فهرست مطالب

علوم و فنون شیلات - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر عبدلی*، زهرا عزیزی، بهرام حسن زاده کیابی، امیر عباس مشهدی احمدی، کیاوش گلزاریان پور صفحات 1-17
  براساس مطالعه روی 278 نمونه ماهی قزل آلای خال قرمز در سال 1388، رژیم غذایی تابستانی این ماهی در حوضه آبریز دریاچه سدلار در پارک ملی لار شامل رودخانه های دلیچای، آب سفید، الرم، لار و سیاه پلاس و هم چنین دریاچه سدلار، عمومی بوده و فراوان ترین طعمه در محیط زندگی ماهی، طعمه غالب را تشکیل می داد. براساس درصد شاخص اهمیت نسبی (Index of relative importance)، به طور کلی لارو دوبالان (Diptera)، پوره یکروزه ها (Ephemeroptera)و پوره موبالان (Trichoptera)در تمام رودخانه ها، و در دریاچه سدلار، بالغ بال غشائیان (Hymenoptera)بیش ترین اهمیت را در رژیم غذایی این ماهی داشتند. در این بررسی مشخص شد طعمه این ماهی در دریاچه باماهی ساکن در رودخانه کاملا متفاوت است، هم چنین تفاوتی بین جنسیت نر یا مادهدر مواد غذائی مصرفی در کل حوضه آبریز مورد مطالعه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آزادماهیان، تغذیه قزل آلای خال قرمز، پارک ملی لار
 • سارا احمدی*، مهدی سلطانی، مهدی شمسایی مهرجان، هومن رجبی اسلامی، رحیم پیغان صفحات 19-30
  تاثیر پروبیوتیک های Pediococcus acidilactici و Lactococcus lactis بر نرخ بازماندگی و برخی فاکتورهای ایمنیمیگوی وانامی(L. vannamei) در یک دوره ی پرورش 3 ماهه ارزیابی گردید. تیمارها شامل تیمار شاهد، تیمار پدیوکوکوس و تیمار لاکتوکوکوس بود که پروبیوتیک ها در تیمارهای پروبیوتیکی، با دوز 10 به توان 9 در جیره غذایی استفاده شد. . نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک ها باعث افزایش نرخ بازماندگی گردید که بیشترین میزان در تیمار پدیوکوکوس و پس از آن لاکتوکوکوس بود (05/0P≤). بهترین عملکرد ایمنی در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک ها مشاهده شد، فعالیت فنول اکسیداز، میزان پرتئین تام و گلوبولین همولنف در تیمارهای پروبیوتیکی دارای اختلاف معنی داری با تیمار شاهد بودند (05/0P≤)، در حالی که دارای تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت لیزوزیم نداشت (05/0P≥). در مجموع پروبیوتیک پدیوکوکوس بهترین عملکرد را در افزایش پاسخ های ایمنی و نرخ بازماندگی میگو نشان داد.
  کلیدواژگان: Pediococcus acidilactici، Lactococcus lactis، نرخ بازماندگی، فاکتورهای ایمنی، میگوی وانامی
 • ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی*، سعید وحدت، محسن اروجلو صفحات 31-50
  اثر متقابل زئولیت جیره (سطوح صفر و 2 درصد) و سطوح مختلف شوری (80، 130 و 180 در هزار) در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل 3×2 (6 تیمار) بر رشد و بازماندگی، عملکرد تولیدمثل و طول عمر مولدین Artemia franciscana در دو مرحله ناپلیوسی تا بلوغ و سپس از بلوغ تا مرگ بررسی شد. نتایج نشان داد که به غیر از تیمار فاقد زئولیت - شوری 180 در هزار، طول کل بدن آرتمیاهای زئولیت خورده در هفته سوم پرورش اختلاف معناداری با یکدیگر نشان نداد (05/0 کلیدواژگان: زئولیت، Artemia franciscana، شوری، رشد و بازماندگی، عملکرد تولید مثل
 • امین اوجی فرد *، جواد پاپری مقدم، رضا داودی، عالی حسینی صفحات 51-64
  اثرات مزمن سم نییم آزال بر شاخص های رشد، بقا و مورفولوژی آبشش بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) با میانگین وزن 12/0± 56/10گرم بررسی شد. تعداد 120 عدد ماهی بطور مساوی در 3 گروه تیمار و یک گروه شاهد و هرکدام سه تکرار تقسیم گردیدند. جهت تعیین اثرات مزمن، دوزهای زیر غلظت کشنده این سم، 12/0(LC5010%)، 24/0 (LC5020%) و 36/0 (LC5030%) انتخاب شد و ماهیان به مدت 28 روز در معرض این دوزها قرار گرفتند.افزایش دوز نییم آزال تاثیر معنی داری بر پارامترهای رشد داشت، بطوری که با افزایش میزان دز سم، رشد بطور معنی داری کاهش یافت (05/0p<). با اینحال در بقا تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). الگوی رفتاری ماهیان، شاملشنای نامنظم، بروز رفتارهای غیر طبیعی، واکنشهای عصبی به محرکهای خارجی، افزایش ضربات سرپوش آبششی و بی اشتهایی در طول آزمایش مشاهده شد. همچنین با افزایش میزان دوز سم، تخریب بافتی آبشش بیشتر شد (05/0p<). بطور کلی با افزایش میزان سم زیستی، اثرات منفی آن بر رشد و بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آبشش، سم زیستی، ماهی، رشد
 • زهرا سلطانی نژاد*، فرزانه نیکوخواه صفحات 65-72
  اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره اتانولی کرفس کوهی و کاسنی بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی ولاکتوکوکوس گارویه جداسازی شده ازقزل آلای رنگین کمان بررسی شد.. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی عصاره ها از روش چاهک گذاری (Well Diffiusion) استفاده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) و حداقل غلظت کشندگی (Minimum Bactericidal Concentration; MBC) نیز به روش رقت لوله ای تعیین گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی کرفس کوهی برای باکتری های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه به ترتیب 100و50 mg/ml و MIC عصاره اتانولی کاسنی برای استرپتوکوکوس اینیایی 100mg/ml اندازه گیری شد، بر اساس نتایج حاصل عصاره اتانولی کاسنی در هیچ یک از غلظت ها بر لاکتوکوکوس گارویه اثر بازدارندگی نداشت.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس، عصاره گیاهی، قزل آلای رنگین کمان
 • مسعود هدایتی فرد*، پیمان آریایی، احسان حسنی مقدم صفحات 73-93
  ماهی کپور تازه به روش سرد دودی گردید و به مدت 30 روز در C°4 نگه داری شد. سپس ویژگی های بیوشیمیایی ماهی تازه و دودی شده (پروتئین، رطوبت، چربی و خاکستر)، شاخص های pH و TVB-N، جمعیت میکروبی (شاملبارمیکروبی کل و شمارش کپک و مخمر)، و همچنین تولید هیدروکربن های PAHsبه ویژه ترکیبات سرطان زا PAH4به همراه تغییرات پروفایل اسید های چرب به منظور بررسی تاثیر فرآیند دودی کردن و نگه داری محصول مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد طی دودی کردن جمعیت باکتریایی کنترل شد و میزان رطوبت کاهش در نتیجه میزان پروتئین و چربی براساس وزن تر افزایش یافت (P<0.05). میزان خاکستر و pH طی فرآیند و نیز دوره نگه داری تغییر نکرد(P>0.05). میزان TVB-N از 87/10 در ماهی تازه، به 01/14 و 10/18 mg/100gدر ماهی دودی و بعد از 30 روز نگه داری رسید. مقادیر PAHsبا وزن مولکولی بالا نیز به ترتیب برابر با 2/0، 7/1 و 3/1 g/kgμ بود. مقادیری از بنزوپیرن ''BaP'' به عنوان هیدروکربن سرطانزا در ماهی تازه مشاهده نشدولی در فرآورده دودی شده این ماده به4/0 g/kgμ و بعد از 30 روزه به 3/0 gkgμ رسید(P<0.05) که بیانگر تولید بنزوپیرن طی فرآیند دودی کردن بود که در محدوده مجاز قرار داشت. مجموع اسید های چرب امگا-3 در ماهی تازه و ماهی دودی 38/5 و 53/5 g/100g بود که بعد از 30 روز به 47/5 g/100g رسید (P>0.05). نتایج نشان داد فرآیند دودی سرد و نگه داری 30 روزه محصول تاثیری بر میزان و ترکیب اسیدهای چرب ماهی نمی گذارد واسید های چرب مفید ماهی شامل امگا-3، امگا-6، EPA و DHA به خوبی حفظ شدند.
  کلیدواژگان: اسید چرب، دودی کردن سرد، کپور، بنزوپیرن، PAHs
 • محمدرضا سلیمانی، سید فخرالدین حسینی*، مریم نیکخواه صفحات 95-108
  پروتئین هیدرولیزشده کیلکای معمولی با استفاده از آنزیم آلکالاز (با نسبت 1:100) در دمای 55 درجه سانتی گراد وpH 5/8 در مدت 4 ساعت تهیه شد و درجه هیدرولیز و فعالیت ضداکسیدانی آن ارزیابی گردید. نتایج درجه هیدرولیز اندازه گیری شده در فواصل زمانی 1، 2، 3 و 4 ساعت بیانگر افزایش درجه هیدرولیز با افزایش زمان بود. هم چنین، ارزیابی فعالیت ضداکسیدانی FPH به وسیله آزمون های DPPH، ABTS و قدرت کاهندگی در 3 غلظت 1، 2 و 5 میلی گرم در میلی لیتر، بیانگر بالاترین خاصیت مهارکنندگی در غلظت 5 میلی گرم به ترتیب شامل4/74%، 3/72% و 8/1 جذب در 700 نانومتر برای آزمون های DPPH، ABTS و آزمون قدرت کاهندگی بوده است. بطور کلی، یافته های این تحقیق پتانسیل کیلکا ماهیان را به عنوان منبعی از ضداکسیدان های طبیعی برای کاربردهای غذایی مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: کیلکای معمولی، فعالیت ضداکسیدانی، DPPH، ABTS، تست قدرت کاهندگی
 • حسن فضلی*، فرخ پرافکنده حقیقی، فرهاد کیمرام، غلامرضا دریانبرد صفحات 109-120
  تغییرات زمانی – مکانی شاخصهای تنوع، گونه های شاخص، و صید در واحد تلاش (CPUE) ماهیان استخوانی در شرکتهای تعاونی پره در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1391 بررسی شد. از کل صید 14 گونه/گروه ثبت شده، ماهی سفید با 78/56 درصد و کفال با 81/31 درصد بیشترین فراوانی را داشتند. حداقل و حداکثر میانگین CPUE بترتیب 1/9±5/158 و 2/31±9/344 کیلوگرم در هر بار پره کشی و شاخص تنوع شانون- وینر بترتیب 02/0±57/0 و 02/0±91/0 محاسبه شد. بین ترکیب اجتماعات ماهیان صید شده در پره ها در سه زمان مختلف پره کشی (صبح، عصر و شب)، سه دوره متفاوت (دوره اول سالهای 76-1375 الی 79-1378، دوره دوم سالهای 80-1379 الی 84-1383 و دوره سوم سالهای 85-1384 الی 91-1390)، سه منطقه ساحلی (غرب، میانی و شرق) و فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (MRPP در همه موارد p < 0.001). در دوره اول گونه های کلمه، سیاه کولی، شاه کولی، ماش، سس، آزاد و اسبله؛ در دوم گونه/گروه های شگ ماهیان، سیم، اردک ماهی و در دوره سوم کپور و سوف گونه های شاخص بودند. در منطقه غرب ،گونه های سیاه کولی، شاه کولی، ماش، سس، سیم، سوف، اردک و اسبله؛ میانی، سفید، شگ ماهیان و آزاد و شرق کفال، کلمه و کپور به عنوان گونه های شاخص شناخته شدند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، CPUE، گونه های شاخص، ماهیان استخوانی، دریای خزر
 • بهرام فلاحتکار*، حسین بذرافشان، مهرزاد اسدی صفحات 121-136
  تاثیر تزریق LHRH-A2با دوز μg/kg10 در دو مرحله 10 و 90 درصد با فاصله زمانی 12 ساعت بر اوولاسیون، سطوح هورمون های جنسی، شاخص های استرس و برخی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما در ماهی ماده استرلیاد(Acipenser ruthenus) بررسی شد. نمونه برداری خون در سه مرحله قبل از تزریق (شاهد)، 12 ساعت بعد از تزریق اول و بعد از اوولاسیون انجام گرفت. تفاوت معنی داری در میزان تستوسترون (T)، گلوکز و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در مراحل نمونه برداری مشاهده شد (05/0P<)، ولی در سطوح پروژسترون (P)، 17- بتااسترادیول (E2)، کورتیزول، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، لاکتات و چربی کل تفاوت معنی دار نبودند (05/0P>). نتایج نشان داد هورمونLHRH-A2 سبب تغییر سطوح برخی از آنزیم های کبدی و هورمون های موثر در بلوغ نهایی تخمک ها می گردد. این مطالعه نشان داد تزریقLHRH-A2 با نوسان چندانی در شاخص های استرس همراه نبوده اما برخی استروئید های جنسی از جمله T و ترکیبات بیوشمیایی خون به خصوص AST متاثر از القای هورمونی تغییر می یابند.
  کلیدواژگان: القای هورمونی، استرلیاد، استروئید، استرس، آنزیم های کبدی
 • الناز نامی*، اسحق زکی پور رحیم آبادی، علی اصغر خانی پور صفحات 137-149
  اثرات ضداکسیداسیونی پوشش زیستی آلژینات سدیم حاوی ویتامین C برای افزایش زمان نگه داری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه تیمار به ترتیب، کنترل (C)، آلژینات سدیم 5/1% (A)، آلژینات سدیم 5/1% حاوی 5% ویتامین C (A+Vc) بررسی شد. تیمارهای تحقیق به صورت دوره ای تحت آزمایش های ترکیبات تقریبی (رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، pH) و آزمایش های فساد شیمیایی و اکسیداسیون شامل مجموع بازهای نیتروژنه فرار (TVB-N)، شاخص پراکسید (PV)، تیوباربیوتیک اسید (TBA) و اسیدهای چرب آزاد (FFA) قرار گرفتند. بر اساس نتایج آماری، میزان pH، TVB-N ،PV ، TBA وFFA در تیمار A+Vc در طول دوره نگه داری در یخچال به طور معنی داری (05/0>P) کمتر از تیمارهای C و A بود. افزایش معنی داری در این شاخص ها در هر سه تیمار با افزایش زمان نگه داری در یخچال مشاهده گردید (05/0>P). نتایج بیانگر برتری کیفیت تیمارهای دارای پوشش نسبت به تیمار شاهد بود، و پوشش آلژینات سدیم حاوی ویتامین C بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C باعث کاهش اکسیداسیون فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در طی نگه داری در شرایط سرد (C ̊1±4) شد.
  کلیدواژگان: آلژینات سدیم، ویتامین C، قزل آلای رنگین کمان، زمان ماندگاری
 • |
  • A. Abdoli *, Z. Azizi, B. Hassanzade Pages 1-17
   Based on the gut content analysis of 278 specimens of brown trout, Salmo trutta, in the Lar Reservoir and its basin, including streams of Delichay, Ab Sefid, Elarm, Lar and Siah Plas, the summer food habits were found to be general and depended on the abundance of preys. Considering the “index of relative importance” in all stations, the most consumed prey items in the streams were Diptera larva, Ephemeroptera and Trichoptera nymphs, while Hymenoptera constituted the main prey in the reservoir. It was found that the gender had no significant effect on the feeding habits of the adult brown trout.
   Keywords: Salmonidae, feeding of Salmo trutta, Lar National Park
  • Sara Ahmadi *, Mehdi Soltani, Mehdi Shamsaei Mehrjan, Houman Rajabi Islami, Rahim Peyghan Pages 19-30
   The effects of Pediiococcus acidilactici and Lactococcus lactis was evaluated on survival rate and some immunological parameters of L. vannamei during three months of cultivations. Treatments included control group, Pediococcus and Lactococcus treatments and probotic treatmentsfed at 1×109 cfu g-1. The results indicated that probiotics increased the survival rate (P
   Keywords: Pediococcus acidilactici, Lactococcus lactis, survival rate, immunological parameters, Litopenaeus vannamei
  • A. Esmaeilifereydooni *, S. Vahdat, M. Orojloo Pages 31-50
   In a randomly and factorially designed experiment, the interaction effects of dietary zeolite (0 and 2%) and three salinity levels (80, 130 and 180 ppt) on growth, survival, reproductive performance and total longevity of A. franciscana were determined (6 treatments in total). The experiment was carried in two stages: nauplius to maturity and maturity to death of all females. The results indicated that the total body length of Artemia fed with zeolite were not significantly different among treatments in the third week of rearing (P>0.05), except for nauplii fed zeolite in salinity 180 ppt. However, Artemia fed with zeolite in 80 ppt had a higher body length and furcal length compared with other treatments. Nauplii in all treatments reached sexual maturity within 17-23 days (P>0.05). Survival rate was far higher in groups fed with zeolite compared to unfed groups; the highest values were recorded in group fed with zeolite at the salinity 130 ppt (P
   Keywords: Zeolite, Artemia franciscana, Salinity, Growth, survival, Reproductive performance
  • Amin Ojifard*, Reza Davodi Pages 51-64
   The chronic effects of Neem Azal on growth parameters, survival and gill morphology of common carp (Cyprinus carpio) with average weight of 10.56 ± 0.12 g were determined. A total of 120 fish were distributed equally between three treatments and a control group, with three replicates each. To determine the chronic effect, sublethal concentration of poison, 0.12 (10% LC50), 0.24 (20% LC50), 0.36 ppm (30% LC50), was selected and fish were exposed to these doses for 28 days. Increasing doses of Neem Azal had a significant effect on growth parameters, as the growth declined significantly when poison dose increased (P0.05. Reactions such as irregular swimming, abnormal behavior, nervous reaction to external stimulator, increased opercular beating ​​and anorexia were observed during the test. Damage to the gill tissue also increased as the poison levels increased. Generally, the negative effects of Neem Azal on growth parameters and gill morphology of common carp were observed as biopestiside levels increased.
   Keywords: Gill, Biopestiside, fish, Growth
  • Zahra Soltani Nejhad*, Farzane Nikookhah Pages 65-72
   The bacteriostatic and bactericidal activity of the ethanol extract of Kelussia odoratissima and chicory, Cichorium intybus L., against Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae isolated from rainbow trout was investigated. Antibacterial efficiency of the plants was examined using agar well diffusion method and minimum inhibitory concentration. The MIC of the ethanol extract of K. odoratissima for S. iniae and L. garvieae were found to be 100 and 50 mg/ml, respectively and the MIC of the ethanol extract of C. intybus L for S. iniae was 50 mg/ml. Chicory didn’t have any inhibitory effect on L. garvieae.
   Keywords: Streptococcus, herbal extracts, Rainbow trout
  • Masoud Hedayatifard *, Masoud Hedayatifard, Ehsan Hassani Moghadam Pages 73-93
   The effect of cold-smoking was studied on the production of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), quality indexes, microbial community and omega-3 fatty acid profile of common carp. Thus, the fresh fish was smoked and stored for 30 days at 4°C. The nutritional values of both fresh and smoked products (protein, lipid, moisture and ash), pH and TVB-N indexes, microbial count including TC, molds and yeasts, were determined and polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs, carcinogenic PAH4 compounds and also fatty acids composition were determined using HPLC and GC, respectively. The results showed that microbial community was well controlled and moisture content decreased during smoking, thus protein and lipid content were increased (P0.05).The results also showed that cold-smoking and one month storing at 4°C didnt change the composition of carp fatty acid, and useful series such as ω-3, ω-6, EPA and DHA were well preserved.
   Keywords: Benzo[a]Pyrene, Carp, Cold, Smoking, Fatty acid, PAHs
  • Mohammad Reza Soleimani, Maryam Nikkhah, Fakhrodin Hoseiini * Pages 95-108
   Fish protein hydrolysates from whole kilka, using alcalase enzyme (ratio 1: 100) under optimal temperature (55°C) and pH (8.5) was evaluated for its hydrolysis degree and antioxidant activity. Results of the hydrolysis degree recorded at time intervals of 1, 2, 3 and 4 hours indicated the hydrolysis degree increased with increase in the hydrolysis time. The evaluation of FPH antioxidant activity, using DPPH, ABTS and reducing power assay tests at 3 concentrations (1, 2 and 5 mg/ml indicated the highest inhibitory effect at 5 mg/ml was 74.4%, 72.3% and 1.8 absorbance in 700 nm for DPPH, ABTS and reducing power assay, respectively. Generally, the findings of this research confirmed the potential of kilka as a source of natural antioxidants for food applications.
   Keywords: Common Kilka, Antioxidant activity, DPPH, ABTS, Reducing power assay
  • Hasan Fazli *, Farokh Parafkandeh Haghighy Pages 109-120
   The changes of biodiversity, indicator species (IS) and catch per unit effort (CPUE) of bony fishes in beach seines in Iranian waters of the Caspian Sea during 1996 to 2012 was investigated. Among the catch of 14 species/groups, kutum and mullet comprised 56.78% and 31.81% of the total catch. Minimum and maximum CPUE were 158.5±9.1 and 344.9±31.2 kg/haul and Shannon diversity was 0.57±0.02 and 0.92±0.02, respectively. There were significant differences in community composition of fishes in beach seines among three seining times (morning, afternoon and night time), three seining periods (1996-2000, 2000-2005 and 2005-2012), three regions (west, middle and east), and different seasons (in all cases MRPP, p
   Keywords: Biodiversity, CPUE, Indicator species, Bonyfishes, Caspian Sea
  • Bahram Felahatkar *, Hoseiin Bazrafshan Pages 121-136
   The effect of ovulation inducing LHRH-A2 on sex steroids levels, stress indices and plasma biochemical parameters of the female sterlet, Acipencer ruthenus, were determined. The fish were injected intramuscularly with 10 μg/kg of LHRH-A2 in two phases of in 10 and 90% at 12 hours interval. Blood samples were collected before injection (control), 12 hours after the first injection, and after the ovulation. Significant differences in the levels of testosterone (T), glucose and aspartate amino transferase (AST) concentrations were observed at the three samplings (P0.05). This study demonstrated that the injection of LHRH-A2 has influence on liver enzymes activities and some hormones involved in final oocyte maturation. The results revealed that injection of LHRH-A2 had little impact on stress indicators, but some sex steroids such as T and blood biochemical parameters particularly AST were affected by hormonal induction.
   Keywords: Hormonal induction, Sterlet, Steroid, Stress, Liver enzymes
  • Elnaz Nami *, Eshagh Zakipour Rahimabadi, Ali Asghar Khanipour Pages 137-149
   The antioxidant effect of sodium alginate coating containing vitamin C was examined on prolongation of the shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. The treatments included control group without any additive (C), sodium alginate 1.5% (A), sodium alginate 1.5% containing 5% Vitamin C (A). The treatments underwent periodic tests of proximate composition (moisture, protein, fat, ash and pH), chemical decays and oxidation tests, including total volatile base nitrogen (TVB -N), peroxide value (PV), tiubarbutic acid (TBA) and free fatty acids (FFA). Based on the statistical analyses, pH, TVB-N, PV, TBA and FFA in A were significantly (p
   Keywords: Sodium alginate, Vitamin C, rainbow trout, Shelf life