فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1395)

مجله تصویر سلامت
سال هفتم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی جنتی، علی ایمانی، حسن الماس پور خانقاه صفحه 1
  زمینه
  برای شناسایی مشکلات پیچیده نظام سلامت لازم است که اطلاعات و آمار ابعاد مختلف سلامت تولید شوند. لذا مطالعه فوق با هدف تعیین توزیع خدمات سرپایی در استان آذربایجان شرقی انجام شد.
  روش کار
  مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. نمونه و جامعه آماری مطالعه فوق شامل همه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک ها، مطب ها و درمانگاه های وابسته به همه بخش های ارائه دهنده (دولتی، خصوصی، خیریه، نظامی، تامین اجتماعی و شبه دولتی) که خدمات سرپایی در سطح استان آذربایجان شرقی ارائه می دادند بود. روش نمونه گیری و جمع آوری داده ها به وسیله فرم محقق ساخته (researcher-built checklist) انجام شد. روایی محتوایی فرم محقق ساخته توسط پنج نفر متخصص مدیریت سلامت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی تبریز تایید شد. داده های موردنیاز از معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، سازمان بهزیستی، بهداشت و درمان صنعت نفت، کمیته امداد امام خمینی (ره) جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  روایی محتوایی و پایایی اطلاعات و داده های مطالعه توسط چک لیست توسط متخصصان مدیریت سلامت تایید گردید. درمجموع یافته های مطالعه فوق نشان داد که بیشترین ارائه خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی با 53.6% می باشد و بخش خیریه با 0.6% کمترین ارائه دهنده خدمات سرپایی می باشد. در این بین تامین اجتماعی با 27.7% و بخش دولتی با 13.4% بعد از بخش خصوصی بیشترین ارائه دهندگان خدمات سرپایی در استان می باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که بخش های خصوصی در مقایسه با بخش های دیگر در خط مقدم ارائه خدمات سرپایی می باشند؛ بنابراین سیاست گذاری ها و تصمیمات مدیران ارشد باید در راستای حمایت و تقویت این بخش ها باشد.
  کلیدواژگان: خدمات سرپایی، نظام مراقبت های بهداشتی درمانی، ایران
 • حسین رضوانجو، مبین سخنور، لیلا دشمنگیر صفحه 7
  زمینه
  سالیانه مبالغ زیادی از هزینه های پرداختی بیمارستان ها توسط بیمه های درمانی تحت عنوان کسورات بازپرداخت نمی شود که خسارت مالی جبران ناپذیری را به بیمارستان ها وارد می نماید. هدف این پژوهش تعیین میزان و علل کسورات اعمال شده به صورتحساب های بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی بیماران بستری در دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که با بهره گیری از داده های سال 93 در بیمارستان های علوی و مدنی تبریز انجام شد. چک لیست محقق ساخته جهت استخراج داده های مورد نیاز استفاده گردید. روش نمونه گیری بر اساس حجم جامعه در بیمارستان علوی سرشماری و در بیمارستان مدنی به صورت تصادفی ساده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel-2010 تحلیل شده و به صورت آمار توصیفی گزارش گردید.
  یافته ها
  در بیمارستان های مورد مطالعه بیشترین میزان کسورات حق العمل جراح و آنژیوپلاستی بود. همچنین در بیمارستان علوی از میان عوامل کسور بیشترین میزان مربوط به موارد تکرار شده، اضافه درخواستی تعرفه خدمات که مغایر با مبلغ تاییدی سازمان بیمه بود، می باشد. در بررسی علل کسور در هر دو بیمارستان نقش عامل انسانی قابل انکار نیست که در مواردی چون خطا در محاسبه، اضافه درخواستی، عدم دقت در ثبت هزینه ها و ناآگاهی از تعرفه های تاییدی سازمان های بیمه نمود پیدا کرده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای کسورات در بیمارستان های مورد مطالعه و قابل پیشگیری بودن آن و کثرت و تنوع خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی، ایجاد واحد پایش درآمد در بیمارستان ها و استفاده از کارشناسان خبره، ضرورتی انکار ناپذیر است.
  کلیدواژگان: بیمه، کسورات، بیماران بستری، بیمارستان
 • لیلا رسول پور فرزین، ژیلا خامنیان، سعید دستگیری صفحه 14
  زمینه
  پره اکلامپسی به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین مشکلات در دوران بارداری مطرح بوده و تولد زودرس، سقط، وزن کم نوزاد و نیز مرگ و میر مادر را به دنبال دارد. اسید فولیک به عنوان یکی از ویتامین هایی است که برای زنان در سنین باروری جهت پیشگیری از نقایص لوله عصبی جنین استفاده می گردد و نقش آن در پره اکلامپسی و فشار خون در این دوران مورد بحث است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف اسید فولیک درمراقبت های قبل از بارداری بر تغییرات فشار خون در بارداری می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه کوهورت گذشته نگر مطالعه به صورت تمام شماری بر روی کلیه 1939 زنان در بین سال های 1387تا 1392 جهت دریافت مراقبت های پیش از بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی سراب بستان آباد و خسروشهر مراجعه کردند انجام شد. تقسیم بندی بر اساس نحوه مصرف مکمل اسید فولیک به دو گروه انجام شد: گروه اول که به طور مرتب اسید فولیک در دوره پیش از بارداری و سراسر بارداری مصرف کرده و گروه دوم زنانی که مصرف مکمل اسید فولیک را نداشتند. بعد از جمع آوری اطلاعات در چک لیست محقق ساخته جهت آنالیز آماری اطلاعات وارد SPSS16 شده و آمار توصیفی و تحلیلی ارایه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان در این مطالعه 5.78 ± 25.98 سال بود. 92.9 درصد مادران (1802 مورد) مصرف منظم اسید فولیک طی دوران بارداری داشتند. بیشترین میزان فشارخون بالا در بارداری در فشار خون سیستولیک در هفته 37-35 با 8.2 درصد و در فشار خون دیاستولیک در هفته 37-35 و بیش از 37 با 1.6 درصد بود. بروز فشار خون بالای سیستولیک (میانگین درصد در گروه مصرف کننده 0.63% ودر گروه پرهیز کننده از مصرف: 50.93%) و دیاستولیک (میانگین درصد در گروه مصرف کننده 0.93% و در گروه پرهیز کننده از مصرف: 10.16%) در بیماران مصرف کننده اسید فولیک به صورت معنی داری کمتر بود (P<0.05). با توجه به آنالیز رگرسیون لوجستیک با استراتژی بک وارد، شغل همسر و الگوی مصرف صحیح اسید فولیک در دوره بارداری با توجه به معنی دار بودن در تحلیل چند متغیره به عنوان فاکتورهای پیشگویی کننده مستقل در بروز پر فشاری خون در این زنان مطرح گردیدند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعه ی حاضر، به نظر می رسد، مصرف اسید فولیک در دوران بارداری میزان بروز هیپرتانسیون حاملگی را به صورت معنی داری کاهش می دهد و با مصرف اسید فولیک در این دوران می توان از میزان پره اکلامپسی کاسته و در جهت سلامت مادر و کودک گام هایی اساسی برداشت.
  کلیدواژگان: اسید فولیک، بارداری، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک
 • افخم ورقایی پایدار، وحیده زارع گاوگانی، نادر حسن نژاد، سعیده رنجبر، مرضیه حسین زاده، شهین ایمانی صفحه 22
  زمینه
  آموزش به بیمار یک مراقبت پرستاری موثر است که موجب افزایش رضایت بیماران از مراقبت های بهداشتی، کاهش اضطراب و طول مدت بستری بیماران و هزینه ها می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و مقایسه موانع مربوط به بیمار، موانع مربوط به پرستار و موانع مدیریتی از دیدگاه بیماران بستری و پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی تبریز می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است. ابزار گرد آوری داده ها در هر دو گروه، 193 نفر پرستار و 184 نفر بیمار، پرسشنامه دو قسمتی (قسمت اول مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و قسمت دوم بیاناتی مربوط به موانع مربوط به بیمار، موانع مربوط به پرستار و موانع مدیریتی) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS، میانگین و درصد مشخصات دموگرافیک جمعیت هدف بررسی شده و در جداول تنظیم شد. از آمار توصیفی جهت بیان فراوانی، میانگین و انحراف معیار و درصد متغیرها استفاده شد. برای یافتن ارتباط بین میانگین نمرات به دست آمده با یکدیگر از آزمون همبستگی و جهت یافتن ارتباط بین میانگین نمرات با سایر موارد بر حسب کیفی یا کمی بودن متغیر از آزمون های نان پارامتریک یومن ویتنی و کروس کالواریس و تی تست استفاده شد. مقادیرPvalue<0.05 به عنوان مقادیر معنی دار تلقی شد و در مواردی که P=0 بود مقادیر P<0.001 گزارش گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از نظر بیماران، مهمترین مانع آموزشی مربوط به بیمار عبارت است از: ترجیح می دهم پزشکم به من آموزش دهد (22.6 %) در حالی که از نظر پرستاران مهمترین مانع مربوط به بیمار عبارت است از: عدم درک محتوای آموزشی بدلیل بیسوادی یا کم سوادی (20.8 %) از نظر بیماران مانع مهم آموزشی مربوط به پرستار عبارت است از: پرستاران وقت کافی برای آموزش به بیمار را ندارند (11.5 %). در حالی که این مانع از نظر پرستاران عبارت است از: خستگی جسمی و روحی در اثر شیفت های فشرده کاری (33.9 %). مهمترین مانع آموزشی مربوط به مدیریت از دیدگاه بیماران عبارت است از: برای پرستاران آموزش دهنده امتیازی تعلق نمی گیرد (26.8 %). در حالی که مهمترین مانع از دیدگاه پرستاران عبارت است از: عدم تامین نیروی پرستاری کافی برای بخش ها (48.2 %).
  نتیجه گیری
  با توجه به مزایای فراوان آموزش بیماران، برای بیماران، خانواده، پزشکان و پرستاران و تاثیر آن در افزایش رضایتمندی بیماران لازم است جهت رفع موانع موجود بر سر راه آموزش بیماران، اقداماتی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، موانع آموزش به بیمار، آموزش بیمار توسط پرستار
 • صفوره اسماعیل زاده، احمد عباسی، شبنم نیک نیاز، بهروز فتحی، علمناز سائلی صفحه 30
  زمینه
  سن 12 سالگی به عنوان گروه سنی شاخص جهانی برای مقایسه و نظارت بیماری های دهان و دندان در سطح بین المللی انتخاب شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سلامت دهان و دندان در دانش آموزان 12 ساله شهرستان جلفا به منظور تعیین نیازهای آنان و طراحی برنامه های پیشگیری انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد که 146 دانش آموز 12ساله به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان 7 مرکز بهداشتی و درمانی فعال ارائه دهنده خدمات سلامت به مدارس شهرستان جلفا، در سال 1393 انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس معاینه بالینی و تکمیل پرسشنامه بررسی ارزیابی وضعیت سلامت دهان کودکان نسخه 2013 سازمان جهانی بهداشت انجام شد که شامل دو بخش الف: اطلاعات جمعیت شناختی، ب: وضعیت دهان شامل وضعیت دندانی، وضعیت پریودنتال، سایش دندانی، ترومای دندانی، مخاط دهان بود. داده ها با استفاده از نرم افزارآماری نسخه16 SPSS و آمار توصیفی (میانگین و درصد فراوانی)، آزمون های کای دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین Decayed، Missing، and Filled teeth (DMFT) در جامعه مورد بررسی 2.93±4.30 بود که این مقدار در پسران 2.26±4.38 و در دختران3.60±4.21 بود. 92.5 درصد از افراد حداقل دارای یک دندان پوسیده بودند و85.6 درصد از افراد مورد بررسی حداقل یک دندان شماره 6 پوسیدگی داشت. همچنین بین جنسیت پسر با پوسیدگی دندان ارتباط معنی داری مشاهده شد (P value<0.05)
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده وضعیت نامطلوب سلامت دهان دانش آموزان شهرستان جلفا و نیازمند توجه جدی به برنامه های سلامت جامعه محور در بعد آموزش و اجرای برنامه های دندانپزشکی پیشگیری می باشد.
  کلیدواژگان: دهان و دندان، پوسیدگی، دانش آموزان، DMFT
 • مریم امینی، مژده مصطفوی زاده صفحه 37
  زمینه
  این پژوهش با توجه به تاثیر کتابداران در سلامت فردی خود و نقش آنان در اشاعه اطلاعات سلامت که موجب ارتقای سلامت، به معنی توانمندسازی شناخت و کنترل عوامل موثر بر سلامت جامعه است با هدف بررسی وضعیت سواد سلامت کتابداران دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش کار
  روش این پژوهش پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری شامل90 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مستقر در پردیس است. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) در بهمن ماه 1394 جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی (میانگین انحراف معیار، توزیع فراوانی) و آمار تحلیلی (آزمون تی یک طرفه و آزمون فریدمن) استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سن آزمودنی ها 7.75±39.21 سال، 74.7 درصد آنها زن و بقیه مرد بودند و 69.3 درصد تحصیلات کتابداری داشتند. میانگین نمره سواد سلامت 6. 16±83.7 محاسبه شد. 82.3 درصد کتابداران سواد سلامت کافی، 3.8 درصد سواد سلامت مرزی و 13.9 درصد سواد سلامت ناکافی داشتند. سواد سلامت کتابداران دو دانشگاه در سطح کافی بود و با هم تفاوت معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  کتابداران دانشگاهی از سواد سلامت کافی برخوردارند. کتابداران می توانند به عنوان آموزش دهندگان سواد سلامت در دانشگاه و جامعه با اعتماد کافی فعالیت کنند و نقش خود را در ارتقای سواد سلامت جامعه ایفا نمایند. پیشنهاد می شود این امر به عنوان یکی از وظایف کتابداران دانشگاهی در پست سازمانی آنها وارد شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، کتابداران، بهداشت، خدمات پیشگیرانه بهداشتی
 • سعید جودی صفحه 46
  زمینه
  ندول منفرد تیروئید یافته شایع بالینی در بیمارانی است که با شکایت بزرگی تیروئید یا لمس توده در قدام گردن مراجعه می کنند. ندول منفرد تیروئید انواع و اقسام پاتولوژیکی دارد و طیف بالینی وسیعی از بیماری های التهابی گرفته تا تومورهای خوش خیم و بدخیم را شامل می شود. تشخیص پاتولوژیکی بیماری از اهمیت ویژه برخوردار است، که براساس تشخیص نوع بیماری، روش برخورد، درمان و پرگنوز آن فرق خواهد کرد.
  با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بیماری از شیوع نسبتا بالائی برخوردار است، بررسی گذشته نگری بر روی پرونده های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا تبریز بین سال های 1390-1393 با اهداف تعیین شیوع انواع پاتولوژیکی ندول های منفرد تیروئید و بررسی هر کدام از آن ها از نظر شیوع سنی و جنسی به عمل آمد.
  روش کار
  از مجموع 17349 بیمار مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا تبریز در فاصله زمانی 1390-1393، تعداد 191 مورد با تشخیص کلینیکی ابتدائی ندول منفرد تیروئید استخراج گردید که نمونه تیروئید کتومی جهت بررسی پاتولوژیکی به این بخش ارسال شده بود.
  یافته ها
  از این تعداد بیشترین مورد مربوط به گواتر مولتی ندولر به تعداد 90 نفر و با شیوع 47 درصد می باشد. پس از آن به ترتیب شیوع عبارتند از آدنوم فولیکولر 28%، کارسینوم پاپیلر 15%، کارسینوم فولیکولرو گواتر منتشر 3% تیروئیدیت لنفوستیک و کارسینوم مدولر 1%، گرانولوما، لنفوما و آبسه هر کدام نیم درصد است.
  نتیجه گیری
  بیشترین مورد ندول منفرد تیروئید مربوط به گواتر مولتی ندولر و از نظر شیوع جنسی مربوط به زنان است.
  کلیدواژگان: ندول، تیروئید، گواتر، بیمارستان امام رضا
 • فائقه محمدی، مهسا گواهر صفحه 52
  قبل از به وجود آمدن سیستم های مدیریت محتوا، افراد برای کسب رتبه های بالا در موتورهای جستجو، به یک طراح تخصصی وب با دانش کافی نیاز داشتند. ولی امروزه با وجود این سیستم ها، حتی افرادی که اطلاعات کمی در حیطه موضوعی طراحی وب دارند نیز می توانند یک سایت بهینه شده بر اساس الگوریتم های موتورهای جستجو داشته باشند. هدف سیستم های مدیریت محتوا نیز در اصل برای آسان کردن فرآیند میزبانی وب است تا کسی اگر علم به این موضوع هم نداشته باشد، بتواند سایت خود را راه اندازی کنند. مسئله مهم این است که بتوان این بهینه سازی را با روش های قانونی و درست انجام داد. نتایج بررسی ها و مطالعات و مقالات پیشین نشان از آن دارد با توجه به امکاناتی که سیستم های مدیریت محتوا در اختیار کاربران قرار داده اند آن ها را قادر می سازند تا وبسایت های خود را با روش های مجاز بهینه سازی نمایند.
  کلیدواژگان: سئو کلاه سیاه، سئو کلاه سفید، بهینه سازی موتورهای جستجو، سیستم های مدیریت محتوا
|
 • Ali Jannati, Ali Imani, Hassan Almaspoor Khangah Page 1
  Background And Objectives
  It is necessary that various aspects of health information and statistics are identified and measured since health problems are getting more complex day by day. This study was aimed to investigate the distribution of outpatient services in East Azerbaijan province.
  Material and
  Methods
  This research was a descriptive, cross-sectional study. In this study, the data from all functional health sectors, including hospitals, health centers, and all clinics and private offices (public, private, charitable, military, social security and NGOs sectors) in 2014 were studied. The relevant performance data were collected according to pre-determined format (researcher-made check list) approved by five professionals and experts in health services management (content validity). The study was conducted in different sites including Deputy of Treatment, health section of University of Medical Sciences, Social Security Organization, Iran Health Insurance, Imam Khomeini Relief Committee, Welfare Organization and healthcare organizations of the oil industry. In order to analyze the data, SPSS 18 software was used.
  Results
  The information and data were collected according to pre-determined format (researcher-made check list) approved by five professionals and experts in health services management (content validity and reliability). In general, the highest and the lowest outpatient services, have been provided in the private sector (53.6%) and the charitable sector (0.6%), respectively. Social security with 27.7% and public sector with 13.4% are the largest providers of outpatient services after private sector in this province.
  Conclusion
  The results showed that the private sector in comparison with public sector is at the forefront of outpatient services. So, policies and decisions should be aimed to protecting and reinforcing these sectors.
  Keywords: Outpatient Services, Health Care System, Iran
 • Hossein Rezvanjou, Mobin Sokhanvar, Leila Doshmangir Page 7
  Background And Objectives
  Annually, a large amount of fees that are paid by hospitals, will not be reimbursed as deductions by health insurance which imposes irreparable financial losses on hospitals. The purpose of this study was to determine the amount of deductions imposed on social security and health insurance`s bills and its causes related to inpatients in two hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences.
  Material and
  Methods
  This was a cross-sectional study conducted in Alavi and Madani hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences by using 2015 data. Researcherdesigned checklist was used for data collecting. According to population size, census method and random sampling were used in Alavi and Madani hospitals, respectively. Gathered data were analyzed through descriptive statistics assisted by Excel v.13 software.
  Results
  In the studied hospitals, most of the deductions in the Alavi and Madani hospitals were related to charge of surgeon and angioplasty, respectively. Also, in Alavi Hospital among deductions factors, the most repeated one was extra application in contrary to determined tariffs. In both hospitals, the role of the human factor in cases of error cannot be denied. Extra applications, inaccuracy in registration costs and lack of knowledge of the approved insurance tariffs are the main important factors influential on the deduction.
  Conclusion
  Due to high rates of preventable deductions in both hospitals and being given the multiplicity and variety of services offered at the health centers, establishing income monitoring unit in hospitals and use of experienced staff is inevitable.
  Keywords: Insurance, Deductibles, Inpatient, Hospital
 • Leila Rasoolpoor, Farzin, Zhila Khamnian, Saeed Dastgiri Page 14
  Background And Objectives
  Preeclampsia is one of the most threatening problems in pregnancy and potentially is followed by preterm birth, miscarriage, low birth weight and maternal mortality. Folic acid supplementation is commonly prescribed for women in child bearing age to reduce the prevalence of neural tube defects. However, its role in pre-eclampsia and hypertension is not proven and is debatable. The aim of this study was to evaluate the influence of folic acid on before pregnancy care on blood pressure in pregnancy.
  Material and
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted as census on all 1939 women referred to receive prenatal care between 2008 and 2013 in rural and urban healthcare centers in Sarab, Bostanabad and Khosroshahr. We compared blood pressure changes in two groups with folic acid consumption and another group, not consuming folic acid. Collected data were filled in the checklist and underwent statistical analysis of descriptive and analytical methods by SPSS 16.
  Results
  The mean age of women in this study was 25.98±5.78 years. Ninety-two percent of mothers had regular consumption of folic acid during pregnancy. The peak period of high blood pressure was reported at weeks 37-35 with 8.2% in systolic blood pressure and diastolic blood pressure at week 37-35 and more than 37 weeks with 1.6%. Systolic and diastolic pressure in mothers taking folic acid was significantly lower (P
  Conclusion
  Folic acid intake during pregnancy, as a part of prenatal care, significantly reduces the incidence of hypertension of pregnancy. During this period, folic acid intake can diminish pre-eclampsia and promote maternal and new born health.
  Keywords: Folic Acid, Pregnancy, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood, Pressure
 • Afkham Varghaei, Paidar, Vahideh Zarea, Nader Hassannejhad, Saeedeh Ranjbar, Marzieh Hosseinzadeh, Shahin Imani Page 22
  Background And Objectives
  Patient education is an effective nursing care to increase patient satisfaction with health care, reduce anxiety and the length of hospitalization and costs. Despite the importance of patient education, currently available evidence indicates the fact that the nurses do not show a positive and clear attitude towards patient education. The aim of this study was to identify and compare the barriers (related to patient, nurses and management) in patient education from the view of patients and nurses in the Shahid Madani Hospital. Material and
  Methods
  This is a descriptive, analytical study. The study population consisted of all nurses in medical, surgical, CCU, ICU wards and adult patients hospitalized in different wards .With the census sampling, questionnaires were handed to 193 nurses) and 184 patients. The data collection tool of both nurses and patients was a two-part questionnaire (first part Demographic Specifications and second part statements related to patient-related barriers, nurses-related barriers, manager -related barriers). To determine the validity and reliability of the study, content validity and split half method and Cronbach's alpha were used, respectively.
  Results
  The results showed that the most important patient-related barrier towards education from the patients viewpoint includes: I prefer to be taught by my doctor (%22.6) while most important patient-related barrier from nurse's view was lack of understanding of content because of illiteracy or low literacy (%20.8) .Also, Important nurses-related barrier from patient's view regarding education contains: Nurses do not have enough time for patient education (% 11.5) while this barrier from nurse's viewpoint were physical and mental fatigue of nurses due to high duties and shifts (% 33.9) . Important management-related barrier from patient's view contains: There are no rewards for nurses who educate patients (% 26.8) while this barrier from nurse's viewpoint was that managers do not provide enough nurses for wards (%48.2).
  Conclusion
  Patient's preference to receive education from their physicians, lack of content understanding because of patient's illiteracy or low literacy, communication difficulties and lack of patient's knowledge about their rights to receive education, lack of enough time for patient education, physical and mental fatigue of nurses due to high duties, lack of rewards for nurses who educate patients were important barriers for patient education. Due to the numerous benefits of patient education for patients, families, doctors and nurses and its impact on improving patient satisfaction, we need to remove barriers regarding patient education by appropriate measures.
  Keywords: Patient Education, Patient Education, Barriers, Patient Education by Nurses
 • Safooreh Esmaeilzadeh, Ahmad Abbasi, Shabnam Nikniaz, Behrouz Fathi*, Elmnaz Saeli Page 30
  Background And Objectives
  Twelve year-old is selected as the global indicator of age group to compare and monitor oral diseases at the international level. The aim of this study was to assess the state of oral health in the 12 year-old students to determine their needs and design oral health prevention programs in Jolfa.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was done on 146 students, with 12 years of age that were selected on a multistage cluster sampling method through the seven health centers which provided health services to schools in 2014 academic year in Jolfa city. Data were collected through interview and dental clinical examination using World Health Organization Oral Health Assessment Form for Children, 2013 questionnaire that consists of two parts: 1) demographic information and 2) the mouth status, including: dentition status, periodontal status, dental erosion, dental trauma, oral mucosa. Data were analyzed using SPSS version 16 software and applying descriptive statistics (Mean and Frequency), chi-square tests and logistic regression.
  Results
  The mean of DMFT in the studied population was 4.30 ± 2.93 with 4.38 ± 2.26 for the boys and 4.21 ± 3.60 for the girls. According to the results, 92.5% of the students had at least one decayed tooth and 85.6% of those surveyed had at least one of the first permanent molar. Also, a significant association was observed between male gender and tooth decay (P value
  Conclusion
  The results of this study showed poor oral health status in the students of Jolfa and needs to serious attention to community-based health programs in education and implementation of preventive dentistry.
  Keywords: Oral, Decay, Students, DMFT
 • Maryam Amini, Mojde Mostafavizade Page 37
  Background And Objectives
  This study was conducted to compare the health literacy of Tehran University and Tehran University of Medical Sciences due to the impact of librarian's role on health and in disseminating health information that promote health and empower the identification and controlling the factors that affect the society.
  Material and
  Methods
  This was a descriptive survey. Study population consisted of librarians working on campus in libraries of Tehran university and Tehran university of Medical Sciences. Data were collected using the standard questionnaire TOFHLA (Test of Functional Health Literacy of Adults) In January 2015. For data analysis, descriptive (the mean SD) and analytical statistics (One-sided t-test, Friedman test) were applied.
  Results
  The mean age of participants was 39.21±7.75 years, 74.7% of the participants were female and 69.3% had library science education. Health literacy scores were calculated as 83.7 ± 16.6. Among the participants, 82.3% had adequate health literacy, 3.8% marginal health literacy and 13.9% had inadequate health literacy. Health literacy of the librarians in both universities had no significant differences.
  Conclusion
  Academic librarians have adequate level in health literacy. They can play an important role as trainers of health literacy in university and community. This is suggested to be one of the academic librarian's duties and be mentioned in their organizational position.
  Keywords: Health literacy, Librarians, Preventive Health Services, Healthcare
 • Saeed Judy Page 46
  Background And Objectives
  Single thyroid nodule is a common clinical finding in patients with thyroid gland enlargment or with palpable mass in anterior neck. Because of various pathologic kinds and wide spectrum of nodules from inflammatory disease to benign and malignan tumors, pathologically diagnosis of disease is very important because treatment, prognosiss and approach will differ with respect to diagnosis. Because of importance and high incidence of disease, we decided to investigate records of patients in pathology department of Imam Reza hospital of Tabriz between 2011-14. Our goals were determination of pathologic incidence of single thyroid nodules and investigation of them by sex and age. After extracting results from records, we presented them in the form of tables and figure.
  Material and
  Methods
  In total, 17349 patients referred to pathology department of Imam Reza hospital between 2011-14. In 191 cases the first clinical diagnosiss was single thyroid nodule. Thyroids specimes were sent to pathology department.
  Results
  The most common pathologic report was multinodular goiter in 90 patients (47%). Other kinds were follicular adenoma 28%, papillary carcinoma 15%, follicular carcinoma and diffuse goiter 3%, lymphocytic thyroiditis, medulary carcinoma 1%, granuloma, lymphoma and abscess each one 0.5%, respectively.
  Conclusion
  Most cases of thyroid nodules are nodular goiter and it is prevalent among females.
  Keywords: Thyroid, Nodule, Goiter, Hspital Imam Reza
 • Faegheh Mohammadi, Mahsa Gavaher Page 52
  Before the advent of Content Management System (CMS), providing top-ranked websites required professional designers. Nowadays, using such systems enables everyone even nonexpert website owners to provide a highly visible and top-ranked website with no difficulty. The most important issue in this case is that the website owners use the logical and trustworthy methods for optimizing the search engine performance to increase visibility of their own website. According to the literature, using the facilities provided by the Content Management Systems enables website designers to optimize their own websites using acceptable search engine optimizing methods.
  Keywords: Black Hat SEO, White Hat SEO, Search engine, Optimizing, Content Management, System