فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 127، فروردین و اردیبهشت 1396)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 127، فروردین و اردیبهشت 1396)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • کریم آزالی علمداری صفحه 6
  زمینه
  نقش خطر متابولیک و سایر عوامل جمعیت شناختی بر چگونگی سازگاری فشار میانگین سرخرگی با تمرینات ورزشی تجویز شده از سوی مراجع معتبر درمانی موضوع جدیدی است که مطالعه نوع پاسخ دهی فشارخون افراد در سازگاری با تمرین و بی تمرینی را ضروری کرده است.
  روش کار
  تعداد 89 مرد داوطلب دارای فشارخون خفیف به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه تمرین هوازی (3 جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه و با شدت 60 تا 70 درصد از MHR) شرکت کردند و در ادامه دو هفته بی تمرینی تجربه شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کاپا، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و رگرسیون مرحله ای تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از هشت هفته تمرین و همچنین به دنبال بی تمرینی، برخی آزمودنی ها کاهش فشار میانگین سرخرگی، برخی عدم تغییر و برخی دیگر حتی افزایش آن را تجربه کردند (05/0>P). مقدار تمام شاخص های خطر متابولیک در طی هر دو مرحله تمرین و بی تمرینی تغییر یافت، ولی تغییر امتیاز z کلی خطر متابولیک (Zmets) فقط در آزمودنی های کاهش فشار خون معنی دار بود (05/0>P). مقدار اولیه فشار میانگین سرخرگی، سن، شاخص توده بدن، LDL و HDL پلاسما به عنوان مهم ترین پیش-بینی کننده های تغییرات فشار میانگین سرخرگی در سازگاری با تمرین شناسایی شدند (05/0>P، 76/0=R2).
  نتیجه گیری
  تمام شاخص های خطر متابولیک در پیش بینی نوع پاسخ دهی فشارخون به تمرین اهمیت دارند، ولی در افراد دارای خطر متابولیک بالاتر، مشارکت در تمرین هوازی احتمالا خطری از لحاظ افزایش غیرمتعارف فشارخون ندارد. با این حال، به دلیل کمبود شواهد نیاز به تحقیقات بیشتر باقی است.
  کلیدواژگان: فشار خون، تمرین هوازی، متابولیک، شاخص خطر
 • مسعود پریش، نقی عابدینی، عطا محمودپور، مرتضی قوجازاده، هاله خلیل آذر صفحه 17
  زمینه

  بیماری دیابت خطر موربیدیته و مورتالیته پری اپراتیو را افزایش می دهد، در حالی که تلاش ها جهت کاستن از نوسانات قند خون حین عمل ادامه دارد و بدون نتیجه مانده است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان تغییرات قند خون در دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی نخاعی در بیماران دیابتیک تحت جراحی ارتوپدی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی– تحلیلی آینده نگر میزان تغییرات قندخون در دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی نخاعی در 80 بیمار دیابتیک تحت جراحی ارتوپدی در فواصل قبل از عمل، بعد از برش جراحی، یک ساعت بعد و ریکاوری مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  25 نفر(25/31%) از بیماران مرد و 55 نفر(8/68%) زن بودند. میانگین سنی بیماران گروه بی حسی نخاعی 73/10 ± 90/64 سال و میانگین سنی بیماران گروه بیهوشی عمومی 86/10 ± 78/60 سال بود. میانگین شاخص وزن بدن بیماران گروه بی حسی نخاعی 69/3 ± 85/27 کیلوگرم بر متر مربع و بیماران گروه بیهوشی عمومی 57/3 ± 43/29 کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین قندخون هر دو گروه بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی در طول ارزیابی مکرر به صورت معنی داری افزایش داشت ولی بین دو گروه این تغییرات معنی دار نبود. میزان تغییرات قندخون در طول ارزیابی در بیماران دو گروه ما بین نمونه بعد از انسزیون تا نمونه ریکاوری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح قندخون در طول عمل و بیهوشی در هر دو گروه به صورت مستمر بالا رفته است و این افزایش در گروه بیهوشی عمومی با شیب تندتر و البته در محدوده قابل قبول بوده است.

  کلیدواژگان: دیابت، قند خون، بیهوشی عمومی، بی حسی اسپاینال
 • فاطمه خاکی خطیبی، سهیلا غفارزاده غیاثی صفحه 24
  زمینه

  بیماری عروق کرونر قلب (CAD) یکی از علتهای اساسی و مهم مرگ و میر انسانها در جهان است که مشخصه آن فعال شدن و تجمع پلاکت ها، ترومبوز و سکته قلبی می باشد. طی سالهای اخیر مطالعات فراوانی بر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی صورت گرفته است که از میان آنها فیبرینوژن، لیپوپروتئین a و هموسیستئین بعنوان عوامل خطر جدید در این بیماری معرفی شده اند. هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری سطح پلاسمایی پلاسمینوژن، فیبرینوژن و پلاسمین بعنوان مارکرهای هموستاتیک در بیماران عروق کرونر قلبی غیر دیابتی و سیگاری می باشد تا با اندازه گیری این پارامترهای مهم هموستاتیک و بررسی ارتباط آنها با بیماری مورد نظر بتوان کمک موثری در تشخیص افراد مستعد و جلوگیری از پیشرفت این بیماری بعمل آورد.

  روش کار

  در این مطالعه 120 نفر شامل 60 نفر بعنوان گروه بیمار که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته اند و 60 نفر از دهنده های بانک خون که فاقد سابقه بیماری قلبی عروقی بوده و بیماری کبدی و سرطانی نداشته باشند بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سطوح پلاسمایی پلاسمینوژن و پلاسمین به روش الایزا با کیت شرکت بیواسی تکنولوژی اندازه گیری شد. سطح پلاسمایی فیبرینوژن نیز به روش انعقادی با کیت شرکت مهسا یاران اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  سطوح پلاسمایی پلاسمینوژن و پلاسمین (PAP) در گروه بیمار بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد مشاهده گردید. علاوه بر این سطح پلاسمایی فیبرینوژن در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  سطح بالای پلاسمایی فیبرینوژن در آترواسکلروز مشارکت می کند و منجر به بیماری قلبی عروقی می گردد. این یافته ها نشان می دهد که سطح پلاسمایی فیبرینوژن می تواند یک مارکر برای تشخیص و کنترل در بیماران CAD مفید باشد. احتمالا کمبود پلاسمینوژن و پلاسمین در پیشرفت بیماریCAD و تشکیل ترومبوز و فیبرینولیز معیوب مشارکت می نماید.

  کلیدواژگان: پلاسمینوژن، فیبرینوژن، پلاسمین، بیماری عروق کرونر، غیردیابتی، سیگار
 • محمدرضا خانی، رضا بیگدلی، حسین وزینی، پارمیس نطقی صفحه 32
  زمینه

  یکی از آلاینده های بسیار خطرناک محیط زیست، سرب و مشتقات آن به ویژه استات سرب می باشد. سرب سبب ایجاد اختلالاتی در فرآیند اسپرماتوژنز می گردد. استفاده از گیاهان دارویی جهت رفع ناتوانی جنسی و کمبود سلول های جنسی می تواند اثری مثبت داشته باشد. در مطالعه حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی جعفری بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب بررسی گردیده است.

  روش کار

  در مطالعه حاضر تعداد 36 سر موش از نژاد ویستار به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. حیوانات به مدت 28 روز محلول استات سرب را به همراه عصاره دریافت نمودند. پس از گذشت 28 روز، حیوانات توزین و با استفاده از اتر بیهوش گردیدند، سپس میزان وزن بدن و بیضه اندازه گیری و تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و لیدیگ توسط آزمون هایANOVA و Tukey آنالیز گردید.

  یافته ها

  استات سرب سبب کاهش معنادار سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و لیدیگ گردید. عصاره با دوز mg/kg 200 توانست سبب افزایش معنادار اسپرم ها در لوله لومن گردد.

  نتیجه گیری

  تاثیر جعفری بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: گیاه جعفری، استات سرب، اسپرماتوژنز، بیضه، درمان
 • عفت خداییانی، اشرف فخرجو، ارمغان قره آغاجی زارع، شهلا تلقینی، مهدی امیرنیا صفحه 38
  زمینه

  سیکلواکسیژناز-2 (COX-2) در پاتوژنز تومورهای مختلف و احتمالا در تومورهای بدخیم پوست از جمله ملانوم بدخیم نقش دارد؛ با این حال اطلاعات موجود در مورد بیان COX-2 در موارد ضایعات خوش خیم کامل نمی باشد. در مطالعه حاضر به مقایسه میزان بیان COX-2 در ضایعات ملانوم بدخیم و ضایعات ملانوسیتیک خوش خیم می پردازیم.

  روش کار

  در این مطالعه تحلیلی، تعداد 42 نمونه ملانوم بدخیم از هر 4 ساب تایپ و 38 ضایعه ملانوسیتیک خوش خیم شامل خال دیسپلاستیک، Spitz nevus و خال غیر آتیپیک از نظر میزان بیان COX-2 با استفاده از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و شدت رنگ پذیری سلول ها (به صورت کمی و کیفی) مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  گروه ملانوم بدخیم نسبت به گروه ضایعات ملانوسیتیک خوش خیم بطور بارزی میزان درصد رنگ پذیری بالاتر (001/0P<)، میزان رنگ پذیری شدیدتر (001/0P<) و مجموع امتیاز رنگ پذیری بالاتری داشتند (001/0P<). بین ساب تایپ های ملانوم بدخیم از نظر شدت رنگ پذیری COX-2، هر چهار ساب تایپ عمدتا دارای درصد رنگ پذیری بالای 60% بودند. همچنین از نظر کیفی، شدیدترین رنگ پذیری در گروه ملانوم بدخیم Acral Lentiginous (ALM) بود و گروه ملانوم بدخیم لنتیگو (LMM) و ملانوم ندولر ((NM رنگ پذیری متوسط داشت. با افزایش عمق درگیری، درصد رنگ پذیری COX-2 افزایش می یافت. شدت رنگ پذیری سلول نیز در تومورهای با ضخامت 4-2 میلی متر بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشانگر کارآیی COX-2 در شناسایی موارد ملانوم بدخیم نسبت به ضایعات خوش خیم ملانوسیتیک است. بیان بالاتر COX-2 هم، مرتبط با عمیق تر بودن تهاجم می باشد. گرچه COX-2 به تنهایی نمی تواند برای افتراق ملانوم بکار رود اما در ترکیب با سایر روش ها و در تعیین پیش آگهی و استفاده از درمان های هدفدار می تواند مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: سیکلواکسیژناز 2، ملانوم بدخیم، ضایعه خوش خیم ملانوسیتی، ایمونوهیستوشیمی
 • بهمن دوستی احسان رشیدیان نعمت شمس صفحه 44
  زمینه
  انتشار سویه های پاتوژن حامل ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف (Extended-spectrum beta-lactamases، ESBLs) به عنوان یکی از نگرانی های عمده ی بهداشتی در سطح دنیا مطرح است. این ژن ها باعث ناکارآمدی آنتی بیوتیک های بتالاکتام در درمان بیماری های عفونی شده اند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن-های بتالاکتامازی TEM-1 و SHV-1 در جدایه های اشریشیا کولای مولد عفونت ادراری در شهرستان خرم آباد بود.
  روش کار
  100 جدایه اشریشیا کولای از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری، از چندین آزمایشگاه بالینی مختلف در شهرستان خرم آباد جمع آوری گردید. اصالت جدایه ها با انجام آزمایشات بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند. جدایه های ESBLs مثبت با روش دیسک ترکیبی بر اساس دستور العمل موسسه استاندارد (CLSI) مشخص گردیدند و در ادامه تمامی جدایه های مثبت با آزمون PCR از نظر وجود ژن های TEM-1 و SHV-1 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  31 نمونه (31%) از مجموع 100 نمونه ی اشریشیا کولای با توجه به نتایج آزمون های دیسک ترکیبی، ESBL مثبت تشخیص داده شدند. تجزیه و تحلیل نمونه ها با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی نشان داد که 18 جدایه (06/58%) حاوی ژن های بتالاکتامازی رمزگذاری شده برای TEM بودند، در حالی که هیچ کدام از جدایه ها ژن SHV را حمل نمی کردند.
  نتیجه گیری
  تحقیق اخیر میزان شیوع نسبتا بالای ژن های مقاومت نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم در بین جدایه های اشریشیا کولای را نشان داده که حاکی از چالش در درمان موفقیت آمیز با آنتی بیوتیک های رایج است.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف، بتالاکتاماز TEM، 1، بتالاکتاماز SHV، 1
 • اکبر علی عسگرزاده، امیر بهرامی، جلیل هوشیار صفحه 50
  زمینه

  کتواسیدوز دیابتی (DKA) یکی از اورژانس های هیپرگلیسمیک دیابت است که اساس درمان آن ، تزریق انسولین گولار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر افزودن انسولین گلارژین در روند بهبودی بیماران DKA انجام گرفت.

  روش کار

  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 40 بیمار با DKA، 20 بیمار رژیم استاندارد گرفتند و برای20 بیمار در کنار رژیم استاندارد، گلارژین به صورت زیر جلدی و به مقدار 4/0 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تزریق شد.

  یافته ها

  میانگین مدت زمان خروج بیمار از DKA در گروه مورد 10/6 ± 77/13 و در گروه شاهد 49/6 ± 91/16 ساعت بود (123/0=P). متوسط مقدار انسولین رگولار دریافتی تا زمان خروج از DKA در گروه مورد 6/45 ±8/84 و در گروه کنترل6/91 ±5/116 واحد بود (17/0=P). موارد هیپوکالمی (1=P) و هیپوگلیسمی (1=P) در دو گروه تفاوتی نداشت. در گروه شاهد 51% و در گروه مورد 35% قند خونها تا 24 ساعت بعد از قطع انفوزین انسولین بالای 180 بودند (046/0=P). میانگین مدت زمان بستری در گروه مورد 88/1 ± 1/5 روز و در بیماران گروه کنترل 19/2 ± 9/5 روز بود (225/0=P).

  نتیجه گیری

  علاوه کردن انسولین گلارژین به رژیم استاندارد درمان DKA، بدون تحمیل حملات هیپوگلیسمی و هیپوکالمی، موارد هیپرگلیسمی برگشتی را کاهش داد. متوسط زمان خروج از DKA، مقدار انسولین رگولار مصرفی و مدت بستری نیز کاهش پیدا می کند ولی احتمالا بدلیل شرایط مطالعه (مونیتورینگ دقیق بیماران) و تعداد نمونه ها این دو مورد از نظر آماری معنی دار نبودند. مطالعات بیشر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: DKA، گلارژین، درمان
 • افشین لطفی صدیق، محمد وشاق، سیده زهرا پورسید لزرجانی صفحه 58
  زمینه

  قوز قرنیه (کراتوکونوس) یک بیماری غیر التهابی پیشرونده است که در آن قرنیه مرکزی و اطراف مرکز دچار نازکی پیشرونده و برآمدگی شده و به شکل مخروط در می آید. علیرغم وجود روش هایی مانند عینک و لنز تماسی برای بهبود دید، این روش ها در بعضی بیماران غیر عملی بوده و همراه با رضایت نیست. هدف از این طرح اثر این روش درمانی بر خواص بیومکانیکی قرنیه بیماران واجد شرایط پس از جایگذاری نوع کرارینگ می باشد.

  روش کار

  در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 21 چشم مبتلا به قوز قرنیه در صورت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ تعبیه گردید و خواص بیومکانیکی قرنیه بیماران قبل از عمل، و 1و 6 ماه بعد از عمل با استفاده از Ocular Response Analyzer ارزیابی شد.

  یافته ها

  متوسط CRF وCH و اختلاف CH-CRF قبل از جراحی و ماه های 1 و 6 بعد از عمل در این بررسی معنی دار نبود. متوسط آستیگماتیسم در ماه های 1 و 6 بعد از عمل نسبت به قبل از عمل، معنی دار می باشد(02/0p=). در ارزیابی IOPg و IOPcc تفاوت معنی داری در بررسی های بعد از عمل نسبت به قبل از عمل وجود نداشت. تغییرات Waveform Score در این مطالعه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل تفاوت معنی دار داشت. در بررسی اختلاف تغییرات CH-CRF با تغییرات waveform score، رابطه معنی دار و معکوس مشاهده گردید (02/0P= و31/0R=). ضخامت مرکز قرنیه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل اختلاف معنی داری نداشت. همچنین در این بررسی، تغییرات ضخامت مرکز قرنیه با تغییرات IOPcc معنی دار و مستقیم است (02/0P= و40/0R=). تغییرات ضخامت مرکز قرنیه با تغییراتch-crf ارتباط معنی دار و مستقیم داشت (02/0P= و11/0R=).

  نتیجه گیری

  کرارینگ با اینکه تغییراتی در شکل قرنیه ایجاد می کند ولی با این حال خواص بیومکانیکی قرنیه را تغییر نمی دهد.

  کلیدواژگان: بیومکانیکال قرنیه، رینگ داخل استرومای قرنیه، کراتوکونوس، Ocular Response Analyzer
 • مهدی مهجور، سیدعلی اکبر هاشمی جواهری، امیرشهریار آریامنش، ناهید خوشرفتار یزدی صفحه 64
  زمینه

  حرکت درمانی به عنوان یکی از روش های کاهش درد و افزایش قدرت عضلات در بیماران مبتلا به کمردرد می باشد که در این زمینه برنامه هایی از جمله حرکت درمانی در آب وجود دارد. هدف از این مطالعه تاثیر یک برنامه حرکت درمانی در آب بر حداکثر فعالیت الکتریکی عضلانی و شدت درد در مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می باشد.

  روش کار

  30 بیمار مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی به صورت تصادفی در یکی ازدو گروه حرکت درمانی در آب (15) و کنترل (15) قرار گرفتند. حداکثر فعالیت الکتریکی عضلات ارکتور اسپاین کمری و شدت درد قبل و بعد از درمان از دو گروه اندازه گیری شد. برنامه حرکت درمانی در آب شامل 24 جلسه تمرین طی 6 هفته و هفته ای 4 جلسه و هر جلسه تقریبا یک ساعت بود. گروه کنترل هیچگونه فعالیت خاصی نداشتند. داده ها با استفاده از آزمون هایT مستقل و همبسته در سطح معناداری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  حداکثر فعالیت الکتریکی عضله ارکتور اسپاین کمری فوقانی و تحتانی سمت راست و چپ قبل و بعد از حرکت درمانی در آب از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان نداد، اما در مورد شاخص درد در بین دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده گردید

  نتیجه گیری

  حرکت درمانی در آب بر حداکثر فعالیت الکتریکی عضلات کمری مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تاثیر معناداری نداشت اما این متد درمانی باعث کاهش معنادار شدت درد در این بیماران می شود که این اثر ممکن است به دلیل عوامل عصبی و فیزیولوژیکی در بدن باشد.

  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی، حرکت درمانی، کمردرد مزمن غیراختصاصی شدت درد
 • داود نوری زاده، محسن امجدی، عباس جباری، جواد جودی توتونسز صفحه 72
  زمینه

  هیپرپلازی خوش خیم پروستات از بیمارهای شایع مردان مسن است که در بسیاری از موارد نیازمند درمان می باشد. از طرفی میزان بروز فتق مغبنی نیز با افزایش سن بیشتر می شود و تعداد قابل توجهی از افراد با علایم بزرگی خوش خیم پروستات، بطور همزمان دارای فتق مغبنی نیز می باشند. اگرچه ترمیم فتق مغبنی همزمان با پروستاتکتومی سوپراپوبیک یکی از روش های درمانی است، ولی بطور معمول استفاده نمی گردد. در این مطالعه برآن شدیم تا نتایج این شیوه جراحی را بررسی نماییم.

  روش کار

  در این مطالعه 122 بیمار که در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز تحت عمل جراحی همزمان پروستاتکتومی سوپراپوبیک و ترمیم فتق مغبنی با تعبیه مش پلی پروپیلن قرار گرفتند، از نظر نتایج و میزان عوارض بررسی شدند.

  یافته ها

  از 122 بیمار مورد مطالعه، 38 بیمار(1/31%) فتق مغبنی دو طرفه داشتند و از مجموع 170 فتق، 29 مورد مستقیم و 141 مورد فتق غیر مستقیم بود. از 84 بیمار فتق یکطرفه، 33 مورد فتق طرف چپ و 51 مورد فتق طرف راست داشتند. زمان متوسط پیگیری بیماران 4/26 ماه (48-12 ماه) بود. در طی زمان پیگیری، موردی از عفونت محل عمل، هماتوم، درد مزمن و عود فتق مشاهده نشد. فقط 3 بیمار (5/2%) هیدروسل بعد از عمل داشتند. در تمام بیماران نتایج جراحی رضایت بخش بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده، جراحی همزمان پروستاتکتومی و ترمیم فتق مغبنی با تعبیه مش پلی پروپیلن یک روش مناسب می باشد که به راحتی قابل انجام بوده و از نظر هزینه، مدت عمل جراحی و نتایج پس از عمل کاملا مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: ترمیم فتق مغبنی، مش پلی پروپیلن، پروستاتکتومی، همزمان
 • مجتبی ورشوچی، محمد چایچی، آلکا حسنی، لیلا دهقانی، ژیلا خواجه محمدی صفحه 78
  زمینه

  پسودومونا آئروژینوزا باسیل گرم منفی است که معمولا عفونت با این ارگانیسم در بیمارانی که به دلائل مختلف از جمله نیاز طولانی مدت به مراقبت ویژه یا کاتترهای عروقی یا سوندهای ادراری متمکن را دارند رخ می دهد. هدف این مطالعه حساسیت آزمایشگاهی پسودوموناس آئروژینوزاهائی را که از بیماران مبتلا به عفونت ادراری ایزوله شده است از نظر حساسیت به آنتی بیوتیکهای داکسی سیکلین و tigecyclineسفتازیدیم، سفپیم، پیراسیلین/تازوباکتام، ایمی پنم، مروپنم، کلیستین، سیپروفلوکساسین، نیتروفورانتوئین و آمیکاسین به روش استاندارد دیسک دیفیوژن بررسی می کند. همچنین مقایسه حساسیتها در دو روش دیسک دیفیوژن و Etest برای دو آنتی بیوتیک داکسی سیکلین و Tigecycline از مقاصد دیگر این مطالعه است. از اهداف دیگر این طرح پی بردن به حساسیت پسودوموناهای MDR نسبت به داکسی سیکلین و tigecycline است.

  روش کار

  تعداد 60 سوش پسودوموناس آئروژینوزا که پس از تستهای بیوشیمیائی و باکتریولوژیک ایزوله شده بودند وارد مطالعه شدند و حساسیت برای آنتی بیوتیکهای فوق الذکر به روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. برای داکسی سیکلین و Tigecyclin آنتی بیوگرام به دو روش دیسک دیفیوژن Etestو انجام شد.

  یافته ها

  بیشترین حساسیت مربوط به کلستین =95% است و بعد به ترتیب نزولی عبارتند از: مروپنم=76 ٪ ، ایمی پنم= 63% ، سفپیم= 63% ، سفتازیدیم= 63% ، پیپراسیلین/تازوباکتام=55٪ ، داکسی سیکلین= 46٪ ، آمیکاسین= 45% ، سیپروفلوکساسین=35٪ ، تیقسیکلین= 15٪ و نیتروفورانتوئین=0 %. همچنین میزان توافق بررسی حساسیت با محاسبه شاخص کاپا برای بررسی میزان توافق دو روش دیسک دیفیوژن و Etest برای داکسی سیکلین و Tigecyclin نشان دهنده توافق متوسط است.

  بحث و نتیجه گیری

  در حالت کلی میزان حساسیت آزمایشگاهی پسودوموناس آئروژینوزا های ایزوله شده به آنتی بیوتیکها به غیر از کلیستین از 80% پائین تر است (حتی نسبت به کارباپنمها). همچنین دیسک دیفیوژن برای آنتی بیوتیکهای داکسی سیکلین و Tigecycline در افتراق موارد مقاومت بینابینی از حساس چندان دقیق نیست. اکثر پسودومونا های MDR نسبت به داکسی سیکلین و Tigecycline نیز مقاوم هستند.

  کلیدواژگان: پسودوموناس آئروژینوزا، عفونت ادراری، دیسک دیفیوژن، آنتی میکروبیال تست
 • مصطفی یوسفی، فرهاد مشایخی، زیور صالحی، محمدهادی بهادری، مصطفی پورنورعلی صفحه 86
  زمینه

  به عدم باروری در یک زوج که به مدت یک سال مقاربت محافظت نشده داشته باشند ناباروری گفته می شود. علیرغم پیشرفت های عظیمی که در شناخت فیزیولوژی تولیدمثل انسان اتفاق افتاده اما دلایل اصلی ناباروری مردان در تقریبا 50% موارد ناشناخته باقی مانده که به آن ناباروری ایدیوپاتیک اطلاق می گردد. محصول ژن ApE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease) یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 در ناحیه پروموتر قرار دارد. هدف این پژوهش (مورد-شاهدی) بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و استعداد ابتلای به ناباروری ایدیوپاتیک مردان می باشد.

  روش کار

  نمونه های خون از 90 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 60 مرد سالم جمع آوری و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده تحت AS-PCR قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و اللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون Chi-Square (χ2) استفاده گردید.

  یافته ها

  بررسی ها در دو گروه بیمار و کنترل نشان داد با توجه به مقدار 022/0 P = ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان وجود دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های ما نشان داد که پلی مورفیسم (-141T>G) می تواند با ناباروری مردان در ارتباط باشد. اگرچه، تایید نتایج بدست آمده نیازمند بررسی های بیشتری است.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ناباروری، ApE1
 • محمدرضا محرمی، علی صدیقی، علیرضا صادقپور صفحه 92

  در آسیب های اندام فوقانی به علل گوناگون استفاده از فلپ های موضعی ممکن است امکان پذیر نباشد. استفاده از فلاپ عضله لاتیسموس دورسی به عنوان راه حل مناسب در این گونه بیماران مورد توجه قرار گرفته است. بیمارمورد بحث ما آقای 28ساله با سابقه تروما (Car Accident) بود که دچار شکستگی باز هومروس تیپ (3C) سمت چپ به همراه تخریب کامل عضله تری سپس و Defect شدید بافت نرم شده بود که با استفاده از فلاپ عضله لاتیسموس دورسی تحت ترمیم قرارگرفت. در پیگیری پس از گذشت دو ماه ،از نظر عملکرد، در مقایسه با آرنج مقابل 30 درجه Extention lag پدیدآمده و از نظر Cosmetic بیمارکاملارضایت داشت.

  کلیدواژگان: لاتیسموس دورسی، فلاپ موضعی، آسیب اندام فوقانی
|
 • Karim Azali Alamdari Page 6
  Background
  According to uncommon adaptations in blood pressure observed in response to exercise, the standardized exercise prescriptions need to be reconsidered. Therefore, prediction of blood pressure adaptations in response to exercise and detraining is needed.
  Methods
  In this study, 70 sedentary pre-hypertensive men randomized into experimental and control groups. Experimental subjects participated in aerobic training (24 sessions(3/wk) with 60 to 70% of MHR, 40 min/session) which followed by two weeks of detraining. The data were analyzed using Pearson correlation, Kappa test, ANOVA and stepwise regression.
  Results
  After 8 weeks of training and following to detraining some of experimental subjects experienced decline in Mean Atrial Pressure (MAP), some had no changes and some had even experienced its increasing condition (P
  Conclusions
  All the Metabolic risk factors are important in predicting the direction of MAP response to training, however; participation in aerobic exercise would not possibly lead to bad responding in those with high metabolic risk factors. However, more research remains to be done because of the lack of similar evidence in this area.
  Keywords: Blood Pressure, Aerobic Exercise, Metabolic, Risk Factors
 • Masoud Parish, Naghi Abedini, Ata Mahmoodpoor, Morteza Gojazadeh, Haleh Khalilazar Page 17
  Background

  Diabetes increases the risk of peri-operative morbidity and mortality and research to decrease intraoperative blood glucose variations has been continued without any results. The objective of this study was to evaluate the blood glucose level in diabetics undergoing orthopedic surgeries with general or spinal anesthesia.

  Methods

  In this prospective cross-sectional descriptive analytic study the blood glucose levels were evaluated in 80 diabetic patients undergoing orthopedic surgeries during general and spinal anesthesia before surgery, after incision, after one hour and in recovery.

  Results

  25 patients were male and 55 were female. The age of patients in spinal group was 64.90±10.73 and in general group 60.78±10.86 years old. Body Mass Index in spinal group was 27.85±3.69 and in general group 29.43±3.57. Blood glucose levels were not significantly different between two groups. The blood glucose levels were significant in samples taken between incision and recovery period in both groups.

  Conclusions

  The blood glucose level during surgery and anesthesia has been increased continuously and this increase in general group had a steeper slope but it was acceptable.

  Keywords: Diabetes, Blood glucose, General anesthesia, Spinal anesthesia
 • Fatemeh Khaki Khatibi, Soheila Gafarzadeh Giaci Page 24
  Background

  Coronary artery disease (CAD) is one of the major causes of mortality and morbidity. It is characterized by the activation and aggregation of the platelet, thrombus formation and myocardial infarction. During recent years, many epidemiological studies on risk factors of CAD have been performed which are fibrinogen, lipoprotein (a), and hemocystein as new CAD risk factors. The aim of the present study was to evaluate of plasminogen, fibrinogen and plasmin (PAP) levels in plasma including in patients of non-diabetic and smoker as the hemostatic parameters and their association with CAD to prevent progression of disease.

  Methods

  In this study selected 120 subjects including 60 patients who underwent coronary angiography and 60 controls from blood donors of blood bank who had no history of CAD and liver disease and cancer. To determined Plasma levels plasminogen and PAP used ELISA Procedure (Bioassay technology laboratory kit) and plasma level of fibrinogen used Clauss method by kit of Mahsa yaran.

  Results

  Plasma levels of plasminogen and plasmin anti plasmin (PAP) in patients with CAD were found to be significantly lower than control group (p

  Conclusion

  Elevated plasma levels of fibrinogen participate in atherogenesis leading to CAD. These finding suggested plasma level of fibrinogen can be useful as a diagnostic and monitoring marker in patients with CAD. Plasmin and plasminogen deficiency may participate in progressing CAD and thrombus formation and impaired fibrinolysis.

  Keywords: Plasminogen, Fibrinogen, Plasmin, Coronary Artery Disease, Non, diabetic, Smoker
 • Mohammad Reza Khani, Reza Bigdeli, Hosssein Vazini, Parmis Notghi Page 32
  Background

  Lead (Pb) is a one of the well-known dangerous contaminant Lead can cause disorders in the process of spermatogenesis. Using medicinal plants to cure impotence and lack of sex cells can have a positive effect. In this study, parsley extract on spermatogenesis in male rats which have received lead acetate is investigated.

  Methods

  In the present study, 36 rats were divided into 6 groups of 6. Animals received lead acetate and extract of parsley for a period of 28 days. After 28 days, animals were weighted and were anesthetized by ether, then the body and testis were weighted and numbers of spermatocytes, spermatogonia, Leydig cells were studied. The obtained results were analyzed by ANOVA and Tukey tests.

  Results

  Lead acetate significantly decreased the spermatocytes, spermatogonia, Leydig cells. Parsley extract with 200 mg/kg dose could lead to a significant increase of sperms in the tube lumen (p

  Conclusion

  Parsley’s extract effect on spermatogenesis in male rats which received lead acetate was justified.

  Keywords: Parsley, lead acetate, spermatogenesis, testis, treatment
 • Effat Khodaeiani, Ashraf Fakhrjou, Armaghan Ghareaghaji Zare, Shahla Talghini, Mehdi Amirnia Page 38
  Background

  cyclooxygenase-2 (cox-2) is involved in pathogenesis of various tumors and possibly malignant skin tumors including malignant melanoma; however, there is not enough information about cox-2 expression in benign melanocytic lesions. In the present study we compared the expression levels of cox-2 in malignant melanoma and benign melanocytic lesions.

  Methods

  In this analytical study, 42 malignant melanoma from all 4 subtypes and 38 benign melanocytic lesions including dysplastic nevus, Spitz nevus and atypical nevus were evaluated for cox-2 expression using immunohistochemistry staining and intensity of cell staining (quantitatively and qualitatively).

  Results

  Malignant melanoma compared to benign melanocytic lesions had significantly higher levels of staining (p

  Conclusion

  The results indicate the effectiveness of cox-2 in differentiating between malignant melanoma and benign melanocytic lesions. cox-2 expression correlated with the depth of invasion. Although cox-2 alone cannot be used to differentiate melanoma from benign lesions, it can be helpful in combination with other methods, in determining the prognosis and future targeted therapies.

  Keywords: Cycloxygenase, 2, Malignant melanoma, Benign melanocytic lesion, Immunohistochemistry
 • Bahman Doosti, Ehsan Rashidian, Nemat Shams Page 44
  Background
  Spread of pathogenic strains carrying genes Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) is one of the major health concerns in the world. These genes caused due to the inefficient beta-lactam antibiotics in the treatment of infectious diseases. The purpose of this study was to determine the prevalence of TEM-1 and SHV-1 beta-lactamase genes in uropathogenic E. coli isolates from the city of Khorramabad.
  Methods
  A total of 100 E. coli isolates were collected from patients with urinary tract infections in clinical laboratories from city of Khorramabad. Originality isolates were confirmed by biochemical tests. ESBLs positives isolates were determined by using a combined disk based instruction the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) and then all the positive isolates were studied by PCR assay for the presence of genes TEM-1 and SHV-1.
  Results
  Thirty one (31%) out of 100 E. coli isolates were ESBL positive based on the results of combined disc tests. PCR analysis using the specific primers revealed that 18 isolates (58.06%) contained β–lactamases genes encoding TEM, and while none of isolates did not carry SHV gene.
  Conclusion
  The relatively high prevalence of resistance genes to third generation of cephalosporins among the E. coli isolates was found which indicates a challenge in successful treatment with current antibiotics.
  Keywords: Extended Spectrum Beta Lactamases, beta, lactamase TEM, 1, beta, lactamase SHV, 1
 • Akbar Aliasgharzadeh, Amir Bahrami, Jalil Houshyar Page 50
  Background

  Diabetic Ketoacidosis (DKA) is one of emergency conditions caused by acute hyperglycemia in diabetic patients. The main treatment is injection of rapid-acting Regular insulin. This study was aimed to investigate the effect of Glargine insulin on recovery of patients with DKA.

  Methods

  A randomized clinical trial (RCT) conducted on 40 patients (twenty patients in each group) with DKA. Both groups received standard treatment regimen for DKA. In addition, the experimental group was given 0.4 U/kg of insulin glargine.

  Results

  The mean duration of acidosis correction time and recovery from DKA was 13.77±6.10 hours in the case group and 16.91±6.49 hours in control group (p=0.123). The mean dosage of regular insulin until recovery from DKA was 84.8±45.6 units in the case group and 116.5±91.6 units in control group (p=0.17). Hypokalemia (p=1) and hypoglycemia (p=1) were not different between two groups. In 35% of samples in case group and 51% in controls, the blood sugar (BS) was more than 180 mg/dl for 24 hours after discontinuation of the insulin infusion (p=0.046). The mean duration of hospitalization was 5.1±1.88 days in case and 5.9±2.19 days in control group (p=0.225).

  Conclusion

  Adding insulin Glargine to the standard treatment regimen of DKA significantly reduced rebound hyperglycemia without incurring episodes of hypoglycemia and hypokalemia. It also reduced the average time of recovery from DKA, regular insulin consumption and hospital length, although these changes were not statistically significant. It seems that the non-significant difference be related to the paucity of sample size and close monitoring of patients.

  Keywords: DKA, Glargine, Treatment
 • Afshin Lotfi Sadigh, Mohammad Veshagh, Sayesdeh Zahra Poursayed Lazerjani Page 58
  Background

  Keratoconus is a progressive and non-inflammatory cornea ectasia in central and paracentral of cornea, developed by progressive thinning and protrusion and cone formation. Despite use of spectacles and contact lens for improvement of vision, these methods were impracticability and unsatisfactory. Our aim in this study was to assess effect of Intrastromal corneal ring segment (keraring) implantation on corneal biomechanical parameters.

  Methods

  In clinical trial study, 21 keratoconic eyes with inclusion criteria were selected and placed ICRS (keraring) and biomechanical characteristics were assessed preoperation and 1 and 6 months after surgery with ocular response analyzer.

  Result

  Mean CRF and CH and difference CH-CRF measures were not significant in this study at 1 and 6 months after surgery. Mean difference of k1, k2 at 1 and 6 months after surgery were significant comparing to pre-operation results (p=0.02). IOPg and IOPcc were not significant in post operation than preoperation. Waveform score measures were significant in post operation than preoperation. Change of CH-CRF with waveform score change measures were significantly difference (p=0.02, R=0.31). CCT were not significant in post operation than pre operation. Changes of CCT measures had significant relation with change of IOPcc (p=0.02, R=0.40). Change of CCT measures had significant relation with change of CH-CRF (p=0.02, R=0.11)

  Conclusion

  Keraring made change of corneal shape but did not changed biomechanical properties.

  Keywords: Corneal biomechanics, Intrastromal Corneal Ring segment, Keratoconus, Ocular Response Analyzer
 • Mahdi Mahjur, Seyed Ali Akbar Hashemi Javaheri, Amir Shahriar Ariamanesh, Nahid Khoshraftar Yazdi Page 64
  Background

  Movement therapy has known as a method to reduce pain and increase muscle strength in patients with low back pain. The aim of this study was to determine the effect of aquatic therapy on maximum muscle activity and pain intensity in men with non-specific chronic low back pain.

  Methods

  Thirty male subjects with non-specific chronic low back pain were randomly divided into two aquatic therapy group (n=15) and control group (n=15). Before and after intervention, subjects were assessed by maximum activity of lumbar erector spine muscles and pain severity. A 24 session protocol of aquatic therapy, sixty minutes per session lasting for 6 weeks and four sessions a week were applied. Subjects in control group didn’t receive any therapeutic modality during the study period. The collected data were analyzed using independent-T test and paired samples-T test. The significance level was (p≤0.05).

  Results

  No significant difference before and after intervention in maximum muscle activity of the Right and left upper and lower lumbar-erector spine muscles were observed (p>0/05). However, the results about the pain intensity between the two groups showed significant difference in pre and post-test (p

  Conclusion

  Aquatic therapy program had no significant effect on electromyography activity of erector spine muscles and disorders of lumbar muscles in men with NCLBP. However, this method of treatment reduced pain intensity in these patients significantly, that this reduction in pain may be due to neurological and physiological factors.

  Keywords: Electromyography, Movement therapy, Non, specific chronic LBP, Pain intensity
 • Davoud Nourizadeh, Mohsen Amjadi, Abbas Jabbari, Javad Joodi Tutunsiz Page 72
  Background

  Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the common problems in older men which in many cases need to be treated. However, the incidence of inguinal hernia increases with age and a significant number of patients with symptoms of BPH, have concurrent inguinal hernia. Although simultaneous suprapubic prostatectomy and inguinal herniorrhaphy is one of the treatment options, but routinely it is not used. This study was aimed to evaluate the results of this surgical procedure.

  Methods

  In this study. 122 patients who were underwent open suprapubic prostatectomy and simultaneous preperitoneal herniorrhaphy with polypropylene mesh application, were evaluated and outcomes and complications of this procedure was recorded.

  Results

  Of 122 patients were enrolled, 38 (31.1%) patients had bilateral inguinal hernia, of 170 hernias, 29 were direct inguinal hernia and 141 were indirect. of 84 patients with unilateral hernia 33 patients had inguinal hernia on the left side and 51 patients on the right side. The median clinical follow-up time was 26.4 months (range 12-48 months). During the follow-up period, surgical site infection, hematoma, chronic pain and hernia recurrence were not detected. Three patients (2.5%) had hydrocele after surgery. In all patients, the surgical outcomes were satisfactory.

  Conclusions

  According to the results, simultaneous prostatectomy and preperitoneal herniorrhaphy with mesh application is a convenient procedure which can be easily performed, furthermore it is cost effective, time-saving and achieves good outcomes for patients.

  Keywords: Inguinal herniorrhaphy, Polypropylene mesh, Prostatectomy, Simultaneous
 • Mojtaba Varshochi, Mohammad Chaichi, Alka Hasani, Leila Dehgani, Zhila Khaje Mohammadi Page 78
  Background

  Pseudomonas aeruginosa is a gram negative bacillus. Infection with these bacteria usually occurs in patients who hospitalized due to: need for prolonged stay in ICU, those who have intravascular catheters, or indwelling urinary catheters. This Study investigates in vitro susceptibility of pseudomonas aeruginosa which were isolated from patients with UTI to doxycycline, tigecycline, ceftazidime, cefepime, piperacillin/tazobactam, impipenem, meropenem, colistin, ciprofloxacin, nitrofurantoin, amikacin) with standard disk diffusion. Comparing the, susceptibility results of disk diffusion with E.test for doxycycline and tigecycline is another aim. Other purpose of this study was to define MDR pseudomonas aeruginosa susceptibility to doxycycline and tigecycline .

  Methods

  Sixty pseudomonas aeruginosa which was isolated after biochemical and bacteriological test, were entered to study and susceptibility to above antibiotics was tested by disk diffusion. For doxycycline and tigecycline antibiogram by two methods were performed: disk diffusion and Etest.

  Result

  Maximum susceptibility was observed for colistin =95% followed by sensitivity in decreasing order for these antibiotics .Meropenem 76% Imipenem= Cefepime= Ceftazidime 63.3% Piperacillin/tazobactam 55% doxycycline 46% amikacin 45% Ciprofloxacine 35% Tigeycline 15% nitrofurantoin 0%. Measurement of kappa for agreement of two methods of antibiograms revealed moderate agreement in this regard.

  Conclusion

  In vitro susceptibility of isolated pseudomonas aeruginosa to studied antibiotics (with exception of colistin) was less than 80% even for carbapenems. Disk diffusion for doxycycline and tigecycline wasn’t effective for differentiation intermediate resistance from sensitive. Calculation of cohens Kappa for agreement was moderate. Most of MDR pseudomonas aeruginosa was resistant to doxycycline and tigecycline.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa. Urinary tract infection, Antimicrobial disc diffusion test
 • Mostafa Yousefi, Farhad Mashayekhi, Zivar Salehi, Mohammad Hadi Bahadori, Mostafa Pournourali Page 86
  Background

  Infertility is defined as a lack of conception in a couple that has been having unprotected intercourse, for one year. Despite enormous progresses in the understanding of human reproductive physiology, the underlying causes of male infertility remains undefined in about 50.0% of cases, which are referred to as idiopathic infertility. Human apurinic/apyrimidinic endonuclease (ApE1) is a multifunctional protein that has an important role in the base excision repair (BER) pathway. ApE1 -141 T>G polymorphism is located in the promoter region. The aim of this study was to investigate the relation between ApE1 -141T>G polymorphism and idiopathic male infertility.

  Methods

  In this case-control study, Samples were collected from 90 patients diagnosed with idiopathic male infertility and also from 60 control subjects. Collected samples were genotyped by allele-specific PCR (AS-PCR).

  Results

  There was significantly association between -141T>G polymorphism and idiopathic male infertility (p = 0.022).

  Conclusion

  The polymorphism 141T>G can be associated with male infertility. However, further studies are needed to confirm the results.

  Keywords: Polymorphism, Infertility, Ape1
 • Mohammadreza Moharrami, Ali Sadighi, Alirerza Sadegpour Page 92

  Because of some reasons local flaps are not suitable in the cases with upper extremity injuries. lattismus dorsi flaps are recommended in these cases. We present a twenty eight years old male with upper extremity trauma with type 3C left homerus fracture and destruction of triceps. Reconstruction made using lattismus dorsi flap and in a two month follow up we find a 30o Extention lag comparing to the right elbow while the patient had cosmetically satisfaction.

  Keywords: Latissimus Dorsi, Local Flap, Upper Extremity Injuy