فهرست مطالب

یافته - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم تفرجی یگانه صفحات 5-12
  مقدمه
  یکی از موضوعات علم روانشناسی زبان، بررسی خطاهای گفتار است. خطاهای گفتار یا لغزش زبان امری طبیعی است که برای هر فردی اتفاق می افتد. پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که پرستاری شغل حساس و مهمی است و خطاهای گفتاری ممکن است باعث اشتباه در درمان بیماران شود، ولی متاسفانه تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سه عامل شخصیت، استرس، خستگی و کم خوابی در ایجاد خطاهای گفتاری در پرستاران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی بوده، نمونه های تحقیق را پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ایلام تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، شخصیت چند جنبه ای مینه سوتا، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو و پرسشنامه های استرس شغلی جمع آوری شدند و برای تحلیل شاخص های آمار توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزار 20SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  30 نفر (60%) از پرستاران شرکت کننده در پژوهش زن و 19 نفر (38%) مرد بودند. یافته ها نشان داد که هر سه عامل نوع شخصیت، استرس و خستگی تاثیر مثبت و معناداری بر روی خطاهای گفتاری پرستاران دارند. از میان سه عامل مورد بررسی، عامل خستگی و کم خوابی بیشترین تاثیر را داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بین نوع شخصیت، استرس، خستگی و خطاهای گفتار ارتباط معناداری وجود دارد و توجه به عوامل ایجاد خطاهای گفتاری در پرستاران و تلاش برای کاهش و بهبود این عوامل ضروری است. لذا بایستی تلاش شود که با کاهش میزان خستگی و استرس پرستاران از طریق کاهش ساعات کاری و کنترل عوامل استرس زا از شیوع این اختلالات و تاثیر منفی آن بر روند درمان جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: خطاهای گفتار، نوع شخصیت، استرس، خستگی، پرستار
 • آزیتا ظفرمحتشمی، بابک هادیان، غلامرضا لشکرآرا، فاطمه مهدی پناه صفحات 13-20
  مقدمه
  بیماری مزمن کلیه یک مشکل مهم سلامت است که شیوع آن در دنیا و در کشور ما در حال افزایش است. در مرحله نهایی بیماری کلیه بیمار مادام العمر نیازمند درمان جایگزین عملکرد کلیه خود با همودیالیز (شایع ترین)، دیالیز صفاقی و یا پیوند کلیه است. کفایت همودیالیز و وضعیت تغذیه ای این بیماران با میزان مرگ و میر آنها مرتبط است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای توصیفی که در آن بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر با حداقل سه ماه سابقه دیالیز بررسی شدند. نمونه های خون و ادرار تهیه گردید و تمامی نمونه ها در یک آزمایشگاه و توسط یک نفر بررسی شدند. کفایت همودیالیز Kt/V و میزان کاتابولیسم پروتئین nPCR برای بیماران محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار 16 SPSS در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 79 بیمار بررسی شده 52 نفر (8/65 درصد) مذکر و 27 نفر (2/34 درصد) مونث بودند. میانگین سن بیماران حدود 62 سال بود. میانگین کفایت همودیالیز و میزان کاتابولیسم پروتئین بیماران به ترتیب 2/1 و 83/1 بود. کفایت همودیالیز با جنس فرد، سن، BMI و دیابتی بودن ارتباط داشت. میزان کاتابولیسم پروتئین در هفتاد بیمار (6/88 درصد) برابر یا بیش از 2/1 مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه کفایت همودیالیز در زنان بهتر از مردان مشاهده شد که احتمالا با اندازه جثه آنان ارتباط دارد. کفایت همودیالیز افراد مسن و یا چاق کمتر از افراد جوان تر یا کم وزن تر بود که احتمالا ناشی از کاهش توده عضلانی و کاهش تولید کراتینین در آن هاست. میزان کاتابولیسم پروتئین در اکثریت بیماران در حد قابل قبول بود. برای افزایش کفایت همودیالیز، افزایش مدت زمان هر جلسه دیالیز، افزایش روزهای دیالیز در هفته و پیشگیری و رفع گردش خون مجدد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کفایت همودیالیز، میزان کاتابولیسم پروتئین، بیماری مزمن کلیه، همودیالیز
 • سعید ویس کرمی، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، رضا محمد رضایی خرم آبادی صفحات 21-29
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که تولید رادیکال های آزاد در اثر تمرینات سنگین ورزشی بخصوص گونه اکسیژن (ROS) باعث آسیب به بافت ها شده که می توان با مصرف به موقع مواد آنتی اکسیدانی از این امر جلوگیری کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1)con (گروه کنترل). 2) PPHE200 (mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)، 3)PPHE250 (mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) vit.E (mg/kg 5 ویتامین E). حیوانات به مدت 8 هفته به طور منظم روزانه یک ساعت ورزش داده شدند و در آخرین جلسه تمرین تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند. بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرین نمونه خون از ورید باب جهت تعیین فعالیت آنزیم های پاراکسوناز-1، میلوپراکسیداز و سطح نیتریک اکسید در نمونه سرم تهیه شد.
  یافته ها
  فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 سرم گروه های PPHE200 (47/1±02/23)، PPHE250 (98/1±59/23) و vitE (65/2±38/25) در مقایسه با گروه کنترل (38/1±57/18) افزایش معنی داری داشت (05/0P<). فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز سرم گروه های PPHE200 (97/9±76/32)، PPHE250 (05/6±45/31) و vitE (56/4±94/24) در مقایسه با گروه کنترل (14/6±70/40) کاهش معنی داری داشت (05/0P<). سطح نیتریک اکسید سرم گروه های PPHE200 (48/2±59/46)، PPHE250 (62/2±27/40) و vit E (82/3±25/36) در مقایسه با گروه کنترل (36/5±18/47) کاهش معنی داری داشت (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد مصرف عصاره پوست انار موجب بهبود وضعیت سیستم آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش درمانده ساز، پاراکسوناز، میلوپراکسیداز، انار
 • صبا حسنوندی، سمیرا صالح اردستانی، شیرین قاضی، باقر حسنوند، فرشته یدی صفحات 30-39
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی کارکردهای اجرایی شامل حافظه کاری، سازمان دهی-برنامه ریزی و استدلال در کودکان با و بدون ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه خواندن و نوشتن بود.
  مواد و روش ها
  طرح این پژوهش پس رویدادی بود و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع ابتدایی با و بدون ناتوانی های ویژه یادگیری، در شهر تهران بود. نمونه پژوهش 90 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی بود که در سه گروه 30 نفره با ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه خواندن، گروه با ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه اختلال نوشتن و گروه عادی بر اساس نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، خرده آزمون های حافظه رقمی و تشابهات وکسلر، آزمون آندره ری و آزمون غیررسمی خواندن و نوشتن بودند. داده ها با آزمون ANOVA تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کودکان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری در کارکردهای اجرایی حافظه کاری، سازمان دهی-برنامه ریزی و استدلال با گروه عادی تفاوت داشتند (05/0 < P). همچنین بین دو گروه دارای ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه خواندن و نوشتن در حافظه کاری و استدلال تفاوت وجود داشت، ولی در مولفه سازمان دهی-برنامه ریزی بین دو گروه دارای ناتوانی های ویژه یادگیری تفاوتی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این یافته ها، پیشنهاد می شود برای دانش آموزان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری، روش هایی جهت بهبود حافظه کاری، سازمان دهی-برنامه ریزی و استدلال اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، ناتوانی های ویژه یادگیری، خواندن، نوشتن، حافظه کاری، سازماندهی، برنامه ریزی، استدلال
 • شهین رمازی، مجید متولی باشی، حمیدرضا خضرایی، علی فصیحی، الهام ایزی، مرتضی هاشم زاده چالشتری صفحات 40-47
  مقدمه
  بیماری رینیت آلرژیک به عنوان یک بیماری التهابی مزمن سیستم تنفسی است که می تواند تاثیر شدیدی بر روی کیفیت زندگی بیماران بگذارد. این پاسخ التهابی در ناحیه موکوسی لوله های هوایی شامل یک پاسخ با میانجی گری ایمونوگلوبین E به وسیله ماست سل ها است به طوری که واکنش های فاز تاخیری به واسطه ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها انجام می شود. اینترلوکین 18 یک عضو از خانواده اینترلوکین ها است که به عنوان فاکتور القا کنندهIFN-γ نامیده می شود و در تعادل واکنش های ایمنی مربوط به Th1/Th2 نقش دارد بنابراین هدف ما در این تحقیق بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم-137G/C در پروموتر ژن اینترلوکین 18 با میزان IgE سرمی در مبتلایان بیماری رینیت آلرژیک بود.
  مواد و روش ها
  سطح کلی IgE در سرم 131 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و 62 فرد سالم به روش الایزا اندازه گیری شد و سپس ارتباط سطح کلی IgE در افراد بیمار و سالم با پلی مورفیسم-137G/C مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای آماری با نرم افزار 19SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم -137G/C و سطح IgE سرمی بین افراد بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و افراد سالم بود (05/0P>).
  بحث و نتیجه گیری
  عدم وجود ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم -137G/C ژن IL-18 با سطح IgE موجود در سرم بیانگر عدم نقش این ژنوتیپ در بروز بیماری رینیت آلرژیک می باشد.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، اینترلوکین 18، پلی مورفیسم، ایمونوگلوبین E
 • سعیده حیدری نژاد، محمود خاکساری مهابادی، رضا رنجبر، حسین حسین نجف زاده ورزی، بابک محمدیان صفحات 48-58
  مقدمه
  دیابت مادری می تواند ناهنجاری های تکاملی از جمله ناهنجاری های صورت و کام را ایجاد کند و این اثرات ناهنجاری زایی با مصرف داروهای آنتی اکسیدان کاهش می یابد. در این مطالعه اثر پیشگیری کننده کوارستین در وقوع ناهنجاری های جنینی ناشی از دیابت ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 24 سر موش صحرایی ماده ویستار در 4 گروه استفاده شد. پس از تزریق داخل وریدی 50 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین به دو گروه و تایید دیابتی شدن، موش های همه گروه ها جفت گیری داده شدند. یک گروه دیابتی و یک گروه غیر دیابتی از موش ها، کوارستین را در روزهای صفر، 7، 14 و 20 آبستنی 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه های دیگر سرم فیزیولوژی را به صورت خوراکی دریافت کردند. جنین ها در روز بیستم آبستنی جمع آوری شدند و بعد از تعیین طول و وزن و رنگ آمیزی، ناهنجاری های اسکلتی با استریو میکروسکوپ بررسی شد.
  یافته ها
  درصد شکاف کام، دنده مواج و چسبیدن دنده در گروه کنترل دیابتی 09/38، 76/4 و 28/14 درصد بود ولی به وسیله کوارستین به ترتیب 12/16، صفر و صفر درصد کاهش یافت. همچنین کوارستین ناهنجاری های جناغ و دنده ها را کاهش داد.
  بحث و نتیجه گیری
  کوارستین به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان می تواند ناهنجاری های ناشی از دیابت شیرین را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: دیابت مادری، استرپتوزوتوسین، کوارستین، ناهنجاری زایی، موش صحرایی
 • لیلا ساداتی، کتایون بختیار، میثم سعادتمند، سعید سعادتمند، سعید اسدنیا صفحات 59-69
  مقدمه
  توجه به مقوله کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی به عنوان قشری از جامعه که با سلامت انسان ها سروکار دارند و رابطه آن با متغیرهای روانشناختی (خصوصا پیشرفت تحصیلی و سردرد) ضروری به نظر می رسد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و پیشرفت تحصیلی با سردردهای میگرنی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال تحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و طبق معیارهای ورود به پژوهش 256 نفر (156 نفر دختر و 100 نفر پسر) به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه کیفیت خواب و پرسشنامه سنجش علائم سردرد میگرن پاسخ دادند. همچنین معدل کل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سردردهای میگرنی با پیشرفت تحصیلی، کیفیت خواب کلی و زیر مقیاس های کیفیت ذهنی خواب، تاخیر در به خواب رفتن، اختلالات خواب، مصرف داروهای خواب آور و اختلال عملکرد روزانه همبستگی معنی داری دارند و اختلالات خواب، اختلال عملکرد روزانه، پیشرفت تحصیلی و مصرف داروهای خواب آور، 6/25% تغییرات مربوط به سردردهای میگرنی را پیش بینی کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  کیفیت خواب نامناسب در دانشجویان با بروز بیشتر سردردهای میگرنی و افت عملکرد تحصیلی در آنها همراه بود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، پیشرفت تحصیلی، سردردهای میگرنی
 • بهروز پروانه، مهران لشنی زند، علیرضا سپهوند، سارا غلامرضایی صفحات 70-78
  مقدمه
  روند رو به افزایش مبتلایان به بیماری سالک در شهرستان پلدختر طی ده سال گذشته و پیشرفت تکنولوژی در تولید داده، ضرورت ساخت مدل های پیش بینی شیوع بیماری را در منطقه افزایش داده است. لذا در این بررسی از متغیرهای اقلیمی در پیش بینی بیماری سالک استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق با کمک مدل رگرسیونی رابطه بین آمار تعداد مبتلایان به بیماری و سیگنال های اقلیمی به صورت همزمان و با یک، دو، سه و چهار ماه تاخیر رگرسیون گرفته شده است.
  یافته ها
  در مجموع بین بیماران بهمن با سیگنال اقلیمی nino1 دی، بیماران اسفند با سیگنال اقلیمی pna بهمن، بیماران فروردین با سیگنال اقلیمی AAMM اسفند، بیماران اردیبهشت با سیگنال اقلیمی AO فروردین و بیماران مرداد با سیگنال اقلیمی tsa خرداد، در سطح 5 درصد رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین بیماران بهمن با سیگنال اقلیمی nino1 دی در سطح 10 درصد رابطه معنادار وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که استفاده از سیگنال های اقلیمی با تاخیر برای پیش بینی بیماری، بهتر از به کارگیری سیگنال ها و بیماری به صورت همزمان است. بین آمار ابتلا به بیماری در کل دوره با سیگنال pdo با دو ماه تاخیر بیشترین میزان همبستگی (53/84 %) به دست آمد. علاوه بر این نتایج نشان داد که تقریبا در نیمی از ماه های سال همبستگی خوبی بین شیوع بیماری سالک و سیگنال های اقلیمی وجود دارد و درنتیجه می توان با استفاده از سیگنال های اقلیمی به شیوع بیماری سالک پی برد.
  کلیدواژگان: سالک، سیگنال های اقلیمی، پیش بینی، شهرستان پلدختر، همبستگی
 • زینب کرمی نژاد، منصور سودانی، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 79-86
  مقدمه
  شکست عاطفی، حالت سرخوردگی و حقارت است که پس از طرد شدن توسط محبوب به فرد دست می دهد. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی رویکرد هیجان- مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامه ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مبتلا به شکست عاطفی دانشگاه های شهر اهواز در سال 94-93 بود. حجم نمونه 22 نفر بود که از این تعداد، 11 نفر از آزمودنی هایی که رضایت کامل داشتند در گروه آزمایش و 11 نفر دیگر در گروه گواه جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ضربه عشق، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بود. همه آزمودنی ها به دو پرسشنامه پاسخ دادند سپس افراد گروه آزمایش، مداخله درمانی را طی 8 جلسه 60 دقیقه ای به صورت فردی و 2 بار در هفته دریافت نمودند. در پایان هر دو گروه مجددا به پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. پس از گذشت یک ماه از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد رویکرد هیجان- مدار در مرحله پس آزمون و پیگیری موجب استفاده بیشتر از راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که عشق و احساس های همراه با شکست عشقی از نوع هیجان است، لذا درمان هیجان-مدار می تواند تاثیر معناداری بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی بگذارد.
  کلیدواژگان: رویکرد هیجان، مدار، تنظیم شناختی هیجان، شکست عاطفی
 • ملیحه ریکی، امیر توکمه چی، فرح فرخی صفحات 87-97
  مقدمه
  پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های گوناگونی تعریف می شوند که دارای اثرات مفید در جلوگیری و درمان شرایط پاتولوژیک ویژه هستند. لاکتوباسیلوس کازیی و پاراکازیی، پروبیوتیک هایی هستند که می توانند آپوپتوز را در سلول های سرطانی القاء کنند. لوسمی میلوییدی مزمن از شایع ترین بدخیمی های بدن محسوب می شود. بیان پروتئین های جهش یافته p53 در رده های سرطانی، مقاومت در مقابل آپوپتوز را افزایش می دهند. بنابراین هدف از بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی این پروبیوتیک ها بر میزان پروتئین جهش یافته p53 در رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  برای این منظور ابتدا باکتری ها کشت داده شد، سپس به کمک دستگاه سونیکاتور خرد و درنهایت دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی آنها جدا شدند. در مرحله بعد غلظت های مختلفی از دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی تهیه شدند. سپس میزان پروتئین p53 در سلول های تیمار شده با عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی، به روش الایزا سنجیده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون الایزا نشان دادند، عصاره سیتوپلاسمی و دیواره سلولی باعث کاهش معنی دار (05/0>P) سطح پروتئین حاصل از ژن جهش یافته p53 نسبت به گروه شاهد می شوند.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت، بین کاهش میزان پروتئین p53 و القاء آپوپتوز در سلول ها با ژن p53 جهش یافته رابطه وجود دارد که این می تواند راهی برای درمان هدفمند سرطان ارائه کند.
  کلیدواژگان: پروتئین p53، رده سرطانی K562، لاکتوباسیلوس کازیی، لاکتوباسیلوس پاراکازیی
 • کریم جوادآبادی، مهرانگیز صدوقی، مجید طوافی، محمدرضا غلامی صفحات 98-103
  مقدمه
  صمغ، در بهبود زخم در برخی بیماری ها و اختلالات مزمن یک چالش درمانی محسوب می شود. به لحاظ اثرات ضدالتهاب و ترمیمی عصاره هیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو، این عصاره در ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  28 موش بزرگ نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول: نرمال، گروه دوم: کنترل داری زخم بدون درمان، گروه سوم: دارای زخم درمان با وازلین و گروه چهارم: داری زخم درمان با عصاره صمغ درخت زردآلو. زخمی به ابعاد 280 میلی متر بر پشت موش ها در گروه های 2، 3 و 4 ایجاد شد. در گروه 3 و 4 به مدت 21 روز درمان ادامه یافت. تجویز داروها به صورت روزانه و به مقدار نیم گرم بر روی زخم به کار رفت. اندازه گیری یک روز در میان اندازه زخم ها با آنالیز تصاویر دیجیتال به مدت 21 روز انجام گرفت. نمونه گیری از پوست تمام حیوانات در روز 21 انجام و نمونه در فرمالین فیکس شدند. برش ها به ضخامت 5 میکرون تهیه و با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. برش های بافتی مورد بررسی کیفی و کمی برای بررسی قطر پوشش، میزان رشته های کلاژن، عروق و سلول های آماسی مطالعه شدند. داده های نرمال، با استفاده از آزمون توکی و داده های با توزیع غیر نرمال با آزمون من ویتنی بین گروه ها مقایسه شدند.
  یافته ها
  استفاده از صمغ درخت زردآلو، باعث کاهش عروق خونی از هفته دوم به بعد، کاهش سلول های آماسی و افزایش رشته های کلاژن و درنهایت اپیتلیزاسیون بافت شد.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از عصاره صمغ درخت زردآلو می تواند ترمیم زخم را سریع تر بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: صمغ درخت زردآلو، بهبود زخم، موش صحرایی
 • اعظم درویشی، مسعود چگنی، حسن تیموری، رحیم میرنصوری، فاطمه حافظی صفحات 104-108
  مقدمه
  فعالیت ورزشی نقش مهمی در ارتقای عملکرد قلب و عروق دارد. هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر 10 هفته تمرین هوازی و 6 هفته بی تمرینی بر فشارخون استراحت دانشجویان دختر سالم غیر ورزشکار بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی 27 دانشجوی دختر غیر ورزشکار با میانگین سنی 7/1 ± 30/22 به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در برنامه تمرینی 10 هفته ای، هفته ای 3 جلسه با شدت 55 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. پس از 10 هفته تمرین هوازی، افراد مورد مطالعه 6 هفته در بی تمرینی به سر بردند. قبل از شروع دوره تمرین هوازی، پس از دوره تمرین و همچنین پس از دوره بی تمرینی فشارخون استراحت افراد مورد مطالعه، به وسیله فشارسنج جیوه ای مدل ریشتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین فشارخون سیستول استراحت افراد مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون 1 و همچنین در پس آزمون 1 و پس آزمون 2 اختلاف معنی داری وجود دارد، ولی در فشارخون دیاستول استراحت افراد مورد مطالعه در این آزمون ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  10 هفته تمرین هوازی و 6 هفته بی تمرینی پس از آن می تواند بر فشارخون استراحت موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بی تمرینی، فشارخون، دانشجویان دختر
|
 • Maryam Tafaroji Yeganeh Pages 5-12
  Background
  Speech errors are a branch of psycholinguistic science. Speech error or slip of tongue is a natural process that happens to everyone. The importance of this research is because of sensitivity and importance of nursing in which the speech errors may be interfere in the treatment of patients, but unfortunately no research has been done yet in this field.This research has been done to study the factors (personality, stress, fatigue and insomnia) which cause speech errors happen to nurses of Ilam province.
  Materials And Methods
  The sample of this correlation-descriptive research consists of 50 nurses working in Mustafa Khomeini Hospital of Ilam province who were selected randomly. Our data were collected using The Minnesota Multiphasic Personality Inventory, NEO-Five Factor Inventory and Expanded Nursing Stress Scale, and were analyzed using SPSS version 20, descriptive, inferential and multivariate linear regression or two-variable statistical methods (with significant level: p≤0. 05.)
  Results
  30 (60%) of nurses participating in the study were female and 19 (38%) were male. In this study, all three factors (type of personality, stress and fatigue) have significant effects on nurse's speech errors
  Conclusion
  30 (60%) of nurses participating in the study were female and 19 (38%) were male. In this study, all three factors (type of personality, stress and fatigue) have significant effects on nurse's speech errors.
  Keywords: Speech errors, Slip of tongue, Type of personality, Stress, Fatigue, Nurse
 • Azita Zafar Mohtashami, Babak Hadian, Gholam Reza Lashkarara, Fatemeh Mahdipanah Pages 13-20
  Background
  Chronic kidney disease is an important health issue that its prevalence is increasing both in the worldwide and in our country.
  In the end stage renal disease (ESRD)¡ lifelong renal replacement therapy with hemodialysis (the most frequent)¡ peritoneal hemodialysis or kidney transplantation is required. Hemodialysis is the most frequent. Hemodialysis adequacy and nutritional status are associated with mortality rates of these patients.
  Materials And Methods
  A descriptive epidemiologic study in which chronic renal failure patients with at least three months of hemodialysis history at Shohada hospital were recorded. Blood and urine samples were drawn and delivered to the specified laboratory and examined by the same person. Hemodialysis adequacy and protein catabolism rate were calculated. Data were analyzed with a significant level of 0.05 by SPSS version 16 statistical software.
  Results
  Fifty-two patients (65.8 percent) out of 79 patients were male and 27(34.2%) were female. The mean age of patients was nearly 62 years. Further¡ the mean of hemodialysis adequacy and protein catabolism of patients were 1.2 and 1.83¡ respectively. Hemodialysis adequacy was associated with sex¡ age¡ BMI¡ and diabetes. Hemodialysis adequacy in non-diabetics was better (higher) than diabetics. Seventy patients (88.6 percent) had protein catabolism rate of 1.2 or more.
  Conclusion
  Hemodialysis adequacy in women is better than in men¡ possibly related to their body size. Hemodialysis adequacy of older or fat patients was less than younger or low-weight ones¡ s probably because of declining muscle mass and a resultant decrease in creatinine. Protein catabolism rate was at an acceptable range in most patients. It is recommended to extend the duration of each session of hemodialysis¡ hemodialysis days at week¡ and the prevention and elimination of re-circulation in order to increase hemodialysis adequacy.
  Keywords: Hemodialysis adequacy, Protein catabolism rate, Chronic kidney disease, Hemodialysis
 • Saeid Veiskarami, Mohammad Fathi, Hasan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Reza Mohammad Rezaei Khorramabadi Pages 21-29
  Background
  free radicals produced as a result of heavy training exercise especially oxygen species (ROS) damage to body tissues Which can be prevent from this by consuming antioxidant substances timely. The aim of this study was to evaluate effect of Pomegranate (Punica Granatum) peel hydro alcoholic on reduced of oxidative stress induced by an exhaustive exercise.
  Materials And Methods
  Thirty two weight-matched male Wistar rats were evenly divided into: 1) control: received saline (0.2 ml saline/ rat) by oral administration via epigastric tube. 2) Received oral administration of 200 mg/kg pomegranate peel hydro alcoholic extract (PPHE200). 3) Received oral administration of 250 mg/kg Pomegranate peel hydro alcoholic extract (PPHE250). 4) Received oral administration of vitamin E (vit E) 5 mg/kg. Animals were submitted to swimming exhaustive exercise stress for an 8-week. At the end of the experiment, blood samples were collected for serum. Serum samples were analyzed for paraoxonase-1(PON-1) and myeloperoxidase (MPO) activities and nitric oxide levels.
  Results
  Paraoxonase-1 (PON-1) activities serum were significantly increases in PPHE200 (23.03±1.47), PPHE250 (23.59±1.98) and vit E (25.38±2.65) than in the control (18.57±1.380) (p
  Conclusion
  Results indicated that Pomegranate peel hydro alcoholic extract supplementations can strength antioxidant defense system and anti-inflammatory induced by exhaustive exercise.
  Keywords: Exhaustive exercise, Paraoxonase, Myeloperoxidase, Pomegranate
 • Saba Hasanvandi, Samira Saleh Ardestani, Sherin Ghazi, Bagher Hasanvand, Fereshteh Yadi Pages 30-39
  Background
  The aim of present study was to investigate executive functions included of working memory, organization-planning and reasoning in the children with and without specific learning disability with the characteristic reading and writing.
  Materials And Methods
  The design of this research was Ex-Post Facto design. Statistical population was all male students of third grade primary schools in Tehran which were referred to education institution with diagnosis special learning disorders in educational centers. The sample included of 90 students chosen and assigned into 3 groups of 30 students, included of: children who had specific learning disability with characteristic reading, children who had specific learning disability with characteristic writing, normal children were selected by systematic randomized sampling and 3 groups were compared. The data instruments were: Wechsler’ subtests of similarities and digit differences, Andre Ray test, in formal (unofficial) reading and dictation test. The obtained data were analyzed with ANOVA.
  Results
  The results showed that there was difference between the group of normal children and other group in executive functions including working memory, organization-planning and reasoning (P
  Conclusion
  Regarding to obtained results, it is recommended to adoption some ways for improvements of working memory, organization-planning and reasoning
  Keywords: Specific learning disability, Executive functions, Working memory, Organization, planning, Reasoning, Reading, Dictation
 • Shahin Ramazi, Majid Motovalibashi, Hamid Reza Khazrai, Ali Fasihi, Elham Iziy, Morteza Hashemzade Chaleshtori Pages 40-47
  Background
  Allergic rhinitis, a chronic inflammatory disease of the upper airways, has a major effect on the life quality of patients. The inflammatory response in the nasal mucosa includes an immediate IgE-mediated response by mast cell, so that the late phase of response is characterized by recruitment of eosinophilsand basophils. IL-18 is a member of the IL-1 family and originally is described as an IFN-γ –inducing factor (IGIF), also it is known for influencing the balance of Th1/Th2 immune response. The aim of this study to investigated that whether immunoglobulin (Ig) E levels in serum are associated with allergic rhinitis.
  Materials And Methods
  Genotyping for -137G/C SNPs of IL18 promoter was performed using 130 patients with AR and 62 healthy control volunteers then serum levels of total IgE were determined by ELISA method. Statistical analyses were carried out by use of SPSS version 19.
  Results
  The results showed that no significant relationship between genotypes -137G / C polymorphism and serum IgE levels between patients and controls in allergic rhinitis (P> 0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that the IL18 gene polymorphism -137G/C is not associated with IgE levels and susceptibility of allergic rhinitis
  Keywords: Allergic rhinitis, (Interleukin, 18) IL, 18, Polymorphism, IgE
 • Saeideh Heidarinejad, Mahmod Khaksary Mahabady, Reza Ranjbar, Hosein Najafzadeh Varzi, Babak Mohammadian Pages 48-58
  Background
  Maternal diabetes can induce a number of developmental abnormalities including deformities of the face and palate and these teratogenic effects decrease by application of antioxidant drugs. In this study, the prophylactic effect of quercetin on fetal teratogenesis incidence from diabetes was evaluated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 24 female Wistar rats were used into four groups. After intravenous injection of streptozotocin (50 mg/kg) and confirm of diabetes in 2 groups of rats, all rats were mated. One group of diabetic and non-diabetic rats received quercetin (75 mg/kg/ orally) in 0,7,14 and 20 days of gestation while two control groups received normal saline. Fetuses were collected at 20th day of gestation and after determination of weight and length were stained by Alizarin red - Alcian blue method and skeletal abnormalities was evaluated by stereomicroscope.
  Results
  Cleft palate, wavy rib and rib adhesion incidence were 38.09%, 4.86% and 14.28% range in control diabetic group but their incidence were respectively decreased 16.12%, 0% and 0% by quercetin. Also, quercetin decreased skeletal anomalies incidence including sternum, and ribs.
  Conclusion
  Quercetin as one antioxidant can decrease teratogenicity induced by diabetes mellitus.
  Keywords: Maternal diabetes, Streptozotocin, Quercetin, Teratogenicity, Rat
 • Leila Sadati, Katayon Bakhteyar, Meysam Saadatmand, Saeid Saadatmand, Saeid Asadnia Pages 59-69
  Background
  Considering the issue of sleep quality in medical students as a stratum of society who are concerned with human health and its relationship with other psychological variables (in particular academic achievement and headaches) seems essential. So, the present study was done to evaluate the relationship between Sleep Quality and academic achievement with migraine headaches.
  Materials And Methods
  The present study was descriptive _ correlation. The population in this study includes all the students in Alborz Medical Sciences University in the academic year of 2014. 256 students (156 females and 100 males) who were selected according to research entrance criteria by stratified sampling method; and they answered to the Sleep of Quality Test and Examine Migraine Headaches Symptom Questionnaires. Also, the mean of first term scores were considered as an index of the academic achievement. The data were analyzed by SPSS 19 software.
  Results
  The results showed that there were statistically significant correlation between migraine headaches with academic achievement, Sleep of Quality and substandard mental sleep quality, delay into going to sleep, sleep disorders, taking hypnotic pills, and daily function disorder; and sleep disorders, daily function disorder, academic achievement and taking hypnotic pills could predict and explain 25/6 changes associated to migraine headaches.
  Conclusion
  Those students with inappropriate Sleep of Quality; they experienced more migraine headaches and failure in academic achievements.
  Keywords: Sleep Quality, Academic achievement, Migraine headaches
 • Behroz Parvaneh, Mehran Lashani Zand, Ali Reza Sepahvand, Sara Gholam Rezaei Pages 70-78
  Background
  The increasing number of patients suffering from cutaneous leishmaniasis in Poldokhtar County during the last 10 years and technological advances in data generation has increased the necessity to produce the predicting models of disease prevalence in the region. Therefore, climatic variables were used in this study to predict the cutaneous leishmaniasis.
  Materials And Methods
  In this study using regression model, the relationship between number of patients with cutaneous leishmaniasis and climatic signals were taken simultaneously and with one, two, three and four months of regression lag.
  Results
  Totally there was a significant relationship between January patients with January NINO1 climatic signal, March patients with February PNA climatic signal, April patients with March AAMM climatic signal, May patients with April AO climatic signal, and August patients with June TSA climatic signal, at 5% significance level. Furthermore, there was a significant relationship between February patients with January NINO1 climatic signal, at 10% significance level.
  Conclusion
  This investigation showed that use of climatic signals with lags for predicting the disease was better than simultaneous application of signals and disease. Correlation between statistics relating to diseases during the entire period and PDO signal with 2 months of lag was obtained as 84.53. In addition, results indicated that approximately during half of the months in a year, there was a good correlation between prevalence of cutaneous leishmaniasis and the climatic signals and thus enabling us to discover prevalence of cutaneous leishmaniasis using the climatic signals.
  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Climatic Signals, Prediction, Poldokhtar County, Correlation
 • Maliheh Riki, Amir Tukmechi, Farah Farokhi Pages 87-97
  Background
  Probiotics are defined as different microorganisms that may have positive effects on preventing or treatment of special pathologic conditions. Lactobacillus casei and L. paracasei as probiotics could induce the apoptosis in human cancer cells in vitro. Chronic myeloid leukemia is categorized as a blood cells cancer and the most common type of leukemia. The expression of mutant p53 protein increases resistance against apoptosis in cancer lines. So the aim of this study was to evaluate the effect of L. casei and L. paracasei cell wall and cytoplasmic fractions on the expression of mutant p53 protein in K562 cancer line by ELISA.
  Materials And Methods
  First, L. casei and L. paracasei was cultured and disrupted by sonication and finally cell wall separated from cytoplasmic extraction by centrifugation, then prepared different concentrations of cell wall and cytoplasmic fraction. Finally, p53 protein levels were measured by ELISA, in cells treated with the cell wall and cytoplasmic fraction.
  Results
  ELISA result showed that cell wall and cytoplasmic fraction statistically (P˂0.05) reduced the levels of mutant p53 protein compared to the control.
  Conclusion
  It’s concluded that there is a relationship between reduced expression of p53 protein and induction of apoptosis in cells with mutant p53 gene. It could provide a way for cancer treatment in a smart manner.
  Keywords: K562, L. Casei, L. Paracasei, P53 protein
 • Karim Javadabadi, Mehrangiz Sadoghi, Majid Tavafi, Mohammad Reza Gholami Pages 98-103
  Background
  Impairment of wound healing in chronic diseases is a therapeutic challenge. In terms of anti-inflammatory and regenerative effects of hydro-alcoholic extract of apricot gum tree this extract used on skin wound healing in rats.
  Materials And Methods
  28 Wistar male rats were divided into four groups: group I, normal without surgery, group II, control group without treatment, group III, a wound treatment with Vaseline, and group I˅, wound care therapy apricot tree resin extract. In the treated and placebo groups after anesthesia applied induction circular wound area of 280 square millimeters behind rats, but treated groups continued treatment for 21 days. Daily treatment was done with hydro-alcoholic extract of apricot tree gum. Wound size is measured every day by analyzing digital images for 21 days and then rats killed and samples were fixed in formalin. Slices were stained with hematoxylin and eosin. Tissue sections were studied qualitatively and quantitatively, to check regeneration of cells, the collagen fibers, angiogenesis, and distribution of inflammatory cells. Normal data analyzed using Tukey test and data with non-normal distribution were compared between groups by Mann-Whitney test.
  Results
  Use of apricot tree resin, reduces the blood vessels from the second week onwards, reduction of inflammatory cells and increased collagen fibers and tissue epithelialization.
  Conclusion
  Apricot tree resin extract can promote wound healing faster made substantial improvements.
  Keywords: Apricot tree resin, Wound healing, Rat
 • Azam Darvishi, Masoud Chegeni, Hasan Tymouri, Rahim Mirnasury, Fatemeh Hafezi Pages 104-108
  Background
  physical activities play an important role in increasing heart and blood vessels performance. The aim in this is determining the influence of 10 weeks aerobic exercise and 6 weeks non exercise on relaxation blood pressure of healthy non athletic girl students.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study 27 non athletic female students with 22/30± 1/70 were selected voluntary and attended the 10 weeks program, three sessions with 55 to 80% extra systole.
  After 10 weeks aerobic exercise, volunteers spent 6 weeks without exercise. Before starting the aerobic term, after non exercise term, after exercise term and also after non exercise term, relaxation blood pressure of the volunteers were measured by mercury Richter pizometer.
  Results
  The results showed that there is a meaningful difference between volunteers relaxation systolic blood pressure in pre and post test and also in post test 1 and 2, but there is not any meaningful difference between volunteers relaxation systolic blood pressure in these tests.
  Conclusion
  10 week aerobic and immediately 6 week without exercise can be effective in relaxation blood pressure.
  Keywords: Aerobic exercise, Non exercise, Blood pressure, Non athletic, Girl students