فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریبا درتاج، اسماعیل زارعی زوارکی، خدیجه علی آبادی، مهران فرج اللهی، علی دلاور صفحات 1-20
  هدف از پژوهش حاضر،تعیین تاثیرآموزش از راه دور(مبتنی برموک)برعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز کرمان می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ایبا حجم مناسب (یک کلاس در گروه آزمایش ویک کلاس در گروه کنترل) استفاده شده ،روش انتخاب نمونه، به صورت نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای می باشد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می باشند که 40 نفر از آن ها) 20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری برای تعدیل اختلافات اولیه ( کنترل آماری اختلافات اولیه) گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد. برای بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان ازآزمون استاندارد کتاب تکنولوژی آموزشی استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی گروه آزمایش وگروه گواه در مرحله پس آزمون،پس از حذف اثر پیش آزمون،تفاوت معناداری وجود داردومیانگین تعدیل شده نمرات عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش،بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون در گروه گواه بود. متغیر آزمایشی با اندازه اثر 52/0، 52 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی کرد. بنابراین آموزش با موکبر افزایش میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس تکنولوژی آموزشی تاثیر مثبت دارد.براساس نتایج حاصله ،پیشنهاد می شوداز فناوری موکبرای غنی سازی آموزش سایردروس دانشجویان دانشگاه پیام نوراستفاده شود.
  کلیدواژگان: فناوری آموزشی، آموزش از راه دور، موک، عملکرد تحصیلی
 • هانیه یاوری، فریبرز درتاج، حسن اسدزاده صفحات 21-34
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بوده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 1396-1395 به تعداد 3800 نقر بودند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر انتخاب، و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. برای انجام پژوهش ابتدا در شرایط یکسان از هر دو گروه پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006) به عمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش امید قرار گرفتند. هر هفته یک جلسه90 دقیقه ای به طول انجامید. پس از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش از هر دو گروه در شرایط یکسان پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کووایانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد ، در نتیجه آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دختر موثر بوده است. با توجه به اثربخشی آموزش امید می توان از آن در جهت افزایش سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دختر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: امید، سرزندگی تحصیلی، دانش آموزان دختر
 • عباس تقی زاده، جواد حاتمی، هاشم فردانش، امید نوروزی صفحات 35-59
  تا به امروز آموزش مبتنی بر وب روند رو به رشدی را طی نموده است. تعداد بی شماری از دوره های آموزش مبتنی بر وب توسط موسسات آموزشی در سرتاسر دنیا ارائه شده است. برغم افزایش چشم گیر دوره های مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این دوره ها ثبت نام می کنند، نشانه های زیادی مبنی بر اینکه دوره های فوق در برآورده سازی نیازهای فراگیران ناموفق بوده و فراگیران تجارب ناموفقی را از چنین دوره هایی به یاد دارند، به چشم می خورد. در این بین نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد عامل حضور، عامل مهمی در پیشرفت و موثر بودن همه آموزش ها از جمله آموزش های سنتی و از راه دور بوده و همبستگی بالایی با پیشرفت تحصیلی و رضایت فراگیران دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود جامعه پژوهش، شامل کلیه منابع و مقالات مرتبط نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی پروکوئیست، اسپرینگر، ساینسدایرکت، امرالد، ابسکو، سیج، اریک، و گوگل اسکولار بود. نمونه برداری از این منابع با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت، 39 مقاله و کتاب مطابق معیارهای مورد نظر بررسی شد و داده های حاصله برای تشکیل چهارچوب پیشنهادی تلفیق گردید.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر وب، چارچوب اجتماع اکتشافی، حضور شناختی، حضور اجتماعی، حضور آموزشی
 • حسین جناآبادی، بهاره عزیزی نژاد صفحات 101-116
  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت علمی دانشگاه با ارائه مدل معادلات ساختاری می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با نمونه گیری تصادفی مرحله ای 350 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و اعتیاد به کار اسپنس و رابینز با پایایی مطلوب می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار لیزرل انجام گرفت. اهم یافته ها نشان می دهد که بیشترین تاثیر مرتبط با مولفه دلبستگی اجتماعی از مفهوم کیفیت زندگی کاری بوده و سپس در تاثیرگذاری اعتیاد به کار نیز بیشترین مولفه تاثیرپذیر عجین شدن با کار می باشد. در واقع می توان نتیجه گرفت که زندگی کاری خوشایند با تمرکز بر دلبستگی اجتماعی مابین اعضای هیئت علمی دانشگاه بر بروز اعتیاد عجین شدن با کار تاثیر دارد. در نهایت مدل معادلات ساختاری تحقیق و برازش آن مبتنی بر نتایج به دست آمده تایید شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، اعتیاد به کار، اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • فریده محسنی، احمد خاتمی صفحات 118-149
  مولوی یکی از شخصیت های برجسته تاریخ و تمدن ایران اسلامی است که به لحاظ جامعیت فکر و آرا و اندیشه های بدیعش همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مولانا علاوه بر آن که شاعری چیره دست و تواناست دیدگاه های ارزشمندی در زمینه عرفان، اخلاق و کلام و غیره نیز دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر نیز بررسی داستان های مثنوی مولوی بر اساس شاخص های جبر و اختیار در دیدگاه تربیتی، کلامی و عرفانی مولاناست. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی تفسیری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه حکایات، اشارات و تمثیلات دفاتر شش گانه مثنوی مولوی تشکیل می داد که با توجه به امکان بررسی کلیه حکایات، اشارات و تمثیلات، بجای نمونه گیری، بررسی به صورت سرشماری انجام شد. در نهایت تعداد 66 درون مایه و مضمون مرتبط با مسئله جبر و اختیار از موارد مورد بررسی استخراج شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ذوق و اندیشه عرفانی مولوی از یک سو و نگرش او به مسئله تربیت پذیری انسان از سوی دیگر موجب شده است که مولوی در مثنوی خود نسبت به جبر و اختیار نظری متفاوت داشته باشد. از دیدگاه تربیتی و اخلاقی مولوی، با توجه به دو سوی حیوانی و فرشتگی انسان و انتخاب گریزناپذیر ذاتی و دائمی که هویت اخلاقی انسان را می سازد، با جبرگرایی به شدت مخالفت می کند و جبریان را فریبکار می نامند. از دیدگاه کلامی نیز جبر متکلمان را جبر عامه نامیده، معتقدان به آن را بی اعتبار می داند. دیدگاه عرفانی مولوی نیز درباره جبر و اختیار بیان کننده آن است که وجود مطلق فقط از آن خداوند است و هر خیر و شری از جانب اوست و این جبر عامه نیست بلکه اثر معیت با حق و حاصل فنا در ذات خداوندی است.
  کلیدواژگان: مثنوی مولوی، جبر، اختیار، تربیت، آموزش
 • یاسر رضاپور میرصالح، مهدی دلاوری، مجید سلیمانی صفحات 163-186
 • اصغر زمانی صفحات 201-228
  در مقاله حاضر ضمن توجه به اهمیت مستند سازی تجارب مدیران به تحلیل کیفی اصول مستند سازی تجارب روسای دانشگاه پرداخته و در نهایت براساس مصاحبه صورت گرفته با خبرگان ، ساختار فرایند مستندسازی، ارزیابی و انتشار تجربیات به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربردی طراحی شد. ساختارطراحی شده از شیوه های مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک ، مدیریت کیفیت، مدیریت ارزیابی عملکرد، مدیریت فناوری اطلاعات و نیز تکنیک هایی همچون مورد نویسی، خاطره نویسی، سخنرانی، تهیه فیلم و... الهام گرفته است و براساس مفهوم سازمان یادگیرنده طراحی و تدوین شده است. بر اساس این ساختار، فرایند نظام مستندسازی تجربیات مدیران از یک فرایند سه مرحله ای تبعیت می کند. این مراحل عبارتند از:برنامه ریزی مستند سازی، 2- اجرای مستند سازی، 3- پایش ،کنترل،تسهیم. هریک از این مراحل نیز به فعالیت ها و سپس گام های مختلف درهرفعالیت تقسیم می شود که مستند ساز را به نتیجه منطقی و مورد نظر می رساند.
  کلیدواژگان: تحلیل کیفی، مدیریت دانش، مستندسازی تجربیات، تجارب سازمانی، دانشگاه، روسای دانشگاه
|
 • Fariba Dortaj, Esmail Zarei Zevaraki, Khadijeh Aliabadi, Mehran Farajollahi, Ali Delavar Pages 1-20
  The aim of this study was to determine the effect of distance education (based on Mooc) on the academic performance of Kerman PNU. The research was quasi-experimental method that cluster sampling with an appropriate volume was used in this study (one class in experimental group and one class in controlling group). Sampling method is Singlestage cluster sampling. The statistical society is students of Kerman Payam Noor University, which) were selected 40 of them as sample (20 students in the control group and 20 students in experimental group). To test the hypothesis, it was used the analysis of univariate and multivariate covariance to offset the initial difference (difference of control) in the experimental group and the control group. to evaluate the academic performance of students, it was used standard test of educational technology books. The results showed that there is no significant difference between mean scores of academic performancein experimental group and the control group on the post test, after elimination of the pre-test. The adjusted mean scores of academic performance in the experimental group were higher than the adjusted average of scores after the test in the control group.. Experimental variable with the effect size 0.52, predicted 52% of the academic performance variance. So teaching with technology (Mooc) has a positive impact on increasing academic performance of students in educational technology. The results suggest that technology (Mooc) is used to enrich teaching of other lessons of PNU.
  Keywords: educational technology, distance education, mooc technology, academic performance
 • Haniya Yavari, Fariborz Dortaj, Hassan Asadzadeh Pages 21-34
  The aim of this study was to investigate the effect of hope education on academic vitality of high school students. The present study was a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of all female high school students in Hamedan during the academic year 1395-1394 was 3800. Thirty individuals were selected randomly and randomly (15 subjects) and control (n = 15). To do the research, firstly, in both groups, the pre-test was performed using Martin and Marsh (2006) Academic vitality questionnaire (2006) and then the experimental group was trained for 8 sessions. Each session lasted 90 minutes each week. After completing the training sessions on the experimental group, both groups under the same conditions were tested. Descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including covariance analysis were used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference between the mean post test of the two experimental and control groups, so that the hope of education on the academic vitality of the female students was effective. Considering the effectiveness of hope education, it can be used to increase the vitality of female students.
  Keywords: Hope, Academic vitality, Female students
 • Abbas Taghizadeh, Javad Hatami, Hashem Fardanash, Omid Norouzi Pages 35-59
  To date, web-based education has grown steadily. Numerous webbased training courses are provided by educational institutions around the world. Despite the dramatic increase in web-based courses and enrolled students in these courses, there are many indications that the above courses have failed to meet the needs of learners, and learners are reminded of unsuccessful experiences from such courses. Meanwhile, many research results show that attendance is an important factor in the development and effectiveness of all trainings, including traditional and distance education, and has a high correlation with academic progress and satisfaction of learners. Accordingly, the present study was conducted with the purpose of designing a model for Web-based training based on the presence of the agent. The research method used in this study was qualitative content analysis of the deductive type. The research population included all related sources and related articles indexed in Prokoidist databases, Springer, Sinsteadyreckt, Emerald, Obsoque, Sage, Eric, and Google Scholar. Sampling from these sources was done through purposeful sampling, 39 articles and books were reviewed according to the criteria and the data were combined to form the proposed framework.
  Keywords: Web-based education, exploratory community framework, cognitive presence, social presence, educational presence
 • Reza Mohammadi Pages 61-99
  The quality of higher education and its improvement and promotion does not arise in itself and requires a scientific and practical planning. One of the aspects to be considered in designing and establishing the appropriate structure of it should be the selection of competent and competent persons in the field of quality assessment and audit And their continuing education. The present study aims to identify the professional competence of quality appraisers and auditors in the higher education system and provide the initial framework for the system of professional competence in 11 institutions / custodian associations with higher education quality assessment and audit (Australian Evaluation Association, New Zealand Evaluation Association, The European Union Evaluation Association, the Canadian Evaluation Board, the German Evaluation Association, the Japan Evaluation Association, the UK Evaluation Board, the South African Evaluation Association, the Finnish Evaluation Association, the International Evaluation Evaluation Association, the University of Michigan Evaluation Association, using the documentary methodology A mining and comparative study has been done. Based on the results of the research, the framework of the system of professional qualification of quality managers and evaluators in the higher education system is presented.
  Keywords: professional competence, qualifications, quality assessment, higher education
 • Hossein Jenabadi, Bahareh Azizi Nejad Pages 101-116
  The general purpose of this study was to investigate the effect of quality of working life on the addiction to faculty members of the university by presenting a structural equation model. The research method is descriptive correlations. The statistical population consisted of Faculty Members of Sistan and Baluchestan University. The sample size was obtained using a Morgan table and a random sampling of 350 people. The measurement tools consisted of Walton Quality of Work Life Questionnaires and Spence and Robbins addiction with desirable reliability. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics and using LaserL software. The most important findings show that the most effect associated with the social attachment component is the concept of quality of working life, and then the most influential component of engagement with work is in the effect of addiction to work. Indeed, it can be concluded that a pleasant work life is affected by the social attachment of university faculty members to addiction to labor induction. Finally, the model of structural equation of research and its fit is based on the results obtained.
  Keywords: quality of work life, addiction to work, faculty members of university
 • Farideh Mohseni Hanjani, Ahmad Khatami Pages 118-149
  Mowlavi is one of the prominent figures in the history and civilization of Islamic Iran, which has always been the subject of attention by scholars in terms of comprehensiveness of his thoughts and ideas. In addition to being a well-versed poet, Maulana also has valuable insights on mysticism, ethics and theology, and so on. Therefore, the purpose of the present study is to study the stories of Mowlavi's Masnavi based on indices of algebra and authority in the educational, verbal and mystical views of Molana. The method of this research is qualitative content analysis with a descriptive-interpretive approach. The statistical population of this study is all the anecdotes, references and parables of the six offices of Molavi's Mathnavi, which, in view of the possibility of reviewing all the anecdotes, references and parables, were censored instead of sampling. Finally, 66 topics and themes related to the issue of algebra and empowerment were extracted from the cases studied. The results of this research indicate that Rumi's mystical thoughts, on the one hand, and his attitude towards the issue of human development on the other hand, have led Rumi to have a different theorem in his masnavay. From the moral point of view, Molavi is strongly opposed to determinism, considering the two sides of the animal and the man's ancestry and the inherently inevitable intrinsic and permanent choice that makes the moral identity of man, and they are called cheater goblers. From the verbal point of view, he also called algebra of the theologians as "universal algebra", believers believe it to be irrational. Rumi's mystical view of algebra and oppression expresses that absolute existence is only that of Allah, and that every good and evil is from Him, and that this is not the general algebra, but the effect of the matter with the right and the result of mortality in the essence of God.
  Keywords: Rumi's Masnavi, Algebra, Opportunity, Education, Training
 • Ali Sheikholeslami Pages 149-162
  The purpose of this study was to determine the effect of teaching critical thinking skills on self-regulation of students. The research method was a semi-experimental design with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all male students of the first year of secondary education in the second district of Ardebil in the academic year of 1984-1394, among whom 60 randomly selected cluster sampling They were randomly assigned to the experimental group (30) and the control group (30). Six groups of critical thinking skills were trained in the experimental group. Buffer self-regulation questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using covariance statistical method. The findings showed that the hypothesis of research on the effect of teaching critical thinking skills on student self-regulation has been confirmed. The mean of post-test scores of students in the experimental group was significantly higher in self-regulation compared to the control group students. Therefore, it can be concluded that teaching critical thinking skills has a significant effect on student self-regulation.
  Keywords: Critical thinking skills, Self-regulation, Students
 • Yasser Rezapour, Mehdi Dolavari, Majid Soleimani Pages 163-186
  The purpose of this study was to determine the effect of teaching math thinking on math performance in elementary school students. This research was a pre-test and post-test semi experimental study with control group. Two primary-school classes in Meybod city in the 92- 92 academic year were selected by random cluster sampling method and after matching the students in terms of mathematical performance, one of the classes was randomly assigned as the experimental group and the other class Selected as control group. Experimental group students, 11 two-hour sessions (weekly two sessions), were out of classroom programs, a math training program, while participants in the control group were waiting for training. Both groups responded to the KMAT test questions and a researcher-made test before and after the implementation of the training program. Also, the first and second semester grades of students were used as pre-test and post-test. Manquois analysis of covariance showed that the students of the experimental group were significantly researched in both tests. In addition to the results of the second semester, the results of the second semester were better than that of the control group. Therefore, it can be concluded that teaching math thinking on improving math performance Students participating in the research had a significant effect.
  Keywords: Mental thinking, Math performance, Students, Elementary
 • Narges Feizabadi, Narjes Khatoon Ovissi Pages 188-199
  It can be considered effective if it is based on an appropriate training design. In fact, without any proper training, no training will be effective. The purpose of this study was to investigate the effect of constructive educational design based on the degree of student's progress in the course of biology. The method of this semiexperimental study was to design its pre-test-post-test with control group. The statistical population of the study included all third grade high school students in Alborz city in the academic year of 1995-94. A total of 30 people were selected through simple random sampling and assigned to control and experimental groups. Paired t-test was used to analyze the data using SPSS software. Findings of the study showed that the degree of graduation progress of students who taught biology based on a composite educational design based on constructivist principles was more than the degree of graduation students who taught biology in the conventional way. According to the results of the research on the effect of the integrated design model of constructivist principles in the course of biology, it is recommended that the training providers use the principles of constructivist educational design in the teaching and learning process of the biology course.
  Keywords: Compilative design design model, constructivist, graduation progress, biology lesson
 • Asghar Zamani Pages 201-228
  In this article, attention is paid to the importance of documenting the experiences of managers to the qualitative analysis of the principles of documenting the experiences of university heads and finally, based on interviews with experts, the structure of the process of documenting, evaluating and disseminating experiences as a framework and with the scientific and applied design of the design. Became The structure is inspired by knowledge management practices, strategic management, quality management, performance evaluation management, IT management as well as techniques such as encoding, memorization, speech, film preparation, and ... based on the concept of a learning design organization And edited. Based on this structure, the process of documenting the experience of executives follows a three-step process. These steps are: Documentation Planning, 2- Documentation Execution, 3- Monitoring, Control, and Sharing. Each of these steps is divided into activities and then the various steps in each activity that make the documentator a reasonable result.
  Keywords: Qualitative Analysis, Knowledge Management, Documentation of Experiences, Organizational Experiences, University, University Directors
 • Farzad Eskandari Page 229
  In general tests such as the master's degree, which tests the volunteers by a single criterion, for various reasons, such as the differentiation of the degree from different aspects such as the professor, the method of valuation, educational facilities and many factors The other, as a result of the lack of the same mean of volunteer's mastery, as well as the unanimity of the motivation for the continuing education of male and female students, which leads to a different educational level among boys and girls, can in some way be as a result of the score in the MA in expert assessment. Be This issue will also be different in different educational groups. In this study, the above review has been critically reviewed for the humanities department. The results show that both factors of the difference in the educational factors at the graduate level which caused the students to not have the same grade as undergraduate students and also the level of different educational attainment among boys and girls resulted in the score of the MA in the subjects. The results are based on discrete multivariate methods for three way proactive tables.
  Keywords: educational system, modeling, advance tables, generalized linear models, variable variables
 • Vida Andishmand, Ahdieh Ebrahimi Page 247
  The aim of performing this study is examining the effectiveness of control situation training on goal setting and academic achievement motivation of Sirjan high school girl students. This study performance method is semi-experimental with plan of pretest- after test with test and control groups. This study statistical population includes all girl students of Sirjan high schools in academic year 2015-2016. In this study, 40 persons were selected using cluster- random sampling method. The instruments used in this research were Hermense achievement motive inventory (1970) and Eliot & Macgregor achievement goal questionnaire (2001). The results obtained from bivariate variance analysis indicates that significance level is less than 0.05 (p
  Keywords: control situation, goal setting, achievement motivation