فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 58، بهار 1396)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 58، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/05
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله اصیل پژوهشی
 • زهرا گلستان نژاد، حیدر خادمی، مهدی صادقی صفحات 1-11
  مقدمه
  بدخیمی علت اصلی مرگ در کشورهای توسعه یافته و دومین علت مرگ در کشورهای در حال توسعه است. سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن ششمین سرطان شایع جهان بوده و درمان های استاندارد آن در چهار دهه ی اخیر نتوانسته درصد بقای این بیماران را بهبود بخشد. همچنین این درمان ها باعث بروز عوارض جوانبی متعددی می گردد. اخیرا مطالعه بر مواد طبیعی با خاصیت ضد بدخیمی هدفمند علیه سلول های بدخیم و پتانسیل عوارض جانبی کمتر صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهار رشد و سمیت سلولی عصاره ی بنفشه با پتانسیل اثر انتخابی بر سلول های بدخیم در مقایسه با نرمال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی، جهت بررسی سمیت سلولی عصاره ی گیاه بنفشه از روش نورسنجی با استفاده از (Microculture Tetrazolium Test) MTT استفاده گردید. جذب نوری نمونه ها در طول موج 560 نانومتر با دستگاه الایزاریدر اندازه گیری و درصد بقای سلولی با فرمول تفاوت جذب نوری بلانک از سلول های تیمار شده تقسیم بر تفاوت جذب نوری بلانک ازکنترل منفی محاسبه گردید. نتایج وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 12 گردید و برای بررسی همزمان اثر غلظت عصاره و نوع سلول بر درصد سلول های زنده ی باقی مانده آنالیز واریانس دوطرفه و برای بررسی اثر غلظت عصاره بر درصد سلول های زنده ی باقی مانده به تفکیک هر رده سلولی از آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درصد سلول های زنده ی باقی مانده با غلظت های مختلف عصاره ارتباط معنی دار دارد (001/0p value<) در حالی که با نوع سلول ارتباط معنی دار ندارد (26/0p value = ).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد خاصیت کشندگی سلولی عصاره ی بنفشه بر رده ی سلولی تومورال سرطان سلول سنگفرشی با رده ی نرمال مشابه است. بر اساس این مطالعه عصاره ی بنفشه نمی تواند به عنوان ماده طبیعی با خاصیت ضدبدخیمی هدفمند و خاصیت عوارض جانبی کمتر علیه این سرطان به کار رود.
  کلیدواژگان: سرطان سلول سنگفرشی، سمیت، بنفشه
 • مسعود ساعتچی، حمید مظاهری، بهناز عبادیان، فرزاد قاسمی، مصطفی نجفی، الهام سادات بیننده صفحات 12-20
  مقدمه
  استرس و فرسودگی شغلی (burnout) در دستیاران دندان پزشکی عاملی است که می تواند به صورت مستقیم منجر به ضعف روند آموزشی و اقدامات درمانی گردد. هدف از این تحقیق تعیین میزان استرس و فرسودگی شغلی در دستیاران تخصصی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی- توصیفی تحلیلی، بر روی 90 دستیار تخصصی دندان پزشکی به روش سرشماری انجام گرفت. پرسش نامه های استاندارد جهت سنجش میزان استرس و فرسودگی شغلی بین دستیاران تخصصی توزیع شد. روایی و پایایی این پرسش نامه ها بررسی و تایید گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ی 20 و روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری پیرسون و t-test جهت آنالیز داده ها در سطح معنی داری (05/0 >p value ) بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 39 دستیار مرد (3/43%) و 51 دستیار زن (7/56%) شرکت نمودند .میانگین نمره ی استرس دستیاران برابر با (8/11 ± 5/46)، در بازه ی استرس متوسط بود. میزان استرس در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت (633/0 =p value ). اما بین دو گروه سنی بالای 28 سال و پایین 28 سال تفاوت معنی دار وجود داشت (016/0 = p value). فرسودگی شغلی در سطح شدید در سه زیرمجموعه ی آن شامل دستاوردهای فردی برابر 8/27%، خستگی روحی برابر 9/8% و شخصیت زدایی برابر 40% بود. بین میزان استرس و سه پارامتر فرسودگی شغلی رابطه ی خطی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  دستیاران تخصصی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان سطح متوسطی از استرس و سطوح نسبتا بالایی از فرسودگی شغلی نشان دادند که به نظر می رسد لزوم برنامه ریزی در جهت کاهش استرس و فرسودگی شغلی باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس، فرسودگی شغلی، دستیاران تخصصی، دندان پزشکی
 • علیرضا عمرانی، عارف دایان، فهیمه سجادیه صفحات 21-27
  مقدمه
  احتباس مسیر عبور هوا در دستگاه تنفس فوقانی به مدت طولانی، در دوره ی بحرانی رشد فک و صورت و دهان کودک، باعث تغییراتی در مورفولوژی و اسکلت سر و صورت و دندان ها می شود که پیامد نهایی و شدید آن عوارضی مانند صورت آدنویید (adenoid face) می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه ی تنفس دهانی کودکان 12-6 ساله دارای آدنوئید بزرگ و معمولی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مشاهده ای– تحلیلی، 52 کودک 6-12 ساله که 25 نفر مبتلا به آدنوئید بزرگ و غیر طبیعی (گروه مورد) و 27 نفر بدون آدنوئید بزرگ (گروه کنترل) انتخاب شدند. از کودکان خواسته شد در حالت آرام و نشسته به طور عادی تنفس کنند و میزان هوای عبوری از دهان و بینی توسط دستگاهی آزمایش می شد و اعداد ثبت می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری t مستقل انجام شد (05/0 = α).
  یافته ها
  میانگین میزان تنفس از طریق بینی و دهان در گروه کنترل (001/0 >p value ) و در گروه بیماران با آدنوئید بزرگ (017/0 >p value ) تفاوت معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  کودکان با بزرگی آدنوئید در مقایسه با کودکان بدون بزرگی آدنوئید دارای تنفس بیشتر از راه دهان و کمتر از راه بینی بودند.
  کلیدواژگان: تنفس دهانی، آدنوئید، کودکان
 • مسعود ساعتچی، سید حامد حجازی، ریحانه سادات ابطحی، هژیر یوسف شاهی، نعیمه نصری صفحات 28-35
  مقدمه
  دندان پزشکان از مسکن ها برای کنترل درد استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد دندان پزشکان شهر اصفهان در تجویز مسکن ها بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بود. یک پرسش نامه استاندارد تهیه گردید و اعتبار آن سنجیده شد. تعداد 253 نفر از دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان شرکت کننده در دوره های بازآموزی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسش نامه جواب دادند. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش chi-squareدر سطح معنی دار 05/0 بررسی گردید.
  یافته ها
  رایج ترین مسکن تجویز شده ژلوفن 400 بود. 8/47% از دندان پزشکان داروی مسکن را به صورت «در صورت نیاز» تجویز کردند. در مقابله با درد شدید 5/58% از دندان پزشکان از تجویز ترکیبی مسکن ها بهره گرفتند. همچنین بیشترین داروی مسکن تجویز شده در هنگام درد شدید دگزامتازون بود. 6/48% از دندان پزشکان از پیش دارو استفاده کردند. تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین دندان پزشکان با سابقه کار کلینیکی کمتر از ده سال و بیشتر از ده سال از لحاظ شیوه تجویز مسکن دیده شد (010/0 = p value).
  نتیجه گیری
  به روز رسانی اطلاعات مربوط به داروهای مسکن در دوره های بازآموزی لازم به نظر می رسد. با توجه به انجام مطالعه در سطح شهر اصفهان، انجام مطالعه در سطح کشور توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: درمان ریشه، داروهای مسکن، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، کورتیکواستروئید، مسکن های مخدر
 • بهاره طحانی، فخرالسادات حسینی، مریم غفورنیا، آیدا رجایی صفحات 36-46
  مقدمه
  با توجه به اهمیت «ترکیب بیماران» در کسب مهارت های بالینی، هدف از این مطالعه، بررسی نیازهای دهان و دندان بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان و مقایسه ی آن با برنامه ریزی آموزشی، جهت تعیین کفایت آموزش بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی- تحلیلی، پرونده های بایگانی شده در بخش کودکان دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان در بین سال های (1392-1390) سرشماری و اطلاعات مربوط به نیازهای دهان و دندان کوکان مراجعه کننده، استخراج گردید و با حاصل ضرب تعداد دانشجوی هر ترم در تعداد موارد ذکر شده و در الزامات آموزشی آن ترم (عملی 1-3) مقایسه، صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ی 18 وارد گردید. جهت ارزیابی «ترکیب بیماران»، میانگین نیازهای کودکان محاسبه و جهت مقایسه ی نیازهای کودکان با خدمات ارایه شده برای آن ها آزمون Paired t-test به کار رفت. سطح معنی داری، 5 درصد لحاظ شد.
  یافته ها
  در واحد عملی کودکان 1 و 2، اکثر خدمات ارایه شده، کمتر از الزامات آموزشی لازم برای دانشجویان بود. در واحد عملی کودکان 3، به جز خدمات کشیدن و ترمیم دندان با (Preventive Resin Restoration) PRR، سایر خدمات ارایه شده در حد الزامات آموزشی دانشجویان نبود. در خصوص خدمت پیشگیرانه و ترمیمی در کلیه ی واحدهای عملی، به نظر رسید، تعداد موارد نیازمند این خدمت برای پوشش الزامات آموزشی، در حد کفایت بوده است. اما خدمت ارایه شده توسط دانشجویان، کمتر از حد انتظار الزامات آموزشی بود. در هر کودک تقریبا نیم یا یک سوم از نیازهای دندانی پوشش داده شد که به طور معنی داری (001/0 > p value، 50/0 = α) با نیازهای واقعی او متفاوت می باشد.
  نتیجه گیری
  در واحدهای عملی مختلف دندان پزشکی کودکان دانشکده، تعداد بیماران، جهت پوشش الزامات آموزشی مورد انتظار دانشجویان کافی نبود. اجرای دوره های خارج از دانشگاه به صورت اردوی آموزشی برای افزایش تعداد و تنوع بیمارانی که دانشجویان طی دوره ی آموزش بالینی خود می بینند، می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: ترکیب بیماران، دندان پزشکی اطفال، نیازهای دندانی کودکان
 • فاطمه عاشوری، فاطمه فروزش تبار صفحات 47-56
  مقدمه
  مصرف بالای نوشیدنی های گازدار و غذاهای اسیدی، مهمترین عامل اتیولوژیک ساییدگی (اروژن) دندانی محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر پر مصرف ترین نوشیدنی های گازدار موجود در بازار ایران بر تغییرات میکروهاردنس مینای دندان های کانین شیری سالم بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 دندان کانین شیری سالم فاقد هرگونه پوسیدگی، سایش، ترک و هیپوکلسیفیکاسیون که به گونه ی تصادفی به سه گروه تقسیم شده بودند، انجام گردید. مربعی به ابعاد 2×2 میلی متر از مینای لبیال دندان ها به مدت 5 دقیقه در 40 میلی لیتر نوشیدنی های تازه قرار گرفت و میکروهاردنس دندان ها با وارد کردن نیرویی به میزان 50 گرم به وسیله ی دستگاه سنجش میکروهاردنس اندازه گیری شد. برای واکاوی آماری داده های درون هر گروه، از آزمون (Paired t-test) و میان گروه ها از آزمون (ANOVA) و میان 30 نقطه ی اثر مورد سنجش در هر گروه از Wilcoxon استفاده گردید.
  یافته ها
  میکروهاردنس مینای دندان ها پس از شناوری در نوشابه ی زمزم کولا 1/18 درصد و به دنبال کاربرد دلستر لیمویی بهنوش 3/13 درصد کاهش یافت. آب شهری کاهش معنی داری در میانگین میکروهاردنس نمونه ها ایجاد نکرد (5/0 = p value). میان میزان کاهش میکروهاردنس ناشی از نوشیدنی های بالا، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (001/0 = p value).
  نتیجه گیری
  بر پایه ی نتایج این بررسی، در شرایط آزمایشگاهی میکروهاردنس مینای دندان ها به دنبال استفاده از نوشابه ی زمزم و دلستر کاهش یافت، که این کاهش در نوشابه ی زمزم بیشتر از دلستر بود.
  کلیدواژگان: فرسایش دندانی، مینای دندان، سختی
 • وحید اصفهانیان، علی نصر، الهه رفیعی، الهام اکبریان صفحات 57-65
  مقدمه
  بیماری های پریودنتال، امروزه به عنوان عفونت های باکتریال شناخته می شوند. اگرچه بیماری های سیستمیک خاصی ممکن است بر شروع و پیشرفت آن تاثیر بگذارند، ولی مطالعات اخیر تاثیر بیماری پریودنتال بر بیماری های سیستمیک را ثابت کرده اند. از جمله ی این بیماری ها، سکته ی قلبی حاد است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین بیماری پریودنتیت مزمن و سکته ی قلبی حاد می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تحلیلی- مقطعی، تعداد 60 نفر (40 تا 65 ساله) در 3 گروه 20 تایی (10 زن و 10 مرد) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها به صورت بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر همراه با (acute myocardial infarction) AMI، بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر بدون AMI و افراد سالم از نظر عروق کرونری دسته بندی شدند. همه ی این افراد، مورد معاینات کلینیکی پریودنتال شامل از دست دادن چسبندگی کلینیکی، شاخص خون ریزی از لثه، میزان از دست رفتن دندان ها، درجه ی لقی دندان ها، شاخص پلاک و درگیری فورکا قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و به کمک نرم افزار SPSS نسخه ی 20 صورت گرفت (05/0 = α).
  یافته ها
  در مقایسه ی سه گروه، میانگین از دست رفتن چسبندگی کلینیکی (002/0 = p value)، خون ریزی ناشی از پروبینگ (023/0 = p value) و تعداد دندان های از دست رفته (048/0 = p value) از لحاظ آماری تفاوت معنی دار وجود داشت. بین میزان شاخص پلاک در سه گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (24/0 = p value). بین درجه ی لقی دندان ها در سه گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی داری دیده نشد (91/0 = p value).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، بیماری پریودنتال، می تواند یک عامل خطر برای بیماری سکته ی قلبی حاد محسوب شود.
  کلیدواژگان: بیماری های پریودنتال، عوامل خطر، بیماری های ماهیچه ی قلب
 • مهدی داورمنش، فاطمه قاسمی صفحات 66-74
  مقدمه
  خشکی دهان، شایع ترین تظاهر بیماری غدد بزاقی است که معمولا به علت کاهش جریان بزاق یا تغییر در ترکیب بیومکانیکی بزاق رخ می دهد. دندان پزشکان باید بتوانند خشکی دهان را تشخیص و درمان های مناسب را به بیماران ارایه دهند. این بررسی با هدف ارزیابی میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان درباره ی خشکی دهان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. اطلاعات 130 دندان پزشک به وسیله ی یک پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 و با تعداد 22 پرسش ارزیابی شد. سوالات به 4 دسته، شامل سوالات در مورد کلیات غدد بزاقی، علل، علایم و درمان های خشکی دهان، تقسیم شدند. ارتباط بین جنبه های مختلف پرسش نامه با سن و سابقه ی اشتغال دندان پزشکان به وسیله ی آزمون Kruskal Wallis، همچنین اطلاعات دندان پزشکان در مورد این جنبه ها به وسیله ی آزمون Mann-Whitney ارزیابی شد (05/0 = α).
  یافته ها
  از بین 130 نفری که در این مطالعه شرکت فعال داشتند، 73 نفر (2/56 درصد) از دندان پزشکان مرد و 57 نفر (8/43 درصد) زن بودند. متوسط سنی این افراد 01/1 ± 39 سال و میانگین سابقه ی کار 93/0 ± 12 سال بود. متوسط نمره ی سوالات مطرح شده درباره ی علل، 2/4 از حداکثر 7، علایم، 05/2 از حداکثر 4 و نمره ی سوالات درمان، 05/4 از حداکثر 7 به دست آمد. نمره ی کلی از حداکثر 22، 12 گزارش شد. رابطه ی معنی داری بین سوالات مربوط به قسمت علل و علایم با سن و سابقه ی اشتغال وجود نداشت، اما رابطه ی معنی دار و معکوسی بین سوالات مرتبط با درمان و سن مشاهده شد (048/0 = p value). همچنین رابطه ی معنی داری بین سوالات قسمت علل و جنس وجود داشت (006/0 = p value). میزان پاسخ دهی زنان نسبت به مردان بهتر بود.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی شهر شیراز در مورد خشکی دهان، در حد متوسط ارزیابی شد و ارتقای سطح آگاهی دندان پزشکان در این مورد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خشکی دهان، آگاهی، نگرش
 • محمد علی یوسفی، کرم بهروزپور، سیده اعظم کاظمی، سلیمان افروغی صفحات 75-83
  مقدمه
  پوسیدگی دندان، یکی از بیماری های عفونی شایع دوران کودکی است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت پوسیدگی دندان در دانش آموزان 7-12 ساله ی شهرستان بویراحمد در سال 1393 اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی- تحلیلی، 460 کودک به صورت تصادفی از مدارس ابتدایی شهرستان، انتخاب شدند. داده های جمعیتی- اقتصادی، وضعیت بهداشت و پوسیدگی دندان ها پس از جمع آوری، با انجام آزمون های Chi-square، Mann-Whitney، Kruskal-Wallis و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند (05/0 = α).
  یافته ها
  پوسیدگی در دندان های شیری، دایمی و کل دندان ها به ترتیب در 2/75، 1/41 و 8/89 درصد کودکان شایع بود. پوسیدگی در کل دندان ها در پسران بطور معنی دار (14/2 = z، 03/0 = p value) بیش از دختران بود. شیوع پوسیدگی در دندان های دایمی کودکان روستایی بطور معنی دار (56/4 = z، 001/0 = p value) بیش از کودکان ساکن شهر یاسوج بود. میانگین شاخص های dmft (decayed، missing and filled teeth) و DMFT (Decayed، Missing and Filled Teeth) و dmft + DMFT، به ترتیب برابر 57/3، 87/0 و 44/4 تعیین شد. بین DMFT و سن کودکان رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود داشت (254/0 = r، 001/0 = p value). DMFT و dmft + DMFT در دانش آموزان روستایی بطور معنی دار (به ترتیب 37/4- = z، 001/0 = p value و 38/2- = z، 017/0 = p value) بیش از دانش آموزان شهری بود.
  نتیجه گیری
  شیوع و شدت پوسیدگی دندان در دانش آموزان ابتدایی شهرستان بویراحمد، نسبت به متوسط کشوری بالاتر بود. شیوع پوسیدگی در کل دندان ها در پسران و در دندان های دایمی در کودکان روستایی بیشتر بود.DMFT با سن افزایش می یافت و در دختران بیشتر گزارش شد.DMFT و dmft + DMFT در کودکان روستایی بالاتر بود.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، شیوع، کودکان
 • شهاب اعتمادی، مسعود فیض بخش، آزاده رحمتی، احمد آقاجانی ترشکوه صفحات 84-90
  مقدمه
  با توجه به احتمال آسیب تیرویید در معاینات رادیوگرافی، استفاده از محافظ تیرویید توصیه می شود. نگرانی کلی در این مورد، تاثیر محافظ تیرویید در تشخیص لندمارک های آناتومیک بود که مطالعه ی حاضر به آن پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تحلیلی- توصیفی، دو گروه رادیوگرافی لترال سفالومتری دیجیتال شامل 50 عدد لترال سفالومتری بدون استفاده از محافظ تیرویید و 50 عدد لترال سفالومتری هایی که محافظ تیرویید را مورد استفاده قرار داده بودند، به کار گرفته شد. رادیوگرافی های لترال سفالومتری دیجیتا،ل از سیستم آرشیو یک مرکز رادیولوژی تخصصی فک و صورت در شهر اصفهان به دست آمد. لترال سفالوگرام ها با استفاده از سیستم دیجیتال مستقیم (Soredex، Finland) Cranex-D Ceph گرفته شده بود. لترال سفالوگرام ها، برای تشخیص 15 لندمارک معین شده توسط دو مشاهده گر بررسی شدند. تفاوت و واریانس مشاهدات توسط آزمون Mann-Whitney تجزیه و تحلیل گردید. سطح معنی داری 05/0 = α در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  کلیه ی 15 لندمارک مورد نظر در لترال سفالوگرام های بدون استفاده از محافظ تیرویید، توسط دو مشاهده گر تشخیص داده شد. از 15 لندمارک، تنها 12 عدد در گروه با محافظ تیرویید مشخص گردید. واریانس بین مشاهده گرها هم معنی دار نبود (05/0 > p value).
  نتیجه گیری
  لندمارک های پوشانده شده توسط محافظ تیرویید، استخوان های هیویید، دومین مهره ی گردنی و سومین مهره ی گردنی روی لترال سفالوگرام ها بودند. اگرچه این لندمارک ها برای بررسی های شایع ارتودنسی مورد استفاده قرار نگرفته اند و بیشتر برای تجزیه و تحلیل ایندکس بلوغ اسکلتالی SMI (Skeletal Maturity Index) استفاده می شدند، بنابراین استفاده از محافظ تیرویید هنگام رادیوگرافی سفالومتری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سفالومتری، تیرویید، ارتودنسی
 • منوچهر رحمتی کامل، ولی الله آرش، احسان موعودی، مهدی روادگر، شیوا الوندی فر، رضا قربانی پور، فاطمه مجدزاده صفحات 91-98
  مقدمه
  ارزیابی صحیح مراحل تکامل دندان ها، قسمتی از تشخیص و درمان بیماری های کودکان است و در دندان پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد. در بین روش های رادیولوژی برای تعیین سن دندانی در کودکان، روش نولا در این مطالعه ترجیح داده شد. اگرچه استانداردهای نولا از روی جمعیت آمریکایی به دست آمده است که غالبا برای جمعیت های دیگر مناسب نیست. هدف این مطالعه، بررسی سن کرونولوژیکی و سن دندانی بر اساس تکنیک تشخیصی نولا در کودکان 8-14 سال شهر بابل بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی، تکامل دندانی توسط مراحل نولا بر روی 420 رادیوگرافی پانورامیک در شهر بابل بدون نقایص تکاملی، که مربوط به کودکان با سنین 8 تا 14 سال بود، بررسی شد. کودکان بر اساس جنسیت و سن کرونولوژیکی، در 14 زیرگروه سنی- جنسی قرار گرفتند. سن 32 دندان در هر فرد، بر اساس مراحل تکاملی جدول نولا، توسط 2 متخصص تخمین زده شد. همه ی داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و توسط آزمون Paired t-test آنالیز شدند (05/0 = α).
  یافته ها
  در این مطالعه، سن دندانی کودکان مذکر نسبت به مونث به نولا نزدیک تر است و هرچه سن بالاتر می رود نزدیکی داده های این مطالعه به مقادیر نولا بیشتر می شود (05/0 < p value). تقریبا در تمام دندان ها میانگین سن دندانی گروه مذکر نسبت به مونث پایین تر به دست آمده است (05/0 < p value).
  نتیجه گیری
  استانداردهای موجود در جدول نولا که بر اساس سن دندانی کودکان آمریکایی به دست آمده اند، برای کاربرد در جمعیت کودکان شهر بابل نیاز به ایجاد تغییراتی در روش نولا و به کار بردن استانداردهای تکاملی جدید دارد.
  کلیدواژگان: تعیین سن، تکنیک تشخیصی، رادیوگرافی پانورامیک
 • مریم مشاوری نیا، فاطمه لوایی، مریم محسنی صفحات 99-107
  مقدمه
  برخی از درمان های دندان پزشکی، موجب خون ریزی بیشتر در افرادی با بیماری های خون ریزی دهنده و مصرف کننده ی داروهای ضد انعقاد می شود. بنابراین آشنایی با تدابیر دندان پزشکی برای کنترل خون ریزی در این بیماران الزامی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی دندان پزشکان عمومی و دانشجویان دندان پزشکی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی، در سال 1393 در شهر شیراز صورت گرفت. 90 دندان پزشک و 60 دانشجوی عمومی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سطح آگاهی این دو گروه به وسیله ی پرسش نامه ای در زمینه های مختلف ارزیابی شد. سطح معنی داری، 05/0 در نظر گرفته شده است. یافته های حاصل از مطالعه، توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از 90 دندان پزشک، 80 نفر و از 60 دانشجو، 55 نفر به پرسش نامه به طور کامل پاسخ دادند. میانگین نمره ی آگاهی از سقف 15 امتیاز برای دو گروه دندان پزشک و دانشجو به ترتیب 31/2 ± 32/5 و 2/3 ± 3/7 بود. نیمی از دندان پزشکان دارای آگاهی ضعیف و در حدود نیمی دیگر دارای آگاهی متوسط بودند و 4/21 درصد دانشجویان دارای آگاهی ضعیف، 36/64 درصد دارای آگاهی متوسط و 3/14 درصد دارای آگاهی خوب بودند. بین سن و میزان آگاهی، رابطه ی معکوس و معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های بدست آمده در این مطالعه، سطح آگاهی دانشجو و دندان پزشک در حد قابل قبول نبود.
  کلیدواژگان: آگاهی، داروی ضد انعقاد، تدابیر دندان پزشکی
 • گزارش موردی
 • حمید مظاهری، رامین مشرف صفحات 108-114
  مقدمه
  نبودن مادرزادی دندان لترال بالا، درصد بالایی از موارد نبودن دندان های انسان را به خود اختصاص می دهد. در مواردی که فضای باقی مانده از نبودن دندان لترال زیاد باشد، از پروتزهای ثابت، ترانسپلنت دندان های پرمولرها و یا ایمپلنت می توان استفاده کرد. اما در مواردی که فضای این دندان کم باشد و امکان درمان ارتودنسی نباشد، درمان، تغییر شکل تاج دندان کانین و تبدیل آن به دندان لترال خواهد بود.
  شرح مورد: در این مقاله، چگونگی درمان در چند بیمار دارای دیاستم بیان می شود.
  نتیجه گیری
  در مواردی که بین دندان های کانین و سانترال فاصله ای نباشد، درمان فقط شامل تغییر شکل دندان کانین و تبدیل آن به دندان لترال است، اما در صورت وجود فاصله بین این دو دندان، ممکن است بسته به شرایط موجود لازم باشد علاوه بر تغییر شکل کانین، دیاستم موجود نیز با افزودن به سطوح پروگزیمال مجاور بسته شود. این روش درمانی مزایایی همچون آسانی، ارزانی، سرعت عمل و قابلیت تغییر و اصلاح را داراست، اما ممکن است در درازمدت نیاز به مراجعات متعدد بیمار جهت اصلاح ترمیم وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیاستم، فضا، دندان، بستن
|
 • Zahra Golestannejad, Heidar Khademi, Mahdi Sadeghi Pages 1-11
  Introduction
  Malignancies are the main cause of death in developed countries and the second cause of death in developing countries. Head and neck squamous cell carcinoma is the sixth most common cancer worldwide and standard treatments have failed to improve its survival rate in the past four decades. In addition, these treatment modalities give rise to various complications. Recently, research has focused on natural substances with anti-neoplastic properties that are specifically directed against malignant cells and have less potential for complications. The aim of this study was to evaluate the selective inhibitory and cytotoxic effects of violet extract on malignant cells compared to normal cells.
  Materials and Methods
  In this in vitro study, photometry and optical density (OD) techniques were used for MTT test to assess the cytotoxicity of violet extract at a wavelength of 560 nm using an ELISA reader. The cell survival rate was calculated by dividing the difference of blank OD in the treated cells by the difference of blank OD in control cells. Data were analyzed with two-way ANOVA to evaluate the concomitant effect of violet extract concentration and cell type on the percentage of residual viable cells; one-way and two-way ANOVA were used to evaluate the effect of the concentration of the extract on the percentage of residual viable cells separately for each cell line by using SPSS.
  Results
  The results showed a significant relationship between the percentage of residual viable cells and the different concentrations of the extract (p value 0.26).
  Conclusion
  Based on the results, the cytotoxicity of violet extract on malignant cells (SCC) was similar to that on normal cells. Therefore, violet extract may not be useful as a natural substance, with less side effects, to selectively inhibit malignant cells.
  Keywords: Toxicity, SCC, Violet
 • Masoud Saatchi, Hamid Mazaheri, Behnaz Ebadian, Farzad Ghassemi, Mostafa Najafi, Elham Sadat Binandeh Pages 12-20
  Introduction
  Stress and burnout among postgraduate dental students are factors that can directly affect the practitioners, resulting in low quality of education and patient management. The aim of the present study was to assess the rate of stress and burnout in postgraduate dental students in Isfahan Dental School.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive/analytical study was performed by the census method on 90 postgraduate dental students. Standard questionnaires were distributed among the postgraduate students for measuring the rate of stress and burnout. The validity and reliability of the questionnaire were verified. Data were analyzed with SPSS 20, using descriptive statistical methods, Pearson’s test and t-test. Statistical significance was set at (p value = 0.05).
  Results
  Thirty-nine male and 51 female postgraduate dental students participated in this study. Total mean stress score was (46.5 ± 11.8), which was considered moderate. The stress rates were no significantly different between males and females (p value = 0.633) but there was a significant difference between two age groups of above and below 28 years (p value = 0.016). Emotional exhaustion (8.9%), personal accomplishment (27.8%) and depersonalization (40%) constituted the components of the high levels of burnout. There was a linear relationship between stress and the three parameters of burnout.
  Conclusion
  Postgraduate dental students in Isfahan Dental School exhibited a moderate level of stress and a relatively high level of burnout, making it necessary for planning in order to lower the levels of stress and burnout.
  Keywords: Burnout, Dentistry, Stress, Postgraduate Students
 • Alireza Omrani, Dayan Aref, Fahimeh Sajadieh Pages 21-27
  Introduction
  Airway obstruction in the upper respiratory system for a long duration during the critical growth period of the face and jaws results in morphological changes in the head and face, the final outcome of which in some severe cases might be adenoid facies. The aim of this study was to compare mouth breathing among 6‒12-year-old children with large and normal adenoid.
  Materials and Methods
  In this observational-analytical study, 52 patients aged 6‒12 years were selected; 25 subjects had large adenoid, representing the case group, and 27 had normal adenoid, representing the control group. The subjects were asked to seat calm and breathe normally. The rate of air passing through the nose and mouth was recorded by a device separately. Data were analyzed with independent t-test (α = 0.05).
  Results
  The mean breathing through the nose and mouth in the control (p value
  Conclusion
  Children with adenoid hypertrophy exhibited more mouth breathing and less nasal breathing compared with children without adenoid hypertrophy.
  Keywords: Adenoids, Children, Mouth Berating
 • Masoud Saatchi, Ebrahim Kazemi, Sayed Hamed Hejazi, Reyhaneh Sadat Abtahi, Hajir Yusef Shahi, Naimeh Nasri Pages 28-35
  Introduction
  Dentists usually prescribe analgesics for controlling pain. The aim of this study was to evaluate the analgesic prescription patterns of general dental practitioners in Isfahan, Iran.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, a standard questionnaire was used and its reliability and validity were evaluated. A total of 253 general dental practitioners participating in continuous education programs were selected using simple random sampling method. The dentists responded the questions on the questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and chi-squared test (α = 0.05).
  Results
  The most commonly prescribed analgesic was 400-mg Gelofen tablet; 47.8% of dentists prescribed analgesics on an as-needed basis. In cases of severe pain, 58.5% of dentists prescribed a combination of analgesics. In addition, the most common analgesic prescribed in severe pain was dexamethasone. In this context, 48.6% of dentists used prophylactic analgesics. The prescription pattern was statistically different between dentists with more than ten years of experience and those with less than ten years of clinical experiences (p value = 0.010).
  Conclusion
  It seems it is necessary to improve general dentists’ knowledge about analgesic prescription via retraining courses.
  Keywords: Analgesics, Corticosteroids, Narcotic Analgesics, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, Root Canal Therapy
 • Bahareh Tahani, Fakhrolsadat Hoseini, Maryam Ghafournia, Aida Rajaei Pages 36-46
  Introduction
  Considering the importance of patient mix for an optimal clinical learning process, the aim of this study was to assess the oral care needs of patients referring to the Pediatric Department of Isfahan Dental School and to compare it with the curriculum in order to assess the efficacy of clinical education.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional analytical study, all the available files in the archives of Pediatric Department were gathered. The information about oral health needs of children referring to this department were elicited and compared with the math product of the number of students in each semester and their educational requirements in practical courses 1‒3. Data were analyzed with SPSS 18. To assess the patient mix, the mean of oral health needs of children in each semester/year was calculated and paired t-test was used to compare the treatment/ preventive needs of children with the care provided for them (α = 0.05).
  Results
  In clinical courses 1 and 2 most of the provided care was lower than the proposed requirement. In clinical course 3, except for extraction and restoration with preventive resin restoration (PRP), the other dental treatments did not conform to the educational requirement. In relation to the preventive and restorative care in all the clinical courses, it seems the number of cases requiring such care was sufficient for meeting the educational requirement of students but the provided care was less than the proposed requirement. In each child, almost half or one-third of his/her dental needs had been satisfied, which was significantly far from his/her real needs (α = 0.05, p value
  Conclusion
  In most clinical pediatric courses, the number of patients was not sufficient to meet the proposed requirement of students. Therefore, offering off-campus programs might effectively increase the number of patients and the types of dental problems that students would contact with during their clinical courses.
  Keywords: Children's dental needs, Mix of patients, Pediatric dentistry
 • Fatemeh Foruzeshtabar, Fatemeh Ashouri Pages 47-56
  Introduction
  Excess consumption of acidic foods is the most common etiologic factor of human tooth erosion. The aim of this study was to assess the effect of the most commonly consumed carbonated beverages and soft beer in Iran on enamel microhardness of intact deciduous canine teeth.
  Materials and Methods
  In this in vitro study, 30 human deciduous canine teeth, free of cracks, caries, wear and hypocalcification, were divided into 3 groups randomly. A 2 ×2-mm square of the labial surface enamel of teeth in each group was exposed to 40 mL of one of the fresh drinks for 5 minutes. The microhardness of the teeth was measured in each group by the application of a 50-gr force with the use of microhardness test equipment. Microhardness changes were evaluated in each group with paired t-test and between groups with one-way ANOVA. Wilcoxon signed rank test was used to compare the 30 test areas on each tooth in each group.
  Results
  The mean enamel microhardness after immersion in Zamzam Cola and Behnoosh lemon Delester decreased enamel surface microhardness up to 18.1% and 13.3%, respectively. Tap water did not have a significant effect on enamel surface microhardness (p value = 0.05). There was a significant difference in the decrease in enamel microhardness between the beverages tested (p value = 0.001).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, enamel microhardness decreased after application of Zamzam Cola® and Behnoosh lemon Delester® in vitro, with a greater decrease with the use of Zamzam Cola compared to Delester.
  Keywords: Dental enamel, Hardness, Tooth erosion
 • Vahid Esfahanian, Ali Nasr, Ehsan Rafiei, Elaheh Rafiei, Elham Akbarian Pages 57-65
  Introduction
  Currently chronic periodontitis is known as a bacterial infection; however, some systemic diseases can play a role in the initiation and progression of periodontal diseases. Recent studies have shown the effect of periodontal diseases on systemic conditions, including acute myocardial infarction. The aim of the present study was to investigate the possible relationship between chronic periodontitis and acute myocardial infarction.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional/analytical study, 60 subjects consisting of 20 patients with clinically confirmed AMI, 20 patients with coronary problem without AMI and 20 healthy subjects were evaluated (10 males and 10 females in each group). The subjects were 40‒65 years of age. All the subjects underwent a periodontal examination for attachment loss, gingival bleeding, tooth mobility grades, plaque index and furcal involvement. Data were analyzed with ANOVA using SPSS (α = 0.05).
  Results
  Comparison of the 3 groups revealed significant differences in the mean clinical attachment los (p value = 0.002), bleeding on probing (p value = 0.023) and tooth loss (p value = 0.048). There were no significant differences in plaque index (p value = 0.24) and tooth mobility (p value = 0.91) between the study groups.
  Conclusion
  Based on the results of this study, periodontal disease might be considered a risk factor acute myocardial infarction.
  Keywords: Cardiomyopathy, Periodontal diseases, Risk factors
 • Mehdi Davarmnesh, Fatemeh Lavaee, Fatemeh Ghasemi Pages 66-74
  Introduction
  Xerostomia is the most common manifestation of salivary gland diseases, which is caused by a decrease in salivary flow rate or by a change in the biomechanical composition of saliva. Dentists should be able to diagnose this condition and administer appropriate treatments for their patients. This study aimed to evaluate knowledge and attitudes of dentists about xerostomia.
  Materials and Methods
  This cross-sectional analytical study evaluated the knowledge of 130 dentists by a questionnaire containing 22 questions in 4 sections, including the general aspects of salivary glands and causes, symptoms and treatment modalities of xerostomia. The relation between different aspects of questionnaire and dentist's age and job experience was evaluated with Kruskal-Wallis test. In addition, the dentist's knowledge about these aspects was evaluated with Mann-Whitney test (α = 0.05).
  Results
  Of 130 participants in this study, 13 (%56.2) were male and 57 (%43.8) were female. The mean age of the participants was 39 ± 1.01 years. The mean of their job experience was 12 ± 0.93 years. The mean score on the causes of xerostomia was 4.2 (from a maximum of 7), the mean score on symptom was 2.05 (from a maximum of 4) and the mean score of knowledge on treatment was 4.05 (from a maximum of 7); the total score was 12 (from a maximum of 22). There was no significant correlation between knowledge about causes and symptoms and age and job experience. However, there was an inverse and significant correlation between knowledge on treatment and age (p value = 0.048). In addition, there was a significant correlation between knowledge about causes and gender (p value = 0.006). In this evaluation females provided better replies compared to males.
  Conclusion
  This study showed that the level of Shirazi dentist's knowledge was moderate and it is necessary to promote the knowledge of dentists in this respect.
  Keywords: Attitude, Knowledge, Xerostomia
 • Mohammad Ali Usofi, Karam Behroozpour, Sayedeh Azam Kazemi, Soleiman Afroughi Pages 75-83
  Introduction
  Tooth caries is a most prevalent infectious disease in children. The purpose of this study was to assess caries experience status among 7-12 year old students in Bovair Ahmad township, Iran, 2014.
  Materials and Methods
  In a Cross-sectional and analytical study, 460 children were randomly selected from primary schools of Yasuj city and surrounding villages. After signed informed consent form by parents, the children were clinically examined at school by a dental team. Demographical, socio-economical and teeth caries statuses were gathered by a questioner and a dental chart. The data were analyzed using Chi–square, Proportion, Mann-Whitney, correlation and Kruskal-Wallis tests (α=0.05). The SPSS software version 22 was used to extract the outputs.
  Results
  Dental caries prevalence of deciduous, permanent and their sum in the children were 75.2, 41.1 and 89.8 percent, respectively. The prevalence of dental caries in boys was significantly higher than girls (p=0.032). Caries prevalence in permanent teeth in rural children was significantly higher than that in children of urban area (p=0.001). dmft, Dmft and dmftು means were 3.57, 0.87, and 4.44, respectively. There was a direct and significant correlation between DMFT and children's age (r=0.254, p=0.001). DMFT and dmftು in rural children were higher (p=0.001 and p=0.017, respectively).
  Conclusion
  Prevalence and severity of dental caries among 7- 12 year-old children in Yasuj were higher than the WHO standards. The tooth caries experiences were more prevalent in boys, in children resident in rural areas and in older ages.
  Keywords: Dental Caries, Prevalence, Children
 • Shahab Etemadi, Masoud Feizbakhsh, Azadeh Rahmati, Ahmad Aghajani Tarshokoh Pages 84-90
  Introduction
  Considering the possible damage of thyroid in radiographic examinations, use of thyroid shields has been recommended but there is general concern about the effects of thyroid shields on the diagnosis of anatomical landmarks, which was addressed in this study.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytic study two groups of lateral cephalograms, consisting of 50 lateral cephalograms without a thyroid shield and 50 lateral cephalograms with a thyroid shield, retrieved from an oral radiology center archives in Isfahan were evaluated. The lateral cephalograms had been taken with a Cranex-D Ceph (Soredex, Finland) direct digital radiography system. A total of 15 landmarks were identified on the lateral cephalograms by 2 blinded observers. Inter-observer variance was analyzed with Mann-Whitney test (α = 0.05).
  Results
  All the 15 landmarks on lateral cephalograms without the use of a thyroid shield were identified by 2 observers. Only 12 of the 15 landmarks were identified in patients with a thyroid shield, with no significant differences between the two observers (p value > 0.05).
  Conclusion
  The landmarks that were covered by thyroid shield were the hyoid bone and the second and third cervical vertebrae. However, these landmarks are used for the analysis of skeletal maturity index (SMI). Therefore use of thyroid shields is recommended during cephalometric radiography.
  Keywords: Cephalometry, Orthodontics, Thyroid
 • Manouchehr Rahmati Kamel, Valiollah Arash, Ehsan Moudi, Mehdi Ravadgar, Shiva Alvandifar, Reza Ghorbanipour, Fatemeh Majdzadeh Pages 91-98
  Introduction
  Precise evaluation of dental developmental stages is a part of diagnosis and treatment of children's diseases and is also used in forensic dentistry. Of radiological methods to estimate dental age in children, Nolla's method was preferred in the present study. However, Nolla’s standards have been derived from the American population and may not be applicable to other populations. The aim of this study was to determine chronological and dental ages based on diagnostic technique of Nolla in a group of Iranian children in Babol, aged 8 to 14 years.
  Materials and Methods
  In this descriptive/analytical cross-sectional study, dental development was evaluated based on Nolla’s method on 420 panoramic radiographic images of children aged 8‒years without any developmental anomalies. The children were assigned to 14 groups based on sex and chronological age. The dental ages of 32 teeth in each case were estimated by two specialists based on Nolla's developmental stages. Data were analyzed with SPSS 16 using paired t-test (α = 0.05).
  Results
  In this study the dental ages of males were closer to those depicted by Nolla compared to females and with aging the derived data became more consistent with Nolla’s estimates (p value > 0.05). Nearly in all the teeth, the mean dental age of males was lower than that of females (p value > 0.05).
  Conclusion
  The standards of Nolla on American children need some modifications and new standards to be used for children in Babol, Iran.
  Keywords: Age determination, Diagnostic techniques, Panoramic radiograph
 • Maryam Moshaverinia, Fatemeh Lavaee, Maryam Mohseni Pages 99-107
  Introduction
  Some dental procedures cause more bleeding in patients with bleeding disorders, who use anticoagulants. Therefore, it is necessary to become familiar with control bleeding disease in such patients. Considering the importance of this issue, the aim of this study was to determine the knowledge of dentists and dentistry students in this respect.
  Materials and Methods
  Ninety dentists and sixty dentistry students of Shiraz Dental School were randomly selected for the purpose of this cross-sectional descriptive/analytical study in 2014. The knowledge of these two groups of subjects was evaluated in different aspects by using a questionnaire. Data were analyzed with SPSS 20.
  Results
  Eighty dentists and 55 dentistry students completed the questionnaires. The mean knowledge scores for these two groups of dentists and dentistry students were 5.3 ± 2.31 and 7.3 ± 3.2, respectively, of a total possible score of 15. The knowledge of half of the dentists was poor and the rest had moderate knowledge; 21.4% of dentistry students had poor, 64.36% had moderate and 14.3% had good knowledge. The knowledge of participants exhibited an inverse relation with their age.
  Conclusion
  Based on the results of this study, the knowledge of dentists and dentistry students was not favorable.
  Keywords: Anticoagulants, Dental considerations, Knowledge
 • Hamid Mazaheri, Ramin Mosharraf Pages 108-114
  Introduction
  Congenital missing of maxillary lateral incisors comprises a high percentage of missing cases of the human teeth. If the remaining space of the missing lateral incisors large, fixed prostheses, implants or transplantation of premolars can be used. However, if the space is small and orthodontic treatment is not possible, the treatment will consist of reshaping the canine into a lateral incisor.
  Case Presentation
  In this paper, a number of such cases will be explained.
  Conclusion
  If there is no space between the canine and lateral incisor, the treatment will consist of reshaping the canine crown to transform it into a lateral incisor. However, if there is a large gap between these two teeth, in addition to reshaping of canines, it might be necessary to add restorative materials to the proximal surfaces of the adjacent teeth to close the diastema. This therapy has some advantages such as ease, low cost, saving time, and the possibility of making modifications; however, the patients might be required to visit the dental office several times to modify the restoration.
  Keywords: Closure, Diastema, Space, Tooth