فهرست مطالب

مطالعات حقوقی - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1395)

فصلنامه مطالعات حقوقی
سال هشتم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • آرین پتفت، محمدرضا ویژه صفحه 1
  اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تاسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اعمال این اصل در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازیم تا با تبیین نحوه تضمین حق های شهروندی در نظام حقوقی این کشور، برای تصویب قوانین و رویه های حقوقی آتی در زمینه تضمین حق های ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گام موثری باشد.
  کلیدواژگان: اصل رعایت تشریفات قانونی، شرط ماهوی رعایت تشریفات قانونی، بازنگری قضایی، ایالات متحده آمریکا، صیانت از حق ها و آزادی های شهروندی
 • هادی دادمهر صفحه 31
  محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
  کلیدواژگان: منشور ملل متحد، توسل به زور، جنگ عراق، دفاع مشروع، تجاوز
 • سمانه رحمتی فر، مهدی شهابی، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحه 57
  چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموما بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورت فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدن حقوق ریشه در حل مسائل روزمره اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و... دارد.
  کلیدواژگان: اساسی شدن، اساسی سازی، مشروطه گرایی، جهانی شدن، قضایی شدن
 • سیدناصر سلطانی صفحه 79
  با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رای بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.
  کلیدواژگان: انتخابات، انتخابات طبقاتی، انتخابات سراسری، حق و سهم
 • حسین شریفی طراز کوهی، سید صلاح الدین فاطمی نژاد صفحه 103
  روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین المللی رهنمون گشته، منشا آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین الملل موضوعه برای دولت ها تعهد ایجاد می کند و یا از دولت ها مسئولیت می خواهد، برای سازمان های بین المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر است. این موضوع به ویژه در بررسی موافقتنامه ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست ها و خط مشی های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن ها با موازین حقوق بین الملل بشر قابل اثبات است.
  کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل بشر، جهانی شدن
 • سید یاسر ضیایی، فاطمه حکمتی صفحه 137
  توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفا دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسوولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحریم ایران، تحریم رسانه ای، توقف پخش برنامه های ماهواره ای، اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای، حقوق بین الملل ارتباطات، اصل آزادی اطلاعات، اتحادیه بین المللی مخابرات
 • حبیب طالب احمدی صفحه 163
  ایجاب ممکن است موثر یا غیرموثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را موثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب موثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از موثر یا غیرموثر بازگردد. بازگشت از ایجاب موثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرموثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به موثر و غیرموثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
  کلیدواژگان: ایجاب موثر، ایجاب غیرموثر، بازگشت از ایجاب، رجوع از ایجاب، انصراف از ایجاب
 • علیرضا فصیحی زاده، داریوش کیوانی صفحه 189
  اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متاسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تاثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: ایقاع فضولی، بطلان، عدم نفوذ، روابط مالی، روابط غیرمالی
|
 • Ariyan Petoft, Mohammadreza Vijeh Page 1
  14th amendment of the United States constitution, established the “Due Process” clause to create an effective way for protecting fundamental rights and freedoms against all government authorities’ actions through judicial review by courts. Thus, in case of violation, legislative or executive measures subject to complaint will be null and void. This Paper sheds light on the mechanisms and frameworks of applying this principle in the United States judicial review, explaining how the U.S legal system guarantees the citizenship rights; it is an effective step for future legislation and legal practice to guarantee “peoples’ rights” set forth in the constitution of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Due process of law, Substantive due process, Judicial review, The United States, Protection of citizen's rights, liberties
 • Page 31
  The main focus of this study is to analyze the role and function of the United Nations’ Charter in the legal arguments provided by the US and UK during the invasion of Iraq in 2003.The consequences of justifying the invasion by refereeing to the UN Charter's rules on the use of force have also been discussed in the paper .Proving the illegality of the arguments proposed by US and UK, The study hypothesize that the multiple interpretations of the UN Charter on the one side and the Security Council's resistance toward accepting those interpretations on the other side have led major powers to a new conclusion. In this regard major powers try to justify their military interventions by resorting to ethical and humanitarian rules and pretending their obligation to the UN Charter and international order. The continuance of use of force could widen the current loopholes in the international regime of use of force in such a way that remains almost no superiority for the principle of State's compliance with the UN Charter.
  Keywords: Nations Charter, Use of Force, Iraq War, Self Defense, Aggression
 • Samaneh Rahmatifar, Mehdi Shahabi, Aliakbar Gorji Azandariani Page 57
  The concept of constitutionalization is used increasingly at theoretical level in Iran. There is no consensus of opinion among lawyers on the content of constitutionalization. Disagreement may root in difference processes of constitotionalization in legal systems. Beyond theoretical debates, constitutionalization injects principles and the values of constitutionalism, such as human rights, liberty, and equity, into the legal systems; thus principales have concrete position and sanction as a legal norm. At the national level legal constitutionalization is a non-accidental process. It is planned by of constitution gardener or judgments of courts, but at the transnational or global level constitutionalization goes forward pragmatically as an accidental process. Global constitutionalization focuses on the solving of daily administrative matters; which are the normal problems of political and economic actors. Therefore it is linked to global administrative law rather than constitutional law.
  Keywords: Constitutionalization, Constitutionalism, Globalization, Judicialization
 • Seyed Naser Soltani Page 79
  After the victory of constitutional revolution the first ever election in Iran’s history was held. Election was the ceremony of sovereignty transfer to people, which was formerly transferred by succession. Thus the new election institution revealed the rupture in the foundation of the state. Not all classes and estates were allowed to participate in the election at the beginning of constitutional revolution, most people did not have the chance to participate in that first election and only six classes did. In the present article we will try to explain the basis and justifications of class system of election from the view point of constitutionalists. Why did the constitutionalists choose a class based election system and not one in which everyone, regardless of class and estate, could enroll and vote? We will conclude that, through this election, constitutionalists were after a means of solidifying the foundations of constitutional revolution, and that at the beginning of the 20th century Iranian society was not capable of a universal suffrage..
  Keywords: Election, Class based election, Universal suffrage, Right, share
 • Hosein Sharifi Tarazkoohi, S. Salahedin Fateminejad Page 103
  The incrasing trend of globalization in arena of economy and trade that has been led to creation of the WTO as the principal organization responsible to managing the international multilateral trade regime has been a source of different repercussions on the lives of every body in international levels and hundreds of millions people who have been deprivied of fundamental human rights in international human rights instruments as "rights" have been recognized,from one side,the human rights that have been codified under the international law created the commitments and the responsibilitis for states or governments have numerated the obligations for international organizations. Considering of practice and performance of this organization what is contemplated and what emerged is "mismatch" of WTO,s procedures with international human rights standards.This issue is verifiable particularly in reviewing of the agreements and the decisions of the dispute settlement authorities , as well as policies and its adoption by the it,s organs and theire confliction with international human rights standards would be proven.
  Keywords: WTO, International Human Rights, Globalization
 • S.Yaser Ziaee, Fateme Hekmati Page 137
  Media sanction is a new form of international sanctions that prevents the audience from seeing different opinions about news and educations and so on. This purpose is in contrast to the doctrine of smart sanctions according to which just the offending state has to be sanctioned. Media sanction violates some principles of international law. These principles are the principle of freedom of information, freedom of satellite broadcasts, the principle of immunity of states, the principles of UN charter, principle of counter measures, the principle of international telecommunication and the principle of Europe union and so on. Violation of these principles has an international responsibility for the states.
  Keywords: Media embargo, Stopping of Broadcasting, Satellite, The Freedom of Satellite Broadcasts
 • Habib Talebahmadi Page 163
  The offer can be effective or ineffective. If acceptance of the offer results in concluding a contract, the offer is called effective. Otherwise it is ineffective. The offeror can return both of them. Returning an effective offer is called “revoking the offer” and returning an ineffective offer is called “withdrawing the offer”. These points have been expressly mentioned in convention on contracts for the international sale of goods, but there is no clearly seen division of the offer into effective or ineffective in Iranian law. So the difference between “revoking the offer” and “withdrawing the offer” is not known for us. This article is a comparative study about exact concept of revoking the offer and withdrawing the offer in mentioned convention and Iranian law.
  Keywords: Effective offer, Ineffective offer, Returning the offer, Revoking the offer, Withdrawing the offer
 • Alireza Fasihizadeh, Dariuosh Keyvani Page 189
  Legal actions are of two types: contracts and unilateral acts. While the general rules for contracts have been explained in the civil law, general rules for unilateral acts have not been explained independently and clearly in it. The civil law has mentioned some of its specific rules through explaining some important unilateral acts such as: release, termination, permission, taking by preemption, and divorce. But the issue of unauthorized unilateral acts is of the issues which have not been explained in it, and it is also controversial in the jurisprudence. Some have considered it absolutely invalid, and others have considered it unenforceable. Among the results of the present study is a balanced view on the subject. Hence, unauthorized unilateral acts were considered invalid in financial relations such as "divorce", and enforceable in financial relations such as "termination". Furthermore, by accepting the situation where unauthorized unilateral acts are unenforceable in financial relations, we adopted the first theory among the three theories about the effect of the owner's permit; i.e., transfer, true enforceability, and enforceability through a decree.
  Keywords: Unauthorized Unilateral Acts, Invalidity, Unenforceability, Financial Relations, Non, financial Relations