فهرست مطالب

آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا ملک زاده *، شعبانعلی مافی پاشاکلایی، سعید باقری صفحات 98-105
  شب پره مینوز مرکبات،Phyllocnistis citrella ، یکی از مهم ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان ها و باغ های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت کش ها کنترل می شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت هایی از حشره کش تیاکلوپرید (کالیپسو® SC 480) و آبامکتین (ورتی مک ®EC 1.8% ) در کنترل جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان های مازندران و خوزستان طی سال های 1388 و 1389 ارزیابی گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل غلظت های مختلف تیاکلوپرید (1/0، 2/0، 3/0 و 5/0 در هزار)، آبامکتین با غلظت 75/0 در هزار و شاهد (آبپاشی) به اجرا درآمد. هر واحد آزمایشی شامل سه اصله درخت جوان پرتقال (3 تا 5 سال) از واریته Thompson navel بود که از هر واحد آزمایشی تعداد 10 سرشاخه جوان (حدود 5 سانتی متری) بوسیله برچسب مشخص و تعداد دالان های فعال (لارو زنده) در دو سطح برگ ها، یک روز قبل و 3، 7 و 10 روز بعد از سم پاشی ثبت شد. در ادامه، سم پاشی دوم به فاصله دو هفته بعد از سم پاشی نوبت اول انجام شده و نمونه برداری همانند مرحله اول انجام شد. نتایج در هر دو محل اجرا نشان داد که غلظت های 2/0، 3/0 و 5/0 میلی لیتر در لیتر حشره کش تیاکلوپرید، دارای بیشترین کارآیی (96-62 درصد) بوده و به لحاظ آماری در یک گروه قرارگرفتند. ولی در راستای حفظ عوامل کنترل کننده طبیعی و مسائل زیست محیطی، غلظت 2/0 در هزار حشره کش تیاکلوپرید به عنوان یک از آفت کش های قابل استفاده در برنامه های مدیرت آفات مرکبات در استان های خوزستان و مازنداران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کالیپسو، کنترل شیمیایی، Phyllocnistis citrella
 • مسعود اربابی*، ولی الله بنی عامری صفحات 106-113
  استفاده از آفت کش های گیاهی در کنترل خسارت کنه ها بخصوص در دوره میوه دهی محصولات گلخانه ای موجب کاهش مخاطرات سموم آلی می شود. تاثیر غلظت های 3/0، 5/0 و 1 در هزار آفت کش جی سی مایت با دوره کارنس کوتاه روی مراحل فعال جمعیت کنه تارتن دونقطه ای خیار و کنه حنایی گوجه فرنگی در مقایسه با دو کنه کش هگزی تیازوکس (نیسورون) و آبامکتین (بایوک) به ترتیب با غظت های 5/0 و 75/0 در هزار و تیمار شاهد مطالعه گردید. طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار، سه تکرار در ردیف های 10 الی 20 متری بوته های کشت شده انجام شد. برای محلولپاشی تیمارها میانگین 5 کنه تارتن سطح زیرین برگ خیار و10 کنه حنایی در سطح یک سانتی مترمربع قسمت میانی سطح زیرین برگ گوجه فرنگی درنظر گرفته شد. نمونه برداری از کنه های زنده و با جمع آوری تصادفی تعداد 30 برگ در فواصل زمانی یک روز قبل و 1 روز (بجز خیار)، 3، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی انجام گرفت. تجزیه آماری درصد تلفات تیمارها توسط نرم افزار SAS و برای گروه بندی و مقایسه آنها از آزمون چنددامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج درصد تلفات جمعیت کنه تارتن در تیمارها در هر نوبت نمونه برداری اگرچه تفاوت آماری معنی داری ایجاد نکرد ولی تاثیر غلظت های 3/0 و 5/0 در هزار جی سی مایت در نوبت 3 روز، از تلفات 48/71% و 66/66% به ترتیب به بیش از 98% در نوبت 14 روز افزایش نشان داد. تاثیر غلظت های 3/0 و 1 در هزار آن درکنترل جمعیت کنه حنایی از مقدار 82/60 % و 11/67% تلفات در یک روز بعد به ترتیب به مقدار 08/87% و 90/92% در نوبت هفت روز رسید و در نوبت 14 روز با کاهش تلفات همراه شد. مناسبترین زمان موثر در محلولپاشی غلظت های جی سی مایت در ابتدای فعالیت جمعیت هر دو آفت کنه در شرایط گلخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: کنه کش گیاهی، صیفی جات، کنترل، کنه، گلخانه
 • محمدرضا کرمی نژاد *، داریوش قنبری بیرگانی، رضا سخاوت، سعید باقری صفحات 114-128
  به منظور بررسی اثرات تراکم و آرایش کاشت ماش و کاربرد علف کش ها بر عملکرد و کنترل علف های هرز ماش آزمایشی به صورت کرت های نواری دو بار خرد شده با سه تکرار و بمدت دو سال در دزفول اجرا شد. آرایش کاشت به عنوان عامل عمودی در چهار سطح: کاشت ماش در دو طرف پشته های 60 ، 75 ، 90 سانتی متری و کاشت یک ردیف روی پشته های 50 سانتی متری، تراکم کاشت به عنوان عامل افقی در دو سطح : فاصله بوته ها روی ردیف کاشت 5 و 10 سانتی متر و کرت های فرعی در هفت سطح :کاربرد پرومترین (گزاگارد® WP 80%) به میزان 2/1 کیلوگرم، آکسی فلورفن (گل® EC 24%) به میزان 48/0 کیلوگرم، اکسادیازون (رونستار® SL 12%) به میزان 36/0 کیلوگرم و پندی متالین (استامپ®EC 33% ) به میزان 15/1 کیلوگرم به صورت پیش رویشی، تریفلورالین (ترفلان® EC 48%) به میزان 1 کیلوگرم به صورت پیش کاشت، شاهدهای بدون و با علف های هرز. نتایج نشان داد در مجموع، رتبه بندی علف کش ها از نظر تاثیر بر کنترل مجموع تعداد علف های هرز به ترتیب آکسی فلورفن> تریفلورالین> پرومترین< پندی متالین< اکسادیازون بود. کاربرد علف کش های آکسی فلورفن و تریفلورالین در کاهش وزن تر علف های هرز موثرتر از سایر علف کش ها بود. رتبه بندی علف کش ها از نظر تاثیر بر افزایش عملکرد دانه ماش به ترتیب آکسی فلورفن> تریفلورالین> اکسادیازون> پرومترین> پندی متالین بود. در مجموع کاشت ماش به فواصل 5 سانتی متر با آرایش کاشت یک خط روی پشته های 50 سانتی متر و کاربرد هر یک از علف کش های آکسی فلورفن به میزان 48/0 کیلوگرم در هکتار و یا تریفلورالین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آکسی فلورفن، اکسادیازون، پرومترین، پندی متالین، تریفلورالین
 • علی اکبر کیهانیان*، حسن براری، سلیمان خرمالی صفحات 129-136
  سوسک گرده خوار کلزاMeligethesaeneus، یکی از آفات کلیدی و مهم گیاه کلزا در استان های شمالی کشور (مازندران و گلستان) می باشد. این آفت باعث از بین رفتن غنچه ها و تشکیل غلاف ناسالم می گردد. در این تحقیق، کارایی حشره کش تیاکلوپراید (بیسکایا ® (OD 24% در مقایسه با چند حشره کش دیگر روی سوسک گرده خوار کلزا به روش محلول پاشی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با 7 تیمار و سه تکرار در استان های گلستان (گنبد کاووس) و مازندران (نکا) در سال 1390 اجرا شد. تیمارها عبارت از تیاکلوپراید با سه غلظت 35/0، 3/0 و 25/0 لیتر، دیازینون (EC 60%) 5/1 لیتر، ایمیداکلوپراید ((SC 35% 1 لیتر، فوزالون (EC 35%)3 لیتر در هکتار و شاهد (آب پاشی) بودند. عملیات سمپاشی زمانی به اجرا در آمد که بطور متوسط تعداد 7 سوسک به ازای هر گیاه شمارش گردید. نمونه برداری از طریق شمارش تعداد سوسک ها روی گیاه کلزا یک روز قبل و 1، 3 ، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی انجام گردید. نتایج نشان داد بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد. در هر دو استان مازندران و گلستان، حشره کش تیاکلوپراید 35/0 لیتر به ترتیب با میانگین کارایی01/2± 11/78 و 72/1± 36/84 درصد در رده نخست قرار گرقت و حشره کش های ایمیداکلوپراید 1 لیتر، تیاکلوپراید 3/0 لیتر، تیاکلوپراید 25/0 لیتر، دیازینون 5/1 و زولون 3 لیتر در هکتار به ترتیب در رده های بعدی جای گرفتند.
  کلیدواژگان: بیسکایا، حشره کش، کنترل شیمیایی، گرده خوار کلزا
 • علی حسینی قرالری*، علی محمدی پور، نازنین کوپی، محمدتقی فصیحی صفحات 137-144
  مگس مینوز از آفات کلیدی محصولات گلخانه ای است که در مناطق مختلف کشور، سم پاشی های متعددی برای کنترل آن صورت می گیرد. جایگزین کردن حشره کش های کم خطر با کارایی بالا برای کنترل آن ضروری است. در این تحقیق کارآیی حشره کش ها برای کنترل مگس مینوز در دو استان تهران و بوشهر در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار، شامل حشره کش رایج آبامکتین (EC 1.8%) (4/0 در هزار) و حشره کش جدید آزادیراکتین (آزتک® EL 0.8%) (با دو غلظت 43/0 و 62/0 در هزار) به همراه شاهد مقایسه شد. تراکم لارو مگس مینوز روی 20 برگ از هر کرت یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز پس از سم پاشی ثبت و درصد کارایی تیمارها به روش هندرسون- تیلتون محاسبه و پس از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. در تهران، حداکثر میانگین کارایی آبامکتین و غلظت های 43/0 و 62/0 در هزار آزتک در روزهای سوم تا هفتم پس از سم پاشی به ترتیب 80 درصد، 48 درصد و 65 درصد بود. در بوشهر، حداکثر میانگین کارایی آبامکتین و غلظت های 43/0 و 62/0 در هزار آزتک در روزهای سوم تا هفتم پس از سم پاشی به ترتیب 83 درصد، 56 درصد و 67 درصد بود. در تهران، میانگین کارایی 14 روز بعد از سمپاشی برای آبامکتین و غلظت های 43/0 و 62/0 آزتک برابر با 91 درصد، 57 درصد و 52 درصد و در بوشهر، برابر با 76 درصد، 41 درصد و 44 درصد بود. با توجه به منشا گیاهی حشره کش آزتک، علی رغم داشتن کارایی کمتر از آبامکتین، به دلیل کم خطر بودن می تواند درکنترل مگس مینوز در برنامه تلفیقی مبارزه با آن مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صیفی، آزادیراکتین، چریش، حشره کش، کم خطر
 • فاطمه شفقی*، غلامرضا گل محمدی، عباس خانیزاد، محمدتقی توحیدی صفحات 145-153
  به منظور تعیین تاثیر غلظت های 5/1 (300 میلی لیتر در هکتار) و 2 در هزار (400 میلی لیتر در هکتار) حشره کش جدید لوفنرون (Flaglu® EC %5) در کنترل جمعیت کرم پیله خوار نخود، Heliothis viriplaca، که از مهم ترین آفات نخود در کشورمان می باشد، مطالعه ای در مقایسه با تیودیکارب (DF 80%) به نسبت 5 در هزار (یک کیلوگرم در هکتار)، B.T (شرکت رهااندیش کاوان) با غلظت 5/12در هزار (5/2 لیتر در هکتار)، ایندوکساکارب (آوانت®SC 15% ) به نسبت 25/1 در هزار (250میلی لیتر در هکتار) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در دو استان کردستان (با 4 تکرار) و کرمانشاه (با 5 تکرار) در سال زراعی 1394 انجام شد. با انجام بازدیدهای مداوم و ملاحظه میزان آلودگی بین 2 تا 9/3 لارو در متر مربع اقدام به محلول پاشی تیمارها شد و تیمار شاهد نیز آب پاشی گردید. شمارش لاروهای زنده، یک روز قبل از سمپاشی و 3 و 7 روز بعد از سمپاشی در کرت های آزمایشی و شاهد انجام گرفت. نمونه برداری از 10 بوته چهار خط میانی هر کرت به طور تصادفی انجام، و تعداد لاروهای زنده روی این بوته ها شمارش شدند. نتایج نشان داد کمترین میزان پیله آلوده در ده بوته و کمترین لارو زنده در روز هفتم بعد از محلول پاشی در بین تیمارها، در هر دو استان برای غلظت 2 درهزار لوفنرون به ثبت رسید. برای غلظت دو در هزار لوفنرون در نوبت 7 روز کارایی به مقدار 32/3±2/96% و 25/5±75/94% به ترتیب در استان های کرمانشاه و کردستان در میان تیمارها به ثبت رسید.
  کلیدواژگان: کرم پیله خوار، لوفنرون، محلول پاشی، نخود
 • مریم وهابی مشهور، سعید محرمی پور *، مریم نگهبان صفحات 154-161
  سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteolla، از مهم ترین آفت درختان نارون می باشد که هر ساله خسارت زیادی به این درختان در فضای سبز شهری وارد می کند. کنترل شیمیایی از مهم ترین روش های مدیریت این آفت می باشد که امروزه به طور گسترده ای استفاده می شود. به دلیل آثار زیان بار ترکیبات شیمیایی بر موجودات غیر هدف، دشمنان طبیعی و محیط زیست، استفاده از آفت کش های گیاه پایه راهکاری امن و مناسب برای کنترل این آفت به نظر می رسد. در این پژوهش سمیت تماسی گوارشی یک حشره کش گیاهی جدید، تحت عنوان دایابون (SL 10%)، تهیه شده از روغن های گیاهی، روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش های مقدماتی، غلظت 20 تا 80 درصد کشندگی بر اساس فواصل لگاریتمی بدست آمد. مقادیر LC50 پس از محلول پاشی روی برگ و حشره روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل به ترتیب معادل 5154، 6272 و 3928 پی پی ام بود. همچنین مصرف آفت کش، خسارت وارد شده به برگ را به ترتیب توسط لاروهای سن دو (5000 پی پی ام )، لارو سن سه (6000 پی پی ام) و حشره کامل (4000 پی پی ام)، به ترتیب به میزان 20 درصد، 40 درصد و 60 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. یافته های این پژوهش امکان استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خسارت، دایابون، درصد کشندگی، سمیت تماسی
|
 • Malekzadeh, M. R.*, Mafi Pashakalaei, Sh. A. Bagheri, S Pages 98-105
  Citrus Leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton is one of the most important citrus pests in nurseries and on newly planted trees (under 5 years) in Iran and worldwide. Therefore, the pest population should be controlled using chemical methods. In the present study, the efficacy of different doses of thiacloprid (Calypso® SC480) and abamectin (Vertimec® EC 1.8%) were tested against citrus leafminer in citrus orchards of Mazandaran and Khuzestan provinces during 20092010. The experiment was performed in a randomized complete block design with six treatments including thiacloprid of various concentrations (0.1, 0.2, 0.3 and 0.5 ml/L), abamectin (0.75ml/L) and Control (water) with four replications. Each experimental unit included three citrus trees (3-5 years old) of Thompson navel variety and ten new shoots (about 5 cm) were selected from each unit, and the active mines (live larvae) on both the surfaces of the leaves were recorded one day before and 3, 7 and 10 days after spraying. In the next step of experiment, another spraying was carried out two weeks after the first spraying, then the sampling was done same as the first application. The results indicat that thiacloprid at the rate of 0.2, 0.3 and 0.5ml/L had the highest efficiency (58.63-100%) and after statistical analysis they were placed in the same group. However, to protect natural enemies and other environmental issues, thiacloprid at the rate of 0.2 ml/L is recommended to be used for controlling citrus leaf miner as an alternative pesticide in the IPM programs of citrus pests in Mazandaran and Khuzestan provinces.
  Keywords: Calypso, Chemical control, Phyllocnistis citrella
 • Arbabi, M. *. Baniameri, V. A Pages 106-113
  Application of botanical-pesticides especially during fructification reduces the health impacts of organic pesticides. Efficacy of different doses of GC-mite (0.3, 0.5 and 1 ml/lit water) with a short pre-harvest interval were investigated in the control of active stages of Tetranychus urticae and Aculops lycopersici in comparison with hexythiazox (10% EC( with the dose of 0.5 ml/lit and abamectin (1.8% EC) with the dose of 0.75 ml/lit on greenhouse cucumber and tomato. Experiment was conducted in a Randomized Complete block design with six treatments and three replications in a long row of 10 to 20 meters of planted crops. Treatments were sprayed when an average of 5 spider mites/under side of cucumber leaf and 10 eriophyid mites/cm2 in the middle portion of underside of tomato leaves were observed. Sampling of live mites was done randomly by collection of 30 leaves from each host plant at the interval periods of one day before and 1day (except cucumber), 3, 7, 14 days after treatments. Statistical analyses of mortality percentage of the treatments were performed by SAS software and grouping was performed by Duncan multiple range test. Although mean mortality% of T. urticae between treatments was not statistically significant (p.0.05) at different intervals, but the mortality% of 0.3 and 0.5 ml/lit of GC-mite increased from 71.48% and 66.66% at day 3 to more than 98% at day 14. The effects of 0.3 and 1 ml/lit of GC-mite in control of A. lycopersici also recorded an increase in mortality% from 60.82% and 67.11% at one day after spraying to 87.08% and 92.90% at 7 days after spraying and decreased at 14th day after spraying. The most suitable and effective spraying time of various doses of GC-mite is at the beginning of the activity of both the pests’ population in the greenhouses.
  Keywords: Botanical Miticide, Control, Greenhouse, Mite pests, Vegetable crops
 • Karaminejad M. R.*., Ghanbari Birganid., Sekhavat, R. Bagheri, S Pages 114-128
  This experiment was conducted to evaluate the effects of planting methods, planting density of mungbean and application of herbicides on weed control and yield of mungbean for two years at Safi abad agricultural research center of Dezful, I. R. Iran. The experiment was arranged so as to form strip split split plots with three replications. Vertical factor were planting patterns at four levels : planting of two rows of mungbean on beds with 60, 75 and 90 cm width, respectively, and planting of one row of mungbean on beds 50 cm apart, horizontal factor was mungbean density at two levels: plant spaces of 5 and 10 cm on the row, and subplots were application of herbicides at seven levels : preemergence application of prometryn at 1.2 kg ai. ha-1, oxyfluorfen at 0.48 kg ai. ha-1, oxadiazon at 0.36 kg ai. ha-1, pendimethalin at 1.15 kg ai. ha-1, preplant application of trifluralin at 1 kg ai. ha, weed free and weedy checks. Results show that overall, ranking of the effect of herbicide treatments on weed density are : oxyfluorfen> trifluralin> prometryn> pendimethalin> oxadiazon. Effect of oxyfluorfen and trifluralin on reduction of weed biomass was greater than the other herbicides. Ranking of the effect of herbicide treatments on yield increase are : oxyfluorfen> trifluralin> oxadiazon> prometryn> pendimethalin. Therefore to increase the yield and weed control in mungbean field, planting of one row of mungbean on beds with 50 cm width and 5 cm spacing between bushes along with the application of trifluralin at 1 kg ai. ha-1 or application of oxyfluorfen at 0.48 kg ai. ha-1 are recommended.
  Keywords: oxadiazon, oxyfluorfen, pendimethalin, prometryn, trifluralin
 • Keyhanian, A. A. *., Barari, H. Khormali, S Pages 129-136
  Canola Pollen beetle Meligethes aeneus F. (Coleoptera: Nitudilidae) is an important pest of productive phase of oilseed rape Brassica napus in north of Iran (Mazandaran and Golestan provinces). Adults and their larvae feed on pollens and buds and hence causing damage. In order to introduce new insecticides for chemical control of this pest, this project was carried out in a RCBD with seven treatments and three replications in Mazandaran (Neka) and Golestan (Gonbad-e Kavous) in 2011. The treatments were Biscaya (Thiacloprid OD 24%), as a new insecticide with three doses (0.25, 0.3, 0.35 L/ha), diazinon EC60% (1.5 l/ha), Confidor (Imidacloprid SC 35%) (1 l/ha), phosalon (Zolone EC35%) (3 l/ha) and control (water spraying). Insecticide application was carried out when in average 7 beetles per plants were counted during green to yellow bud stage of the crop. Sampling and counting of the beetles were done 1 day before and 1, 3, 7, and 14 days after treatment by random selection of the main raceme of 10 plants from each plot. Data were analyzed with SAS software, the means were compared using Duncan and the pest mortality was calculated by Henderson-Tilton formula. The results show that the efficacy of the treatments level is significant differences between the treatments on the 1%. Mean comparison of efficacy percentage of the insecticides in Mazandaran and Golestan showed that Biscaya 0.350 l/ha with 78.11±2.01 and 84.36±1.72% efficacy, respectively, ranked as first group. Imidacloprid 1 l/ha, thiacloprid 0.300 l/ha, thiacloprid 0.250 l/ha, Diazinon 1.5 l/ha and Zolone 3 l/ha were grouped afterward, respectively.
  Keywords: Canola pollen beetle, Insecticide, Chemical control, Meligethes aeneus
 • Hosseini Gharalaria.*, Mohammadi Poura., Koupi, N. Fasihi, M. T Pages 137-144
  The vegetable leafminer is a greenhouse key pest against which frequent spraying is applied. Therefore, it is necessary to find substitute pesticides with high efficacy and low side effects. In this research, the efficacy of insecticides applied against the vegetable leafminer was studied in Tehran and Bushehr provinces based on a randomized complete block design with 3 treatments and 4 replications in the greenhouse. Treatments were: 1) abamectin EC 1.8% (400 mL/L), 2) azadirachtin EC (0.8% EL Aztec®) (430 mL/L), 3) azadirachtin EC (0.8% EL Aztec®) (620 mL/L) and 4) control (water used per ha=400 L). The vegetable leafminer larval density per 20 leaves was determined one day before treatment and 3, 7 and 14 days after treatment, followed by efficacy estimation based on Henderson-Tilton formula, analysis of variance of mean efficacies and grouping based on Duncan’s Multiple Range Test. In Tehran, the maximum efficacy of abamectin, Aztec® 430 and 620 mL/L, during the 3rd to 7th day after treatment were 80%, 48% and 65%, respectively. In Bushehr, the maximum efficacy of abamectin, Aztec® 430 and 620 mL/L, during the 3rd to 7th day after treatment were 83%, 56% and 67%, respectively. In Tehran, 14 days after treatment, the efficacy of abamectin and Aztec at 430 and 620 mL/L were 91%, 57% and 52%, respectively. While in Boushehr, 14 days after treatment, the efficacy of abamectin and Aztec at 430 and 620 mL/L were 76%, 41% and 44%, respectively. Although, Aztec had a lower efficacy compared to abamectin, based on the fact that it is based on neem, and it is less harmful to nontarget organisms, we can recommend it for incorporating in IPM programs against leafminer and in production of organic crops.
  Keywords: greenhouse products, azadirachtin, neem, insecticide, safe
 • Shafaghif. *, Golmohammadi, Gh. R., Khanizada., Tohidi, M. T Pages 145-153
  In order to determine the efficacy of the new insecticide lufenuron (Flagu® EC 5%) with two concentrations of 1.5:1000 (300 ml/ha) and 2:1000 (400 ml/ha) on Heliothis viriplaca, in comparison with Thiodicarb DF 80% at 5:1000 (1 Kg/ha), B.T (Raha Andish Kavan) at 12.5:1000 (2/5L/ha), Indoxacarb (Avaunt® SC15%) at 1.25:1000 (250 ml/ha) a randomized complete block design experiment was conducted in Kordestan (with 4 replicates) and Kermanshah provinces (with 5 replicates) in the crop year 2015. By continuous visiting, when the amount of pests reached about 2-3.9 larvae/square meter, insecticides were sprayed on the treatment plots, and water was sprayed on the control treatment. Live larvae were counted, a day before spraying, 3 and 7 days after treatments in experimental plots and the control. Sampling was carried out by taking 10 plants from the middle line of each plot, and the live larvae on the samples were counted. The results show that the lowest number of infected pods in 10 plants and the lowest number of live larvae on the 7th day after spraying the plants in both the provinces were registered by lufenuron at the concentration of 2:1000. Efficacy of lufenuron (2:1000) at the 7th day after spraying was recorded to be 96.2±3.32% in Kermanshah and 94.75±5.25 % in Kordestan which were the highest among the treatments.
  Keywords: Pod Borer, lufenuron, spraying, Chickpea
 • Vahabi Mashhourm., Moharramipours.*, Negahban, M Pages 154-161
  The elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteolla, is the most important pest of elm trees, which causes severe damages every year. Chemical control is used as one of the most important methods of management of the pest extensively. Due to the deleterious effects of chemical pesticides on non-target organisms, beneficial insects and the environment, the use of botanical pesticides would be a safe and suitable method for the pest control. In this study, the contact and feeding toxicity of a new botanical pesticide, named Dayabon (SL10%), was evaluated on the 2nd instar larvae, 3rd instar larvae and adults. A preliminary experiment was conducted to estimate concentrations to cause 20 and 80 percent mortality. The bioassay was designed to determine LC50 values of 24 h post treatments. LC50 of Dayabon was estimated to be 5154, 6272 and 3928 ppm, after spraying (leaf and insect) on the 2nd instar larvae, 3rd instar larvae and adults, respectively. Treatment of leaves caused 20%, 40% and 60% damage reduction in the 2nd, 3rd instar larvae and adults compared with control at 5000, 6000 and 4000 ppm, respectively. Findings of this study indicated the possibility of practical use of Dayabon in management of elm leaf beetle in urban landscape.
  Keywords: damage, dayabon, mortality percentage, contact toxicity