فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 76 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا بخشی زاده، اسدالله کردنائیج، سیدحمید خدادادحسینی صفحات 1-13
  این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر معنی دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تاثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تایید نشد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مجتمع تجاری، تبلیغات شفاهی
 • امیرهوشنگ فتحی زاده، علی فاتح صفحات 15-30
  امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تاثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.
  کلیدواژگان: اوپک، سازمان جهانی تجارت، محدودیت های مقداری، رکن حل و فصل اختلاف، نفت و گاز
 • رویا عاطفی منش صفحات 31-53
  این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.
  کلیدواژگان: منطقه پولی مشترک، اتحادیه پولی، پول واحد
 • شراره دستمالچی، محسن صادقی صفحات 54-58
  امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب «اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی» در سال 2015 اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.
  کلیدواژگان: کنفرانس لاهه، قراردادهای تجارتی، قانون حاکم
 • آرمان محمودی، ندا عبدالوند صفحات 59-73
  یکی از دلایل عدم تمایل به معاملات برخط، کمبود اعتماد به فروشنده شناسایی شده است. از این رو یکی از حیطه های پژوهشی شناخت عوامل موثر بر بهبود اعتماد مشتریان برخط می باشد. برخلاف بیشتر پژوهش هایی که در این حیطه با رویکرد توصیفی صورت گرفته، این پژوهش با به کارگیری رویکرد آزمایشی در صنعت خرده فروشی تاثیر عوامل شهرت، حضور برون خط و نوع محصول بر اعتماد مشتریان برخط و نیز تاثیر ارتباط برهم کنش این عوامل را بررسی می کند. به منظور اجرای رویکرد آزمایشی از یک طراحی عاملی 2×2×2 بین آزمودنی استفاده شده است. برای انجام مداخله در متغیرهای مستقل، در مجموع هشت سناریو برای ترکیب های مختلف سطوح متغیرهای مستقل طراحی و داده های بدست آمده با روش آنوا عاملی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ضمن رد اثر برهم کنش متغیرها، نشان می دهد داشتن شهرت مثبت و حضور برون خط موجب افزایش اعتماد برخط می گردد. اما نوع محصول تاثیر قابل توجهی بر میزان اعتماد مشتریان ندارد.
  کلیدواژگان: اعتماد برخط، شهرت، حضور برون خط، نوع محصول، تحقیق آزمایشی
 • شیرین صالحی، امیر اخلاصی، مرتضی طاهری صفحات 74-85
  مفهوم برندمحوری به عنوان یک روش ممکن برای هدایت فرآیند برندسازی مطرح شده است. دلیل اصلی ارائه مفهوم برندمحوری، سنجش این مسئله است که برای ساخت برندهای قوی پایدار، یک سازمان باید چگونه فعالیت های داخلی خود را هدایت و کنترل نماید. در پژوهش حاضر، هدف شناخت ابعاد برندمحوری در سازمانهای خدماتی و بررسی تاثیر آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان خدماتی و توسعه برند خدماتی قوی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران واحدهای بازاریابی و بازرگانی شرکت های هواپیمائی بود و داد ه های پژوهش با استفاده از پرسشنامه با مشارکت 150 نفر از مدیران و کارشناسان این واحدها گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد شاخص های برندمحوری در سازمان های خدماتی شامل نمادسازی برند، هویت برند، ترویج برند درون سازمان خدماتی و بکارگیری ارتباطات یکپارچه بازاریابی منجر به توسعه برند خدماتی قوی و تمایز از رقبا در بازار می شود. همچنین نگرش مدیران ارشد در سازمان های خدماتی به برندسازی به عنوان سرمایه بر مشارکت آنها در فرآیند برندسازی تاثیرگذار بوده و زمینه ساز پیشبرد برندمحوری درسازمان خدماتی است. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش مزیت رقابتی و تمایز از رقبا در نتیجه توسعه برند خدماتی قوی حاصل می شود.
  کلیدواژگان: برندمحوری، هویت برند، سازمان برندمحور، توسعه برند، سازمان خدماتی
 • فرزاد صادقی، رسول ثانوی فرد صفحات 86-100
  هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مولفه های موثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی های رقابتی و عملکرد کسب و کار
|
 • Alireza Bakhshizadeh, Asadollah Kordnaeij, Seyed Hamid Khodadad Hosseini Pages 1-13
  The main aim of this paper is to present a new model in order to identify and investigate the role of commercial complexes and parameters affecting success. Based on data collection, the present study is considered as descriptive. Before collecting the data through questionnaire, and so as to check the validity and reliability of the study, a pre-test was taken. Moreover, to assess the validity of the study, the diagnostic validity (DV) using an average variance extracted (AVE) was first calculated and the composite reliability (CR) was then applied to determine the reliability. Sample of 386 customers of five Successful commercial complexes in Tehran was selected. Also, Structure Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and two software packages "SPSS and LISREL" are used for analyzing the data. The findings indicate a significant impact of variables of commercial complex physical environment and desire to stay in commercial complex on Their success and the effects of this variable on customer’s loyalty, but the impact of the variable of customer’s sensation on commercial complex success is not approved.
  Keywords: Consumer Behavior, Commercial Complex, Marketing Word of Mouth
 • Amir Hoshang Fathizadeh, Ali Fateh Pages 15-30
  OPEC and WTO are two important international organizations, which have a significant effect on the trade of oil and petroleum. In this article the laws and regulations of these two organizations have been studied to see what happen on the trade of these Goods in future that there would be challenges to overcome this problem.
  Ther are two important rules in WTO legal system which are related to the trade of oil and petroleum. The quantitative restrictions and preserving exhaustible resources are playing an omportant role in this regard.
  Keywords: OPEC, WTO, DSB, OIL, Quantitative Restrictions
 • Roya Atefi Manesh Pages 31-53
  Present article reviews the principles of Common Monetary Areas’ Formation & its experience in the world. In this study, the most important criteria of common monetary areas’ formation have been introduced according to modern & traditional views, likewise advantages & disadvantages of joining to a common monetary area is mentioned theoretically & some empirical considerations of common monetary areas in the world is expressed. In the next part, the criteria of common monetary areas’ formation have been compared in Iran & regional countries. Comparing these indicatives shows that in mid-time, Iran’s membership in a common monetary area will be probably unexpected because of the low rate of labor force & capital mobility in country, the low degree of national economy’s openness, loss of diversification in regional products, limited rate of intro-area trade, the low rate of Iran’s earnings correlation in comparing with frequent neighbor countries, high rate of inflation in country, different nature of shocks & asynchronous of commercial cycles. Under such a circumstances predominance of political considerations against commercial considerations could possibly stop or threaten its foundation & vitality. 
  Keywords: Common Monetary area, Monetary Union, Monetary Integration
 • Mohsen Sadeghi, Sharareh Dastmalchi Pages 54-58
  Nowadays the unification of applicable laws of international commercial contracts has become a universal attempt. According to the increase in the number of these contracts in legal systems, the importance of determination of international commercial contracts is a serious issue. One of the legal efforts in this scope could be the approval of “The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts” in 2015, Hague Principles are designed to promote party autonomy in international commercial contracts as the first normative soft-law instrument. Because the partics to a contract may be best positioned to determine which set of legal norms is most suitable for their transaction, party autonomy enhances predictability and legal certainty which are the important conditions for effective cross-border trade and commerce. However there were some other legal efforts in scope of determination of applicable law for the international commercial contracts such as Rome Provisions I but there were operable only in European Union and also had lots of complexes and ambiguities. The Hague Principles are not formally binding, they provide a comprehensive blueprint to guide users in the creation. reforme or interpretation of choice of law regimes at the national, regional, or international levels.
  Keywords: Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, International Commercial Contracts, Conflict of Laws
 • Arman Mahmodi, Neda Abdolvand Pages 59-73
  Lack of trust has been identified as one of the reasons for absence of interest in doing online transactions. Therefore, one of the research areas is about knowing factors that enhance customer’s online trust. Unlike most researches in this area that use a descriptive method, this research tried an experimental approach in the retailing industry context to study the effects of reputation, offline presence and product type on online customers trust and the interactions between these factors. For doing the experiment a 2×2×2 between subjects factorial design was used. For manipulating independent variables, eight scenarios for different combinations of independent variables levels were designed and data analyzing was done by using factorial Anova. Results declined existence of any significant interaction between variables and showed that having positive reputation and offline presence will lead to higher online trust. But product type does not have any significant effect on customer’s trust.
  Keywords: Online Trust, Reputation, Offline Presence, Product type, Experimental Research
 • Shirin Salehi, Amir Ekhlassi, Morteza Tahcri Pages 74-85
  The present research aimed at recognizing the indexes of brand orientation in service organizations and discussing their effects on creating a competitive advantage for a service organization and developing a strong service brand. 150 experts and managers of the business and marketing units of Airlines were chosen to attend the current project. Data analysis was performed using structural equation modeling. The results indicate that brand orientation indexes in service organizations inctuding brand symbolization, brand identity, internal marketing and implementation of integrated marketing communications, lead to a strong service brand development and differentiation from competitors in the marketplace. Furthermore attitudes of senior managers to brand orientation as an investment approach affects their participation in branding process thus it provides a situation for brand orientation improvement in the organization. According to this research. competitive advantage and differentiation from competitors are attained as a result of developing a strong service brand.
  Keywords: Brand Development, Brand Orientation, Brand Oriented Organization, Service Organization
 • Rasol Sanavi Fard, Farzad Sadeghi Pages 86-100
  The article aims to study the impact of organizational learning on organizational flexibility, competitive strategy and business performance in south of Iran’s production companies. Considering the importance of business performance in order to succeed in current competitive market, the article seeks to study the dimensions and components which are effective in expanding and optimizing business performance and to determine the current levels of market penetration in south of Iran.Using questionnaire, a sample of 150 production companies acting in south of Iran is examined. According to research literature, a model has been chosen to show the impact of variables and tested using LISREL and SPSS20. The positive relationship between variables was confirmed through correlation and path coefficient of the test. The model then was examined using factor analysis and structural equations. The values of adjusted goodness of fit indices showed that the model is fitted perfectly.
  Keywords: Organizational Learning, Organizational Flexibility, Cost Leadership Strategies, Differentiation Strategies, Business Performance