فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 10 (دی 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 10 (دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بی بی فاطمه حقیرالسادات، قاسم عموعابدینی *، محمد حسن شیخها، جواد محمد نژاد، سمیرا نادری نژاد، زهرا ملائی بلاسی، بهروز زندیه دولابی صفحات 780-789
  مقدمه
  سرطان یکی از زیان بارترین بیماری ها در جهان است. داروی دوکسوروبیسین یک عامل ضدسرطان است که در درمان سرطان های مختلف ازجمله سرطان استخوان کاربرد دارد، اما با وجود خواص درمانی در دراز مدت عوارض جانبی متعددی را در پی دارد. در این پژوهش با هدف کاهش عوارض جانبی و بهبود و افزایش اثر درمانی از حامل لیپوزومی استفاده شده است.
  روش بررسی
  لیپوزوم های حاوی DPPG و کلسترول با نسبت 70:30 به همراه داروی دوکسوروبیسین با روش شیب pH گرادیان تهیه شدند. میانگین قطر نانوذرات و بار سطحی با استفاده از دستگاه زتا سایزر تعیین گردید، همچنین میزان بارگذاری و رهایش دارو از نانولیپوزوم ها با استفاده از روش دیالیز تعیین شد. همچنین مورفولوژی سطحی و تعداد لایه های درونی به وسیله SEM و TEM بررسی شد.
  نتایج
  با استفاده از دستگاه زتا سایزر میانگین قطر لیپوزوم حاوی دوکسوروبیسین 126 نانومتر به دست آمد. راندمان بارگذاری دارو دوکسوروبیسین نانولیپوزومه 89 درصد به دست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی 48 ساعت در شرایط اسیدی 46 درصد است. نانو ذرات به صورت کروی و دولایه می باشند.
  نتیجه گیری
  طراحی سامانه آهسته رهش حساسیت به pH، باعث کاهش آسیب رساندن داروی دوکسوربیسین به سلول های سالم، ضمن افزایش دسترسی زیستی و اثرات سمی در مقابل سلول های سرطانی می شود.
  کلیدواژگان: سرطان، استئوسارکوما، خصوصیت یابی، دوکسوروبیسین، نانو لیپوزوم، حساس به pH
 • فرزانه وزیری، احمد حائریان اردکانی، لاله ملکی، سمانه عباسی سلیم کندی* صفحات 790-797
  مقدمه
  ارتباط میان عفونت پریودنتال و پاتوز پالپ، همواره مورد بحث بوده است. در این مطالعه انسانی مورد شاهدی به بررسی تاثیرات احتمالی بیماری پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته بر وقوع کلسیفیکاسیون و تشکیل سنگ پالپ پرداخته ایم.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه آزمایشگاهی مورد شاهدی است. نمونه ها شامل بیست و سه دندان مبتلا به پریودنتیت مزمن با پیش آگهی hopeless در گروه case و بیست و سه دندان سالم از نظر پریودنتال که به دلایل مختلف از جمله طرح درمان
  Full Extraction برای درمان های پروتز کامل و موارد مشابه کشیده شدند، در گروه control بود. پس از کشیدن و قطع 2 میلی متر انتهای آپکس، دندان ها در محلول فرمالین 10% به مدت 7 روز قرار داده شدند. سپس به مدت 10 روز در HNO3 5% دکلسیفیه شدند. پس از انجام مراحل آماده سازی بافتی از ریشه هر دندان سه مقطع از نواحی اپیکال، میانی و کرونال تهیه شد و یک پاتولوژیست باتجربه به بررسی اسلاید ها با میکروسکوپ نوری پرداخت. حضور سنگ پالپی در مقاطع بررسی شده و نتایج به دست آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.
  نتایج
  فراوانی سنگ پالپی در هیچ کدام از مقاطع، اختلاف معنی داری میان دو گروه نداشت (P-Value: 730/0 و 300/0 و 760/0).
  نتیجه گیری
  التهاب نسوج نگه دارنده دندان در پریودنتیت مزمن بر ایجاد سنگ پالپی تاثیرگذار نیست.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، پالپ دندان، سنگ پالپی
 • نگین فرهنگی *، فرزاد ناظم، فرزاد زهساز صفحات 798-809
  مقدمه
  استرس اکسایشی می تواند عوارض ناشی از دیابت را توسعه دهد. تمرین ورزشی با شدت متوسط نیز وضعیت آنتی اکسیدانی بافت قلبی را بهبود می بخشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین ورزشی استقامتی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلبی موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین است.
  روش بررسی
  بدین منظور، 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: گروه کنترل سالم (C)، گروه کنترل دیابتی (DC) و گروه دیابتی تمرین کرده (TD). حیوانات گروه TD، چهار روز در هفته به مدت هشت هفته تمرین استقامتی انجام دادند. پس از هشت هفته، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و کاتالاز (CAT) و سطوح مالون دی آلدئید (MDA) در بافت قلبی اندازه گیری شد. یافته ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  فعالیت CAT و GPx بافت قلبی گروه DC، در مقایسه با گروه C به طور معنی داری (000/0=p) بیشتر بود، در حالی که بین فعالیت SOD گروه های مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، فعالیت GPx بافت قلبی گروه TD نسبت به گروه DC به طور معنی داری (000/0=p) کمتر بود. با این حال، فعالیت CAT تحت تاثیر تمرین استقامتی قرار نگرفت. پس از هشت هفته تمرین استقامتی، مقادیر MDA بافت قلبی گروه TD، به طور معنی داری بیشتر از گروه DC و C (به ترتیب 017/0=p و 000/0=p) بود.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر نشان داد که ممکن است تمرین استقامتی بافت قلبی حیوانات دیابتی شده را به علت کاهش فعالیت GPx و افزایش سطوح MDA، بیشتر در معرض استرس اکسایشی قرار دهد.
  کلیدواژگان: استرس اکسایشی، تمرین استقامتی، آنزیم های آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی، بافت قلبی
 • علی دهقان، محمدرضا میرجلیلی، محمد حسین زارع مهجردی، ملیحه راغبیان، اعظم سامیه زرگر، سید کاظم کاظمینی صفحات 810-817
  مقدمه
  با توجه به اهمیت افزایش درصد زایمان طبیعی، وزارت بهداشت و درمان کشور بر این شد که برای کاهش میزان سزارین، تدابیری را اتخاذ کند؛ در راستای این امر دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی در جهت افزایش میزان زایمان طبیعی در مراکز دانشگاهی و کاهش میزان سزارین در چارچوب مجموعه برنامه های تحول نظام سلامت طراحی شد. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سزارین های انجام شده در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان یزد در سال های 1392 و 1393 انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل 56050 زایمان های صورت گرفته در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان یزد در سال های 1392 و 1393 بود که با روش سرشماری اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده گردید.
  نتایج
  میزان سزارین در سال 1393 در کلیه بیمارستان های استان یزد 37/47 درصد بود که این میزان در بیمارستان های غیردانشگاهی بیشتر از بیمارستان های دانشگاهی بود. همچنین میزان سزارین سال 1393 از میزان سزارین سال 1392 در کلیه بیمارستان ها، چه دانشگاهی چه غیردانشگاهی کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نهایتا این مطالعه نشان داد طرح تحول نظام سلامت و تلاش در جهت برنامه ریزی در راستای به کارگیری این روش جراحی در موارد ضروری و قطعی آن می تواند از میزان سزارین های غیر لازم و عوارض احتمالی آن بکاهد.
  کلیدواژگان: سزارین، زایمان طبیعی، طرح تحول نظام سلامت
 • مریم حسینی شیرازی *، عباس علیپور، ابوالفضل فیروزیان، هادی درویشی خضری، ملودی عمرانی نوا صفحات 818-827
  مقدمه
  پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی (VAP: Ventilator association pneumonia) یکی از مهم ترین عوارض تهویه مکانیکی و علت مرگ ومیر در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه دریافت خواب آور به صورت بلوس و انفوزیون در بروز VAP در بیماران ترومایی دارای لوله تراشه در ICU بود.
  روش بررسی
  این مطالعه که از نوع تحلیلی آینده نگر بود، بر روی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های ICU بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری، از مهر 94 تا مهر 95 انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران ترومایی بالای 18 سال بستری در ICU و تحت تهویه مکانیکی به مدت بیش از 48 ساعت بود. علاوه بر اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات بالینی بیماران نیز به صورت روزانه ثبت شد. پیگیری بیماران تا زمان ترخیص از ICU، جدا شدن از ونتیلاتور و یا فوت ادامه داشت.
  نتایج
  از مجموع 2304 بیمار بستری شده در ICU، 186 بیمار ترومایی که تحت تهویه مکانیکی طولانی تر از 48 ساعت داشتند، وارد مطالعه شدند. از میان بیماران ترومایی دریافت کننده خواب آور (154 نفر؛ 8/82%)، 66 نفر (9/42%) به صورت بلوس و 42 نفر (3/27%) به صورت انفوزیون داروی خواب آور را دریافت کرده بودند. میزان بروز VAP در بیماران دریافت کننده خواب آور به صورت بلوس یا انفوزیون، به ترتیب برابر با 1/6% و 4/52% بود. مقایسه میزان بروز VAP در بین بیماران دریافت کننده خواب آور به صورت انفوزیون و بیماران دریافت کننده خواب آور به صورت بلوس، اختلاف معنی داری را نشان داد (005/0p<).
  نتیجه گیری
  تزریق خواب آور به صورت انفوزیون و مداوم به مدت بیشتر از 24 ساعت، می تواند بروز VAP را در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU به طور قابل توجهی در مقایسه با تزریق خواب آور به صورت بلوس افزایش دهد. لذا توجه به این عامل خطر جهت کنترل و کاهش بروز VAP در این بیماران ضروری است.
  کلیدواژگان: خواب آور، تهویه مکانیکی، خواب آور مداوم، پنومونی ناشی از ونتیلاتور، بخش مراقبت ویژه
 • یونس خادمی، محمد علی آذربایجانی *، سید علی حسینی صفحات 828-839
  مقدمه
  شیوع بیماری های قلبی- عروقی ریشه در التهاب داشته و التهاب همراه با افزایش ICAM-1 است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 موش های صحرایی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی انتخاب و در شش گروه پنج سری شامل (1)کنترل، (2)تمرین، (3) روغن بذر کتان دوز mg/kg 10، (4) روغن بذر کتان دوز mg/kg30، (5)تمرین و روغن بذر کتان دوز mg/kg 10 و (6)تمرین و روغن بذر کتان دوز mg/kg 30 تقسیم شدند. گروه های 2، 5 و 6 به مدت 10 هفته و هر هفته پنج جلسه تمرینات تناوبی شدید را انجام دادند همچنین گروه های 3 تا 6 به مدت 10 هفته روغن بذر کتان دریافت نمودند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد (0.05 ≥p).
  نتایج
  10 هفته تمرین تناوبی شدید اثر معنی داری بر افزایش غلظت پلاسمایی ICAM-1 موش های صحرایی دارد (0.001= p) با این وجود 10 هفته مصرف روغن بذر کتان با دوز های mg/kg 10 و 30 اثر معنی داری بر کاهش غلظت پلاسمایی ICAM-1 موش های صحرایی دارد (0.001= p) همچنین تمرین و مصرف روغن بذر کتان دارای اثرات تعاملی در کاهش غلظت پلاسمایی ICAM-1 موش های صحرایی هستند (0.001= p)
  نتیجه گیری
  ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان دارای اثرات تعاملی در بهبود غلظت پلاسمایی ICAM-1 موش های صحرایی نر می باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، روغن بذر کتان، ICAM-1
 • آزاده هوایی، حمید کاظمی، اعظم حبیب اللهی *، زهرا ایزدیخواه صفحات 840-851
  مقدمه
  اختلال سردرد تنشی ازاختلالات روان تنی رایج است که علاوه بر علائم جسمانی، روان را نیز درگیر کرده و باعث آسیب در جنبه های مختلف زندگی می شود. ازآنجاکه استرس و آشفتگی های هیجانی عوامل راه انداز مهم در انواع سردرد هستند، تنظیم هیجان می تواند به عنوان عاملی مهم در سازگاری و کنترل موثر این اختلال مطرح باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر میزان تحمل پریشانی و کاهش مشکلات تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال سردرد تنشی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سردرد تنشی شهر اصفهان در سال91 بودند.30بیمار به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. بیماران قبل از درمان به تکمیل پرسشنامه های مشکلات تنظیم هیجان (DERS)و تحمل پریشانی (DTS) مبادرت نمودندو در پایان نیز در مرحله پس آزمون و پیگیری این ارزیابی صورت گرفت. مدت دوره مداخله درمانی برای گروه آزمایش 8 جلسه بصورت هفته ای یک جلسه بود. پیگیری 30 روز بعد از پس آزمون انجام گرفت. داده ها با استفاده ازتحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  تحلیل یافته ها نشان داد تنظیم هیجان باعث کاهش میزان مشکلات تنظیم هیجان و بهبود تحمل پریشانی بیماران مبتلا به سردرد تنشی می شود. (0.001< p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادآموزش تنظیم هیجان، با آگاه نمودن مبتلایان به سردرد از هیجان های مثبت و منفی خود و کمک به پذیرش و ابراز به موقع آن ها، می تواند منجر به کاهش مشکلات تنظیم هیجان و بهبود تحمل پریشانی در آن ها شود.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سردرد تنشی، اختلالات روان تنی
 • مهسا جعفری، رضا منصوری* صفحات 852-860
  سل (Tuberculosis) یکی از علل اصلی ناخوشی و مرگ ومیر در جهان است و به عنوان یک چالش سلامت عمومی عظیم مطرح می شود. کنترل سل به طور گسترده ای وابسته به تشخیص زودهنگام موارد مشکوک است. امروزه برای تشخیص آزمایشگاهی عفونت سل از روش های باکتریولوژیک و ایمونولوژیک متعددی از جمله بررسی میکروسکوپی اسمیر خلط، کشت خلط و آزمون پوستی توبرکولین استفاده می شود، اما این روش ها آن چنان که پیش بینی می شد در کاهش بروز سل موفق نبوده اند. در طی چندین دهه گذشته تست پوستی توبرکولین (Tuberculin Skin Test) یا مانتو به عنوان روشی جهت تشخیص و غربالگری سل در سطح جامعه معرفی شده است که ازجمله کاستی هایی آن ویژگی و حساسیت پایین می باشد. در جهت اصلاح نقایص ذکر شده در سال های اخیر آزمون ایمونولوژیک IGRA (Interferon Gamma Release Assay) به عنوان آزمون تشخیصی برای افراد مبتلا به سل نهفته توصیه می شود و طی آن آزاد شدن اینترفرون گاما از لنفوسیت ها مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله روش های مختلف ایمونولوژیک تشخیص سل مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، آزمون پوستی توبرکولین، آزمون کوآنتی فرون، اینترفرون گاما
|
 • Fa Haghiralsadat, Gh Amoabediny*, Mh Sheikhha, J. Mohammad Nezhad, S. Naderinezhad, Z. Malaei Balasi, B. Zandieh Doulabi Pages 780-789
  Introduction
  Cancer is one of the most harmful disease throughout the world. Doxorubicin is an anti-cancer agent¡ used in the treatment of various types of the cancer such as bone cancer. There are several adverse effects related to clinical usage of Doxorubicin for long time. The present study aimed to investigate the reducing side effects and enhancing the therapeutic effect by liposomal carrier.
  Methods
  Liposomes containing DPPG and cholesterol with the molar ratio of 70:30 with the Doxorubicin were synthesized by pH- gradient method. The average diameter of nanoparticles and surface charge was determined by Zeta-Sizer instrument. The amount of drug loaded and drug-released was determined using dialysis. The surface morphology and internal lamella was evaluated by TEM and SEM.
  Results
  The average size of liposomal Doxorubicin obtained using Zeta-Sizer was 126 nm. The encapsulation efficacy of liposomal Doxorubicin was 89%. The total amount of drug release during 48 hours in acidic medium studied by dialysis technique was 46%.
  Conclusion
  In this study¡ investigation of loading Doxorubicin into nano-liposome with the slow- released kinetic was carried out to improve the solubility and bioavailability of Doxorubicin in order to delivery to osteosarcoma cell line.
  Keywords: Cancer, Osteosarcoma, characterization, Doxorubicin, Nano, liposomes, pH, sensitive
 • F. Vaziri, A. Haerian Ardakani, L. Maleki, S. Abbasi Salimkandi* Pages 790-797
  Introduction
  Relationship between periodontal infection and pulp pathosis has been debated for many years. This human case control study was performed to evaluate the possible effects of moderate to advanced chronic periodontitis on pulp stone formation and pulpal calcifications.
  Methods
  Current study is an experimental case control study. Samples included 23 hopeless permanent teeth, affected with periodontitis in the case group and 23 periodontally healthy teeth in the control group, which were extracted for reasons like full denture treatment plan. After extraction and sectioning the apical 2-3 mm of root, teeth were immersed in 10% Formalin solution for 7 days. Then, teeth were decalcified in 5% HNO3 for 10 days. After implementation of tissue preparation steps, sections were made of apical, middle and coronal part of root of each sample. After histological processing, sections were examined by an experienced pathologist under a light microscope. Prescence of pulp stone was investigated in the sections and the results of the two groups were compared with each other.
  Results
  Frequency of pulp stone showed no significant differences between the case and control groups in non of sections. (P-value= 0.730, 0.300, 0.760).
  Conclusion
  Inflammation of periodontium in chronic periodontitis has no influence on pulp stone formation.
  Keywords: Chronic Periodontitis, Dental Pulp, Pulp Stone
 • N. Farhangi*, F. Nazem, F. Zehsaz Pages 798-809
  Introduction
  Oxidative stress can promote the development of complications of diabetes. Moderate exercise improves cardiac antioxidant status in diabetic animals. The current study aimed to investigate the effect of 8 week endurance exercise training on some heart antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation of heart tissue in streptozotocin-induced diabetic rats.
  Methods
  To this end, 30 male Wistar rats were randomly divided into 3 groups: the healthy control group (C), diabetic control group (DC) and trained diabetic group (TD). Animals in TD group were exercised on a treadmill 4 days a week for 8 weeks. After 8 weeks, superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) activities and malondialdehyde (MDA) levels were measured in heart tissues. The data were analyzed using one-way ANOVA (p
  Results
  The CAT and GPx activities of the heart tissue in DC group were found to be significantly higher (p=0.000) in compared with C group, whereas SOD activity was not found significantly different among the experimental groups. Also, heart GPx activity in TD group was significantly lower (p=0.000) than that of DC group, while CAT activity was not affected by endurance training. After 8-week endurance exercise (TD group), the MDA levels of heart tissue were significantly higher (respectively p
  Conclusion
  The results of the present study have demonstrated that due to decreased GPx activities and MDA levels, endurance exercise may make the heart tissue more susceptible to oxidative stress.
  Keywords: Oxidative Stress, Endurance Training, Antioxidant Enzymes, Lipid Peroxidation, Heart Tissue
 • A. Dehdgan, Mr Mirjalily, Mh Zare Mehrjardi, M. Raghebian, A. Samiyezargar, Sk Kazemeini* Pages 810-817
  Introduction
  Given the importance of increasing the percentage of natural childbirth , Ministry of Health and Medical Education of Iran decided to reduce the rate of caesarean. In line with this, guidelines of promoting the vaginal delivery programs were designed in order to increase the amount of natural childbirth in the university centers and reduce the cesarean rate by 10 percent by the end of 2014 in the context of healthcare reform programs. Therefore, this study aimed to evaluate the epidemiology of caesarean sections performed in academic and non-academic hospitals in Yazd between 2013 and 2014
  Methods
  This was a descriptive and analytical study. 56050 deliveries were carried out in academic and non-academic hospitals during the years 2013 and 2014. The census information collected and analyzed using SPSS 20. . To analyze the data, frequency and percentage descriptive statistics were used.
  Results
  Cesarean rate in 2014 was 47.37% in all of hospitals in Yazd and this rate was significantly higher in non-academic hospitals than academic ones. The rates of cesarean section in2014 were significantly decreased compared with 2013 in all non-academic and academic hospitals.
  Conclusion
  Finally, this study showed that healthcare reform plan and planning for the use of this procedure in certain cases can reduce the amount of unnecessary caesarean sections and possible side effects.
  Keywords: Cesarean Section, Vaginal Delivery, Healthcare Reform Plan
 • M. Hosseinishirazi*, A. Alipour, A. Firouzian, H. Darvishi Khezri, M. Omrani Nava Pages 818-827
  Introduction
  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most important complications of mechanical ventilation and cause of mortality in traumatic patients under mechanical ventilation admitted in the ICU (intensive care unit). The aim of current study was comparing sedationreceived as bolus and infusion at incidence of VAP in intubated traumatic patients in the ICU.
  Methods
  This study was a prospective descriptive-analytical one. Current study was carried out on the patients under mechanical ventilation admitted to ICUs in Imam Khomeini hospital of Sari city, from September 2015 to September 2016. Inclusion criteria included traumatic patients older than 18 years admitted to the ICU and under mechanical ventilation for more than 48 hours. In addition to demographic data, patient's clinical information was daily recorded. Patients’ followed-up was continued until discharge from the ICU, ventilator weaning or death.
  Results
  total of 2304 patients were admitted to the ICU, of which 186 traumatic patients under mechanical ventilation longer than 48 hours were reviewed and analyzed. Among 66 traumatic patients receiving sedation(82.8%), 66 patients (42.9%) as blouse, and 42 patients (27.3%) as infusion had received sedationdrug. The incidences of VAP in the patients receiving sedationas bolus or infusion were 6.1% and 52.4%, respectively. The comparison of VAP incidence among the patients receiving sedationas bolus and infusion, showed a significant difference (p
  Conclusion
  Sedative injection as infusion and continuous for more than 24 hours can remarkably increase incidence of VAP in traumatic patients under mechanical ventilation in the ICU in comparison to the sedation injection as blouse. Therefore, paying attention to this risk factor for controlling and reducingthe incidence of VAP is necessary in these patients.
  Keywords: Sedation, Mechanical ventilation, Conscious sedation, Ventilator-PAssociated Pneumonia, Intensive Care Unit
 • Y. Khademi, Ma Azarbayejani*, Sa Hosseini Pages 828-839
  Introduction
  Prevalence of cardiovascular diseases is rooted in inflammation and inflammation is along with the increase of ICAM-1. The aim of the present study was to review the effect of combination of high interval training and flaxseed oil supplementation on plasma concentration of ICAM-1 of rats.
  Methods
  In this experimental study, 30 rats were selected and divided into six groups of five male rats, including (1) control, (2) training, (3) 10 mg/kg Flaxseed oil, (4) 30 mg/kg Flaxseed oil, (5) training with 10 mg/kg Flaxseed oil and (6) training with 30 mg/kg Flaxseed oil. Groups of 2, 5 and 6 were trained with high intensity interval training for 10 weeks and five sessions per week, also groups 3 to 6 received flaxseed oil for 10 weeks. For statistical analysis of data two way ANOVA test was used (p≤0.05).
  Results
  10 weeks treating high intensity interval training for 10 weeks had significant effect on the increase of the plasma concentration of ICAM-1 of male rats (p=0.001). Nevertheless, Taking 10 weeks 10 and 30 mg/kg flaxseed oil supplementation for 10 weeks has significant effect on reducing the plasma concentration of ICAM-1 of rats (p=0.001). Training and taking flaxseed oil supplementation have interactional effect on reduingc the plasma concentration of ICAM-1 of male rats (p=0.001).
  Conclusion
  Combination of high intensity interval training and flaxseed oil supplementation has interactional effects on the improvement of plasma concentration of ICAM-1 in male rats.
  Keywords: High Interval Training, Flaxseed Oil, ICAM, 1
 • A. Havaiy, H. Kazemi, A. Habibollahi*, Z. Izadikhah Pages 840-851
  Introduction
  Tension-type headache is a common psychosomatic disease with physical and psychological symptoms causes impairment in different lives. As stress and emotional distress are the start-up factors in different headaches, emotion regulation can be considered as an important factor in effective control and adaptation of this disorder. The present research is trying to investigate the effect of the training of emotion regulation on the level of distress tolerance and reduction of emotion regulation difficulties on female patients with tension headache disorders.
  Methods
  This is a semi experimental study with pretest-posttest design with a control and experimental groups. The statistical random sampling in this research were taken in Isfahan in the year 91 including female patients effected with tension-type headaches in two groups. 30 patients were selected and randomly assign to experimental and control groups. Before treatment, the patients received questionaires regarding the difficulties of emotion regulations (DERS) and tention tolerance (DTS). Finally, post-test and follow-up activities along with evaluation and measurment of the results were implemented. The duration of the treatment for the research group was 8 sessions (one session each week) and follow-up activities were effected 30 days after post-test. The data was analyzed by spss-20 software with covariance method.
  Results
  Findings after analysis showed that emotion regulations led to the decrease of the level of the strict difficulties of emotion regulation and also enhancement of distress tolerance of the patients bearing headache tensions. (P
  Conclusion
  Based on these findings, it can be claimed that giving the trainings regarding emotion regulations, while helping patients through giving awareness about their positive and negative emotions, especially by helping them to have access to and put forward their difficulties in due course, can reduce drastically the difficulties of emotion regulation and can enhance tension tolerance level in female patients.
  Keywords: Emotion Regulation, Tension Headache, Psychosomatic Disorder
 • M. Jafari, R. Mansouri* Pages 852-860
  Tuberculosis (TB) is a leading cause of mortality and morbidity in the world and this infection is a major public health challenge. TB control is largely dependent on the early diagnosis and managements of suspected cases. Today, for laboratory diagnosis of TB infection, several bacteriological and immunological methods such as sputum smear microscopy, sputum culture and tuberculin skin test are used. Although they have not been very successful in decreasing TB cases as expected. In recent decades, tuberculin skin test or Mantoux test has been used as a screening and diagnosing method; low specificity and sensitivity are main shortcoming of this method. In the recent years, in order to modifying mentioned defects, interferon gamma release assays (IGRAs) have emerged as an immunodiagnostic tool to detect latent tuberculosis. In this review, we discuss the advantages of new immunologic tests in diagnosis of TB.
  Keywords: Mycobacterium Tuberculosis, Tuberculin Skin Test, Interferon Gamma Release Assay, Interferon Gamma