فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه تنها، حسین علی رنگ کوی *، نعمت الله جعفر زاده، فیروز ولی پور، ایمان عارفیان صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  تولوئن یکی از ترکیبات آلی فرار سمی است که حذف آن از هوای آلوده ضروری است. یکی از فن آوری های موجود برای حذف این ترکیب، تجزیه فتوکاتالیستی است. این مطالعه با هدف تعیین کارایی کاتالیست ZnO-SnO2/AC بر حذف فتوکاتالیستی بخارات تولوئن صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، ویژگی های کاتالیست تولیدشده با تعیین سطح ویژه به روشBET و بررسی های تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شد. کارآیی تجزیه گاز تولوئن با استفاده از کاتالیست ZnO-SnO2/AC تحت اشعه UV مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین تاثیر غلظت اولیه تولوئن و شدت تابش اشعه UV بر تجزیه گاز تولوئن بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی های تعیین سطح ویژه با روش BET و تصاویر SEM، حاکی از انباشتگی نانو اکسیدهای کوپل شده اکسید روی- دی اکسید قلع در منافذ ساختار سطح کربن فعال بود. همچنین تثبیت نانو کامپوزیت ZnO-SnO2 برروی جاذب کربن فعال، یک اثر افزایشی بر میزان تجزیه فتوکاتالیستی تولوئن داشت. با افزایش غلظت اولیه تولوئن ورودی، کارایی سیستم کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید تجزیه فتوکاتالیستی تولوئن ارتباط مستقیمی با شدت تابش دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تثبیت نانو اکسید های کوپل شده ZnO-SnO2 بر روی ماده جاذب کربن فعال روشی کاربردی و امیدوارکننده جهت حذف بخارات تولوئن از هوا تحت اشعه UV باشد.
  کلیدواژگان: تولوئن، ZnO-SnO2، کربن فعال، تجزیه فتوکاتالیستی
 • علی درمحمدی، ایرج محمدفام*، اسماعیل زارعی صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  ارزیابی عملکرد نظام مدیریت HSE پیمانکاران یک مرحله کلیدی در فرایند مدیریت پیمانکاران محسوب می شود و پایه های بهبود مستمر را تشکیل می دهد. لذا هدف پژوهش کنونی ارائه یک الگویی کاربردی برای ارزیابی عملکرد HSE سطح پروژه پیمانکاران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی-کاربردی، پس از تعیین فاکتورهای اصلی و شاخص های مربوط به هر یک از آنها، پرسشنامه مورد نظر آماده شد و سپس فرایند روایی و پایایی پرسشنامه انجام گردید. با استفاده از این پرسشنامه و با نظرسنجی از 3 گروه از خبرگان HSE شرکت، اهمیت فاکتورهای اصلی و شاخص های آنها مشخص شد. سپس نتایج خروجی نظرات خبرگان بررسی گردید و با کمک فرمول های مربوطه، اهمیت نسبی فاکتورهای اصلی و شاخص های آنها محاسبه گردید. برای شکل گیری الگو، نمره شاخص های عملکرد محاسبه گردید. در پایان به منظور اعتبار سنجی الگوی ارائه شده، عملکرد HSE سه پیمانکار بزرگ ساخت و ساز یک شرکت فعال در حوزه پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  الگوی ارائه شده از 7 فاکتور اصلی و 123 شاخص تشکیل شده است. دامنه نمره کل ارزیابی عملکرد پیمانکار از نظر HSE در سطح پروژه می تواند بین 80 (عملکرد خیلی ضعیف) تا 400 (عملکرد خیلی خوب) باشد. نتایج ارزیابی عملکرد سطح پروژه 3 پیمانکار نشان داد که پیمانکار اول عملکردHSE خوب و پیمانکار دوم و سوم عملکرد HSE متوسطی دارند.
  نتیجه گیری
  الگوی پیشنهادی می تواند توسط کارفرمایان سازمان های بزرگ جهت ارزیابی عملکرد HSE سطح پروژه پیمانکاران خود بکار گرفته شود. همچنین با توجه به نمره خروجی از فرایند ارزیابی عملکرد می توان پیمانکاران را طبق عملکرد HSE آنها سطح بندی کرد و بعنوان ورودی در انتخاب پیمانکاران برای پروژه های بعدی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بهداشت، ایمنی و محیط زیست، پیمانکاران، ایمنی، ساخت و ساز
 • طیبه رحیمی پردنجانی*، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف آزمودن الگویی از روابط روش های مدیریت ایمنی با رفتارهای ناایمن با میانجی گری انگیزش ایمنی انجام شد.
  روش بررسی
  طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل 265 نفر از کارکنان عملیاتی یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش مقیاس روش های مدیریت ایمنی، مقیاس انگیزش ایمنی و پرسشنامه رفتارهای ناایمن را تکمیل نمودند. روایی و پایایی همه پرسشنامه ها قابل قبول گزارش شده است. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) براساس نرم افزارAMOS-21 و SPSS-19 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرات واسطه ای از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو آزمون پریچر و هیز استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار است. روش های مدیریت ایمنی اثر مستقیمی بر رفتارهای ناایمن و انگیزش ایمنی دارد(0001/0< P). همچنین اثر واسطه ای انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی با رفتارهای ناایمن مورد تائید قرار گرفت (0001/0< P).
  نتیجه گیری
  بنابراین، سازمان ها می توانند با بهبود رویه های مدیریت ایمنی خود و نیز آموزش به کارکنان و سرپرستان برای تقویت انگیزش ایمنی، رفتارهای ناایمن و به دنبال آن حوادث شغلی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: رفتارهای ناایمن، روش های مدیریت ایمنی، انگیزش ایمنی، کارکنان
 • رسول یاراحمدی، علی اسرافیلی، زهرا پنجعلی، میترا رشیدی، مریم برهانی جبلی، آرش سلحشور صفحات 32-43
  زمینه و هدف
  بررسی ذرات، ملکول های بیولوژیکی و سایر مواد وارد شده به اتمسفر به عنوان ذرات هوابرد یکی از حوزه های تحقیقاتی در علوم بهداشتی به حساب می آیند. مراکز تحقیقاتی نگهداری حیوانات (آزمایشگاهی) به دلیل پتانسیل تولید آلاینده های هوابرد آزاردهنده (همانند بو) به ویژه در مجاورت مناطق مسکونی- اداری و آموزشی باعث تشدید حساسیت و گاها شکایت افراد در معرض می شود. در راستای پاسخ به چالش ذکر شده بررسی کمی- کیفی آلاینده های منتشره از حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور شناسایی و ارزیابی میزان مواجهه محققان و شاغلین با ریسک فاکتورهای شیمیایی اجرا گردید.
  روش بررسی
  به منظور نمونه برداری و ارزیابی آلایندهای موجود در حیوانخانه روش های استاندارد ASTM D3686-95 به منظور سنجش مواد آلی فرار ، ASTM D 4490-90 به منظور سنجش آمونیاک، H2S و CO2 و روش NIOSH 0500 به منظور سنجش گرد و غبار مورد استفاده قرار گرفت. پس از آماده سازی ست های نمونه برداری و کالیبراسیون آنها، نمونه برداری و آنالیزهای کمی و کیفی لازم انجام گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل، گرد و غبار اندازه گیری شده نیاز به اقدامات کنترلی داشته و نیز حاکی از حضور آلاینده های سمی بسیاری از جمله زایلن و تری کلرومتان در هر یک از سالن های حیوانخانه می باشد. این درحالی است که نتایج آنالیز کمی این مطالعه، مقدار غلظت هر یک از آلاینده های آلی فرار را کمتر از حدمجاز تشخیص داده است. همچنین نتایج بررسی آمونیاک در محل نگهداری حیوانات بزرگ همچون خرگوش بیش از موش ها بوده است.
  نتیجه گیری
  بهره برداری مکرر بصورت خواسته و ناخواسته (ناشی از تردد افراد) از تهویه طبیعی و کیفیت و کمیت پاکسازی فضای مورد استفاده توسط بخش خدمات حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهم ترین عامل موثر شناخته شده در بهبود کیفیت هوا و کاهش غلظت آلاینده های با سمیت بالا در این مرکز شناخته شده است.
  کلیدواژگان: حیوانخانه تحقیقاتی، آلاینده های آلی فرار، آمونیاک، هیدروژن سولفید، دی اکسید کربن
 • یحیی خسروی، نرمین حسن زاده رنگی*، علی اصغر فرشاد صفحات 44-54
  زمینه و هدف
  شغل راهبری قطار درون شهری در طبقه مشاغل نوظهور در ایران است و بنابراین، تا کنون مطالعات محدودی بر روی واکاوی وظایف و خطرات این شغل انجام شده است. با توجه به این امر، این مطالعه با هدف واکاوی وظایف و خطرات شغل راهبری مترو و ارایه راهکارهای کنترلی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کیفی است که طی سالهای 1392 الی 1393 در مترو شهر تهران انجام شده است. در این مطالعه که مطالعه ای تلفیقی است داده ها به روش های بررسی میدانی، بررسی اسنادی، مصاحبه انفرادی، مصاحبه گروهی متمرکز و بحث گروهی متمرکز گردآوری شدند. از روش های واکاوی وظیفه، مدل سازمانی حوادث، سیستم طبقه بندی فاکتورهای انسانی، واکاوی اثر و حالت شکست، واکاوی درخت واقعه، واکاوی درخت خطا، مدل انرژی هادن، واکاوی پایش مدیریت و درخت ریسک، امتیاز اولویت ریسک و حدود پایین و بالای کنترل در شناسایی و واکاوی خطرات استفاده شد.
  یافته ها
  به دلیل گستردگی وظایف شغل راهبری، راهبران در شغل خود با خطرات متعددی مواجه هستند. در حالت فعال بودن سیستم ایمنی خودکار (ATP)، بیشتر خطرات در شرایط تحت کنترل و در حالت غیر فعال بودن این سیستم، بیشتر خطرات غیر قابل کنترل هستند.
  نتیجه گیری
  عدم توازن تعهد مدیریت به ایمنی در مقابل تعهد به مشتری مداری، ریشه بسیاری از نقص های سیستم و خطرات در عملیات و شغل راهبری است. با استقرار سیستم مجوز کار در حالت غیر فعال بودن ATP، می توان بسیاری از خطرات جدی را تحت کنترل قرار داد.
  کلیدواژگان: واکاوی وظیفه، واکاوی خطر، ارزیابی ریسک، راهبری مترو
 • حسین جناآبادی، لیلی پیله چی، مجتبی سلم آبادی، علی طیرانی راد صفحات 55-66
  زمینه و هدف
  ذهن آگاهی، از فنونی است که به منظور کاهش استرس و افزایش بهزیستی روان شناختی به کار می رود. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر استرس شغلی و بهزیستی روان شناختی معلمان زن شهر قزوین انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، جامعه آماری کلیه معلمان زن مقطع متوسطه شهر قزوین بودند. حجم نمونه 30 نفر بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. به عنوان ابزار اندازه گیری از پرسشنامه استرس شغلی اسیپو و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) استفاده گردید. ابتدا هر 30 شرکت کننده به پرسشنامه ها پاسخ دادند (پیش آزمون). سپس شرکت کنندگان به دو گروه 15 نفر آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی در معرض آموزش گروهی مهارت های ذهن آگاهی (8 جلسه آموزشی) قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمودند و در لیست انتظار بودند. سپس هر دو گروه مجددا به پرسشنامه ها پاسخ دادند (پس آزمون).
  یافته ها
  میانگین نمرات استرس شغلی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون (93/133± 34/27)، (33/127± 55/22) و در مرحله پس آزمون، (86/100±73/19)، (46/128±86/17) و در متغیر بهزیستی روان شناختی میانگین نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون (06/88± 46/7)، (86/85±02/11) و در مرحله پس آزمون (13/97±15/5)، (60/85±17/9) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد استرس شغلی معلمان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از مداخله، کاهش محسوسی داشته و همچنین مولفه های استرس شغلی و بهزیستی روان شناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش پیداکرده است (p<0/05)
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های ذهن آگاهی در کاهش استرس شغلی و افزایش بهزیستی روان شناختی معلمان زن اثربخش بود. لذا با برگزاری دوره های آموزشی ذهن آگاهی از طریق آموزش ضمن خدمت در جهت افزایش بهزیستی روان شناختی و کاهش استرس شغلی معلمان می توان گام برداشت.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، استرس شغلی، بهزیستی روان شناختی
 • مریم صارمی*، علیرضا پاک گوهر، مهناز صارمی صفحات 67-76
  زمینه و هدف
  امروزه، نقش اساسی نیروی انسانی در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی باعث شده است که این نیرو به عنوان مهمترین جزء هر سازمان، بیشترین نقش را در ارتقاء بهره وری و حرکت به سوی توسعه و تعالی ایفا کند. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی می توان به میزان تناسب او با نیازمندی های شغلی اش اشاره نمود. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان توانمندی انجام کار در کارمندان بانک و تعیین ارتباط آن با بهره وری شغلی است.
  روش بررسی
  117 کارمند بانک در این تحقیق توصیفی – تحلیلی شرکت کردند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. اطلاعات دموگرافیک و شغلی نظیر سن، سابقه کار، میزان تحصیلات و... از طریق یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردیدند. جهت ارزیابی وضعیت توانمندی شاغلین از شاخص توانمندی کار و به منظور ارزیابی بهره وری فردی از پرسشنامه کیفیت – کمیت استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق میانگین امتیاز شاخص توانمندی کار کارمندان مورد بررسی را 9/4 ± 43/40 نشان داد. چنانچه کارمندان علیرغم بیماری و کسالت در محل کار حاضر شوند، بهره وری ایشان به طور متوسط 1/2 ± 2/4 ساعت نسبت به شرایط عادی کاهش می یابد. شاخص توانمندی انجام کار با افت بهره وری شغلی همبستگی منفی معنی دار دارد ( 3/0 -; r= 011/0 p=).
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه توانمندی شغلی به طور مستقیم با افت بهره وری در ارتباط است، اتخاذ تمهیدات لازم جهت حفظ توانمندی کارمندان بانک در سطح خوب و جلوگیری از افت آن ضروریست. این اقدامات می توانند ضمن کاهش هزینه ها، از طریق افزایش انگیزه و رضایت کارکنان زمینه اعتلای بهره وری بانکهای کشور را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: توانمندی انجام کار، بهره وری شغلی، کارمندان بانک، پرسشنامه
 • فردین مهرابیان *، پریسا کسمایی، زهرا عطرکار روشن، محمود حیدری، مهندس نغمه خلیلی راد صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  استرس شغلی مشکل عمده در دنیای مدرن و نگرانی بزرگ برای سازمانها می باشد. کارکنان نجات از جمله آتش نشانها دائما در معرض مواد سمی، شوکهای عاطفی بالا و استرس ناشی از آسیب جسمی در ضمن انجام وظیفه خود هستند. پیشرفت استرس شغلی در آتش نشانها سبب کاهش انگیزه کاری و در نهایت کاهش بهره وری می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس آتش نشانان شهر رشت انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهددار تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه استرس شغلی برای تعداد 141 نفر آتش نشانان تکمیل و 128 نفر از آتشنشانها که نمره استرس آنها بالا بود برای مطالعه انتخاب و به دوگروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. آتش نشانهای آزمون طی دوجلسه 3 ساعته تحت آموزش مدیریت استرس قرار گرفتند. دو هفته بعد از پایان جلسه آموزشی برای هردو گروه پرسشنامه توزیع و تکمیل شد. به فاصله یک ماه بعد نیز آزمون پیگیری انجام و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت استرس در بهبود ارتباطات کارکنان موثر بود و منجر به بهبود نمره حیطه ارتباط شد (05/0p=) ولی در سایر حیطه ها تاثیری نداشت. با توجه به شرایط سخت کاری آتش نشانان، آموزش مدیریت استرس مانع از بدتر شدن وضعیت استرس آنها با گذشت زمان شد و میانگین نمره استرس آتش نشانان با گذشت زمان در گروه آزمون ثابت ماند. در صورتیکه در گروه شاهد با توجه به اینکه آموزشی دریافت نکردند، میانگین نمره استرس بدتر شد ولی این کاهش از نظر آماری معنا دار نبود. در حیطه تغییر در گروه شاهد کاهش معناداری مشاهده شد(003/0=p) و این کاهش معنادار در گروه آزمون وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مدیریت استرس بر آتش نشانان در بهبود زیر مقیاس ارتباط موثر بود و منجر به ثابت ماندن وضعیت استرس در گروه آزمون شد و از بدتر شدن وضعیت پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، مدیریت استرس، آتش نشانها
 • بفرین مولود پور فرد، یحیی رسول زاده، سید شمس الدین علیزاده* صفحات 89-98
  زمینه و هدف
  جهت پیشگیری از وقوع حوادث در فرآیندهای شیمیایی ضروری است که از چندین لایه حفاظتی استفاده گردد. در همین راستا تجزیه و تحلیل کفایت و مقاومت لایه های حفاظتی مورد استفاده، یک ضرورت است. این مطالعه به بررسی سطح امنیت لایه های حفاظتی موجود در واحد تولید کریستال های سفالکسین یکی از شرکت های داروسازی می پردازد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که در آن خطرات موجود در واحد تولید کریستال های سفالکسین یکی از شرکت های داروسازی با استفاده از روش LOPA ارزیابی شده اند. بدین منظور با مراجعه به واحد تولید سفالکسین و بازرسی واحد که تولید کریستال های سفالکسین در 4 راکتور آن صورت می گیرد، نخست با استفاده از روش HAZOP، سناریوهای مختلف نوشته شده و خطرات شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش LOPA که یک روش آنالیز و ارزیابی ریسک است، لایه های حفاظتی موجود آنالیز شدند و در نهایت عدد ریسک محاسبه گردید.
  یافته ها
  با استفاده از این روش 104 سناریو شناسایی شدند. از کل 104 سناریو 102 سناریو در سطح قابل قبول می باشند و تنها دو سناریو به قضاوت مدیریت برای معلوم کردن اینکه کاهش بیشتری نیاز است یا خیر، احتیاج دارند.
  نتیجه گیری
  تکنیک LOPA روشی سودمند در ارزیابی کفایت لایه های حفاظتی مستقل بکار رفته در کاهش ریسک واحد تولید کریستال های سفالکسین شرکت داروسازی است. نتایج نشان دادند که بدست آوردن فرکانس رویداد آغازگر بعضی از رویدادها از روی جداول اختصاصی روش عملی نیست و این امر استفاده از قضاوت های کارشناسانه و تبادل تجارب را مورد تاکید قرار می دهد و به دلیل دخالت مستقیم نیروی انسانی در ارزیابی خطر و تازگی روش، مهارت تیم بررسی کننده در صحت و دقت نتایج بسیار مهم است و از این رو کالیبراسیون و ارزیابی مراحل انجام کار نیز مهم است.
  کلیدواژگان: ایمنی، خطر، ارزیابی ریسک، روش LOPA
 • حامد سلمانزاده *، علی محمد میثمی صفحات 99-110
  زمینه و هدف
  برآورد میزان فشار وارد بر مهره های کمر در شرایط مختلف کاری همواره یکی از جنبه های مهم و کاربردی در مهندسی فاکتورهای انسانی در محیط های عمرانی و صنعتی بوده است که برآورد صحیح آن به بهبود شرایط کار و وضعیت افراد کمک فراوانی می کند. یکی از مسائل پیش روی کارشناسان، تخصیص بهینه نیروی انسانی به کارها و وظایف مختلف با توجه به ویژگی های بدنی آنهاست. هدف از پژوهش پیش رو ارائه رویکردی جهت تعیین کار مناسب برای هر کارگر ساختمانی با هدف کمینه سازی ریسک آسیب به مهره های کمر در کل کارها است
  روش بررسی
  در این مطالعه 9 کار ساختمانی متداول انتخاب و فشار وارد بر ناحیه لومبار برای هر یک از افراد در حین انجام هر کار مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منشور میانگین مدت زمان قرار گیری بدن در یک پوزیشن، در طول شیفت کاری مبنای محاسبات قرار گرفت. سپس با استفاده از روش شافین و دوزیس، ریسک کاری (فشار وارد بر کمر) مرتبط با هر تخصیص محاسبه شد. در گام بعدی به منظور تخصیص بهینه کار میان افراد از یک مدل برنامه ریزی خطی بهره بردیم که در آن هزینه تخصیص ها برابر ریسک کار در نظر گرفته شده و تابع هدف مدل، کمینه سازی ریسک کل کار افراد (تخصیص ها) می باشد. در نهایت با حل مدل، توزیع کار میان افراد مشخص گردید.
  یافته ها
  از آنجا که مشخصات آنتروپومتریک افراد از صدک 5 تا صدک 95 انتخاب شده است، در این مطالعه مشخص شد که با افزایش قد و وزن، میزان ریسک اغلب کار ها افزایش خواهد یافت. با این وجود با استفاده از رویکرد پیشنهاد شده، می توان تصمیمی اتخاذ نمود که در حین تخصیص تا حد امکان از ریسک کاری میان افراد کاسته شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از افرادی که دارای قد و وزن بالاتری هستند، چندان در این گونه کارهای ساختمانی مناسب نبوده و تا 20% ریسک کاری آنها را افزایش خواهد داد. همچنین استفاده از روش ذکر شده برای کاهش ریسک کاری کل میان افراد می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: ارگونومی، ریسک کار، تخصیص، فشار وارد بر مهره های کمر
|
 • F. Tanha_H. A Rangkooy_N. Jaafarzadeh_F. Valipour_I. Arefian Pages 1-10
  Background And Aims
  Toluene is a toxic volatile organic compound that needs to be removed from contaminated air. Photocatalytic degradation is one of the techniqe available for removeing of compound. This study was performed to determine the efficiency of ZnO-SnO2/AC catalyst on the photocatalytic removal of toluene vapors.
  Methods
  In this experimental study, the characteristics of the produced catalyst were evaluated by determining the specific surface area using the BET method and examining the images obtained from scanning electron microscopy (SEM). The efficiency of toluene degradation was examined using the ZnO-SnO2 / AC catalyst under UV radiation. The effect of initial concentration of toluene and intensity of UV radiation on the degradation of toluene was studied as well.
  Results
  The results of specific surface area measurements and SEM images indicate that a proportion of the Zno-Sno2 nano-coupled oxides agglomerate on the AC, also entering into the pores. Also, the combination of AC with ZnO-SnO2 nano-coupled oxides had a synergetic effect on the photocatalytic degradation of toluene. The results showed that the system efficiency decreases with increasing the initial concentration of toluene input. Furthermore, the removal efficiency of toluene positively associated with the intensity of ultraviolet radiation.
  Conclusion
  The study demonstrated that the ZnO-SnO2 / AC catalyst may be a practical and promising way to degrade the toluene under UV irradiation.
  Keywords: Toluene, ZnO-SnO2, Activated Carbon, Photocatalytic Degradation
 • A. Dormohammadi, I. Mohammad Fam *, E. Zarei Pages 11-21
  Background And Aims
  Performance assessment of the HSE-MS in the contractors is a key step in the contractor’s management process and it forms the basis of continuous improvement. Therefore, the present study aims to develop a practical model for the performance assessment of Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) of construction contractors.
  Methods
  In this analytical-practical study, after determining the main factors and indicators related to each of them, the questionnaire was built and then, the process of its validity and reliability were conducted. The importance of the main factors and their indicators were identified by using the questionnaire along with a poll of three groups of HSE experts in a holding company. Afterward, the results of the expert opinions were investigated and the corresponding formulas were used for calculating of the relative importance of main factors and their indicators. The performance indicators score in order to build the model was calculated. At the end, in order to validate the presented model, HSE performance of three large construction contractors in a holding company was evaluated.
  Results
  developed model was composed of seven main factor and 123 indicators. Total score of contractor performance assessment in the project level can be a range between 80 (very poor performance) and 400 (very good performance) from the perspective of the HSE. The result of performance assessment in project level of three contractors shows that the HSE performance of first contractor was good and both second and third contractors were moderate.
  Conclusion
  The proposed model can be used by employers of the large organizations to assess their HSE performance of contractors in level project. In addition, with regards to the output of assessing the contractors’ performance, the contractors can be graded according to their HSE performance and was used as an input in the selection of contractors for the future project.
  Keywords: Performance assessment, HSE, MS, Contractor, Safety, Construction
 • T. Rahimi Pordanjani *, A. Mohamadzade Ebrahimi Pages 22-31
  Background And Aims
  The present study tests a model of the relationship between safety management practices with unsafe behaviors and with of mediation of safety motivation.
  Methods
  Research design was correlation through structural equation modeling (SEM) and the sample consisted of 265 employees of an industrial company who were selected by stratified random sampling method. Participants of this study completed safety management practices Scale, safety motivation scale and unsafe behaviors questionnaire. Reliability and validity all of questionnaires were accepted. Structural equation modeling (SEM) through AMOS-21 and SPSS-19 software packages was used for data analysis. In addition, Preacher and Hayes’ SPSS Macro program was used for testing mediation.
  Results
  The results showed that the proposed model fit the data properly. Safety management practices have direct effect on unsafe behaviors and safety motivation (p
  Conclusion
  Therefore, organizations can by increasing the safety management practices and also training to employees and supervisors to reinforce the safety motivation, reduce unsafe behaviors and followed to reduce occupational accidents.
  Keywords: Unsafe behaviors, Safety management practices, Safety motivation, Employees
 • R. Yarahmadi, A. Esrafili, Z. Panjali, M. Rashidi, M. Borhani Jebeli, A. Salahshour Pages 32-43
  Background And Aims
  Survay of the particulates, biological molecules and other harmful materials which enter into Earth's atmosphere as airborn agents is one of research intrest of health sciences. Animal housing laboratories for producing malodor especially near residential, educational and official areas can cause neighbors complainant. In order to overcome this challenge qualitative and quantitative evaluation of airborn contaminants of Iran university of medical scienses animal housing had been done.
  Method
  In order to sampling and evaluation of the airborne contaminants in the animal housing the ASTM D3686-95 (for VOCs), ASTM D 4490-90 (for NH3, CO2 and, H2S) and, NIOSH 0500 (for total dusts) standard methods had been used. According to the survey goals apparatus and equipment were prepared and calibrated.
  Results
  According to the results, the unspesified mixed dusts need controling measures and, also showed the presence of the toxic substances like xylene and ethyl benzene, 1, 2, 3-trimethyl Benzene. However the analyses of these show trace concentration of mixture exposure in the air. High number of animals in the small areas and large animal such as rabbits are responsible for more ammonia production.
  Conclusion
  More frequently passing through the salons and geographical condition of the building and also natural ventilation of the laboratory all are good methods reducing the concentration of pollutions. In the other hand long times presence of employees in the laboratory could cause reduce sensitively. Nevertheless in order to increase employees and researcher welfare the implementation of general ventilation is recommended
  Keywords: animal housing laboratory, ammonia, VOCs, carbone dioxid, H2S
 • Y. Khossravi_N. Hassanzadeh Rangi *_A. A Farshad Pages 44-54
  Background And Aims
  Metro driving is one of the newest jobs in Iran. Therefore, there are few studies were conducted on the tasks and hazards of metro drivers. The objective of this study was task and hazard analysis of metro drivers to recommend control measures.
  Methods
  This qualitative study was conducted in Metro organization in Tehran during 2012-2013. In this mixed method study, data generation was made through field observations, document reviews, individual interviews, focus group interviews and focus group discussions. Many models and techniques include Task Analysis, Organizational Accident Model, Energy Model, Human Factor Analysis and Classification, Failure Mode and Effect Analysis, Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis, Management Oversight and Risk Tree, Risk Priority Number, and Lower and Upper Control Levels were used to data analysis.
  Results
  Metro driving has both many tasks and hazards. Most hazards were under upper control level while Automatic Train Protection (ATP) was active. In contrast, when ATP was inactive, most hazards were over upper control level.
  Conclusion
  Commitment to customer over commitment to safety was root cause of all of systematic failures and hazards in metro driving job and operation. Establishment of permit-to-work system can control many of hazards while ATP is inactive.
  Keywords: Task analysis, Hazard analysis, Risk assessment, Metro driver
 • H. Jenaabadi, L. Pilechi, M. Salmabadi, A. Tayarani Rad Pages 55-66
  Background And Aims
  Mindfulness is a technique that is used to reduce stress and promote psychological well-being. The present study was conducted to determine the Effectiveness of training the mindfulness skills on professional stress and psychological well-being of female teachers in Qazvin.
  Methods
  This study is a semi-experimental one with pretest-posttest and a control group, which its population consisted of all female high school teachers in city of Qazvin. The sample size was 30 individuals that were selected by voluntarily sampling method. Osipow’s Professional Stress Questionnaire and Ryff’s Psychological Well-being Questionnaire (short form) were used as the instruments of measurement. At first, all 30 participants completed the questionnaires (pre-test). Then the participants were divided into experimental and control groups (15 individuals in each group). The experimental group received 8 sessions of training mindfulness skills, but the control group did not receive any training and was on the waiting list. Next, both groups completed the questionnaires (post-test).
  Results
  The mean score of pre-test in professional stress in experimental group was 27.34±133.93 and in control group was 22.55±127.33, and the mean score of post-test in experimental group was 19.73±100.86 and in control group was 17.86±128.46). The mean score of pre-test in psychological well-being in experimental group was 7.46±88.06, and in control group was 11.02±85.86 and the mean score of post-test in psychological well-being in experimental group was 5.15±97.13 and in control group was 9.17±85.60. The results of analysis of covariance showed that professional stress of teachers in the experimental group compared to control group after the intervention has significantly reduced, and the components of professional stress and psychological well-being increased in the experimental group compared to those of the control group (P
  Conclusion
  Training the mindfulness skills was effective in reducing professional stress and enhancing psychological well-being of female teachers in Qazvin. Therefore, we can take steps to increase psychological well-being and reduce teacher's professional stress by holding the mindfulness skill training through in-service trainings.
  Keywords: Mindfulness, professional stress, psychological well-being
 • M. Saremi *, A. Pakghohar, M. Saremi Pages 67-76
  Background And Aims
  Nowadays, the basic role of human resources in the socio-economic activities has made it the most important element of each society; which takes a vital place in promoting productivity. One of the most important factors affecting human productivity is the amount of fit between worker and his/her work. The aim of this study is to evaluate bankers work ability and to investigate its relationship with their productivity.
  Methods
  117 bankers were volunteered to participate into this study. Data was collected by means of questionnaire. Demographic and job related information such as age, seniority, education was asked. The Work Ability Index was used to assess work ability and the Quantity-Quality questionnaire was applied to measure productivity. Data was analyzed with SPSS software using Pearson correlation methods.
  Results
  According to our results, the mean WAI was 40.43± 4.9. In the case of presenteeism, productivity of bankers reduced by 4.2 ± 2.1, as compared to the normal condition. WAI has a significant relationship with productivity (p = 0.011; r = -0.3).
  Conclusion
  Since there is a positive correlation between reduced productivity and reduced working ability, appropriate strategies should be taken into account in order to stabilize acceptable working capacity. In addition to reduce costs, such interventions, through increasing staff motivation and satisfaction, could facilitate the path to promote productivity.
  Keywords: work ability, productivity, bank staff, questionnaire
 • F. Mehrabian * Pages 77-88
  Background And Aims
  Job stress is a major problem in the modern world and a main concern for organizations. Rescue workers, including firefighters constantly exposed to toxins, high emotional shock and stress resulted from physical injuries while performing their duty. Development of job stress in firefighters decreases occupational motivation and ultimately leads to productivity reduction. There is no problem even if the work is inherently stressful, but when a person loses a sense of control, higher stress takes over him. People who are better educated have broader solutions to cope with stress.
  This study aimed at investigating the effect of stress management education on stress of Rasht firefighters.
  Methods
  This study was a randomized controlled trial. 128 firefighters who completed the first phase of HSE Job Stress Questionnaire and showing higher stress were divided randomly into experimental and control groups. The experimental group participated in two class sessions of three hours on stress management. Two weeks after the end of the educational session, a questionnaire was distributed and completed for both groups. In the follow-up study after one month, the questionnaire was distributed in the experimental group and the results were evaluated.
  Results
  The mean score of stress in the experimental and control group changed slightly before and after the intervention. It was observed that the mean increased slightly in the experimental group and decreased slightly in the control group, and this difference was not statistically significant. Of the stress areas, there were statistically significant differences in the relationship and change. In the area of relationship, it was observed statistically significant difference before, two weeks and a month after the intervention (p=0.05). In the area of change, there was a significant decrease in the score of the control group (p=0.03). This reduction was not observed in the experimental group.
  Conclusion
  Stress management education was effective in improving the area of relationship in the experimental group. It seemed that decline in the area of change in the control group and lack of decrease in the same area in the experimental group was due to remarkable changes and movement at workplace, and the experimental group could adjusted themselves because of receiving stress management education. Based on the results of this study, stress management education was effective in keeping the stress score constant in the experimental group and prevented stress condition worsening. According to the findings of the study and the impact of stress management education to prevent firefighters stress condition worsening, it is suggested that the educational program implemented as a permanent educational plan at the fire stations.
  Keywords: Job-related stress, Firefighters, Stress management
 • B. Moloudpourfard, Y. Rasoulzadeh, Seyed Shamseddin Alizadeh* Pages 89-98
  Background And Aim
  For prevention of accidents in chemical processes, the use of multiple layers of protection is essential. In this regard, the analysis of adequacy and use of protective layer resistance is a necessity. In this study the level of protection layers security of Cephalexin Crystals production unit of one the pharmaceutical companies is examined.
  Methods
  In this descriptive study the existing hazards in Cephalexin Crystals production unit of one the pharmaceutical companies assessed LOPA technique. Therefore, with visiting and inspecting the Cephalexin Crystals production unit which Cephalexin Crystals production occurs in four reactors, using HAZOP technique the risks were identified. Then, using LOPA technique that is an analysis and risk assessment technique, protective layers were analyzed and finally the risk number calculated.
  Results
  Using this method the 104 scenarios were identified. Of the 104 Scenarios the 102 Scenarios were at acceptable levels and only two scenarios needed to management's judgment to determine whether further reductions are needed or not.
  Conclusion
  LOPA technique is a useful method for assessing the adequacy of the independent protective layers in the Cephalexin Crystals production unit of the pharmaceutical company. The results showed that calculation of the some initiating event frequency using specific tables is not possible. Therefore, expert judgment and the exchange of experiences are emphasized. Because of the direct involvement of experts in risk assessment, the skill of the team in determining the authenticity and accuracy of the results is very important and hence calibration and evaluation procedures are also important.
  Keywords: safety, hazard, risk assessment, LOPA
 • Hamed Salmanzadeh *, Ali Mohammad Maysami Pages 99-110
  Background And Aims
  Evaluation of physical pressure during different working conditions is one of the important and applicable aspects of human factors engineering at industrial and construction environments. accurate calculation of physical pressure helps to improve working condition and status of workers. On of the challenges that experts faced with is the optimal assignment of human resources to the diverse tasks with respect to physical features of them.
  Methods
  In this study, we chose 9 casual construction works to clarify our subject. Then we measure the pressure on lumbar area for all person during different position. In order to measuring the pressure, we assume average time that each person be in the different position in a single shift. After that we calculate work risks by means of Chaffin and Doisis model. At the next step in order to assign work to workers we use a linear programming model at which the cost of assignments is equal to work risks and the objective function is to minimize total work risk. Finally, by solving the model, best assignment is achieved.
  Results
  Since we choose 5th percentiles to 95th percentiles anthropometric features, we find out that by increasing height and weight, the risk of all works increases too. However, by means of proposed method, we can make a decision that minimizes person’s work risk.
  Conclusion
  Persons that has higher anthropometric features are not suitable for these kind of construction works and their risk increases up to 20% with respect to other ones. Also using mentioned method for decreasing total work risk among people is made benefits.
  Keywords: ergonomic, work risk, assignment, lumbar pressure