فهرست مطالب

توسعه کارآفرینی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1395)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیده صدیقه جلال پور، کامبیز طالبی*، سید جمال الدین طبیبی صفحات 199-217
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موجود در سیاست ها و برنامه های اجرایی و اثرگذار بر ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان ایران صورت گرفته است. در سال های اخیر، سیاست گذاران و مدیران اجرایی توجه ویژه ای به مباحث مرتبط با ایجاد و ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان داشته اند. این شرکت ها یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش، فناوری و تجاری سازی نتایج دانشگاهی هستند. پژوهش کیفی حاضر با استفاده از بررسی سیاست ها و اسناد و مدارک چند کشور، مطالعه عمیق متون علمی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و تکنیک دلفی، عوامل و معیارهایی را شناسایی کرده است که در سیاست ها و برنامه های اجرایی دولتی وجود دارد و بر ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان موثر است. نتایج این پژوهش مجموعه ای از عوامل همچون عوامل نهادی، مالی، بازار، فرهنگی، انسانی، شبکه ای، اطلاعاتی، محیطی- اجتماعی، محیطی- جغرافیایی، روابط بین المللی و زیرساختارهای فیزیکی و معیارهای مرتبط با آن است. علاوه براین، الگویی متشکل از عوامل معرفی شده در پژوهش نیز ارائه شده است. عوامل و معیارهای مرتبط با آن و الگوی نهایی این پژوهش با شرایط ایران در این حوزه انطباق داشته است و ممکن است برای سیاست گذاران، استراتژیست های دانشگاهی و برنامه ریزان در حوزه شرکت های دانش بنیان ایران مفید و قابل استفاده باشد.
  کلیدواژگان: ارتقای عملکرد، برنامه های اجرایی، سیاست های دولتی، شرکت های دانش بنیان
 • حسین خنیفر، محمدحسین رحمتی، علی لاهوتیان* صفحات 219-237
  با توجه به اهمیت کارآفرینی در شکوفایی و توسعه کشور، درک فرایند مطلوب وقوع آن در هر حوزه و رشته صنعت ضروری به نظر می رسد. در این میان، پژوهشگران تحقیق حاضر صنایع غذایی کشور را مد نظر قرار داده اند که بسیاری از ویژگی های خاص از جمله بازار مصرف وسیع داخلی را دارد. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی کشورمان است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری و کاربردی است. روش تحقیق برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی و پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که راهبرد آن مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است و با مدنظر قراردادن افراد مطلع در حوزه کارآفرینی در صنایع غذایی به عنوان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، سیزده نفر را به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب کرده است. سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده ها تحلیل شده اند. در مدل فرایندی تجویزی این پژوهش، پدیده اصلی تشخیص فرصت مناسب به منظور دستیابی و توسعه بازار و بهره برداری از آن است که ناشی از عوامل فردی، شخصیتی و شغلی است. اگر کارآفرین در شرایط زمینه ای و محیطی مناسب قرار گیرد، می تواند راهبردها یا گام های ویژه و متنوعی را به منظور شناسایی و بهره برداری از فرصت در پیش گیرد که موجب پیامدهای متنوعی در دو سطح خرد و کلان می شود.
  کلیدواژگان: صنایع غذایی، کارآفرینی فردی، مدل فرایندی کارآفرینی، نظریه پردازی داده بنیاد
 • نازی داودی، مرتضی اکبری*، حمید پاداش صفحات 239-256
  در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دلیل تغییرات پرشتاب فناوری و چرخه کوتاه عمر فناوری ها، نوآوری اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت کمی و با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است. پس از مطالعه متون متعدد، 11 عامل و 57 شاخص متناسب با شرایط این شرکت ها در کشور شناسایی شد. جامعه آماری/ پانل دلفی شامل 24 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری می شود که براساس تحصیلات و تجربیات شغلی و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پیمایش پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت و تحلیل داده ها براساس آزمون ناپارامتری W کندال مطابق با روش دلفی و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 انجام گرفت. عوامل و شاخص های موثر بر موفقیت نوآوری باز در این شرکت ها اولویت بندی شدند. این عوامل جست وجو و جذب دانش خارجی، مدیریت، چالش ها و رقابت های ایده، مشارکت مشتریان، بستر کاری مشارکتی، شبکه سازی و فرهنگ اشتراک دانش، همکاری، انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت، مشارکت کارکنان، ایجاد کسب وکار خطرپذیر و برون سپاری بودند. سپس مقدار ضریب تطابق کندال 719/0 به دست آمد که نشان دهنده توافق قوی بین اعضای پانل و شرط لازم برای خاتمه دورهای دلفی است.
  کلیدواژگان: نوآوری باز، رویکردهای نوآوری باز، موفقیت نوآوری باز، شرکت های ICT، روش دلفی
 • حسین دهقان، جهانشاه چرختاب مقدم، عامر دهقان* صفحات 257-276
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است و تاثیر سرمایه های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 375 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فناور مستقر در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران، 190 نفر حجم نمونه درنظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی) بر فرایند کارآفرینی فناورانه است. همچنین، سرمایه فکری منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می رود که درنهایت موجب رشد و توسعه این گونه شرکت ها می شود و به بهبود وضعیت فرایند کارآفرینی فناورانه در این شرکت ها کمک می کند.
  کلیدواژگان: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فکری، فرایند کارآفرینی فناورانه
 • مهران رضوانی*، پریسا فتایی صفحات 277-296
  توجه به تامین مالی و ابزارهای بازاریابی برای تامین مالی سهم بالایی در رفع مشکلات تامین مالی شرکت ها و جلوگیری از ورشکستگی آن ها دارد. در این پژوهش، بعد از مرور تحقیق های صورت گرفته در زمینه بازاریابی و کاربرد آن در تامین مالی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ابتدا مولفه های بازاریابی تامین مالی شناسایی و سپس براساس آن ها راهبرد های بازاریابی برای تامین مالی تدوین شد. رویکرد پژوهش کیفی است. روایت های مصاحبه شوندگان به منظور تحقق اهداف مطالعه، به صورت کاربردی و با روش روایتی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس پروتکل 5wh مستند شد و درنهایت یافته ها با نرم افزار Atlas ti دسته بندی و تحلیل شد. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت های فعال در مرحله رشد صنعت غذایی استان تهران می شود که 12 نفر از مدیران ارشد به شیوه دردسترس برای نمونه آماری درنظر گرفته شده اند. کدگذاری داده ها در سه مرحله شامل کدگذاری اولیه، ثانویه و شناسایی مقوله ها انجام گرفت و نتایج پژوهش راهبرد های بازاریابی را برای تامین مالی از جمله توسعه سرمایه گذاری، حفظ سرمایه گذاران فعلی و عقب نشینی در سرمایه گذاری و همچنین اقدامات بازاریابی را براساس سه عنصر بازاریابی تامین مالی از جمله آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار و تمایز ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: تامین مالی کارآفرینانه، بازاریابی تامین مالی، راهبرد بازاریابی، مرحله رشد کسب و کار
 • علی صفری *، آرزو خواجه پور، علی شائمی صفحات 297-316
  این پژوهش به دنبال طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی، تجربه و دانش پیشین، منابع مالی و سرمایه انسانی فرد کارآفرین پورتفولیو بر پورتفولیوی کارآفرینی و همچنین تاثیر پورتفولیوی کارآفرینی بر تشخیص فرصت های جدید و رشد و توسعه کسب وکارهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارآفرینان پورتفولیو در سطح شهر اصفهان می شود که پورتفولیوی کارآفرینی ایجاد کرده اند و تعداد آن ها تقریبا 280 نفر است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شده است. نتایج بیان می کند سرمایه اجتماعی، دانش و تجربه پیشین و منابع دردسترس فرد کارآفرین تاثیر مثبت و معناداری بر پورتفولیوی کارآفرینی دارد و پورتفولیوی کارآفرینی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه کسب وکارها و تشخیص فرصت های جدید دارد.
  کلیدواژگان: پورتفولیوی کارآفرینی، تشخیص فرصت، دانش و تجربه پیشین، سرمایه اجتماعی
 • محمد عزیزی*، علی گودرزی صفحات 317-336
  کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب وکار با چالش های متنوعی روبه رو هستند. استفاده از مربیان کسب وکار در کمک به کارآفرینان برای درک نقاط کور، چالش ها و موانع کسب وکار نقش مهمی ایفا می کند. پژوهش توصیفی پیمایشی حاضر با هدف شناسایی شایستگی های مورد نیاز مربیان کسب وکار انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مربیان کسب وکار مشغول به فعالیت در استان اصفهان می شود که درمجموع 314 نفر بوده اند و 250 نفر آن ها حاضر به همکاری شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داد شاخص های «داشتن تجربه عمیق در کسب وکار»، «داشتن تجربه و آشنایی با چالش ها و نقاط کور کسب وکار»، «طرح ریزی فعالیت ها، تعریف طرح چشم انداز و تعیین اهداف توسعه ای»، «داشتن اطلاعات مناسب از حوزه کاری شاگرد»، «قدرت تجزیه و تحلیل مسائل»، «ایجاد قرارداد مربیگری رسمی»، «ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی با مربیان و متخصصان حوزه کسب وکار برای اشتراک گذاری ایده، دانش و تجارب با آن ها»، «هوشیاری نسبت به آخرین روندها و تغییرات محیط کسب وکار»، «هم ترازی تخصص و تجربه مربی با حوزه فعالیت و نیازهای کارآفرین یا صاحب کسب وکار»، «انگیزه بخشی، انرژی بخشی و امیدبخشی» شاخص هایی هستند که بیشترین اهمیت را در چارچوب شایستگی های مورد نیاز مربیان کسب وکار دارند و به توجه و توسعه نیاز دارند. درنهایت، راهکارهای ارتقای شایستگی ها در مربیان کسب وکار پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: خودمدیریتی، شایستگی های محوری، کسب وکار، مربیگری
 • زهره محمدزاده، سعید مرتضوی*، یعقوب مهارتی صفحات 337-356
  با توجه به نقش کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کسب وکار حائز اهمیت است. ازآنجا که کارآفرینی فرایندی شناختی است و ترس، از عوامل اثرگذار بر آن است، در پژوهش حاضر تاثیر انواع ترس ادراک شده کارآفرینان بر عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد کسب وکار آنان بررسی شده است. این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارآفرینان کسب وکارهای کوچک شهرستان گناباد هستند. با مراجعه به اداره صنایع و معادن 147 کارآفرین شناسایی شدند که براساس جدول مورگان 105 نمونه انتخاب شد. نمونه ها براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری شد و داده ها در قالب مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین ترس از استرس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن منابع با عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار تاثیر منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین ترس از مرگ و خطر با عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین سایر انواع ترس با عملکرد تاثیر معنی داری مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: ترس کارآفرینان، عملکرد فردی، عملکرد کسب وکار
 • یوسف محمدزاده*، صمد حکمتی فرید، کبری میر علی اشرفی صفحات 357-376
  کارآفرینی یکی از کلیدی ترین ملزومات توسعه اقتصادی است؛ بنابراین، پژوهشگران همواره به شناسایی تعیین کننده های توسعه فعالیت های کارآفرینانه توجه داشته اند. فضای اقتصادی آزاد و کاهش حجم دولت، بسترهایی برای تقویت کارآفرینی قلمداد می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی است. به این منظور، 50 کشور جهان طی دوره 2004 تا 2013 برای نمونه انتخاب شد و از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. برای نیل به نتایج قابل اعتمادتر، از دو شاخص اندازه گیری آزادی اقتصادی بنیاد فریزر و بنیاد هریتیج و همچنین از دو شاخص دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) و بانک جهانی استفاده شده است. براساس نتایج، آزادی اقتصادی بستر مناسبی برای ارتقای فعالیت های کارآفرینانه ایجاد می کند. همچنین، بررسی تاثیر سایر عوامل نشان می دهد توسعه انسانی (آموزش، بهداشت و تولید سرانه)، تقویت اثربخشی دولت و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر توسعه فعالیت های کارآفرینی دارد. درنتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، باید موانع موجود برای شروع کسب وکار مانند زمان لازم برای اخذ مجوز و بوروکراسی برطرف شوند. کاهش محدودیت ها در بازارهای مالی و پولی، تجارت و سرمایه گذاری نیز ممکن است موجب تقویت کارآفرینی شود. کاهش حضور دولت در اقتصاد و التزام به رعایت حقوق مالکیت و همچنین کنترل فساد و ایجاد شفافیت از دیگر ضرورت ها در این زمینه است.
  کلیدواژگان: آزادی اقتصادی، توسعه کارآفرینی، دخالت دولت، کارآفرینی
 • بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)
  علی نصر اصفهانی*، رضا انصاری، ریحانه مولایی خوراسگانی صفحات 377-395
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در شرکت های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکت های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان می شود که تعداد آن ها تا زمان انجام دادن پژوهش 248 بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 144 شرکت به دست آمد. به منظور گردآوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات، برای هریک از متغیرها از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد ظرفیت جذب از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد، ولی تاثیر مستقیم ظرفیت جذب در دو بعد اکتساب و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه تایید نمی شود؛ به عبارت دیگر، افزایش ظرفیت جذب دانش در شرکت ها به کارآفرینی سازمانی منجر می شود، اما این موضوع به معنای افزایش مستقیم عملکرد نوآورانه نیست.
  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، ظرفیت جذب، عملکرد، عملکرد نوآورانه، کارآفرینی سازمانی
|
 • S. Jalalpour, Kabmiz Talebi *, Seyed Jamaledin Tabibi Pages 199-217
  he article investigates the factors in policies and executive programs affecting on performance of ýIranian knowledge based firms (KBFs). In recent years, creation and improving performance of ýKBFs are increasingly considered by policymakers and executive managers. KBFs are often ýconsidered as a desirable vehicle for transferring knowledge & technologies and also, ýcommercialization of university results. To move the research along, we examine the policies and ýdocuments of some countries, study related papers and books, conducted semi-structured in-depth ýinterviews and Delphi technique to highlights factors and related criteria in policies and executive ýprograms affecting the performance of KBFs. We find set of factors including institutional, ýfinancial, market, cultural, human, networking, informational, social-environment, geographical- ýenvironment, international relations and physical infrastructure factors that exist in policies and ýexecutive programs that affecting KBFs performance. Furthermore, we synthesize findings from ýthese results to a model. The factors and their related criteria and the final version model of this ýstudy adopted with Iran conditions, so it can be useful for policy-makers, academics, strategists and ýplanners in the field of knowledge based firms.ý
  Keywords: Knowledge based firms, performance improvement, Government policies, executive programs
 • Hoseein Khanifar, Mohammad Hassan Rahmati, Ali Lahoutian * Pages 219-237
 • Nazi Davoodi, Morteza Akbari *, Hamid Padash Pages 239-256
  Nowadays, innovation is one of the most important factors for a business to survive. Due to rapid changes and short life cycle of technology in Information and Communication Technology (ICT) companies, considerable attention is given to innovation. This study aims to identify and rank the impact factors on open innovation success in ICT firms. This practical research is quantitative and uses the Delphi method. By review the related literature, 11 factors and 57 indicators are recognized relevant for ICT firms in Iran. Statistical population includes 24 ICT and innovation expertise which are selected based on nonprobability and purposive sampling method and the education and professional experience. Questionnaire on a five-point Likert scale used for data collection and Kendall’s W nonparametric test used for data analysis according to Delphi method by means of SPSS18 as statistical software. As the result, factors are ranked based on impact on open innovation success in ICT firms. In the second round, the value of “Kendall's Coefficient of Concordance” was 0.719 which demonstrates complete convergence between panel members and meets the stop criterion of Delphi rounds. Considering the ranks of internal indicators of factors, suggestions for improving rank and performance of indicators are proposed in order to promote open innovation approach in ICT firms.
  Keywords: Open innovation, Open innovation Approaches, ICT firms, Open innovation success, Delphi method
 • Hoseiin Dehghan, Amer Dehghan * Pages 257-276
  This research, which is practical and descriptive-correlational in terms of purpose and data collection, respectively, evaluates the effect of intellectual capital on the Process of Technological Entrepreneurship (PTE). The research population includes the managers and experts working in the Iranian Research Organization for Science and Technology, which are 375 individuals. Using stratified sampling method and Cochran’s formula, 190 individuals were selected. Data analysis using structural equation modeling (SEM) software, Smart PLS, was performed. The results show the significantly positive effect of intellectual capital and its dimensions (human capital, structural capital, relational capital) on the PTE. It was concluded that intellectual capital is a potential source of competitive advantage which ultimately results in the growth and development of these companies and improvement of their PTE.
  Keywords: Intellectual Capital, Process of Technological Entrepreneurship, human capital, Structural Capital, Relational Capital
 • Mehran Rezvani *, Parisa Fataii Pages 277-296
  Paying attention to finance and financial marketing tools could significantly contribute to resolution of financial problems of the firms and avoid their bankruptcy. Following the review of previous works in the field of marketing and its application in financing, as well as conducting semi-structured interviews, firstly marketing elements for financing were identified and then marketing strategies for financing were developed accordingly. The approach of the study is qualitative. Narrative analysis method and semi-structured interviews were employed based on the 5w1h to document the narratives of interviewees in order to achieve the study goal. The findings were ultimately categorized and analyzed using Atlas ti software package. The statistical population was composed of senior executives of growth-stage companies of food industry in Tehran province and a sample size of 12 managers was selected by convenience sampling technique. Data coding was conducted in three stages: primary, secondary, and selective coding. Study results distinguished different marketing strategies for financing such as investment development, protecting current investors and retreating in investment; as well as the marketing actions based on three element of financial marketing such as marketing mix, market segmentation and differentiation.
  Keywords: Entrepreneurial finance, financial marketing, marketing strategy, growth stage
 • Ali Safari *, Arezoo Khajepoor Pages 297-316
  This research aims to design the Portfolio Entrepreneurship Model and to analyze the effect of social capital, prior experience and knowledge, the entrepreneur’s financial resources, as well as human capital on portfolio entrepreneurship and also to investigate the effect of portfolio entrepreneurship on recognition of new opportunities, as well as business growth and development. The research population includes all the portfolio entrepreneurs in Isfahan which their number is approximately 280. Simple random sampling method was used for sampling. The tool for data gathering was a questionnaire, compiled by the researchers, and its validity and reliability was confirmed. The results show that social capital, prior knowledge and experience, and the entrepreneur’s available resources have positive and significant impacts on portfolio entrepreneurship and portfolio entrepreneurship has a positive and significant impact on business growth and development, and opportunity recognition.
  Keywords: Entrepreneurship portfolio, Social capital, Prior experience, knowledge, Opportunity recognition, Isfahan
 • Mohammad Azizi *, Ali Goodarzi Pages 317-336
  Entrepreneurs in starting and managing a business are facing variety of challenges. Business coaches can help to entrepreneurs on facing business challenges and obstacles. This study aimes to identify the competencies required of business coaches. The population includes all business coaches who are working in Isfahan province. In this study, a questionnaire was used to collect data. The results of this study showed that "having deep experience in business", "experience and familiarity with the business challenges ", "planning activities, landscape design and development of objectives", " good knowledge of coachee context "," power analysis problems, "" create formal job contract "," create and maintain a communication network with coaches and business experts to share ideas, knowledge and experiences "," awareness to the latest trends and changes in the business environment, "aligning the expertise and experience of the players in the field of activity and the needs of the entrepreneur or business owner," "motivating, energizing and promising", are indicators that most important competencies that needs more attention and development. Finally, strategies to improve different aspects of this competencies for the business coaches, have been proposed.
  Keywords: Core Competencies, Coach, Business, Entrepreneur, self management
 • Zohre Mohammadzade, Saeed Mortazavi *, Yaghoob Maharati Pages 337-356
  According to the importance of entrepreneurship, as an engine of economic growth, recognizing the factors that influence business performance is of paramount important. Since entrepreneurship is a cognitive process and fear affects it, the present study explores the effect of entrepreneur s’ perceived fear on their personal and business performance. The research is applied in intend and employs descriptive-correlative method. The statistical population of the article includes the entrepreneurs of small manufacturing firms in Gonabad County. By referring to Industries and Mines Organization 147 entrepreneurs were identified among whom 105 individuals were randomly selected based on Morgan’s Table. Data was gathered through Likert scale questionnaires and was tested by structural equation modeling (SEM) using LISREL software. The results indicated that there were negative direct relationships between fear of work/social stress, fear of not having enough personal and business performance. There was positively a direct relationship between fear of death/danger and personal and business performance. There was not a significant relationship between the other types of fear and performance.
  Keywords: Entrepreneur's fear, Personal performance, Business performance
 • Yousef Mohammadzadeh*, Samad Hekmati Farid, Kobra Miraliashrafi Pages 357-376
  Entrepreneurship is one of the key requirements for economic development. So determinants of the development of entrepreneurial activities has always been of interest to researchers. Economic freedom and reducing the size of government is to foster entrepreneurship as substrates. The main objective of this paper is to examine the impact of economic freedom on the development of entrepreneurial activities. For this purpose, a sample of 50 countries over the period 2014-2004 has been chosen and the approach of dynamic panel generalized method of moments(GMM) is used. To achieve reliable results, the two indicators measuring economic freedom the Fraser Institute and the Heritage Foundation, and also two indicators measuring entrepreneurship Word Bank and Global Entrepreneurship Monitor (GEM) have been used. The results show that economic freedom creates a good platform for the promotion of entrepreneurial activities. Effect of other factors indicate show that human development (education, health and GDP per capita), effectiveness of government and attracting foreign direct investment is also have positive and significant impact on the development of entrepreneurial activities. Therefore, paving the way for the development of entrepreneurial activity, , must barriers to starting a business, such as the time required for obtaining the license and bureaucracy to be remove. Reducing restrictions on financial markets and monetary, trade and investment can also enhance entrepreneurship. Reducing government presence in the economy and the commitment to property rights as well as control of corruption and transparency are other crucial.
  Keywords: Economic freedom, entrepreneurship, government intervention
 • Investigating the effect of absorptive capacity's knowledge on corporate entrepreneurship (Case of Isfahan Science & Technology Town)
  Ali Nasr Isfahani *, Reza Ansari, Reihaneh Molaee Khorasqani Pages 377-395
  The present study is performed to investigate the effect of absorptive capacity on corporate entrepreneurship and innovative performance in Isfahan Science and Technology Town’s Companies. This study is practical in purpose and is a distractive survey one the form research methodology perspective and the statistical population was Isfahan Science and Technology Town’s Companies. A sample of 144 companies was selected through the Morgan sampling table. In order to collect the research data 3 standardized questioners have been employed. The research data were analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) in the Smart-PLS. The results show that there is a direct and significant relation between assumed factor and corporate entrepreneurship and innovative performance but the direct effect of absorptive capacity on innovative performance does not approved .In other words, it can be concluded that increasing the absorptive capacity, necessarily does not affect on innovative performance directly.
  Keywords: Absorptive capacity, Corporate entrepreneurship, Innovation performance