فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مشرفه چالشگر کردآسیابی، معصومه اخلاقی، محسن عسکری شاهی، لیلا سبزمکان، معصومه عباسی شوازی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید برای آگاهی متخصصان بالینی، پژوهشگران و برنامه ریزان سلامتی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید میباشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی میباشد، در سال 1393 و با استفاده از روش نمونه گیری آسان، بر روی 185 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید بیمارستان شریعتی تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل: پرسشنامه عوامل دموگرافیک و بالینی بیماری و پرسشنامه SF20 کیفیت زندگی ( Short Form 20) و وضعیت سلامت (AIMS2-SF: Arthritis Impact Measurement Scale2-SF) بود. شایان ذکر است که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نر م افزار SPSS16 و روش رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که میانگین سنی بیماران 47 / 11 ± 97 / 46 سال است، 5/ 80 درصد از آنها زن هستند که 6/ 67 درصد از آنها خانه دار میباشند و مدرک تحصیلی حدود 90 درصد از آنها، دیپلم و پایینتر است. یافته ها نشان دادند که میانگین نمره بعد جسمی کیفیت زندگی در سطح پایینتر و ابعاد اجتماعی و نقش، در سطح بالاتری از سایر ابعاد قرار دارند. همچنین، در تحلیل رگرسیون تک متغیره مشاهده شد که سن، مدت و فعالیت بیماری، همبستگی منفی و معناداری با کیفیت زندگی و تحصیلات و وضعیت سلامت، همبستگی مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارند. لازم به ذکر است که در تحلیل رگرسیون چندمتغیره، وضعیت سلامت، فعالیت بیماری و تحصیلات، تعیین کننده 7/ 71 درصد از نمره کیفیت زندگی بود.
  نتیجه گیری
  یافت ها حاکی از اهمیت عوامل زمینه ای و مرتبط با بیماری بر کیفیت زندگی بیماران بود؛ بنابراین، لازم است از آن ها جهت طراحی برنامه های آموزشی برای بیماران به منظور ارتقای کیفیت زندگی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، کیفیت زندگی، وضعیت سلامت
 • فریبا حافظی، محمد امین کرمی، بهرام کمره ئی، علی جعفری، منصور قادرپوری، محمد بازدار، الهه رضی پور صفحات 12-22
  مقدمه و هدف
  تصفیه پساب های رنگی حاصل از فعالیت صنایع نساجی، چالشی بزرگ برای محیط زیست میباشد. حدود 15 درصد از کل تولیدات رنگ در جهان طی رنگرزی منسوجات در فاضلا بها رها میشوند. آلیزارین رد اس ( ARS: Alizarin Red S ) یکی از رنگهای مصنوعی است که از آلیزارین سولفونات تولید شده و به طور گسترده ای در پساب صنایع نساجی یافت میشود. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، حذف رنگ ARS از محلول آبی با استفاده از روش اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته با کاربرد اشعه UV / پراکسیددی سولفات میباشد.
  روش کار
  در پژوهش حاضر اثر متغیرهای pH ، غلظت پرسولفات، غلظت رنگ و اشعه UV در حذف ARS در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از یک راکتور حاوی لامپ UV با قدرت 6 وات به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. از دستگاه اسپکتوفوتومتر UV/Vis تک پرتویی نیز برای سنجش غلظت ARS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت دی سولفات، افزایش شدت تابش و زمان واکنش، بازده حذف افزایش و با افزایش غلظت رنگ و مقدار pH ، بازده حذف کاهش یافت. شایان ذکر است که در پژوهش حاضر، pH برابر با 7، غلظت پراکسیددی سولفات 02 / 0 میلی مول در لیتر و غلظت رنگ 50 میلی گرم در لیتر به عنوان شرایط بهینه بهدست آمد. همچنین، براساس نتایج مشخص شد که حذف ARS از سینتیک درجه اول پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بازده بالای این روش در حذف رنگ 96/5( ARS درصد)، استفاده از آن می تواند گزینه مناسبی در تصفیه فاضلاب های رنگی و صنعتی باشد.
  کلیدواژگان: فاضلاب نساجی، ARS، اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته، UV، پراکسید دی سولفات، حذف رنگ، تصفیه فاضلاب
 • آی ناز ملکی، جمشید یزدانی چراتی، فاطمه عبداللهی صفحات 23-31
  مقدمه و هدف
  شپش یکی از بیماری های انگلی پوست انسان می باشد و به عنوان یک بیماری مسری در بسیاری از نقاط جهان گسترش دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع آلودگی به شپش سر در میان دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - مقطعی بود که در سال 1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 541 دانش آموز به لحاظ آلودگی به شپش سر مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات به وسیله بررسی مستقیم پوست و موی سر و نیز پوشش آن ها و پرسشنامه انجام گرفت. شایان ذکر است که داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 آزمون های آماری توصیفی و کای- دو ( Chi-square )، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان معادل 5/ 6 درصد بود. همچنین، تفاوت معناداری بین آلودگی به شپش سر و متغیرهای جنس، استفاده از وسایل شخصی، خوابیدن در اتاق مشترک، رعایت بهداشت فردی نظیر شستن مرتب دست با مواد شوینده، تعویض مرتب لباس و حداقل دوبار حمام کردن در هفته وجود داشت. درمقابل، رابطه معناداری بین پایه تحصیلی، محل سکونت، سن، شغل پدر، میزان تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانوار، وجود حمام در منزل، داشتن مربی بهداشت و نوع مو با میزان آلودگی به شپش سر مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  شیوع فراوانی شپش سر در دانش آموزان شهرستان کلاله، تقریبا بالا میباشد. در این ارتباط، پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از ابتلا به شپش سر، مربیان بهداشت، معلمان، والدین و دانش آموزان تحت آموزش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آلودگی، دانش آموزان، شپش سر، مدارس ابتدایی
 • کورش اعتماد، علیرضا حیدری، محمدحسین پناهی، منصوره لطفی، فاطمه فلاح، صدف صادقی صفحات 32-43
  مقدمه و هدف
  بسته مداخلات ضروری بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت WHO PEN:( World Health Organization Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions) مجموعه ای از مداخلات اولویت دار و هزینه اثربخش است که می تواند مراقبت با کیفیتی راحتی در شرایط کمبود منابع ارائه دهد. در این ارتباط، هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین چالش های پیاد ه سازی این بسته در نظام سلامت ایران بود.
  روش کار
  پژوهش کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1394 انجام شد و داده ها با مشارکت 18 نفر از صاحب نظران در دو جلسه بحث گروهی متمرکز و شش مصاحبه عمیق فردی جمع آوری گردید. شایان ذکر است که مصاحبه های پیاده سازی شده، با استفاده از روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش، 9 درون مایه اصلی (چالش های مدیریتی، تشکیلاتی، عملکردی، اطلاعاتی، سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی) و 19 موضوع فرعی را ارائه می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به چالش های متعدد پیاد ه سازی بسته مداخلات ضروری بیماری های غیرواگیر می توان با مدیریت پایدار و موثر، تجدید ساختار نظام سلامت، همکاری سایر بخشها و آموزش، ضمن رفع نواقص موجود، به اجرای پروتکل سرعت بخشید.
  کلیدواژگان: بسته مداخلات ضروری، بیماری های غیرواگیر، مراقبت، نظام سلامت
 • سمانه دهقان، روشنک رضایی کلانتری، علی آذری، شهرام نظری صفحات 44-60
  مقدمه و هدف
  انتشار ترکیبات آلی کلرینه ( COCs: Chlorinated Organic Compounds) به علت ویژگی های مضر آنها مانند سرطا ن زایی، سمیت و قابلیت اشتعال، برای بهداشت عمومی و محیط زیست نگرا ن کننده میباشد. تر یکلر واتیلن (TCE: Trichloroethylene) یکی از مشهورترین COCs است که به دلیل استفاده متداول به عنوان حلال در خشکشویی ها و صنایع چرب یزدایی، سبب آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی میشود؛ از این رو، به عنوان ترکیبی با خاصیت سرطا ن زایی احتمالی برای انسان (کلاس B2 ) طبقه بندی شده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نان وذره آهن صفر ظرفیتی در تخریب TCE میباشد.
  روش کار
  نانو ذرات آهن به روش احیای کلرید آهن توسط بوروهیدرید سدیم ( NaBH4 ) تهیه و مشخصات نانو ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM: Scanning Electron Microscopy) میکروسکوپ الکترونی انتقالی ( TEM: Electron Microscope Transmission )، پراش اشعه ایکس (XRD: X-Ray Diffraction) و مغناطیس سنج لرزشی (VSM: Vibrating Sample Manetometer )تعیین گردید. در ادامه، تاثیر pH ، غلظت تر یکلرو اتیلن، مقدار نان وذره آهن و زمان تماس بر کارایی تخریب TCE مورد بررسی قرار گرفت. علاوه براین، به منظور بررسی اثر متقابل این متغیرها از مدل Box Bencken استفاده گردید و آنالیز واریانس به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ ها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مربوط به تخریب تر یکلرو اتیلن با نانوذرات آهن نشان داد که بازده تخریب برابر با 23 / 91 درصد در شرایط بهینه (pH= 3 ، مقدار نانو ذره 63 / 0 گرم در لیتر، غلظت 11 TCE میلی گرم در لیتر و زمان تماس 86 دقیقه) حاصل شده است. نتایج مطالعات سینتیکی نیز حاکی از آن بود که تخریب TCE توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، از مدل سینتیکی درجه 1 تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل می توان گفت که نانوذرات آهن صفر، کارایی قاب لقبولی در تخریب TCE دارند. از سوی دیگر، جداسازی این نانو ذرات به دلیل خاصیت مغناطیسی، امری ساده است که می تواند کاربرد آن ها را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: آنالیز واریانس، بازده، تصفیه آب، نانوذرات
 • کورش اعتماد، علیرضا حیدری، منصوره لطفی صفحات 61-65
  مقدمه و هدف
  رسانه ها به شدت بر رفتار مصرف و خرید افراد و شکل دهی الگوی غذایی آنها تاثیرگذار میباشند و بی شک، عدم تبلیغ خوراکی ها می تواند باعث کاهش استقبال مردم از این مواد و بیماری های مرتبط با آن ها گردد؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت موجود تبلیغات تلویزیونی مواد غذایی آسیب رسان به سلامت میباشد.

  روش کار
  در این پژوهش مقطعی، تبلیغات شبکه های تلویزیونی یک، دو، سه و تهران از ساعت 6 صبح تا 24 نیمه شب در دو بازه زمانی 15 روزه (نیمه اول ماه بهمن سال 1391 و نیمه اول ماه شهریور سال 1392 ) مورد بررسی قرار گرفت و فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس فهرست مصوب وزارت بهداشت شامل: غلات حجیم شده، نوشابه های گاز دار، انواع چیپس و فرآورد ه های غذایی صنعتی در نظر گرفته شد. علاوه براین، گردآوری داده های اصلی پژوهش با بهره گیری از روش مشاهده ای و ابزار چک لیست صورت گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  طی 30 روز بررسی، 612 مورد کالای آسیب رسان به سلامت، ظرف 14567 ثانیه از چهار شبکه یک، دو، سه و تهران تبلیغ گردید؛ بدین شکل که در نیمه اول ماه بهمن سال 1391 ، 295 کالای آسیب رسان به سلامت طی 6853 ثانیه تبلیغ شد و در نیمه اول ماه شهریور سال 1392 ، 317 مورد از این کالاها طی 7714 ثانیه تبلیغ گردید. شایان ذکر است که در این میان، شبکه سه سیما دارای بیشترین میزان تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت بود و انواع چیپس، بیشترین نوع این کالاها را به خود اختصاص داده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت، پیشنهاد میگردد ضمن پایش مداوم تبلیغات، از را هکارهای نظارتی و قانونی مناسب در این زمینه استفاده شود و قوانین بازدارنده جدیدی برای آن وضع گشته و اعمال گردد.
  کلیدواژگان: آسیب رسان به سلامت، تلویزیون، تبلیغات، رسانه، مواد غذایی
 • محمد عادلی، بهرام کمره ئی، رضا جلیل زاده ینگجه، زینب رستمی صفحات 66-74
  مقدمه و هدف
  یکی از مشکلات عمده در شبکه های توزیع آب شرب، هدررفت حجم زیادی از آب در اثر وقوع حوادث مختلف میباشد که هزینه زیادی را در بر دارد؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر ازنا و عوامل موثر بر آن در سالهای 1387 تا 1393 بود.
  روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری داده ها به وسیله سرشماری و اندازه گیری میدانی و پیمایشی انجام شد. در این بررسی، مقادیر تولید و مصرف آب، مقدار تلفات آب، تعداد حوادث، نوع لوله، منطقه فشاری، عمر و طول لوله های ثبت شده در محدوده سالهای 1387 تا 1393 مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین مقدار تلفات در سال 1387 رخ داده و کمترین مقدار تلفات در سال 1391 و به ترتیب 34/48 درصد و 20/57درصد بوده است. علاوه براین، بین افزایش فشار با تعداد حوادث، سرانه مصرف و تلفات آب و نیز بین افزایش طول شبکه و عمر لوله ها با افزایش تعداد حوادث و تلفات آب، رابطه مستقیمی مشاهده گردید. همچنین، مشخص شد که بیشترین تعداد حوادث در محل انشعابات و در لوله های گالوانیزه رخ داده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که متوسط تلفات آب در شبکه توزیع شهر ازنا، کمتر از متوسط کشوری میباشد و فشار کم در برخی از قسمتهای شبکه توزیع آب، باعث کاهش در تعداد حوادث، مقدار هدررفت و سرانه مصرفی آب شده است. همچنین، مشخص شد که تعداد حوادث، رابطه ای مستقیم با طول، سن لوله ها، فشار آب و تعداد انشعابات دارد. براساس یافته ها دریافت می شود که با مدیریت مناسب در بخشهای مختلف مانند: کاهش فشار در نقاط پرفشار، تعویض به موقع لوله های نامناسب و کهنه، تعمیر انشعابات با لوله های مناسب، تعویض لوله های گالوانیزه و نصب و اجرای استاندارد لوله ها و اتصاالت میتوان تلفات آب را تا حد قابل قبولی کاهش داد.
  کلیدواژگان: ازنا، تلفات آب، حوادث، عمر لوله، فشار آب
 • جمشید یزدانی چراتی، علی عباسی، افسانه فندرسکی، نادیا علی پور صفحات 75-82
  مقدمه و هدف
  سوانح ترافیکی یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی اخیر در جوامع می باشد که سالانه جان بیش از 12 هزار نفر را در سراسر دنیا می گیرد. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی اپیدمیولویک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستان ساری استان مازندران در سال 1393 پرداخته است.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی، اطلاعات افرادی که از آغاز ماه فروردین سال 1393 تا پایان ماه اسفند همان سال به دلیل حوادث ترافیکی فوت نمودند، به صورت سرشماری از مرکز پزشکی قانونی استان مازندران تهیه شد و تمامی اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست جمع آوری گردید. لازم به ذکر است که ترکیبات سنی و جنسی جمعیت شهرستان در سرشماری سال 1390 ، از سایت مرکز آمار ایران دریافت شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار آماری Excel 2013 صورت گرفت.
  یافته ها
  تعداد جان باختگان ناشی از سوانح ترافیکی در شهرستان ساری 112 نفر بود که از این تعداد، 76 نفر ( 68 درصد) مرد و باقی آن ها زن بودند. بیشترین تعداد مرگ و میر نیز در رده سنی 15 تا 24 سال رخ داده است. علاوه براین، محور ساری- کیاسر با 19 کشته، بیشترین تعداد قربانیان را در بین محورهای برون شهری داشته است و کمترین تعداد مربوط به محور ساری- جویبار با تعداد 2 کشته می باشد. ذکر این نکته ضرورت دارد که فصل بهار با تعداد 35 مورد، بیشترین قربانی و فصل زمستان با داشتن 19 جان باخته، کمترین تعداد قربانی را در سال 1393 به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای تصادفات در شهرستان ساری و به ویژه در جمعیت جوان این شهرستان، پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر وضع قوانین سخت گیرانه، افزایش ایمنی خودروها و فرهنگ سازی و آموزش، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، تمهیداتی جهت کاهش این نرخ صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، حوادث ترافیکی، ساری
|
 • Mosharafeh Chaleshgar Kordasiabi, Masoumeh Akhlaghi, Mohsen Askarishahi, Leila Sabzmakan, Masoumeh Abbasi Shavazi Pages 1-11
  Introduction and
  Purpose
  Assessment of quality of life (QOL) in rheumatoid arthritis (RA) patients is of great importance for health researchers¡ health
  planners¡ and clinical specialists. Therefore¡ we aimed to evaluate QOL and the factors affecting it in patients with RA.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed in 185 RA patients (2014) at Shariati Hospital. The participants were chosen through convenience sampling. The data collection tools included a form on demographic and clinical factors¡ health status (arthritis impact measurement scale2 [AIMS2])¡ and SF20 QOL questionnaire. Data was analyzed in SPSS 16 using descriptive¡ univariate¡ and multivariate regression analysis.
  Results
  The patients had a mean age of 46.97±11.47 years¡ and most of the patients were female (80.5%)¡ 67.6% of whom were housewives. In general¡ 90% of the patients had diploma or lower education. Mean of physical dimension of QOL was lower and social and role dimensions were higher than other dimensions. Univariate analysis regression showed that QOL have significant negative relationship with age¡ disease duration¡ disease activity score (DAS) and significant positive relationship with education and health status. In multivariate regression analysis¡ health status¡ DAS¡ and education explained 71.7% of QOL.
  Conclusion
  Our results highlighted the influence of demographic and diseaserelated factors on QOL. Thus¡ they should be implemented in designing educational programs to increase QOL in RA patients.
  Keywords: Health status, Quality of life, Rheumatoid arthritis
 • Fariba Hafezi, Mohammada Amin Karami, Bahram Kamarehie, Ali Jafari, Mansor Ghaderpoori, Mohammad Bazdar, Ellahe Razipour Pages 12-22
  Introduction and
  Purpose
  Treatment of dye wastewater produced by textile industries is a major challenge for the environment. About 15% of the total produced dyes in the world are released in sewages during dyeing activities. Alizarin red S (ARS), a synthetic dye produced from Alizarin sulfonate is the most widely used dye, in the textile industry. The aim of this study was to remove ARS dye from aqueous solution through advanced photochemical oxidation process using UV/peroxidedisulfate.
  Methods
  In this study, the effect of pH, concentration of persulfate, dye concentration, and UV radiation on removal of ARS were studied in laboratory scale using a reactor containing UV-C lamp (6 watts) by batch method. ARS concentration was determined by UV/Visible spectrophotometer.
  Results
  The results showed that removal efficiency increased by increasing the concentration of disulfate, ultraviolet radiation intensity, and reaction time and decreased by increasing dye concentration and pH. In this study, the optimum condition was obtained at pH=7, peroxidisulfate concentration of 0.02 Mmol/L, and 50 mg/L dye concentration. The results showed that the ARS removal by UV/peroxidisulfate process follows a first-order kinetic.
  Conclusion
  Due to the high removal efficiency of this process in removing ARS (96.5%), use of this process can be a good choice in the treatment of dye and industrial wastewater.
  Keywords: Advanced photochemical oxidation, ARS, Dye removal, UV, Peroxidisulfate, Textile wastewater, Wastewater treatment
 • Aynaz Maleky, Jamshid Yazdani Charati, Fatemeh Abdollahi Pages 23-31
  Introduction and
  Purpose
  Pediculosis capitis is one of the parasitic skin diseases, which is widespread in many parts of the world since it is contagious. This study aimed to determine the prevalence of pediculosis capitis and its associated risk factors among the elementary students in Kalaleh, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on the primary students in 2015. For the purpose of the study, 541 students were examined for head lice infestation using a two-stage sampling method. The survey data were collected through direct examination of the skin, hair, and head cover as well as a questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics and Chi-square test in SPSS, version 20.
  Results
  As the results of this study demonstrated, the prevalence of pediculosis capitis among the elementary school students in kalaleh was 6.5%. There was a significant relationship between the pediculosis capitis and gender, using of personal belongings, sleeping in the same room, and observing personal hygiene such as washing hands frequently with detergents, changing clothes regularly, and taking a bath at least two times a week. However, no significant relationship was observed between the pediculosis capitis and level of education, place of residence, age, father’s occupation, education level of parents, number of household members, having a bathroom in the house, having a health educator, and type of hair.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, the head lice infestation is highly prevalent among the primary students in Kalaleh city. Regarding this, it is recommended to train the health educators, teachers, parents, and students in order to prevent this infestation.
  Keywords: Infestation, Head lice, Primary schools, Students
 • Koorosh Etemad, Alireza Heidari, Mohammadhossein Panahi, Mansureh Lotfi, Fatemeh Fallah, Sadaf Sadeghi Pages 32-43
  Introduction and
  Purpose
  The World Health Organizatoin Package of Essential Noncommunicable (PEN) Diseases Interventions is a prioritized set of costeffective interventions that can provide quality care even in the low-resource settings. The present study aimed to determine the challenges of implementing this package in Iran’s healthcare system.
  Methods
  This qualitative study was conducted using the content analysis approach in 2015. The data were collected by holding two focus group discussions and six depth interviews with the participation of 18 experts. Following the transcription of the interviews, the data were analyzed through content analysis method.
  Results
  The findings were categorized into nine main themes, including: management challenges, organizational challenges, functional challenges, intelligence challenges, political challenges, demographic challenges, economic challenges, cultural challenges, and educational challenges, out of which 19 subthemes were derived.
  Conclusion
  Due to the multiple challenges of implementing the PEN Diseases Interventions, effective and sustainable management, restructuring the health system, cooperation with other departments, and training can eliminate the defects and accelerate the implementation of the protocol.
  Keywords: Health system, Noncommunicable diseases, Package of essential interventions, Surveillance
 • Samaneh Dehghan, Roshanak Rezaei Kalantari, Ali Azari, Sahram Nazari Pages 44-60
  Introduction and
  Purpose
  The release of chlorinated organic compounds (COCs) is accounted as a danger for public health and environment due to their harmful properties such as carcinogenicity, toxicity, and flammability. Trichlorethylene (TCE) is one of the most famous COCs, which is commonly used as a solvent for dry-cleaning and industrial degreasing and contaminates soil and groundwater. Thus, it is considered as a possible carcinogenic compound (class B2) for humans. Therefore, this study was conducted to evaluate the effect of zero-valent iron nanoparticles (nZVI) in degradation of TCE.
  Methods
  Iron nanoparticles were prepared through the ferric chloride revival method by sodium borohydride. The properties of nanoparticles were determined using scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and vibrating sample magnetometer. In addition, the effect of pH, concentration of trichloroethylene, iron nano-particle concentration, and contact time were studied on TCE removal efficiency. Box Behnken model was used to investigate the interaction of these variables. Analysis of variance was considered as the statistical method for analysis of responses.
  Results
  Results on degradation of trichloroethylene with iron nanoparticles showed that the degradation efficiency was equal to 91.23% under optimal conditions (pH=3, the nanoparticles dose of 0.63 g/l, TCE concentration of 11 mg/l, and contact time of 86 min). The results of kinetic studies revealed that TCE degradation by nZVI follows first-order kinetic model.
  Conclusion
  Based on the obtained results, we can conclude that zero-valent iron nanoparticles have a good efficiency in the degradation of TCE. On the other hand, separation of these nanoparticles is simple due to its magnetism properties, which can improve the use of these nanoparticles.
  Keywords:
  Keywords: Analysis of variance, Efficiency, Nanoparticles, Water purification
 • Koorosh Etemad, Alireza Heidari, Mansoureh Lotfi Pages 61-65
  Introduction and
  Purpose
  The media strongly affect in individuals consumption behavior, purchasing and food pattern and undoubtedly, if these foods doesn’t advertise, People tend not to consume them and will reduce the related diseases. The aim of this study was to determine the television advertising of healththreatening goods.
  Methods
  In this study, the television advertising of one, two, three and Tehran channels were studied from 6 am to 24 midnight From January 20 to February 3 and from August 23 to September 6 ,2013. According to the list approved by the Ministry of Health, harmful products to health include the grain snack, carbonated drinks, Chips and consuming fast foods. Data were collected from recorded adverting boxes and were analyzed using Excel software.
  Results
  In this 30-day period, 612 cases of harmful products were advertised in four TV Channels in 14567 second. From January 20 to February 3, 295 cases of harmful products were advertised in in 6853 second. From August 23 to September 6, 317 cases of harmful products were advertised in in 7714 second. Most harmful products were done in the TV channel 3. Chips were advertised more than other harmful products.
  Conclusion
  Due to the high amount of advertisements of health-threatening products, it is suggested continuous monitoring, using the legal and regulatory strategies.
  Keywords: Advertising, Food, Harmful products to health, Media, TV
 • Mohammad Adeli, Bahram Kamarehie, Reza Jalilzadeh Yengejeh, Zainab Rostami Pages 66-74
  Introduction and
  Purpose
  One of the problems of water distribution systems is loss of large volumes of water due to the occurrence of various events, which incurs a huge financial loss. Regarding this, the aim of the present study was to investigate the rate of events and water loss in the water distribution system and its related factors in Azna, Lorestan province, Iran, during 2008-2014.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted using census method, surveys, and field data collection. In this study, the amount of water production and consumption, the volumes of water loss, the number of accidents, type of pipe, pressure zone, as well as the age and length of the pipes recorded during 2008-2014 were studied and analyzed.
  Results
  According to the results, the highest (34.48%) and lowest (20.57%) amount of water losses happened in 2008 and 2014, respectively. High pressures in water systems had significant relationship with the number of events as well as the amount of water loss and water consumption. In addition, higher length and age of the pipes had a direct correlation with increased number of events and water loss. Furthermore, the maximum number of events were found to occur in the pipe embranchment and galvanized pipes.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, the average water losses in the water distribution network of Azna was less than the national average; however, it was far from optimal condition. Low water pressure in some regions was found to be the cause of the reduction in the number of events, water loss, and consumption. Furthermore, the number of events was directly related to the length and age of the pipes, the water pressure, and number of branches. The findings showed that water loss quantity can be reduced by applying suitable management techniques in different sections. Therefore, the water loss can be significantly controlled by taking such measures as reducing the pressure in the high-pressure zones, timely replacement of old and inappropriate pipes, appropriate fixing of the pipes, replacement of the galvanized pipe, and standard implementation of pipes and fittings.
  Keywords: Azna, Events, Pipe age, Water loss, Water pressure
 • Jamshid Yazdani Charati, Ali Abbasi, Afsaneh Fenderski, Nadia Ali Pour Pages 75-82
  Introduction and
  Purpose
  Road traffic injuries are one of the most important health problems in recent communities that annually takes the lives of more than 12,000 people around the world. The present study examined the epidemiology of fatal traffic accidents in Sari, Mazandaran province, Iran, in 2014.
  Methods
  This descriptive study was conducted using the information about the people who died due to traffic accidents during early April 2014-March 2015. This information was taken from the Mazandaran Legal Medicine Center. All the required information was collected using the checklist. The age and gender of the population were obtained from the Statistical Center of Iran, which was collected in the population census carried out in 2014. Data analysis was performed using Excel 2013.
  Results
  According to the results, a total of 112 individuals had died due to traffic accidents in Sari, 76 cases of whom were male (68%). The highest number of deaths was found to be between the ages of 15 and 24 years old. Sari-Kaiser and Sari-Juybar road had the maximum (19 cases) and minimum (two cases) numbers of death, respectively. In addition, the spring and winter with 35 and 19 killed had the most and least numbers of death in Sari in 2014.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, Sari has a high rate of accidents, particularly among the young people. Regarding this, some measures such as ratifying strict rules, increasing vehicle safety, as well as improving culture and education, especially among the children and adolescents should be taken to reduce this rate.
  Keywords: Epidemiology, Sari, Traffic incidents