فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 12 (پیاپی 59، اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهرداد مدرسی، محبوبه مدنی، مهناز علاسوند زراسوند صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  ترخون گیاهی است با نام علمی Artemisia dracunculus L. که سالها است مصرف خوراکی و درمانی دارد. در طب سنتی از این گیاه در رفع سو هاضمه، دفع سموم بدن، رفع بی خوابی، بهبود عملکرد کبد و خواص ضدمیکروبی استفاده می شود. از آنجایی که پروتئین های پلاسمای خون، نقش اساسی در حفظ هومئوستاز بدن دارند، این تحقیق با هدف تعیین اثر عصاره هیدرالکلی گیاه ترخون بر سطوح پروتئین های سرم در موش سوری انجام شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی، از 40 سر موش سوری نر بالغ (محدوده وزنی 5±30 گرم) استفاده شد. موش ها به 5 گروه 8تایی تقسیم شدند: گروه اول کنترل؛ گروه دوم دارونما (Placebo) و گروه های 3، 4 و 5 به ترتیب عصاره گیاه را در سه دوز 50، 100 و 200 میلی گرم برکیلوگرم وزن موش، به مدت 20 روز از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان، خونگیری انجام شد و سطوح پروتئین های سرم نظیر آلبومین، آلفا-1، آلفا-2، بتاگلوبولین، گاماگلوبولین، پروتئین تام و نسبت آلبومین به گلوبولین اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن در سطح 05/0p≤ تحلیل شدند.
  یافته ها
  غلظت آلبومین در دوز 200، بتاگلوبولین در دوزهای 50، 100 و 200، گاماگلوبولین در دوز 50، پروتئین تام در دوزهای 100 و 200 میلی گرم برکیلوگرم،کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0p≤). نسبت آلبومین به گلوبولین در دوز های 50 و 100 دارای افزایش معنی دار و در دوز 200 میلی گرم برکیلوگرم، کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0p≤).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، عصاره هیدروالکلی ترخون باعث کاهش سطوح پروتئین های مورد بحث در این تحقیق شد.
  کلیدواژگان: ترخون، عصاره هیدروالکلی، پروتئین های سرم، خون، موش
 • علی میرزاجانی، ستار آقاطاهری *، سید محمد قریشی، ابراهیم جعفرزاده پور، محدثه محمدی نیا، مسعود صفرزاده صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  بررسی ابیراهی های سطح قدامی قرنیه با توجه به الگوی نرمال توپوگرافی قرنیه در افراد کاندید جراحی های انکساری، حایز اهمیت است. در این مطالعه ابیراهی های سطح قدامی قرنیه در چشم های دارای الگوی نرمال توپوگرافی قرنیه به طور مقایسه ای بررسی گردید.
  روش بررسی
  دراین مطالعه مقایسه ای، 165 چشم از 97 بیمار (30-20 ساله) که دارای الگوی نرمال توپوگرافی قرنیه بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای توپوگرافر پنتاکم، توپوگرافر تامی، چارت استاندارد اسنلن و اسلیت لمپ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  براساس نتایج حاصل از تست کولموگروف- اسمیرونوف، توزیع تمامی داده ها نرمال بود )000/1058/0(. برای گروه Symmetric Bow Tie، Oval، Round و Irregular، بیشترین میزان ابیراهی مربوط به RMS Total و برای گروه Asymmetric Bow Tie به RMS (Low Order Aberrations) LOAs مربوط بود. میزان ابیراهی های مرتبه بالا (HOAs) در گروه Asymmetric Bow Tie و Irregular نسبت به سایرگروه ها بیشتر گزارش شد (001/0p<). همچنین ابیراهی کوما در گروه Asymmetric Bow Tie نسبت به سایر گروه ها و ابیراهی اسفریکال در گروه Irregular نسبت به سایرین به غیر از گروه Round (089/0p=)، به طور معنی داری بیشتر بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد ارتباط معنی داری بین الگوهای نرمال توپوگرافی و ابیراهی های سطح قدامی قرنیه وجود دارد و با توجه به متفاوت بودن برخی از مولفه های ابیراهی در افراد با الگوی نرمال توپوگرافی، آنالیز ابیراهی ها جهت دست یافتن به کیفیت بینایی بیشتر با اعمال جراحی رفرکتیو شخصی سازی شده، امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ابیراهی های قرنیه، توپوگرافی پزشکی، روند جراحی رفرکتیو
 • الهه رحیمی نیا *، حوریه رحیمی نیا، سارا رضاپوران، فاطمه توکلی زاده، نسرین قاسمی صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  نوجوانی یکی از دوره های بسیار مهم و حساس در سیر رشد و تکامل است، همچنین اختلالات خوردن در نوجوانان، به ویژه دختران یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد. بنابراین، یک آموزش موثر و توانا از اولویت خاصی برای پیشگیری اختلالات تغذیه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر اختلالات خوردن در دختران دبیرستانی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه غیرتجربی با طرح تک گروهی پیش آزمون - پس آزمون بر روی 97 دانش آموز سال اول مقطع متوسطه در سال 1393 به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استانداردشده تغذیه 26EAT- بود که توسط آزمودنی ها قبل از آموزش و سه ماه پس از اجرای برنامه آموزشی به شیوه خودگزارش دهی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش غیرطبیعی خوردن از 04/0±7/1 قبل ازآموزش به 06/0±4/1 بعد از آموزش کاهش یافت، همچنین بین نتایج قبل و بعد از آموزش، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (0001/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد آموزش تغذیه بر روی دانش آموزان، تغییرات مطلوب و قابل توجهی را در نگرش ایجاد کرده است. با این وجود، افزایش آگاهی تغذیه ای و تغییر نگرش افراد به مرور زمان می تواند منجر به تغییر رفتار گردد. لذا این مطالعه می تواند به مسئولین کمک کند تا با گنجاندن آموزش های وسیع تر تغذیه ای در واحدهای درسی دانش آموزان، از اختلالات خوردن پیشگیری کنند.
  کلیدواژگان: آموزش، تغذیه، نگرش، اختلالات خوردن، دانش آموز
 • شهرام مامی *، کامران امیریان صفحات 24-34
  زمینه و هدف
  اعتیاد و عوارض ناشی از آن، یکی از معضلات بزرگ در جهان محسوب شده و انواع متعددی از رویکردهای روان درمانی برای درمان آن به کار برده می شود. از بین تمام رویکردها، در چند دهه اخیر، درمان های شناختی- رفتاری در طیف وسیعی برای درمان اعتیاد، مورد آزمون قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف برآورد تاثیر درمان های شناختی - رفتاری بر درمان معتادان در ایران، به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.
  روش بررسی
  از روش فراتحلیل برای بررسی تمامی پایگاه های اطلاع رسانی داخلی، همچنین Medlib، Sid، Magiran، Google Scholar، PubMed، Scopuse، Iranmedex، ISI، بدون محدودیت زمانی استفاده گردید. در نهایت، 12 مقاله از 63 مقاله وارد متاآنالیز شدند. برای بررسی ناهمگنی مطالعات، از متارگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 12 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که با احتساب رویکردهای درمانی، به 25 مطالعه افزایش یافت. در 6 مطالعه، تفاوت معنی داری بین مداخله قبل و بعد در گروه آزمایش وجود نداشت و در 19 مطالعه باقی مانده نیز تفاوت معنی دار بود. با ادغام نتایج 25 مطالعه و با استفاده از روش اثرات تصادفی متاآنالیز، نشان داده شد درمان های شناختی - رفتاری بر درمان اعتیاد موثرند (001/0p<). اندازه اثر استانداردشده در گروه آزمایش، قبل و بعد از درمان های شناختی - رفتاری، 08/2- و فاصله اطمینان 95 درصدی آن، 57/1- تا 58/2- برآورد شد. اندازه اثر استانداردشده در گروه کنترل و آزمایش بعد از درمان های شناختی - رفتاری، 40/0 و فاصله اطمینان 95 درصدی آن، 10/0-70/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه درمان های شناختی - رفتاری بر کاهش میزان اعتیاد و علائم آن موثر است می توان این روش را به عنوان یک روش معمول در درمان اعتیاد به کار برد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، رفتار شناختی، رفتار معتادان
 • طاهره رحیمی، ثارالله شجاعی *، زهرا موسوی میاندشتی، زهره امینی، زهرا خزیر صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  روند رو به افزایش بیماری های غیرواگیر، به خصوص بیماری های قلبی - عروقی در زنان ایرانی، ضرورت نیاز به مداخلات آموزشی پیشگیرانه را روشن می سازد. مطالعه حاضر با هدف ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی - عروقی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای، 80 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایتصادفی انجام شد. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی در گروه آزمون بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته قبل و 3 ماه پس از مداخله، جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و تی زوجی صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان، 90/6±91/26 سال بود. سه ماه پس از مداخله آموزشی، میانگین نمره سازه های آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، خودکارآمدی، راهنما برای عمل و رفتاری پیشگیری کننده از بیماری های قلبی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی داری نشان داد ( 05/0p<). همچنین در میانگین نمره موانع درک شده در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری مشاهده شد (01/0p<).
  نتیجه گیری
  مداخلات آموزشی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی - عروقی در زنان، نقش مهمی داشته و می تواند به کاهش بروز بیماری کمک کند.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی عروقی، الگوهای آموزشی، خدمات سلامت زنان
 • هوشنگ گرامی، رحمت الله بنان، شادمان نعمتی *، علی اکبر فلاحی، علی مجتهدی، سهیل سلطانی پور، هدیه رمضانی صفحات 45-53
  زمینه و هدف
  رینوسینوزیت قارچی آلرژیک (AFRS)، یک بیماری نسبتا جدید، شناخته شده و با درمان موثر است که در گروه بیماری های پولیپوز بینی قرار می گیرد. با توجه به بروز بالای این بیماری در مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی رینوسینوزیت قارچی آلرژیک در بیماران رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپوز بینی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت انجام شد.
  روش بررسی
  طی جراحی آندوسکوپیک سینوس، نمونه های به دست آمده از 55 بیمار دچار برینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپوز بینی جمع آوری شد و هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی، کشت و اندازه گیری IgE توتال سرم مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و دقیق فیشر تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 17 (9/30%) بیمار زن و 38 (1/69%) بیمار مرد با میانگین سنی 67/12±34/38 سال بودند. 5/54% بیماران سابقه آتوپی، 5/25% سابقه آسم و 9/26% ائوزینوفیل خون بالاتر از حد طبیعی (6%<) داشتند. در 9/48% از مراجعین، سطح IgE توتال، بالاتر از حد طبیعی گزارش شد. براساس معیارهای Kuhn and Benet، میزان فراوانی نسبی AFRS، 5/5% (سه بیمار) و رینوسینوزیت های غیرقارچی همراه موسین ائوزینوفیلیک (NF-EMRS)، 4/16% (9 بیمار) بود. از سه بیمار AFRS، سه مورد سابقه آتوپی، سه مورد موسین ائوزینوفیلیک مثبت، دو مورد آسم، یک مورد اسمیر مستقیم مثبت، سه مورد رنگ آمیزی PAS مثبت و یک مورد دارای کشت (آسپرژیلوس فومیگاتوس) مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  در نمونه های سینوس بیماران مورد بررسی، فراوانی موسین ائوزینوفیلیک در مقایسه با سایر گزارشهای موجود، بسیار بالاتر بوده است، هرچند که فراوانی اسمیر و کشت قارچ مثبت نسبت به مطالعات مشابه دیگر پایین تر می باشد.
  کلیدواژگان: آندوسکوپی، پولیپ های بینی، رینوسینوزیت های آلرژیک، سینوس های پارانازال، موسین ائوزینوفیلیک
 • محمود مهری *، عبدالله توکلی، مجید زنجیردار، فاطمه یزدیان فرد، هادی بخشنده آبکنار صفحات 54-61
  زمینه و هدف
  استفاده از ظرفیت خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی می تواند نقش بسیار مهمی در بالا بردن کیفیت خدمات داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین مهم ترین عوامل فردی و سازمانی موثر بر افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم و ارائه راهکاری جهت عملیاتی شدن آن انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قم (4712نفر)تشکیل می داد که از بین آنها، 355 نفر به شیوه تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد. این پرسشنامه دارای بخش های مشخصات فردی و عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی یک نمونه ای، تی دو نمونه ای مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، میانگین زوجی، رتبه بندی فریدمن و تعقیبی ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان تاثیر تمامی عوامل فردی و سازمانی بر خلاقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم برای جامعه موردنظر، بیشتر از حد متوسط (μ<3) برآورد شد. همچنین میزان تاثیر عوامل فردی در خلاقیت با میانگین 48/0±23/4 و در نوآوری با میانگین 55/0±33/4، بیش از میزان تاثیر عوامل سازمانی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی، باید تمامی عوامل فردی و سازمانی با انجام برنامه ریزی های لازم مدنظر قرار گیرد و توجه بیشتری نیز به عوامل فردی که نقش مهم تری دارند لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری سازمانی، عوامل سازمانی، کارکنان دولت، قم، ایران
 • مهری فیروزی *، عذرا ابراهیمی صفحات 62-68
  زمینه و هدف
  مراقبت قبل از بارداری، مجموعه خدمات مراقبتی است که به ارزیابی خطرات موجود برای باردارشدن می پردازد و با ارائه آموزش ها و انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و مداخلات دارویی، در زمینه بهبود سلامت زنان تلاش می کند. با توجه به اهمیت و تاثیر آن بر نتیجه بارداری، این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان در مورد مراقبت قبل از بارداری انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 384 زن 49- 15 ساله همسردار شهرستان نطنز در سال 1393 انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و تی مستقل آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین نمره آگاهی زنان شهرستان، 5/1±13/8، نگرش 04/1% زنان، خنثی و 9/98% آنها مثبت بود. بین نمرات آگاهی و نگرش در شهر و روستا، اختلاف آماری وجود نداشت. بین آگاهی و نگرش (019/0p=)، نگرش و سطح تحصیلات (000/0p=)، رابطه معنی داری وجود داشت. بین آگاهی و سطح تحصیلات، رابطه معنی دار نبود و بیشترین منبع کسب اطلاعات از طریق رادیو - تلویزیون و کارکنان بهداشتی به ترتیب با 2/73% و 2/67% گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به آگاهی و نگرش مثبت زنان درخصوص مراقبت قبل از بارداری، به منظور افزایش پوشش مراقبت ها، به تشویق زنان در استفاده از این خدمات با بهره مندی از رسانه های جمعی و سایر روش های اطلاع رسانی و آموزشی توصیه می شود، همچنین انجام تحقیقاتی در زمینه بررسی عملکرد زنان و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی آنها ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی، بارداری، زنان، مراقبت، نگرش
 • مهدی مصری، مرتضی حسینی *، رضا حیدری فر، مریم میری زاده، محمد جواد فروزان مهر صفحات 69-76
  زمینه و هدف
  اضطراب قبل از عمل جراحی، یک عامل شایع در افراد مراجعه کننده به اتاق عمل می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش آروماتراپی بر اضطراب و تغییرات همودینامیک و درد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور، روی 64 نفر از بیماران کاندید عمل جراحی با نمره اضطراب متوسط (56-46) انجام شد. نمونه ها به دو گروه مساوی (هرگروه 32 نفر) تقسیم شدند: گروه اول به مدت 20 دقیقه با اسطوخودوس و گروه دوم به مدت 20 دقیقه با آب مقطر، رایحه درمانی شدند. در نهایت، یک بار شب قبل از عمل جراحی و یک بار در روز عمل، پس از آروماتراپی تغییرات همودینامیک، درد و میزان اضطراب حالت (آشکار) و صفت (پنهان) به وسیله پرسشنامه اسپیلبرگر بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، 30 بیمار مرد (9/46%) و 34 بیمار زن (1/53%)، با میانگین سنی 4/6±2/28 سال (حداقل 17 و حداکثر 40 سال) قرار داشتند. میانگین نمره اضطراب صفت پرسشنامه اسپیلبرگر در گروه کنترل و گروه درمان آروما، قبل و بعد از بیهوشی معنی دار نبود. میانگین نمره اضطراب حالت پرسشنامه اسپیلبرگر در گروه کنترل، قبل و بعد از بیهوشی به ترتیب 5/1±1/52 و 2±2/50 بود که این اختلاف معنی دار نبود، اما این میانگین در گروه درمان آروما، قبل و بعد از بیهوشی به ترتیب 8/3±9/51 و 2±45 به دست آمد که این اختلاف معنی دار بود )03/0=p). میانگین رتبه درد هنگام خروج از ریکاوری، در گروه کنترل و گروه درمان آروما به ترتیب 3/45 و 5/29 به دست آمد، که این اختلاف معنی دار بود (01/0=p، 55/2-=z).
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش اضطراب و درد در ریکاوری قبل و بعد از آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس، به خصوص در افرادی که اضطراب متوسط دارند به نظر می رسد استفاده از این گیاه قبل از عمل جراحی، تاثیر در کاهش اضطراب دارد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، اسطوخودوس، اضطرابف پرسشنامه اسپیلبرگر، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • نرگس زمانی *، مهران فرهادی، حسین جناابادی صفحات 77-86
  زمینه و هدف
  افسردگی، دومین اختلال رایج روان شناختی است که در راس فهرست بیماری های روانی قرار گرفته و با عود و بهبود علائم بیماری های مزمن جسمی رابطه مستقیمی دارد. پژوهش حاضر با هدف، اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی بیماران زن مبتلا مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل، در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک های کاردرمانی و فیزیوتراپی استان همدان انجام شد. این بیماران در پرسشنامه سلامت روان )یک انحراف پایین تر از معیار)، نمره گرفته بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی مبتنی بر ملاک در هرگروه بود که 18 نفر انتخاب شدند. گروه های آزمایش طی 16 جلسه 5/1-1 ساعته، تحت آموزش قرار گرفتند و با استفاده از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند (Lovibond) در سال 1995 ارزیابی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و گروه درمانی شناختی با گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین بین میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و گروه درمانی شناختی، تفاوت معنی دار بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد در حوزه درمان و زمینه کار با افرادی که در حالت بحران، درد و رنج هیجانی به سر می برند؛ رفتاردرمانی دیالکتیکی و رفتاردرمانی شناختی با توجه به ماهیت آن می تواند کارا و نویدبخش باشد.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، رفتاردرمانی شناختی، افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس
 • وحیده نیری، شیوا ثریا، لیلا کمال زاده، سید وحید شریعت، سید منصور برقعی، معصومه بیات، کاوه علوی * صفحات 87-89
  زمینه و هدف
  اختلالات شخصیت در بین بیماران روانپزشکی، از موارد شایع است. این اختلالات می توانند در کنار سایر بیماری های روانپزشکی وجود داشته باشند یا فرد را برای ابتلا به آنها مستعد کنند. افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، معمولا نسبت به بیماری خود آگاهی ندارند و درمان آنها بسیار پیچیده و مشکل است. پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی معیار و سازه ابزار تشخیص اختلالات شخصیت براساس ویراست پنجم DSM-V انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مقطعی با طرح همبستگی بود. در این پژوهش فهرست اختلالات شخصیتی برمبنای DSM-V ترجمه شد و روان سنجی آن در زبان فارسی تعیین گردید. روایی پرسشنامه به روش روایی همزمان با استفاده از پرسشنامه نئو ((NEO تعیین شد. 74 بیمار و 29 دانشجوی مبتلا به اختلالات شخصیت که ابتلای آنها به وسیله مصاحبه بالینی مشخص شده بود دو پرسشنامه را تکمیل کردند. ارتباط بین وجوه پرسشنامه اختلالات شخصیت و ابعاد پرسشنامه نئو، به وسیله آزمون همبستگی پیرسون تعیین گردید.
  یافته ها
  بین ابعاد مختلف پرسشنامه اختلالات شخصیت و ابعاد متناظر آنها در پرسشنامه نئو، ارتباط همبستگی وجود داشت (001/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد ترجمه فارسی PID-5 در مقایسه با پرسشنامه نئو، از روایی معیار، سازه و همگرایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت، تکرارپذیری نتایج، شخصیت، اختلالات روانی، اختلالات روانی، تشخیص بیماران، دانشجویان
|
 • Mehrdad Modaresi, Mahboobeh Madani, Mahnaz Alasvand Zarasvand Pages 1-7
  Background And Objectives
  Tarragon (Artemisia dracunculus L.) is a plant, which has nutritional and therapeutic uses for years. In traditional medicine, this plant has been used for relief of indigestion, detoxification of the body, treatment of insomnia, improvement of liver function, and antibacterial properties. As blood plasma proteins have important role in maintaining the body homeostasis, this study was performed to determine the effect of hydroalcoholic extract of tarragon on the levels of serum proteins in mice.
  Methods
  In this experimental research, 40 mature male mice (weight, 30±5g) were used. The animals were divided into five groups od 8 each: Group 1, control; group 2, placebo; and groups 3,4, and 5 intraperitoneally received the plant extract at doses of 50, 100, and 200mg/kg bw for 20 days. At the end, blood samples were collected, and serum protein levels, such as albumin, alpha-1 globulin, alpha-2 globulin, beta globulin, gamma globulin, total protein, and albumin to globulin ratio, were measured. Data were analyzed using one-way ANOVA and Duncan statistical tests at the significance level of p≤0.05.
  Results
  The albumin concentration at dose of 200mg/kg, beta globulin at doses of 50, 100, and 200mg/kg doses, gamma globulin at dose of 50mg/kg, total protein at doses of 100 and 200mg/kg, had significant decrease compared to the control group (p≤0.05). The albumin to globulin ratio showed a significant increase at the dose of 50 and 100mg/kg and a significant decrease at the dose of 200mg/kg compared to the control group (p≤0.05).
  Conclusion
  According to the findings, the hydroalcoholic extract of tarragon decreases the levels of the mentioned serum proteins.
  Keywords: Tarragon, Extract, Blood proteins, Blood, Mice
 • Ali Mirzajani, Sattar Aghataheri *, Seyed Mohammad Ghoreishi, Ebrahim Jafarzadehpour, Mohadeseh Mohammadinia, Masoud Safarzadeh Pages 8-16
  Background And Objectives
  Evaluation of anterior corneal surface aberrations according to normal corneal topography is important. In this study, aberrations of corneal anterior surface in eyes with normal topographic pattern, was comparatively investigated.
  Methods
  In this comparative study, 165 eyes of 97 patients (20-30 years old), which had normal corneal topographic pattern, were evaluated. Data collection tools were Pentacam topographer, Tomey topographer, standard Snellen visual acuity chart, and slit-lamp. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov and Tukey post-hoc tests.
  Results
  Based on the results of the Kolmogorov-Smirnov, the distribution of all data was normal (0.058) HOAs) were higher in asymmetric bow-tie and irregular group compared to the other groups, and spherical aberration was significantly higher in the irregular pattern group compared to the other groups (p
  Conclusion
  The results of the present study showed that there is a significant relationship between corneal topographic patterns and corneal anterior surface aberrations, and according to the difference of some aberration components in subjects with normal topographic pattern, aberration analysis is essential to achieve higher visual quality after refractive surgery.
  Keywords: Corneal wavefront aberrations, Topography, Medical, Refractive surgical procedures
 • Rahiminia *, Hoorieh Rahiminia, Sara Rezapooran, Fatemeh Tavakolizadeh, Nasrin Ghasemi Pages 17-23
  Background And Objectives
  Adolescence is one of the important period in growth and evolution process, Also, eating disorders in adolescences, especially girls is one of the major problems in communities. Therefore, an effective education is of special priority for prevention of eating disorders. The current study was performed with the goal of assessment of the effect of nutrition education on eating disorders attitude in girls high school students.
  Methods
  This non-experimental study with a single group pre- and post-test design, was performed using purposive sampling method on 97 students of the first year of high school, in 2015. Data collection tool was EAT-26 standardized questionnaire, which was completed by the participants using self-report method before and 3 months after the education. Data were analyzed using paired t-test. The significance level was set at p
  Results
  The mean score of abnormal eating attitude decreased from 1.7±0.04 (before education) to 1.4±0.06 (after education). Also, there was a significant statistical difference between the results of before and after education (p=0.0001).
  Conclusion
  The results of this study revealed that nutrition education has brought about desired changes in the attitude. However, the increase of nutrition awareness and attitude change can gradually lead to behavior change. Therefore, the current study can help the authorities to include a wider range of nutritional education in the curriculum of students in dorder to prevent eating disorder.
  Keywords: Education, Nutrition, Attitude, Eating disorders, Students
 • Shahram Mami *, Kamran Amirian Pages 24-34
  Background And Objectives
  Addiction and its complications is one of the major problems in the world and various types of psychotherapy approaches are used for its treatment. Among these approaches, cognitive-behavioral therapies have been widely used for the treatment of addiction in recent decades. The aim of this study was to estimate the effect of cognitive-behavioral therapies on the treatment of addicts in Iran by systematic review and meta-analysis method.
  Methods
  Meta-analysis method was used, without limitation, to investigate all internal databases as well as Medlib, Sid, Magiran, Google Scholar, PubMed, Scopuse, Iranmedex, and ISI. Finally, 12 out of 63 articles were entered into the meta-analysis. Meta-regression was used to investigate the heterogeneity of the studies.
  Results
  In this study, 12 articles were investigated, which increased to 25 studies, including therapeutic approaches. In 6 studies, no significant difference was observed in the experimental group before and after intervention, and in the remaining 19 studies the difference was significant. Combination of the results of 25 studies and using a random effects model of meta-analysis showed that cognitive-behavioral therapy was effective in the treatment of addiction (p
  Conclusion
  Given that cognitive-behavioral therapy is effective in reducing addiction and its symptoms, this method can be used as a common treatment of addiction.
  Keywords: Meta-analysis, Cognitive behavioral, Behavior, Addictive
 • Tahereh Rahimi, Sarallah Shojaei *, Zahra Mousavi Miyandashti, Zohreh Aminiani, Zahra Khazir Pages 35-44
  Background And Objectives
  The increasing trend of non-communicable diseases, especially cardiovascular disease in Iranian women, reveals the need for preventive educational interventions. This study aimed to promote preventive behaviors of cardiovascular diseases using Health Belief Model in women referring to health centers in Qom city.
  Methods
  In this intervention, 80 women referred to health centers in Qom city, were assigned to two groups of experimental and control. Sampling was performed using cluster sampling method. The intervention consisted of 6 training sessions in the experimental group. Data were collected using a researcher-made questionnaire before and 3 months after the intervention. Data analysis was carried out using independent and paired t-tests.
  Results
  The mean age of the participants was 26.91±6.90. Three months after the education intervention, the mean score of knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, self-efficacy, cues to action and preventive behaviors of cardiovascular disease showed a significant increase in the experimental group compared to the control group (p
  Conclusion
  Educational interventions play an important role in the promotion of preventive behaviors of cardiovascular disease in women and can help to reduce the incidence of disease.
  Keywords: Cardiovascular diseases, Educational Model, Women's Health Services
 • Hooshang Gerami, Dr Rahmatollah Banan, Shadman Nemati *, Ali Akbar Fallahi, Ali Mojtahedi, Soheil Soltanipour, Hedieh Ramezani Pages 45-53
  Background And Objectives
  Allergic fungal rhinosinusitis (AFRS) is a relatively new and known disease with effective treatment, which belongs to the group of nasal polyposis diseases. According to high prevalence of AFRS in regions with warm and humid climate, the aim of this study was to detect the frequency of AFRS in patients with chronic rhinosinusitis (CRS) and nasal polyposis in Amir-al-momenin Hospital in Rasht city.
  Methods
  During functional endoscopic sinus surgery, the samples were collected from 55 patients with CRS along with nasal polyposis and were examined in terms of histopathology, mycology, culture and total serum IgE level. Data were analyzed using chi-square and exact Fisher’s tests.
  Results
  In this study, 17 (30.9%) female and 38 (69.1%) male patients with the mean age of 38.34±12.67 years, were participated. History of Atopia was seen in 54.5% of the patients, asthma in 25.5%, and blood eosinophilia (>6%) in 26.9%. Total serum IgE level was reported higher than natural value in 48.9% of the patients. Based on Kuhn and Benet criteria, the relative frequency of AFRS was 5.5% (3 patients) and nonfungal eosinophilic mucin rhinosinusitis (NF-EMRS) was 16.4% (9 patients). In AFRS patients, 3 cases had atopy, 3 were eosinophilic mucin positive, 2 cases had asthma, 1 direct smear-positive, 3 positive PAS staining, and 1 positive (Aspergillus fumigatus) culture.
  Conclusion
  In sinus samples of the studied patients, the frequency of eosinophilic mucin was much higher compared to other reports. Although, the frequency of positive smear and fungal culture is lower than other similar studies.
  Keywords: Endoscopy, Nasal polyposis, Rhinitis, Allergic, Cranial sinuses, Eosinophilic mucin
 • Mahmood Mehri *, Dr Abdollah Tavakkoli, Majid Zanjirdar, Fatemeh Yazdianfard, Hadi Bakhshande Abkenar Pages 54-61
  Background And Objectives
  Use of capacity of creativity and innovation plays an important role in improving the quality of services in universities of medical sciences. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating and determining individual and organizational factors affecting the improvement of creativity and innovation in the staff of Qom University of Medical Sciences as well as providing a solution for its operationalization.
  Methods
  This research was carried out as a descriptive survey in 2015. The statistical population consisted of all the staff of the Qom University of Medical Sciences (n=4712), of whom 355 subjects were selected by cluster random method. Data were collected using a standard questionnaire. This questionnaire consisted of demographic characteristics and the factors affecting creativity and innovation. Data were analyzed using one-sample t-, independent two-sample t-, one-way ANOVA, paired-mean, Friedman ranking, and Wilcoxon post-hoc tests.
  Results
  The effect of all individual and organizational factors on the improvement of creativity and innovation of the staff of Qom University of Medical Sciences, was estimated higher than medium level (μ>3). Also, the effect of individual factors on creativity with a mean of 4.23±0.48 and on innovation with a mean of 4.33±0.55 was more than the effect of organizational factors.
  Conclusion
  According to the findings, to increase creativity and innovation in universities of medical sciences, all individual and organizational factors should be considered through necessary planning and more attention should be paid to individual factors that play more important role.
  Keywords: Creativity, Organizational innovation, Organizational factors, Government employees, Qom, Iran
 • Mehri Firouzi *, Azra Ebrahimi Pages 62-68
  Background And Objectives
  Preconception care is a set of care services, which assesses the risks of pregnancy and improves women health through providing trainings, diagnostic and therapeutic measures, and pharmaceutical interventions. Considering its importance and impact on pregnancy outcome, this study aimed to determine knowledge and attitude of women about preconception care.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 384 married women aged 15-49 years in the Natanz city in 2015. Samples were selected by systematic random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using Spearman correlation and Independent t-tests.
  Results
  In this study, the mean score of knowledge in the women of Natanz city was 8.13±1.5, 1.04% of women had neutral attitude, and 98.9% had positive attitude. There was no statistical difference between attitude and knowledge scores in urban and rural areas. There were significant differences between knowledge and attitude (p=0.019) and between attitude and education level (p=0.000). There was not a significant relationship between knowledge and education level. The main source of information was radio and television (73.2%) and health workers (67.2%).
  Conclusion
  Considering awareness and positive attitude of women about preconception care, encouraging women to use these services via the mass media and other ways of informing and educating, is recommended to improve health care coverage. Also, it is necessary to perform researches on investigation and identification of factors affecting women's performance.
  Keywords: Knowledge, pregnancy, women, care, Attitude
 • Mehdi Mesri, Seyed Morteza Hossieni *, Reza Heidarifar, Maryam Mirizade, Mohammad Javad Forozanfar Pages 69-76
  Background And Objectives
  Pre-surgery anxiety is a common factor among the individuals referring to the operating room. The present study has been conducted with the objective of investigating the effect of lavender essential oil on the anxiety, hemodynamic changes, and pain using the aromatherapy method.
  Methods
  This single-blinded clinical trial study was performed on 64 patients candidate for surgery with average anxiety score (46-56). The samples were divided into two equal groups (N=32 in each group). The first group had lavender aromatherapy for 20 min and the second group had aromatherapy with distilled water for 20 min. Finally, the levels of hemodynamic changes, pain, and the state (clear) and trait (hidden) anxiety, were investigated using the Spielberger State-Trait Anxiety (STAI) questionnaire once at the night before surgery and once on the day of surgery after aromatherapy.
  Results
  In this study, 30 male patients (46.9%) and 34 female patients (53.1%) with the mean age of 28.2±6.4 (minimum 17 and maximum 40 years old) were investigated. Spielberger trait mean score was not significant in control and aromatherapy group before and after the anesthesia. Spielberger state anxiety mean score in control group before and after the anesthesia was respectively obtained 52.1±1.5 and 50.2±2, which was not significantly different, but this mean in aromatherapy group before and after the anesthesia was respectively 51.9±3.8 and 45±2, the difference of which was significant (p=0.03). The mean pain score during exit from recovery in control and aromatherapy groups was, respectively, 45.3 and 29.5, the difference of which was significant (Z=-2.55, p=0.01).
  Conclusion
  Considering the reduction of pain and anxiety in the recovery before and after aromatherapy by the Lavender essential oil, especially in subjects with moderate anxiety, it seems that use of this plant before surgery is effective in the reduction of anxiety.
  Keywords: Aromatherapy, Lavandula, State-trait anxiety, Spielberger Questionnaire, A Randomized Clinical Trial
 • Narges Zamani *, Hosein Jenaabadi, Mehran Farhadi Pages 77-86
  Background And Objectives
  Depression is the second most common disorder, which is at the top of the list of psychological disorders and is directly related with recurrence and improvement of the symptoms of chronic diseases. The current study aimed to investigate the effectiveness of dialectic behavioral therapy and cognitive behavioral therapy on depression in women with multiple sclerosis.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted with two groups of experimental and control on multiple sclerosis patients referring to occupational therapy and physiotherapy clinics of Hamedan province. These patients had a lower deviation score than the standard in the mental health questionnaire. Eighteen patients in each group, were selected using criteria-based random sampling. The experimental groups were trained in 16 sessions of 1-1.5 h, and evaluated by Lovibond's Depression Anxiety and Stress Scales (1995). Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests.
  Results
  In this study, there were significant differences between the mean depression scores of dialectical behavior therapy and cognitive therapy groups and the control group. Also, there was a significant difference between the mean depression scores of dialectical behavior therapy and cognitive therapy (p
  Conclusion
  The results of the present study showed that in the area of treatment and working with depressed patients who are in crisis, pain, and emotional distress, dialectical behavioral therapy and cognitive behavioral can be efficient and promising due to its nature.
  Keywords: Cognitive therapy, Depression, Multiple sclerosis
 • Vahideh Nayeri, Shiva Soraya, Leila Kamalzadeh, Seyed Vahid Shariat, Seyed Mansour Borghei, Esmat Bayat, Kaveh Alavi * Pages 87-89
  Background And Objectives
  Personality disorders are prevalent among psychiatric patients. These disorders can exist along with other psychiatric disorders or predispose the patients to them. Patients with personality disorder are usually not aware of their disease, and their treatment is difficult and complicated. The present research was performed with the purpose of determining affected patients usually do not have insight about their condition and it make the treatment a complex and hard process. The aim of current study was to determine construct and criterion validity of personality disorders diagnostic tool according to DSM-V.
  Methods
  This study was a cross-sectional study with correlational design. In this study, Personality Disorder Inventory was translated based on DSM-V, and its psychometric was determined in Persian. The questionnaire’s validity was determined by concurrent validity method using NEO personality inventory. A total of 74 patients and 29 students with personality disorders, whose disorder was recognized by clinical interview, completed two questionnaire. The correlation between domains of the two questionnaires was determined by Pearson correlation test.
  Results
  There were significant correlations between the domains of Personality Disorder Inventory and those of NEO Personality Inventory (p
  Conclusion
  The results of the present research showed that the Persian version of PID-5 has appropriate criterion, construct, and convergence validity compared to NEO personality inventory.
  Keywords: Personality disorders, Reproducibility of results, Personality, Mental disorders, Mental disorders-diagnosis, Patients, Students