فهرست مطالب

نشریه اکوبیولوژی تالاب
سال هفتم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا پورخباز، مرضیه خسروی، مهدی حسن پور صفحات 5-14

  ماهیان بخشی از ذخایر باارزش زیستی دریای خزر محسوب شده و نقش مهمی در تامین غذای انسان ها بالاخص جوامع بومی و محلی دارند. طی سالیان اخیر فعالیت های طبیعی و انسان ساخت توانسته بخش زیادی از آلاینده های فلزات سنگین را وارد این اکوسیستم آبی نماید. این آلاینده ها قادرند که به تدریج توسط آبزیان جذب و در پیکره زنجیره غذایی بالا روند. تحقیق حاضر غلظت فلزات آرسنیک و آهن را در بافت های عضله و پوست ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultiventris caspia) (50n=) و آلوزا (Alosa caspia) (17n=) به علت اهمیت در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از سلامت آن در سواحل جنوبی دریای خزر موردبررسی قرار داده است. نمونه های ماهی به روش هضم اسیدی آماده سازی شده و سپس غلظت فلزات موردمطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل Scientific Equipment GBS قرائت شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلزات آرسنیک و آهن بین بافت های عضله و پوست دو گونه موردمطالعه اختلاف معنی داری را با یکدیگر داشته اند (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد که غلظت فلزات آرسنیک و آهن بین بافت های متناظر گونه های کیلکای معمولی و آلوزا اختلاف معنی داری را با یکدیگر داشت (05/0p<). نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد هیچ گونه همبستگی معنی داری میان آرسنیک و آهن در بافت عضله و همچنین پوست ماهی های کیلکای معمولی آلوزا وجود نداشت (05/0p>). از مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای ارائه شده جهانی مشخص گردید که غلظت فلزات آرسنیک و آهن در عضله و پوست ماهیان پایین تر از استانداردهای جهانی بود.

  کلیدواژگان: آرسنیک، آلوزا، آهن، دریای خزر، کیلکای معمولی
 • فاطمه کریمی صفحات 15-22

  به عنوان یک اکوسیستم گسترده، تالاب ها مهیاکننده خدمات اکولوژیکی ارزشمندی هستند. آلودگی های زیست محیطی خصوصا رواناب های ناشی از آفت کش ها بایستی در امر حفاظت از سلامت تالاب موردتوجه قرار گیرند. هدف از ارائه این مقاله، ارائه روش واقع گرایانه جهت ارزیابی ریسک اکولوژیکی آفت کش ها در تالاب شادگان می باشد. روش واقع گرایانه یا کسر ریسک (RQ) ، به وسیله تعیین غلظت آب و ارزش کل سمیت (TRV) برای 5 آفت کش ددت، آلدرین، دی الدرین، لیندان و آمترین در تالاب شادگان در سال 1390 محاسبه شد. نتایج حاصل از روش واقع گرایانه در این تحقیق، مقادیر (RQ) بالاتری را برای حشرات آبزی (Chironomus sp) 4/3 میکروگرم/ لیتر، گونه شیربت (Barbus grypus) 06/1 میکروگرم/ لیتر، بنی (Barbus sharpeyi) 9/0 میکروگرم/ لیتر، حمری (Barbus luteus) 7/0 میکروگرم/ لیتر نسبت به سایر گروه های موردمطالعه فیتوپلانکتونی، زوپلانکتون، بی مهرگان، حشرات و ماهی ها نشان داد. لذا محیط زیست تالاب از این نظر در معرض ریسک بالایی قرار داشته و پیشنهاد می شود که ملاحظات زیست محیطی صحیح برای کاهش ریسک در تالاب شادگان صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک اکولوژیکی، آفت کش های کشاورزی، تالاب شادگان، ایران
 • قاسم ذوالفقاری، مهری دلسوز صفحات 23-37

  تحقیق حاضر، به منظور تعیین غلظت عنصر سنگین سرب در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین المللی هامون و مقایسه میزان آن با حد مجاز استانداردهای جهانی و مقادیر مرجع انجام گرفت. آنالیز نمونه ها و اندازه گیری غلظت سرب به روش جذب اتمی شعله (Atomic Absorption Spectroscopy) با کمک دستگاه 4100Perkin Elmer انجام شد. ماهیان از یک نقطه و آب و رسوبات از سه نقطه تالاب هامون صابری جمع آوری شدند (زمستان 1386). میانگین غلظت سرب در عضله گونه های آمور (Ctenopharyngodon idella) ، کپور معمولی (Cyprinus carpio) ، فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) ، شیزوسیپریس (Schizocypris altidorsalis) و سفیدک (Schizothorax zardunyi) به ترتیب 32/0، 39/0، 35/0، 72/0 و 81/0 میلی گرم بر کیلوگرم و در کلیه به ترتیب 74/0، 79/0، 74/0، 76/0 و 83/0 میلی گرم بر کیلوگرم برآورد شد. غلظت سرب آب در ایستگاه های اول، دوم و سوم به ترتیب 40/0، 41/0 و 42/0 میلی گرم بر لیتر و غلظت سرب رسوبات در ایستگاه های مذکور به ترتیب 83/0، 15/1 و 21/1 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی نشان داد که بین غلظت سرب کلیه و عضله ماهیان موردبررسی همبستگی معنی داری وجود ندارد (14/0=r). به طورکلی غلظت سرب کلیه (77/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بیشتر از غلظت سرب عضله (52/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بوده و تفاوت بین این دو به لحاظ آماری معنی دار است (001/0P<). غلظت های سرب گونه های آمور، کپور معمولی، فیتوفاگ زیر محدوده پیشنهادی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) ، حد قابل پذیرش ترکیه (TAL) ، وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان (UK (MAFF)) و انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC) هستند، اما غلظت سرب گونه های شیزوسیپریس و سفیدک بالاتر از حد WHO و TAL قرار دارند. نتایج نشان داد غلظت سرب آب بین ایستگاه های سه گانه تفاوت آماری نداشتند اما بین غلظت های سرب رسوبات ایستگاه های سه گانه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.

  کلیدواژگان: سرب، ماهی، رسوبات، آب، تالاب بین المللی هامون
 • امیرهوشنگ بحری، اسماعیل رشیدی صفحات 37-48

  در این مطالعه تاثیر آرام بخشی لیدوکائین بر مولدین گونه تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مرکز تحقیقات آبزی پروری آب های شور داخلی – ایستگاه تحقیقاتی بافق در شرایط آزمایشگاهی باهدف تعیین غلظت های مناسب و موثر داروی فوق بررسی گردید. برای این منظور از 4 غلظت متفاوت در 4 تیمار (40،60، 80 ، 100میلی گرم بر لیتر) استفاده شد. میزان اثربخشی این غلظت ها با اندازه‏گیری زمان های بیهوشی و احیا در تیمار های مختلف بررسی گردید. زمان های بیهوشی به طور معنی‏داری با افزایش غلظت ماده بیهوشی برای تمام تیمارها کاهش نشان داد. زمان احیاء نیز با افزایش غلظت مواد بیهوشی افزایش نشان داد (05/0 P<). ضرایب همبستگی بین زمان های احیاء و غلظت ها به صورت (93/0=2R) 065/1-x 25/153= 3IS برای لیدوکائین محاسبه گردید. به طور مشابه ارتباط معنی دار مثبت (05/0>P) بین غلظت مواد بیهوشی و زمان رسیدن به احیاء کامل (3RS) مشاهده گردید. ضرایب همبستگی بین زمان های احیاء و غلظت ها به صورت (99/0 = 2R) 1598/1 x0321/0 = 3 RS برای لیدوکائین محاسبه گردید. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده لیدوکائین در غلظت های پایین تر بر میزان بیهوشی و احیاء مجدد در ماهی تیلاپیای نیل موثرتر هست. همچنین این ماده ازنظر ایمن بودن و کم هزینه بودن نسبت به سایر مواد بی هوش کننده ، ارجح هست.

  کلیدواژگان: آرام بخشی، لیدوکائین، ماهی تیلاپیای نیل، Oreochromis niloticus
 • محمود رنجبر دستنایی، فاطمه سراج الدین، غلامرضا نوری صفحات 49-68

  یکی از راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان درزمینه‏ی رشد اقتصادی موردتوجه خاص قرارگرفته است، گردشگری می باشد. در میان انواع گردشگری، طبیعت گردی با توسعه پایدار همخوانی و سازگاری بیشتری دارد. کشور ایران به دلیل وسعت فراوان سرزمینی، تنوع اقلیمی و… در زمینه‏ی طبیعت گردی قابلیت بی نظیری دارد. استان چهارمحال و بختیاری از توانمندی نسبتا بالایی در این زمینه برخوردار است. تالاب گندمان در استان، با توجه به مناظر زیبا قابلیت بالایی برای توسعه طبیعت گردی دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از سه مدل SWOT، AHP وANP راهبردها و استراتژی های مناسبی برای توسعه طبیعت گردی این تالاب ارائه گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمایشی بوده و جهت تحلیل ازنظر 20 نفر از کارشناسان گردشگری استان استفاده شد. نتایج این تحقیق که در سال 92 - 1391 انجام شد نشان می دهد که: درمجموع 45 نقطه قوت و فرصت با امتیاز 4. 19 به عنوان مزیت ها و 47 نقطه ضعف و تهدید با امتیاز وزنی 3. 21 به عنوان محدودیت های توسعه طبیعت گردی این تالاب وجود دارد؛ در ادامه متناسب با نتایج مدل SWOT، به ارائه 6 استراتژی برای هرکدام از استراتژی های چهارگانه (SO،ST،WO،WT) اقدام گردید. ازآنجاکه استراتژی های ارائه شده دارای اهمیت یکسانی نبودند لذا با استفاده از مدل AHP از میان هر یک از استراتژی های چهارگانه ارائه شده؛ استراتژی برتر انتخاب شد. این استراتژی ها عبارت اند از: استراتژی رقابتی - تهاجمی (SO) (تامین امکانات و خدمات بر اساس برآورد نیازها و…) ، استراتژی تنوع (ST) (اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از افزایش نرخ زمین و…) ، استراتژی بازنگری (WO) (اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت حفاظت از ذخایر تالاب با کمک مسئولین و…) و استراتژی تدافعیWT (بهره گیری از فناوری های مدرن و همساز با محیط و…). درنهایت با استفاده از مدل ANP اقدام به اولویت بندی اجرای هر یک از استراتژی های چهارگانه شد که استراتژی SO اولویت نخست، WTاولویت دوم،WO اولویت سوم و نهایتا ST اولویت چهارم را به خود اختصاص داد.

  کلیدواژگان: طبیعت گردی، مدل SWOT، AHP، ANP، تالاب گندمان، استان چهارمحال و بختیاری
 • جعفر مرشدی، اسماعیل کوراوند صفحات 69-86

  در این پژوهش باهدف گسترش فضای سبز (درختکاری) در حوضه آبخیز برای جلوگیری از فرسایش و همچنین بازسازی مکان های تخریب شده، به بررسی مکان یابی زمین های مناسب کاشت بادامک در حوضه آبخیز مورد غفار شهرستان ایذه واقع در شمال شرقی استان خوزستان در تابستان 1390 پرداخته شد. برای این منظور، 9 پارامتر تاثیرگذار شامل میانگین بارش سالانه، میانگین دمای سالانه، طبقات ارتفاعی، شیب، جهات شیب، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، عمق خاک و بافت خاک به عنوان معیارهای مناسب انتخاب شدند و نقشه های آن ها در GIS تولید شد. از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP برای وزن دهی به نقشه ها، استفاده گردید. با ترکیب نقشه های معیار در GIS، نقشه ی مکان یابی در 4 کلاس تناسب، تولید گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 37 درصد عرصه به مساحت 814 هکتار برای کاشت بادامک بسیار مناسب است که با جهت های جغرافیایی شمالی و جنوبی بوده و بر ارتفاعات بالای منطقه (1300-1000 متر) منطبق است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، بادامک، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، حوضه آبخیز مورد غفار، روش تصمیم گیری چند شاخصه
 • مظاهر زمانی فرادنبه، سهیل ایگدری صفحات 87-96

  رودخانه طالقان از جمله رودخانه های مهم حوضه سفیدرود می باشد که به دلیل توسعه جوامع انسانی دچار دستکاری های متنوع انسان ساخت از جمله سدسازی شده است. از این رو ماهیان این رودخانه اهداف بسیار عالی برای مطالعات تاثیر این عوامل می باشند. بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی تفاوت های ریختی جمعیت های سس ماهی کورا ساکن در بالادست و پایین دست سد سنگبان رودخانه طالقان، بر اساس دو روش ریخت سنجی سنتی و هندسی و نیز مقایسه قدرت این دو روش در تفکیک این جمعیت ها انجام شده است. نتایج نشان داد که ریخت سنجی هندسی ابزار دقیق و قدرت مندی در تفکیک جمعیت های بسیار نزدیک از نظر ویژگی های ریختی نسبت به روش های سنتی می باشد. در حالی که ریخت سنجی سنتی به اندازه گیری فواصل طولی و نسبت ها محدود می باشد و تنها در صورت وجود تفاوت های بارز قادر به تفکیک جمعیت ها می باشد. بنابراین دو جمعیت سس ماهی کورا به وسیله روش ریخت سنجی سنتی از یکدیگر تفکیک نشدند ولی روش ریخت سنجی هندسی به خوبی و قدرت بالا این دو جمعیت را از لحاظ ریختی از یکدیگر تفکیک نمود. نتایج همچنین نشان داد که سد سنگبان باعث تفاوت در ویژگی های ریختی شامل تغییر در عمق بدن، طول سر و عمق ساقه. دمی در جمعیت های دو سوی سد شده است.

  کلیدواژگان: تفکیک جمعیت، سس ماهی کورا، ریخت سنجی سنتی، ریخت سنجی هندسی
 • زهره میر سالاری، بهروز بهروزی راد، اعظم سادات حسینی الهاشمی صفحات 97-105

  بررسی تنوع گونه ای ماهیان در مطالعات اکوسیستم های آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی فراوانی و تغییرات شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای جامعه ماهیان رودخانه گرگر در دو فصل تابستان و پائیز 1393 در محدوده جغرافیایی شوشتر می باشد. در این بررسی جمعا 138 قطعه ماهی (52 قطعه در فصل تابستان و 86 قطعه در فصل پائیز) از 4 ایستگاه با الکترو شوکر صید و نمونه برداری شده و به آزمایشگاه منتقل و به روش زیست سنجی توسط کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصل در این رودخانه 11 گونه ماهی متعلق به سه خانواده کپور ماهیان (Cyprinida) ، کفال ماهیان (Mugilidae) و گربه ماهیان (Siluridae) حضور داشتند. بیشترین فراوانی گونه ای در فصل تابستان نازک (Chondrostoma regium) با فراوانی 6 قطعه در ایستگاه 4 و در فصل پاییز بوتک دهان کوچک (Cyprinion kai) با 11 قطعه در ایستگاه 4 بود. بیشترین میزان شاخص تنوع گونه ای شانون- ونیر در فصل تابستان (85/1) مربوط به ایستگاه 4 و بیشترین میزان این شاخص در فصل پاییز (011/2) مربوط به ایستگاه 1 بود که می تواند نشان دهنده شرایط متعادل در محیط باشد. بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف (26/2) مربوط به ایستگاه 4 در تابستان و بیشترین میزان این شاخص (004/3) مربوط به ایستگاه 1 در پاییز بود. بیشترین میزان یکنواختی گونه ای سیمپسون در تابستان (98/0) مربوط به ایستگاه 2 و بیشترین میزان آن در پاییز (865/0) مربوط به ایستگاه 3 بود. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه هیچ اختلافی معنی داری بین شاخص های تنوع زیستی در دو فصل تابستان و پائیز وجود نداشت (05/0p>) که این امر نشان دهنده شرایط یکسان در ایستگاه های موردمطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، فراوانی، رودخانه گرگر
|
 • Alireza Pourkhabaz, Marzieh Khosravy, Mehdi Hasznpour Pages 5-14

  Fish is a part of Caspian Sea biological resources that plays valuable and important role in supplying food for humans, especially indigenous and local communities. In recent years, natural and anthropogenic activities added much of heavy metals into the aquatic ecosystem. These contaminants are able to attract the aquatic food chain. This study investigated the concentrations of arsenic and iron in the muscle and skin tissues of common kilka (Clupeonella cultiventris caspia) (50n =) and Luza (Alosa caspia) (17n =) sewage because of the importance in human nutrition and the need to ensure health in the southern shores of the Caspian Sea is studied. Fish samples collected and goal tissues were digested by acid and then metal concentrations studied using atomic absorption (Scientific Equipment GBS model). Results showed that the mean concentration of arsenic and iron between muscle and skin tissues of two studied species had significant differences with each other (05 / 0P <). The results showed that concentrations of arsenic and iron in Luza had significant difference between tissues of common kilka species (05 / 0p <). The results of Pearson correlation test showed no significant correlation between arsenic and iron in muscle tissue and the skin of Luza and common kilka (05 / 0p>). Compare the results with the international standards, presernted that arsenic and iron concentrations in fish muscle and skin were lower than international standards.

  Keywords: Arsenic, Aluza, Iron, Caspian Sea, Common kilka
 • Fatemeh Karimi Pages 15-22

  As a major ecosystem type, wetland provides invaluable ecological services. Environmental pollution, especially Pesticide runoffs have to be paid more attention to keep wetlands healthy. This paper propose Methodology namely, deterministic approach for assessment of ecological risk of pesticides on shadegan wetland. Deterministic approach or risk quotient (RQ) was calculated using the water concentration and toxicant reference values of five pesticides (DDT, Aldrine, Dieldrin, Ametryn, Lindane) in shadegan wetland in 2010. The results of deterministic approach showed that the highest of RQ for insect larvae (Chironomus sp.) 4/3 µg/l, shirbot or large scaled barb (Barbus grypus) 1/06 µg/l, benni (Barbus sharpeyi) 0/9 µg/l, golden barb (Barbus luteus) 0/7µg/l relation to other studied groups of phytoplankton, zooplankton, vertebrates, insects and fishes are showed.Also the environment is exposed to Higher risk. It is recommended that proper countermeasures should be implemented to reduce the risks.

  Keywords: Ecological Risk Assessment, Agricultural Pesticide, Shadegan Wetland, Iran
 • Ghasem Zolfaghari, Mehri Delsouz Pages 23-37

  The aim of this study is determination of lead concentration in water, sediment and fish from Hamoon wetland and its comparison with international standards. Analysis of lead concentrations was performed by atomic absorption Perkin Elmer 4100 device. Fish species, water and sediments were collected from Hamoon- e-Saburi wetland. Mean concentrations of Pb in muscle of Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Schizocypris altidorsalis, and Schizothorax zardunyi were 0.32, 0.39, 0.35, 0.72 and 0.81 mg/kg respectively, and 0.74, 0.79, 0.74, 0.76 and 0.83 mg/kg in kidney, respectively. Lead concentrations in three stations were 0.40, 0.41 and 0.42 mg/kg, and Pb in sediments was 0.83, 1.15 and 1.21 mg/kg. The results of laboratory analysis showed that there are not any significant correlation between the concentration of lead in the kidney and muscle (r=0.14). Lead concentrations in Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix was under the scope proposed by FAO, WHO, FDA, TAL, UK (MAFF) and NHMRC, but lead concentration in Schizocypris altidorsalis, and Schizothorax zardunyi were higher than WHO and TAL. The results showed that water lead concentration was not statistically different between the three stations, but there was a significant difference between the concentrations of lead in three station sediments.

  Keywords: Lead, Fish, Sediments, Water, Hamoon international wetland
 • Esmaeil Rashidi Pages 37-48

  The overall aim of the present study was to determine the effects of Lidokaein (anesthetic agent) on Oreochromis niloticus in control condition in order to aquaculture improvement of fish hatcheries. For this purpose, we used 4 anesthetic concentrations in 4 treatments. To determine the efficacy of each concentration of Lidokaeine, induction time, recovery time and mortality were estimated. An inverse exponential relationship was observed between concentrations of anesthetic and induction time, whereas exponential relationships were observed between concentrations and recovery times for all anesthetic agents evaluated. The regression equations established for induction time and concentrations were IS3=153.25x−1.065 (R2=0. 93) for Lidokaeine. The regression equations established for recovery time and concentrations were RS3=0.0321x1.1598 (R2=0. 99) for Lidokaeine. Furthermore, Lidokaeine.was found to be effective at much lower concentrations in achieving the desired level of anesthetic induction and recovery in O. niloticus. This translates into larger safety margins and increasing cost-effectiveness in favor of lidokaeine compared to others.

  Keywords: Anesthesia, Lidokaeine, Oreochromis niloticus
 • Mahmood Ranjbar Dastanaei, Fatemeh Serajodin, GholamReza Noori Pages 49-68

  One of the recent strategies in most countries in the field of recent economic growth has been a particular concern, tourists. Among all types of tourism, ecotourism is more compatible with sustainable development. Iran, due to the great extent, climatic diversity etc. has unique capability in the field of ecotourism. Chaharmahal and Bakhtiari province has high ability in this regard. Gandoman wetland in this province, according to the beautiful scenery is a great potential for the development of ecotourism. In this study, we tried using SWOT, AHP and ANP strategies for the development of the wetland ecotourism that could be provided. Analytic descriptive Methods and survey analysis of 20 tourism experts were used. The results (year 2012 – 2013) showed that: A total of 45 strengths and opportunities, with a score of (4.19) as the advantages and disadvantage and threaten with a score of 47 weight (3.21) as there are limitations wetland ecotourism development, Then, according to the results SWOT; to provide 6 strategy for each of four strategies (SO, ST, WO, WT) were measured. Since the proposed strategy did not have the same importance, so by using AHP model of each four proposed strategies; the best strategies were selected. These strategies include of competitive strategy-aggressive (SO) (Provision of facilities and services based on the needs assessment, etc.), Diversity strategy (ST) (policies to prevent an increase in rates land), the strategy review (WO) (adopt security measures to protect wetland reserves with the help of authorities, etc.) and defensive strategies WT (enjoying modern technology and harmony with the environment, etc.). Finally, using AHP to prioritize the implementation of each four strategies that SO strategy priority, WT The second priority, WO third priority, and eventually won the fourth priority ST.

  Keywords: ecotourism, SWOT model, AHP, ANP, Gandoman wetlands, Chaharmahal, Bakhtiari Province
 • Jafar Morshedi, Esmaeil Koravand Pages 69-86

  This study done with the aim of green space development (tree planting) in the watershed to prevent erosion and as well as reconstruction of destroyed places, examines site selection of suitable lands for Amygdalus Scoparia planting in the Watershed Mordghafar in izeh township located in the northeastern khouzestan province in summer 1390. For this purpose, the nine most influential parameters including mean annual precipitation ,mean annual temperature, elevation classes, slope, slope aspect, geology, Geomorphology, soil depth and soil texture were selected as appropriate measures in GIS maps were produced. Analytical Hierarchy Process AHP used for weighting the maps. With a combination of standard maps in GIS, mapping the location of the four fitness classes, was produced. The research results show that 37% of the total area (814 hectares) for Amygdalus Scoparia planting that is very appropriate for the geographic directions North and South and on the high altitudes (1000-1300 m) is consistent.

  Keywords: Site selection, Amygdalus Scoparia, AHP, Mordghafar Watershed, MADM
 • Mazaher Zamani Faradanbeh, Sohil Egderi Pages 87-96

  Taleghan River is important river of the Sefid River basin that encountered various antropological effects such as damming due to development of human communitis. Hence, its fish species are excelent cases to study the impact of these effects. Therefore, this study was carried out to investigate the morphological differences of Kura barbel (B. cyri) populations inhabiting up and downstream of the Sangban Dam (Taleghan River) using geometric and traditional morphometric methods by comparing the power of these methods to reveal their morphological differences. The results showed that geometric morphometric is an accurate and powerfull tool to discriminate close populations in terms of morphological charactrestics compared to traditional one. Whereas traditional technique is limited to measure distances and merely the ratios is able to show differences between populations. Therefore, up and downstream populations did not discriminate using traditional method, but geometric method could significantly discrimintat them in terms of morphological traits (P<0/005). The results also showed that the Sangban Dam has been caused differences in the morpgological features including body depth, head length and caudal peduncle depth of up and downstream populations of Kura barbel

  Keywords: Population seperation, Kura barbel, Traditional morphometric, Geometric morphometric
 • Zohreh MirSalari, Behroz Behrozi rad, Azam Al sadat Hosseini Al Hashemi Pages 97-105

  The biodiversity of fishes has very important role in ecological researches of riverine ecosystem.The goal of this research was to study the changes in biodiversity, richness and evenness of fishes community in Gargar river in Shoshtar in summer and autumn 2014. Recognizing the fish accomplished by electro shocker. Samples were recognitied by Key books. Accordingly, 138 pieces of fish contains 52 pieces in summer and 86 pieces in autumn were sampled and recognized. According to the results of this research, 11species belonging to three families as Cyprinidae, Mugilidae and Siluridae was attended. The most abundance species was belong that Chondrostoma Regium with a frequency of 6 pieces in station 4 in the summer, and Cyprinion kai with 11 pieces in station 4 in the Autumn. The maximum amount of Shannon-wiener species diversity index was 1/85 in summer at four stations, and the maximum amount of this index was 2.011 in the autumn at1 station. Therefore, it showed balance in environment. The most of Margalef species richness index was (2.26) in the summer at four station and most of these indicator was (3.004) in Station Number of one in the autumn. The most Simpson species evenness (0.98) was in summer at two station. And maximum amount of this index was (0.865) in the autumn at three station. One-way ANOVA test showed no significant difference between indicators of biodiversity in the summer and fall (P>0/05) and results showed condition was even between studied areas

  Keywords: Biodiversity Index, Abundance, Gargar River