فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 41 (پاییز 1395)
 • پیاپی 41 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرح لطفی کاشانی صفحه 6
 • راحله پسندیده*، خدیجه ابوالمعالی صفحه 7
  در پژوهش های روان درمانی، ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقا دهنده ی تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می شود. ذهن آگاهی، کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه هدفمند و بدون قضاوت به لحظه کنونی است که با بسیاری از مولفه های سلامت روان و بهزیستی همراه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثرات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه ی گروهی، بر افزایش بهزیستی جامع دختران دبیرستانی شهرستان ورامین در سال 1394 بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل، 30 دانش آموز که از بهزیستی جامع ضعیفی برخوردار بودند، غربال گری شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه ی 90 دقیقه ای، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که دو گروه از نظر بهزیستی جامع و ابعاد آن (روان شناختی، اجتماعی و هیجانی) تفاوت معناداری دارند و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش بهزیستی جامع (روان شناختی، اجتماعی و هیجانی) در دختران نوجوان شده است.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بهزیستی جامع
 • محمدعلی بشارت*، الهه حافظی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 17
  خشم، به عنوان هیجانی بنیادین با تهدید و ارزیابی منفی مرتبط است و محققین، نشخوار خشم را به عنوان سازه ای مرتبط با خشم معرفی کرده اند و افراد ناگو هیجان از نشخوارگری به عنوان راهی برای تنظیم و مدیریت خشم و هیجان های منفی خود استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، استفاده از آشکارسازی هیجانی نوشتاری به منظور کاهش نشخوار خشم در افراد ناگوهیجان بود. بدین منظور
  طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل، 130 دانشجوی دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری دانشگاه تهران به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و 30 نفر از آنها که در مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو نمرات بالایی کسب کرده بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه ها قبل و بعد از اتمام پژوهش، از نظر نشخوار خشم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه آزمایشی، از برنامه ی دو هفته ای آشکارسازی هیجانی نوشتاری (6جلسه 20 دقیقه ای) استفاده شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آشکارسازی هیجانی نوشتاری، نشخوار خشم افراد ناگو هیجان را کاهش می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان از آموزش آشکارسازی هیجانی نوشتاری، برای کاهش نشخوار خشم و پیامد های منفی آن در جمعیت عمومی و بالینی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نشخوار خشم، ناگویی هیجانی، آشکارسازی هیجانی نوشتاری
 • خدیجه علوی*، محمدعلی اصغری مقدم، عباس رحیمی نژاد، حجت الله فراهانی، زهرا علامه صفحه 27
  شیوع رو به رشد و عوارض گسترده ی افسردگی، ضرورت بررسی و آسیب شناسی عوامل موثر در این اختلال را آشکار می سازد. مطالعه ی اثرهای واسطه ای، یک روش استاندارد برای بررسی مدل های آسیب شناسی به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی و نقش واسطه ای مشکلات بین فردی در این ارتباط بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 521 نفر (420 زن و 101 مرد) از دانشجویان سه دانشگاه در تهران (دانشگاه شاهد، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، از نظر دوسوگرایی در ابراز هیجان، افسردگی و مشکلات بین فردی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تنها دوسوگرایی در ابراز هیجان های مثبت با افسردگی رابطه دارد و ابعاد صراحت و مردم آمیزی و پرخاشگری، شاخص مشکلات بین فردی میانجی این رابطه هستند. معنادار بودن اثر مستقیم بین دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و افسردگی نیز حاکی از آن است که دشواری در صراحت و مردم آمیزی و پرخاشگری میانجی نسبی ارتباط بین این دو متغیر اند و متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در این رابطه نقش میانجی را ایفا می کنند. بر این اساس می توان گفت که اختلال در روابط بین فردی یکی از مکانیزم هایی است که باعث می شود دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت با افسردگی همراه شود.
  کلیدواژگان: دوسوگرایی در ابراز هیجان، افسردگی، مشکلات بین فردی
 • منوچهر ازخوش، لعیا نوبخت* صفحه 37
  درد مزمن، یکی از مشکلات مهم سلامت محسوب می شود که بر استرس و اضطراب تاثیر منفی می-گذارد. هدف این پژوهش تعیین رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای در بیماران درد مزمن و مقایسه ی آن با افراد عادی بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 140 بیمار با تشخیص درد مزمن و 144 فرد غیربیمار با روش نمونه گیری در دسترس، از کلنیک درد انتخاب و از نظر ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی ذهن آگاهی با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار در گروه درد مزمن، منفی و معنادار است در حالی که این رابطه در گروه عادی معنادار نیست اما، بین ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای مساله-مدار در هر دو گروه، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون z فیشر برای دو گروه تفاوت معناداری در راهبردهای مقابله ای مساله مدار نشان نداد. این نتایج نشان می دهد افرادی که ذهن-آگاهی بالاتر دارند، چه در گروه درد مزمن و چه در گروه غیربیمار، بیشتر از راهبردهای مقابله ای مساله مدار استفاده می کنند. از آنجایی که ذهن آگاهی به عنوان یک خصیصه در طول عمر فرد نسبتا ثابت است، می توان از آن به عنوان یک راهکار پیشگیرانه استفاده کرد تا افراد از راهبردهای مقابله ای مساله مدار بیشتری استفاده کنند، موضوعی که می تواند سلامت روانی و کیفیت زندگی فرد را پیش-بینی کند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله ای، درد مزمن
 • مینا وصال*، محمد علی نظری نیا صفحه 47
  بیماری های رماتیسمی، اغلب با شیوع بالای اختلالات روان پزشکی و پریشانی های روان شناختی همراه است اما، نقش عوامل روان شناختی در این بیماران به ندرت مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 75 بیمار مبتلا به رماتیسم مفصلی مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان حافظ شیراز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر سبک های پاسخ، کیفیت خواب و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی نشان داد که نشخوار فکری و مولفه های آن به طور معناداری (01/0>p ) افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب را پیش بینی می کنند. همچنین مشخص شد که مولفه ی خودخوری بهتر از مولفه ی تامل می تواند افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب را پیش بینی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در بیمارانی که به طور مزمن به نشخوار فکری می پردازند، احتمال بروز نشانه های افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب افزایش می یابد که این مساله تاثیرات منفی ناشی از پیامدهای بیماری رماتیسم مفصلی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: نشخوار فکری، خودخوری، تامل، نشانه های افسردگی، کیفیت خواب
 • حسین عابدی پریجا، الهه صادقی، بیتا شلانی*، سعید صادقی صفحه 57
  هراس اجتماعی، یکی از اختلالات اضطرابی شایع است که به دلیل کناره گیری از جمع و ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، با افت تحصیلی زود هنگام و کاهش عملکرد تحصیلی فرد ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله ی شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی در دانش آموزان پسر بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس-آزمون با گروه کنترل و پیگیری، 30 نفر از دانش آموزان پایه ی هفتم و هشتم با تشخیص هراس اجتماعی از دبیرستان های دولتی پسرانه ی منطقه ی 6 شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه ها در سه مقطع پیش و پس از مداخله و پیگیری از نظر میزان هراس اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله ی گروهی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر هراس اجتماعی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد هراس اجتماعی در گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است. به نظر می رسد که مداخله ی گروهی شناختی- رفتاری در کاهش هراس اجتماعی دانش آموزان پسر می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، مداخله گروهی شناختی، رفتاری، هراس اجتماعی
 • عباس بخشی پور، بابک وجودی*، مجید محمود علیلو، رضا عبدی صفحه 67
  اختلال افسردگی اساسی به دلیل شیوع و بروز گسترده، سیر نسبتا مزمن دارد، در عملکردهای شغلی تحصیلی و روابط بین فردی، آسیب های اقتصادی و انسانی شدیدی بر جای می گذارد و به عنوان یکی از عمده ترین چالش های قرن حاضر در سطح جهان قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی تجربی تک موردی با خطوط پایه ی چندگانه ی پلکانی، سه نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی از طریق مصاحبه ی تشخیصی و مصاحبه ی بالینی ساختار یافته به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از احراز شرایط درمان وارد فرایند پژوهش شدند. بیماران طی سه مرحله (خط پایه، درمان و پیگیری) از نظر میزان افسردگی و سازگاری شغلی و اجتماعی مورد سنجش قرار گرفتند. ترسیم دیداری، درصد بهبودی و اندازه ی اثر نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه، تغییرات و بهبودی قابل توجه و معناداری از نظر بالینی و آماری در آماج های درمانی (شدت علایم اختلال افسردگی اساسی و سطح آسیب عملکرد عمومی) ایجاد کرده است و تاثیرات درمانی در دوره ی پیگیری نیز تداوم داشته است. در مجموع می توان گفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه می تواند در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه، کاهش علایم، اختلال افسردگی اساسی
 • آتنا امامی میبدی*، شکوه سادات بنی جمالی، سیده منور یزدی، میثم شفیعی، عاطفه موذنی صفحه 77
  گاهی توانایی های زبانی در انسان به علل شناخته یا ناشناخته دچار اختلال و آسیب می شود و یکی از اختلالات مهم و شناخته شده در زمینه ی توانایی های زبانی و گفتاری، لکنت است. در گفتار و رفتار افراد لکنتی ویژگی های عاطفی، رفتاری و شناختی خاصی وجود دارد که به طور اختصاصی به احساسات، رفتارها و نگرش هایی اشاره دارد که مربوط به فرایند برقراری ارتباط است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین واکنش نسبت به لکنت (شناختی، عاطفی و رفتاری) با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 50 نفر از جامعه ی افراد دارای لکنت زبان مراجعه کننده به کلینیک گفتاردرمانی شهر اصفهان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجربه ی فرد از لکنت زبان، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین واکنش نسبت به لکنت (شناختی، عاطفی و رفتار ی) با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین واکنش نسبت به لکنت ( شناختی، عاطفی و رفتاری) با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت رابطه وجود دارد و هم چنین واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری می تواند کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان را پیش بینی کند. بر این اساس، ارایه ی مداخلات به هنگام توسط متخصصین و درمانگران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: واکنش نسبت به لکنت، کیفیت زندگی، لکنت زبان
|
 • Raheleh Pasandideh*, Khadijeh Abolmaaly Page 7
  In psychotherapy research, mindfulness has been conceptualized as a facilitator to enhance self-awareness thoughts in order to promote overall well-being. Mindfulness is a quality of consciousness that is targeted to paying attention to the present moment without judgment, and is related to many components of psychological health and well-being. The aim of this research is to identify the effect of mindfulness-based cognitive group therapy on improving overall well- being among high school female students in Varamin County in year 1394.For this purpose, in a semi-experimental study with pretest – posttest, and control group, 30 students who were identified as having poor overall well-being were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received mindfulness-based cognitive therapy for eight ninety-minutes sessions and the control group did not receive any treatment. Data analyzing using multivariate analysis of covariance showed that there is significant difference between overall well being and its components (psychological, social, and emotional) in experimental and control groups (p
  Keywords: Mindfulness-based Cognitive Therapy, Overall well- being, Psychological, Social, Emotional Well-being
 • Mohammad Ali Besharat*, Elahe Hafezi, Ali Moghaddam Zadeh Page 17
  Anger, as a fundamental emotion is affiliated with threats and negative evaluation. Researchers have presented anger rumination as a construct related to anger and also that alexithymic individuals imply rumination as a way to regulate and manage their anger and negative emotions. The aim of the present study is to examine the effectiveness of written emotional disclosure on reduction of anger rumination among individuals affected by alexithymia. Hence, in a semi-experimental study with pretest-posttest, and control group, 130 male and female graduate level students at University of Tehran were selected through availability sampling method. A total of 30 participants having high scores on Toronto Alexithymia Scale were screened and randomly assigned to experimental and control groups. Participants in both groups were evaluated for anger rumination at the start and end of the study. A two-week program of written emotional disclosure (sis twenty-minutes sessions) was executed for experimental group. The control group received no intervention. Attained data were analyzed using univariate analysis of covariance with SPSS version 23. The results revealed reduction in anger rumination as a result of written emotional disclosure among alexithymic individuals. It is concluded that teaching of written emotional disclosure can be used to reduce anger rumination and its negative outcomes among general and clinical populations.
  Keywords: Anger rumination, Emotional alexithymic, Written emotional disclosure
 • Khadijeh Alavi*, Mohammad Ali Asghari Moghaddam, Abbas Rahiminejad, Hojatolah Farahani, Zahra Allameh Page 27
  Increasing prevalence and wide range consequences of depression indicate the necessity of investigating psychopathological factors associated with this disorder. Study of intermediary effects is a standard method for investigating pathological models. This study has examined the relationship between ambivalence over emotional expression and depression and the intermediary role of interpersonal problems in this relationship.
  Therefore, in a descriptive correlational study, a sample of 521 (420 female and 101 male) students from three universities in Tehran (Shahed University, Tehran University and Islamic Azad University- Tehran medical branch) in academic year 2015-2016 were selected through availability sampling method and evaluated by Ambivalence over Emotional Expression Questionnaire (AEQ), Beck Depression Inventory (BDI-II), and Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Path analysis method of the data revealed that only ambivalence over positive emotional expression is related to depression and aspects such as [difficulties in] assertiveness, sociability, and aggressiveness are the indications of intermediary role of interpersonal problems in this context. The significance of direct effect between ambivalence over positive emotional expression and depression is also demonstrating that [difficulties in] assertiveness, sociability, and aggressiveness are comparative mediators in the relationship of these two variables, and that there are other variables acting as mediators. According to this study, it is concluded that disturbance in interpersonal relationships is one of the mechanisms that link ambivalence over the expression of positive emotions to depression.
  Keywords: Ambivalence over emotional expression, Depression, Interpersonal problems
 • Manoochehr Azkhosh, Laaya Nobakht* Page 37
  Chronic pain is one of the important health problems that affect stress and anxiety. The aim of this study is to determine the relationship between mindfulness and coping strategies in patients with chronic pain and compare it with non-patient individuals. In order to do so, in a descriptive correlational study, 140 patients with chronic pain and 144 non-patient individuals were selected through availability sampling method and evaluated for mindfulness and coping strategies via Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), and Lazaros & Folkman Coping Strategy Questionnaire (CSQ). The resulted data analyzed by Pierson correlation revealed that the relation between mindfulness and emotion focused coping strategies is negative and significant in patient with chronic pain group; while this relation is not significant in non-patient group. Furthermore, there is a positive and significant relation between mindfulness and problem focused coping strategies in both groups. Z Fisher test results did not show any significant difference between two groups in problem focused coping strategies. These results demonstrated that people using higher levels of mindfulness, both in patients and non-patients groups, use the problem focused coping strategies more often. It could be concluded that developing mindfulness from an early age can be used as a preventative approach in order to promote employing problem focused coping strategies compare to emotional focused coping strategies; an issue that could predict individuals’ mental health and overall well being.
  Keywords: Mindfulness, Coping strategies, Chronic pain
 • Mina Vesal*, Ali Mohammad Nazarinya Page 47
  Rheumatologic diseases are often associated with a high prevalence of psychological disorders. In spite of the prevalence of rheumatoid arthritis in Iran, the role of psychological factors has not been evaluated among the population affected by this disorder. The aim of the present study is to predict depressive symptoms and sleep quality based on rumination and it's subtypes in patients with Rheumatoid Arthritis. To do so, in a descriptive correlational study, 75 patients with Rheumatoid arthritis referred to Hafiz rheumatology clinic at Shiraz University of Medical Science were selected through convenience sampling method, and assessed for style of response, quality of sleep, and depression. Research tools included Response Styles Questionnaire (RSQ), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Beck Depression Inventory (BDI). Data analysis was performed coefficient of correlation and linear regressions were used to compare data. The results indicated that the rumination and its subtypes significantly predict the quality of sleep and depressive symptoms (p 0
  Keywords: Thought rumination, Inhibition, Reflection, Depressive symptoms, Sleep quality
 • Hossein Abedi Parjja, Elahe Sadeghi, Bita Shalani*, Saeed Sadeghi Page 57
  Social phobia is a common anxiety disorders that is associated with decline or failure in academic performance due to withdrawal from peers and fear of their negative evaluation. The purpose of this study is to examine the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on the reduction of social phobia among male students. The study used a semi-experimental design with pretest–posttest, control group and follow-up. The study population consisted of male students in seventh and eighth grade in Tehran district 6, who were diagnosed with social phobia. Of this, 30 students were selected through convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (n=15). Subjects in both groups were evaluated for Social Phobia in three stages of pre and post intervention and follow up. The experimental group received eight sessions of group cognitive-behavioral intervention based on social phobia. The results of analysis of covariance by Spss showed that the level of social phobia was significantly reduced in experimental group compared to the control group, both in the posttest and the two-and-a-half-month follow-up. It could be concluded that group cognitive behavioral interventions can be used as an effective treatment method in reduction of social phobia among male students.
  Keywords: Students, Group cognitive behavioral therapy, Social Phobia
 • Abbas Bakhshipour, Babak Vojoodi*, Majid Mahmoud Alilo, Reza Abdi Page 67
  Major depressive disorder is one of the main worldwide challenges of the century due to its widespread prevalence, fairly persistent nature, and impairing impact that it has on academic and job performance, interpersonal relationships, and economic, social, and human resources.. The present research conducted with the aim of studying the efficacy of integrated transdiagnostic treatment on reduction of major depressive disorder’s symptoms. In order to do this, a single case study with multiple baselines was implemented. Three patients diagnosed with major depressive disorder were selected by using purposeful sampling method through diagnostic and structured clinical interviews. The subjects underwent the treatment process subsequent to obtaining treatment requirements. Patients were evaluated in three phases of intervention (baseline, treatment, and follow-up) by Beck Depression Inventory II (BDI-II), and Work and Social Adjustment Scale (WSAS). Visual delineation, recovery percentage, and the effect size revealed that integrated transdiagnostic treatment elicits significant improvement both in clinical and statistical treatment objectives (symptoms of major depressive disorder and functioning impairment level), and that the treatment effect is continuous throughout the follow-up period. It could be determined that integrated transdiagnostic Treatment has appropriate efficacy on the reduction of major depressive disorder symptoms.
  Keywords: Integrated transdiagnostic Treatment, Symptoms reduction, Major depressive disorder
 • Athena Emami Meibodi*, Shokooh Sadat Bani Jamali, Seyedeh Monavar Yazdi, Meysam Shafiee, Atefeh Moazeni Page 77
  Occasionally, the speech abilities of individuals are impaired for known or unknown reasons and stuttering is one of these deficiencies. There are particular emotional, behavioral, and cognitive characteristics in stutters’ speech and manner that are specifically related to feelings, behaviors, and attitudes associated with the process of communication. The purpose of this study is to determine the relationship between cognitive, emotional, and behavioral reactions to the stuttering and the quality of life experienced by individuals who suffer from stuttering. Therefore, through a descriptive correlative research, 50 individuals diagnosed with stuttering were selected through convenience sampling method from clients population referred to Speech Therapy Clinic in Esfahan and evaluated for their experience of stuttering (the Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering Questionnaire (OASES-A). Data analysis by correlation matrix and multiple regressions determined that there is a negative and significant correlation between cognitive, emotional and behavioral responses to stuttering and the severity of impact of stuttering on individual's life experience. Furthermore, cognitive, emotional and behavioral reactions can predict the severity of stuttering effect on the quality of life experienced by individuals who suffer from stuttering. Hence, timely intervention by appropriate professionals seems necessary.
  Keywords: Reactions to stuttering, quality of life, stuttering