فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد سلیمانی *، نوید معصومی صفحات 549-557
  تومور ویلمز شایعترین بدخیمی رنال در بچه ها بوده اما میزان آن در بزرگسالان به 1٪ تومورهای کلیه می رسد. تشخیص ویلمز در بزرگسالان به دلیل تشخیص افتراقی بیشتر مشکل تر می باشد. به دلیل نادر بودن ان در بزرگسالان، پروتکل درمانی انها مانند اطفال می باشد که در مورد بیمار ما نیز صدق می کند.
  یک دختر 16 ساله با شرح حال درد غیر اختصاصی فلانک راست که در سی تی اسکن، یک توده بزرگ در فلانک راست با انتشار داخل وریدی و داخل حالب مشاهده شد. در بیوپسی تومور، اسپیندل سل کارسینوما اختصاصی گزارش شد اما به دلیل گسترش داخل قلبی تومور، جراحی اورژانس برای وی انجام شد. گزارش پاتولوژی نشان دهنده تومور ویلمز بود. بیمار ما به عنوان مرحله5a طبقه بندی شده و تحت کمو- رادیوتراپی طبق پروتکل مطالعه ملی تومور ویلمز NWTS)) قرار گرفت. دو سال بعد از جراحی بیمار دچار عود در ریه راست شد که جراحی و مجددا تحت کموتراپی قرار گرفت اما به دلیل عود مجدد 4 ماه بعد و به دلیل عدم رضایت به درمان بیمار فوت کرد.
  کلیدواژگان: تومور ویلمز، کلیه، اسپیندل سل کارسینوما
 • نوشین پیمان *، منصوره خنده رو صفحات 559-568
  زمینه و هدف
  یائسگی دوره ای طبیعی از زندگی زنان است که درک زنان از این دوره کاملا متفاوت است. درست گذراندن این دوره ارتباط مستقیمی با بهبود کیفیت زندگی در باقیمانده عمر دارد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق کیفی به روش پدیدار شناسی با رویکرد کلایزی در رابطه با ادراک زنان بالای 40 سال در مورد پدیده یائسگی صورت گرفته است. تعداد 36 زن بالای 40 سال بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف، نوع همگن، از بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی مشهد، انتخاب شدند. جلسات پیاده سازی شد و تحلیل محتوایی به شیوه هفت مرحله ای کلایزی تحلیل، تماتیک، انجام گرفت.
  یافته ها
  پدیده یائسگی از دیدگاه شرکت کنندگان دارای دو محور اصلی رضایت و عدم رضایت نسبت به پدیده یائسگی، بود. درون مایه اصلی یافته ها به صورت یائسگی بعنوان روند غیر قابل اجتناب زندگی، نیاز به حمایت، نقش معنویت در زندگی، نیاز به آموزش به منظور سازگاری موثر و خودکارآمدی استخراج گردید. بیشترین عامل در تقویت خودکارامدی، حمایت شوهر و فرزندان ذکر شد. شرکت کنندگان معتقد بودند که افزایش آگاهی در زمینه یائسگی باعث کاهش عوارض و افزایش خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی می گردد.
  نتیجه گیری
  وجه مهم در زندگی زنان رسیدن به سازگاری موثر در برابر یائسگی به عنوان یک روند غیر قابل اجتناب زندگی می باشد. به کارگیری منابع حمایتی و ارتقاء سطح آگاهی و خودکارآمدی برای سازگاری آنان در این مرحله از زندگی، موثر می باشد. این یافته ها، می تواند نگرش جدیدی به دست اندرکاران امر سلامت برای درک واقعی تر از نیازهای زنان در این مرحله از زندگی و مشکلات واقعی شان ارائه نماید.
  کلیدواژگان: ادراک، یائسگی، خودکارآمدی
 • وحید شهریاری، مریم مهماندوست* صفحات 569-579
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر شناخت درمانی با رویکرد ذهن آگاهی (MBCT) بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان دارای والدین طلاق گرفته شهر بجنورد بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه که به صورت شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد، جامعه پژوهش شامل 19 مدرسه راهنمایی به صورت خوشه ای ابتدا 4 مدرسه راهنمایی سپس از بین دختران نوجوان دارای والدین طلاق گرفته در محدوده ی سنی 14-12 سال مشغول به تحصیل در این 4 مدرسه به صورت تصادفی50 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) جایگزین شدند. از مقیاس افسردگی هامیلتون و اضطراب اشپیل برگر برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. مراحل مداخله بر اساس دستورالعمل اجرای جلسات ذهن آگاهی کابات زین اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری شامل آزمون کلموگروف– اسمیرنوف، آزمون تی مستقل، آزمون لوین و آزمون کواریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS17 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شناخت درمانی با رویکرد ذهن آگاهی به طور معنی داری موجب کاهش نمرات افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردیده است.
  نتیجه گیری
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان افسردگی و اضطراب در دختران نوجوان دارای والدین طلاق گرفته تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، دختران نوجوان دارای والدین طلاق گرفته
 • مریم مهرابخانی، محسن نعمتی، ترانه موحد، شمیم آشفته برگی *، سید ماجد مرتضوی صفحات 581-593
  زمینه و هدف
  تغذیه خوب با سلامت دهان و دندانها ارتباط نزدیکی دارد. تغذیه و الگوی تغذیه ای که علاوه بر تامین نیازها، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی الگوهای غذایی کودکان 3-6 ساله دارای پوسیدگی زودرس کودکی و بدون پوسیدگی در مهدکودک های شهر مشهد بود.
  مواد و روش کار
  وضعیت وجود یا عدم وجود پوسیدگی در دندانهای 200 کودک توسط معاینه ثبت شد. سپس از والدین خواسته شد تا پرسشنامه بسامد غذایی را تکمیل نمایند، پرسشنامه ها توسط نرم افزار مخصوص آنالیز شدند و الگوهای غذایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تعیین شدند. آزمون های آماری رگرسیونی، تی مستقل و من ویتنی استفاده شدند و سطح معنی داری آزمون ها 05/0 بود.
  یافته ها
  دو الگوی غذایی پوسیدگی زا و غیر پوسیدگی زا بدست آمد. هر واحد افزایش در نمره الگوی غذایی پوسیدگی زا شانس ابتلا به پوسیدگی را 30 برابر کرد ( 003/0 =p) ولی الگوی غذایی غیر پوسیدگی زا ارتباطی با عدم بروز پوسیدگی نداشت.
  دفعات مصرف مواد قندی و تنقلات و همچنین دریافت کل کربوهیدرات در گروه دارای پوسیدگی بیشتر بود (001/0>p). در حالی که دریافت چربی و ریزمغذی هایی مثل فولات و پتاسیم با گروه بدون پوسیدگی ارتباط بیشتری داشت (003/0p=)، (001/ 0p<).
  نتیجه گیری
  الگوی غذایی پوسیدگی زا، شانس ابتلا به پوسیدگی را افزایش می دهد ولی الگوی غذایی غیر پوسیدگی زا در کاهش شانس ابتلا به پوسیدگی اثر کمتری دارد
  کلیدواژگان: پوسیدگی زودرس کودکی، الگوهای غذایی، پرسشنامه بسامد غذایی
 • اسرین شافعی *، اوین شافعی صفحات 595-605
  زمینه و هدف
  یکی از عواملی موثر بر عملکرد و کارایی درمانگران بار ذهنی کار می باشد، نوروفیدبک مدالیته جدید درمانی در بهبود و افزایش کارایی افراد سالم می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوروفیدبک بر بار ذهنی کار در کاردرمانگران می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت طرح تجربی با پیش آزمون- پس آزمون، گروه ساختگی- گروه آزمایش و حجم نمونه، 22 نفر از کاردرمانگران انجام شد. افراد پس از ورود به مطالعه به صورت تصادفی در یکی از دو گروه نوروفیدبک واقعی و پلاسیبو ( نوروفیدبک غیر واقعی) قرار گرفتند. تعداد جلسات هر دو گروه 12 جلسه بود. میزان بار ذهنی کار درمانگران قبل و بعد از مداخله توسط شاخص بار کاری ذهنی ناسا (NASA-TLX) سنجیده شد.
  یافته ها
  مقایسه درصد بهبودی (میزان تغییرات) دو گروه نشان داد که در گروه نوروفیدبک دو خرده مقیاس، نیاز ذهنی و نمره نا امیدی تفاوت بیشتر از 15 % نسبت به گروه پلاسیبو دارد که معنی داری بالینی را نشان داد. همچنین نتایج حاصل از اندازه اثر در گروه نوروفیدبک نشان داد که اندازه اثر در خرده مقیاس نیاز ذهنی بزرگ و در خرده مقیاس نا امیدی و نیاز زمانی متوسط و در بقیه خرده مقیاس ها کوچک می باشد. همچنین نتایج حاصل از اندازه اثر در گروه پلاسیبو نشان داد که میزان اثر در تمام خرده مقیاس ها کوچک می باشد.
  نتیجه گیری
  نوروفیدبک در کاهش بار ذهنی کار می تواند موثر باشد و نتایج درمانی آن ناشی از تلقین نمی باشد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، بار ذهنی کار، کاردرمانگران
 • فائزه بهادر، قهرمان محمودی *، محمد علی جهانی صفحات 607-621
  زمینه و هدف
  یکی از هدف های هر نظام، مدیریت هزینه و هزینه یابی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های قلبی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی سال 1393 بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد بوده است. ابتدا مراکز فعالیت بیمارستان شناسایی گردید. پس از هزینه یابی هر مرکز فعالیت، هزینه های غیر مستقیم بخش مراقبت های قلبی به روش تسهیم مستقیم به این بخش تخصیص داده شد. برای انجام محاسبات از نرم افزار میکروسافت اکسل 2007 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های قلبی بیمارستان برابر با 413/265/677/19 ریال معادل با 06/8 درصد از هزینه های بیمارستان بود که 1/65% هزینه ها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، 1/8 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های مواد و ملزومات مصرفی، 8/26% هزینه ها مربوط به هزینه سربار بوده است.
  نتیجه گیری
  بخش عمده بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های قلبی هزینه جبران خدمت کارکنان بوده و از آنجا که این نوع هزینه ها تقریبا هزینه های ثابت بیمارستان می باشد، بنابراین لازم است در جهت استفاده بهینه از کارکنان و منابع مورد نیاز تدابیری از قبیل امکان سنجی توسعه این بخش، افزایش شاخص عملکردی اشغال تخت و بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی تدابیر لازم اندیشید.
  کلیدواژگان: هزینه تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بخش مراقبت های قلبی
 • حمزه حسین زاده، حسن محمدی پور انوری، خسرو کلاهدوزان *، فرانک شیخ منزه صفحات 623-632
  زمینه و اهداف
  گلودرد یکی از عوارض شایع و ناخوشایند بی هوشی است که اغلب به دنبال اکستوباسیون در بیماران به وجود می آید این مطالعه با هدف مقایسه اثر دو روش پک حلقی؛ خیس شده با سالین و خیس شده با لیدوکائین1% در میزان گلو درد بعد از اعمال جراحی بینی انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در یک کار آزمائی بالینی دو سوکور تصادفی شده تعداد60 بیمار در محدوده سنی 70-18 سال باکلاس ASA I-II-III نیازمند عمل جراحی انتخابی بینی، در دو گروه قرار گرفتند، در گروه اول از گاز خیس شده با 10 سی سی نرمال سالین و در گروه دوم از گاز خیس شده با محلول لیدوکائین به مقدار mg/Kg 1 با حجم 10 سی سی برای پک حلقی استفاده گردید. بیماران تحت بی هوشی عمومی با روش یکسان قرار گرفتند و بعد از لوله گذاری، پک حلقی با پنس مگیل در حلق گذاشته و در پایان عمل قبل از اکستوباسیون در آورده شد، بعد از اکستوباسیون میزان و شدت گلودرد، سرفه، بلع دردناک، خشونت صدا، اسپاسم حنجره و همچنین تهوع و استفراغ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بین دو گروه از لحاظ وزن، قد، جنس، سن و طول مدت جراحی و نوع عمل جراحی تفاوت معنی داری وجود نداشت. از نظر گلو درد تفاوت معنی داری بین دو گروه لیدوکایین و گروه پلاسبو دیده نشد.
  نتیجه گیری
  بین دو روش پک حلقی؛ خیس شده با سالین و خیس شده با لیدوکائین 1% در میزان گلو درد بعد از عمل تفاوتی دیده نشد.
  کلیدواژگان: پک حلقی، جراحی بینی، لیدوکایین، گلودرد
 • سارا اسدی بربریها، فاطمه رودباری *، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، سعید کاووسیان، نسرین حسن زاده صفحات 633-641
  زمینه و هدف
  تجمع رادیکال های آزاد اکسیژن منجر به تنش اکسیداتیو می شود. این تنش می تواند با تغییر در فعالیت آنزیم ها، بیان ژن، آزادسازی کلسیم از ذخایر سلولی بر ساختار غشا، رشد و مرگ سلول ها اثر بگذارد. گیاهان غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند که با حفاظت از سلول ها و افزایش قدرت آنتی اکسیدان های پلاسما، ابتلا به برخی بیماری های مزمن مانند سرطان، بیماری های قلبی و سکته مغزی را کاهش می دهند. مطالعه حاضر به ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Eremostachys labiosiformis(Popov) Knorring می پردازد.
  مواد و روش کار
  گیاه E.labiosiformis پس از جمع آوری، در مجاورت هوا خشک و پودر گردید. عصاره متانولی به روش خیساندن تهیه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش مهار رادیکال آزاد (DPPH) و ارزیابی اثر سمیت سلولی بر رده ی سلولی vero با روش MTT مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولی E.labiosiformis، mg/ml392/0=IC50 و اثر سمیت سلولی (CC50)، طی زمان های مختلف 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب μg/ml16/1329، g/mlμ25/1360 و g/mlμ71/1159 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مقایسه ی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه E.labiosiformis با اسید آسکوربیک نشان داد، این گیاه نسبت به سایر گیاهان مشابه فعالیت خوبی در مهار رادیکال آزاد دارد و با توجه به سنجش سمیت عصاره مشخص گردید؛ عصاره ی متانولی گیاه مذکور می تواند برای استفاده های درمانی بی خطر باشد. با این حال، برای نتیجه گیری قطعی، استفاده از رده های سلولی دیگر و همچنین مطالعات در شرایط invivoپیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring، آنتی اکسیدان، کشت سلولی، سمیت سلولی
 • حسین زراعتی، حمیدرضا بهنام وشانی *، طیبه ریحانی، مجید ابریشمی، ناصر شعیبی صفحات 643-654
  زمینه و هدف
  معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی به عنوان یکی از معاینات دردناک، سبب تغییرات رفتاری در نوزادان نارس می گردد. تحریک چند حسی یک روش ضد درد غیردارویی بوده که بر معیارهای رفتاری نوزادان در طی پروسیجرهای دردناک تاثیر دارد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر تحریک چند حسی بر وضعیت رفتاری نوزادان حین معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو گروه یک سوکور، 80 نوزاد نارس در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در تیرماه 1393 به صورت تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. در گروه مداخله، برنامه تحریک چند حسی 15 دقیقه قبل از شروع معاینه اجرا می شد و گروه کنترل مراقبت های معمول بخش را دریافت می کردند. وضعیت رفتاری هر نوزاد در فواصل 30 ثانیه ای قبل، حین و بعد از معاینه چشم با ابزار PIPP ارزیابی شد. تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل، آنالیزواریانس با اندازه های تکراری با استفاده از نرم افزار SPSS14 انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 2/53 دختر و 8/46 % پسر بودند. میانگین سن جنینی در گروه تحریک چندحسی 7/1±4/30 و در گروه معمول 8/1±6/30 بود. وضعیت رفتاری در هر دو گروه طی مراحل ارزیابی تفاوت معنی داری داشته است (001/0(p<. تغییرات وضعیت رفتاری در حین معاینه در دو گروه معنی دار بود (001/0(p<؛ ولی در گروه کنترل به نسبت گروه مداخله، افزایش بیشتری داشته است.
  نتیجه گیری
  برنامه تحریک چند حسی، باعث تغییرات کمتر در وضعیت رفتاری می شود و به عنوان راهکاری در جهت کاهش تغییرات رفتاری نوزادان در حین معاینه چشم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحریک چند حسی، وضعیت رفتاری، رتینوپاتی نارسی
 • طیبه ریحانی، سپیده غلامی *، حمید رضا بهنام وشانی، مهران بیرقی طوسی صفحات 655-664
  زمینه و هدف
  مادران کودکان مصروع با مشکلات مراقبتی و خصوصا سطوح پایین خود کارآمدی در مدیریت مراقبت مواجه هستند. این مادران تا کنون برنامه توانمندسازی مشابهی دریافت نکرده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر خود کارآمدی مادر در مدیریت مراقبت از کودک مصروع انجام شد.
  مواد و روش کار
  این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 100 نفر از مادران دارای کودک مصروع بستری شده در بیمارستان قائم (عج) در سال 1393صورت گرفت. مادران واجد شرایط به روش آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. در ابتدا بعد مدیریت مراقبت از خود کارآمدی با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی مراقب که روایی و پایایی آن نیز تایید شده بود در دو گروه اندازه گیری شد، سپس برای گروه آزمون برنامه توانمند سازی اجرا شد و گروه کنترل مداخله خاصی دریافت نکردند و 5/1 ماه بعد از آخرین جلسه توانمند سازی پرسشنامه خودکارآمدی مراقب مجددا توسط دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برنامه 11.5 SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  قبل از مداخله، دو گروه از نظر متغیر های جمعیت شناختی و میانگین نمرات بعد مدیریت مراقبت از خود کارآمدی همسان بودند ولی بعد از مداخله بر اساس نتایج یافته ها با آزمون من ویتنی از نظر میانگین مدیریت خود کارآمدی، تفاوت معنی داری مشاهده گردید )001/0(p<. همچنین با انجام آزمون ویلکاکسون قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون از نظر میانگین نمره متغیر فوق تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.001) در حالی که گروه کنترل از نظر نمره ی این متغیر کاهش معنی داری داشته است (p<0.001).
  نتیجه گیری
  برنامه توانمندسازی با توجه به کم هزینه بودن، ایمن بودن و در عین حال تاثیر گذار بودن می تواند مادران این کودکان را یاری داده و بر کیفیت مراقبت تخصصی آنان بیفزاید.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، خودکارآمدی، صرع، مدیریت مراقبت
 • سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده، مریم آخوندان، حمید رضا محدث حکاک، حمید توکلی قوچانی، ملیکا نیازی* صفحات 665-673
  زمینه و هدف
  روزه داری برای بیماران دیابتی یک تصمیم بسیار مهم است. برای روزه داری بدون خطر و کاهش عوارض بیماران دیابتی که تمایل به روزه داری در ماه رمضان دارند، داشتن آگاهی ضروری می باشد لذا هدف از این مطالعه تعیین آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که بر روی 376 بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد در سال 1394 انجام شد واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده پرسشنامه ای دو بخشی جمع آوری گردید و پس از ورود به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده 83/15±35/54 و 3/48% افراد بیسواد بودند. 3/ 62% افراد زن و 3/90 % مبتلا به دیابت نوع دو بودند. میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه 36/11±31/35 بود. میانگین بیشترین پاسخ صحیح در حیطه تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان (49/18±03/51) و کمترین پاسخ صحیح در حیطه مصرف داروهای پایین آورنده قند خون در ماه رمضان (44/23±0/18) بود بین میانگین نمره افراد برحسب سطح تحصیلات فقط در نمره کل کسب شده اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (035/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از پایین بودن آگاهی بیماران دیابتی در زمینه دیابت و روزه داری است لذا افزایش آگاهی بیماران دیابتی می تواند نقش مهمی در کنترل بیماری، پیشگیری از عوارض آن و وضعیت سلامتی فرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، دیابت، روزه داری
 • سیدکاوه حجت، مریم ساجدی، مهدی رضایی، مینا نوروزی خلیلی، احمد رحیمی، الهه عین بیگی* صفحات 675-684
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف، تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر عزت نفس و احساس تنهایی دخترانی که والدین وابسته به مواد مخدردارند مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی دارای والدین معتاد شهر بجنورد که در سال 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. 60 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. عزت نفس و احساس تنهایی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت و مهارت جرات ورزی بعنوان متغیر مستقل بر روی گروه آزمایش اعمال گردید (بصورت 8 جلسه 90 دقیقه ای).
  یافته ها
  تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد، بدین معنا که آموزش مهارت جرات ورزی موجب تغییر معنادار در میانگین نمرات عزت نفس و احساس تنهایی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه گردید.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت جرات ورزی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید برای مشکل عزت نفس و احساس تنهایی دانش آموزانی که والد معتاد دارند، به کار رود.
  کلیدواژگان: جرات ورزی، عزت نفس، احساس تنهایی، دانش آموزان
 • رضوان رجب زاده، سید حمید حسینی، سید کاوه حجت، علیرضا نوروزی، سید عباس متولیان* صفحات 685-692
  زمینه و هدف
  درمان های جایگزین مواد مخدر به دلیل نقشی که در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر دارند مورد توجه می باشد. اثربخشی این درمان ها تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله، نگرش بیماران در مورد درمان است که در ورود و ماندگاری آن ها به درمان اختلال مصرف مواد موثر است. با توجه به اینکه مطالعه نگرش افراد به ابزار معتبر نیاز دارد، به همین منظور مطالعه ای جهت تدوین و اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش معتادان در مورد درمان با متادون انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1394 انجام گرفت. نسخه فارسی پرسشنامه به روش ترجمه باز ترجمه تدوین گردید و توسط متخصصین و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد سپس 750 نفر از بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد پرسشنامه را تکمیل نمودند. بعد از 10 تا 15 روز این پرسشنامه مجددا توسط 100 نفر از 750 نفر شرکت کننده در مطالعه تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، کاپا، ضریب همبستگی درونی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 12/13±92/40 سال بود و 628 نفر (7/83 %) مرد بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 807/0 بدست آمد. تحلیل عامل با روش مولفه های اصلی سه عامل را در پاسخ های شرکت کنندگان شناسایی نمودند که 38/33 % از واریانس کل را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه 32 گزاره ای نگرش معتادان نسبت به درمان با متادون ابزار مناسبی جهت مطالعه نگرش معتادان نسبت به درمان با متادون می باشد.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، روایی و پایایی، نگرش، متادون، درمان جایگزین
 • ایوب شیخی، مریم طنابنده، عبدالله ریحانی یساولی* صفحات 693-699
  زمینه و هدف
  دانشگاه علوم پزشکی یکی از مهم ترین ارگان های خدمت رسانی به شهروندان می باشد و هدف اصلی آن ارائه خدمات و تامین نیازهای شهروندان است، بررسی رفتارهای اخلاق پرستاران این مجموعه و تاثیر پذیری آن از عدالت سازمانی می تواند منجر به ارائه بهتر خدمات و در خور شهروندان شود.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است که با هدف بررسی نقش میانجی استرس شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و اخلاق کاری پرستاران انجام شد. بر اساس آمار ارائه شده در سال 1394، تعداد کل پرستاران بیمارستان طالقانی مشهد حدود 400 نفر می باشد که از این میان با استفاده از فرمول نمونه گیری تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش تحقیق پیمایش و ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری AMOSداده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  عدالت سازمانی سبب بهبود اخلاق کاری پرستاران می گردد و در کنار آن استرس آنها می تواند نقش میانجی در این ارتباط بین عدالت سازمانی و بهبود اخلاق کاری داشته باشد.
  نتیجه گیری
  تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و اخلاق کاری پرستاران رابطه وجود دارد؛ بدین ترتیب که عدالت سازمانی می تواند سبب اخلاق کاری آنها شود. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد علاوه بر اینکه عدالت سازمانی سبب بهبود اخلاق کاری می شود، استرس شغلی نیز به عنوان یک متغیر میانجی بر این ارتباط تاثیر گذار است و در پرستاران با استرس پایین میزان تاثیر عدالت سازمانی بر اخلاق کاری بیشتر است
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، استرس شغلی و اخلاق کاری
 • وحیدرضا برهانی نژاد، سید حمید نبوی، الهام لطفعلی نژاد، فاطمه امینی، طاهره منصوری* صفحات 701-711
  زمینه و هدف
  رضایت از زندگی در سالمندان می تواند تحت تاثیر متغیرهای متعدد از جمله مشارکت اجتماعی آنها باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت از زندگی سالمندان شهر کرمان صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن 200 نفر از سالمندان شهر کرمان به روش نمونه در دسترس مورد پرسشگری قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشارکت اجتماعی طرح بررسی سلامت جامعه کانادا و پرسشنامه رضایتمندی از زندگی LSI-Z استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، کای دو، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار SPSS17 استفاده گردید.
  یافته ها
  در بین گویه های مشارکت اجتماعی بیشترین میزان مربوط به شرکت در مراسمات مذهبی و کمترین مقدار مربوط به انجمن های حرفه ای و اجتماعی مانند شورای محله بود. در خصوص موانع مشارکت اجتماعی نیز بیشترین فراوانی مربوط به بیماری ها و وضعیت سلامتی (5/67%) بود. از طرفی بیش از نیمی از سالمندان مورد مطالعه از وضعیت رضایت از زندگی متوسطی برخوردار بودند (1/52%). همچنین بین مشارکت اجتماعی سالمندان مورد مطالعه با رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود داشت (003/0p= ).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که مشارکت اجتماعی نقش مهمی در رضایت از زندگی سالمندان دارد. در نتیجه لزوم توجه به موانع ارتقاء مشارکت اجتماعی آنها از قبیل بیماری های دوران سالمندی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سالمند، مشارکت اجتماعی، رضایتمندی از زندگی
 • محمدرضا لشکری زاده، محمد مهدی حیاتبخش *، حسین نیکپور، حسینعلی سلطانی صفحه 713
  زمینه و هدف
  باکتریهای اپیتلیوم کیسه صفرا و مجاری صفراویمنبع قدرتمندی برای ایجاد بیماریهای کیسه صفرا هستند. از آنجا که ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی درالتهاب مزمن مخاط معده داردوشرایط بروززخم پپتیکوآدنوکارسینوم معده را فراهم می نماید، مطالعات اخیر ارتباط بین این باکتری و کانسر کیسه صفرا را محتمل دانسته اند. هدف تعیین فراوانی هلیکوباکترپیلوری در نمونه کیسه صفرای بیماران مبتلا به کله سیستیت و بررسی تغییرات پاتولوژیک
  مواد و روش کار
  تعداد 100 نفر بیماران با تشخیص کله سیستیت به صورت تصادفی انتخاب شدند.در اتاق عمل پس از خروج کیسه صفرا تست اوره آز بر روی آن انجام شده سپس نمونه کیسه صفرا داخل محلول فرمالین به آزمایشگاه بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شد. توسط رنگ آمیزی گیمسا وجود هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. همچنین تغییرات پاتولوژیک نظیر هیپرپلازی و متاپلازی/دیسپلازی وانفیلتراسیون لنفاوی توسط گروه پاتولوژی گزارش شد و جمع آوری شدند.
  یافته ها
  در نمونه ی 23 %افراد ،هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد که ازاین 23%، 39.1%مرد و 66.9%زن بودند همچنین 4.3%کله سیستیت حاد و 95.7%کله سیستیت مزمن داشتند و در 21.7%موارد تغییرات پاتولوژیداشتند، که از بین این تغییرات ،انفیلتراسیون لنفاوی و سلول های التهابی منونوکلئر بیشتر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه فراوانی هلیکوباکترپیلوری و تست اوره آز با تغییرات پاتولوژیک ارتباط معنادار داشت ولی با سن و جنس و وضعیت بیماری ارتباطی نداشتند
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، کله سیستیت، کله سیستکتومی
|
 • M. Soleimani*, N. Masoumi Pages 549-557
  Wilms tumor is the most common renal malignancy in childhood¡ whereas¡ it only consists 1% of adult renal tumors. It is much more difficult to diagnose in adults because of large differential diagnosis of adults renal masses.
  A 16 years old female with nonspecific right flank pain was referred. Computerized tomography (CT) scan revealed a large renal mass occupying the right flank area with IVC and intra-ureteral extension. Biopsy also showed a nonspecific spindle cell carcinoma. She underwent an urgent surgery because of intra ventricular extension of the tumor. Pathological assessment also approved the wilms tumor. Regarding the rarity of this lesion in adults¡ they are treated with the current protocols which are recommended for children. Therefore¡ the case was treated with adjuvant chemo-radiotherapy as stage 5a and National Wilms Tumor Study (NWTS) protocols. Unfortunately¡ she had a recurrence in her right lung two years after the surgery which was treated with surgery and chemotherapy. She again had a recurrence four months later which ended up in patient''s death due to stopping the treatment.
  Keywords: Wilms tumor, Kidney, Spindle cell carcinoma
 • N. Peyman*, M. Khandehroo Pages 559-568
  Background and Objectives
  Menopause is a natural period of women’s life that will be experienced soon or late. Spending this period properly is directly associated with the improving quality of life.
  Materials &
  Methods
  The qualitative research has been accomplished by phenomenological method using the Colazzi approach about women’s menopausal experiences. Thirty-six women at the age of over 40 who were referred to the health centers in Mashhad were enrolled in present study by target based sampling. This selection has been accomplished by the focused group discussion method to get results until saturation. Interviews details were recorded by the interviewer’s permission and immediately carried out after a few sessions by thematic analysis, according to the seven phases Colaizzi method.
  Results
  Participants had two main ideas including satisfaction and un satisfaction about the menopause. The main thematic results were as follow: Menopause as a compulsory component of life, need of support, spirituality, education, effective compatibility, and self-efficiency. Moreover, supporting by husband and children is the most effective factor in strengthening their self- efficiency. They believed that knowledge promotion reduced morbidity and improved the quality of life and self- efficacy.
  Conclusion
  Important aspect in the lives of women is effective adaptation with menopause as an inevitable process of life. Applying real support resources to protect and promote self-efficacy and awareness are effective to adapt them to this stage of life. These findings could be a new approach to health care practitioners to understand more realistic needs of women in this stage of life and could provide their real problems
  Keywords: menopause, attitude, self-efficacy
 • V. Shahriari, M. Mehmandoost* Pages 569-579
  Background and Objectives
  The purpose of present study was examination of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) effects on depression and anxiety in female adolescents with divorced parents in Bojnurd.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was done with the design of pretest, posttest, and control groups. The study population included 19 junior high schools in which a cluster of 4 schools has been chosen. Then 50 out of 67 female adolescents with the age range of 12-14 with divorced parents in the range of 4 schools has been randomly selected based on Krejcie-Morgan’s sampling table. Then, they were randomly divided into two groups of experimental (25 people) and control group (25 people). Hamilton depression and Spielberger scale were used to collect data. Intervention procedures were performed according to the guidelines of Kabat Zinn meetings of mindfulness. Data analyzing was done via statistical approaches of Geruf Clomot test, independentt-test, Levin test, and covariance analysis using the 17 SPSS software.
  Results
  The results showed that cognitive therapy with mindfulness approach significantly reduced depression and anxiety scores in the experimental group in comparison with the control group..
  Conclusion
  Mindfulness-based cognitive therapy effects on depression and anxiety in female adolescents with divorced parents.
  Keywords: cognitive therapy, mindfulness, depression, anxiety, female adolescents with divorced parents
 • M. Mehrabkhani, M. Nematy, T. Movahed, Sh Ashofte Bargi*, Sm Mortazavi Pages 581-593
  Background and Objectives
  Oral health is strongly correlated with good diet. Therefore, a nutrient-rich diet with minimal cariogenic effects is crucial. The purpose of this study was to evaluate the food patterns in children who were between 3-6 years old, with early childhood caries and caries free in Mashhad kindergartens
  Materials and Methods
  Tooth caries status of 200 children was recorded. The parents were asked to complete the food frequency questionnaire. Food patterns were determined by factor analysis. Regression analysis, independent t-test and Mann-Whitney U test were used for data analysis. The statistical significance level was set at 0.05.
  Results
  The study successfully identified cariogenic and non cariogenic food patterns. The chance of dental caries increased by 30 folds for every unit increase in cariogenic dietary pattern score (p = 0.003), whereas there wasnt any significant correlation between non cariogenic food pattern and caries. The consumption of sweet foods and snacks as well as total carbohydrate intake was considerably higher among the cariogenic food pattern group (p
  Conclusion
  Cariogenic food patterns increased the possibility of dental caries, while non cariogenic food patterns had less effect on decreasing this likelihood.
  Keywords: Early childhood caries, Food Patterns, Food Frequency questionnaire
 • A. Shafeei*, A. Shafeei Pages 595-605
  Background And Objective
  Mental workload is one of the affecting factors in efficiency and performance of therapist in the workplace. Neuro feedback is a new modality for improvement of healthy person's daily activity and its quality. The aim of this study is evaluation of neurofeedback effects on mental work load in occupational therapists.
  Materials And Methods
  This study has experimental design with pre-post test, experimental- fake group and was performed on 22 occupational therapists. Subjects were divided into two real neuro feedback and mock neuro feedback (placebo) groups. Both groups were treated with neuro feedback for 12 sessions. NASA (task load index) was used to assess both groups before and after the treatment. Effect size and improvement percentage were used to analyze the collected data.
  Results
  The results of the improvement percentage showed that mental need and hopelessness subscales in real neuro feedback have more than 15% difference in comparison with mock neuro feedback that indicate clinical significant. Effect size in the real neuro feedback on mental need subscale was great and in time need and hopelessness subscales were average. Effect size in mock neuro feedback on total subscales was low.
  Conclusion
  The effectiveness of real neuro feedback was not due to the changes in the placebo. It can be as a complementary decreasing in the mental work load.
  Keywords: neurofeedback, mental work load, occupational therapist
 • F. Bahador, Gh Mahmoudi*, Ma Jahani Pages 607-621
  Background and Objectives
  One of the objectives of each system is cost management to help organizations to provide high quality goods and services at a competitive environment. The present study was aimed to calculate the costs of cardiac care unit at Imam Reza hospital of Bojnurd by activity-based costing method.
  Material &
  Methods
  This study is an applied study that cross-sectional and retrospective methods were carried out. Data gathered by observation, interviews, review documents and financial statements of Imam Reza hospital in Bojnurd in 2013. The hospital activity centers were identified. After costing each activity center, indirect costs of cardiac care unit were allocated to this sector by direct allocation method. Microsoft Excel 2007 software was used for the calculation.
  Results
  The results showed that the total cost of cardiac care unite services is 19,677,265,413 Rials equivalent to 8.06% of hospital costs., that 65.1% of the costs related to personnel costs, 8.1% of the costs related to materials and supplies and expenses related to overhead costs is 26.8%.
  Conclusion
  Majority of the costs of cardiac care unit are the employee compensation costs which are among the constant costs of hospital. It seems that we should optimize the use of staff through different processes such as ward development, proper pattern of consumption material, and increased bed occupancy index.
  Keywords: cost, activity, based costing, cardiac care unit
 • H. Hosseinzadeh, H. Mohmmadi Pour Anvari, Kh Kolahdouzan*, F. Sheikhmonazzah Pages 623-632
  Background And Objective
  Sore throat is a common and unpleasant complication of anesthesia which often occurs after the extubation. This study was conducted to compare the effects of two pharyngeal packing methods (wet pack with saline and wet pack with 1% of Lidocaine) on postoperative sore throat after the nasal surgery.
  Materials And Methods
  Sixty patients aged between 18-70 years with ASA I-II-III who were candidates for elective nasal surgery and categorized in two groups were enrolled in this double-blind randomized clinical trial. In the first group dampened gauze with 10 cc/kg was used for pharyngeal packing. Patients underwent general anesthesia with a similar method and after intubation, pharyngeal pack was placed with Magill forceps and in the end of operation before extubation was removed. Amount of sore throat, coughing, odynophagia, hoarseness, laryngeal spasm, nausea, and vomiting were assessed and compared after the extubation.
  Results
  There weren’t any significant differences between groups in term of weight, height, sex, age, duration of surgery, and type of surgery (p=0.194). Also there wasn’t significant difference in sore throat between the lidocaine and placebo group.
  Conclusions
  There wasn’t any significant difference in sore throat between two groups of Lidocaine and placebo.
  Keywords: pharyngeal packing, nasal surgery, Lidocaine, sore throat
 • S. Asadi Barbariha, F. Roudbari*, M. Mohajerani, A. Mahmoudi Otaghvari, S. Pourmoradi, S. Kavoosian, N. Hasanzadeh Pages 633-641
  Background and Objectives
  Accumulation of free oxygen radicals leads to the oxidative tension. This tension will be able to change the enzyme activity, gene expression, calcium release from intracellular deposits on the membrane structure, cell growth, and death. Plants are rich in the case of antioxidant compounds which will be able to reduce the risk of some chronic diseases such as cancer, heart disease and stroke by protection of cells and increasing the plasma antioxidant power. This study aimed to evaluate the antioxidant activity and cytotoxicity of methanol extract of the Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring plant.
  Materials And Methods
  Methanol extracts were obtained from E.labiosiformis plant by maceration method following the collection, drying and powdering. The antioxidant activity and cytotoxicity effect were assessed by free radical scavenging method (DPPH) and MTT (on Vero cell lines), respectively.
  Results
  The antioxidant capacity of E.labiosiformis methanol extract was0/392 mg/ml. Cytotoxic effect (CC50) during different times of 24, 48 and 72 hours was also 1329/16 µg/ml, 1360/25 µg/ml and 1159/71 µg/ml, respectively.
  Conclusion
  The comparison results of E.labiosiformis antioxidant properties with ascorbic acid showed that this plant has a good free radical scavenging activity in comparison with the other similar plants. In the case of toxicity assessment, it was shown that the methanol extract of this plant can be safe for use in therapy. However, using the other cell lines as well as in vivo studies are recommended for a definitive conclusion.
  Keywords: Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring, antioxidants, cell culture, cell toxicity
 • H. Zeraati, H. Behnam Vashani*, T. Reyhani, M. Abrishami, N. Shoeibi Pages 643-654
  Backgrounds and
  Objectives
  Eye examination for Retinopathy of Prematurity (ROP) screening is a painful procedure that causes behavioral changes in premature infants. Multisensory stimulation is a non-pharmacological analgesic method, which affects the behavior measures during painful procedures. The purpose of this study was to determine the effect of multisensory stimulation on infant behavior during an eye examination for ROP screening.
  Material &
  Methods
  In this single blind randomized clinical trial, eighty premature from Khatamolanbya hospital in Mashhad at July 2014were divided randomly into two groups. In the intervention group, multisensory stimulation was performed 15 minutes before the start of the examination and the control group received standard care. Infant behaviors were recorded at 30 seconds intervals; before, during, and after eye examination. Data were analyzed by independent t test and repeated measures ANOVA using the SPSS version 14 software.
  Results
  53.2% of the babies were girls and 46.8% were boys. The mean gestational age of multisensory stimulation was 30.6±1.8 weeks and the normal group was 30/6 ± 8/1 weeks. Behavioral status was significantly different in both groups during the evaluation (p
  Conclusion
  Multisensory stimulation program causes lower changes in behavioral status, and can be used as a way to reduce behavioral changes during an eye examination in infants.
  Keywords: Multisensory stimulation, Behavioral, Retinopathy of prematurity
 • T. Reyhani, S. Gholami*, H. Behnam Vashani, M. Beiraghi Toosi Pages 655-664
  Background and Objectives
  Epileptic child's mothers are faced with care problems such as low levels of management of self-efficacy care. These mothers have not received the same empowerment program yet. Aim of this study was to determine the effect of an epileptic child's care giving empowerment program on management of self-efficacy care in epileptic child's mothers.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was conducted on 100 mothers of epileptic children who hospitalized in neurology department of Ghaem Hospital in 2013. Eligible mothers were selected via neurology de convenience sampling and randomly assigned to experimental and control group. At first, management of self-efficacy care was evaluated using standard care giving self-efficacy scale in both experimental and control groups. In experimental group empowerment care was performed and the control group received no intervention. Forty-five days after the last session of program implementation, management of self-efficacy care was evaluated in both experimental and control groups again. Data were analyzed using SPSS version 11.5.
  Results
  The results showed that the two groups were the same considering population variables and the mean scores of management of care self-efficacy (p=0.84). Mann- Whitney tests showed significant differences in two groups after the intervention (p
  Conclusion
  Epileptic child's care giving empowerment program can be helpful in improving management of self-efficacy care of epileptic child's mothers.
  Keywords: Empowerment, Epileptic child, Management of Care, Self-efficacy
 • Sh Hosseini, R. Rajabzadeh, M. Akhoundan, Hr Mohaddes Hakkak, H. Tavakoli, M. Niyazi* Pages 665-673
  Background and Objectives
  Fasting is an important decision for the diabetic patients, that should be done considering to the religious instructions and medical consultant. To decrease symptoms of diabetes, it is very important to estimate awareness of these patients in this domain. Aim of this study is knowledge of diabetic patients about fasting who were referred to the diabetic clinic at bojnurd district-2015
  Material &
  Methods
  This sectional study was performed on 376 diabetes patients who were referred to diabetic clinic at Bojnord district in 2015. Data were gathered using dual questionnaires. Statistical analysis was done by Pierson coordinate index statistical tests, freet and one way variance analysis using the SPSS 16.
  Results
  Mean age was 54.35±15.83 years old and most of them were females (62.3%). Majority of cases (90.3%) were suffered from type two diabetes, and 48.3% of them were illiterate. Mean score for awareness was 35/31±11/36. The most correct answer was related to the feeding diabetic patients at Ramadan month (51/03ퟏ), and the least correct answer was in line with consumption of medicines decreasing blood sugar (18/0�). In mean score based on level of education, there was only a significant difference in total score (p=0.035).
  Conclusion
  The results of this study showed that the diabetic patients have a low awareness of diabetes and fasting. Therefore, awareness of diabetic patients, can be important in controlling and prevention of its complications and person healthcare.
  Keywords: awareness, diabetes
 • Sk Hojjat, M. Sajedi, M. Rezaei, M. Noruzi Khalili, A. Rahimi, E. Ein Beigi* Pages 675-684
  Background and Objectives
  In the present study role of assertiveness training on self-esteem and loneliness was examined in female students with addicted parents.
  Material &
  Methods
  The method of this study was experimental and design of study was pretest-post-test with control group. The population of this study consisted of female students with addicted parents who were studying in Bojnurd middle schools between 2012-2013. Sixty cases were selected by convenience sampling and randomly divided into control and experimental groups. Self-esteem and loneliness of subjects in both pre-test and post-test were evaluated. Assertiveness skills were applied as the independent variable on the experimental group (8 sessions of 90 minutes).
  Results
  The results showed that there were significant differences between the experimental group and the control group. This means that assertiveness skill training caused significant changes in mean scores for self-esteem and loneliness of the experimental group compared to the control group.
  Conclusion
  Assertiveness skills can be a useful intervention for addicted parent’s students with self-esteem and loneliness problems.
  Keywords: Assertiveness, self, steam, loneliness, students
 • R. Rajabzadeh, Sh Hosseini, Sk Hojat, A. Noroozi, Sa Motevalian* Pages 685-692
  Background and Objectives
  Drug substitution treatments are important due to their social pathology decreasing role. The effectiveness of these treatments is depended on several factors including patients’ treatment attitudes, which is critical in their treatment acceptance and persistence. Regarding a valid instrument necessity in study of the patient’s attitudes, a survey was conducted to validate the Persian version of the questionnaire on attitudes toward methadone maintenance treatment.
  Material and
  Methods
  It was a cross-sectional study in 2015. The questionnaire was translated into the Persian language through an open translation procedure and was revised and modified by the related professionals. Seven hundred and fifty patients with substance use disorder filled out the questionnaires. The same questionnaire was filled out again by 100 out of the 750 participants. Data was statistically analyzed through SPSS16 based on statistical tests including Cronbach’s Alpha, intraclass correlation coefficient, and factor analysis correlation.
  Results
  The mean age of participants was 40.92.12 years old and 628 participants were male (83.7%). The Cronbach’s Alpha coefficient for Methadone scale treatment of the addiction treatment attitudes in this study was 0.81 and The Intraclass correlation coefficients were 0.75.
  Conclusion
  The Persian version of the 32-item questionnaire of the addiction treatment attitudes toward methadone maintenance treatment was found as an appropriate instrument for addiction treatment attitude study.
  Keywords: Validity, Reliability, Attitude, Methadone, Substitution Treatment
 • A. Sheikhi, M. Tanabande, A. Reihany Ya* Pages 693-699
  Background And Objectives
  The University of Medical Sciences is one of the most important organizational justices of the giving service to the citizens and the main purpose of that is giving service and supplying citizens’ needs. The study of the ethical behavior of nurses of this organization and its affecting of organizational justices leads to offer better services.
  Materials And Methods
  This descriptive and correlation analysis was performed to assess the role of job stress as a mediator between organizational justices and the job ethics of nurses. According to statistics offered in 2015, the number of total nurses of Taleghani hospital Mashhad was about 400 persons, from which 200 person were selected using the sampling formula. The survey method and questionnaire were used to collect the information. Then the data were analyzed using AMOS statistical software.
  Results
  The organizational justice improved the job ethic. Moreover, stress can be as a mediator in this relationship between organizational justice and the job improvement ethic.
  Conclusion
  The study showed that there was a relationship between organizational justice and job ethic of nurses. Therefore, organizational justice could lead to their job ethic. Beside the positive role of organizational justice in job ethic improvement, the job stress act as a mediator in this relationship in which the effect of organizational justice on the job ethics is more among the nurses with low stress.
  Keywords: Organizational justice, Job Stress, Job ethic
 • Vr Borhaninejad, Sh Nabvi, E. Lotfalinezhad, F. Amini, T. Mansouri* Pages 701-711
  Background and Objectives
  Life satisfaction among the elderly people can be affected due to different variables such as social participation. This study aimed to determine the relationship between social participation and life satisfaction among elderly in Kerman.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional study in which 200 elderly people were questioned in Kerman. Social participation and life satisfaction were measured using the social participation questionnaires (Canadian Community Health Survey) and Life Satisfaction Index (LSI-Z). To analyze the data we used descriptive statistics and to study the relationship among variables, statistical tests such as Pearson correlation, Chi-square, T test and one-way ANOVA were used. Data were analyzed using the SPSS .17 software.
  Results
  The highest and lowest rates of social participation were related to participation in religious ceremonies and social communities such as neighborhood council, respectively. Diseases and health (67.5%) were the most important barriers to social participation. However, more than half of the elderly people had medium life satisfaction (52.1%). There was a significant correlation between social participation and life satisfaction (p=0.003).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the social participation has an important role in life satisfaction among the elderly people. Therefore, it is necessary to consider barriers of social participation such as geriatric disease.
  Keywords: Aged, social participation, Life satisfaction