فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، زمستان 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سکینه صادقی کاجی، بهزاد شارقی* صفحات 1-8
  آنزیم اورهآز جزء خانواده آمیدو هیدرولازها ) EC: 5. 1. 5. 3 ) میباشد که توسط گیاه لوبیای جک تولید می شود و این ارگانیسم را قادر میسازد که اوره را هیدرولیز و ایجاد آمونیاک و دی اکسیدکربن نماید. مطالعات سینتیکی این آنزیم با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری در ناحیه ماوراء بنفش در دمای Co40 و در سه pH 5 / 5 ، 2 / 7 و 8 انجام گرفت. نتایج بهدست آمده نشاندهنده سینتیک مهاری وابسته به pH اورهآز توسط پراکسید هیدروژن میباشد. بیش ترین اثر مهاری در pH بازی ) 8 = pH ( اتفاق افتاده و اثر مهاری پراکسید هیدروژن در pH اسیدی ) 5 / 5 = pH ( حداقل میباشد، در نتیجه پارامترهای سینتیکی Km و Vmax آنزیم اورهآزکه توسط معادله لینوریور برگ در غیاب پراکسید هیدروژن محاسبه - شده است، بهترتیب معادل 52 / 4 میلیمولار و 03 / 1 میلیمولار بردقیقه میباشند. در حضور پراکسید هیدروژن و با افزایش pH مقدار Km و Vmax به ترتیب افزایش و کاهش مییابند. همچنین نتایج نشان دادند که بوریک اسید و بتا مرکاپتو اتانول اثر حفاظتی در برابر مهارشدن آنزیم در 8 = pH انجام میدهند. اثر حفاظتی بتامرکاپتواتانول در برابر پراکسید هیدروژن برای آنزیم اورهآز نسبت به بوریک اسید بیشتر میباشد، بهطوریکه بتامرکاپتواتانول و بوریک اسید در غلظت مشابه ) 30 میلیمولار( بهترتیب 90 و 80 درصد حفاظت در برابر پراکسید هیدروژن برای آنزیم اورهآز ایجاد نمودند.
  کلیدواژگان: اوره آز، پراکسید هیدروژن، پارامترهای سنتیکی، گروه های تیول، مهار کننده های اوره آز
 • مهدی بابازاده میکلا*، مهدی سلطانی، ابوالقاسم کمالی، محمدرضا سعیدی اصل صفحات 9-16
  امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، محققان در جستجوی منابع ارزان قیمت پروتئین می باشند. یکی از این منابع، پروتئین تک یاخته است.. این تحقیق به مطالعه فرایند تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از مخمرهای Saccharomyces cerevisiae و Saccharomyces carlsbergensis پرداخته است این مخمرها به عنوان ایده آل ترین و پرکاربردترین میکروارگانیسم های یوکاریوتی برای مطالعه بیولوژیکی شناخته شده است. در مطالعه حاضر پساب تولید شده در کارخانه آرد ماهی کیلکا (Stick Water)، استان مازندران جمع آوری و در آزمایشگاه به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پرداخته شد. محیط کشت تهیه شده برای مخمرها YGB (Yest Extract Glucose Broth) بود. به منظور ارزیابی رشد مخمرها از محیط کنترل و محیط حاوی 50 و 100 درصد Stick Waterاستفاده شد. محصول تولید شده از نظر درصد ماده خشک، پروتئین، رطوبت، خاکستر و پروفایل اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و برای ارزیابی نتایج درون گروهی از تست Anova استفاده شد. در تحقیق حاضر میزان تولید پروتئین تک یاخته در مخمر carlsbergensis Saccharomyces (36/56 درصد)، اندکی بیشتر از مخمر Saccharomyces cerevisiae (35/54 درصد) بود ولی اختلاف معناداری بین آنها مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پروتئین تک یاخته، مخمر، Stick Water، محیط کشت
 • نبی الله خیرآبادی*، جعفر سیف آبادی، مهناز ربانی ها، فریدون عوفی صفحات 17-29
  این مطالعه با هدف بررسی الگوی پراکنش و تعیین فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگهای منزوی در شش ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه برداری در یک دوره یک ساله و در چهار فصل انجام شد. خرچنگ منزوی در اتانول 70 % تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر 9 گونه متعلق به دو خانواده از خرچنگ های منزوی مورد شناسایی قرار گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، PAST ، TAL (4.2) و نرم افزار R انجام شد. آنالیز واریانس یکطرفه با استفاده از آزمون LSD نشان داد، فراوانی این گونه ها بین تعدادی از ایستگاه ها دارای تفاوت معنادار است ) 05 / 0 P<(، ولی تغییرات فصلی تاثیر معناداری در فراوانی خرچنگ های منزوی ندارد. آنالیز خوش های نشان داد ایستگاه های پنج و شش دارای بیشترین شباهت و ایستگاه چهار دارای بیشترین تفاوت با سایر ایستگاه ها هستند و در مورد فصول مشخص شد که فصل تابستان دارای بیشترین تفاوت از نظر فراوانی خرچنگ های منزوی با سایر فصول است. همچنین با مقایسه فراوانی و پراکنش گونه ها در فصول و ایستگاه های مختلف با پارامترهای محیطی اندازه گیری شده (pH، شوری، دما، اکسیژن محلول، شیب بستر و ساختار کلی بستر(توسط آنالیز PCA مشخص شد که تغییرات فراوانی و پراکنش فقط وابسته به ساختار کلی بستر است و تغییرات دیگر پارامترها اثر معنی داری در فراوانی و پراکنش خرچنگ های منزوی ایجاد نمیکند.
  کلیدواژگان: خرچنگ های منزوی، سخت پوستان، جزیره هرمز، الگوی پراکنش، فراوانی
 • بتول ادهمی*، سکینه یگانه، سیده سارا جعفری کناری صفحات 31-37
  این مطالعه به منظور بررسی جایگزینی گاماروس با غذای مصنوعی و اثر آن بر رشد، بازماندگی و فراسنجه های بیوشیمیایی سرمی بچه ماهی آکواریومی جوئل (Hemichromis bimaculatus) انجام شد. در این بررسی 270 قطعه بچه ماهی جوئل با میانگین وزنی 72/0± 22/1 در 9 آکواریوم به حجم 100 لیتر (3 تیمار و 3 تکرار) و در هر آکواریوم 30 قطعه ماهی با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار اول گاماروس، تیمار دوم غذای بیومار و گاماروس به صورت تناوبی و تیمار سوم تیمار شاهد که به آنها غذای بیومار داده شد، بود. غذادهی روزانه 4 وعده و تا حد سیری ماهی طی 10 هفته دوره پرورش صورت گرفت. در انتهای آزمایش فراسنجه های رشد، خونی و سرمی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای مختلف از نظر درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<) درحالیکه ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و درصد بازماندگی اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان ندادند (05/0P>). بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار 1 مشاهده شد. مطالعه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و تری گلیسیرید بین تیمارها و شاهد وجود داشت (05/0P<) ولی تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پروتئین تام اختلاف معنی داری را نشان ندادند (05/0P>). بیشترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و تری گلیسیرید در تیمار شاهد مشاهده گردید و کمترین مقادیر هماتوکریت و تری گلیسیرید در تیمار 1 و هموگلوبین در تیمار 2 بود. اگرچه تیمار گاماروس، نتوانست رشد را به اندازه غذای بیومار بالا ببرد، اما از آنجایی که تیمار 2 از لحاظ پارامترهای رشد و خون شناسی به تیمار شاهد نزدیک بود می توان گاماروس را در تغذیه بچه ماهی جوئل به ویژه به صورت تناوبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گاماروس، غذای مصنوعی، شاخص های رشد، خون شناسی، ماهی جوئل
 • امین طیبی، سید محمد موسوی*، وحید یاوری، محمد ذاکری، آرش جاهدی، حسین پاشازانوسی صفحات 39-50
  ماهی گطان از ماهیان بومی خوزستان بوده که تاکنون مطالعات زیادی روی تکثیر آن صورت نگرفته است. لذا در این تحقیق، نقش محلول های فعال کننده نمکی روی کیفیت اسپرم و قابلیت لقاحی آن در مقایسه با ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور از 5 فعال کننده نمکی، آب کارگاه و آب مقطر (به عنوان شاهد) در 3 تکرار استفاده گردید. پس از انتقال مولدین به سالن تکثیر و آماده سازی مولدین، اسپرم و تخم مورد نیاز استحصال گردیده و سنجش پارامترهای تحرک اسپرم صورت گرفته و سپس جهت فعال سازی اسپرم ها از فعال کننده های نمکی استفاده و پس از گذشت 12 ساعت از عمل لقاح، وضعیت موفقیت لقاح مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، بیشترین میزان تحرک اسپرم و میزان لقاح در ماهی گطان به ترتیب در محلول های a2 (Tris Hcl 20 mM، NaCl 50mM)، a3 (CaCl2 2.5mM) و a4 (Tris Hcl 30 mM، KCl 30mM، NaCl 50mM) و کمترین آن در آب کارگاه و آب مقطر مشاهده گردید (001/0P<). همچنین بیشترین میزان فعالیت و تحرک اسپرم و میزان لقاح در ماهی کپور علفخوار به ترتیب در محلول های a2، a4 و محلول کاربامید مشاهده گردید که با سایر محلول های به کار رفته اختلاف معنی داری در سطح 001/0 داشتند. بر اساس نتایج حاصله می توان چنین نتیجه گیری نمود که بیشترین میزان تاثیر را در بین فعال کننده های نمکی به کار رفته در این تحقیق محلول فعال کننده a2 داشت به طوری که باعث افزایش حدودا 7 برابری در میزان تحرک اسپرم و افزایش 20 درصدی در میزان لقاح تخم گردیده است.
  کلیدواژگان: ماهی گطان، کپور علفخوار، محلول لقاح، اسپرم
 • اثر سطوح مختلف لاکتوباسلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی روده ماهی گوپی (Poecilia reticulate)
  صفحات 51-59
  این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) به عنوان مکمل غذایی بر میزان رشد، بازماندگی، فراسنجه های خونی و فلور باکتریای روده ماهی گوپی (Poecilia reticulata) انجام پذیرفت. به همین منظور 1800 لارو ماهی گوپی با میانگین وزن 7 میلی گرم در 4 گروه با 3 تکرار شامل جیره غذایی فاقد باکتری به عنوان شاهد (گروه 1) و جیره های دارای باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در سه سطح 107×5/1 (گروه 2)، 107 ×3 (گروه 3) و 107 ×6 (گروه 4) واحد کلنی بر گرم غذا به مدت 16 هفته تغذیه شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که از نظر افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه بین گروه 4 و گروه شاهد و سایر گروه های آزمایش اختلاف معنی داری (05/0P<) وجود دارد. بیشترین تعداد گلبول های سفید در گروه 4 (1/0±7/9) مشاهده شد که با گروه شاهد (2/0±96/5) اختلاف معنی داری (05/0P<) داشت. بیشترین تعداد لاکتوباسیلوس روده ماهیان در گروه 4 مشاهده شد که با گروه شاهد و سایر گروه ها اختلاف معنی داری (05/0P<) داشت. نتایج نشان داد که باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به مقدار 107 ×6 واحد کلنی بر گرم غذا اثر معنی داری بر رشد، تعداد گلبول های سفید و جمعیت باکتریایی روده ماهی گوپی دارد.
 • سمیه عظیمی*، شاهرخ پاشایی راد صفحات 61-77
  مگس های گل (Syrphidae) یکی از بزرگترین و مهمترین خانواده راسته دوبالان (Diptera) بوده و افراد این خانواده در فرم بالغ از شهد و گرده گلها تغذیه می نمایند. لارو اغلب گونه ها شکارگر شته ها بوده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات دارند. طی بررسی که بر روی فون مگس های گل در نیمه جنوبی استان اردبیل در فصول بهار و تابستان سالهای 91-92 انجام گردید. تعداد 320عدد در بهار و تابستان سال 91 و 166عدد در بهار سال 92 با استفاده از تورحشره گیری جمع آوری شد و پس از اتاله، به آزمایشگاه تحقیقات بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت. نمونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی موجود تاحدگونه شناسایی شدند. حاصل این شناسایی 19گونه متعلق به 11 جنس مربوط به سه قبیله Syrphini، Paragini و Bacchini از زیرخانواده Syrphinae می باشد.
  Syrphus vitripennis - Eupeodes corollae - Eupeodes luniger« - Eupeodes latifasciatus« - Xanthogramma pedissequum« - Sphaerophoria scripta - Sphaerophoria rueppellii - Episyrphus balteatus - Paragus hemorrhous« - Paragus tibialis« - Paragus albifrons« - Paragus quadrifasciatus - Parasyrphus nigritarsis« - Ischiodon scutellaris - Xanthandrus comtus«- Scaeva selenitica« - Scaeva pyrasteri - Scaeva albomaculata- Melanostoma scalare« گونه های دارای یک ستاره برای اولین بار از استان اردبیل گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: فونستیک، Syrphidae، Syrphinae، نیمه جنوبی، اردبیل
 • خیام دل افکار، مسعود ستاری، حسین خارا، بهرام فلاحتکار* صفحات 79-96
  مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی دو ماده بیهوشی روغن گل میخک و کتامین، مقایسه پارامترهای هماتولوژی و شاخص های بیوشیمیایی خون تحت غلظت بهینه مواد بیهوشی در بچه ماهی استرلیاد Acipenser ruthenus با تعداد 276 و میانگین وزنی 4/3± 1/64 گرم انجام شد. شش غلظت mg/l 14، 35، 56، 77، 98 و 119 روغن گل میخک و غلظت های mg/l 35، 5/37، 40، 5/42، 45 و 50 کتامین در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. در هر دو ماده زمان تاثیر (جزیی و کلی) با افزایش غلظت کاهش پیدا کرد، درصورتی که با افزایش غلظت، زمان به هوش آمدن نیز زیاد شد. غلظت mg/l 56 روغن گل میخک و غلظت mg/l 45 کتامین، با توجه به زمان های بیهوشی و بازگشت به عنوان غلظت بهینه استفاده شد. کاهش معنی داری در پارامترهای هماتولوژیک در تیمارهای بیهوشی با روغن گل میخک وکتامین و تیمار استرس دستکاری بدون ماده بیهوشی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. بچه ماهیان بیهوش شده با روغن گل میخک تغییر معنی داری را در غلظت کورتیزول، گلوکز و لاکتات پلاسما نشان ندادند؛ درحالی که ماهیان قرارگرفته در معرض استرس دستکاری در هر سه شاخص بیوشیمیایی تغییر معناداری را نشان دادند، از طرفی بیهوشی با کتامین تغییر معنی داری را در غلظت لاکتات و کورتیزول پلاسما به دنبال داشت و غلظت گلوگز بدون تغییر ماند. در مجموع با توجه به کارایی بهتر روغن گل میخک در بیهوشی کامل و برگشت به حالت اولیه نسبت به کتامین و عدم مشاهده تغییر در غلظت شاخص های بیوشیمیایی، به منظور استفاده در آبزی پروری این گونه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیهوشی، ماهی استرلیاد، اسانس گل میخک، کتامین، استرس دستکاری
 • عبدالجبار ایرانی*، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی صفحه 97
  نرخ نیتریفیکاسیون در بیوفیلترها تابع غلظت آمونیاک است و مقادیر آمونیاک با توجه به زمان غذادهی در طول روز تغییر می کند. از طرف دیگر، به خاطر وجود شرایط مختلف در بیوفیلترها، احتمال حضور و فعالیت انواع باکتری ها دور از انتظار نیست. به همین دلیل در این تحقیق، پویایی نیتریفکاسیون در ساعات مختلف شبانه روز و همچنین نقش فرایندهای تصفیه زیستی (نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون و آناموکس) در بیوفیلترهای هوازی مستقر در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق 12 سیستم مدار بسته آزمایشی دارای بیوفیلترهای مبتنی بر کاه جو، پوشال چوب، اسفنج و لوله های مشبک پی وی سی طراحی گردید. پس از فعال شدن بیوفیلترها، در روزهای 46 و 61، نرخ نریفیکاسیون از هر 4 ساعت تعیین گردید و در روز 62 با نمونه گیری از بیوفیلترها، فرایندهای نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون و آناموکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ نیتریفیکاسیون در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت بوده و بیشترین مقدار آن با زمان های غذادهی در ارتباط بوده است. نرخ نیترفیکاسیون در گرانول های نمونه برداری شده از بیوفیلترها نسبت به حداکثر نرخ های به دست آمده برای بیوفیلترهای مستقر در سیستم ها بیشتر بوده است و در این گرانول ها علاوه بر نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون به مقدار زیاد و آناموکس به مقدار کمتر وجود داشت. بنابراین با مدیریت بهتر این بیوفیلترها می توان از همه فرایندهای دخیل در تصفیه زیستی ترکیبات معدنی نیتروژن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آناموکس، بیوفیلتر، دنیتریفیکاسیون، نیتریفیکاسیون
 • نرجس سنچویی*، هاشم خندان بارانی، عبدالعلی راهداری صفحات 107-116
  این بررسی به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) انجام شد. برای این منظور تعداد 150 قطعه ماهی با میانگین وزنی 28/0±51/22 گرم با پنج جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه لایزین (7، 12، 17 و 22 گرم در کیلوگرم جیره) و گروه شاهد فاقد اسید امینه لایزین به مدت 8 هفته غذادهی به مقدار روزانه 3٪ وزن بدن در 2 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد، راندمان غذایی و ترکیب بدن اندازه گیری و نتایج ثبت گردید. نتایج نشان داد که میزان وزن نهایی و افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و افزایش وزن نسبی در تیمار 17 گرم لایزین به ازای کیلوگرم جیره با سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد. نتایج ترکیب لاشه نشان داد که با افزایش میزان اسید آمینه لایزین تا 17 گرم در کیلوگرم جیره بر میزان پروتئین لاشه افزوده و بعد از آن کاهش در میزان پروتئین و افزایش در میزان چربی مشاهده شد. رطوبت و چربی و خاکستر لاشه ماهی اختلاف معنی داری را در تیمارها نشان ندادند. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار 17 گرم لایزین در کیلوگرم جیره مقدار مناسب برای استفاده در جیره غذایی ماهی سفیدک سیستان می باشد.
  کلیدواژگان: اسید آمینه لایزین، شاخص رشد، شاخص راندامان غذایی، ماهی سفیدک سیستان
|
 • Sakineh Sadeghi Kaji, Behzad Shareghi * Pages 1-8
  Urease (urea amidohydrolase, EC 3.5.1.5) catalyzes the hydrolysis of urea to produce ammonia and CO2. Kinetics studies have been performed using UV-vis spectrophotometer at 40oC and pHs 5.5, 7.2, 8. Result showed that urease inhibition by hydrogen peroxide is a kinetics pH-dependent, such that inhibition is maximal on the condition of pH value 8 while the inhibitory effect hydrogen peroxide at pH 5.5 was minimum. The kinetic parameters Km and Vmax enzyme obtained from Lineweaver–Burk plot in absence of hydrogen peroxide was 4.52mM and 1.03mM.min-1 respectively .In presence of H2O2, increasing pH leads to decrease Vmax and km. The results showed that in pH 8, boric acid and βmercaptho ethanol protected urease against hydrogen peroxide. Protectable of β-mercaptho ethanol is more than of boric acid. Such, the results demonstrates that 30 mM boric acid and βmercaptho ethanol afforded to protect 80% and 90% of urease activity from the loss as compared to the respective control samples.
  Keywords: Hydrogen Peroxide, Kinetic parameters, Thiol groups, Urease, Urease inhibitors
 • Mehdi Babazadeh Mikola *, Mehdi Soltani, Abolghasem Kamali, Mohammadreza Saeidi Asl Pages 9-16
  These days, Scientsts search for cheap protein sources because of growthing of population.One of these sources is Single Cell Protein.This study deals with Single Cell Protein production process by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces carlsbergensis .These yeast are known as the most ideal and practical eukaryotic microorganism in biological studies. In this survey we added the waste of Kilka fish meal factories (Stick water) in Mazandaran and analyzed physical and chemical factors in the lab.The yeast medium was YGB (Yest Extract Glucose Broth). It is used control medium and medium whitch has 50% and 100% Stick water in order to investigation of growthing yeast. Producted Organizem are analyzed for dry material percent,moisture,protein,ash and amino acid profile. In order to analyze of results, we used SPSS and ANOVA system. In this survey, the mount of Single Cell Protein production in Saccharomyces carlsbergensis was more than Saccharomyces cerevisiae. But we dident watch any obviously different between them.
  Keywords: Single Cell Protein, yeast, Stick water, medium
 • Nabiallah Kheirabadi *, Jafar Seyfabadi, Mahnaz Rabaniha, Fereidoon Owfi Pages 17-29
  This study was conducted to survey distribution pattern and seasonal and spatial abundance of hermit crabs in six stations located in the intertidal zones of Hormuz Island. Sampling was conducted during four seasons. Hermit crabs were fixed in 70% ethanol and were transported to the laboratory. With valid identification key, nine species in two families of hermit crabs were identified. SPSS, PAST, TAL (4.2) and R software were used for statistical analyses. ANOVA test using LSD showed that the abundance of identified species were significantly different among some of the stations (P
  Keywords: Hermit crabs, Crustacean, Hormuz Island, Distribution, Abundance
 • Batoul Adhami *, Sakineh Yeganeh, Seyede Sara Jafari Kenari Pages 31-37
  This investigation was conducted to replace artificial food with Gammarus and study this effect on survival and growth parameters of jewel in case of completely randomized design with 3 treatments and 3 replicates in each treatments. 270 jewel fishes with initial mean weight of 1.22±0.72 were reared in 9 aquariums (30 fishes in each aquarium) with volume of 100 liter water. Experimental diets were including: 1) Gammarus 2) commercial pellet and Gamarus alternatively 3) commercial pellet (control diet). Fish were fed with the experimental diets to apparent satiation 4 times daily. At the end of experiment, growth parameters were estimated by the initial and final weight and hematology parameters were measured. Results showed significant differences for increased body weight and specific growth rate (P0.05). Increased body weight and specific growth rate was higher in control diet among treatments. Gammarus made significant differences on blood and biochemical factors such as hematocrit, hemoglobin, MCH, MCV, MCHC and triglyceride (P0.05). Control diet had the higher value of hematocrit, hemoglobin, and triglyceride and lowest value of hematocrit and triglyceride was observed in Gammarus while hemoglobin was lowest in treatment 2. Diet containing commercial pellet and Gamarus alternatively had similar growth rate and some blood parameters than that of commercial pellet, so it could be useful for rearing ornamental fish and can considered as replacement by the part of commercial food, despite the fact that Gammarus could not cause to increase growth parameters as only feed.
  Keywords: artificial food, blood parameters, Gammarus, growth parameters, jewel fishe
 • Amin Tabibi, Seyed Mohammad Mousavi *, Vahid Yavari, Mohammad Zakeri, Arash Jahedi, Hossein Pasha Zanoosi Pages 39-50
  Gatan has distributed in the main rivers in Khoozestan province and there are few researches on propagation and reproductive system of this species. Therefore, this study has focused on using of activating solutions on sperm activity and fertilization capability in Gatan fish in comparison with Grass Carp. In this research, 5 activating solutions together with workshop water and distilled water were used in triplicate. After transferring of brood stocks to the propagation workshop and after hormontherapy, sperm and ovules were collected. Assessment of sperm activity was done and after mixing of sperm and ovules, activating solutions were used. After 12 hours of fertilization time, fertilization percentage was assessed. Based on results obtained from this study, the highest sperm activity and fertilization rate was seen in Gatan fish when a2 (Tris Hcl 20 mM, NaCl 50mM), a3 (CaCl2 2.5mM) and a4 (Tris Hcl 30 mM, KCl 30mM, NaCl 50mM) solutions were used and lowest sperm activity was seen when workshop water and distilled water were used in this species (P
  Keywords: Luciobarbus xanthopterus, Ctenopharyngodon idella, Fertilization solution, Sperm
 • Somaye Azimi *, Shahrokh Pashaei Rad Pages 61-77
  Determination of Faunistic of Subfamily Syrphinae (Dip: Syrphidae) in Southern Half of Ardabil province Hoverflies (Syrphidae), are one of the biggest and the most important Family of order Diptera. The adult form of this family feed on flowers pollen and nectar. The larva of the most species are predator and feed on aphids and play a significant role in biological control pests. A Faunistic investigation has been carried out in the Southern part of the Ardabil Province during 20122013.The adult flies are collected by sweeping nets,mounted and transferd to biosystematic research lab of Shahid Beheshti University.The specimens were identified using exist identification keys. The results pertain to 19 species belong to 11 genuses from 3 Tribe Syrphini , Paragini , Bacchini from sub family Syrphinae. Syrphus vitripennis - Eupeodes corollae - Eupeodes luniger  - Eupeodes latifasciatus  - Xanthogramma pedissequum  - Sphaerophoria scripta - Sphaerophoria rueppellii - Episyrphus balteatus - Paragus hemorrhous  - Paragus tibialis  - Paragus albifrons  - Paragus quadrifasciatus - Parasyrphus nigritarsis  - Ischiodon scutellaris - Xanthandrus comtus  - Scaeva selenitica  - Scaeva pyrasteri - Scaeva albomaculata- Melanostoma scalare 
  All species with one asterisk are recorded for the first time from Ardabil province.
  Keywords: Faunistic, Syrphinae, Syrphidae, Southern part, Ardabil
 • Khayam Delafkar, Masoud Sattari, Hossein Khara, Bahram Falahatkar* Pages 79-96
  The present study was carried out to investigate the efficacy of two anesthetics, clove oil and ketamine, comparison of hematological parameters, and blood biochemical indices under optimum doses of the two anesthetics in juvenile Sterlet Acipenser ruthenus (n=276) with an average weight of 64.1 ± 3.4 g. Clove oil was used in concentrations of 14, 35, 56, 77, 98 and 119 mg/l, and those of 35, 37.5, 40, 42.5, 45 and 50 mg/l for ketamine in three replicates. Both losing time of equilibrium and induced time of anesthesia were reduced by increasing the concentrations of these two agents, whereas time of recovery increased. Optimum doses regarding the time of anesthesia and recovery were obtained as 56 mg/l and 45 mg/l for clove oil and ketamine, respectively. There were significant decreases in hematological parameters for all treatments compared to control group (P0.05), whereas, fish exposed to handling stress showed significant changes in all biochemical indices (P0.05), but cortisol and lactate changed significantly (P
  Keywords: Anesthesia, Sterlet, Clove oil, Ketamine, Handling stress
 • Abdoljabbar Irani*, Abdolmajid Hajimoradlo, Naser Agh, Rasul Ghorbani Page 97
  Nitrification rate of biofilters is influenced by ammonia concentration and levels of ammonia vary in response to feeding time. On the other hand, existence and activity of different groups of bacteria can be expected in the biofilters. Hence in this research, nitrification dynamic of biofilters during day hours and also rules of different biofilteration process (nitrification, denitrification and anamox) in aerobic biofilters of Common carp recirculating aquaculture system were surveyed. To conduct of this research 12 pilot recirculating aquaculture systems with barley straw, wood chip, sponge and PVC pure pipe based biofilters were designed. After activation of biofilters, nitrification rates measured at day 46 and 61 in 4 hour interval and via sampling of granules from biofilters at day 62, nitrification, denitrification and anamox process were surveyed. Results indicated that nitrification rates were different during day hours, as so peak rates observed in related to feeding time. Nitrification rates in batch culture of granules were greater than maximum rates obtained for biofilters established in recirculating aquaculture systems and these granules showed not only nitrification but also denitrification and relatively anamox activities. In conclude by modifying the management of biobilters all biofilteration process of inorganic nitrogen wastes can be useful.
  Keywords: anamox, biofilter, denitrification, nitrification
 • Narjes Sanchooli*, Hashem Khandan Barani, Abdolali Rahdari Pages 107-116
  This study aimed to investigate the effects of different levels of the amino acid lysine on growth performance, feed efficiency and body composition of juvenile snow trout (Schizothorax zarudnyi). For this purpose, 150 fish with average weight 22.51±0.28 g fed with five levels of dietary amino acid lysine including 0 (control), 7, 12, 17 and 22 g/kg diet, for 8 weeks. Fish fed two times daily at 3% body weight rate. At the end of feeding trial, growth performance, feed efficiency and body composition were recorded. Maximum final weight and body weight, best average daily gain, best specific growth rate and increase the relative weight were evident for 17 g/kg diet treatment. Maximum body protein content was obtained for 17 g/kg diet treatment. Body moisture, fat and ash content remained unchanged. Based on the above results, it may be concluded 17 g lysine per kg diet is optimal for the growth, feed efficiency and body composition of juvenile S. zarudnyi.
  Keywords: lysine amino acid, growth rate, feed efficiency index, Schizothorax zarudnyi