فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - پیاپی 39 (زمستان 1395)
 • پیاپی 39 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالرحیم غیاثی* صفحات 3-15
  بنا بر ادبیات کارآفرینی، قصد کارآفرینی نقش تاثیرگذاری در رفتار کارآفرینی دارد. بدین جهت شناسایی عامل‏های موثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه‏ی باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی دانشجویان با میانجی گری نگرش کارآفرینی آنان بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و در سال تحصیلی 1392-1393 در دانشگاه زابل انجام گرفت. جامعه‏ی آماری این پژوهش همه‏ ی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‏ های کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه بود (2000=N). حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 145 نفر تعیین شد که نمونه ها به روش تصادفی ساده گزینش شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن توسط تنی چند از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی ابزار اندازه گیری نیز با استفاده از آلفای ترتیبی و پایایی ترکیبی اندازه گیری شد (906/0- 702/0= α و 904/0- 801/0= CR). داده های به دست آمده از ابزار اندازه گیری، با معادله‏ های ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار آماری Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه ‏ی پژوهش نشان داد که باور به خودکارآمدی با قصد کارآفرینی دانشجویان دارای رابطه‏ ی معنی‏ دار مثبتی بوده و به طور مستقیم بر آن اثر می گذارد؛ همچنین نقش میانجیگری نگرش کارآفرینی در رابطه ‏ی باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی تائید شد.
  کلیدواژگان: نگرش کارآفرینی، قصد کارآفرینی، باور به خودکارآمدی، دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی
 • لاله صالحی، فیض الله منوری فرد*، یاسر محمدی صفحات 16-27
  خودکارآمدی کارآفرینانه توان کارآفرینان را برای شناخت فرصت های کارآفرینی، مدیریت منابع و مقابله با چالش های موجود در کل فرایند کارآفرینی، تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، استدلال شده است که برنامه های درسی فرصت های مختلفی را برای دانشجویان به منظور توسعه جنبه های مختلف خودکارآمدی کارآفرینانه فراهم می کند. با این وجود، هنوز دانش زیادی درباره نقش مولفه های برنامه درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی بر خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان وجود ندارد. لذا، هدف کلی این پژوهش واکاوی نقش مولفه های برنامه درسی بر خود کارآمدی کارآفرینانه دانشجویان مرکزهای آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی استان البرز بود. جامعه آماری تحقیق 2004 تن از دانشجویان مرکزهای مزبور بود که با استفاده از فرمول کوکران، 178 تن از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم در دو مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و جوانشیر به عنوان نمونه گزینش شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی ظاهری و محتوایی آن، توسط پانل متخصصان و روایی سازه، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (724/0KMO= و معنی داری بارتلت در سطح یک درصد خطا) تایید شد. همچنین، به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، از آزمون تتای ترتیبی با به کارگیری نرم افزار R استفاده شد. داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSSWin20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحلیل همبستگی نشان دادند که بین مولفه های روش تدریس، محتوای آموزشی، آموزشگر و ارزشیابی با میزان خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان، رابطه مثبت و معنی داری و جود دارد. بین مولفه های مدیریت و محیط فیزیکی با میزان خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نشد. یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان دادند که مولفه-های محتوای آموزشی، آموزشگر و روش تدریس بر پایه ی آماره مک فادن در مجموع 4/27 درصد از احتمال واریانس متغیر وابسته خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی کارآفرینانه، محتوای آموزشی، مولفه های برنامه درسی، خودکارآمدی
 • مسعود رضایی* صفحات 28-40
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و توانایی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن را 500 تن دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند که 107 تن از آنان بر پایه جدول بارتلت و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه گرداوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از کارشناسان و قابلیت اعتماد آن از طریق محاسبه ی آلفای ترتیبی (85/0-80/0=α) تائید شد. نتیجه های تحقیق نشان دادند که وضعیت دانشجویان در دو مولفه ی خودانگیزشی و مدیریت هیجان ها نیازمند توجه بیشتری است. یافته های تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین پنج مولفه ی خودآگاهی، مدیریت هیجان ها، خودانگیزشی، همدلی و مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی با توانایی کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که دو متغیر مدیریت هیجان ها و سابقه ی اعضای خانواده در راه اندازی کسب وکار بین 52 تا 79 درصد از احتمال واریانس توانایی کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کارآفرینی، دانشجوی کشاورزی، توانایی کارآفرینانه
 • زهرا هوشمندان مقدم فرد*، علی شمس، اسماعیل اخبار صفحات 41-53
  عامل‏ های چندی بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان کشاورزی تاثیرگذارند که با شناخت و استفاده از آن ها، برنامه ریزی آموزشی اثربخش تر می شوند. هدف این تحقیق علی- ارتباطی سنجش تاثیر خلاقیت، انگیزه کامیابی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان کشاورزی بود. جامعه‏ ی آماری تحقیق را 187 تن هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان در سال 1394 تشکیل دادند که برمبنای جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب، 135 تن گزینش و بررسی شدند. ابزار تحقیق مشتمل بر پرسشنامه ای چهاربخشی بود که روایی آن با نظرسنجی از متخصصان تایید شد و با انجام آزمون پیش آهنگ با 30 هنرجو و محاسبه ضریب تتای ترتیبی (82/0-79/0=Ө) برای بخش های مختلف پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 پردازش شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی برای دست‏یابی به هدف‏ های تحقیق استفاده شد. نتیجه نشان داد که متغیرهای تحصیلات مادر، شمار ساعت‏ های مطالعه، میزان علاقه به گرایش، خلاقیت، هوش هیجانی و انگیزه کامیابی، دارای همبستگی مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی هنرجویان بود و از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری بین هنرجویان گرایش های مختلف تحصیلی در هنرستان های کشاورزی استان زنجان مشاهده شد. هنرجویان گرایش کشت گیاهان دارویی وضعیت بهتری نسبت به هنرجویان گرایش های دیگر داشتند. نتیجه‏ی رگرسیون لجستیک نیز نشان دادند که متغیرهای میزان علاقه به گرایش، انگیزه کامیابی و خلاقیت مهم ترین عامل‏های متمایزکننده دو گروه هنرجویان با پیشرفت تحصیلی خوب و ضعیف هستند و در مجموع نشان داده شد که مدل ارایه شده تا 7/80 درصد قادر به تفکیک دو گروه هنرجویان مزبور می‏باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش کشاورزی، پیشرفت تحصیلی، هنرجوی کشاورزی، هنرستان کشاورزی
 • طاهر عزیزی خالخیلی*، حمید کریمی گوغری، معین اکبرپور صفحات 54-66
  در راستای توسعه و بهزیستی زندگی روستائیان و کشاورزان، نقش مراکز جهاد کشاورزی در آموزش و افزایش دانش و مهارت کشاورزان بسیار اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی در استان مازندران طراحی و اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان استان مازندران تشکیل می دادند (336532=N)، که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان شمار نمونه 384 تن برآورد شد و برای افزایش اطمینان این شمار به 414 تن افزایش یافت و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نمونه مورد بررسی انتخاب شد. این بررسی از نوع تحقیقات شبه آزمایشی می باشد که با استفاده از فن پیمایش داده ها گرد آوری شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که روائی آن توسط چند تن از متخصصان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و دامنه ضریب های تتای ترتیبی (89/0 - 75/0 θ = ) نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنجش بود. نتایج بررسی انگیزه کشاورزان در چهار بعد نشان داد انگیزه کمال جویی و انگیزه زیستی دارای میانگین بالاتری نسبت به دو انگیزه رفاهی و هویتی بودند. با استفاده از تحلیل خوشه ایکشاورزان به سه گروه همگن تقسیم شدند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد اختلاف گروه ها در سه متغیری که برای خوشه بندی استفاده شدند معنی دار می باشد. بنابر نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی در خوشه های مختلف، متغیرهای میزان درک مشکلات شرکت در کلاس، نگرش نسبت به مسئولان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، میزان مراجعه به این مراکز، میزان پذیرش مسئولیت در روستا و شمار اعضای خانوار در پیش بینی میزان انگیزه کشاورزان بیشترین سهم را داشتند و در خوشه های مختلف حدود 2/15 تا 5/83 درصد از تغییرپذیری های متغیر وابسته میزان انگیزه را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: مراکز جهاد کشاورزی، انگیزش کشاورزان، برنامه های آموزشی ترویجی
 • مهرداد نیک نامی*، اعظم صدیق صفحات 67-79
  فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط های مشترک اعضای یک سازمان است و بعنوان یکی از مولفه های مهم تاثیر گذار بر رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان تلقی می گردد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حرفه ای مدرسان مرکزهای آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی در منطقه چهار کشور بود. این تحقیق از نوع میدانی، جامعه آماری آن شامل 560 عضو هیات علمی و مدرسانی بودند که در مرکزهای آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی منطقه چهار کشور در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تدریس بودند. بر اساس فرمول کوکران99 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق مورد تایید اعضای هیات علمی قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبه تتای ترتیبی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی امام خمینی البرز تایید شد(89/0- 84/)0θ=. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی از جمله خلاقیت فردی، خطر پذیری، رهبری، یکپارچگی، حمایت مدیریت، کنترل، هویت، نظام پاداش و انتقاد با رفتار حرفه ای مدرسان رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون رگرسیون گویای آن بود که از بین متغیرهای معنی دار شده، تنها شش متغیر توانایی ورود به معادله رگرسیون را داشتند که در مجموع 5/64 درصد از تغییر پذیری متغیر وابسته تغییر رفتار حرفه ای را تبیین می کنند. سه متغیر نظام پاداش، هویت، و رهبری دارای تاثیر مثبت و سه متغیر انتقاد، کنترل و حمایت مدیریت دارای تاثیر منفی بودند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رفتار حرفه ای، آموزش علمی کاربردی کشاورزی، آموزشگران کشاورزی
 • کلثوم حمیدی، جعفر یعقوبی* صفحات 80-93
  کشاورزان شهری، شهروندان ساکن شهر هستند که به کشاورزی در داخل شهر و مناطق حاشیه آن می پردازند. هدف از این تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی کشاورزان شهری بود. در این تحقیق تحلیلی، برای سنجش روایی پرسشنامه از اعضای هیات علمی و کارشناسان مرتبط و برای پایایی آن از پیش آزمون و محاسبه ضریب پایایی تتا استفاده شد(92/0= θ ). جامعه ی آماری تحقیق را خانوارهای دارای کشاورزی شهری شهر زنجان در سال 1395 تشکیل دادند که شمار آنان بنا بر اعلام سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زنجان 2300 خانوار بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاستفاده شد (150=n) که مناطق سه گانه شهر زنجان به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند. شیوه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، اصول بهینه کاشت گیاهان و اصول بهینه آبیاری، شیوه مبارزه غیرشیمیایی و زیستی (بیولوژیک) با آفات، اصول بهینه عملیات سمپاشی و آشنایی با انواع سموم و موارد کاربرد آنها به ترتیب به عنوان نیازهای آموزشی رتبه یک تا شش بر پایه ضریب تغییرات معرفی شدند. تحلیل همبستگی نشان داد بین نیازهای آموزشی شهروندان در زمینه ی کشاورزی و سطح تحصیلات و میزان علاقه به کشاورزی شهری رابطه ی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد. بین نیازهای آموزشی شهروندان با متغیرهای سن، میزان فضا برای کشاورزی شهری و میزان پیشینه ی کار کشاورزی همبستگی معنی داری وجود نداشت. هم چنین نیازهای آموزشی افراد شرکت کننده در دست کم یک دوره آموزشی کشاورزی به طور معنی داری کمتر از افراد بدون تجربه شرکت در دوره آموزشی کشاورزی، بود. بین شهروندان مناطق سه گانه شهری زنجان از نظر نیازهای آموزشی کشاورزی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: کشاورزی شهری، نیاز آموزشی، ترویج شهری، آموزش کشاورزی
 • روح الله رضایی*، شیرین گلباز، لیلا شرفی، پریسا نجفلو صفحات 94-109
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق 489 تن دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 95- 1394 بود که حجم نمونه با توجه به جدول بارتلت، 220 تن تعیین شد و با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب گزینش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد (پس از متناسب سازی پرسش ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی (CR) ابزار تحقیق نیز با برآورد مدل اندازه گیری و پس از اعمال اصلاح های لازم تامین شد. داده های گردآوری شده با استفاده SPSSWin20 و AMOS20 پردازش و از مدل سازی معادله های ساختاری برای تجزیه و تحلیل آن ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق گویای آن بودند که قصد کارآفرینانه بیشتر دانشجویان مورد بررسی در حد پایین و متوسط بود و دو متغیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان داشته و 61 درصد از واریانس آن را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: قصد کارآفرینانه، گرایش به یادگیری، اشتیاق به کار، دانشجویان کشاورزی
 • ذبیح الله بستان پیرا، ناصر ناستی زایی*، حسن شهرکی پور صفحات 110-121
  سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از مهارت های اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته شده و داشتن این مهارت برای دانشجویان در جامعه اطلاعاتی امروز بسیار مهم است. این پژوهش با هدف مقایسه ی رابطه ی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش علی- ارتباطی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام شد و جامعه آماری شامل همه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-1394 بود (2053N=) که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (بر حسب جنس، رشته و مقطع تحصیلی) و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 323 تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سواد اطلاعاتی و انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کروسکال والیس، آماره توکی و ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین سواد اطلاعاتی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان وجود ندارد (05/0p>). ضریب همبستگی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی به ترتیب 696/0 و 543/0 بود (01/0p
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، انگیزش تحصیلی، موفقیت تحصیلی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مرجان واحدی*، سمیه سلیمان نژاد، همایون مرادنژادی صفحات 122-136
  با توجه به نقش و جایگاه زنان به ویژه زنان روستایی در حفظ محیط زیست، شناخت نیازهای آموزشی و ارایه ی آموزش های لازم در این زمینه برای آنان، یک ضرورت به حساب می آید. این پژوهش با هدف تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی شهر ایلام در زمینه ی حفظ محیط زیست انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده ها دیدمان کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه ی آماری این تحقیق، همه ی زنان روستایی شهرستان ایلام به شمار 13400 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 150 تن از آنان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی محتوایی آن توسط نظرخواهی از صاحب نظران و روایی هم گرا از طریق محاسبه ی 87/0=CR و 79/0=AVE تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار R ومحاسبه ی ضریب تتای ترتیبی برای بخش های مختلف پرسشنامه(87/0- 79/0 = Θ) تعیین شد. برای تعیین نیازهای آموزشی از الگوی نیازسنجی بوریچ استفاده شده است. نتایج نشان دادند که زنان روستایی در همه ی زمینه های آموزشی حفظ محیط زیست شامل حفاظت ازآب، هوا، خاک، گونه های گیاهی و جانوری، جنگل و مرتع به آموزش نیاز دارند. مقایسه ی دو گروه از زنان روستایی شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره های آموزش زیست محیطی با استفاده از آزمون من ویت نی نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو گروه از نظر نیازهای آموزشی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی برای بررسی نقش متغیرهای اثرگذار بر نیازهای آموزشی، نشان داد که از بین متغیرهای پژوهش، تنها دو متغیر میزان تحصیلات و میزان استفاده از رادیو و تلویزیون بر احتمال برآورد نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه تاثیر داشته اند.
  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، نیاز سنجی، حفظ محیط زیست، زنان روستایی
|
 • Abdolrahman Ghiyasi * Pages 3-15
  The entrepreneurship literature shows that entrepreneurial intention has important effect on entrepreneurship behavior. Therefore, it is important to identify factors influencing entrepreneurial intention. The main purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy belief and entrepreneurial intention with mediating role of entrepreneurial attitude. This study, in terms of purpose, is considered as an applied research and in terms of data collection is field study. The statistical population consisted of 2000 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic year, among which, 145 students were randomly selected based on Cochran's formula. Data collection tool was questionnaire, that’s face validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts, and its reliability was confirmed through calculating ordinal alpha and composite reliability coefficients (α = 0.702 - 0.906 and C= 0.801 - 0.904). The results showed that there is a positive relationship between self-efficacy belief and entrepreneurial intention. Also, the mediating role of entrepreneurial attitude in the relationship between self efficacy belief and entrepreneurial intention was confirmed.
  Keywords: Entrepreneurial attitude, entrepreneurial intention, self, efficacy beliefs, agricultural, Natural Resource students
 • Laleh Salehi, Feyzulah Monavarifard *, Yaser Mohamadi Pages 16-27
  Entrepreneurial self-efficacy increase entrepreneurship’s abilities to identify the opportunities of entrepreneurial, resources management and deal with existents challenges around the whole of entrepreneurial process. In other side, scholars argued that the curriculum components created different opportunity for students to expanded different side of their entrepreneurial self-efficiency. Nonetheless, still we don’t have enough knowledge about the role of curriculum components as heart of university centers on students’ entrepreneurial self-efficacy. Therefore, the aim of this study was to
  investigating impact of curriculum components on students’ Entrepreneurial Self-Efficacy in Alborz agricultural technical higher education centers. Statistical population of this research was consisted of 2004 Students; from that 178 students were selected as sample by using stratified random sampling.
  The main tool of this study was made questioner that its face and content validity confirmed by panel of experts and its construct validity confirmed by using explanatory factor analysis (KMO = 0.724; P= 0. 000). The questioner readability confirmed by ordinal theta. Data was analyzed by SPSS software. Findings of correlation analysis indicated a positive statistically significant relationship between teaching methods, education contents, Educators, evaluation and student entrepreneurial Self-Efficacy. Regulations and physical environment components did not play an important role in Students entrepreneurial Self-Efficacy. Results from ordinal regression analysis indicated that educational content, Educators and teaching methods -based on McFadden statistic- explained 27.4% of the variance of students’ entrepreneurial Self-Efficacy.
  Keywords: Entrepreneurial Self-Efficacy, Education Contents, Curriculum Components, Ordinal Regression
 • Masuod Rezaei * Pages 28-40
  The aim of this research was to investigate the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial capacity among the agricultural students at Arak University. Quasi-experimental method was applied in this research. The statistical population consisted of 500 B.Sc. agricultural students in the 1394-95 academic year, from which 107 students were determined by Bartlett table as the research sample and were selected by applying simple random sampling technique. A questionnaire was developed to gather data. Validity and reliability of the research instrument were confirmed based on the evaluation of a panel of experts and ordinal alpha coefficient (α=0.80-0.85), respectively. The findings of research indicated that motivating oneself and managing emotions of students need further attention. The results of Spearman correlation coefficient analysis revealed that there was a positive significant relationship between self-awareness, managing emotions, motivating oneself, empathy, social skills and total emotional intelligence and student's entrepreneurial capacity. Ordinal regression analysis results revealed that the two variables of managing emotions and prior experiences of family members in starting business accounted for 52% to 70% probability of variation in the entrepreneurial capacity of students.
  Keywords: Agricultural student, Emotional Intelligence, entrepreneurial capacity, entrepreneurship
 • Zahra Hoshmandanmoghadamfard*, Ali Shams, Esmaeil Akhbari Pages 41-53
  Several factors affect academic achievement of agricultural high school students and by identifying these factors, the possibility of effective educational planning could be achieved. The purpose of this cause- correlational study was to investigate the impact of creativity, achievement motivation and emotional intelligence on the academic achievement of students. The statistical population consists all 187 agricultural high school students in Zanjan Province which 135 of them were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool had four sections which its validity was confirmed by a panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated ordinal coefficient thetas were at the appropriate level (θ= 0.79- 0.82). Data were analyzed with Spsswin21 by using descriptive and inferential statistics. The results revealed that there was a significant correlation between mother’s education level, interest toward major, daily hours of study, emotional intelligence, achievement motivation and creativity with academic achievement of students. There was a significant difference of students of different majors in terms of academic achievement and student of medicinal plants was in first rank of academic achievement. Results of logistic regression analysis revealed that interest toward major; achievement motivation and creativity in equation are able to predict academic achievement of students in either of the good, or weak to an extent of more than 80.7% correctly.
  Keywords: Emotional Intelligence, Agricultural Education, Academic Achievement, Agricultural Students, Agricultural High Schools
 • Tahere Azizikhalkheili *, Hamid Karimi Pages 54-66
  In order to rural development and farmers’ wellbeing, Jihad Agricultural Centers play an important role in educating and increasing farmers’ knowledge and information. This study was conducted to investigate farmers’ motivation for attending in educational programs of Jihad Agricultural Centers. Farmers of Mazandaran province included research population (N= 336532), using Kerejcie & Morgan Sampling Table 384 person were determined as sample size and to increase confidence they were raised to 414 farmers that were selected by multistage random sampling. This study is a semi-experimental research and the survey technique was used to gather data. Research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed with experts and university professors. The Ordinal Theta coefficients (θ = 0.756 - 0.898) revealed the suitable reliability of measuring instrument. Investigation of farmers’ motivation in four components showed that idealistic and physiological motivations had a higher average than the pleasure and recognition motivations. Using cluster analysis farmers divided to 3 homogeneous groups and analysis of variance test showed these groups significantly differ in variables that used for clustering. Ordinal regression in these clusters revealed that recognizing the problems of attendance, attitude toward personnel of Jihad Agricultural Centers, , visiting the Jihad Agricultural Centers, taking responsibility in the village, and the number of household members had main role in predicting farmers’ motivation, also 15.2 to 83.5 percent of variation in dependent variable were predicted by these variables.
  Keywords: Jihad Agricultural Centers, Farmer's motivation, Extension education programs
 • Mehrdad Niknami *, Azam Sedigh Pages 67-79
  Organizational culture is a system of shared understanding of an organization and as one of the important factors affecting on the professional behavior of the organization employees. The main aim of this research was to study the impact of organization culture on educators’ professional behavior at Scientific Applied Agricultural Higher Education Centers of Jihad-e Agriculture in the Fourth Region Iran. The statistical population was composed of 560 faculty members and educators of the Institute of Applied Scientific Higher Education in 2013-2014 academic years, out of which 99 of them were determined according to Cochran’s formula by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire that’s validity was confirmed by a panel of experts. To confirm its reliability, 30 questionnaires were filled out in the Imam Khomeini branch of the Institute of Applied Scientific Higher Education in Karaj. Ordinal theta coefficient was calculated. Pearson Correlation test revealed that components of organizational culture including personal creativity, risk-taking, leadership, coherence, management support, control, identity, bonus criticism system had positive, significant relationship with educators’ professional behavior. According to the results of regression analysis, only six variables were qualified to be included in regression equation. They accounted for 64.5% of the variance of professional behavior-related variable. Three variables of bonus system, identity and leadership had positive impact and three variables of criticism, control and management support had negative impact.
  Keywords: organizational culture, professional behavior, agricultural applied scientific higher education, agricultural educators
 • Kolsom Hamidi, Jafar Yaghobi * Pages 80-93
  Urban farmers are citizens living in city that produce agricultural crops within the city and its outlying areas. The purpose of this study was to identify the educational needs of urban farmers. In this study, Descriptive-survey method was used in this study. The validity of the questionnaire was approved by a panel of academic experts. Pre-test and calculating the theta reliability was used to measure the reliability (θ= 0.92). Urban farmers in Zanjan city formed the population of the study (N=2300) and the sample size was estimated by using Cochran's formula (n=150). Samples were selected using cluster sampling method. Results showed that the most important educational needs of urban farmers based on C.V were: how to combat pests and plant diseases, crop cultivation principles, principles of proper irrigation, non-chemical and biological ways of fighting pests, spraying operation principles and familiarity with a variety of pesticides and their use. Result of correlation analysis showed that there is significant and positive relationship between educational needs and level of education and interest to urban agriculture and there is no significant relationship between educational needs and age, the space for urban agriculture and urban agriculture experience. The result of U test showed that educational needs of people participating in at least one agricultural training courses were significantly less than those without experience in agricultural training course. According to the results there is no significant difference in terms of educational needs between the citizens of the three areas of the city.
  Keywords: Urban agriculture, Educational Needs, urban extension, Agricultural Education
 • Rohollah Rezaei *, Shirin Golbaz, Lila Sharafi, Parisa Najafloo Pages 94-109
  The main purpose of this research was to study the effect of learning orientation and work passion on agricultural students’ entrepreneurial intention. The statistical population consisted of all M.Sc. students in agriculture faculty of Zanjan University in 2015- 2016 academic year (N=489). According to Bartlett table, a sample size of 220 was determined and randomly selected using a stratified sampling method with proportional allocation (n=220). Data were collected using the standard questionnaires (after adjusting the questions with the field of research). Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and sustained after making necessary corrections. The data were processed using SPSSwin20 and AMOS20, then analyzed through Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that majority of students’ entrepreneurial intention was at low and medium levels. Also, the results showed that learning orientation and work passion had a positive and significant effect on students’ entrepreneurial intention explaining about 61 percent of its variances.
  Keywords: entrepreneurial intention, Learning Orientation, Passion for Work, Agricultural Students
 • Naser Nasti * Pages 110-121
  Information literacy is known as one of the basic life skills in the new millennium and for students, information literacy, critical need for access to information in today's information society. This study aimed to investigate comparative relationship of information literacy with motivation and academic achievement of agriculture and natural resources students with other graduate students at the university of Sistan and Baluchestan. Research method was causal-correlation and that was done by questionnaire. Statistical population included all of graduate students at university of Sistan and Baluchestan in the academic year 2015-16 (N=2053). A sample of 323 of all graduate students at university of Sistan and Baluchestan were selected by Cochran sampling method. Research instruments included information literacy and academic motivation questionnaires. To data analysis, Kruskal Wallis, Tukey, Spearman correlation coefficient were used by SPSS21. The results showed that there is no significant difference between agriculture and natural resources student's information literacy, motivation and academic achievement with other students. The correlation coefficients between information literacy with motivation and academic achievement were respectively 0.696 and 0/543 (P
  Keywords: Information Literacy, Academic Motivation, Academic Achievement, Graduate Students
 • Marjan Vahedi *, Somaye Soleymannejad Pages 122-136
  Considering the role of women especially rural women in environment protection, recognizing the educational needs and related trainings for them is necessity. The purpose of this research was to investigating educational needs of Ilam rural women on environment protection. This quantitative and applied analytical research was conducted. The statistical population of this research included all rural women in Ilam Township (N=13400). Using proportionate stratified random sampling method and based on Cochran formula, 150 of them were selected as the sample. Research instrument to collect data was questionnaire that its content validity confirmed by an expert panel and convergent validity confirmed by calculating CR= 0.87 and AVE=0.79. Ordinal theta (using R software), was calculated to measure reliability of the questionnaire (Θ =0.79 - 0.87). In order to determine educational needs, Bourich model was used. The results showed that rural women need training in all five components of environment protection, including protection of water, air, soil, maintaining species diversity of vegetative and animal and protecting forests and ranges. Comparison between two groups of rural women who participated and did not participate in related extension education courses using mann-whitney U, showed that there was significant difference between the two groups. Based on the findings of ordinal regression, two variables of education and use of radio and television had significant effect on the probability of indicating rural women’s educational needs
  Keywords: Educational need, need assessment, environment protection, rural women