فهرست مطالب

پژوهش در علوم توانبخشی - سال دوازدهم شماره 3 (1395)

مجله پژوهش در علوم توانبخشی
سال دوازدهم شماره 3 (1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • فائزه عبدالهی، فاطمه ابناوی، لیلا قسیسین صفحات 125-131
  مقدمه
  دیزآرتری (Dysarthria) فلاسید گروهی از اختلالات حرکتی گفتار است. مشخصه های گفتاری اصلی این اختلال شامل ضعف و کاهش تون عضلانی، کاهش سرعت، دامنه و دقت حرکات گفتاری می باشد. الگوهای آکوستیکی گفتار در این افراد نقایصی را در زمینه کنترل حرکتی نشان می دهد که می توان به مشکلات در زمان بندی، هماهنگی حرکات تولیدی و کنترل حنجره ای اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی زمان بندی گفتار از طریق تحلیل آکوستیکی انتقال فورمنت دوم در افراد مبتلا به دیزآرتری فلاسید انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی و مورد- شاهدی بود. افراد مورد مطالعه را 10 فرد مبتلا به دیزآرتری فلاسید خفیف تا متوسط و 10 فرد طبیعی تشکیل داد. پس از قرارگیری آزمودنی در محیط مناسب، سیگنال های آکوستیکی مربوط به کلمات هدف که شامل انسدادی های واک دار و بی واک بود، جمع آوری و ضبط شد. سپس با استفاده از نرم افزار Praat، اسپکتروگرام هر کلمه به منظور تعیین انتقال فورمنت دوم مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  افراد مبتلا به دیزآرتری فلاسید خفیف تا متوسط نسبت به افراد طبیعی، انتقال فورمنت طولانی تری داشتند (به استثنای /pa/). همچنین، مبتلایان به دیزآرتری نسبت به افراد گروه شاهد، در انتقال فورمنت دوم در انسدادی های دولبی و دندانی واک دار و بی واک، تفاوت معنی داری را نشان دادند (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  افزایش انتقال فورمنت دوم در مبتلایان به دیزآرتری فلاسید خفیف تا متوسط، نشان داد که در این افراد نقایص در یکپارچه سازی، زمان بندی حرکات و اجرای تولیدی برای سگمنت هدف وجود دارد. همچنین، کاربرد بالینی نتایج به دست آمده این است که همخوان های متفاوت، حساسیت های مختلفی به مشکلات کنترل حرکتی گفتار نشان می دهند. آسیب شناسان گفتار و زبان باید توجه ویژه ای به دیرش انتقال فورمنت دوم در همخوان های دولبی و دندانی و میزان تغییر آن در ارزیابی های آکوستیکی افراد مبتلا به دیزآرتری فلاسید داشته باشند.
  کلیدواژگان: آکوستیک، انتقال فورمنت، دیزآرتری فلاسید
 • زهرا صادقی، ناهید بهارلویی، لیلا قسیسین صفحات 132-139
  مقدمه
  علامت اصلی زبان پریشی، اختلال در نامیدن است. اگرچه در مطالعات مختلف مشخص شده است که مداخلات درمانی در بهبود مشکلات نامیدن موثر می باشد، اما بیشتر این مداخلات منجر به تعمیم در درمان نمی شود. عوامل دخیل در عدم تعمیم درمان مشخص نیست. ممکن است سطوح آسیب دیده در فرایند بازیابی واژه بر این امر تاثیر بگذارد. به منظور مشخص نمودن این ارتباط، مطالعه حاضر انجام گرفت. در این مطالعه از درمان هایی که سطوح آسیب دیده بازیابی واژه را هدف قرار می دهند، استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  روش انجام مطالعه حاضر به صورت طرح مورد- منفرد متقاطع بود. چهار فرد زبان پریش که شکایت اصلی آن ها، مشکل در نامیدن بود، انتخاب شدند. هر بیمار درمان های تحلیل مشخصات معنایی و تحلیل مولفه های واجی را دریافت نمود. برای هر بیمار یک سری کلمات غیر آموزشی در نظر گرفته شد که تعمیم با صحت درستی نامیدن در این کلمات مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اگرچه هر دو رویکرد درمانی منجر به بهبود توانایی نامیدن کلمات غیر آموزشی شد، اما تعمیم در شرکت کنندگان دارای آسیب واجی به دنبال درمان واج شناختی و در شرکت کنندگان دارای آسیب معنایی به دنبال درمان معنایی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  توانایی پیش بینی الگوی تعمیم به دنبال یک رویکرد درمانی خاص، دارای اهمیت بالینی است. پیشنهاد می شود که بر اساس یک مدل روان زبان شناختی، ابتدا سطح آسیب بازیابی واژه تعیین شود و متناسب با آسیب، درمانی که سطح شکست را هدف قرار می دهد، استفاده گردد.
  کلیدواژگان: زبان پریشی، اختلال نامیدن، تعمیم، درمان
 • مریم پیرحیاتی، نیلوفر فرشته نژاد، زهرا سادات رضاییان صفحات 140-151
  مقدمه
  استئوآرتریت زانو (Knee osteoarthritis یا KOA) یکی از شایع ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی در جامعه می باشد. سنجش مصرف انرژی حین راه رفتن در افراد دچار اختلالات عضلانی- اسکلتی، می تواند مستندات عینی از میزان ناتوانی این افراد و تاثیر درمان های مختلف را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شدت های مختلف استئوآرتریت زانو بر میزان انرژی مکانیکی اندام تحتانی بود.
  مواد و روش ها
  48 زن 40 تا 70 ساله بر اساس شواهد رادیولوژیک زانوهای خود، در سه گروه استئوآرتریت خفیف، متوسط و شدید و یک گروه سالم تقسیم بندی شدند. در آزمایشگاه، شرکت کنندگان با سرعت دلخواه برای 5 ثبت موفق با استفاده از سیستم آنالیز حرکت راه رفتند و مدل های سه بعدی سگمان ها در نرم افزار Visual3D ساخته شد. انرژی مکانیکی اندام تحتانی با استفاده از این مدل ها به دست آمد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین گروه های مورد بررسی از لحاظ سن (001/0 ≥ P) و سرعت راه رفتن (001/0 ≥ P) وجود داشت. با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی، تفاوت هایی بین انرژی مکانیکی گروه های مورد مطالعه به ویژه گروه استئوآرتریت متوسط و گروه سالم مشاهده شد. بنابراین، مدل های خطی تک متغیره جهت کنترل اثر سن و سرعت راه رفتن و مدل های خطی دو متغیره برای کنترل هم زمان اثر سن و سرعت ساخته شد. این مدل ها نشان داد که شدت استئوآرتریت، تاثیر معنی داری بر انرژی مکانیکی اندام تحتانی مبتلایان به استئوآرتریت زانو نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که افزایش انرژی مکانیکی در مبتلایان به استئوآرتریت زانو، با افزایش شدت بیماری تشدید می شود. این مساله نتیجه مستقیم افزایش شدت درگیری مفصل نیست، بلکه نتیجه غیر مستقیم بالاتر بودن سن و کمتر بودن سرعت راه رفتن افراد مبتلا به درجات پیشرفته تر بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، شدت بیماری، آنالیز راه رفتن، انرژی مکانیکی
 • رضا سلیمان پور، عبدالکریم کریمی صفحات 152-160
  مقدمه
  در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، راه رفتن به عنوان یک تمرین درمانی ساده، سالم، کم هزینه و در دسترس، به بررسی بیشتری نیاز دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر راه رفتن بر روی تردمیل با شیب 10 درصد، بر تحمل عضلات، درد، ناتوانی و ترس از حرکت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان به دو گروه شاهد (درمان استاندارد فیزیوتراپی و تردمیل با شیب پایه، 6 نفر) و مداخله (درمان استاندارد فیزیوتراپی و تردمیل با شیب 10 درصد، 5 نفر) تقسیم شدند. بیماران سه بار در هفته به مدت چهار هفته تحت درمان قرار گرفتند. تحمل عضلات خلف تنه، ترس از فعالیت، درد و ناتوانی به ترتیب با آزمون Sorensen تغییر یافته و پرسش نامه های ترس از حرکت، درد و Oswestry قبل از مطالعه، بلافاصله پس از مطالعه و دو ماه پس از درمان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تفاوت بین گروهی در متغیر تحمل عضلات خلف تنه پس از درمان (01/0 = P) و در زمان پیگیری (04/0 = P) وجود داشت. در گروه مداخله، تغییرات در متغیرهای تحمل عضلات خلف تنه (53/0 = P)، درد (26/0 = P)، ناتوانی (50/0 = P) و ترس از حرکت (90/0 = P) معنی دار نبود. در گروه شاهد نیز تغییرات معنی داری در متغیرهای تحمل عضلات خلف تنه (19/0 = P)، درد (57/0 = P)، ناتوانی (22/0 = P) و ترس از حرکت (23/0 = P) مشاهده نشد. بین دو گروه در متغیرهای درد (14/0 = P)، ناتوانی (71/0 = P) و ترس از حرکت (27/0 = P) تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تفاوت معنی داری در افزایش تحمل عضلات تنه بین گروه های شیب 10 درصد و پایه وجود دارد. به نظر می رسد که راه رفتن بر روی تردمیل در گروه شیب پایه موثرتر است.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، تمرین راه رفتن، عضلات تنه، ناتوانی عملکردی
 • سحر بوذری، محمدعلی سنجری صفحات 161-166
  مقدمه
  پرش عمودی یکی از فعالیت های پایه ورزشی و آزمون بسیار شایعی در حیطه توان بخشی و ورزش است که به کمک آن می توان عملکرد و توان اندام تحتانی و سیستم عضلانی- اسکلتی بدن را بررسی نمود. از آن جایی که خستگی یکی از عوامل موثر در افزایش خطر ابتلا به آسیب است، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تفاوت اثر خستگی در زنان و مردان حین پرش عمودی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 18 زن و 14 مرد، پرش عمودی را قبل و بعد از پروتکل خستگی عملکردی اجرا کردند. پروتکل خستگی عملکردی این طرح شامل 5 مرحله پرش بود. پرش یک نوع سیکل کشش- کوتاه شدن عضلانی است که می تواند فعالیت طبیعی عضلات را حین فعالیت های روزمره و ورزشی شبیه سازی کند. متغیر مورد بررسی این تحقیق، ارتفاع پرش عمودی بود. داده های مطالعه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بررسی گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه اثر متقابلی مشاهده نشد. ارتفاع پرش در مردان در هر دو شرایط قبل و بعد از خستگی بیشتر از زنان بود. همچنین، خستگی در هر دو گروه منجر به کاهش مقدار ارتفاع پرش شد.
  نتیجه گیری
  نتیجه اصلی مطالعه حاضر، پاسخ مشابه مردان و زنان به خستگی بود. به نظر می رسد که خستگی عضلانی مانع از فعالیت مناسب عضلات برای کاهش شوک ناشی از ضربه و در نتیجه، انتقال بیشتر نیروی عکس العمل زمین به سمت مفاصل بالاتر و آسیب استخوانی می شود.
  کلیدواژگان: پرش عمودی، خستگی، ارتفاع پرش، جنسیت
 • نجمه افهمی، منصور صاحب الزمانی، فریبرز محمدی پور صفحات 167-172
  مقدمه
  وجود اغتشاشات خارجی تکراری و یا با شدت بالا، از جمله مکانیسم های اصلی آسیب های ستون فقرات گردن و سر در ورزش های برخوردی مانند کاراته می باشد. سیستم عصبی با به کارگیری استراتژی های ثبات پوسچرال، سعی بر به حداقل رساندن اثر اغتشاشات در بدن دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر تمرینات حس عمقی گردن بر استراتژی های ثبات پوسچرال سر و گردن جهت کاهش نوسانات این نواحی در نتیجه اغتشاشات خارجی در ورزشکاران کاراته کا بود.
  مواد و روش ها
  25 ورزشکار داوطلب مرد کاراته کا به طور تصادفی در دو گروه شاهد (12 نفر) و تجربی (13 نفر) قرار گرفتند. جهت اندازه گیری شاخص های کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش خارجی، از دستگاه آنالیز حرکت استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t، Paired t و تحلیل کوواریانس در نرم افزارهای CORTEX، MATLAB و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری از نظر جابه جایی زاویه ای (گروه تجربی 96/0 ± 69/2 و گروه شاهد 87/0 ± 44/3؛ 009/0 = P) و شتاب زاویه ای (گروه تجربی 92/4 ± 07/14 و گروه شاهد 14/9 ± 54/33؛ 001/0 > P) سر در برابر اغتشاش، بین دو گروه در پس آزمون وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تمرینات حس عمقی ناحیه گردن می تواند موجب افزایش کارایی استراتژی های ثبات پوسچرال و کاهش میزان نوسانات ناحیه سر و گردن در مواجهه با اغتشاشات خارجی در ورزشکاران کاراته کا شود.
  کلیدواژگان: اغتشاش، حس عمقی، عضلات گردن، کاراته، شاخص های کینماتیک
 • مقاله مروری
 • مهناز اخوان تفتی صفحات 173-184
  مقدمه
  در گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد دارای انواع ناتوانی در جهان که بزرگ ترین اقلیت غیر نژادی به شمار می روند، بیش از یک میلیارد نفر برآورد شده است که 20 درصد از آن ها را فقیرترین افراد جهان تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف مرور و مقایسه کارکرد کشورهای مورد مطالعه در چگونگی اجرا و پیشبرد پیمان قانون حقوق افراد با ناتوانی (سازمان ملل متحد) انجام شد.
  مواد و روش ها
  کشورهای مورد پژوهش شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بود. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره این کشورها با جستجوی گسترده در پایگاه های علمی معتبر داخلی و جهانی انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در بخش هایی شامل توصیف برخی ویژگی های افراد با ناتوانی در کشورهای مورد مطالعه و بررسی وضعیت حقوق افراد با انواع ناتوانی در زمینه های آموزش و پرورش، به کارگماری، دسترسی پذیری به خدمات و مناسب سازی فضای زندگی اجتماعی- شهری ارایه شده است. کارکرد کشورهای مورد مطالعه در اجرای این قانون، نشان دهنده شکاف زیادی بین آن ها بود و هر یک از این کشورها با چالش های ویژه ای در پیشبرد آن روبه رو هستند.
  نتیجه گیری
  دستیابی به اهداف قانون حقوق افراد با انواع ناتوانی، نه تنها نیازمند تصویب و اجرای قوانین و اصلاح ساختارها است، بلکه در گرو تغییر در نگرش های اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش و احترام به کرامت انسانی این افراد نیز می باشد تا همراه با بسترسازی های محیطی، مناسب سازی برنامه های آموزشی- حرفه ای و مدیریت بودجه و امکانات، موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: قانون حقوق افراد با ناتوانی، چالش ها و ناهمانندی ها در اجرا، آموزش و پرورش، به کارگماری، دسترسی پذیری به خدمات، مناسب سازی فضای زندگی
 • مسعود بابایی، مهدی رصافیانی صفحات 185-193
  مقدمه
  معنویت، افراد را به سمت جستجوی معنا و بیان هدف در زندگی سوق می دهد. کاردرمانی، حرفه ای کل نگر می باشد و معتقد است که تمام جوانب تجربه شده توسط انسان از جمله جوانب جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، جزء ابعاد مهم سلامتی به شمار می روند. با این حال، توافق عمومی بر این است که تاکنون متون کاردرمانی به خوبی به مفهوم معنویت نپرداخته اند. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، ارایه گزارشی از وسعت و طبیعت تحقیقاتی معنویت در کاردرمانی و یافتن شکاف های موجود در این حیطه بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مروری حیطه ای انجام شد. بدین منظور، پایگاه های مختلف زیستی- پزشکی و توان بخشی با استفاده از کلید واژه های مرتبط، مورد جستجو قرار گرفت. بازه زمانی جستجو از مبنای زمانی پایگاه اطلاعاتی تا ماه اکتبر سال 2015 بود.
  یافته ها
  در نهایت، 45 متن وارد این مرور گردید. این متون شامل مقالات اصیل (0/49 درصد)، مقالات مروری و آموزشی (6/24 درصد)، کتاب و فصل کتاب (8/8 درصد)، مدل و تئوری (8/8 درصد) و نقطه نظر (8/8 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  معنویت یکی از مسایل مورد توجه متون کاردرمانی می باشد، اما تعداد محدود متون، نشان دهنده آن است که محققان کمی به پژوهش در این حیطه پرداخته اند. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد مطالعات صورت گرفته در حیطه معنویت در کاردرمانی محدود و اغلب در مورد نقش معنویت و نظر کاردرمانگران راجع به آن بوده است و کمتر به مفهوم معنویت، تعریف آن، مداخلات موجود در این حیطه و روند مواجه شدن با نیازهای معنوی مراجعان اشاره شده است.
  کلیدواژگان: معنویت، کاردرمانی، مراقبت معنوی
|
 • Faezeh Abdolahi, Fatemeh Abnavi, Leila Ghasisin Pages 125-131
  Introduction
  Flaccid dysarthria is a group of motor speech disorders. Muscle weakness and reduced muscle tone, speed, range, and accuracy of speech movements are the primary speech features in these patients. Speech acoustic patterning in these patients shows deficits in motor control including problems in timing, articulatory coordination and laryngeal control. The aim of the present study was to investigate the speech timing through second-formant transition (F2T) acoustic analysis.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical, cross-sectional and case-control study, ten speakers with flaccid dysarthria and ten speakers without dysarthria were participated. After exposure to the test environment, acoustic signals related to target words including voiced and voiceless stops were collected and recorded. After recording data through the software of Praat, spectrogram of each word was carefully examined to determine the second-formant transition.
  Results
  The people with mild to moderate flaccid dysarthria possessed longer second-formant transition comparing with normal individuals and also differences between the two groups in bilabial and dental consonants were significant (P ≤ 0.05).
  Conclusion
  Increased duration of the second-formant transition in individuals with mild to moderate flaccid dysarthria indicates that in these patients, there are defects in the coordination, timing of movements and articulatory implementation to produce the target segment. In addition, the clinical implication of these results is that different consonants show varying sensitivity to the problem of speech motor control. Speech-language pathologists should pay special attention to duration of second-formant transition (bilabial, dental) and rate of variation in the program for flaccid dysarthria.
  Keywords: Acoustic, Formant transition, Flaccid dysarthria
 • Zahra Sadeghi, Nahid Baharloei, Leila Ghasisin Pages 132-139
  Introduction
  Naming impairment is known as the main symptom of aphasia. Despite the fact that numerous studies have found evidences to support the effective role of therapeutic interventions in recovery of naming impairments, treatment cannot be generalized for most of these interventions. The factors involved in no generalization in treatment are not definite yet. Damaged stage in word-finding process can be one of these factors. The present study aimed to investigate this relation. Treatments used in this study concentrated on damaged stage of word-finding.
  Materials And Methods
  In a cross-over single-subject study, four participants with aphasia whose problem was mainly naming were selected. Each patient received semantic features analysis and phonological components analysis treatments. For each patient, a series of untrained words were considered in which generalization was checked with validation of naming correctly.
  Results
  Both therapeutic approaches led to improvement in the ability of naming untrained words; although generalization was significantly more in participants with phonological impairment following phonological treatment and participants with semantic impairment following semantic treatment.
  Conclusion
  The ability to predict a generalized pattern for a particular therapeutic approach has clinical significance. Our suggestion is that based on a psychological-linguistic model, first the stage of word-finding damage must be determined, and then commensurately, the treatment which targets the defeat stage must be applied.
  Keywords: Aphasia, Naming impairment, Generalization, Traetment
 • Maryam Pirhayati, Niloufar Fereshtenejad, Zahra Sadat Rezaeian Pages 140-151
  Introduction
  Osteoarthritis is one of the most common musculoskeletal disorders. Analyzing the energy expenditure in people who suffer from musculoskeletal disorders provides objective evidence to measure individual’s disability and the effect of therapeutic interventions. Present study investigated the effect of various severities of knee osteoarthritis on mechanical energy of lower extremities.
  Materials And Methods
  48 women aged between 40-70 years were purposefully divided into mild, moderate and sever osteoarthritis and healthy control group according to simple X-ray features of their knee joints. The participants walked at their convenient self-selected speed to collect five clean trials. The data were recorded using a motion analysis system and a 3-dimentional model of lower extremity segments was developed from motion capture data using visual 3-D software. Mechanical energy of lower extremity was calculated using this model.
  Results
  The study groups were significantly different in age (P ≤ 0.001) and walking speed (P ≤ 0.001). One-way analysis of variances (ANOVA) and post-hoc Tukey test revealed that there was significant difference between the study groups regarding mechanical energy. However, univariate general linear models with adjustments to age and to walking speed were developed; in addition, a bivariate general linear model was adjusted to age and walking speed. All the models confirmed that the differences were not imposed by the severity of knee osteoarthritis.
  Conclusion
  It seems that increase in mechanical energy of lower extremity in subjects with knee osteoarthritis intensifies with the progression of the disease; this is not a direct effect of the level of joint deterioration but is an indirect effect of older age and lower walking speed in subjects suffering from more advanced knee osteoarthritis.
  Keywords: Knee osteoarthritis, Severity, Gait analysis, Mechanical energy
 • Reza Soleimanpoor, Abdallkarim Karimi Pages 152-160
  Introduction
  Walking as a simple, safe, low-cost and easy available therapeutic exercise needs to be investigated more in patients with chronic low back pain. Therefore, this study aimed to investigate the effects of 10%-incline treadmill walking on back muscle endurance, pain, and disability and fear of movement in patients with chronic low back pain.
  Materials And Methods
  Participants were divided into two groups of control (standard physiotherapy and walking on level treadmill, n = 6) and experimental (standard physiotherapy and 10%-incline treadmill walking, n = 5). Patients treated three times every week for four weeks. Muscle endurance, fear of activity, pain and disability were measured by modified Sorensen test, fear avoidance belief questionnaire, visual analogue scale and Oswestry disability questionnaire, respectively, before and after the study and two month after the treatment.
  Results
  Between-group differences in back muscle endurance after the treatment (P = 0.01) and at follow-up time (P = 0.04) were significant. In intervention group, the changes in back muscle endurance (P = 0.53), pain (P = 0.26), disability (P = 0.50) and fear avoidance belief (P = 0.89) variables were not significant. In control group, the changes in back muscle endurance (P = 0.19), pain (P = 0.57), disability (P = 0.22), and fear avoidance belief (P = 0.23) variables were not significant. Between-group changes in pain (0.14), disability (P = 0.71) and fear avoidance belief (P = 0.27) variables were not significant.
  Conclusion
  There is significant difference in the level of increased back muscle endurance between the 10% and base inclination groups. It seems that base inclination is more effective.
  Keywords: Chronic low back pain, Walking exercise, Trunk muscle, Functional disability
 • Sahar Boozari, Mohammad Ali Sanjari Pages 161-166
  Introduction
  Vertical jump is one of the basic sport activities and a popular test in the field of rehabilitation and sport which can assess the performance and power of lower extremity and musculoskeletal system. As fatigue is one of the factors that could increase the risk of injury, in this study the effect of fatigue on vertical jump was compared between healthy women and men.
  Materials And Methods
  18 women and 14 men performed the vertical jump before and after a functional fatigue protocol included 5 sets of consequent hops. Hopping consists stretch-shortening cycles which can mimic the natural behavior of muscle contraction in sport and daily living activities. Vertical jump height was studied variable in this research. Data were analyzed using repeated-measures analysis of variances (ANOVA) test.
  Results
  No significant interaction between fatigue and group was observed for vertical jump height. Statistical analysis showed the greater value of jump height in men before and after the fatiguing condition. Furthermore, fatigue resulted in decrease in jump height value in both groups.
  Conclusion
  The main finding of this study was the similar response to fatigue in both groups. It seems that muscular fatigue prevents the proper muscular action to absorb the impact of landing. It results in more transfer of energy to the upper joints of lower extremity and increases the risk of injury.
  Keywords: Vertical jump, Fatigue, Jump height, Gender
 • Nadjmeh Afhami, Mansour Sahebozamani, Fariborz Mohammadipour Pages 167-172
  Introduction
  Repeating or high-intensity external perturbation is the major mechanism of head and neck injuries in contact sports such as karate. Central nervous system employs postural adjustments strategies against perturbations. The aim of this study was to examine the effect of proprioceptive training on head and neck strategies against external perturbations to reduce sway in these regions in karate athletes.
  Materials And Methods
  Twenty five professional male karate athletes voluntarily participated in this study. They were randomly divided into control (n = 12) and experimental (n = 13) groups. Kinematic parameters of head and neck against external perturbations were measured using motion analysis system. CORTEX, MATLAB and SPSS software were used to analyze the data. Paired t and analysis of covariance tests were used to compare mean differences within the group and between the groups at significant level of less than 0.05.
  Results
  There were significant differences in angular displacement (P = 0.009) and acceleration (P
  Conclusion
  The outcomes of this study show that proprioception training can improve compensatory postural adjustments strategy and increase head and neck postural stability against external perturbation in karate athletes
  Keywords: Perturbation, Proprioception, Neck muscle, Karate, Kinematic parameters
 • Mahnaz Akhavan Tafti Pages 173-184
  Introduction
  According to the World Health Organization report, the number of individuals with disabilities who are the largest non-racial minority is estimated to be 1 billion, out of which 20% are among the poorest people in the world. The aim of this research was to review and compare the performance of countries under study on the implementation and advancement of United Nations (UN) Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
  Materials And Methods
  Countries included in this research were the United States, the United Kingdom, France, Russia, Iran and some developing countries. Information about these countries was gathered through an extensive search in world's scientific databases.
  Results
  Results were presented in 2 parts: description of some of the characteristics of persons with disabilities; and a review of the rights of persons with disabilities regarding to education; employment, accessibility to services, public accommodations and modifications. Results showed a significant gap and uneven progress among researched countries, and each of them were facing specific constraints and challenges in its implementation and advancement.
  Conclusion
  Achieving the objectives of CRPD not only requires the rights treaty and modification of structures, but also is dependent on the change in social and cultural attitudes of people in accepting and having due respect for the dignity of these people. It also needs environmental arrangements, educational and professional upgrading and management of resources and funds.
  Keywords: Convention of the rights of persons with disabilities, Education, Employment, Accessibility to services, Public accommodations, modifications
 • Masoud Babaei, Mehdi Rassafiani Pages 185-193
  Introduction
  Spirituality leads people to seek for life meaning and life purpose. Occupational therapy (OT) is a holistic profession that believes all of experienced aspects of human including physical, psychological, social and spiritual aspects are important to the health of human being. However, the general consensus is that occupational therapy literature has not paid enough attention to the concept of spirituality. Therefore, purpose of this article was to present the extent and nature of research about spirituality in that occupational therapy and finding gaps in this area.
  Materials And Methods
  A scoping review method was used. Biomedical and rehabilitation databases were searched using the relevant keywords. The interval of search was from the first articles of database till October 2015.
  Results
  Forty five papers were entered in this review. They included original articles (46.6%), review and teaching articles (29.0%), books and book chapters (8.8%), models and theories (8.8%), and viewpoints (8.8%).
  Conclusion
  This review showed the extent of research about spirituality in that occupational therapy. Spirituality is an important aspect of occupational therapy literature, but there are few papers and researches in this subject. Overall, this review showed that there was a paucity of studies about spirituality in occupational therapy. These studies were often about the role of spirituality and perspective of occupational therapists toward it, and there was little attention to the concept of spirituality, its definition, available interventions, and procedure of facing with spiritual needs of clients.
  Keywords: Spirituality, Occupational therapy, Spiritual care