطعی و در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.80 پرسش نامه به صورت نمونه گیری در دسترس از اساتید و دانشجویان جمع آوری شد. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش، 80 نفر (40 نفر دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی) و (40 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف) بودند. جمع آوری داده ها با طراحی پرسش نامه ای در قالب 20سوال در 4 بخش مختلف انجام شد. فرمت پرسش نامه به روش لیکرت و نوع آزمون محقق ساخته بود. سپس توزیع پرسش نامه و امتیاز دهی سوالات در دو گروه انجام شد. شباهت ها و تفاوت هایی در دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به یکدیگر مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم دانشجویان و هم اساتید آگاه، از نیازهای خود در زمینه آموزش می باشند و بررسی نظرات آنان در بهبود کیفیت آموزش کمک کننده می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، تدریس اثربخش، اساتید، دانشجویان، علوم پزشکی اهواز
 • علی مراد حیدری گرجی*، منصور رنجبر، محمد علی حیدری گرجی صفحه 289
  شرایط یاددهی ویادگیری ومحیط آموزشی ازنکات قابل توجه درکسب مهارت ها وتوانمندی های دانشجویان درطی دوران تحصیل آنها است.این مطالعه، باهدف بررسی وتعیین وضعیت موجود درمحیط های آموزشی و شرایط یاددهی و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی از دیدگاه آنان دردانشگاه علوم پزشگی مازندران و با استفاده از الگوی DREEM انجام شد. . این مطالعه توصیفی مقطعی در بین 243 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی انجام شد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه DREEM بود که شامل اطلاعات دموگرافیک و 50 سوال در پنج حیطه ی یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی ، جو آموزشی و محیط اجتماعی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss ( (16) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد جوآموزشی از دیدگاه دانشجویان در 25.51 درصد از موارد بسیار مطلوب،54.32 درصدجو اموزشی رامطلوب ارزیابی کردند.تفاوت میانگین نمره کلی وضعیت محیط آموزشی دانشگاه بین دختران وپسران، دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشدوبین دانشجویان ورودی سالهای متفاوت با (p< 0.05) معنادارشد . جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب ارزیابی شد و دانشجویان دختر دیدگاه بهتری نسبت به محیط آموزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان پسر داشتند. می توان با استفاده ازالگوی DREEM برای ارتقا و پیشرفت سطح علمی دانشگاه و شرایط یادگیری دانشجویان، اقدام نمود.
  کلیدواژگان: دیدگاه دانشجویان، شرایط یاددهی و یادگیری، الگوی DREEM
 • راضیه باقرزاده، حکیمه واحدپرست، فرحناز کمالی، طیبه غریبی، لیلا دهقانی* صفحه 298
  به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار جزء اساسی مراقبت پرستاری است. بررسی جنبه های مختلف آموزش و به کارگیری این مهارت ها حائز اهمیت است. مطالعه به روش مقطعی در سال 1390-1389 با هدف بررسی نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره نحوه آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار انجام گردیده است. شرکت کنندگان در پژوهش را 150 دانشجوی پیراپزشکی تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه بود که با استفاده از متون در دسترس ساخته شدند. جهت تعیین روایی، از نظر متخصصان در این حیطه استفاده گردید و پایایی با انجام مطالعه پیلوت و تعیین ضریب آلفای کرونباخ (نمره آلفاء 80/0 تا 95/0 برای حیطه های مختلف) تایید شد. اطلاعات به دست آمده، توسط آزمون-های آماری توصیفی و تحلیلی، آنالیز گردید. یافته های پژوهش نشان داد که تنها 5/18% دانشجویان، کیفیت آموزش مهارت های ارتباط با بیمار را در حد مطلوب ارزیابی نمودند. بیشترین روش فراگیری انواع مهارت های ارتباط با بیمار، آموزش از طریق تئوری در خلال دروس دیگر و مشاهده رفتار مربی با بیمار بود. درصد استفاده مطلوب از مهارت های ارتباطی، 4/41% تا 9/57% برای حیطه های مختلف بود. با توجه نتایج، میزان خوب بودن آموزش و به کارگیری مطلوب مهارت های ارتباطی کم می باشد، بازبینی برنامه های آموزشی و ارتقای روش های آموزشی در زمینه مهارت های ارتباط با بیمار می تواند در بهینه سازی کاربرد این مهارت ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، دانشجویان پیراپزشکی، آموزش
|
 • Shideh Assar *, Habib Heybar, Mehdi Bijanzadeh, Hamed Tabesh Page 225
  Medical ethics is an important subject in medicine. This study was carried utilizing the display and analysis performance method in teaching medical ethics to medical interns to investigate the effectiveness of this method. Initially, a team of emergency nurses and clinical psychologists were asked to observe the attitude of medical interns towards patients and to report problems in emergency unit at Ahvaz Golestan Hospital. According to information obtained and recorded statements, a scenario was developed and showed both inappropriate behaviors that led to conflict as well as the correct behaviors in the same position. This scenario was conducted by a theater group and recorded on film. To assess the implemented process, the emergency room team recorded medical intern's unsuitable attitude and patient's complaints for 2 months. The target group consisted of 76 medical interns. After the implementation process, collecting and analyzing data, post-test scores showed a marked increase compared to pre- test scores (p
  Keywords: Medical Ethics, Intern Practical Training, Display, Performance Analysis Method
 • Farideh Khosravi, Mehri Delvarianzadeh*, Hossein Bagheri, Aisa Bahar, Rahim Bahar Gogani Page 231
  The present research was a cross- sectional study and aimed to determine the factors associated with motivation for continuing education among health science students, Shahroud University of Medical Sciences in 2014. The study population was all faculty students of Public Health department. Questionnaires including 43 questions on individual, family, economic and social factors were completed by 279 people; then data analysis was performed using SPSS19 software. Based on findings, 75.6%, 72.4% and 68.4% of occupational, environmental and public health students respectively stated the positive motivation regarding to achieve higher academic degrees. From the perspective of the majority of environmental health students, development of practical skills (82.8%) and family desire for student’ further education (62.2%); from the perspective of the majority of occupational students, the use of all the facilities for further education (71.8%); and in opinion of public health students, increased knowledge and awareness(76.5%) and family desire for student’ further education (71.8%); and finaly from the perspective of the majority of occupational and public health students, the wish to study in other fields was noted as motivational reinforcement factor of higher education. To this end, from the perspective of the majority of environmental health students, lack of proper planning was mentioned as barrier for motivation of higher education. according to this results, it was showed that individual and family factors were more important factors in motivation of higher education. Therefore, Strengthen training programs, counseling and support in justifying the students’ education and future career can be useful and plays an effective role in strengthening their attitudes.
  Keywords: Motivation, Higher Education, Students, Health
 • Mitra Amini, Shirin Ghanavati *, Mohammadmahdi Sagheb, Javad Kojuri, Mohammadreza Dehghani, Parisa Nabeiei, Hajar Shiee, Zahra Saffari, Sarah Rivaz Page 240
  Enhancement to desired Quality in education is one of the most important objectives among Higher Education centers. According to World Federation of Medical Education, medical education quality has been increased specially in General Medicine since two decades ago. This is the reason of people’s expectation from General physicians has been increased, and the graduates relatively don’t feel completely satisfied by the education they’ve passed. This study was performed under the goal of General Medicine Course Evaluation from Graduated Medical Students’ point of view based on AAMC. The present research was a mixed method study in two quantitative and qualitative sections. In quantitative section, the target population consisted of all General Medicine graduates; the data gathering tool was a translated AAMC questionnaire that its validity was checked by medical education experts and its reliability was 86%; then data were analyzed using SPSS14; While Qualitative section was done under Focus Group method consisting of number of medical students and experts of SUMS; Total of 55 students including 44(80%) female and 11(20%) male students completed the questionnaires. In addition, 40% of participants in major wards evaluated the quality of instruction well whereas 60% of the rest subjects considered better quality for the minor wards . Although different medical groups are working in Shiraz Medical School, it seems there’s a need for a more dynamic development in educational parts of the medical schools in order to train physicians.
  Keywords: Evaluation, Medical Education, Graduated
 • Parvaneh Mousavi *, Simin Montazeri, Nasrin Azimi, Saeed Pourghaumi Page 247
  At the end of education, midwifery students have to acquire the minimum capabilities of their professional job services. The aim of this study was to determine achieving rate to learning minimums in obstetric Units and its performance obstacles by midwifery students. In this descriptive study, all of senior midwifery students studying last term in 1389- 90were selected through census method. Data collection tools were a questionnaire related to minimums of learning in traineeship – internship courses of obstetric and pregnancy Unit. After the data were analyzed by SPSS software as frequency distribution and total evaluating through multigrades scale as desired, relatively desired and undesired. According to data, rate of achieving to learning minimums was estimated 61.11% undesired and 33.33% desired; In addition, only 30 percent of students were able to do the number of birth according to minimum learning. The most important obstacles of learning performance in obstetric unit included tasks completion with intern and resident, selection of inappropriate clinical environment, scarce number of patients, low skilled and inexperience teacher tolarge number of students, respectively. In some reported cases, students could not attain learning minimums or their experience was weak at achieving skills, subsequently, that insufficient education relatively would effect on the quality of education as well as the health of mothers. Therefore, it is necessary to revise the educational minimums; and then according to nature of every clinical skills and suggested cases, they should be defined, adjusted and coincided with student's needs . Moreover, due largely to limited number of patients and educational environment of hospitals, it is suggested that manikin, moulage, CDs, none educational hospitals are used for promotion of clinical teacher skills in students education and reeducation courses.
  Keywords: Learning Minimums, Performance Obstacles, Educational Goals
 • Maryam Seyedmajidi *, Reza Joodi Chalan, Sorayya Khafri, Iman Jahanian Page 256
  Due to many factors such as culture, climate, and economy could affect student's motives in choosing a field of study at university, the present study was to determine the motives of medical and dental students at the Babol University of medical sciences for choosing major. A valid and reliable questionnaire inquiring students’ demographic characteristics and their incentives for entering dentistry and medicine was distributed. Then the data were analyzed by Chi-Square test along using SPSS version 19; and the statistics obtained (P
  Keywords: Motivation, Dental student, Medical student, Choosing field of study
 • Farid Gharibi *, Jafar Sadegh Tabrizi, Behnam Amini Daghalian, Usof Pashaei Asl Page 264
  Nowadays, using educational methods which enhance student's participation in learning process is concerned. Hence, this study aimed to evaluate the effects of PhD students’ teaching in Tabriz health services management department. This survey was a descriptive-analytical study conducted with the participation of 107 B.Sc. students via researcher-made questionnaire and census methods. For assessing content validity, CVR and CVI indexes were calculated as 89% and 91%, respectively; and for assessing its internal consistency or reliability, the Cronbach’s alpha was approved and calculated as 0.88. The data were reported as frequency (percentage) for qualitative variables and for quantitative variables by mean (SD); then the significant differences among collected scores in domains studied and various educational inputs were observed. Afterwards, the results indicated that students trained had a positive attitude regarding PhD students as assistant teachers in different domains, because the half of participants almost 54 percent had high satisfaction toward this educational approach while others had generally moderate satisfaction. According to total scores obtained from the dimensions including thesis advising, teaching practical and teaching theory, 108.53, 99.87 and 94.57 percentages were estimated, respectively. To this end, educational approach was considered as the greatest advantage in the scope of advising thesis projects, and the lowest advantage in the domain of teaching theory. Moreover, this system has been able to improve over time only in the domain of teaching internship (P0/05). The information of inquiries showed that PhD students have been highly satisfied with the implementation of this system, moreover, its benefits have been considered as acceptable. No doubt, the proper implementation of this system in similar areas can bring about significant results
  Keywords: Peer Teaching, Advantages, Medical Education
 • Asad Vaisi Raygani, Gholamabbas Dinarvand* Page 275
  Task-based learning is a teaching method that emphasizes learning through meaningful assignments in the completely student-centered approach. The present study investigated the effects of task-based teaching through drawing and coloring as homework on the Satisfaction and academic achievement of medical students as well as easier and more effective learning of metabolic pathways of biochemistry course. After determining the control (65 person) and experimental (88) groups, the medical students draw and painted carbohydrate metabolic pathways as homework; while the scores of two groups were much out of their practices, statistical analysis was used to evaluate the performance of the method as well as a researcher made questionnaire was used for student satisfaction evaluation , the approval of questionnaire was confirmed by the faculty of Biochemistry. Data analysis using statistical software SPSS-16 and t-test was performed; then here was a significant relation, p
  Keywords: Task-based learning, Drawing, coloring, Homework, Biochemistry, Medical student, Learning, Metabolic pathways
 • Saeed Shirali, Elaheh Khodadi, Alireza Ekrami, Ahmad Chenani * Page 282
  The objective of present study was to assess the effective teaching priorities in order to find out the opinions of teachers and students within educational system. This research was carried out by a descriptive – cross sectional study over semesters in 92-93 at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. To this end, 80 questionnaires were distributed and collected as an available sampling among teachers and students. The number of samples in this study were 80 (40 post graduate students) and (40 teachers from various faculties).Then, the data collection was done by a questionnaire consisted of 20 questions in four different sections; moreover, the format of this researcher-made questionnaire was utilized Likert scale. Then the distribution and scoring of the priorities was done. Subsequently, the data demonstrated the students and teachers’ opinion had the similarities and differences with each other; the result of this study could indicate that both students and teachers were aware of their requirements in the field of education, moreover, the assessment of their opinions can be helpful in improving the quality of educational system.
  Keywords: Assessment, Effective Teaching, Teachers, Students, Ahvaz University of Medical Sciences
 • Ali Morad Heidari Gorji *, Mohammad Ali Heidari Gorji, Mansoor Ranjbar Page 289
  This study aimed to investigate the situation of educational sites and environments and the conditions of teaching and learning in viewpoint of the nursing and midwifery students in Mazandaran University of medical sciences using the DREEM pattern. This is a crosssectional study conducted on 243 students of nursing and midwifery. The sampling done according randomization table. The study scale was DREEM including demographic information and 50 questions in the terms of learning, professors, and students’ perception of their scientific abilities, educational atmosphere and social environment. The data were analyzed by the software SPSS version 16. %66 of the students were females and %34 were males. Mazandaran University of medical sciences was198.3 22.41  . %25.21 of the samples believed the educational atmosphere was excellent and %54.32 stated that it was good and desirable. The difference of the average total score of the university educational environment condition between male and female students, B.A and M.S students and the students admitted in different years was significant (P
  Keywords: Student's Viewpoint, Teaching, Learning Conditions, DREEM Pattern
 • Razieh Bagherzadeh, Hakimeh Vahedparast, Farahnaz Kamali, Tayyebeh Gharibi, Leila Dehghani * Page 298
  Communicational skills application is an important part of nursing care; and addressing various aspects of teaching and the use of these skills are important. Hence, a cross sectional study was performed in 2010-2011 to assess attitude of paramedical college students about the training and the utilization of communicational skills between student and patient. The study was conducted on 150 paramedical students in Bushehr University of medical sciences. The sampling method was census; and data were collected through two questionnaires made of available literature review. Their validity was confirmed by the correctors’ verdict and the reliability by pilot study and Alpha Cronbach method too, alpha score was 0.80 to 0.95 for different domains. Descriptive- analytical tests were used for data analysis. According to the results, only 18.5% of subjects reported good quality of communicational skills training; based on student’s view point, the most frequent route for communicational skills training in all aspects was associated with other theoretical course and observation of teacher- patient communication; considering different domains, the use of communication skills at ideal level was %41.4 to %57.9 for. To this end, the education and the application of good communicational skills at optimal level among paramedical students showed low degree, therefore, revising educational programs and improving teaching methods with focus on communication skills are recommended.
  Keywords: Communication Skills, Paramedical Student, Education