فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین سیف الدینی * صفحه 3

  مهم ترین ویژگی و وجه ممیزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین، استمرار تاریخی آن در ادوار مختلف است. تمدن های باستانی مختلفی از آغاز تاریخ تا به امروز وجود داشته اند؛ اما کم تر تمدنی را می توان سراغ داشت که به زندگی و پویایی خود از هزاران سال پیش تاکنون ادامه داده باشد. تمدن یونان با تمام عظمت و اهمیت، تنها محدود به یک دوره باستانی شد و سپس از بین رفت و درنهایت به بخشی از امپراتوری های دیگر تبدیل شد؛ اما تمدن ایرانی با ماهیت آریایی خود در هر دوره به نحوی زندگی خود را ادامه داده است و به رغم این که دستخوش تغییراتی شده اما همچنان هسته سخت خود را حفظ کرده است.
  یکی از دلایل این استمرار تاریخی، سنت دیوانی و دولت مداری در ایران بود که همواره از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و بخش مهمی از ایده ایرانشهری را تشکیل می داد. در این نوشتار به چگونگی استمرار ایده ایرانشهر در دوره نادری و با تمرکز بر تاریخ نگاری درباری خواهیم پرداخت. بررسی تاریخ درباری با این فرض مورد تاکید است که به نظر می رسد این دست از نوشته ها، به اراده و سلیقه پادشاه و جریان اصلی قدرت نزدیک تر بوده اند.
  پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی و روش توصیفی تحلیلی سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که چه تصوری از ایده ایرانشهری در عصر نادرشاه وجود داشت. نتایج نشان می دهد که اندیشه ایرانشهری در ساحت نظر پررنگ بود اما در عمل و حوزه دولتداری و اداره رگه های کمرنگی از آن دیده می شد.

  کلیدواژگان: هویت جمعی ایرانیان، هویت ملی، دین، دین داری
 • مهدی ناظمی، عباس ذبیح زاده*، امیرجلال حاتمی صفحه 23

  جامعه ی ایرانی در قرن بیستم تصویری از هویت اسلامی، ایرانی و مدرن است. هدف از مطالعه ی حاضر ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی (IAT) برای اندازه گیری هویت های اسلامی، ایرانی و مدرن است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا ابزار طراحی شده از روایی و اعتبار مناسبی برای سنجش هویت های اسلامی، ایرانی و مدرن برخوردار است؟ طرح تحقیق این مطالعه از نوع علی مقایسه ای و جامعه ی آماری آن دانشجویان 19 تا 30 ساله ی دانشگاه های شهر تهران است. ابتدا نمونه ای متشکل از 100 دانشجو جهت رواسازی آزمون تداعی ضمنی و در گام بعدی نیز 80 دانشجوی دیگر آزمون تداعی ضمنی تهیه شده، مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DAS-21) و پرسشنامه های هویت اسلامی، ایرانی و مدرن را تکمیل کردند. نتایج نشان دهنده ی روایی بالای آزمون تداعی ضمنی و هم چنین پایایی بالای پاسخ شرکت کنندگان به این آزمون بود.

  کلیدواژگان: آزمون تداعی ضمنی، هویت اسلامی، هویت ایرانی، هویت مدرن
 • یزدان فرخی * صفحه 41

  کردستان به عنوان بخشی از جغرافیای تاریخی ایران و محل زندگی کردهای ایران، عرصه ای است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مطابق دیدگاه رایج لفظ «کردستان» برای نخستین بار روزگار حکمرانی سلسله سلجوقیان رسمیت یافته است. براساس این دیدگاه سلطان سنجر، با ایجاد منطقه ای به نام «کردستان» و گماشتن برادرزاده خود «سلیمان شاه» به عنوان حاکم این مناطق، این نام را در دفاتر رسمی و اسناد اداری آن روزگار رایج کرده است.
  مهم ترین مشکل دیدگاه اخیر این است که با فرض پذیرفتن آن، دلایل روی دادن این تحول در عهد سلجوقیان معلوم نمی شود و از این رو مهم ترین پرسش درخصوص پیشینه هویتی «کردستان» این است که چه تحولاتی موجب شده تا نام کردستان به عنوان نام این سرزمین در متون رسمی رواج یابد؟ متون و منابع اصلی چه زمانی را برای این تحول مطرح می کنند؟ چنین به نظر می رسد که نام کردستان پیوندی نزدیک با احیاء نام ایران در عهد ایلخانان دارد و زمان رواج و رسمیت یافتن کردستان با تحولات حکومت ایلخانان پیوند دارد؛ بنابراین این پژوهش درصدد است تا با مطالعه انتقادی متون تاریخی و تحقیقات صورت گرفته و نیز با شیوه و روش توصیفی تحلیلی معمول در پژوهش های تاریخی، به پرسش های اخیر پاسخ گفته و فرضیه های طرح شده را مورد ارزیابی قرار دهد.

  کلیدواژگان: کردستان، سلجوقیان، ایران زمین، ایلخانان
 • داریوش جهانی*، عزت الله عزتی، محمدحسن نامی صفحه 53

  تنوع فرهنگی پدیده ای جهان شمول است. یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای با تنوع فرهنگی، حفظ و تقویت همگرایی افراد و گروه های مختلف ساکن در قلمرو سرزمینی است. برخی محققان معتقدند خرده فرهنگ نه تنها تضادی با هویت ملی و فراگیر در ایران ندارند، بلکه در نقش ستون های نگه دارنده ی آن عمل می کنند. عوامل زیادی در حفظ و تقویت همگرایی و انسجام اقوام و گروه های مختلف ساکن در یک سرزمین نقش دارند و این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی است. لذا نویسندگان در این تحقیق تلاش کرده اند تا میزان تاثیر مولفه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را بر همگرایی مردم مناطق کردنشین ایران، از منظر نخبگی مورد بررسی قرار دهند. روش این تحقیق پیمایشی و نوع آن کاربردی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب نظران و نخبگان محلی و قومی در دو سطح راهبردی و اجرایی با حجم نمونه 90 نفر و روش نمونه گیری ساده تصادفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه های فرهنگی اجتماعی با 25/45 درصد و مولفه های اقتصادی با 75/49 درصد به عنوان عامل همگرایی است.

  کلیدواژگان: همگرایی، قوم، قوم کرد، هویت، فرهنگ
 • علی رضاییان*، منصور وثوقی، باقر ساروخانی صفحه 69

  سوال از چیستی هویت اجتماعی جامعه ی ایرانی، پرسش ماندگاری ست. این مقاله به مطالعه ی جامعه شناختی هویت ملی و محلی لک زبانان ایران، می پردازد. روش تحقیق، پیمایشی، جامعه ی آماری تحقیق، مردمان لک زبان ساکن در چهار استان لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان بوده و تعداد 402 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین هویت ملی و هویت محلی، همبستگی وجود داشته و شدت گرایش به هویت ملی، قویتر از گرایش به هویت محلی است. ضرایب استاندارد رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای همزیستی فرهنگی، هویت محلی و علائق زیبایی شناختی بومی، بر هویت ملی اثرتقویتی داشته و 42 درصد واریانس هویت ملی را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: هویت، ملی، محلی، لک، ایران
 • سید رضاهاشمی زاده، علی دلاور*، افسانه مظفری صفحه 85

  هویت یکی از مفاهیم مهم در حوزه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. هویت ملی، به احساس تعلق به سرزمین بزرگتر و در محدوده ای خاص می پردازد. مقوله ی حفظ هویت ملی (و هویت ایرانی) به یکی از مسائل و موضوع های مهم در حوزه ی مطالعات علوم انسانی امروز کشور تبدیل شده است. سینما یک رسانه ی تاثیرگذار و محملی مناسب برای بازنمایی هویت ملی در یک جامعه است. این تحقیق در پی آن است که مولفه های هویت ملی (هویت ایرانی) را که در فیلم های علی حاتمی به صورت نشانه های گوناگونی بازنمایی شده است، شناسایی و کشف کند. فیلم سینمایی «مادر» به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است. از روش پژوهشی تحلیل نشانه شناختی برای تحلیل این فیلم استفاده شده است. مهم ترین نتیجه این تحقیق نشان می دهد که در فیلم «مادر» مضامین و شاخص های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و زبانی هویت ملی، از طریق رمزگان های اجتماعی، فنی و ایدئولوژیکی بازنمایی شده است. سه سبک نشانه شناختی مهم که در رمزگان های تحلیل شده این فیلم وجود دارد عبارتند از: مادر که در این فیلم القا کننده ی وطن است، بازگشت به اصالت و ادبیات اصیل ایرانی و با هم بودن و زندگی جمعی.

  کلیدواژگان: بازنمایی، هویت، هویت ملی، نشانه شناسی، هویت ایرانی
 • وحدانه فولادی * صفحه 103

  یکی از راه حل ها برای تدبیر معضل معماری امروزی ایران که آن را از محتوا و مفاهیم عالی تهی کرده و با چالش مواجه ساخته است، برقراری پیوند با معماری گذشته و تداوم آن است. تحقیق حاضر به چگونگی احیای گنبد به عنوان عنصری از هویت معماری ایران می پردازد. به همین منظور عنصر گنبد، از جنبه های گوناگون و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای و ابزار کتابخانه ای، بررسی شده است. نتیجه این که گنبد ایرانی، دارای شاخصه هایی نظیر پشتوانه اصیل تاریخی و زیبایی شناسانه، مقاومت ذاتی هندسی به لحاظ نیارش و هم چنین خنک نگه داشتن فضای تحت پوشش آن در فصول گرم سال در نواحی اقلیمی گرم و خشک ایران در گذشته، است که موجب هویت بخشی به معماری نواحی مرکزی ایران می شود. بازشناسی این شاخصه ها به احیای این عنصر در معماری معاصر کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: احیای گنبد، بازشناسی گنبد، معماری ایران، معماری معاصر، هویت
 • اصغر میرفردی *، عبدالله ولی نژاد صفحه 119

  این مقاله با هدف بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد هویت ملی دانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از روش پیمایش اجرا شده است. براساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چند مرحله ای، انتخاب و مطالعه شد. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه ای 30 سوالی، ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده که پس از تایید اعتبار آن ها از سوی صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (هویت ملی 888/0) ، محاسبه و استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در هویت ملی (کلی) ؛ و ابعاد «سرزمینی» ، «تاریخی» و «فرهنگی» آن در بین زنان و مردان پژوهش وجود نداشته است؛ ولی تفاوتی معنادار در بعد «سیاسی» هویت ملی آنان وجود داشت.

  کلیدواژگان: هویت ملی، تفاوت جنسیتی، دانشجو، یاسوج، ایران
|
 • Hosein Seyfodini * Page 3

  Perhaps the most important feature of the Iranian culture is its continuation throughout different historical periods. There have existed numerous different civilizations from the past to the present but a few of them have been able to continue their existence from thousands of years ago to today. With all its importance and grandeur, the Greek civilization was limited to a very short period in the ancient world and became part of other empires. The Iranian civilization has somehow been able to continue its existence, however. While the civilization has been changed in different times, it has maintained its core principles. One of the reasons for the historical continuation was the bureaucratic and statehood tradition which was transferred from one generation to another. This tradition is an important part of the idea of Iranshahr. This study investigates the how of the continuation of the idea of Iranshahr during the Nadir Afshar’s government by focusing on the court historiography. The assumption of the study is that those works were the reflection of the king’s and the mainstream elites’ will. Also, this study premises on the continuation of the idea of Iranshahr. The research method is descriptive-analytical, and the required data are collected from primary sources. This study seeks to answer this question that how the idea of Iranshahr was presented in the Naderi era. The analysis suggests that while the idea was pronounced in theory, it did not have a strong presence in the arena of statehood and bureaucracy.

  Keywords: Historiography, Idea of Iranshahr, Nadir-shah Afshar, Iranian Identity, Governance
 • Mahdi Nazemi, Abbas Zabihzadeh *, AmirJalal Hatami Page 23

  Iranian society in the twentieth century is a live image of three identities namely Islamic, Persian and Modern. The purpose of this study is developing and validation of Implicit Association test (IAT) for measurement of Islamic, Iranian and Modern identities. The main question of this research is whether the developed task has a suitable reliability and validity for evaluating Islamic, Iranian and Modern identities? The research design of this study is ex-post facto and statistical population consists of all 19 to 30 year old students in Universities of Tehran. In the first step of this study for validation of IAT, 100 students of Shahid Beheshti University were selected and to the next step 80 students from Tehran Universities completed IAT, Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), and Islamic, Iranian and Modern questionnaires.  Results show high validity of IAT and high reliability of participants’ answers to this test.

  Keywords: Association, Test Islamic Identity, Iranian Identity, Modern Identity
 • Yazdan Farrokhi * Page 41

  Kurdistan has been paid attention to researchers as a part of history of Iran. According to what is mentioned, the first time the word ‘Kurdistan’ had been accepted during the Saljuq dynasty era. According to that belief, king Sanjar made this name common in official places and papers while he created a region called Kurdistan and appointed his nephew king Solomon as ruling. If we accept that belief the problem arises here in the absent place of that evolution in Saljuq era. So the question is what changes has happened to Kurdistan name in public and official. According to original source and texts what was the exact time for these changes? It seems that this name is closely with Iran in the recent revival of popularity and recognition of Kurdish Ilkhans and time associated with changes Ilkhans government. However this paper issues with help of Critical study historical texts and research conducted as well as a descriptive and analytical practices and techniques common in historical research, recently response to questions and hypotheses that have been proposed to assess.

  Keywords: Kurdistan, Saljuqs, Iran zamin, Ilkhans
 • Dariyoosh Jahani *, EzatAllah Ezati, Mohammad-Hasan Nami Page 53

  Cultural diversity is a universal phenomenon. One of the most important concerns of countries with cultural and ethnic diversity, is preserve and enhance the convergence of different individuals and groups living in the territory. Some researchers believe that ethnic identities and subcultures not only not in conflict with national identity in Iran, but also act as pillars holding it. Many factors involved in maintaining and strengthening the unity and cohesion of communities and groups living in a land and this subject can be studied from different directions and dimensions. Therefore, in this study the authors have tried to investigate the effects of socio-cultural and economic components on the convergence of the people of Kurdish regions of west of Iran from the perspective of the elite. The method of this research is survey and practical. The data were collected through questionnaires. Statistical population of research involving the experts and elites of ethnic area in two strategic and executive level with a sample size of 90 people and the method of sampling is simple random. The results indicate that socio-cultural factors with 45.25 percent and economic factors with 49.75 percent are as converging factor.

  Keywords: Convergence, People, Kurd People, Identity, Culture
 • Ali Rezaeian *, Mansor Vosooghi, Bagher Sarokhani Page 69

  The question of the identity of the Iranian society is a persistent inquiry. The present study addresses the sociological study of the national and local identity of Laki speaking people of Iran. The research population included all Laki speaking people of four provinces of Lorestan, Kermanshah, Ilam, and Hamedan from whom 402 participants were selected as the research sample through multistage cluster sampling. Results indicate that there is a correlation between the national identity and local identity, and the intensity of the tendency to national identity is stronger than that to local identity. The standard regression coefficient shows that the variables of cultural coexistence, local identity and the aesthetic interests have strengthening effects on the national identity, and determine 42 percent of the national identity variance.

  Keywords: Identity, National, Local, Lak
 • Seyed Reza Hashemi Zadeh, Ali Delavar *, Afsaneh Mozaffari Page 85

  Identity is one of the important concepts in the field of Social and Cultural Studies. National identity is a form of identity and sense of belonging to a larger land deals within certain limits. Today, the issue of preservation of national identity (and Iranian identity) has become one of the most important issues in the field of human sciences. Cinema is a high impact medium and a suitable tool in representation of national identity in a society. The current study seeks to identify and explore components of national identity (Iranian identity) represented by Ali Hatami in the movie “Mother”.   The movie “Mother” has been selected as a case study. Semiology analysis method was used to analyze the movie. The results of this study show that the movie “Mother” represents political, social, historical, linguistic and national identity themes and indicators through social, technical and ideological codes. Three main semiology codes styles analyzed in this movie include: mother suggests homeland, return to Iranian classical literature originality and togetherness and collective life.

  Keywords: Representation, Identity, National identity, Semiology, Iranian Identity
 • Vahdaneh Fooladi * Page 103

  Establishing relations between past architecture of the country and today’s, moreover carry on it is one of the solutions to solve what has made today’s architecture empty of contents and concepts also what has suffered it from the identity crisis. The present study is about how to revive the dome as an element of architectural identity of Iran. So, the dome, has been investigated from various aspects; using descriptive, analytic and comparative methods in library. As a result, Iranian dome, has indicators such as; the original history and aesthetics, also it has the natural strength of geometry. Likewise it keeps cool the covered space in warm season in hot-dry climate of Iran as well as it has provided architectural identity of central Persia in the past. Recognition of these factors would help us to revitalize this element in contemporary architecture.

  Keywords: Contemporary Architecture, Dome Identification, Iranian Architecture, Identity, Dome Revival
 • Asghar Mirfardi *, Abdollah Valinezhad Page 119

  This paper aimed to evaluate the role of gender differences in national identity dimensions of students. Using survey method, Statistics society had been Yasouj university students; from which 400 persons were determined based on Lin Sampling Table (1976) as sample size and were selected by classified-multi stage random sampling method. Researcher-made questionnaire was used as research tool for data collection, which face validity and Cronbach's alpha (National Identity=0.888) were used for its validity and reliability, respectively. The findings showed that there is no significant difference in participants' national identity (general) as well as its geographical, historical and cultural dimensions among the men and women students, but there is a significant difference in political dimension of their national identity.

  Keywords: National Identity, Gender Difference, Student, Yasouj University, Iran