فهرست مطالب

پایش - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 72، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 72، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بتول موسوی، فرزانه مفتون، محمدرضا سروش، کاظم محمد، داود رحیم پور، علی خوبیاریان صفحه 142
  مقدمه
  خدمات درمانی به دلیل سر و کار داشتن با سلامت افراد جامعه، از اصلی ترین خدمات در هر جامعه است. از سوی دیگر جانبازان و خانواده آنها گروه هایی از ایثارگران را تشکیل می دهند که ضروری است تا نیازهای آنان در زمینه خدمات سلامت به طور کلی و خدمات درمانی به طور اخص، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، رضایت گیرندگان خدمات در این زمینه نقش بارزی دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت جانبازان و خانواده های آنان از ویزیت سرپایی بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که در آن 1224 از افراد دریافت کننده ویزیت سرپایی مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه هدف شامل افراد تحت پوشش (بیمه شدگان) بیمه تکمیلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است. این افراد شامل جانبازان و جامعه تحت پوشش آنان می باشد که در بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمه تکمیلی برخوردار بودند.
  نمونه ها با استفاده از فهرست آمارهای موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط نرم افراز آماری SPSS وارد کامپیوتر شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  1224نفر از افراد گروه هدف که تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده و خدمت ویزیت سرپایی را دریافت نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 45/7 ± 13/9 بوده، حدود 67 درصد آنان مذکر و 85 درصد در شهرها ساکن بودند. رضایت از خدمت ویزیت سرپایی به طور کلی بیش از 94 درصد بوده و در زمینه فاصله مکانی ارائه خدمات ویزیت سرپایی، میزان رضایت 83 درصد بود. در زمینه رضایت از روند دریافت هزینه، میزان رضایت به طور کلی حدود 42 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فراوانی رضایت از خدمت ویزیت سرپایی در تمام گروه ها بسیار مطلوب بوده و حدود 94 درصد است، به نظر می رسد اقدام بعدی در این زمینه حفظ این وضعیت و جلوگیری از افت آن است. از طرف دیگر در مورد فراوانی رضایت از روند دریافت هزینه ویزیت سرپایی مطلوب نبوده و بی تردید اصلاح روند دریافت هزینه از اقدامات مهم در این رابطه است. محل سکونت و گروه ایثارگری عوامل مرتبط در زمینه رضایت از فاصله مکانی ارائه خدمت بودند.
  کلیدواژگان: رضایت، ویزیت سرپایی، فاصله مکانی، هزینه، جانبازان
 • حسین ابراهیمی پور، علیرضا رضازاده، سمیرا علیانی، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضائلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی صفحه 150
  مقدمه
  بیمارستان ها بخش مهمی از منابع نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند و هدف بسیاری از اصلاحات در نظام سلامت ارتقای عملکرد بیمارستانها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش توصیفی- مقطعی به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (Activity Based Costing -ABC) در دپارتمان قلب بیمارستان امام رضا (ع) که مشتمل بر بخش های اتاق عمل آنژیوگرافی، پس از آنژیوگرافی،جنرال قلب و سی سی یو می باشد، انجام شده است. داده های درآمدی، هزینه ای و عملکردی (تخت روز اشغالی، تخت روز کل، تعداد ترخیص شدگان و متوسط مدت اقامت) در کاربرگ های طراحی شده وارد شده و با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار اکسل تحلیل شد.
  یافته ها
  کل درآمد اختصاصی دپارتمان بعد از طرح تحول (31%) و بعد از تغییر ارزش نسبی نسبت به قبل از آن( 29% ) افزایش یافت است. کل منابع دولتی اختصاص یافته به دپارتمان بعد از طرح تحول( 104%) و بعد از تغییر ارزش نسبی نسبت به قبل از آن( 10% ) افزایش یافت. کل درآمد اختصاص یافته به دپارتمان بعد از طرح تحول( 39% ) و بعد از تغییر ارزش نسبی نسبت به قبل از آن( 26% ) افزایش یافت. بیشترین افزایش درآمد مربوط به درآمد اتاق عمل بعد از ارزش نسبی بوده است (203%). کل هزینه دپارتمان بعد از طرح تحول ( 21% )و بعد از تغییر ارزش نسبی به قبل از آن (31)% افزایش یافت. بیشترین افزایش هزینه مربوط به پرداختی به پزشک بعد از تغییر ارزش نسبی بوده است (97%). به صورت کلی درآمد منهای هزینه ماهانه قبل از طرح تحول 135 میلیون ریال بود که بعد از طرح تحول به 3/452 میلیون ریال و بعد از تغییر ارزش نسبی به 3/257 میلیون ریال رسید.
  بحث و نتیجه گیری
  طرح تحول بر شاخص های مالی و عملکردی دپارتمان قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در بین اقلام درآمدی و هزینه های مختلف، به صورت یکسان نبوده است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، ABC، بخش قلب
 • عباس صارمی، معصومه صادقی، شهناز شهرجردی، سونیا هاشمی صفحه 161
  مقدمه
  بازتوانی ورزشی بخشی مهم و موثر در مراقبت جامع از بیماران قلبی است که علاوه بر کنترل بیماری، پیشرفت آن را کاهش می دهد و علائم آن را بهبود می بخشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی بر عوامل خطر قلبی- متابولیکی و سطوح سرمی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به عارضه عروق کرونر بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394، 30 بیمار عروق کرونر (15 بیمار در گروه آزمون و 15 بیمار در گروه کنترل) بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه تجربی بر اساس وضعیت سلامت آنها در یک برنامه بازتوانی قلبی 24 جلسه ای شرکت داده شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت نمود. سطوح سرمی پروتئین واکنشی C (روش ایمونوتوریدیمتریک)، توده بدنی و شاخص های متابولیکی (روش آنزیمی) قبل و بعد از برنامه بازتوانی قلبی ارزیابی شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  هشتاد درصد آزمودنی ها مرد بودند و میانگین انحراف معیار سن آنها 6/1±56/4 سال بود. بعد از 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی نمایه توده بدن، فشار خون سیستولی، کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL-کلسترول به طور معنی دار کاهش یافت. همچنین آمادگی قلبی تنفسی (Vo2max) در گروه ورزشی بعد از 8 هفته برنامه بازتوانی افزایش معنی دار یافت. در مقابل، مقادیر پروتئین واکنشی C در پاسخ به برنامه بازتوانی قلبی تغییر معنی دار نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی، بدون تغییر در مقادیر پروتئین واکنشی C، موجب بهبود عوامل خطر قلبی- متابولیکی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر می شود.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، بازتوانی قلب، ورزش درمانی، التهاب
 • محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی، فرزانه مفتون، جلیل کوهپایه زاده اصفهانی صفحه 170
  مقدمه
  فشار عصبی پس از آسیب (PTSD) مجموعه ای از نشانه های بیماری است که به طور مستمر و مکرر و پس از تجربه یا مشاهده یک رویداد آسیب زا (تروماتیک) روی می دهد. عوامل متعددی ممکن است در شدت این نشانه ها نقش داشته باشند.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی شدت این نشانه ها انجام شد. همچنین دو متغیر سن و زمان سپری شده از آسیب به عنوان عوامل احتمالی تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دریافت کننده خدمات بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران و نمونه آماری در برگیرنده 103 نفر از همین مادران بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش عبارت بودند از: چک لیست علائم PTSD، پرسشنامه دلبستگی به خدا و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده. همچنین به منظور دریافت اطلاعات جمعیت شناختی از یک پرسشنامه محقق ساخته نیز استفاده شد. از رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن به خدا و حمایت اجتماعی از سوی دوستان پیشگویی کننده علائم فشار عصبی پس از آسیب هستند. همچنین مشخص شد که متغیرهای سن و مدت زمان سپری شده از آسیب رابطه معناداری با متغیر ملاک ندارند
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد عوامل معنوی و اجتماعی با کارکردهای چندگانه خود می توانند تا حد زیادی در کاهش نشانه های فشار عصبی پس از آسیب موثر باشند.
  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، حمایت اجتماعی، فشار عصبی پس از آسیب (PTSD)
 • فیروزه زارع فراشبندی، فائزه امینی، علیرضا رحیمی، رویا کلیشادی صفحه 180
  مقدمه
  روزنامه ها در کنار سایر رسانه های جمعی نقش چشمگیری در افزایش سواد سلامت عموم مردم دارند. یکی از موضوعات سلامت مهم در روزنامه ها، اطلاعات پزشکی کودکان است. این پژوهش، با هدفی کاربردی جهت تحلیل محتوای اطلاعات پزشکی کودکان در روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال 1393 بود.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر کاربردی و روش آن تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق ساخت های است که تحلیل محتوایی جامعه هدف شامل کلیه پیام های مندرج در 694 نسخه از 5 روزنامه ایران، جام جم، کی هان، رسالت و اطلاعات را در بر میگیرد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند، 426 عنوان مطلب مرتبط با پزشکی کودکان را شامل میشود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بیشترین اطلاعات پزشکی کودکان به ترتیب در روزنامه های جام جم (50/7 درصد)، اطلاعات (26/5 درصد)، ایران ( 18درصد)، کی هان (3/5 درصد)، رسالت (1/17درصد) منتشر شده است. موضوعات هسته و مورد توجه در این روزنامه ها به ترتیب «اختلالات روانی» (19/6 درصد) و «تغذیه» (2719 درصد) بوده است. حوزه های تهی نیز موضوعات «پاتوفیزیولوژی مایعات بدن و مایع درمانی» و «مشکلات زنانگی در کودکی» (0 درصد) بود. به موضوعاتی چون «ژنتیک انسانی»، «بیماری های متابولیک» و «کودکان با نیازهای ویژه» نیز توجه ناچیزی شده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  روزنامه های کثیرالانتشار ایران در حد مطلوبی به مسئله پزشکی کودکان توجه داشته اند، اما این توجه دارای تعادل در پوشش موضوعی نبوده است به نحوی که برخی از موضوعات مغفول مانده یا به آن کم پرداخته شده است که نیازمند توجه متخصصان کودکان و روزنامه نگاران می باشد. در کل، پیامهای مهم شناسایی شده در روزنامه های مورد بررسی با نیازهای جامعه ایران و اولویت های پژوهشی کشور همخوانی مناسبی دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، پزشکی کودکان، روزنامه های کثیرالانتشار، اطلاعات سلامت
 • زهرا متقی، افسانه کرامت، مریم دامغانیان، نعمان گرگانی، فروغ مرتضوی صفحه 191
  مقدمه
  بیش از یک دهه از شروع برنامه مشاوره ازدواج در ایران میگذرد اما به رغم تغییر شرایط و نیازها، کیفیت این برنامه در طول زمان تغییر اساسی نکرده است. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه زوجین و ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای در مورد برنامه مشاوره ازدواج است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی کیفی در سال 1393 بر روی 153 زوج و 6 ارائه دهنده خدمات مشاوره ازدواج مرکز عظیما انجام شد. جامعه پژوهش شامل داوطلبین ازدواج شرکت کننده در کلاس مشاوره ازدواج، زوجینی که یک سال از ازدواج آنها گذشته و ارائه دهندگان خدمات مشاوره ازدواج بودند. نمونه گیری به شیوه غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انجام شد. انتخاب افراد برای شرکت در بحث گروهی بر اساس تحصیلات و طبقه اجتماعی انجام شد. گردآوری اطلاعات به روش بحث گروهی در 30 گروه متمرکز کوچک انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس تحلیل محتوی انجام شد. کلیه نظرات چند بار خوانده شد و سپس کدگذاری انجام شد.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل نظرات شرکت کنندگان در مورد جلسات فعلی مشاوره قبل از ازدواج کداصلی نارضایتی از جلسات به دست آمد. دلایل نارضایتی شامل خلاصه گویی و بیان مبهم مطالب، ارائه مطالب آموزشی ساده و پیش پا افتاده، محدودبودن و نامناسب بودن زمان جلسه و استفاده از روش ثابت سخنرانی بود. از دیدگاه زوجین محتوای آموزشی مناسب شامل آموزش مهارتهای زندگی، تنظیم خانواده و مسایل بهداشتی بود و برگزاری کلاسها بصورت کلاس های منفک خانم ها و آقایان و استفاده از متخصصین با تجربه در ارائه مطالب بود.
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه مشاوره ازدواج فعلی نیازهای آموزشی متنوع افراد شرکت کننده در کلاسها را در برنمی گیرد و نیازمند تغییرات اساسی هم از بعد محتوا و نوع ارائه است.
  کلیدواژگان: مشاوره، ازدواج، تحقیق کیفی
 • فاطمه یحیوی کوچکسرایی، فاطمه نصیری امیری، نوشین فاطری صفحه 201
  مقدمه
  به رغم تاکید سازمان سلامت جهان بر شیردهی انحصاری و فواید آن در سلامت مادر و کودک، بسیاری از مادران تغذیه با شیر مادر را متوقف می نمایند. از این رو نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شیردهی و فواید آن هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط نحوه شرکت در کلاس های آموزشی آمادگی برای زایمان با وضعیت شیردهی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه مقطعی حاضر، 600 زن باردار شرکت کننده در کلاس های آموزشی قبل از تولد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل در طی سالهای 91 الی 93 بررسی شدند. داده ها از طریق پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، سابقه پزشکی و مامایی و معاینات بالینی جمع آوری شد. برای تعیین ارتباط تعداد جلسات آموزشی قبل تولد با مشخصات دموگرافیک و وضعیت شیردهی از آزمون های متناسب در سطح معنادار استفاده گردید.
  یافته ها
  دو عامل، تعداد جلسات شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از تولد و سن هنگام تولد نوزاد با وضعیت شیردهی ارتباط آماری معنادار داشتند؛ بطوریکه مادران شرکت کننده در تعداد جلسات آموزشی بیشتر (4 جلسه و بالاتر) به میزان کمتری از شیر خشک در دوران شیردهی استفاده کردند. همچنین مادران شرکت کننده در کلاس آمادگی برای زایمان با سن هنگام تولد نوزاد (37 هفته و کمتر) به میزان بیشتری از شیر خشک استفاده نمودند. ارتباط معنادار بین وضعیت شیردهی با مشخصات دموگرافیک، باروری و نوع زایمان یافت نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش های دوران بارداری بعنوان بخشی از مراقبت های معمول بارداری می توانند در بهبود شیردهی موثر باشند. لذا با تاکید به اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش آموزش بعنوان عنصری کلیدی، برگزاری چنین کلاس هایی راه حلی مناسب برای افزایش سازگاری مادر و کاهش استفاده از تغذیه مصنوعی در دوران شیردهی است.
  کلیدواژگان: کلاسهای آموزش بارداری، پیامدهای بارداری، شیردهی
 • ناهید اکبری، مائده مجلسی، فاطمه رخشانی، علی منتظری صفحه 211
  مقدمه
  اخیرا افزایش بی رویه سزارین در کشورهای با درآمد متوسط را به افزایش تقاضای مادر نسبت داده اند. از آنجا که دانش و نگرش ضعیف زنان بر انتخاب شیوه زایمان تاثیر گذار است، این مطالعه با هدف بررسی دانش، نگرش زنان باردار نسبت به روش زایمان در شهر تهران در سال 1395 انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به طور مقطعی دانش و نگرش 702 زن باردار واجد شرایط را که جهت مراقبت بارداری به 37 مرکز دولتی و 48 مرکز خصوصی منتخب در شهر تهران مراجعه نموده اند را با استفاده از ابزار محقق ساخته و معتبر مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
  یافته ها
  47/6 درصد مادران دانش متوسط نسبت به انتخاب روش زایمان، 62/5 درصد نگرش مثبت نسبت به زایمان طبیعی ابراز نمودند. در عین حال 60/1 درصد نگرش خنثی نسبت به سزارین داشتند. نمره دانش زنان باردار با تحصیلات مادر، مرتبه بارداری و همچنین نوع مرکز (خصوصی/دولتی) و نگرش نسبت به زایمان طبیعی با متغیرهای شغل، سطح تحصیلات مادر، مرتبه بارداری ارتباط معنی دار داشتند. بعلاوه نگرش زنان باردار نسبت به سزارین با متغیرهای شغل، سطح تحصیلات، نوع مرکز نیز ارتباط معنی دار داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به رغم تلاش های دولت در جهت ترویج زایمان طبیعی، هنوز دانش و نگرش زنان تهرانی نسبت به انتخاب زایمان طبیعی مطلوب نیست؛ لذا ضروری است مداخلات ترویجی رسانه ای همراه با برنامه های خوشایند سازی زایمان طبیعی توسعه یابد.
  کلیدواژگان: انتخاب روش زایمان، دانش، نگرش، زنان باردار
 • محبوبه سلطانی، ناهید گلمکانی، سید رضامظلوم صفحه 219
  مقدمه
  تهوع و استفراغ از شایعترین مشکلات دوران بارداری است، و برای مواجهه با آن ترکیبی از اقدامات درمانی غیر دارویی شامل توجهات تغذیه ای، تغییرات سبک زندگی و استفاده از طب مکمل، جهت درمان تهوع و استفراغ بارداری که در یک راهنما تبیین شده باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای اوتاوا بر تهوع و استفراغ سه ماهه نخست بارداری بود.
  مواد و روش کار
  این کار آزمایی بالینی یک سوکور بر روی 60 زن باردار با تهوع و استفراغ بارداری مراجعه کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه بطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله طی دو جلسه 60 دقیقه ای آموزش راهنمای اوتاوا (رهنمودهای کلی، توجهات تغذیه ای، تغییر سبک زندگی، طب مکمل و طب فشاری) ارائه شد. درگروه کنترل مراقبت های معمول انجام شد. ابزار شامل پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21)، شاخص تهوع و استفراغ Rhodes، چک لیست اجرای راهنمای آموزشی اوتاوا بود.
  یافته ها
  تفاوت معنی دار آماری در تهوع، استفراغ و عق زدن بین دو گروه بعد از چهار هفته مداخله مشاهده شد میانگین نمره کلی تهوع، استفراغ و عق زدن در گروه مداخله به طور معنی دار آماری کمتر از گروه کنترل بود.
  بحث و نتیجه گیری
  اجرای راهنمای آموزشی اوتاوا در کاهش تهوع، استفراغ و عق زدن بارداری مفید است
  کلیدواژگان: مداخله، آموزش، تهوع و استفراغ، بارداری، راهنمای آموزشی اوتاوا
 • سودابه مهدی زاده، سهیلا عباسی، میترا پیامی بوساری صفحه 231
  مقدمه
  حمایت از والدین به عنوان یکی از نقش های اصلی پرستاری مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و اهمیت حمایت پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری دربخش مراقبت ویژه انجام شد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی،153 نفر از مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان به صورت مستمر و به روش نمونه گیری آسان در مطالعه شرکت نمودند. جهت جمع آوری اطلاعات از2 پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی مادر و نوزاد و ابزار حمایت پرستار- والدمایلز استفاده شد. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آمار تحلیلی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بیشترین میزان حمایت پرستاری دریافت شده به ترتیب در ابعاد مراقبت کیفی(3/38) و اعتماد به نفس(3/05) و کمترین میزان مربوط به ابعاد ارتباطی-اطلاعاتی(2/94) و عاطفی(2/76) بود
  یافته ها
  همچنین نتایج مربوط به اهمیت حمایت پرستاری نشان داد بیشترین میزان مربوط به ابعاد مراقبت کیفی(3/62) و ارتباطی اطلاعاتی(3/5) و کمترین میزان مربوط به ابعاد اعتماد به نفس(3/45) و عاطفی(3/31) بود. وفق نتایج تفاوت معنی دار بین میانگین نمرات تمامی ابعاد و نمره کل حمایت پرستاری دریافت شده و اهمیت حمایت پرستاری مشاهده شد. بر اساس این نتایج، میانگین اهمیت حمایت پرستاری در تمامی ابعاد و حمایت پرستاری کل بیشتر از حمایت پرستاری دریافت شده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این امر بیانگر آن است که میزان حمایت های پرستاری دریافت شده از نظر مادران کافی نبوده است و مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه، حمایت های پرستاری بیشتری نسبت به آنچه دریافت کرده بودند، انتظار داشتند.
  کلیدواژگان: حمایت پرستاری، مادران، نوزادان نارس، مراقبت ویژه نوزادان
 • مهسا سعادتی، آرزو باقری صفحه 239
  مقدمه
  فاصله ازدواج تا فرزندآوری در مطالعات سلامت همگانی و جمعیتی با توجه به تاثیری که در باروری و مرگ و میر مادران و نوزادان می گذارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به تعیین کنندگی فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری نیز با توجه به این که نگرش افراد در زمینه فرزندآوری را تعیین می نماید، ضرورت دارد.
  مواد و روش کار
  با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته، اطلاعات حدود 12500 نفر از زنان و مردان جوان در آستانه ازدواج کل کشورکه به منظور دریافت مشاوره پیش از ازدواج به مراکز آموزشی واقع در مراکز استان ها در سال 1393 مراجعه نموده بودند، با روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی و در مطالعه ای مقطعی جمع آوری شدند. در این مطالعه، تاثیر متغیرهای پیش بین موثر بر روی فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری با استفاده از روش های تک متغیره بقا و مدل کاکس طبقه بندی شده به تفکیک طبقات استانی بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادالگویی متفاوت از لحاظ معنی داری متغیرهای جنسیت، محل سکونت، سن، سطح تحصیلی، وضع فعالیت، تعداد فرزندان ایده آل و ترجیح جنسی بر بقای عدم فرزندآوری در طبفات مختلف استانی وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با وجود تفاوت در عوامل (و اندازه ضرایب) موثر بر بقای عدم فرزندآوری در طبقات مختلف استانی، این اثرات هم جهت با یکدیگر بودند. بقای عدم فرزندآوری زنان بیشتر از مردان، روستاییان بیشتر از شهری ها، سطوح پایین تر تحصیلی بیشتر از سطوح بالاتر تحصیلی، سطوح مختلف وضع فعالیت بیشتر از دانشجویان، جوانان با تعداد فرزند ایده آل بزرگتر بیشتر از جوانان با تعداد فرزند ایده آل کوچکتر، جوانان با ترجیح جنسی بیشتر از جوانان بدون ترجیح جنسی و مسن تر ها بیشتر از جوانترها بود.
  کلیدواژگان: فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری، جوانان، تحلیل بقای نا پارامتری، مدل کاکس طبقه بندی شده
 • محمد منبعی، حمیدرضا آقاباباییان صفحه 250
  پژوهشگران برای رسیدن به ناشناخته ها و نادانسته های جهان هستی و پیدا کردن حقایق زندگی انسان ها و گسترش علم، همواره محتاج تحقیق بوده اند و برای نیل به برخی اهداف، وجود ابزار بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد. در پژوهش های روانی و اجتماعی نیز محققان محتاج استفاده از ابزاری روا و پایا می باشند تا بتوانند به نتایج صحیح و مناسبی دست پیدا نمایند. در مقاله ای که در مجله علمی- پژوهشی پایش به طبع چاپ رسیده است، از پرسشنامه «Manchester Driving Behavior Questionnaire» استفاده گردیده است.
|
 • Batool Mousavi, Farzaneh Maftoon, Mohammad Reza Sorush, Kazem Mohammad, Davood Rahimpoor, Ali Khoubyarian Page 142
  Objective(s)
  Satisfaction of medical services has been considered as one of the most important outcomes.. In Iran veterans and their families are covered by supplementary health insurance. The aim of this study was to assess the satisfaction of veterans and their families with outpatient care.
  Methods
  This was a cross-sectional study A random sample of 1224 veterans and their families who attended outpatient care were studied. The trained interviewers collected the data through telephone interviews. Descriptive and analytical statistics were performed too analyze the data using chi-square test and logistic regression analysis.
  Results
  The mean age of participants was 45.7 ± 13.9 years, 67% were male and 85% were living in urban areas. In outpatient visits, the satisfaction with the services was 94%. Satisfaction with the distant from service delivery location was 83 % and with the process of refunding the costs was 42%. Veteran groups and place of living were the important factors that were related to the satisfaction with the distant from service delivery location.
  Conclusion
  The results indicated that care receivers were satisfied with the service of outpatient visit. Comparing to the desirable satisfaction with the service outpatient visit, satisfaction with the distant from service delivery location and the process of refunding the costs were lower and should be improved.
  Keywords: Satisfaction, outpatient visit, Veteran, Service delivery location, cost
 • Hosein Ebrahimipour, Alireza Rezazadeh, Samira Olyani, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezou Shabanifar, Mahdi Yusefi Page 150
  Objective(s)
  A major share of health system financial resources are dedicated to hospitals and any reform in the health system can affect the performance of them. The aim of this study was to determine the effect of Iran's health system reform and tariff change on income and expenditure of cardiovascular ward of a big tertiary Hospital in Iran in 2015.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in cardiovascular department of a big tertiary hospital in Mashhad, Iran, using activity based costing. Data relating to performance, revenue and expenditure of the cardiovascular department were collected using a designed form.
  Results
  After both health system evolution and tariff change, total health service related income of cardiovascular department has increased respectively by 31% (real value = 29% increase). The governmental funds which dedicated to this department has also increased by 104% (real value =10% increase). Total income of this department has increased respectively by 39% 26% after health system evolution and tariff change. The highest increase of income has related to operating room after tariff change (203%). After both health system evolution and tariff change, total expenditure of this department has increased respectively by 21% and 31%. The highest increase of expenditure has related to physician wage (97%) after tariff change. Totally, before health system evolution, profit of cardiovascular ward was 135 million rail while has changed after health system evolution and tariff change respectively by 3/452 and 3/257 million rail.
  Conclusion
  Performance and financial indicators of Imam Reza cardiovascular ward have been effected substantially by health system reform; however, has not equally effected all revenue and expenditure items.
  Keywords: Hospital, activity based costing, cardiovascular ward
 • Abbas Saremi, Masume Sadeghi, Shahnaz Shahrjerdi, Sonia Hashemi Page 161
  Objective(s)
  Exercise-based rehabilitation is an important and effective part of comprehensive care of patients with heart diseases, which in addition to controlling the disease, declines its progression and improves its symptoms. The aim of the present study was to evaluate the effect of 8 weeks cardiac rehabilitation program on cardiometabolic risk factors and serum levels of C-reactive protein in patients with coronary artery diseases.
  Methods
  This quasi-experimental was conducted in 2015. In all 30 patients with coronary artery diseases (15 patients in experimental group and 15 patients in control group) were entered into the study. The experimental group received 24 sessions of cardiac rehabilitation program according to their health condition. The control group only received the usual care. Serum C-reactive protein levels (immunoturbidimetric method), body mass index and metabolic parameters (enzymatic method) were assessed before and after the intervention.
  Results
  Overall 80% of participants were men and their mean age was 56.4±6.1 years. After an 8-weeks cardiac rehabilitation program, body mass index (P= 0.02), systolic blood pressure (P= 0.01), total cholesterol (P= 0.04), triglycerides (P= 0.02) and LDL-cholesterol (P= 0.03) were significantly decreased in intervention group. Cardiorespiratory fitness (Vo2max) increased significantly in the exercise group after the 8-weeks rehabilitation program (P= 0.01). In contrast, C-reactive protein concentrations did not change significantly in response to cardiac rehabilitation program (P= 0.28).
  Conclusion
  The study findings demonstrated that the 8 weeks cardiac rehabilitation program could improve cardiometabolic risk factors in patients coronary artery diseases without change in concentrations of C-reactive protein.
  Keywords: Altherosclerosis, Cardiac rehabilitation, exercise therapy, inflammation
 • Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh, Mehdi Esmaeili Sadrabadi, Farzaneh Maftoon, Jalil Kuhpaye Zade Esfehani Page 170
  Objective(s)
  Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a set of illness symptoms that happen in people who experience or witness a traumatic event. Various factors may have a role in the intensity of these symptoms. This research was conducted with the aim of finding the role of attachment to God and perceived social support in prediction of the intensity of these symptoms. Also, the two variables of age and the time passed since the traumatic event were taken into consideration.
  Methods
  The population included all mothers in Tehran who received rehabilitation and welfare services. One hundred and three mothers were selected via the purposeful (qualitative) sampling method. Data were collected using a PTSD questionnaire, a questionnaire on attachment to God and a questionnaire on perceived social support. The stepwise regression model was used to analyze the data.
  Results
  Results showed that attachment to God and social support from friends was predictors of reduced PTSD. It was also determined that age and the time since the traumatic event have no meaningful relationship with PTSD.
  Conclusion
  It seems that spiritual and social factors with multiple functions can be largely effective in reducing PTSD
  Keywords: Attachment to God, Social Support, Post, Traumatic Stress Disorder (PTSD)
 • Firoozeh Zare Farashbandi, Faezeh Amini, Alireza Rahimi, Roya Kelishadi Page 180
  Objective(s)
  Newspapers along with other mass media have a significant role in increasing health literacy of the general public. Pediatrics related information is one of the most important issues in newspapers. The goal of this study was to perform a content analysis of the newspapers in Iran for pediatrics information.
  Methods
  This was an applied survey performed in year 2014 using the content analysis method. Data were collected via a checklist designed by the researchers. The statistical population consisted of all of the messages printed in 694 volumes in five most widely circulated Iranian newspapers (Iran, Jamejam, Keyhan, Resalat and Etelaat).
  Results
  In all 426 articles were assessed. Distribution of pediatrics related information published was as follows: Jamejam (7.50%), Etelaat (5.26%), Iran (18%), Keyhan (5.3%) and Resalat (17.1%). ‘Mental disorders’ (19.6%) and ‘Nutrition’ (19.27%) had the highest and ‘Pathophysiology of body fluids and fluid therapy’ and ‘Gynecological problems in childhood’ had the lowest (0%) frequency. There was little attention to ‘Human Genetics’, ‘Metabolic disorders’ and ‘Children with special needs’.
  Conclusion
  The Important messages in newspapers were more compatible with the needs of Iranian society. Iranian pediatricians and journalists have to pay more attention to the neglected subjects and perhaps update themselves with newer information in pediatric filed.
  Keywords: Content analysis, Pediatrics, Newspaper, Health information
 • Zahra Motaghi, Afsaneh Keramat, Maryam Damghanian, Naman Gorgani, Forough Mortazavi Page 191
  Objective(s)
  It is more than a decade that pre-marriage counseling is launched in Iran. However, the quality of the program has not been changed despite changes in situation and couple's needs. The aim of this study was to assess couple's and counselor's perspectives towards the program in Iran.
  Methods
  This qualitative study was conducted on 153 couples and 6 pre-marriage counseling providers in an urban health center in 2013, in Iran. The sample included couples participated in pre-marriage counseling program, and counseling providers. Sampling was performed purposefully through typical case sampling and expert sampling. Couples selection was done based on participants’ educational level and socio-economic status. Thirty focus group discussions were performed to obtain couples and counseling provider's perspectives. Individuals’ opinions was recorded and written. Content analysis was performed for data analysis. Transcripts were read for several times, main themes were extracted, and coding was done.
  Results
  Overall participants’ were unsatisfied with the program. Reasons of unsatisfactory sessions were brief and vague presentation of topics; simple, not elaborate topics; mistimed, short sessions; and using a lecture for all topics. They believed that the proper content of the program must include teaching life skills, family planning, and health issues. They also proposed different sessions for men, women, and inviting experienced experts for teaching some topics.
  Conclusion
  The present pre-marriage counseling program does not meet the various needs of couples. Both its content and presentation needs major revision.
  Keywords: counseling, marriage, qualitative research
 • Fatemeh Yahyavi Koochaksaraei, Fatemeh Nasiri Amiri, Nooshin Fateri Page 201
  Objective(s)
  Breastfeeding has many benefits for both mother and child. However, in recent years breastfeeding has declined. This study aimed to determine the association between participation in childbirth preparation classes and breastfeeding.
  Methods
  This was a cross sectional study of 600 pregnant women attending to prenatal education classes in Babol, Iran during year 2014 to 2016. Data were collected by a questionnaire including items on demographic and reproductive content. To determine the relationship between participation in childbirth preparation classes and breastfeeding chi-square and logistic regression analysis were used.
  Results
  Statistically significant difference observed between number of sessions before birth with breastfeeding from birth to 24 months. Mothers participating in 4 sessions and more were more likely to use less formula milk for feeding their babies (p
  Conclusion
  Prenatal education classes might be useful in improving breastfeeding.
  Keywords: Prenatal care, prenatal classes, pregnancy outcomes, breastfeeding
 • Authors: Nahid Akbari, Maedeh Majlesi, Ali Montazeri Page 211
  Objective(s)
  Normal vaginal delivery is defined as the best method of delivery. However, its rate is decreasing. The purpose of this study is to assess the knowledge and attitudes of pregnant women towards mode of delivery.
  Methods
  In this cross- sectional study, 702 pregnant women were studied. They were referring to public and private urban health care centers and hospital in Tehran, Iran. The data were collected by a questioner with items on demographic, knowledge and attitude.
  Results
  The results showed that the majority of the participants had moderate knowledge on selecting a mode of delivery (47.6%). Overall 62.5% had a positive attitude to vaginal delivery, 31.5% were neutral, and 3.3% had a negative attitude to vaginal delivery. The figures for cesarean delivery ere: 20.5%, 60.1%, 19.4% respectively.
  Conclusion
  Despite government efforts to promote natural childbirth, yet actual knowledge and attitude towards natural delivery is not desirable. Perhaps educational interventions are needed to promote vaginal delivery.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Mode of Delivery, normal vaginal delivery, cesarean section
 • Mahboubeh Soltani, Nahid Golmakani, Seyed Reza Mazloom Page 219
  Objective(s)
  Nausea and vomiting of pregnancy is a list of the most common pregnancy problem. The combination of non-drug treatments involves nutrition, lifestyle changes, and alternative medicine to treat nausea and vomiting of pregnancy is paid less attention as a published guidelines. The aim of this research was to determine the effect of an educational intervention based on Ottawa Guideline in nausea and vomiting at first trimester of pregnancy.
  Methods
  This single-blind clinical trial was conducted on 60 pregnant women with nausea and vomiting complication from a selected primary healthcare centers in Mashahd (Iran). The participants were randomly assigned to two groups, an experimental group and a control group. The experimental group received the Ottawa training guide (two sessions: general, attention, nutrition, lifestyle, alternative medicine, and acupressure) during two 60-minute sessions and the control group received the usual care. Depression Anxiety and Stress Scale (DOS-21(, the Rhodes index of nausea and vomiting, and Czech playlists training manual Ottawa were used. The Chi-square tests, Fisher Mann-Whitney U, independent and paired t-test were used for analysis.
  Results
  There was a statistically significant difference between the two groups in terms of nausea (p= 0.002), vomiting (P = 0.007), and retching (P = 0.009) on the fourth weeks after the initial intervention. (p =
  Conclusion
  The Czech playlists training manual Ottawa can be effective in reducing nausea, vomiting in pregnant women.
  Keywords: intervention, education, Czech playlists training manual Ottawa, nausea, vomiting of pregnancy
 • Soudabeh Mehdizadeh, Soheilaabbasi, Mitrapayami Bousari Page 231
  Objective(s)
  Supporting parents has been proposed as one of the main nursing roles. This study was conducted to determine the views of mothers with premature babies in Neonatal Intensive Care Units (NICU) about nursing support.
  Methods
  In a cross-sectional design study, a sample of 153 mothers with premature infants in NICU was recruited through the convenient sampling method. Data were collected using a demographic questionnaire, and Miles’s nurse parent support tool. This Likert scaled tool contained four dimensions of emotional support, information-communication support, self-esteem support, qualitative care support.
  Results
  The Qualitative care support (3.38) and self-esteem support (3.05) were the most types of supports mothers have received, respectively. The least types of support were information-communication support (2.94) and emotional support (2.76), respectively. In terms of the importance of different types of supports, mothers believed that qualitative care support(3.62), information-communication support(3.5), self-esteem support(3.45), and emotional support(3.31) were the most important expected supports, respectively. A significant difference was found between the mean score of all types of supports; and the total score of received support, and the importance of the support (p
  Conclusion
  Preceived support by mothers was less than expected support
  Keywords: Nursing support, Mothers, Premature infants, Neonatal Intensive Care Units
 • Mahsa Saadati, Arezoo Bagheri Page 239
  Objective(s)
  First birth interval has received special attention in public health and demographic investigations due to its implication in fertility, and maternal and child health. Study of ideal first birth interval also is a very important issue since it demonstrates people’s attitude towards fertility. The aim of this study was to investigate the factors, which affect ideal first birth interval among pre- marriage youths.
  Methods
  A sample of 12500 pre-marriage male and female youths in all provinces of Iran who visited pre-marriage counseling centers was selected. The sample selection was based on multistage stratified sampling method. Data were collected in year 2014 using a structured questionnaire. The ideal first birth interval as outcome variable was indicated by univariate survival analysis and stratified Cox model while controlling for some independent covariates.
  Results
  Based on univariate survival analysis, age, ideal numbers of children and employment status were found to have significant effects on the mean of ideal first birth interval in all provinces. However by fitting different stratified Cox models to different groups of provinces, different covariates were found to play significant effect.
  Conclusion
  Although there were different factors for influencing ideal first birth interval in different provinces, the differences were in the same direction. In all provinces, ideal first birth interval decreased by increase in age and university students favored longer ideal first birth interval than other participants. Risk of early childbearing for women, people who lived in rural area, had lower educational levels, had greater ideal number of children and had sex preferences were higher compared to the other groups.
  Keywords: Ideal first birth interval, youth, Non, Parametric Survival analysis, Stratified Cox Model