فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 101، بهمن 1395)

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 101، بهمن 1395)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • لیلا وصالی اکبر پور، محمد علی سمواتی شریف *، علی حیدریان پور صفحات 1-10
  مقدمه
  اکثر پژوهش ها، کاهش استرس اکسیداتیو و صدمات ناشی از آن را در پی استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی و یا فعالیت بدنی گزارش داده اند. بنا بر این هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تعامل شنای استقامت و مکمل ویتامین C، بر شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های نر صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 24 سر موش نر نژاد ویستار در محدوده 250 تا 300 گرم به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی: 1-گروه تمرین(T)، 2-گروه تمرین با مصرف مکمل ویتامین C(T&VC)، 3-گروه کنترل(C)، 4-گروه کنترل با مصرف مکمل ویتامین C (C&VC) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت ده هفته، پنج روز در هفته و هر جلسه یک ساعت شنا کردند. مکمل ویتامین C (mg/kg 100)، یک هفته پیش از شروع پروتکل تمرینی آغاز و تا پایان هفته دهم ادامه داشت. یک روز پس از اتمام پروتکل تمرینی، جهت برآورد میزان متغیرهای مورد نظر، مالون دی آلدئید(MDA)، کاتالاز(CAT)، اسید اوریک(UA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAC)، نمونه گیری خونی از سیاهرگ زیرین موش ها انجام شد. میزان اسید اوریک پلاسمایی، بر اساس اکسیداسیون اسید اوریک توسط آنزیم Uricase و CAT توسط دستگاه اسپکتوفتومتری و میزان تجزیه H2O2 و TAC توسط آزمون فرپ و احیای یون های فریک آنالیز شدند. نتایج با استفاده از نرم افزارvol.20 SPSS و آزمون ANOVA یک طرفه و تست تعقیبی توکی با سطح معناداری(P<0.05) آنالیز شدند.
  یافته ها ی پژوهش: نتایج نشان داد که گروه T&VC کاهش معنی داری در سطح MDA، در مقایسه با گروه C داشتند(P=0.008)، هم چنین گروه C&VC، افزایش معناداری در سطح TAC در مقایسه با گروه T نشان دادند(P=0.01). اما تفاوتی در سطوح اسید اوریک و کاتالاز مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع به نظر می رسد مصرف ویتامین C می تواند مانع از پراکسیداسیون لیپید در آزمودنی ها شده و محتوای TAC آن ها را نیز افزایش دهد در حالی که بر غلظت سرمی آنتی اکسیدان های اسید اوریک و کاتالاز، بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: شنای استقامتی، استرس اکسیداتیو، رت، ویتامین C
 • رحمت الله پرندین، مرتضی بهنام رسولی *، ناصر مهدوی شهری صفحات 11-22
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که تجویز ترکیبات شبه استروژنی در دوره های بحرانی و حساس زندگی می تواند اثرات سویی را بر تکوین و عملکرد سیستم تولیدمثلی داشته باشند. در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی مایکو استروژن های زیرالنون و آلفازیرالنول بر زمانبندی آغاز بلوغ و شاخصه های تولیدمثلی از قبیل چرخه استروس و محتوی فولیکولی تخمدان در موش های سوری ماده بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  نوزادان در روزهای 1تا 5 پس از تولد با روش زیرجلدی با روغن کنجد، استرادیول بنزوات(20 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن)، زیرالنون(2/0، 1 و 2 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و آلفازیرالنول(2/0، 1 و 2 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) تیمار شدند. موش های کنترل بدون تیمار بودند. بازشدگی واژن(نشانه آغاز بلوغ) و چرخه استروس از روزهای 23 تا70 پس از تولد بررسی شدند. به علاوه حیوانات در روز 70 پس از تولد کشته شده و خون و تخمدان آن ها جمع آوری شد.
  یافته های پژوهش: بلوغ زودرس، اختلال در چرخه استروس و کاهش محتوی فولیکولی تخمدان ها به طور معنی داری در گروه های استرادیول بنزوات، 2/0 و 1 زیرالنون و 2 /0 و 1 آلفازیرالنول مشاهده گردید. همین طور سطوح هورمون های استرادیول و LH مختل گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تیمارنوزادی موش های ماده با مایکو استروژن ها منجر به بلوغ زودرس همراه با اختلال عملکرد تولیدمثلی گردید. این تغییرات می توانند به علت نقصان در برخی اجزای محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد به ویژه نورون های حساس به استروژن در هیپوتالاموس باشند.
  کلیدواژگان: زیرالنون، تولیدمثل، بلوغ، موش سوری ماده
 • مجتبی پایداراردکانی، بهزاد ساکی *، محمدرضا کردی، عباسعلی گائینی صفحات 23-32
  مقدمه
  پروتئین وابسته به آگوتی(AGRP) و نروپپتیدY (NPY) نروپپتیدهایی هستند که در کنترل اشتها نقش دارند. در مورد تاثیر تمرین استقامتی بلند مدت بر آن ها مطالعات کمی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 16 هفته تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی AGRP و NPY رت های نژاد ویستار بود.
  مواد و روش ها
  20 سر رت نر نژاد ویستار جوان، با دامنه سنی 50 تا 60 روز و میانگین وزنی 10±158 گرم به طور تصادفی ساده به دو گروه مساوی کنترل(تعداد 10 سر) و تمرین(تعداد 10 سر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی 16 هفته تمرین استقامتی، هر هفته پنج روز متوالی و هر روز به مدت 60-50 دقیقه روی تردمیل با سرعت 30-25 متر در دقیقه برابر با شدت 85-65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود. پس از پایان 16 هفته، خونگیری در حالت ناشتا و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین انجام شد. برای بررسی تفاوت های بین گروهی از آزمون t مستقل استفاده گردید. سطح معناداری نیز P<0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: یافته های تحقیق حاضر نشان داد تمرین استقامتی با شدت 85-65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث افزایش معنا دار میزان AGRP (P=0.001) و افزایش غیر معنادار میزان NPY در رت های گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین استقامتی باعث تعادل منفی انرژی در رت ها می شود و به منظور جبران این تعادل منفی انرژی میزان AGRP پلاسمایی افزایش معنادار و NPYپلاسمایی افزایش غیر معناداری(افزایش بیش از 23 درصدی) می یابد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، AGRP، NPY، رت نژاد ویستار
 • نادیا میرزایی، فاطمه شاکرمی، فرزام عجمیان *، علی حمیدی مدنی، محمد مهدی سوهانی صفحات 33-40
  مقدمه
  تغییرات اپی ژنتیکی نقشی کلیدی در پاتو فیزیولوژی سرطان پروستات دارند. تغییرات اپی ژنتیکی به ویژه هیپرمتیلاسیونDNA و داستیلاسیون هیستون، نقش مهمی در کاهش بیان ژن های حفاظتی علیه سرطان پروستات دارا می باشند. هیستون د استیلاز ها یک خانواده بزرگ از آنزیم هایی هستند که به عنوان تنظیم کننده های کلیدی در استیلاسیون هیستون های هسته ای شناخته می شوند. HDAC ها نقش بزرگی در شروع و پیشرفت سرطان پروستات دارند که بر اساس اعمال تغییراتی است که در سطح کروماتین ایجاد می کنند. با توجه به وقوع تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در سرطان ها از جمله سرطان پروستات، نقش آنزیم هایHDAC در ایجاد سرطان ها و با توجه به عدم بررسی بروز ژن های مولد این آنزیم ها در جمعیت ایرانی، در این مطالعه به مقایسه میزان بیان ژن مولد آنزیم هیستون داستیلاز 1 در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و نمونه های هایپر پلازی خوش خیم پروستات خواهیم پرداخت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مورد-شاهدی، پس از استخراج RNA از 40 نمونه ، شامل 20 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 20 فرد سالم، بیان ژن هیستون د استیلاز 1 در سرطان پروستات انسان با استفاده از تکنیک RT-PCR مطالعه شد.
  یافته های پژوهش: بر اساس آزمون T و تست لوین در حالت واریانس های برابر و نابرابر با 95 درصد اطمینان می توان گفت بین افراد سالم و بیمار از نظر میزان بیان ژن HDAC1 تفاوت محسوس و معنی داری(8/3 برابر) مشاهده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج حاکی است که بیان ژن HDAC1 می تواند به عنوان مارکر پیش آگهی برای پیشرفت سرطان پروستات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اپی ژنتیک، سرطان پروستات، مدیفیکاسیون هیستون ها، بیان ژن، هیستون داستیلاز ها(HDAC)
 • محمد نیکوسیرجهرمی *، رضا رنجبر، محمود خاکسار مهابادی، حسن مروتی، حسین نجف زاده ورزی صفحات 41-53
  مقدمه
  کورکومین جزء فعال ادویه زردچوبه است و دارای خواص ضد التهابی می باشد. این مطالعه با هدف امکان استفاده از کورکومین در جهت کاهش ضایعات بیضه در ناشی از تماس موشه های مادر با آفلاتوکسین انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  هفتاد سر موش صحرایی بالغ آبستن سالم نژاد ویستار به هفت گروه کنترل، شاهد و آزمون 1 تا 5 به صورت تصادفی تقسیم شدند. به موش های گروه های هفت گانه به ترتیب سرم فیزیولوژی(با حجم برابر با داروها)، دی متیل سولفوکساید(با حجم برابر با داروها)، آفلاتوکسین B1 25/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بدن، آفلاتوکسین B1 و کورکومین(25/0 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، آفلاتوکسین B1 و کورکومین(25/0 و 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، کورکومین 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و کورکومین 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روزهای 9 تا 11 آبستنی تزریق شد. جهت مطالعه میکروسکوپیک از بیضه زاده های موش صحرایی در هفته های 1، 4 و 8 نمونه گیری بافتی به عمل آمد. سپس نمونه ها در فرمالین تثبیت و پس از انجام مراحل آماده سازی، گسترش های بافتی با ضخامت 6 میکرون تهیه و با H&E رنگ آمیزی شد.
  یافته های پژوهش: در هفته چهارم و هشتم پس از تولد قطر لوله های منی ساز، تعداد سلول های زایا و ضخامت اپی تلیوم منی ساز در گروه آفلاتوکسین در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل کاهش نشان داد که این کاهش معنی دار نبود. در گروه های دریافت کننده کورکومین شاخص های مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل و دریافت کننده آفلاتوکسین افزایش معنی داری نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که کورکومین می تواند با آثار سوء ناشی از آفلاتوکسین B1 مقابله نماید.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، کورکومین، بیضه، بافت شناسی، مورفومتری
 • خلیل علی محمدزاده *، سید مجتبی حسینی، شهناز ملکی صفحات 54-65
  مقدمه
  امروزه فرسودگی شغلی و متغیرهای موثر در کاهش یا افزایش آن به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است. بنا بر این بررسی ارتباط متغیرهای کلیدی توانمندی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان در حل مسائل و معضلا ت منابع انسانی و بالندگی سازمان ها موثر می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی است جامعه آماری پژوهش تمام کارشناسان بهداشت شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 93 است. تعداد 148 نفر از آنان به روش طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد توانمندی روان شناختی اسپریتزر(1995)، کیفیت زندگی کاری والتون(1973)، فرسودگی شغلی ماسلاچ(1985) و چک لیست محقق ساخته بوده است. از نرم افزار SPSS vol.22، روش آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و جداول مربوطه و روش های آمار استنباطی کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و جدول آنالیز واریانس جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: بین توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت رابطه معکوس و معناداری r=-0.280 وجود دارد. از میان ابعاد توانمندسازی فقطt متناظر با بتای احساس معناداری در شغل با ضریب 314/0- در سطح خطای کمتر 5 درصد معنادار است. هم چنین بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت رابطه معکوس و معناداری r=-0.154 وجود دارد و از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری فقطt متناظر با بتای تامین فرصت رشد با ضریب 379/0- در سطح خطای کمتر از 5 درصد معنادار است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج، اهمیت انجام مداخلات موثر در زمینه اجرای برنامه های آموزشی توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر ابعاد احساس معنی داری شغل و تامین فرصت رشد در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت توسط مدیران و برنامه ریزان این حوزه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: توانمندی روان شناختی، کیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی، کارشناسان بهداشت
 • سجاد ارشدی *، عبدالعلی بنایی فر، حمید طباطبایی، رودابه شکیباتبار صفحات 66-76
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر محرومیت از خواب بر پاسخ های کورتیزول و تستوسترون، شاخص های اجرای بی هوازی، خستگی و لاکتات خون در مردان فعال بود. به همین منظور 12 آزمودنی مرد سالم و فعال رشته تربیت بدنی با میانگین سن 25/2±23، قد 1/1±5/174 و وزن 8/7±5/69 انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  بی خوابی شامل یک شب بود که از طریق مطالعه، بازی شطرنج، کار با کامپیوتر و... اعمال شد. کورتیزول و تستوسترون با استفاده از کیت های Liaison ساخت کشور انگلستان انجام گرفت. شاخص های عملکردی توان بی هوازی با استفاده از تست فوق بیشینه وینگیت و لاکتات خون با استفاده از دستگاه لاکتومتر در زمان های قبل از ناشتا، قبل و بلافاصله پس از تست بی هوازی و در نهایت 5 دقیقه پس از انجام تست مورد ازیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی وابسته و مستقل انجام شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد فعالیت ورزشی بیشینه متعاقب یک شب بی خوابی نسبت به خواب موجب افزایش معنادار کورتیزول(P=0.03) و کاهش معنادار تستوسترون(P=0.01) می شود ولی تغییرات معناداری در عملکرد توان بی هوازی و شاخص خستگی ایجاد نشد(P=0.06، 0.11، 0.21). لاکتات خون فقط در زمان بلافاصله بعد از تست وینگیت در مرحله خواب نسبت به بی خوابی کاهش معناداری را نشان داد(P=0.02) و در دیگر زمان های استراحت، قبل و 5 دقیقه بعد از انجام تست وینگیت تغییرات معناداری مشاهده نشد(P=0.061، 0.053، 0.26، 0.61).
  بحث و نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر نشان داده شد بی خوابی اثرات معناداری بر تغییرات هورمونی کورتیزول و تستوسترون دارد ولی بر کاهش عملکرد بی هوازی و ایجاد خستگی اثر معناداری نداشت هر چند که میزان لاکتات بلافاصله پس از خواب و متعاقب فعالیت بی هوازی بیشینه نسبت به مرحله بی خوابی کاهش معناداری داشت این تغییرات هورمونی احتمالا به دلیل استرس و فشار روانی ناشی از بی خوابی و هم چنین به دلیل فشار ناشی از فعالیت ورزشی می باشد.
  کلیدواژگان: بی خوابی، تستوسترون، کورتیزول، خستگی، عملکرد ورزشی، لاکتات
 • مختار مختاری *، سعید خاتم ساز، فاطمه رحمانی صفحات 77-86
  مقدمه
  چای کوهی گیاهی از خانواده نعنائیان و دارای ترکیبات فلاونوئیدی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی چای کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد و تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به پنج گروه ده تایی تقسیم شد، گروه کنترل رژیم معمولی دریافت کردند، گروه شاهد، آب مقطر و گروه های تجربی روزانه به ترتیب 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره هیدروالکلی چای کوهی به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان روز سی ام از حیوانات خون گیری به عمل آمد و هورمون های LH، FSH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون اندازه گیری شد. هم چنین از بافت بیضه مقاطع بافتی تهیه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ANOVAو تست توکی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته های پژوهش: غلظت سرمی هورمون های LH و FSH در گروه تجربی دریافت کننده دوز حداکثر عصاره در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد، افزایش معنی داری نشان داد(P<0.05). غلظت سرمی هورمون تستوسترون در دوز حداکثر عصاره و هورمون دی هیدروتستوسترون در دوزهای متوسط و حداکثر عصاره در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد، کاهش معنی داری نشان داد(P<0.05). بررسی بافت شناسی بیضه نشان داد تعداد سلول های اسپرماتوسیت در لوله های اسپرم ساز در دوز حداکثر در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد کاهش معنی داری را نشان می دهد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصله عصاره هیدروالکلی چای کوهی باعث کاهش میزان هورمون های تستوسترون، دی هیدرو تستوسترون می شود. احتمالا آپی ژنین موجود در عصاره نیز موجب اختلال در عملکرد سیستم تولید مثلی جنس نر می شود.
  کلیدواژگان: چای کوهی، هیپوفیز، گناد، تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، رت
 • مهدی نصرت آبادی *، زهره حلوایی پور، غلامرضا قائدامینی هارونی صفحات 87-96
  مقدمه
  ورود به دوران سربازی عوامل استرس زای مختلفی را برای سرباز به همراه دارد. عدم سازگاری با این شرایط می تواند زمینه ساز شکل گیری آسیب هایی چون افکار خودکشی باشد. هدف از تحقیق حاضر تبیین افکار خودکشی بر اساس برخی متغیرهای روانی-اجتماعی و احتمال اعتیاد به مواد مخدر در سربازان وظیفه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همبستگی بر پایه مدل یابی ساختاری، تعداد 176 سرباز به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از سه یگان نظامی انتخاب گردیدند. با استفاده از چهار پرسش نامه افکار خودکشی بک(BSSI)، پرسش نامه افسردگی بک(BDI-II)، مقیاس احتمال مصرف مواد و مقیاس حمایت اجتماعی داده های مطالعه جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS vol.19 وAmos استفاده شد.
  یافته های پژوهش: 4/28 درصد سربازان در خطر بالای باورهای مرتبط با خودکشی قرار داشتند(نمره بالاتر از 10). بین متغیرهای افسردگی و اعتیاد به مواد با افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(P<0.05). حمایت اجتماعی و وضعیت خانوادگی، اجتماعی-اقتصادی تنها به طور غیرمستقیم بر افکار خودکشی اثر داشتند. مدل ساختاری تحقیق نشان داد که 73 درصد واریانس افکار خودکشی از طریق متغیرهای افسردگی، مصرف مواد، حمایت اجتماعی و وضعیت خانوادگی، اجتماعی-اقتصادی تبیین می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ریسک بالای افکار خودکشی در این مطالعه لزوم اتخاذ تدابیری جدی در راستای ارتقاء وضعیت سلامت روانی-اجتماعی سربازان بیش از پیش احساس می گردد.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، متغیرهای روانی- اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، سربازان وظیفه
 • مرتضی شمسی، عبدالحسین دلیمی *، افرا خسروی، فاطمه غفاری فر، فاضل پوراحمد صفحات 97-106
  مقدمه
  هیداتیدوزیس یکی از بیماری های مشترک انگلی بین انسان و حیوان و از رده سستودها با انتشار جهانی است. بیماری از دو بعد بهداشت عمومی و خسارت های اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد. این انگل تنوع ژنتیکی بسیار بالایی دارد و شامل کمپلکسی از ژنوتیپ های مختلف است. معمولا در مناطق آندمیک از لحاظ بیولوژی، تنوع ژنتیکی نسبتا زیادی در انگل وجود دارد که بر چرخه زندگی انگل، مسیرهای انتقال، بیماری زایی، آنتی ژنیسیتی، ایمنی زایی، پاسخ به داروها، همه گیر شناسی و کنترل این بیماری تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنوتیپی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس در ایزوله های سگ های ولگرد در شهرستان ایلام در غرب ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  انگل بالغ از روده کوچک سگ های ولگرد جمع آوری شد. پس از استخراج DNA، نواحیmitDNA-cox1 با PCR تکثیر و محصولات PCR با روش PCR-RFLP با دو آنزیم Alu1 وHpaII آنالیز شدند. برای تایید نتایج PCR-RFLP تعدادی از محصولات PCR تعیین سکانس شدند. با استفاده از نرم افزار MEGA6 آنالیز انجام شد.
  یافته های پژوهش: از مجموع 75 نمونه سگ، تعداد 20 نمونه(66/26 درصد) به انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده بودند. اندازه قطعات تکثیر یافته با cox1تمام ایزوله ها در PCR دارای باندهای مشابه و برابر bp450 بود. الگو قطعات حاصل از PCR-RFLP با آنزیم Alu1 دو قطعه 175 و 275 و با آنزیم HpaII 265 و 185 جفت باز به دست آمد. بر اساس نتایج PCR-RFLP و تعیین توالی همه ایزوله های سگ ژنوتیپ های مشابهی نشان دادند. آنالیزهای مولکولی و فیلوژنتیکی مشخص کرد که این ژنوتیپ ها با موارد ثبت شده در بانک ژن جهانی 100-99 درصد مشابهت و هم پوشانی داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تشابه بین اندازه قطعات باندهای DNAاکینوکوکوس گرانولوزوس در ایزوله های سگ با روش های PCR-RFLP و تعیین توالی وجود دارد که بیانگر وجود ژنوتیپ های متشابه انگل در منطقه ایلام است و حداقل یک ژنوتیپ از انگل حضور دارد که متعلق به کمپلکس اکینوکوکوس گرانولوزوس سنسو استریکتو(G1-G3) می باشد. این مطالعه دارای اهمیت بهداشی و محیطی است زیرا بیماری خاستگاه حیوانی دارد و محیط پیرامون انسان را آلوده می سازند. این اطلاعات دلیلی بر اهمیت کنترل همه گیر شناسانه و پیشگیری در بخش های پزشکی و دام پزشکی می باشد.
  کلیدواژگان: تعیین توالی، ایلام، PCR-RFLP، اکینوکوکوس گرانولوزوس، ژنوتیپ
 • محبوبه نخعی مقدم *، ملیحه نجفی صفحات 107-116
  مقدمه
  نانوذرات با اندازه ها، خصوصیات شیمیایی و سطحی متفاوت می توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند. سودوموناس آئروجینوزا باکتری فرصت طلبی است که توانایی تولید پیگمان دارد. هدف این تحقیق بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی بر تولید پیگمان جدایه های بالینی سودوموناس آئروجینوزا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 15 جدایه بالینی سودوموناس آئروجینوزا از بیمارستان های مشهد جمع آوری گردید. باکتری ها با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی و واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) با پرایمر اختصاصی ژن exoA شناسایی شدند. حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد(MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) نانوذرات اکسید روی(قطر nm 7-4) با روش رقت در آگار تعیین شد. برای بررسی اثر نانوذره بر تولید پیگمان، از محیط گلیسرول آلانین(GA) حاوی غلظت های مختلف نانوذره(0، 20، 40 و mg/ml60) استفاده شد. پیگمان با افزودن کلروفرم استخراج شد.
  یافته های پژوهش: تمامی جدایه های بالینی با روش های بیوشیمیایی به عنوان سودوموناس آئروجینوزا شناسایی شدند و ژن exoA در آن ها ردیابی شد. میانگین MIC نانوذرات mg/ml 60 و MBC آن mg/ml 70 تعیین شد. میزان تولید پیگمان پیوسیانین در تمامی جدایه ها بررسی و مقایسه شد. با افزایش غلظت نانوذره میزان تولید پیگمان به طور معنی داری کاهش یافت(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نانوذره اکسید روی اثر مهاری بر این باکتری و تولید پیگمان آن داشت و با افزایش غلظت نانوذره، تولید پیگمان کاهش یافت. از نانوذره اکسید روی می توان برای پیشگیری و یا کمک به درمان عفونت های سودوموناس آئروجینوزا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پیوسیانین، نانوذرات، اکسید روی، سودوموناس آئروجینوزا
 • محمدعلی حسینپورفیضی *، نرگس دستمالچی، ناصر پولادی، رضا صفرعلیزاده، پروین آذرفام صفحات 117-126
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان جهان است. ژن FAS در مسیر آپوپتوزی مرگ سلولی مهم و حیاتی است. کاهش بیان ژن FAS و عدم تنظیم سیگنال های پروآپوپتوزی در انواعی از تومورها از جمله تومورهای پستان مشاهده شده است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتری ژن FAS از جمله جایگزینی G>A در موقعیت 1378- که در محل اتصالی فاکتور رونویسی Sp1 قراردارد، می تواند بیان این ژن را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه، همراهی پلی مورفیسم FAS-1378G>A با استعداد ابتلاء به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 170 بیمار مبتلاء به سرطان پستان و 154 نفر سالم(کنترل) انجام شد. ژنوتایپ های مختلف پلی مورفیسم FAS-1378G>A با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تترا آرمز(Tetra-ARMS-PCR) و توالی یابی مستقیم DNA تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: در گروه کنترل توزیع ژنوتایپی پلی مورفیسم ژن FAS برای ژنوتایپ های GG،AG،AA به ترتیب 17/62 درصد، 25/35 درصد و 28/1 درصد بود. توزیع ژنوتایپ در گروه سرطانی نیز به ترتیب 41/59 درصد، 23/38 درصد و 35/2 درصد بود. تفاوت معنی داری بین توزیع ژنوتایپ GG،AG ،AA در گروه کنترل و سرطانی دیده نشد(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر، نخستین مطالعه در ارتباط با همراهی پلی مورفیسم FAS-1378G>A با خطر سرطان پستان از ناحیه شمال غرب ایران می باشد. نتایج آن نشان داد که اختلاف آماری معنی داری در توزیع ژنوتایپ ها و آلل های پلی مورفیسم rs2234767 بین بیماران و افراد کنترل وجود ندارد. این یافته ها پیشنهاد می کند که پلی مورفیسم FAS-1378G>A در استعداد ابتلاء به سرطان پستان در شمال غرب ایران مشارکت ندارد. با توجه به نتایج این مطالعه، پلی مورفیسم rs2234767 می تواند به عنوان مارکری برای پیش آگهی در رابطه با درگیری گره های لنفاوی و سن در زمان تشخیص بیماری در جمعیت مورد مطالعه باشد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ژن FAS، سرطان پستان
 • آمنه یارنظری، مرتضی نوروزی یگانه، عادله پورصالح کچومثقالی، رضا زارعی، محمد نجفی، گلناز اسفندیاری * صفحات 127-137
  مقدمه
  آب سیاه نوعی نروپاتی دژنره کننده بینایی مزمن است که در این بیماری افراد دید محیطی خود را از دست می دهند و در صورتی که درمان نشوند ممکن است دید کامل خود را از دست بدهند. عوامل مختلفی در پاتوژنز این بیماری نقش دارند که هدف این مطالعه، بررسی ارتباط سلنیوم سرم و مایع زلالیه، گلوتاتیون سرمی و گلوتاتیون پراکسیداز 1 همولیزات مایع زلالیه با آب سیاه زاویه باز اولیه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 45 بیمار با آب سیاه زاویه باز و 45 نمونه کنترل به صورت رندوم و با تشخیص پزشک متخصص چشم انتخاب شدند. اندازه گیری آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 1 گلبول قرمز برحسب هموگلوبین انجام شد. هموگلوبین همولیزات با استفاده از کیت اندازه گیری هموگلوبین و جذب گلوتاتیون به روش کالریمتری انجام شد. اندازه گیری سلنیوم در نمونه سرم و مایع زلالیه با استفاده از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی کوره گرافیتی انجام شد. محاسبات آماری به کمک SPSS vol.18 انجام شد.
  یافته های پژوهش : مقایسه آنتی اکسیدانی تام دو گروه بیمار و کنترل نشان داد که اختلاف معناداری در مایع زلالیه وجود ندارد(P=0.84). اما مقایسه مقادیر سلنیوم مایع زلالیه دو گروه نشان می دهد سلنیوم مایع زلالیه بیماران به میزان معناداری بیشتر از افراد کنترل می باشد(P=0.02). هم چنین مشاهده شد که افزایش سلنیوم سرم به طور معناداری(P=0.0001) موجب افزایش سلنیوم مایع زلالیه می شود. هم چنین مشخص شد که افزایش سلنیوم مایع زلالیه تاثیر چندانی در افزایش فشار داخل چشم ندارد(P=0.045).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سلنیوم در مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با پاتوژنز بیماری نقش چشمگیری داشته باشد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، گلوتاتیون پراکسیداز، آنتی اکسیدان ها
 • سید دامون صدوقی *، راهله رهباریان صفحات 138-148
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) به عنوان مهم ترین دلیل عدم تخمک گذاری و شایع ترین اختلال اندوکرین در سنین باروری زنان می باشد. گلیسیریزیک اسید از مهم ترین ساپونین های گیاه شیرین بیان است. با توجه به اثرات کاهش دهنده تولید آندروژن و آنتی اکسیدانی گیاه شیرین بیان، هدف از این مطالعه بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول های بافت تخمدان در موش های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش سوری به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. شاهد سالم، شاهد PCOSو تجربی PCOSتیمار شده با گلیسیریزیک اسید(غلظت های 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم). سندرم تخمدان پلی کیستیک در گروه های شاهد PCOSو تجربی PCOS با یک بار تزریق عضلانی استرادیول والرات القاء شد. گلیسیریزیک اسید به صورت داخل صفاقی به گروه های تجربی PCOS به مدت 16 روز تزریق شد. محلول سالین به حیوانات گروه شاهد و شاهد PCOS تزریق شد. در پایان دوره تزریق، نمونه بافتی تخمدان توسط هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی و تغییرات هیستولوژیک بررسی شد. داده ها توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: تعداد فولیکول های پری آنترال، فولیکول های آنترال و جسم زرد در گروه PCOS تیمار شده با غلظت 50 میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید در مقایسه با گروه شاهد PCOS به طور معنی داری افزایش و تعداد فولیکول های کیستیک به طور معنی داری کاهش یافت(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  گلیسیریزیک اسید با اثر حفاظتی بر بافت تخمدان در بهبود علائم فولیکولی سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر است.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، گلیسیریزیک اسید، فولیکول تخمدان، موش سوری
 • سهیلا عبدی * صفحات 149-158
  مقدمه
  اخیرا تحقیق در مورد اثرات میدان های مغناطیسی بر روی بیماری های قلبی و عروقی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب با بسامد پایین بر روی تغییر شکل لیپوپروتئین کم چگال انسان به عنوان یک عامل موثر در بیماری های قلبی و عروقی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  یک سرم مخلوط از خون 20 نفر داوطلب مرد جدا شد. LDL با روش اولترا سانتریفیوژ با شیب چگالی جدا شد. سپس اثرات میدان های مغناطیسی بر روی تغییرات LDL از جمله تمایل آن به تجمع و تغییر در بارهای سطحی آن بررسی شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهند که میدان های مغناطیسی ایستا با دانسیته 25/0 و 5/0 میلی تسلا موجب کاهش و میدان های ایستا با دانسیته 3 و 4 میلی تسلا موجب افزایش پتانسیل زتای ذرات LDL در مقایسه با گروه کنترل می گردند. میدان های الکترومغناطیسی ضعیف 125/0 تا 5/0 میلی تسلا موچب کاهش پتانسیل زتای ذرات LDL به شکل وابسته به دوز و زمان تابش می گردند، در حالی که پتانسیل زتای LDL در میدان های الکترومغناطیسی متوسط 1 الی 4 میلی تسلا پس از یک کاهش اولیه در ساعت اول تابش شروع به افزایش می کند. تمامی میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب به کار گرفته شده در این تحقیق به شکل وابسته به دوز و زمان تابش موجب افزایش تمایل ذرات LDL به تچمع می گردند.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان می دهد که میدان های مغناطیسی استاتیک ضعیف و متوسط و میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پائین می توانند موجب تغییر تمایل ذرات LDL به تجمع گردند و این تغییر وابسته به دانسیته شار مغناطیسی و مدت زمان تابش دهی می باشد. میدان های مغناطیسی استاتیک و متناوب علاوه بر نقش آن ها در تولید و پایدارسازی رادیکال های آزاد و پیشبرد پراکسیداسیون لیپیدها، می توانند از طریق تاثیر بر روی پتانسیل زتا و تمایل ذرات LDL به تجمع، بر روی متابولیسم لیپوپروتئین ها و بر هم کنش آن ها با سایر مولکول ها از جمله آپوپروتئین ها، آنزیم ها و رسپتورها، متابولیسم لیپوپروتئین ها را دستخوش تغییر نمایند. با توجه به تاثیرات میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پائین و میدان های مغناطیسی استاتیک با شدت متوسط بر روی بار سطحی و تجمع ذرات LDL که دو تا از مهم ترین تغییر شکل های LDL در تشکیل و پیشبرد آترواسکلروز محسوب می شوند این میدان های مغناطیسی را می توان به عنوان فاکتورهای خطر در آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: لیپو پروتئین کم چگال، میدان مغناطیسی ایستا، میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس بسیار پائین، پتانسیل زتای LDL، تجمع ذرات LDL
 • عذرا باقری، غلامرضا اولاد، فرشته شاهچراغی، رحیم سروری زنجانی * صفحات 159-168
  مقدمه
  سودوموناس آئروجینوزا عامل اصلی عفونت های حاد بیمارستانی، دارای مقاومت ذاتی به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها می باشد. مقاومت آن به آنتی بیوتیک های بتالاکتام به دلیل تولید آنزیم های بتالاکتامازها و متالوبتالاکتامازها می باشد، که معضلات زیادی را در درمان این عفونت ها ایجاد می نماید. هدف از این مطالعه جداسازی و بررسی سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و ایمی پنم در نمونه های کلینیکی جدا شده از چهار بیمارستان بزرگ تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی-توصیفی، طی 2 سال، 600 نمونه سودوموناس آئروجینوزا از بیماران بستری و یا مراجعه کننده به بیمارستان های بقیه الله (عج)، امام خمینی، مرکز طبی کودکان و سوانح سوختگی شهید مطهری جمع آوری گردید. بررسی اولیه مقاومت باکتریایی با استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف مختلف از روش دیسک دیفیوژن(Kirby-Bauar) انجام گردید. سپس تست MIC نسبت به سفتازیدیم و ایمی پنم با روشMicrodiution tube و پروتکل CLSI برای آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه بالاترین حساسیت باکتری(92 درصد) به ایمی پنم(IPM) و بیشترین مقاومت(2/91 درصد) به تتراسیکلین(Te) نشان داده شد. هم چنین نتایج روش MIC نشان داد که 6 درصد از سویه ها دارای مقاومت به ایمی پنم(g/mlμ4 ≤ MIC) می باشند و 5/39 درصد از آن ها دارای مقاومت به سفتازیدیم(g/mlμ16 ≤ MIC) می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که به دلیل مقاومت بالای این باکتری نسبت به ایمی پنم و سفالوسپورین های نسل سوم، حتما در مصرف این آنتی بیوتیک ها دقت بیشتر ضروری است، چرا که در غیر این صورت خطر انتقال این مقاومت به دیگر سویه ها و از جمله دیگر باکتری های گرم منفی دور از انتظار نخواهد بود.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروجینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، ایمی پنم، MIC
 • قاسم اکبری *، امیر علی شهبازفر، داود کیانی فرد، هیرش رضایی، سیامک شکراللهی، دنیا محبی صفحات 169-177
  مقدمه
  آسیب های حرارتی عامل بسیاری از مرگ و میرها در جهان محسوب می شوند. در مطالعات اثرات ضد باکتریایی روغن زیتون و آب آهک مشخص گردیده است. با توجه به استفاده از ترکیب روغن زیتون و آب آهک در بعضی از مناطق ایران جهت ترمیم زخم سوختگی، این مطالعه با هدف بررسی میکروسکوپیک اثرات درمانی این ترکیب بر زخم های سوختگی درجه دوم سطحی طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 36 سر موش ویستار استفاده گردید. پس از ایجاد سوختگی درجه دو سطحی، موش ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول از ترکیب روغن زیتون و آب آهک، در گروه دوم از سیلور سولفادیازین 1 درصد و در گروه سوم از نرمال سالین استفاده گردید. تا پایان هفته چهارم در پایان هر هفته سه سر از موش ها با روش انسانی کشته شده و از ناحیه سوختگی نمونه های بافتی برداشت گردید.
  یافته های پژوهش: تعداد عروق خونی با گذشت زمان در نمونه ها بالا رفت که این افزایش در گروه روغن زیتون و آب آهک از دو گروه دیگر بیشتر بود. هم چنین پس از یک افزایش، تعداد عروق خونی با بلوغ زخم ها شروع به کاهش نمود. در بررسی های کیفی مشخص شد که ترکیب روغن زیتون و آب آهک زخم را سریع تر رو به بهبودی برده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ترکیب روغن زیتون و آب آهک می تواند به عنوان یک ترکیب ارزان قیمت و موثر برای تسریع ترمیم زخم های سوختگی درجه دوم سطحی به کار رود.
  کلیدواژگان: روغن زیتون و آب آهک، موش صحرایی، سوختگی درجه دوم سطحی، مطالعه میکروسکوپی
 • قدرت الله زارعی *، اسفندیار محمدی صفحات 178-188
  مقدمه
  برنامه تحول در نظام سلامت از نیمه دوم اردیبهشت 1393 با 8 محور اجرائی در بیمارستان های دانشگاهی به مرحله اجرا درآمد یکی از این محورها، برنامه کاهش میزان پرداخت بیماران بستری می باشد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات میدانی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در آذر ماه 92 و 93 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش، تعداد 2178 نفر از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران می باشند که در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام بستری بوده اند، از بین این بیماران به شیوه نمونه گیری طبقه ای با استفاده از جدول مورگان تعداد 331 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردیده، در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده های آماری از روش میدانی استفاده شده است، مراجعه به آمار و اسناد هزینه های بیماران، مبنای جمع آوری اطلاعات بوده است که با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS 22 در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته های پژوهش : یافته ها نشان می دهد که میانگین کل هزینه های هر بیمار در آذر ماه 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور متوسط 43. 7 درصد رشد داشته است، سهم نهایی پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در آذر ماه 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش زنان و زایمان با، 11. 2 درصد کاهش به 2. 6 درصد و در سایر بخش های بستری با، 10. 5 درصد کاهش به 4. 7 درصد رسیده است که در این میان سهم کاهش پرداختی هزینه های بیماران در صندوق روستائیان بیش تر از سایر صندوق های بیمه ای بوده است، در زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت، یارانه های پرداختی دولت 6. 1 درصد از کل هزینه های هر بیمار را پوشش داده اند و میانگین هزینه سهم بیمه پایه (سازمان بیمه سلامت) برای هر بیمار بستری با رشد 5. 4 درصدی به طور متوسط 86 درصد می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر ، متغیرهای طرح تحول نظام سلامت ، یارانه پرداختی دولت به نظام سلامت و داشتن دفترچه روستائی در کاهش هزینه های پرداختی بیماران موثر بوده اند ، اما اجرای طرح تحول نظام سلامت در مجموع باعث افزایش هزینه ها شده است .
  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، کاهش پرداختی، سازمان بیمه سلامت
 • اصغر جعفری *، فاطمه حسامپور صفحات 189-202
  مقدمه
  سرطان کودک به عنوان یک بیماری شایع و مزمن والدین را تحت تاثیر قرار می دهد و فرآیند درمان آن به ویژگی ها و توانمندی های روان شناختی والدین بستگی دارد. بنا بر این پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی بین والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه والدین کودکان سرطانی تحت درمان در بیمارستان محک تهران در سال 1394 بودند. 50 کودک سرطانی پاسخ به درمان و 50 کودک سرطانی عدم پاسخ به درمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی والدین به وسیله پرسش نامه های راهبردهای مقابله ای(WOCQ) و دیدگاه های شخصی کوباسا(P.V.S) اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای مسئله مدار(جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، حل مسئله برنامه ریزی شده، ارزیابی مجدد مثبت) و هیجان مدار(رویارویی مستقیم، دوری جویی، فرار-اجتناب، خویشتن داری) و ویژگی سرسختی روان شناختی والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان تفاوت معناداری وجود دارد(P<0.01).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج شواهدی را پیشنهاد می کند که راهبرد مقابله ای مسئله مدار و ویژگی شخصیتی سرسختی روان شناختی در والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت به درمان بالاتر از والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده منفی به درمان است. به عبارتی دیگر، راهبرد مقابله ای مسئله مدار و ویژگی سرسختی روان شناختی والدین می توانند در درمان کودک سرطانی آنان تاثیر مثبت داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود در شروع فرآیند درمان کودکان سرطانی، نسبت به بهبود راهبرد مقابله ای مسئله مدار و ویژگی سرسختی روان شناختی والدین یا مراقبین کودک اقدام شود.
  کلیدواژگان: راهبرد مقابله، سرسختی روان شناختی، والدین، کودکان سرطانی، پاسخ به درمان
 • پویان اسدی *، الهه علی ویسی، نازنین نوراللهی مقدم صفحات 203-212
  مقدمه
  در مطالعه پیش رو، به منظور کاهش عوارض جانبی داروهای ضد التهابی و افزایش اختصاصیت آن ها، از طریق زیست شناسی محاسباتی و دانش بیوانفورماتیک، مهارکننده دارویی جدیدی طراحی شد.
  مواد و روش ها
  به این منظور ابتدا 150000 ترکیب با خاصیت دارویی از پایگاه داده ZINC و هم چنین فایل مربوط به ساختار آنزیم سیکلواکسیژناز 2، از پایگاه داده(Research Collaboratory for Structural Bioinformatics) RCSB استخراج شدند. پس از آماده سازی آن ها، تمام این ترکیبات شیمیایی با آنزیم مورد نظر به منظور انتخاب بهترین مهارکننده دارویی(لیگاند)، داک شدند.
  یافته های پژوهش: پس از بررسی محاسبات،10 ترکیب از لیگاندهایی که حاصل عمل داکینگ بودند، بر اساس انرژی آزاد گیبس(کمترینΔG ) انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از عمل داکینگ، اتصال مهارکننده به آنزیم سیکلواکسیژناز 2، موجب تغییر کنفورماسیونی آنزیم، کاهش انرژی پتانسیل و افزایش پایداری کمپلکس مهارکننده-آنزیم شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، ترکیبات می توانند با قرارگیری در جایگاه فعال آنزیم، التهاب و درد را در بیماری های مختلف التهابی، بر اساس اختصاصیت بیشتر و در نهایت توکسیسیتی کمتر، کاهش دهند.
  کلیدواژگان: سیکلواکسیژناز 2، داکینگ مولکولی، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، غربالگری مجازی، دینامیک مولکولی
|
 • Leila Vesali Akbarpour, Dr Mohammad Ali Samavati Sharif *, Dr Ali Heidarianpour Pages 1-10
  Introduction
  Majority of researches have referred to reduction of stress oxidative, during consumption of antioxidant supplements or exercise training. The aim of the present study, was to investigate "the effect of endurance swimming training plus consumption of vitamin C supplement, on the indices of oxidative stress among male wistar rats".
  Materials and Methods
  Twenty four male wistar rats weighing 250 to 300 g, were randomly divided into four groups:1-Taining (T), 2- Training plus vitamin C (T &VC), 3- control (C), and 4- control plus vitamin C (C &VC).Training groups participated in a swimming program 5 d/w, 1 h/d, for ten weeks. Using vitamin C supplement (100 mg/kg) ) started one week before starting training protocol, and continued to the end of tenth week. One day after the end of training protocol, sampling blood of rats were obtained to measure the indices of oxidative stress including malondyaldehyde (MDA), catalase (CAT), uric acid (U.A), and total antioxidant capacity (TAC). Results were analyzed using the one-way ANOVA followed by a Tukey test. Significance level was 0.05.
  Findings: The results of this research indicate that T &VC significantly reduced the level of MDA in comparison to C group (P = 0.008). A significant increase in the level of TAC was also observed in C &VC group in comparison to T group (P = 0.01). But there was no significant difference in the level of CAT and U.A.
  Discussion &
  Conclusions
  In conclusion, results of the current study indicates that consumption of VC may decrease the lipid peroxidation and increase the level of TAC, while it did not affect CAT and U.A antioxidants.
  Keywords: Endurance swimming, Oxidative stress, Rat, Vitamin C
 • Rahmatollah Parandin, Dr Morteza Behnam Rassouli *, Dr Nasser Mahdavi Shahri Pages 11-22
  Introduction
  It is well known that exposure to estrogenic compounds during critical and sensitive periods of lifespan could result in adverse effects on the development and function of reproductive system. In the present study, we examined the effects of neonatal mycoestrogens Zearalenone (Zen) and alpha-zearalenol (α-Zol) exposure on the onset of puberty and reproductive parameters such as estrous cycle and ovarian follicle pool in female mice.
  Materials and Methods
  Pups were injected subcutaneously at postnatal days (PND) 1-5 with sesame oil, estradiol benzoate (EB, 20µg/kg bw), Zen (0.2, 1, 2mg/kg bw) and alpha-Zol(0.2, 1, 2mg/kg bw). The control group received no treatment. Vaginal opening and estrous cycle were monitored from PND 23 to 70. Animals were sacrificed at PND 70, and blood and ovary were collected.
  Finding: Advanced vaginal opening, disrupted estrous cycles and decreased follicular pool were significantly observed in EB, 1 and 2 Zen and 1 and 2 α-Zol. Also, LH and estradiol levels impaired.
  Discussion &
  Conclusions
  Neonatal exposure to mycoestrogens accelerated the onset of puberty but decreased reproductive parameters in female mice. These alterations could result from disruption anywhere within the hypothalamic-pituitary-gonadalaxis in particular estrogen-sensitive neuronal populations of hypothalamus.
  Keywords: Zearalenone, Reproducrive functions, Puberty, Female mice
 • Mojtaba Payedar Ardakani, Behzad Saki *, Mohammad Kordi, Abbasali Gaieni Pages 23-32
  Introduction
  Agouti-Related Protein (AGRP) and Neuropeptide Y (NPY) are neuropeptidesthat involved in appetite control. Few studies have been done on the long-term effects of endurance training on these neuropeptides.The purpose of this study was to investigate the effect of 16 weeks of endurance training on plasma AGRP and NPY levels in Wistar rats.
  Materials and Methods
  20 male young Wistar rats, with mean ages of 50 to 60 days and the average weight of 158 ± 10 g were randomly divided into two groups: control (n = 10) and training (n = 10). Training program was Endurance training on treadmill for 50-60 min/d, 5d/wk at 25-30 m/min, which is equal to 65-85% VO2max, for 16 weeks. After 16 weeks, fasting blood sampling was conducted 24 hours after the last training session. t test was used for data analyses. Statistical significance was set at pFindings: The results of the study indicated that endurance training with 65-85% of vo2 max causes a significant increase in plasma AGRP (p=0.001) and non-significant increase in plasma NPY levels in training group compared to control group.
  Discussion &
  Conclusions
  It seems that endurance training causes a negative energy balance in rats, and to compensate this negative energy balance, plasma AGRP increases significantly and plasma NPY increases insignificantly (increase by more than 23%).
  Keywords: Endurance training, AGRP, NPY, Wistar rats
 • Nadia Mirzaei, Fatemeh Shakarami, Farzam Ajamian *, Ali Hamidi Madani, Mohammad Mehdi Sohani Pages 33-40
  Introduction
  Chromatin Epigenetic changes have a key role in pathophysiology of prostate cancer. The most important epigenetic changes are change in DNA methylation, histones modifications, changes in chromatin status and micro RNAs regulatory patterns which are related to tumor creation. Histone deacetylases (HDACs) comprise a large family of enzymes which act as key regulators of nucleosomal histone consistency. HDACs have a great role to start and develop prostate cancer which is due to changes they create. Epigenetic modifications, in particular DNA hypermethylation and histone acetylation have an essential role in the regulation of genes that protect against prostate cancer. Since epigenetic changes are reversible, they are interesting targets for cancer therapy. Many epi-drugs such as histone deacetylase inhibitors (HDACi) show anti-cancer properties in either cell culture or in the animal models of prostate cancer.
  Materials and Methods
  In this case-control study, RNA extraction was performed on samples then the expression of HDAC1 in human prostate cancer using reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). This study was conducted comparing 20 patients diagnosed with prostate cancer to 20 disease free control subjects.
  Findings: Our findings suggest that the expression of HDAC1 mRNA is tangible and a significant difference was observed between patients and control subjects.
  Discussion &
  Conclusions
  These results imply that HDAC1 mRNA expression could have potential as a marker and may have prognostic implications for Prostate cancer progression.
  Keywords: Epigenetics, Histones modifica-tions, Gene expression, Histonedeacetylase (HDAC), Histone deacetylase Inhibitor (HDACi), Prostate cancer
 • Mohammad Nikoseyr Jahromi *, Reza Ranjbar, Mahmood Khaksar Mahabadi, Hasan Morovati, Hoseyn Najafzadehvarzi Pages 41-53
  Introduction
  This study was done to evaluate the use of curcumin to protect testicular tissue in offspring which their mother was exposed to aflatoxin.
  Material &
  Methods
  Seventy adult female vistar rats were divided to control, sham and five experimental groups. Rats received serum physiology (the same volume a drugs), dimethyl sulfuxide (the same volume of drugs), Aflatoxin B1 (0.25 mg/kg), Aflatoxin B1 and curcumin (0.25 and 50 mg/kg), Aflatoxin B1 and curcumin (0.25 and 100 mg/kg), curcumin 50 mg/kg and curcumin 100 mg/kg intraperitoneally in the control and experimental groups. For histologic studies, testis samples were taken from male offspring at 1, 4 and 8 weeks. Samples fixed in formalin, 6µ thickness slides were prepared and stained with H&E.
  Findings: In all times of sampling diameter of seminiferous tubule, number of germ cells and thickness of epithelium of seminiferous tubule in rats received aflatoxin decreased compared to control but these changes were not significant. In rats which received curcumin all parameters increased significantly.
  Discussion &
  Conclusion
  Our results showed that curcumin could compensate undesirable effects of aflatoxin B1.
  Keywords: Aflatoxin B1, Curcumin, Testis, Histology, Morphometry
 • Khalil Ali Mohammadzadeh *, Seyed Mojtaba Hosseini, Shahnaz Maleki Pages 54-65
  Introduction
  Today, job burnout and effective variables on its reduction or increase is one of the most important issues in human resource management. The relationship between key variables of psychological empowerment and quality of work life with job burnout is effective in solving problems of human resources and promotion of organization.
  Materials and Methods
  This study is descriptive and correlational. The study population included all health experts working in the health deputy of University of Medical Sciences in 2014. According to Krejcie & Morgan’s table (1970), the sample size determined equal to 148, which were selected using stratified sampling method. The tools used in the study were the standard psychological empowerment inventory of Spreitzer (1995), Walton’s questionnaire of quality of work life (1973), Maslach’s Job Burnout (1985) and a checklist made by the author. After collecting data, SPSS 22 and descriptive statistics were used to calculate the mean and related tables. Inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, linear regression and variance analysis tables were used for the analysis of data.
  Findings: There is a significant inverse relationship between psychological empowerment and job burnout of health experts (r=0.280). Among dimensions of empowerment only the corresponding t with β of job was significant with coefficient of -0.314 in the error level of fewer than 5%. There is also a significant inverse relationship between quality of work life and job burnout of health experts (r=-0.154) and among dimensions of quality of work life only the corresponding t with β of providing opportunity of growth with coefficient of -0.379 was significant at the error level of fewer than 5%.
  Discussion &
  Conclusion
  These results indicated the importance of effective interventions in the field of implementing education programs on employee empowerment and improvement of the quality of work life with an emphasize on significant dimensions of job and providing growth opportunities in order to prevent job burnout among health experts by managers and planners of this field.
  Keywords: Psychological empowerment, Quality of work life, Job burnout, Health experts
 • Sajad Arshadi *, Abdolali Banaeifar, Hamid Tabatabaey, Rodabeh Shakibatabar Pages 66-76
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effects of sleep deprivation on the responses of cortisol and testosterone, anaerobic performance indices and blood lactate in active men. For this purpose we used active healthy subjects of physical education field with an average age of 23 ± 2.25 Height 174.5 ± 1.1 and the weight of 69.5 ± 7.8.
  Materials and Methods
  sleep deprivation was a night that was applied by reading, playing chess, computer game and so on. Cortisol and testosterone were measured by Liaison kit mad in England. Performance indicies were measured using the maximum Wingate anaerobic power test and blood lactate were measured using lactometer at the time of fasting, before, immediately and after the 5 minutes of anaerobic test. Data analysis using dependent and independent t test were evaluated.
  Findings: The results indicated that sleep deprivation than sleep leaded to significant increase in cortisol (p=0.03) and significant decrease in testosterone (p=0.01). The results showed that sleep than sleep deprivation don’t have significant differences in the performance of anaerobic power and fatigue index (p= 0.06, 0.11, 0.21) although a slight improvement in performance parameters of anaerobic power during sleep was observed. Blood lactate concentration at the time immediately after the Wingate test in sleep phase than full and partial sleep deprivation showed a significant reduction (p=0.02). At other times of rest, before and 5 minutes after the Wingate test, no significant changes (p= 0.061, 0.053, 0.61) were observed.
  Discussion &
  Conclusions
  Results of this study demonstrated that sleep deprivation didn’t have significant effects on reducing the anaerobic performance and fatigue in active subjects, but concentration lactate showed significant increase after sleep deprivation and after anaerobic exercise than sleep stage. These hormonal changes may be due to stress-induced sleep deprivation and sports activities.
  Keywords: Cortisol, Sleep deprivation, Testosterone, Fatigue, Exercise performance, lactat
 • Mokhtar Mokhtari *, Saeed Khatamsaz, Fatemeh Rahmani Pages 77-86
  Introduction
  Stachys lavandulifolia is a Plant of the lamiaceas family and have flavonoid compositions. The aim of this study is to investigate the effects of hydroalcoholic extract of stachys lavandulifolia on the hormonal Pituitary-Gonadl axis and testis tissue changes in adult male rat.
  Materials and Methods
  In this experimental study fifty adult male rats of wistar race were divided into 5 groups of ten: The control group received normal diet, shame group took distilled water and experimental groups were intra peritoneal (i.p.) injected by 50, 100, 200 mg per kg body weight extract of stachys lavandulifolia. At the end of the 30th day, blood samples and levels of FSH, LH, testosterone and dihydrotestosterone were measured. Also, from tissue sections of testis tissues were taken. The collected data were analyzed by the SPSS software using ANOVA and t-test.
  Findings: A significant increased concentration of LH and FSH hormones was observed in experimental groups receiving the maximum extract in compared with the control and shame groups (PDiscussion &
  Conclusions
  According to the results, stachys lavandulifolia extract reduces the amount of testosterone and DHT hormones. Apigenin in extracts will possibly impair the function of the male reproductive system.
  Keywords: Stachys lavandulifolia vahl, Pituitary gonad, Testosterone, Dihydrotestosterone, Rat
 • Mehdi Nosratabadi *, Zohreh Halvaipoor, Gholamreza Ghaed Amini Harooni Pages 87-96
  Introduction
  Military service is entry to a new environment with a particular order in which various stressors can increase the possibility of forming psycho-social harms (including suicidal ideation, depression and substance abuse). The purpose of this study was to explain the suicide ideation among soldiers based on some Psycho-Social variables.
  Materials And Methods
  In this correlation-based structural modeling study, 176 soldiers were selected using stratified random sampling. The Beck Scale for suicidal Ideation, The Beck depression Scale, Social support Scale and Possibility of substance abuse Scale were completed and analyzed by SPSS and AMOS Software.
  Findings: 28.4 of the studied individuals were at high risk for suicidal thoughts, there was significant and positive association between depressions, possibility of substance abuse with suicidal ideation (pDiscussion &
  Conclusions
  According to results we can conclude that High-risk behaviors such as suicide result from the interaction of environmental, social, personal and family factors. Due to the increased risk of suicidal thoughts, taking serious action to promote mental and social health of soldiers is more crucial.
  Keywords: Suicide Ideation, Substance abuse, Psycho, Social Factors, Solidiers
 • Morteza Shamsi, Abdolhoseyn Dalimi *, Afra Khosravi, Fatemeh Ghafari Fard, Fazel Pourahmad Pages 97-106
  Introduction
  Hydatidosisis one of the most common diseases of human and animals from Cestoda class with worldwide distribution. This disease of both public health and economic damage is very important. This parasite has a high genetic diversity and includes a complex of different genotypes .Usually in areas where disease is endemic; biologically there is a relatively high genetic diversity in parasites. Studies in different parts of the world demonstrate that genotype variation and the nature of Echinococcus granulosus influenced on the life cycle of parasite, transmission routes, pathogenesis, and antigenicity, immunogenicity, response to medication, epidemiology and control of the disease. The main aim of the present study was to investigate genotype diversity of E. granulosus which was isolated from stray dogs in Ilam city, West of Iran.
  Materials and Methods
  Adult worms were collected from the small intestine of the stray dogs. DNA was extracted from the adult worms and the partial mitochondrial DNA Cytochrome Oxidasesubunit 1 (Cox1) was amplified by PCR then the products were digested by using Alu1 and HpaII restriction enzymes. Finally, a number of PCR products were bidirectionally sequenced. Sequence and phylogenetic analyses were performed using MEGA6 (Mega software. net).
  Findings: Totally, twenty stray dogs out of 75 (26.66%) showed infection with E. granulosus. Amplified PCR product for all isolates was a band of approximately 450bp. Alu1 digested the product into two bands of approximately 175bp and 275bp fragments, while the HpaII cut the product into 265bp and 185bp fragments for all dog samples. Based on the DNA sequencing and PCR-RFLP results, dog samples indicated to pertain the genotypic similarities. According to the phylogenetic tree, there is at least one genotype of parasite, which belongs to E. granulosous sensu stricto (G1–G3) complex and overall isolates sequences of mtDNA indicated 100 % homology with references G1, G2, and G3 sequences in the GenBank database.
  Discussion &
  Conclusions
  The results of this study indicated that genotypic similarities between the sizes of DNA bands of E. granulosus from all isolates with PCR-RFLP and sequencing methods indicated the occurrence of similarities genotypes of E.granulosus in Ilam region. There is at least one genotype of parasite, which belongs to E. granulosous sensu stricto(G1-G3)complex.
  Keywords: Echinococcus granulosus, Genotypes, PCR-RFLP, Sequencing, Ilam
 • Mahboobeh Nakhaei Moghaddam *, Maliheh Najafi Pages 107-116
  Introduction
  Nanoparticles with the different sizes, surfaces and chemical characteristics can have different applications. Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic bacterium that has the ability to produce pigment. The aim of this study was to investigate the effect of zinc oxide (ZnO) nanoparticles on pigment production of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa.
  Materials and Methods
  In this description cross-sectional study, 15 clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa were collected from hospitals in Mashhad. Bacteria were identified using biochemical tests and polymerase chain reaction (PCR) by specific primers of exoA gene. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of zinc oxide nanoparticles (diameter of 4-7 nm) were determined by agar dilution method. Glycerol- alanine (GA) medium containing different concentrations (0, 20, 40 and 60 mg/ml) of nanoparticles were used for investigation of the effect of ZnO nanoparticles on pigment production. The pigment was extracted by adding chloroform.
  Findings: All clinical isolates were identified by biochemical experiments as P. aeruginosa and exoA gene was detected in all bacteria. The average MIC and MBC of ZnO nanoparticles were 60 mg/ml and 70 mg/ml, respectively. All isolates were examined and compared for pyocyanin pigment production. The pigment production was significantly reduced with increasing concentrations the ZnO nanoparticles (p Discussion &
  Conclusion
  Zinc oxide nanoparticles had inhibitory effect on bacteria and pigment production. Pigment production decreased with increasing concentrations of nanoparticles. ZnO nanoparticles could be used in prevention or helping to treat P. aeruginosa infections.
  Keywords: Pyocyanin, Nanoparticles, Zinc oxide, Pseudomonas aeruginosa
 • Mohammadali Hosseinpourfeizi *, Narges Dastmalchi, Nasser Pouladi, Reza Safaralizadeh, Parvin Azarfam Pages 117-126
  Introduction
  Breast-cancer is the most common cancer among women. FAS gene is crucial and important in the apoptotic pathway of cell death. Decreased expression of FAS gene and consequently de-regulation of proapoptotic signaling have been seen in various tumors such as breast-tumors. Single-nucleotide polymorphisms in the promoter of FAS gene such as G>A substitution at nucleotide position -1378 that is located within the Sp1 transcription-factor binding site, may influence FAS expression. This study investigated the association between FAS-1378G>A polymorphism and susceptibility to breast-cancer in northwestern Iran.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 170 breast-cancer patients and 154 healthy controls. Different genotypes of FAS-1378G>A were determined using Tetra-ARMS-PCR and direct DNA-sequencing and compared.
  Findings: In the control-group, the genotype distribution of FAS polymorphism, showed 62.17%, 35.25%, 1.28% for GG, AG, AA genotypes, respectively. In the cancer-group, the distribution was 59.41%, 38.23% and 2.35% for GG, AG, AA genotypes, respectively. Distribution differences in the FAS-1378G>A polymorphism between the cases and controls were not statistically significant (p>0.05).
  Discussion &
  Conclusions
  The present investigation is the first study in regard to the association of FAS-1378G>A polymorphism with breast-cancer risk in northwestern population of Iran. The results of this study showed that there were no significant differences in the genotype/allele distribution between cases and controls. These findings suggest that FAS-1378G>A polymorphism may contribute to breast cancer susceptibility in northwestern Iran. According to the results of this study, rs2234767 polymorphism can be as a marker for lymph-node involvement and age at diagnosis in the studied population.
  Keywords: Polymorphism, FAS gene, Breast cancer
 • Ameneh Yarnazai, Morteza Nourozi Yeganeh, Adeleh Poursaleh Kachoumesghali, Reza Zarei, Mohammad Najafi, Golnaz Esfandiari * Pages 127-137
  Introduction
  Glaucoma is a chronic optic degenerative neuropathy in which people may lose their peripheral vision. Since various factors are involved in the pathogenesis of this disease the aim of this study was to investigate the relationships between serum and aqueous humor selenium levels, serum glutathione and hemolysate and aqueous humor glutathione peroxidase 1 values with primary open angle glaucoma.
  Materials and Methods
  In this study, 45 patients with open-angle glaucoma and 45 controls were randomly selected and diagnosed by specialists. Measurement of erythrocyte glutathione peroxidase 1 was normalized by hemoglobin. Hemoglobin and glutathione measurements were performed by colorimetric method. Serum and aqueous humor selenium values were measured using graphite furnace atomic absorption spectrophotometry and atomic absorption spectroscopy with hydride generator. Statistical analysis was performed using SPSS ver.18.
  Findings: Total aqueous humor antioxidant value showed no significant difference between patient and control groups (p=0.84). However, both groups showed comparable levels of aqueous humor selenium so that in patients was significantly higher than controls (p=0.02). It was also observed that serum selenium increased significantly in comparison with aqueous humor selenium (p=0.0001). It was also found that aqueous humor selenium was not correlated to intraocular pressure (p=0.045).
  Discussion &
  Conclusions
  It seems that selenium has an important role in biological pathways associated with pathogenesis of disease.
  Keywords: Selenium, Glutathione peroxidase1, Antioxidants
 • Seyed Damoon Sadoghi *, Raheleh Rahbariyan Pages 138-148
  Introduction
  Polycystic ovary syndrome (PCOS), as the most important reason for anovulation and is the most prevalent endocrine disorder in reproductive-aged women. Glycyrrhizic acid is the most important saponins from licorice. Considering the hypoandrogenic and antioxidant properties of licorice, the aim of this study was to evaluate the effect of glycyrrhizic acid on ovarian follicle in polycystic ovarian syndrome mice model.
  Materials and Methods
  In this experimental study 28 mice were divided into 4 equal groups. Control, PCOS control and experimental PCOS treated with glycyrrhizic acid (25 and 50 mg/kg, ip). PCOS was induced by a single intramuscular injection of estradiol valerate in PCOS control and experimental PCOS groups. Glycyrrhizic acid was intraperitoneally injected into experimental PCOS groups for 16 days. Saline solution was injected to the animals of control and PCOS control groups. At the end of injection, ovarian tissue samples were stained with Hematoxylin-Eosin and histologic changes were examined. Data were analyzed using one-way ANOVA, and Tukey statistical tests.
  Findings: The number of preantral follicles, antral follicles and corpus luteum in the PCOS group treated with 50 mg/kg glycyrrhizic acid compared to the PCOS control group significantly increased and the number of cystic follicles significantly decreased (pDiscussion &
  Conclusions
  Glycyrrhizic acid with protective effect on ovarian tissue is effective in improving follicular symptoms of polycystic ovarian syndrome.
  Keywords: Polycystic ovarian syndrome, Glycyrrhizic acid, Ovarian follicles, Mice
 • Dr. Soheila Abdi * Pages 149-158
  Introduction
  Recently, investigation about the effects of magnetic fields on human cardiovascular parameters becomes a subject of a public concern and private debate. This study was conducted to evaluate the effects of static magnetic fields (SMFs) and extremely low frequency (ELF) electromagnetic fields (EMFs) on cardiovascular parameters such as LDL physicochemical modifications.
  Materials and Methods
  LDL was separated from a pooled serum of 20 male volunteers by sequential ultracentrifugation. Then effect of SMFs and EMFs on LDL modification such as LDL aggregation and surface charge of LDL was investigated.
  Findings: The results demonstrated that the static magnetic flux densities of 0.25 and 0.5 mT decrease, and static magnetic flux densities of 3 and 4 mT increase the zeta potential in comparison to the control. Weak ELF-EMFs of 0.125-0.5 mT cause to decrease in LDL zeta potential in a time and dose dependent manner while in moderate ELF-EMFs of 1-4 mT LDL zeta potential was started to increase after the initial decrease at the first hour of exposure. All doses of SMF and ELF-EMF used in this research increased the LDL aggregation in a time and dose dependent manner.
  Discussion &
  Conclusions
  It is concluded that weak and moderate SMFs and ELF-EMFs can alternate the tendency of LDL to aggregation and this alteration is dependent on the applied magnetics flux density and time of exposure. Static and electromagnetic fields in addition to their role in producing and stability of free radicals and promoting lipid peroxidation can influence the metabolism of lipoproteins and their interaction with other molecules such as apo lipoproteins, enzymes and receptors through the alteration of the LDL zeta potential and its particles tendency to aggregation. With regard to the effects of ELF-EMFs and moderate SMFs on LDL aggregation as important modifications of LDL that involved in the promotion and progression of atherosclerosis, these magnetic fields can be considered as a risk factor in CVD and atherosclerosis.
  Keywords: Low density lipoprotein, Static magnetic field, Extremely low frequency electromagnetic field, LDL aggregation, LDL zeta potential
 • Ozra Bageri, Gholam Reza Olad, Fereshteh Shahcheraghi, Rahim Sorori Zanjani * Pages 159-168
  Introduction
  Pseudomonas aeruginosa is a major agent of hospital infection which has a resistance intrinsic to a wide range of Antibiotics. It is resistant to beta-lactam antibiotics because of Beta-lactamase and Metalo-lactamase enzymes production. They have crucial problems in the treatment. The goal of this research is to isolate and characterize strains which are resistant to beta-lactam and Imipenem Antibiotics in clinical samples from four major hospitals in Tehran.
  Methods &
  Methods
  In this study 600 samples of Pseudomonas aeruginosa were collected from patients and those people referring to Baqyiatallah hospital , Imam Khomeini hospital , Shahid Motahari Burns Center and Pediatrics Center during two years, In the first step Antibacterial resistance were prefer by wide range of Antibiotics (Kirby-Bauar). The MIC test was used to Ceftazidime and Imipenem by Microdiution tube and CLSI protocol.
  Findings: This research demonstrated that the highest sensitivity of bacteria is to Imipenem (92%) and Tetracycline (91.2%) The results showed that 6 % of the MIC of strains are resistant to imipenem (4μg/ml≤ MIC) and the 39/5 % of them are resistant to Ceftazidime (16μg/ml ≤ MIC), respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  These results showed that consumption of these Antibiotics should be used precisely due to the highest resistance of these bacteria to Imipenem and third generation Cephalosporin’s otherwise it can transfer to other strains Gram-Negative bacteria special.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Imipenem, Antimicrobial resistance, MIC
 • Ghasem Akbari *, Amirali Shahbazfar, Davoud Kianifard, Heresh Rezaei, Siamak Shokrollahi, Donya Mohebi Pages 169-177
  Introduction
  Burning injuries are among physical and chemical destructive phenomena which sometimes cause death . Anti bacterial effects of olive oil and lime water has been proved previously. Olive oil and lime water are used to treat burning injuries in Iran by traditional practitioners . The aim of this study was a microscopic survey on the healing effects of olive oil and lime water on second degree burning injuries in rat .
  Material &
  Methods
  In this study, 36 Wistar rats were used. After the production of a second degree burning injury, the rats were randomly divided into three groups. The first group were treated with the combination of olive oil and lime water, the second group were treated with silver sulfadiazine 1% and the third group received normal saline. Untill the end of the 4th week 3 of the rats were killed each week and tissue specimens were taken from them. Afterwards microscopic slides were made of them. The slides were studied qualitatively using a light microscope. The number of blood vessels were counted in the surface unit too.
  Findings: The number of blood vessels enhanced with the time. This enhancement is more in the group of olive oil and lime water. With the maturity of the wounds the number of the vessels reduced. Qualitative study showed that olive oil and lime water treat the injuries faster and vascularization, granulation tissue growth and maturity and epithelialization were faster in this group.
  Discussion &
  Conclusions
  Olive oil and lime water can be used as a cheap treatment for second burning injuries.
  Keywords: Olive oil, lime water, Rat, Second degree burning, Microscopic study
 • Ghodratollah Zareie *, Esfandyar Mohammadi Pages 178-188
  Introduction
  The health system reform plan was carried out in university hospitals with eight practical plans in the second half of June 2014. One of these plans is the decrease in the payment made by inpatients. The present research has been conducted aiming at studying the effect of the design of changing health system pays of insurance by people.
  Materials and Methods
  The present study is analyzing- descriptive and field studies that were done in 2013-2014 in quantitative and cross sectional way. The statistical population of this research consists of 2178 people under the insurance of health care organization of Iran that were hospitalized in the hospitals of Ilam of whom 937 belong to 2013 and 1205 belong to 2014. Out of these patients, 331 subjects have been selected by Morgan table as the research sample. In the present study the librarian method and theoretical bases were used to collect athering data and statistical findings have been selected by field method. The bases of collecting findings were statistics and documents of costs of inpatients that were analyzed by Excel and SPSS22 software in two parts of descriptive and inferential statistics.
  Findings: The findings show that the mean of total of costs of each inpatient in 2014 had growth compared to 2013 in 44 percent. Final share of pay of people in 2014 compared to 2013 in women and delivery part had decreased in 11.2 percent and reached 26 percent and other parts with 10.6 percent decreasing, it reached 4.6 percent that the share of rural insurance was more than other ones. During the design of changing health system, governmental subsidies covered 6.1 of hospital costs and mean of base cost of insurance with growth of 5.9 percent was 86 percent.
  Discussion &
  Conclusions
  According to the results of the present study, the variables of the health system reform plan, the subsidies paid by the govermment to the health care system as well as having an agraring certificate lead to a decrase in payment made by the patients. Nevertheless the implementation of the health system reform plan has had the general effects of an increase in the expenses.
  Keywords: Health system reform plan, Decrease in the payments, Health insurance organization
 • Asghar Jafari *, Fatemeh Hesampoor Pages 189-202
  Introduction
  Pediatric cancer as a prevalent disease and chronic effect parents and its treatment process depend on psychological traits and empowerments of parents. So the present study aimed to compare coping strategies and psychological hardiness between parents of children with cancer of positive and negative responding to treatment.
  Materials and Methods
  Methodology was ex-post facto. Population was all between parents of children with cancer under treatment in Mahak hospital in Tehran in 2016. Subjects were parents of children with cancer (50 positive and 50 negative responding to treatment) selected by available sampling. Coping strategies and psychological hardiness of parents were measured by coping strategies (WOCQ) and Cobasa's personal views (P.V.S) questionnaires and data analyzed by test of t- student.
  Findings: The research findings indicated that there is a significant difference between coping strategies (focused emotion and focused problem) and psychological hardiness children's parents with cancer of positive and negative responding to treatment (PDiscussion &
  Conclusions
  The results provide some evidence to suggest that the coping strategy of focused problem and psychological hardiness of children's parents with cancer of positive responding to treatment is higher than children's parents with cancer of negative responding to treatment. In other words, the coping strategy of focused problem and psychological hardiness of parents can affect positively on treatment of children with cancer. Therefore, it is suggested that in beginning of treatment process of children with cancer, promote the coping strategy of focused problem and psychological hardiness of parents or caregivers.
  Keywords: Coping strategies, Psychological hardiness, Children with cancer, Responding to treatment
 • Pouyan Asadi *, Elahe Alivaisi, Nazanin Norollahi Moghadam Pages 203-212
  Introduction
  In the current study, to reduce the side effects of anti-inflammatory drugs and increase their specificity, a new pharmaceutical inhibitor was designed by computational Biology and Bioinformatics knowledge.
  Materials and Methods
  For this purpose, first, 150000 compounds with medicinal properties from ZINC database and also the files related to the structure of the enzyme cyclooxygenase2 from RCSB (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics) were extracted. After preparing them, all of these chemical compounds were docked with the target enzyme in order to select the best pharmaceutical inhibitor (ligand).
  Findings: After checking the computation, 10 compounds of ligands that were the results of Docking, were selected according to the Gibbs free energy (least ΔG). Based on the results of the docking operation, inhibitor binding to cox2 causes conformational changes of enzyme, potential energy reduction, and increasing the stability of inhibitor-enzyme complex.
  Discussion &
  Conclusions
  According to the results obtained from the study, the inhibitors can reduce the inflammation and pain in different inflammatory diseases, by placing in the active site on the basis of more specificity and finally less toxicity.
  Keywords: Cyclooxygenase2, Molecular docking, Nonsteroidal anti-inflammatory drug, Virtual screening, molecular dynamics