فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و نهم شماره 4 (پیاپی 147، مهر و آبان 1395)
 • سال پنجاه و نهم شماره 4 (پیاپی 147، مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • سویار ساری، گلنار ساری صفحات 210-214
  مقدمه
  ناباروری یک بیماری است، هورمون استروژن یکی از هورمون هایی[71] است که نقش مهمی در باروری ایفا می کند. گیرنده استروژن بتا توسط ژن ESR2 کد می شود. انتظار می رود تغییرات ژنتیکی در ژن گیرنده استروژن موجب ناباروری گردد. ازاین رو.این مطالعه با هدف بررسی پلی مورفیسم ژن ESR-β.در ناباروری زنان ایرانی انجام شده است.
  روش کار
  دراین مطالعه مورد شاهدی که در آزمایشگاه های طبی تهران درسال 1394 انجام شده است، از 50 زن نابارور و 80 زن سالم به عنوان کنترل، نمونه خون تهیه شد. بعد از استخراج DNA، جهت تعیین پلی مورفیسم ژنESR-β ، روش PCR-RFLP با آنزیم RSa1 مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین معنا دار بودن تفاوت ژنوتیپ ها در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون کای مربع استفاده شد.
  نتایج
  فراوانی آللهای A وG در افراد نابارور و سالم، 5/0 P=بود. که اختلاف معنا داری در فراوانی اللی بین افراد نابارور و سالم به دست نیامد. افراد نابارور با فراوانی ژنوتیپ AA وGG 8/0 P=ارتباط معناداری با بیماری ناباروری نشان ندادند. اما بیمارانی با ژنوتیپ هتروزیگوت AG 001/ P= افزایش معناداری با بیماری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر بیانگر شواهدی مبنی بر همراهی پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن بتا در افرادی با ژنوتیپ AG و ناباروری می باشد.
  کلیدواژگان: استروژن، پلی مورفیسم، ناباروری، PCR، RFLP
 • شکوفه بنکداران، پریسا آرمان پور صفحات 215-224
  مقدمه
  نفروپاتی دیابتی یک عامل موثر بروز نارسایی کلیه است. مراحل پیشرفت نفروپاتی با شروع از میکروآلبومینوری و بعد ماکروآلبومینوری مشخص می گردد.هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی و شایعترین علل مساعد کننده آن در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان مشهد است.
  روش کار
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی 1980 بیمار دیابتی نوع دو در بیمارستان قائم مشهد از سال 1390-1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت کلیه بیماران پرسشنامه ای شامل سن.جنس.وزن.طول مدت ابتلا به دیابت پر شد.بررسی آزمایشگاهی شامل سطح سرمی ازت اوره خون.کراتینین.پروفایل لیپید.قند خون ناشتا واسید اوریک و هموگلوبین گلیکوزیله ونیزیک نمونه ادرار برای بررسی سطح آلبومین راندوم به کراتینین به عمل آمد. در صورت وجود آلبومینوری نمونه با فاصله زمانی مجددا تکرار شد.فشارخون و شاخص توده بدنی هم تعیین شد.وجود یا عدم وجود رتینوپاتی در بیماران بر اساس معاینه چشم توسط چشم پزشک و وجود یا عدم وجود درگیری قلبی عروقی شناخته شده بر اساس نوار قلب و تست ورزش در موارد لازم صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های تی دانشجویی،آنوا، کای اسکوئر و من ویتینی تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  از 1980 بیمار5/43% مرد و5/5[Z1] 6% زن بودند.3/82% نرموآلبومینوری17% میکروآلبومینوری 7/0%ماکروآلبومینوری داشتند.بین سن . طول مدت ابتلا به دیابت. هموگلوبین گلیکوزیله و وجود رتینوپاتی با نفروپاتی دیابتی ارتباط معنادار مستقل وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع کلی نفروپاتی دیابتی 7/17% تعیین شد.فاکتورهای خطر نفروپاتی دیابتی در این مطالعه عبارت بودند از: سن -طول مدت ابتلا به دیابت- هموگلوبین گلیکوزیله و وجود رتینوپاتی دیابتی.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، ماکروآلبومینوری، میکروآلبومینوری، نفروپاتی دیابتی
 • عبدالرحیم افخم زاده، فرید مجیدی، چنور احمدی صفحات 225-232
  مقدمه
  آسیب های سوختگی یکی از مشکلات درمانی در کشورهای در حال توسعه است. علی رغم همه پیشرفت ها در زمینه کنترل و درمان زخم های سوختگی، عامل اصلی مرگ و میر در بیماران دچار سوختگی عفونت های بیمارستانی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران دچار سوختگی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه مورد- شاهدی در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج در سال 1391 اجراشد. موردها شامل بیمارانی بود که بعد از بستری شدن به علت سوختگی در بیمارستان دچار عفونت شدند و بیمارانی که دچار عفونت نشدند به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. اطلاعات مورد نیاز از روی پرونده بیماران در بخش مدارک پزشکی استخراج و در چک لیست ثبت گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS به وسیله آزمون های کای دو و دقیق فیشرتجزیه وتحلیل شد. در آنالیز چندگانه از رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  نتایج
  از تعداد 155 بیماردچار سوختگی در این مطالعه 62 نفر(40% ) مرد و 93 نفر (60 % ) زن بودند. میانگین سنی بیماران در این مطالعه 17 ± 9/25 سال و گروه سنی زیر 20 سال با 9/43 % بیشترین فراوانی را داشتند. مجموع 38 بیمار (6/24 %) عفونت بیمارستانی داشتند. کشت های مثبت باکتری شامل عفونت زخم 26 (8/16 %)، عفونت ادرار 10 (6/5 %) و عفونت خونی 2 (3/1 %) بود. متوسط سطح سوختگی در این مطالعه 7/27 ± 5/35 % بود .آب جوش بیشترین علت سوختگی در بیماران بود. نتیجه کشت مثبت باکتری در نمونه های زخم سوختگی 8/16 % ، نمونه ادرار5/6 % و نمونه خون 3/1 % بود. شایع ترین ارگانیزم ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی، پسودوموناس آئروجینوزا بود. بین محل سوختگی، درصد سوختگی، مدت بستری و وجود بیماری زمینه ای با ابتلا به عفونت بیمارستانی رابطه وجود داشت. در آنالیز چندگانه رگرسیون لجستیک سن بالاتر، مدت بستری بیش از پنج روز و درصد سوختگی بیش از 20 % با ابتلا به عفونت بیمارستانی رابطه داشت.
  نتیجه گیری
  درصد بیشتر سوختگی و محل سوختگی بیماران و مدت بستری بیشتر با ابتلا به عفونت بیمارستانی رابطه داشت و لازم است هنگام درمان به این موارد توجه شود.
  کلیدواژگان: بیماران سوختگی، عفونت بیمارستانی، عوامل خطر
 • مریم مهرابخانی، علی اصغر رشیدی، شراره حقیقی، ترانه موحد، محسن نعمتی صفحات 233-242
  مقدمه
  یکی از عوامل مهم در حفظ و ارتقاء سلامتی کودکان، کیفیت رژیم غذایی است. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه تا کنون کیفیت رژیم غذایی کودکان شهر مشهد بررسی نشده است، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت رژیم غذایی کودکان شهر مشهد با استفاده از شاخص تغذیه سالم (HEI) انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 در مشهد انجام شده است. رژیم غذایی723 کودک 3 تا 6 ساله توسط پرسشنامه بسامد غذایی (FFQ) جمع آوری شد. اطلاعات FFQ توسط نرم افزار Nutritionist 4 بررسی و کیفیت رژیم غذایی کودکان توسطHEI بررسی شده است. جهت تجزیه تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و برای بررسی نرمال بودن داده ها و مقایسه بین اجزاء HEI در سه سطح ، به ترتیب از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف و مربع کای استفاده شد.
  نتایج
  6/90% کودکان، کیفیت رژیم غذایی مناسبی نداشتند. با این حال، 5/75% کودکان به اندازه مقادیر توصیه شده، از گروه نان و غلات را دریافت می کردند. این موضوع در خصوص گروه های غذایی لبنیات، سبزیجات، میوه ها و گوشت به ترتیب6/73، 9/72، 7/73 و6/87 % بود.3/88% کودکان بیش از اندازه چربی مصرف می کردند. این موضوع در خصوص چربی اشباع و کلسترول به ترتیب 9/69 و 8/71% بود. تنها 4/19% کودکان تنوع غذایی مطلوب داشتند.
  نتیجه گیری
  کیفیت رژیم غذایی اکثر کودکان به دلیل مصرف زیاد چربی، چربی اشباع و کلسترول و تنوع پایین رژیم غذایی پایین تر از حد مطلوب بود به گونه ای که احتمالا با تمرکز بر این موارد بتوان کیفیت رژیم غذایی کودکان را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: شاخص تغذیه سالم، کودکان، کیفیت رژیم غذایی، مشهد
 • علی اوصالی، مهدی اسکندری صفحات 242-251
  مقدمه
  افزایش سن، سندروم متابولیک و عوامل التهابی از عوامل موثر در کاهش حجم مغز و افت عملکرد شناختی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر BDNF و TNF-α زنان 50-65 ساله مبتلا به سندروم متابولیک می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به روش نیم تجربی و از نوع کاربردی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل در شهر زنجان درسال 1394 انجام شده است. 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی هفته اول سه ست 8 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه با شدت 60 تا 70 % از ضربان قلب ذخیره ای تمرینات خود را انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمات ست های تمرین افزوده می شد. میزان سطوح BDNF و TNF-α قبل و سه ماه بعد از تمرین به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی زوجی و تی مستقل) در نرم افزار SPSS و در سطح (05/0P≤) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  BDNF پس از سه ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری داشت (05/0P≤). میزان TNF-α در اثر تمرین کاهش پیدا نمود و این تغییر معنی دار بود (05/0P≤). همچنین هیچ تغییری معنی داری در سطوح BDNF و TNF-α گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نگردید (05/0P≥).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت با کاهش عوامل التهابی BDNF خون افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، سندروم متابولیک، BDNF، TNF، α
 • فریده اخلاقی، محمد تقی شاکری، نیکو صابونی صفحات 251-260
  مقدمه
  دیابت بارداری با عوارض و مرگ و میر دوران جنینی و پری ناتال همراه است. غربالگری آن به روش کلاسیک آنالیز گلوکز خون وریدی ، گران و زمانبر است. هدف مطالعه، بررسی مقایسه ای اندازه گیری گلوکز خون وریدی و مویرگی با گلوکومتر در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، که در سال 1393 در مرکز شهید قدسی مشهد 256 زن باردار با گلوکومتر روی خون مویرگی و همزمان آنالیز خون وریدی، با تست GCT یک ساعته 50 گرمی گلوکز، تحت غربالگری دیابت بارداری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ککلموگروف اسمیرنوف و پیرسون و اپسپیرمن انجام شد.
  نتایج
  سطوح گلوکز خون مویرگی به طور معناداری بالاتر از سطوح گلوکز خون وریدی بود. همبستگی معناداری بین سطح گلوکز خون وریدی و مویرگی وجود داشت. سطح آستانه گلوکز خون مویرگی برای غربالگری مثبت در زنان باردار 24 تا 28 هفته، با استفاده از نمودار ROC سطح حداقل mg/dl157 (سطح زیر نمودار 922/0) با حساسیت %5/88 و اختصاصیت %87 و سطح حداکثر mg/dl211 (سطح زیر نمودار 982/0) را با حساسیت %7/91 و اختصاصیت %7/95 سطوح اپتیمم تعیین موارد منفی، مثبت و مرزی دیابت بارداری نشان داد. اندازه گیری ضریب توافق کاپا برای مقایسه این دو روش، در زنان باردار 24 تا 28 هفته، توافق 64% را بین دو روش نشان داد که سطح قابل قبولی است.
  نتیجه گیری
  استفاده از گلوکومتر روی خون مویرگی، با حساسیت و اختصاصیت بالایی توانایی غربالگری دیابت بارداری را داراست و به طور معناداری از تعداد آزمایشات بعدی برای تشخیص آن می کاهد و نیز یک روش اقتصادی است.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، غربالگری مثبت، گلوکز خون مویرگی، گلوکز خون وریدی
 • سعید عرفان پور، سید سعید هاشمی نظری، محمدرضا قدیرزاده صفحات 261-268
  مقدمه
  سوانح ترافیکی در جهان 1/2% از کل موارد مرگ و 23% از کل موارد مرگ ناشی از حوادث را تشکیل می دهند. کشور ما به لحاظ سوانح ترافیکی بعنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ ناشی از آن معرفی شده است. با توجه به بالا بودن میزان مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در استان خراسان رضوی ، هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک سوانح منجر به مرگ در این استان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی-تحلیلی، از کلیه یاطلاعاتمربوطبهمرگ ناشی از سوانح ترافیکی استان خراسان رضوی در سال 1391 که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش شد، استفاده شد. کلیه ی اطلاعات دریافتی، ابتدا کنترل و سپس از نظر متغیرهای اپیدمیولوژیک با استفاده از نرم افزار آماری
  Stata 11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین رابطه ی بین برخی متغیرهای موثر بر تصادف با آزمونهای آماری سنجیده شد.
  نتایج
  به طور کلی در سال 1391 تعداد 1330 مورد مرگ ناشی از سوانح ترافیکی از استان خراسان رضوی گزارش شد. میزان بروز خام و استاندارد شده سنی مرگ به ترتیب 20/22 و 6/23% هزار نفر بود. بیش از 76% (1020 مورد) موارد در مردان مشاهده شد. بیشترین فراوانی مرگ با 460 مورد (31/44%) در گروه سنی 35-15 سال دیده شد. مرگ اکثر افراد به علت ضربه به سر (94/55%) بود. بیشترین فراوانی نسبی مرگ در ماه های شهریور و تیر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه تصادفات منجر به مرگ بیشتر در جنس مذکر، سنین 15-35 سال، تحصیلات پایین، فصل تابستان، افراد بی سواد و معابر برون شهری می باشد، و پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های آینده جهت کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای، این متغیرها بیشتر مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، استان خراسان رضوی، حوادث ترافیکی
 • فاطمه میرزایی، فهیمه یوسف زاده، محمد امین یوسف زاده، محمد معین دهش صفحات 269-275
  مقدمه
  الیگوهیدرامنیوس می تواند عوارض متعدد جنینی را به همراه داشته باشد و از طرفی محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) یکی از علل مهم الیگوهیدرامنیوس است. هدف از این مطالعه مقایسه پیامد های بارداری در حاملگی های با الیگوهیدرامنیوس ایزوله و همراه با IUGR است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت همگروهی در 60 زن 18 تا 35 ساله که در سونوگرافی سنجش ایندکس مایع امنیوتیک، کمتر از 5 گزارش شده بود انجام گرفت. افراد به دو گروه با سونوگرافی داپلر شریان نافی نرمال به عنوان گروه الیگوهیدرامنیوس ایزوله و سونوگرافی داپلر غیرطبیعی به عنوان IUGR تقسیم شدند. این افراد تا پس از زایمان پیگیری شدند وکلیه پیامدهای بارداری ایشان ثبت شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و تی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سن مادران و جنسیت جنین در دو گروه الیگوهیدرامنیوس ایزوله و همراه با IUGR تفاوت معنی داری نداشت. در هیچ یک از افراد مورد مطالعه مرگ درون رحم دیده نشد اما 4 مورد مرگ نوزادی اتفاق افتاد که در دو گروه تفاوتی نداشت (61/0P=). هیچ یک از پیامد های مادری و نوزادی در مادران با الیگوهیدرامنیوس ایزوله نسبت به الیگوهیدرامنیوس با IUGR تفاوت معنی داری نداشتند. در این بین تنها شانس بستری در NICU در نوزادان با IUGR بیش از دو برابر الیگوهیدرامنیوس ایزوله بود اما از نظر اماری معنی دار نبود (89/2OR= ،08/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از این بود که پیامدهای بد بارداری در الیگوهیدرامنیوس ایزوله در مقایسه با الیگوهیدرامنیوس به همراه IUGR تفاوت چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: الیگوهیدرامنیوس، پیامد بارداری، محدودیت رشد داخل رحمی
 • مقاله مروری
 • مسعود محبی، پروین لایق، فائزه کیهانیان، عباسعلی زراعتی، محمد علی یعقوبی، مریم عباسی صفحات 276-282
  مقدمه
  با توجه به آمارهای منتشر شده در خصوص کمبود ویتامین D در ایران ،مصرف ویتامین D چه بصورت خوراکی و چه تزریقی بطور شایع در ایران دیده میشود. به نظر می رسد که شیوع مسمومیت با ویتامین D بسیار کم بوده و علت نادری برای هایپرکلسمی باشد.گرچه در اغلب موارد تجویز ویتامین توسط پزشکان صورت می گیرد ولی مصرف خود سرانه آن در مقادیر مختلف و گاها در حد توکسیک نیز در برخی موارد دیده میشود.
  معرفی بیمار: در این مقاله یک آقای 23 ساله ورزشکار که با کاهش اشتها، تهوع و استفراغ مکرر به بیمارستان مراجعه نموده و مورد مسمومیت با ویتامین D به دلیل مصرف خودسرانه دارو ، معرفی شده است. این بیمارتحت مایع درمانی ،دیورتیک وکلسیتونین قرارگرفت و با بهبود علائم و نتایج آزمایشگاهی ترخیص شد.
  نتیجه گیری
  هدف از گزارش این مورد توجه دادن پزشکان و سایر کادر پزشکی و نیز مصرف کنندگان این دارو به دلایل مختلف به عواقب سوء ناشی از مصرف بی رویه این ویتامین می باشد.
  کلیدواژگان: مسمومیت، ویتامین D، هایپرکلسمی، هایپرویتامینوز
|
 • Soyar Sari, Golnar Sari Pages 210-214
  Introduction
  Infertility is a disease. Estrogen is a hormone that plays an important role in the fertility. Estrogen receptor beta gene codes ESR2. expected that some genetic variations in estrogen receptor Infertility can be caused. The aim of the present study was to investigate the association between ESR-β gene polymorphism and infertility in Iranian women.
  Methods
  In this study blood samples were collected from 50 infertile women and 80 healthy women and genomic DNA was extracted. PCR-RFLP method with RSa1 was used to identify in ESR-β gene. In addition, Allelic compounds and allele frequency in the population were determined, and the relationship between the polymorphisms and infertility in the population were examined using the chi-square test.
  Results
  The results of this study indicated that there was no significant difference in the frequency of alleles A and G (P=0/5) between infertile and healthy women. Infertile patients with genotypes of AA and GG (P=0/8) did not show any significant association with infertility. However, the patients with AG genotype (P=0/001) demonstrated a strong association with the risk of infertility.
  Conclusion
  Our findings indicated that ESR-β gene polymorphism are more likely realeted to women with AG genotype as well as with infertility.
  Keywords: Estrogen, Infertility, Polymorphism, PCR, RFLP
 • Shokoufeh Bonakdaran, Parisa Armanpour Pages 215-224
  Introduction
  Diabetic nephropathy (DN) is the most leading cause of end stage renal disease .Clinically, DN is classified into 2 stages: microalbuminuria (MA) and macroalbuminuria. The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors of DN among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in mashhad.
  Methods
  A cross-sectional study evaluating 1980, T2DM patients as performed. For all patients a questionnaire, including age, sex, weight, and duration of diabetes were filled. Laboratory tests, including blood urea nitrogen, creatinine, lipid profile, fasting blood sugar, uric acid and glycosylated hemoglobin and a random urine albumin-to-creatinine levels were obtained and if albuminuria was positive the test was repeated. Body mass index and blood pressure was measured. The presence or absence of retinopathy in patients were based on an eye examination by an ophthalmologist. The presence or absence of known cardiovascular involvement was based on electrocardiogram and exercise test if necessary.
  Results
  Of 1980 patients, 43.5% were male and 56.5% female. 82.3% had normoalbuminuria, 17% microalbuminuria and 0.7% macroalbuminuria. A significant non dependent association was found between age, duration of diabetes, glycosylated hemoglobin and renal involvement at different stages. In addition, the prevalence of diabetic retinopathy was significantly higher in the group with diabetic nephropathy.
  Conclusion
  The prevalence of diabetic nephropathy was 17.7%. In our study risk factors for diabetic nephropathy were age, duration of diabetes, glycosylated hemoglobin and diabetic retinopathy.
  Keywords: Diabetic nephropathy_Macroalbuminuria_Microalbuminuria_Type 2 diabetes
 • Abdorrahim Afkhamzadeh, Farid Majidi, Chinur Ahmadi Pages 225-232
  Introduction
  Burn injuries are one of the health problems in developing countries. Despite of all the achieved advances in control and treatment of burn wounds, infection is the main cause of mortality among burn patients. This study aimed to determine risk factors for nosocomial infection in burn patients.
  Methods
  This case - control study conducted in burn unit in Tohid hospital, Sanandaj, Kurdistan Iran at 2012. Cases were hospitalized infected burn patients and controls were hospitalized non-infected patients. Information was derived from the patient's medical charts, then data were registered in checklist. Data were analyzed using SPSS version 20. Chi square and Fisher exact test and logistic regression were used.
  Results
  Of 155 patients with burns, 62 patients (40%) were male and 93 (60%) female. Mean age ± SD were 25.9 ± 17 years. Age group under 20 years old had the highest frequency (43.9%). A total of 38 patients (24.6 %) had nosocomial infections. Culture-positive bacteria in various samples, including wounds, 26 (16.8%), urine samples 10 (5.6%) and blood samples, 2 (1.3%). Mean ± SD of burn percent was 35.5 ± 27.7%. Boiling water is the most common cause of burn. The most common organisms causing infections, were Pseudomonas aeroginosa. Burn area, burn percent, duration of hospitalization and underling diseases had association with acquisition of the infection. In logistic regression, burn percent and duration of hospitalization and age group were associated with infection.
  Conclusion
  Burn area and burn percent and the hospital stay was associated with infection and considering these factors in the treatment of burn patients is recommended.
  Keywords: Burn unit, Nosocomial infection, Risk factors, Wound infection
 • Maryam Mehrabkhani, Ali Asghar Rashidi, Sharareh Haghighi, Taraneh Movahed, Mohsen Nematy Pages 233-242
  Introduction
  One of the most important factors in maintaining and improving children's health is the quality of diet. Given the importance of this issue and that so far the quality of children's diets has not been studied in Mashhad, this study was conducted to assess the quality of children's diets in Mashhad using the Healthy Eating Index (HEI).
  Methods
  The diet of 723 children of 3 to 6 years old was collected by food frequency questionnaire (FFQ). FFQ information was evaluated with Nutritionist 4 software and the quality of children's diets was analyzed by HEI. SPSS software was used for statistical analysis, to examine the normality of data, and for comparison between parts of HEI on three levels, respectively, Kolmogorov-Smirnov and Chi-square test were used.
  Results
  Overall90.6% of children did not have good quality of diet. However, 75.5% percent of children were receiving recommended amounts of bread and cereals. This diat for food groups of dairy, vegetables, fruits, and meat, was respectively, 73.6, 72.9, 73.7 and 87.6 percent, and 88.3 percent of children were consuming too much fat. This diet was, respectively, 69.9 and 71.8 percent for saturated fat and cholesterol. Only 19.4% of children had good food variety.
  Conclusion
  Most children's diet quality was less than desirable. Low quality diet of children in the population studied was due to the high consumption of fat, saturated fat and cholesterol, and low variability of diet. Thus, probably, by focusing on these issues, one can improve the quality of children's diets.
  Keywords: Children, Diet quality, Healthy Eating Index, Mashhad
 • Ali Osali, Mehdi Eskandari Pages 242-251
  Introduction
  The aim of this research was to investigate the effect of twelve weeks aerobic exercise with moderate intensity on BDNF, and TNF-α in 50-65 years old women with metabolic syndrome.
  Methods
  A total of24 women with metabolic syndrome (Mets) took part voluntarily and divided in to two groups Mets exercise (ME), Mets control (MC). ME group participated in an aerobic exercise training (AT) program (12 weeks) three session per week each session containing tree performing parts and two rest parts. Also, blood samples were conducted before and after training for evaluating level of BDNF, and TNF-α. Data were analyzed using Pearson coefficient, paired-samples T-Test, and independent samples T-Test.
  Results
  BDNF after three months significantly was increased, TNF-α after three month exercise was significantly decreased (P≤0.05). Also there was not significantly different in BDNF and TNF-α Pre and post test on control group (P≥0.05).
  Conclusion
  These findings indicated that twelve week aerobic exercise with moderate intensity ameliorate metabolic risk factors that’s the reason of decreasing pre inflammatory factor, and increasing BDNFs level.
  Keywords: Aerobic exercise, BDNF, Syndrome metabolic, TNF, α Mashhad
 • Farideh Akhlaghi, Mohammad Taghi Shakeri, Nikoo Saboni Pages 251-260
  Introduction
  Gestational Diabetes mellitus (GDM) is associated with higher rates of fetal and perinatal mortality and morbidity. Screening of GDM using traditional plasma analysis on venous plasma glucose is very expensive and time consuming. The aim of the present study was to compare laboratory venous blood glucose measurement and capillary blood glucose measurement by glucometer in the screening of gestational diabetes.
  Methods
  In this cross sectional study, 256 pregnant women were screened for GDM, by glucometer on capillary blood samples and simultaneously, by laboratory plasma analysis method on venous blood samples, obtained after one-hour 50-g Glucose Challenge test. Statistical analysis was done using SPSS 19 software.
  Results
  Capillary glucose levels were significantly higher than venous plasma glucose levels. There was a significant correlation between venous and capillary glucose levels. A lower threshold of 157mg/dl (area under the ROC curve=.922) with a 88.5% sensitivity and 87% specificity and an upper threshold of 211 mg/dl (area under the ROC curve=.982) with a 91.7% sensitivity and 95.7% specificity, was determined to diagnose GDM in 24-28 weeks pregnant women, using Reservoir Operating Curve. Using kappa agreement coefficient, a 64% agreement was shown between to two tests, in 24-28 weeks pregnant women, which is of great significance.
  Conclusion
  GDM screening by glucometer on capillary blood samples, is a highly sensitive and specific test to diagnose GDM and significantly reduces the number of further tests needed for the diagnosis of GDM and is cost saving as well.
  Keywords: Capillary blood glucose, Gestational diabetes, Positive screening, Venous blood glucose
 • Saeed Erfanpoor, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Mohammadreza Ghadirzadeh Pages 261-268
  Introduction
  Traffic accidents are responsible for 2.1% of the all-causes mortality and 23% of injury related deaths in the world. Iran has been recognized as one of the countries with highest cases of traffic accidents and mortality related to it. Considering the fact that mortality following traffic accidents is high in khorasan Razavi province,we investigated the epidemiology of these accidents in this province.
  Methods
  In this cross-sectional study, all the information of deaths caused by traffic accidents in khorasan Razavi province in the 2012 that were reported by the Legal Medicine Organization were used. At first the all of received data were controlled, and then were analyzed using the statistical software Stata 11 epidemiological variables. The relationship between some of the variables affecting the accident was evaluated by statistical tests.
  Results
  During the 2012, 1330 cases of deaths following traffic accidents were reported in khorasan Razavi Province. Crude mortality rate and age adjusted mortality rates was 22.20 and 23.6 per 100,000 respectively. Overall 1020 (76%) of these cases were male. The highest number of deaths, 460 (44.31%) occurred in the age group of 15-35 years old. The cause of death in 55.94% of cases was head injury. The highest percentage of deaths occurred in Shahrivar and Tir.
  Conclusion
  According to the results of this study fatal accidents were more in males, ages 15-35 years, low education, in summer and suburban streets, and it was recommended that in upcoming planning in order to reduce mortality arising from road accidents, these issues be considered further.
  Keywords: Epidemiology, Khorasan razavi province, Traffic accidents
 • Fatemeh Mirzaei, Fahimeh Yousefzade, Amin Yousefzade, Mohammad Moein Dehesh Pages 269-275
  Introduction
  Oligohydramnios can cause several fetal complications while intrauterine growth restriction (IUGR) also is considered as one of the most important causes of oligohydramnios. This study aimed to compare pregnancy outcome in isolated oligohydramnios and oligohydramnios with IUGR.
  Methods
  This cohort study was conducted on 60 18 to 35-year old women whose sonography test results reported an amount less than 5 during the measurement of amniotic fluid index. Cases with normal umbilical arterial Doppler were classified as isolated oligohydramnios group and those with abnormal Doppler sonography were placed into intrauterine growth restriction group. They were followed after delivery and all their pregnancy outcomes were recorded.
  Results
  The average age of studied women and gender of children were not significantly different in each group. Intrauterine death was not observed but 4 cases of neonatal deaths occurred that were not significantly different in each group (P=0.61). No significant difference was observed between mothers with isolated oligohydramnios and cases reporting oligohydramnios together with IUGR in terms of maternal and neonatal outcomes of pregnancy; but chance of admission of neonates with IUGR into NICU was more than twice of cases with isolated oligohydramnios which was not statistically different (P = 0.08, OR = 2.89).
  Conclusion
  The results of this study indicated that worse pregnancy outcome was not much different between cases with isolated oligohydramnios and oligohydramnios with IUGR.
  Keywords: Intra uterine growth restriction, Oligohydramnios, Pregnancy outcome
 • Masoud Mohebbi, Parvin Layegh, Faeze Keyhanian, Abbas Ali Zeraati, Mohammad Ali Yaqubi, Maryam Abbas Pages 276-282
  Introduction
  According to the available data, vitamin D deficency is prevalent in iran and consumption of this agent, both oral and intravenous is increasing remarkably. It seems that the prevalence of vitamin D toxicity is very low and is a rare cause of hypercalcemia .Although most prescriptions are prescribed by physitions but over the counter use without medical cosult or evaluation may result in vitamin D intoxication ,which nowadays occure more in clinical practice.
  Case Presentation
  In this paper, a 23-year-old Man who was athlete and referred to the hospital with loss of appetite, nausea , frequent vomiting and vitamin D intoxication due to self-medication, is introduced. The patient was treated with intravenous fluids ,diuretic and calcitonin and was discharged with improvement of symptoms and laboratory results.
  Conclusion
  The aim of this report, was to nottice about potentially adverse outcomes of excessive vitamin D consumption ,having no clinical supervision.
  Keywords: Hypercalcemia, Hypervitaminosis, Poisoning, vitamin D