فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله کامل
 • الهام اکبری مقدم*، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان، حسین علایی صفحات 77-88
  در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هاله بازدارندگی سویه T17-4 (5/7 میلی متر) بیشتر از سایر سویه ها بود. هفت سویه شامل سویه T17-4، CHA0، CHA89، VUPf52، VUPf506، VUPf760 و VUPf5 که بهترین اثر را روی کنترل چندین بیماری داشته اند برای مرحله گلخانه انتخاب شدند. همچنین، سویه های مذکور پارامترهای رشدی گیاه شامل ارتفاع و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه را افزایش دادند. نتایج تغییرات دفاعی نشان داد که بیشترین میزان افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان فنل کل و پلی فنل اکسیداز، نه روز پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری، مشاهده شدند و سپس، کاهش یافتند. میزان افزایش در فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان فنل کل و پلی فنل اکسیداز در تیمارهای حاوی باکتری و قارچ به صورت توام، در مقایسه با تیمار شاهد معنی دار بود.
  کلیدواژگان: پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز، فنل کل، کنترل بیولوژیک، Pythium
 • سیدعلی اصغر فتحی*، مهدی حسن پور، علی گلی زاده صفحات 89-97
  سن شکارگر Orius niger Wolff شکارگر مهم تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، در مزارع سیب زمینی منطقه اردبیل است. در این تحقیق میزان جلب شوندگی، میزان تغذیه از شکار، جثه بدن و برخی ویژگی های چرخه زیستی سن شکارگر O. niger بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی (شامل Savalan، Agria، Morene، Kondor، Diamant، PI397082-2 و PI397097-2) آلوده به تریپس پیاز تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش های ترجیح میزبانی پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت از رهاسازی، ماده های سن شکارگر در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه روی برگ های رقم Savalan آلوده به تریپس پیاز بیشتر جلب شدند. در آزمایش های کارایی شکارگر، تعداد تریپس خورده شده توسط پوره سن شکارگر روی رقم Savalan به طور معنی داری بیشتر از سایر ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. همچنین، ماده های شکارگر رشد یافته روی برگ های رقم Savalan آلوده به تریپس پیاز وزن بدن بیشتر و جثه بزرگ تری را در بین هفت ژنوتیپ سیب زمینی مورد مطالعه داشتند. طول دوره پورگی سن شکارگر روی برگ های رقم Savalan آلوده به تریپس به طور معنی داری کوتاه تر از ژنوتیپ های Kondor، Diamant و PI397097-2 بود. همچنین، درصد بقای پوره های سن شکارگر روی برگ های رقم Savalan آلوده به تریپس به طور معنی داری بیشتر از ژنوتیپ های Kondor، Diamant، PI397082-2 و PI397097-2 بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که ترجیح و کارایی سن شکارگر O. niger روی رقم Savalan در بین هفت ژنوتیپ سیب زمینی مورد مطالعه، بیشتر است.
  کلیدواژگان: برهم کنش سه جانبه، جثه بدن، نرخ شکارگری، ویژگی های زیستی
 • آمنه مظلومی لیلی، حمیدرضا علیزاده *، ناصر برومند، ذبیح الله اعظمی ساردویی صفحات 99-108
  گونه های جنس تریکودرما از عوامل مهم بهبود دهنده رشد گیاهان هستند و شناسایی شرایط بهینه خاک برای بهبود فعالیت آن ها سودمند است. در این پژوهش تاثیر پنج سویه از گونه های مختلف جنس تریکودرما شامل: Trichoderma harzianum Tr6،T. harzianum T22،T. asperellum T34، T. atroviride P1وT. harzianum Tr9 در شرایط گلخانه روی گیاه خیار بررسی شدند و استرین برتر به منظور بررسی تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار و نیز ارزیابی پایداری آن در خاک های مختلف شامل: خاک نرمال، خاک دارای کمبود عنصر فسفر و پتاسیم، خاک قلیایی، خاک با دو سطح شوری و خاک اسیدی آزمایش شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که تاثیر قارچ مزبور در خاک های دارای تنش های شوری و کمبود عناصر پتاسیم و فسفر بر صفات رشدی مورد بررسی در گیاه خیار به لحاظ آماری معنی دار بوده است. بیشترین و کمترین میانگین فراوانی جمعیت قارچ به ترتیب در خاک اسیدی و خاک خیلی شور به دست آمد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل پایین بودن جمعیت تریکودرما در برخی خاک ها مناسب نبودن شرایط خاک است و در صورت ترمیم جمعیت آن از طریق افزودن سویه های موفق قارچ به خاک، می تواند در خاک های تحت تنش، رشد گیاهان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بهبود رشد، پایداری، تریکودرما، خیار، شرایط خاک
 • محمد ادبی فیروزجایی، پژمان خدایگان*، فرید بیگی، روح الله صابری ریسه صفحات 109-119
  بلاست مرکبات یکی از بیماری های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت های چشمگیری به باغ های مرکبات وارد می کند. با توجه به محدودیت های استفاده از آنتی بیوتیک ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی می تواند روشی موثر برای کنترل بیماری بلاست باشد. در این تحقیق اثر چند جدایه مخمر رورست و عصاره بذر گلپر ایرانی (Heracleum persicum) بر عوامل بلاست مرکبات در شرایط آزمایشگاه (آزمون هاله بازدارندگی) و گلخانه، بررسی شد. جدایه های آنتاگونیست از نمونه های برگ مرکبات مناطق مختلف استان های شمالی کشور جداسازی شدند. همچنین، بذر گلپر از مناطق مرتفع شهرستان بابل جمع آوری شد. در بررسی آزمایشگاهی، عصاره گلپر اثر معنی داری در مهار رشدی دو عامل بیمارگر از خود نشان داد، اما هیچ یک از جدایه های مخمری نتوانستند بازدارندگی علیه دو بیمارگر ایجاد کنند. نتایج بررسی گلخانه ای نشان داد که یکی از جدایه های مخمری (Pichia sp.) با میانگین کاهش 8/78 درصدی بهترین جدایه در کاهش شدت بیماری بلاست مرکبات بود. همچنین، عصاره گلپر توانست جمعیت بیمارگرها را در سطح میوه مرکبات، نسبت به شاهد تا 60 درصد کاهش دهد. یافته های این تحقیق نشان داد که استرینPichia sp. و عصاره گلپر در کنترل بیماری موثر هستند.
  کلیدواژگان: بلاست مرکبات، عصاره گلپر، کنترل بیولوژیک، مخمر، Pichia sp
 • طیبه سادات مهدوی، حسین مددی* صفحات 121-129
  سن شکارگر Nabis pseudoferus در مزارع یونجه تراکم بالایی دارد و از طعمه های مختلفی تغذیه می کند. در این تحقیق، برخی از ویژگی های زیستی این شکارگر با تغذیه از شته جالیز در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شدند. تجزیه داده ها براساس جدول زندگی سنی مرحله ای دو جنسی انجام شد. نتایج نشان دادند که میانگین طول دوره تخم و پوره سن اول تا پنجم، به ترتیب 50/0±00/9، 02/0±89/2، 02/0±86/2، 03/0±10/3، 03/0±67/3، 05/0±87/5 و حشره کامل 52/0±47/19 روز برآورد شد. مقادیر آماره های جدول زندگی شامل r، R0،GRR ، λ و T به ترتیب، 002/0±06/0 بر روز، 99/1±39/16 تخم بر فرد، 16/6±58/59 تخم بر فرد، 002/0±07/1 بر روز و 31/0±97/43 روز تخمین زده شد. نرخ های مرگ و میر و تولد نیز به ترتیب 02/0 و 08/0 محاسبه شدند. با توجه به شکارگری بیشتر مراحل زندگی سن شکارگر N. pseudoferus به نظر می رسد این شکارگر می تواند یکی از کاندیداهای بالقوه برای کاهش جمعیت شته جالیز به حساب آید.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، نرخ ذاتی افزایش طبیعی، Nabis pseudoferus، Aphis gossypii
 • صالح مفیدیان *، سید مصطفی صادقی صفحات 131-141
  به منظور تاثیر حضور اردک (Anas platyrhynchos) در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) و اثر آن بر روی انبوهی علف های هرز، آزمایشی در سال 1392 در روستای باز قلعه دژ، واقع در بخش سنگر استان گیلان اجرا گردید. این آزمایش در قالب اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی اردک در دو سطح (با حضور اردک و بدون حضور اردک) و عامل فرعی به صورت فاکتوریل حاصل از ترکیب سطوح وجین (وجین در روز رهاسازی اردک و عدم وجین در روز رهاسازی اردک) و فاصله کاشت (20×20، 25×25، 30×30 سانتی متر) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های برنج نشان داد که، وجود اردک در شالیزار باعث افزایش 28/17 درصدی تعداد دانه پر در خوشه، 19/6 درصدی وزن هزار دانه، 13/11 درصدی شاخص برداشت، 5/9 درصدی عملکرد دانه شده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های علف های هرز نشان داد که وجود اردک در شالیزار اثر بسیار معنی داری بر تراکم و زیست توده علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)، پیزر (Scirpus maritimus)، بندواش (Paspalum distichum) و تراکم علف های هرز در زمان برداشت داشته است. نتایج نشان داد که، وجود اردک باعث کاهش 93/38 درصدی سوروف، 29/58 درصدی پیزر، 48/47 درصدی بندواش در زمان برداشت، 58/34 درصدی زیست توده سوروف، 88/40 درصدی زیست توده پیزر، 69/62 درصدی زیست توده بندواش و 77/53 درصدی تراکم علف هرز در زمان برداشت در مقایسه با تیمار بدون حضور اردک در شالیزار شده است.
  کلیدواژگان: اردک، برنج، بندواش، پیزر، سوروف
 • حدیث شهبازی، کیوان بهبودی*، محمد جوان نیکخواه، مسعود احمدزاده صفحات 143-155
  توانایی کنترل بیولوژیکی سودومونادهای فلورسنت از رقابت بر سر فضا و مواد غذایی، آنتی بیوز و کلنیزاسیون ریزوسفر ناشی می شود. در این مطالعه، توانایی بیوکنترلی 39 سویهPseudomonas fluorescens در برابر قارچ Fusarium graminearum عامل بلایت خوشه گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بازدارندگی از رشد F. graminearum با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ضد قارچی ترکیبات فرار و غیرفرار تولید شده توسط سویه ها ارزیابی شد. در تمام این آزمایش ها چهار سویه I P13، UTPf127، UTPf125 وUTPf105 در کنترل بیمارگر موفق تر بودند. در نتیجه، این سویه ها از نظر وجود ژن های hcnAB و phlD و توانایی کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم در شرایط گلخانه ای بررسی شدند. ژن hcnABدر تمام سویه ها ردیابی شد؛ در حالی که، ژن phlD در تمام باکتری ها به جز P13 مشاهده شد. جمعیت باکتری ها در اکتوریزوسفر گندم در سه دوره چهارده روزه توسط سری رقت روی محیط کشت KB+++ تعیین شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری میان سویه های مختلف در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر در روزهای مختلف وجود دارد و با گذشت زمان جمعیت باکتری ها در ریزوسفر کاهش می یابد. سویه های P13 وUTPf125 در روز 42 ام قابل ردیابی نبودند، در حالی که، در روز 28 ام جمعیت آن ها بیش از 104×8/1 سلول در گرم وزن تر ریشه ردیابی شده بود. باکتری UTPf127 با جمعیت 104 × 1/1 سلول در گرم وزن تر ریشه در روز 42 ام بیشترین میزان کلنیزاسیون و پایداری در ریزوسفر را نشان داد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، ریزوسفر، سیانید هیدروژن، کنترل بیولوژیک
 • مریم خضری* صفحات 157-165
  تشکیل بیوفیلم در باکتری ها یک استراتژی مهم برای بقای آن هاست. بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilisبه صورت زنجیره طویلی از سلول هاست که با یک ماتریکس پلیمری از جنس پلی ساکاریدهای خارج سلولی احاطه شده است. این باکتری که یکی از عوامل موثر مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی شناخته شده است، قابلیت زیادی در تولید بیوفیلم دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر شرایط محیطی شامل دما، اسیدیته و فشار اسمزی و همچنین، عناصر غذایی مانند قندها و اسیدآمینه های مترشحه از ریشه گندم و عناصر مهم خاک از قبیل کاتیون های کلسیم، منگنز، منیزیم، آهن، روی، مولیبدن، کبالت، بر و مس در تشکیل بیوفیلم این باکتری با استفاده از پلیت پلی استرن انجام شده است.براساسنتایج این تحقیق،بیشترین میزان بیوفیلم در سه استرین مورد مطالعه، در دمای 30 درجه سلسیوس، اسیدیته 7 و فشار اسمزی حاصل از غلظت 75 درصد سوکروز تولید شد. عناصر منیزیم، کلسیم، روی، آهن، منگنز و مس موجب افزایش و عناصر کبالت، بر و مولیبدن موجب کاهش تولید بیوفیلم شدند. همه قندها و اسیدآمینه های مترشحه از ریشه گندم بر تولید بیوفیلم استرین های مورد مطالعه اثر افزایشی نشان دادند. بیشترین اثر افزایشی مربوط به قندهای آرابینوز و گلوکز و اسیدآمینه های لیزین و آسپارژین بود. براساس نتایج این پژوهش، شرایط محیطی و محتوای مواد غذایی می تواند بر تولید بیوفیلم و به تبع آن بقا و استقرار باکتری های پروبیوتیک در محیط و همچنین، کلنیزاسیون میزبان و توان مهار زیستی عوامل بیماریزای گیاهی تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: بیوفیلم، ترشح های ریشه، عناصر خاک، Bacillus subtilis
 • مقاله کوتاه
 • آیدا خرم نژاد، رضا طلایی حسنلویی*، اکبر قاسمی کهریزه صفحات 167-172
  با توجه به اهمیت باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل میکروبی آفات، تلاش شد تا سویه های بومی از این باکتری جمع آوری و زهرآگینی آن ها روی لارو شب پره پشت الماسی بررسی شود. نمونه های خاک از جنگل، باغ، مزرعه، لاروهای مرده و مشکوک به آلودگی از چند استان جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. جداسازی باکتری از نمونه های خاک با روش انتخابی استات سدیم و برای جداسازی از لاروهای مرده، کالبدشکافی شده میزبان انجام شد. کلنی های رشد یافته روی محیط کشت براساس رنگ، شکل، نحوه رشد، حاشیه و سطح کلنی توصیف و جداسازی شدند. اسلاید میکروسکوپی از هر کلنی تهیه و اسپور و کریستال باکتری با میکروسکوپ مشاهده شد. همچنین، برای تمامی کلنی ها، آزمون کاتالاز و رنگ آمیزی گرم انجام شد. قدرت بیمارگری جدایه ها، در غلظت106 (سلول در میلی لیتر) روی لاروهای سن دوم شب پره پشت الماسی بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده جدایه های باکتری Bt از نظر ویژگی های ریخت شناختی بسیار متنوع بودند. شدت بیماریزایی جدایه های باکتری Bt به سه سطح کم، متوسط و زیاد تقسیم بندی شدند. نتایج حاصل از این تحقیق به شناسایی ده جدایه از باکتری Bt انجامید که باعث مرگ ومیر بسیار زیادی روی لارو پروانه ها می شوند.
  کلیدواژگان: جداسازی، زهرآگینی، Bacillus thuringiensis، Plutella xylostella
|
 • Elham Akbari Moghadam *, Rohollah Saberi Riseh, Pejman Khodaygan, Hossein Alaei Pages 77-88
  In this study, biocontrol effect of some strains Pseudomonas fluorescent surveyagainst Pythium aphanidermatum the causal agent of cucumber root rot disease. First biocontrol ability of bacteria against the fungal pathogen evaluated by cross-culture method. Results showed that inhibition zone of strain T17-4 (7.5 mm) was more than others. Seven strains including T17-4, CHA0, CHA89, VUPf52, VUPf506, VUPf760 and VUPf5 that had the best effect on control of some disease were selected for greenhouse conditions. The result of this experiment showed VUPf52, VUPf5 and T17-4 strains with 50, 49 and 43% (toward infected treatment) had the highest inhibition of cucumber root rot disease, respectively. These strains promote plant growth parameters such as height, dry and wet weight of shoot and root, too. The defense changes showed the highest increasing in peroxidase activity, total phenolic content and polyphenol oxidase after nine days inoculation and then decreased. The rate of increase in peroxidase activity, total phenolic content and polyphenol oxidase in treatments combined with bacteria and fungi compared with control treatment was significant.
  Keywords: biological control, Peroxidase, polyphenol oxidase, Pythium aphanidermatum, Total phenol
 • Seyed Ali Asghar Fathi *, Mahdi Hassanpour, Ali Golizadeh Pages 89-97
  The predatory bug Orius niger Wolff is an important predator of the onion thrips, Thrips tabaci Lindeman in the potato fields of Ardabil region. In this study, preference for prey, predatory rate, body size, and some life history parameters of O. niger were studied on seven potato genotypes (including Savalan, Agria, Morene, Kondor, Diamant, PI397082-2, and PI397097-2)infested to T. tabaciunder laboratory conditions. In preference test, the predator females were more attracted to the onion thrips-infested leaves of Savalan after 24, 48 and 72 hours from release. In test, prey consumption by O. niger nymphs on Savalan was significantly higher than on the other tested genotypes. Moreover, the predator females reared on the onion thrips-infested leaves of Savalan had higher body mass and greater body size among the seven tested genotypes of potato. The development time of predator nymphs on the onion thrips-infested leaves of Savalan was significantly shorter compared with Kondor, Diamant and PI397097-2. Furthermore, the survival rate of predator nymphs on the onion thrips-infested leaves of Savalan was significantly greater than on Kondor, Diamant, PI397082-2 and PI397097-2. Therefore, it can be concluded that the preference and performance of O. niger was more significant on Savalan amongst the tested potato genotypes.
  Keywords: body size, life history parameters, predatory rate, tritrophic interactions
 • Ameneh Mazlumi Lyli, Hamidreza Alizadeh *, Naser Broumand, Zabihallah Azami Sardooei Pages 99-108
  Trichoderma spp. are known as efficient plant growth promoting agents. Hence, enrichment of soil by appropriate population of Trichoderma is useful and important for effective plant growth promote. Present study aimed to investigate the plant growth promoting effects of five strains of the genus Trichoderma species include: Trichoderma harzianum Tr6, T. harzianum T22, T. asperellum T34, T. atroviride P1 and T. harzianum on cucumber and select the most efficient candidate under greenhouse conditions. Then this superior strain was applied in various soils including normal, phosphorus-defective soil, potassium-defective soil, alkaline soil, soil with two levels of salinity and acidic soil to evaluate the detailed effects on cucumber growth parameters under greenhouse conditions. The results showed that Trichoderma strain Tr6 led to statistically significant improvement in examined growth indices in soils suffering from salinity and potassium- and phosphorus deficiency. In view of stability of Trichoderma population in different soils, comparison of means showed that the highest population was achieved in acidic and normal soil and the lowest population occurred in the soils with high level of salinity and alkaline soils. Generally, we concluded that low Trichoderma population under some soil conditions is likely due to the lack of optimum condition for its growth and it can improve plant growth under these stressed soils by restoring its population by adding successful strains of Trichoderma to the soils.
  Keywords: cucumber, growth improvement, soil conditions, Stability, Trichoderma
 • Mohammad Adabi Firoozjaee, Pejman Khodaygan *, Farid Beiki, Roohallah Saberi Riseh Pages 109-119
  Citrus blast caused by species of Pseudomonas spp. is one of the most important citrus diseases in north of Iran. This disease causes considerable losses to citrus orchards in conducive climatic conditions. Due to restrictions on the use of antibiotics and chemical compounds, biological control and use of plant antimicrobial compounds can be an effective way to control citrus blast disease. In this study, performance of several epiphytic yeasts isolates and Golpar seed extract on bacterial blast of citrus were studied under in vivo and in vitro conditions. Antagonistic yeasts collected from citrus leaf samples were isolated from different regions of the Northern provinces. Also, Golpar seeds were collected from the highlands of the city of Babol (Mazandaran, Iran). The seed extract of Golpar showed significantly inhibited the growth of two pathogens on KB medium but none of the yeasts show significant growth inhibition. The results of greenhouse studies indicated that one of yeast isolate (Pichia sp.) reduces the severity of disease with average 78.8 percent. Also Golpar extract was able to reduce the pathogen populations by 60 percent in citrus fruit. The results showed that Pichia sp. and Golpar extract are effective for controlling the disease.
  Keywords: biocontrol, citrus blast, golpar extract, Pichia sp, Yeast
 • Taiebe Sadat Mahdavi, Hossein Madadi * Pages 121-129
  Predatory damsel bug, Nabis pseudoferus Remane has a high density in the alfalfa fields and feeds on different types of prey. In this study, biological properties and life table statistics of N. pseudoferus by feeding on melon aphids have been determined under controlled conditions (at 25±1˚C, 60±10% relative humidity and under a photoperiod of 16h light/ 8h dark). Data analysis carried out based on age-stage two sex life table program. The results indicated that the mean duration of eggs, 1st instar, 2nd instar, 3rd instar, 4th instar, 5th instar nymphs and adult longevity was 9.00±0.05, 2.89±0.02, 2.86±0.02, 3.10±0.03, 3.67±0.03, 5.87±0.05 and 19.47±0.52, days respectively. Life table statistics include r, R0, GRR, λ and T were estimated as 0.06±0.002 day-1, 16.39±1.99 eggs/individual, 59.58±6.16 eggs/individual, 1.07±0.002 day-1 and 43.97±0.31days, respectively. The death and birth rates for this predator by feeding on melon aphid were determined 0.02 and 0.08, respectively. With regard to predatory habit of most life stages of N. pseudoferus and longevity of adults, this predator could be considered as a potential candidate for reducing cotton aphid populations.
  Keywords: Aphis gossypii, Bicontrol, intrinsic rate of population increase, Nabis pseudoferus
 • Saleh Mofidian *, Seyyed Mostafa Sadeghi Pages 131-141
  In order to indicate the effect of duck's presence, Anas platyrhynchos in paddy fields on rice (Oryza sativa L.) yield, yield components and its effect on weed density, an experiment was carried out in Baz Ghaleh Dezh village, located in Sangar, Guilan, Iran in 2013. This experiment was performed based on factorial split-plot analysis conducted in a randomized complete block design (RCBD). Each treatment was applied in three replications. In this experiment the main factor (duck) had two levels (in the presence of duck and in the absence of duck) and the minor factor was the factorial combination of weeding levels (weeding on the releasing day of ducks and not weeding on the releasing day of ducks) and also the planting spaces were 20×20, 25×25, 30×30 cm. The results of variance analysis of rice data showed that duck's presence on paddy field causes 17.28% filled grain per panicle, 6.19% one thousand grain weight, 11.13% harvest index (HI), and 9.5% grain yield. Also, the results of variance analysis of weeds data showed that duck's presence on paddy field can make a significant effect on number and biomass of weeds Echinochloa crus-galli, Scirpus maritimus, Paspalum distichum, and weeds density at harvest time. The results showed that duck's presence causes reduction of 38.93% of Echinochloa crus-galli, 58.29% of Scirpus maritimus, 47.48% of Paspalum distichum at the harvest time, 34.58% of biomass Echinochloa crus-galli, 40.88% of Scirpus maritimus biomass, 62.69% of Paspalum distichum biomass, and 53.77% of weeds at the harvest time in comparison with treatment by duck's absence on paddy fields.
  Keywords: duck, Echinochloa crus-galli, Paspalum distichum, Rice, Scirpus maritimus
 • Hadis Shahbazi, Keivan Behboudi *, Mohammad Javan Nikkhah, Masoud Ahmadzadeh Pages 143-155
  The biological control ability of fluorescent Pseudomonas spp. results from competition for space and untrient, antibiosis and colonization in the rhizosphere. Biocontrol fluorescent pseudomonads produce a wide variety of antibiotics. In this study, the biocontrol ability of 39 strains of biocontrol Pseudomonas fluorescens, was examined against Fusarium graminearum the causal agent of wheat Fusarium Head Blight in vitro. Growth inhibition of F. graminearum was examined by a dual culture test and the antifungal activity of bacterial volatile and nonvolatile metabolites. In all experiments, four strains of Pseudomonas fluorescens P13, UTPf127, UTPf125 and UTPf105 were the most effective in controlling the pathogen. These strains were evaluated for screening the phlD and hcnAB genes and their ability to colonize ectorhizosphere of wheat under greenhouse conditions in 14, 28 and 42 days after planting. hcnAB gene was detected in all strains while phlD was detected in all bacteria except for P13. Wheat seeds were inoculated with the same concentration (108 cfu/ml) of each strains and sterile distilled water as a control and bacterial populations were enumerated on selective KB medium. The results showed that there are significant differences among strains in different days. Bacterial population colonizing the ectorhizosphere was decreased by the time. P13 and UTPf125 strains couldn’t be detected in 42nd day, on the other hand, they could be detected in 28th days more than 1.8×104 Cfu/g (fresh weight of root). UTPf127 population remained in ectorhizosphere at 1.1×104 CFU/g (fresh weight of root) in 48th day.
  Keywords: Antibiotic, biological control, hydrogen cyanide, rhizosphere
 • Maryam Khezri * Pages 157-165
  Biofilm formation in bacteria is an important survival strategy. Biofilm of probiotic Bacillus subtilis consist of long chains of cells that are covered by a polymeric matrix of exopolysaccharides. This bacterium is known as one of the most effective biocontrol agents against plant pathogens and has a high ability in biofilm formation. This study was aimed to investigate the effect of some environmental conditions including temperature, pH and osmotic pressure; nutritional elements such as sugars and amino acids secreted from wheat root and important soil elements like Ca2, Mn2, Mg2, Fe 2, Zn2, Mo6, Co2, B3 and Cu2 on biofilm formation of mentioned bacterium using polystyrene plate. Results of this study indicated that the most amount of biofilm in three studied strains produced at 30°C, pH 7 and the osmotic pressure using concentration of 75% sucrose. Cations of magnesium, calcium, zinc, iron, manganese and copper increased but cations of molybdenum, cobalt and boron decreased biofilm formation. All sugars and amino acids secreted from wheat root increased biofilm formation of studied strains. Among sugars, arabinose and glucose; and among amino acids, lysine and asparagine showed the greatest increasing effect on biofilm formation. According to our results, environmental conditions and the content of nutrient can influence on biofilm formation and consequently, the survival and establishment of probiotic bacteria in their environments, host colonization and biological control against plant pathogens.
  Keywords: Bacillus subtilis, biofim, root exudates, soil elements
 • Ayda Khoramnezhad, Reza Talaei Hassanloui *, Akbar Ghassemi Kahrizeh Pages 167-172
  Regarding the importance of Bacillus thuringiensisisolates in microbial control, we attempted to collect native isolates and study their virulence on diamondback moth, Plutella xylostella. More than 148 samples were collected from Guilan, Mazandaran, West Azarbaijan and Alborz Provinces. Experimental samples including soil samples from forest, fruit gardens, agricultural fields, diseased and dead larvae, were transferred to laboratory in sterile plastic containers. The soil samples, after sieving, were processed by acetate sodium selective method at two concentrations 0.25 and 0.35 M. Insect cadaver samples were surface sterilized and dissected and body contents were placed on Nutrient agar with sterile loop. Microscopic observations, Catalase test and Gram staining were carried out for all samples. For evaluating virulence of B. thuringiensis isolates, a cabbage leaf dip method with 106 cell/ml concentration of various Bt isolates was applied. Larval mortality was recorded 72 hours after treatment. According to the results, Bt isolates varied based on morphological characteristics. All isolates were Gram-positive and catalase positive. Spores and crystals were observed in 155 Bt isolates obtained from soil and insect host. In addition, this research introduced ten strains that are highly virulent to P. xylostella and would be valuable as the potential biocontrol agents for controlling lepidopteran pests.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, Isolation, Plutella xylostella, virulence