فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 32 (زمستان 1395)
 • پیاپی 32 (زمستان 1395)
 • 152 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر محمد علی آقائی*، ساسان بابائی صفحه 4
  در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: ساختار پویای اندازه گیری، رابطه توضیحی، رابطه مشتق، انتگرال، مومنتوم، دفتر داری سه طرفه
 • دکتر علی سعیدی*، ساسان قربانی صفحه 20
  عدیلات سنواتی به عنوان یک قلم تاثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، می تواند منافع سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیلات قابل توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های 115 شرکت بورسی طی دوره زمانی سال های 1386 تا سال 1391، ضمن بررسی مقدار این تعدیلات، رابطه تعدیلات سنواتی با کیفیت سود، وضعیت اهرمی، عملکرد و بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیلات سنواتی زیاد به معنای سود با کیفیت پایین است، لذا رابطه احتمالی بین کیفیت سود و تعدیلات سود سالانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیلات سنواتی و رابطه مثبت و معنادار بین وضعیت نقدینگی و تعدیلات سنواتی تایید شد. در عین حال ارتباط وضعیت اهرمی و عملکرد شرکت با تعدیلات سنواتی مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: تعدیلات سنواتی، کیفیت سود، وضعیت اهرمی، قدرت خلق نقدینگی، عملکرد
 • دکتر علی ابراهیمی کردلر*، نورالله رحمانی پیجا صفحه 36
  در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تاثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، توانایی مدیریت، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی
 • الهام السادات سیدین بروجنی*، دکتر حسین پناهیان صفحه 54
  در این تحقیق ، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است.از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
  تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های 1392 _ 1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
  جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

  فرضیه های تحقیق عبارتند از :بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری بزرگ رابطه مستقیم وجود دارد.
  بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری کوچک رابطه معکوس وجود دارد.
  بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری با اهرم مالی بالا رابطه مستقیم وجود دارد.
  بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری با اهرم مالی پایین رابطه معکوس وجود دارد.
  کلیدواژگان: صندوق سرمایه گذاری مشترک، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود
 • دکتر حسین کاظمی*، زهره سعادتی نژاد صفحه 74
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، نمونه‏ای شامل 123 شرکت از میان شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده‏های مورد نیاز تحقیق طی سال‏های 1382 الی 1391 براساس اطلاعات شرکت ‏های نمونه استخراج گردید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می‏باشد و در آن از روش همبستگی استفاده می‏شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس‏رویدادی است. تحلیل آماری داده‏ ها با نرم‏ افزار آماری Eviews و در سطح اطمینان 95% انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‏ها از روش آماری داده‏های تابلویی و الگوی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق، بین بهره‏وری در شرکت‏های نمونه‏ ی آماری با مالکیت سهامدار عمده،مالکیت سهامداران عمده، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت‏مدیره رابطه منفی است.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، ساختارمالکیت، بهره وری، مالکیت نهادی، هیئت مدیره
 • عبدالله پاکدل، دکتر ناصر ایزدی نیا، دکتر محسن دستگیر صفحه 90
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای رتبه بندی از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمت ها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، روان شناسی شناخت، حسابگری ذهنی، سرمایه گذاری، پرتفوی
 • نرجس کمالی کرمانی صفحه 108
  حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذار دارد. حمل و نقل هوایی به عنوان شاخه ای از صنعت حمل و نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم های کنترلی است. سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل و نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی در ایران می پردازد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی توزیع و از آن میان 110 پرسشنامه برگشت شده،که از این تعداد 95 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-student استفاده شد.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر این موضوع را می توان به 4 دسته کلی سیاست گذاری های اقتصادی، ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی تشویقی و حمایتی و در آخر جغرافیا و سیاست تقسیم بندی نمود که اثر هرکدام ازاین موارد بر سرمایه گذاری مالی خارجی مثبت ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی، صنعت حمل و نقل هوایی، سیاست های اقتصادی
 • زینب مهتری*، محمد محمدیان صفحه 124
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر خود رایی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش در کنار متغیرهای حاکمیت شرکتی، اقتصادی و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رایی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی ها استفاده شده است. متغیرهای نمایندگی در این پژوهش شامل چهار متغیر جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارایی ها، کاهش درآمد پیاپی و عملکرد سهام و همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، درصد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت نهادی است. تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله از سال 1383 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه ها از داده های پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش است و شدت چسبندگی این هزینه ها با خود رایی مدیریت، افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل از بررسی شدت چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش با خود رایی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.
  کلیدواژگان: خود رایی مدیریت، چسبندگی هزینه ها، مسئله نمایندگی، متغیرهای اقتصادی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی
|
 • Page 4
  Momentum accounting generates a balance sheet that lists revenue and expense momenta of an enterprise. These momenta are measured in the time rate at which the income is being earned at a given point in time. In momentum accounting, managerial contributions are measured, not by income, but by improvement in net momenta. Using the system of double-entry bookkeeping, an impulse statement is generated to explain the factors that are judged to be responsible for the change in net momenta between the beginning and the ending balance sheets. After a theoretical exploration, the article discusses accounting and managerial applications of momentum measurement for Iranian car producer, IRAN KHODRO. Using momentum accounting, conventional accounting is extended to a system of triple-entry bookkeeping. The realm of accounting measurements is expanded further by repeated differentiation and integration of conventional measurements with respect to time. We then obtain a dynamic structure of accounting measurements including a 4×4 arrangement of 16 related sectors upon which this article is based.
  Keywords: Dynamic Structure of Measurement, Explanatory Relationship, Derivative, Integral Relationship, Triple, Entry Bookkeeping
 • Page 20
  Restated yearly income as items affecting equity, it could affect the interests of investors, especially if the restated yearly are significant. In this study, using data f1 companies during years 2006 until 2011, after studying the entire restated yearly income amount, restated yearly correlation with earnings quality, leverage, liquidity and performance is being investigated is taken. Great restated yearly are meant low earnings quality, so the relationship between the earnings quality and restated yearly income was investigated. According to the findings, there was a significant negative correlation between the earnings quality and the restated yearly income and a significant positive correlation between liquidity and restated yearly verified. At the same time, the relationship between leverage and performance was not confirmed by the restated yearly income.
  Keywords: Restated Yearly Income, Earnings Quality, Leverage Situation, Liquidity, performance
 • Ali Ebrahimi Kordlar*, Nourollah Rrahmani Picha Page 36
  This research examines the relation between managerial ability and financial reporting quality in Tehran Stock Exchange. The purpose of this paper is to investigate the significant relationship between managerial ability and financial reporting quality. Multivariate regression method and Eviews software package was used to review the hypothesis. The data analysis of 102 firms show, that there is a negative and significant relation between managerial ability and financial reporting quality and managers use their ability to manage accruals. Of course, With considering a dummy variable (audit size) in the research model, the results shows that when there is a big auditor, more able managers do not manage accruals and the quality of financial reporting increases.
  Keywords: Financial reporting quality, Managerial ability, Accruals, Accruals Quality
 • Page 54
  In this research, the relation between information asymmetry and earnings management within the accepted mutual funds by Tehran stock exchange was examined. This is an applied research in terms of objective and since it relies on relevant historical information of the past so is considered retrospective and the study concludes inductively as a correlated research. The present study contains one main hypothesis and four Sub – hypothesis. The present case study consists of accepted mutual funds in Tehran stock exchange during five-year period (1388 – he existed limitations, then 60 companies were chosen in simple random sampling method. Several software including SPSS and Eviews was made use of to analyze questions and hypotheses For documentation of data analysis and to present ultimate solution.
  Research hypothesis are:1. there is a direct relation between information asymmetry and earnings management of great mutual funds.
  2. there is a reverse relation between information asymmetry and earnings management of small mutual funds.
  3. there is a direct relation between information asymmetry and earnings management of mutual funds having a high financial leverage.
  4. There's a reverse relation between information asymmetry and earnings management of mutual funds having a low financial leverage.
  Keywords: mutual funds, information symmetry, financial leverage, size of the company, earnings management
 • Page 74
  The purpose of this research is to investigate the relationship between ownership structure and corporate governance with productivity for companies accepted in Tehran Stock Exchange. To achieve the purpose of the research, the sample consists 123 companies listed in Tehran Stock Exchange and the research required data during the period 2003-2012 are collected based on the data of the sample companies. This research in terms of purpose is a functional research and uses correlation approach. Also in terms of time it is an event research. Statistical analysis of data is done by “Eviews” statistical software at the 95% confidence level esting hypotheses, panel data statistical approach and multiple regression model are used. Based on the results of testing hypotheses, the relationship between productivity with majority shareholder ownership and CEO duality is positive and significant. Also this relationship with majority shareholders and debt ratio is negative and significant. While according to research findings there is no relationship between productivity and institutional shareholders ownership, ownership concentration, independence of the board and the time of CEO tenure on the board.
  Keywords: corporate governance, ownership structure, productivity, institutional shareholders, board
 • Page 90
  This study has been done to identify factors affecting the mental accounting. The research population have formed faculty and students and capital market participants in Ardabil province. The number of population and samples were respectively 196 and 130. Delphi technique and Kendal Coefficient is used to analysis and for ranking of VIKOR technique. Results showed that Anchoring and Adjustment, Availability bias (Accessibility), Confirmation Bias, , Projection bias, , Halo Effect ,Market sentiment , Optimism Bias , Regret Theory ,Disposition Effect, Pessimism Effect, Narrow Framing, Illusion of Control, , Representativeness, Self-Deception, were factors affecting the mental accounting.
  Keywords: Behavioral Finance, Recognition Psychology, mental accounting, investment, portfolio
 • Page 108
  Transportation is considered from the infrastructural affairs and one of the significant components of the consumption-production cycle that enjoys an effective and important contribution in the process of economic growth. The air transportation as a branch of transport industry covers a big part of this economical market, that itself includes the components such as building, upgrading and the expansions of airports, flight equipment, airplanes technology as well as the control systems. Today, several of the countries in the world, due to the non-sufficiency of their domestic resources for investment, have seriously inclined towards foreign investment. Theforeign investment usually takes place into two forms of foreign joint investment and the direct foreign investment. The direct foreign investment is a type of investment that takes place in an organization working in a country other than the investor country and its result is to acquire the effective right of voting in the company management [12]. The direct investment in the air transport will cause the increase of productivity, trust in this transport system, tourist absorption and the flourishing of country's economy. This paper deals with the survey/study of the factors effective on the direct foreign financial investment in the air transportation industry of Iran. The questionnaire tool has been used for data collection. For this purpose, 130 of the questionnaires were distributed among the under study sample that out of which 110 questionnaires were sent back and 95 questionnaires were accepted out of this number. The T-student test was used to analyze the data. The research results indicate that the factors effective on this subject can be classified into four general groups of economic investments, economic structure, supportive and encouraging legal structure and finally the geography as well as politics. The effect of each of the items/points was assessed as positive on foreign financial investment.
  Keywords: direct foreign financial investment, air transport industry, economic policies, FDI
 • Page 124
  This study investigated the impact of managerial overconfidence on asymmetric behavior of general, administrative and sale expenses with corporate governance, economic and agency variables in Tehran Stock Exchange (TSE). To measure managerial overconfidence used model of assets and sale growth. corporate governance variables are free cash flow, CEO tenure, CEO horizon and CEO bouns; economic variables are asset intensity, successive revenue decreases and stock performance; and agency variables are board size, independent board and institutional ownership. The study sample consists of 125 firms studied between 1383 to 1392. To test the hypothesis used panel data and multivariate regression models. Results shows that there are asymmetric behavior of general, administrative and sale expenses, and managerial overconfidence increases the severity of cost stickness. After controlling corporate governance, economic and agency variables, didnt have find significant relationship between managerial overconfidence and severity of cost stickness.
  Keywords: managerial overconfidence, cost stickness, agency, economic variables, corporate governance mechanisms